Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Lu 600/11 - Wyrok WSA w Lublinie
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Lu 600/11 - Wyrok WSA w Lublinie

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-08-17

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Sędziowie

Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący/, Krystyna Sidor, Maria Wieczorek-Zalewska /sprawozdawca/

Symbol z opisem

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

Skarżony organ

Wojewoda

Treść wyniku

Uchylono decyzję I i II instancji

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz, Sędziowie Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska (sprawozdawca), Protokolant Starszy asystent sędziego Jakub Polanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...]; II. zasądza od Wojewody na rzecz Z. W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Grupy dyskusyjne