Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Lu 753/11 - Postanowienie WSA w Lublinie
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Lu 753/11 - Postanowienie WSA w Lublinie

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-09-29

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Sędziowie

Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6320 Zasiłki celowe i okresowe

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Umorzono postępowanie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

M. R. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaną z upoważnienia Wójta Gminy z dnia [...] r., znak: [...] odmawiającą przyznania zasiłku okresowego.

Jak wynika ze znajdującej się w aktach sprawy kopii odpisu aktu zgonu (k. 15 akt sądowych), skarżący zmarł w toku postępowania sądowego w dniu 12 listopada 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Prawa i obowiązki ściśle związane z osoba zmarłego to takie, które przez swój ścisły związek z tą osobą wygasają wraz z jego śmiercią nie wchodząc w skład spadku. W szczególności za prawa ściśle związane z osobą zmarłego należy uznać takie które mają zaspakajać jedynie interes tej osoby, której to prawo służy, jak również prawa, których treść zależy od osobistych potrzeb podmiotu tego prawa.

Sąd uznał, że przedmiot skargi, jakim jest odmowa przyznania zasiłku okresowego jest prawem ściśle związanym z osobą skarżącego. Rozstrzygnięcie to nie dotyka interesu prawnego innych osób. Nikt zainteresowany nie zgłosił swego udziału w postępowaniu, co uprawnia do przyjęcia, że osób takich nie ma.

Z tych względów postępowanie w niniejszej sprawie podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Grupy dyskusyjne