Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Lu 755/11 - Postanowienie WSA w Lublinie
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Lu 755/11 - Postanowienie WSA w Lublinie

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-09-29

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Sędziowie

Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6320 Zasiłki celowe i okresowe

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Umorzono postępowanie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., znak: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

M. R. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., znak: [...]

w przedmiocie zasiłku okresowego.

W toku postępowania sądowego skarżący zmarł /odpis skrócony aktu zgonu, k.12/.

Sąd zważył, co następuje:

W świetle art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 163, poz.1270) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego (...) Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w tym do zasiłku okresowego, uzależnione jest od sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o świadczenie, a więc ma charakter osobisty. W razie śmierci wnioskodawcy postępowanie sądowo - administracyjne w tym przedmiocie staje się zatem bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie powołanego przepisu.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji.

Grupy dyskusyjne