Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1477744 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1477744 T3


EP 1477744 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04011392.0 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1477744 T3 Int.Cl. F24D 3/10 (2006.01) A47B 47/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 31.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/35 EP 1477744 B1 F24D 19/00 (2006.01) Tytuł wynalazku: Szafka z rozdzielaczem (30) (43) Pierwszeństwo: 14.05.2003 DE 10323667 Zgłoszenie ogłoszono: 17.11.2004 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2004/47 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: EUT Edelstahl Umformtechnik GmbH, Gotha, DE PL/EP 1477744 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: THOMAS STRAUB, Bad Überkingen, DE PHILIPP STRAUB, Bad Überkingen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Janusz Nowakowski PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04011392.0 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1477744 T3 Int.Cl. F24D 3/10 (2006.01) A47B 47/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 31.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/35 EP 1477744 B1 F24D 19/00 (2006.01) Tytuł wynalazku: Szafka z rozdzielaczem (30) (43) Pierwszeństwo: 14.05.2003 DE 10323667 Zgłoszenie ogłoszono: 17.11.2004 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2004/47 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: EUT Edelstahl Umformtechnik GmbH, Gotha, DE PL/EP 1477744 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: THOMAS STRAUB, Bad Überkingen, DE PHILIPP STRAUB, Bad Überkingen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Janusz Nowakowski PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 477 744 81 V13187PLOOfN Opis 5 [0001] Wynalazek odnosi sif; do szafki z rozdzielaczem, zwlaszcza do instalacji sanitarnych iflub grzewczych w budynkach, na przyklad do przyjmowania i przytrzymywania rozdzielaczy rurowych razem z rurami doprowadzajqcymi i odprowadzajqcymi, przy czym szafka z rozdzielaczem sklada sif; ze skrzynkowej obudowy, otwartej na scianie przedniej, na kt6rej wewnf;trznej scianie tylnej umieszczone Sq elementy mocujqce dla co najmniej jednego z wymienionych element6w 10 konstrukcyjnymi, w kt6rej do wybi6rczego zamknif;cia sciany przedniej przewidziane Sq drzwi razem z oscieznicq drzwiowq. [0002] Szafki z rozdzielaczem tego rodzaju Sq znane i Sq stosowane w instalacjach w budynku do przyjmowania element6w konstrukcyjnych, wzglf;dnie podzespol6w, przykladowo rozdzielaczy przewod6w doprowadzajqcych lub powrotnych przewod6w zbiorczych, do rozgalf;zienia obwod6w 15 grzewczych lub obwod6w zasilajqcych w wodf; podczas eksploatacji szeregu obwod6w zasilajqcych w calym systemie. Te szafki z rozdzielaczem Sq znane w wielu odmianach. I tak, z opisu EP 0 768 496 81 znana jest szafka z rozdzielaczem, w kt6rej znane same w sobie polqczenie srubowe, stosowane do zamocowania przewaznie bezstopniowo przestawnej w pionie blachy udarowej oraz szyny odchylajqcej rurf; dzialajqcej, takze jako stabilizator obudowy, albo spawanie 20 jest zastqpione przez "polqczenie w1ykowe zlqczek". Skrzynkowa obudowa i drzwi nalezqce do szafki z rozdzielaczem razem z oscieznicq drzwiowq Sq pakowane oddzielnie i Sq co najmniej dwie pozycje towar6w podzespolu, na przyklad do instalacji grzewczych, kt6re podczas transportu i (posredniego) magazynowania wymagajq odpowiednio duzo miejsca i znacznych naklad6w na administracjf;. 25 [0003] Z opisu DE 201 11 283 U1 znana jest kolejna szafka z rozdzielaczem dla rozdzielacza rurowego, kt6ra posiada r6wniez skrzynkowq obudoWf;, otwartq na swojej stronie przedniej. Ta obudowa sklada sif; z dw6ch cZf;sci bocznych i co najmniej jednej, korzystnie dw6ch CZf;sci ksztaltowych, przy czym kazda cZf;se ksztaltowa zawiera cZf;se tylnq i g6rnq cZf;se czolowq. Te CZf;sci ksztaltowe Sq tak uksztaltowane, ze przynajmniej ich obszary CZf;sciowe Sq wsuwane jeden 30 w drugi i przesuwne, tak ze obudowa moze bye uksztaltowana w spos6b zmienny w swojej dlugosci. CZf;sci boczne Sq umieszczone kazdorazowo na krawf;dzi zewnf;trznej CZf;sci ksztaltowej, wzgif;dnie CZf;sci ksztaltowych. Ta odmiana wykonania szafki z rozdzielaczem posiada zalety, odnosnie magazynowania szafek z rozdzielaczem r6znej wieikosci, przynajmniej w okreslonych zakresach wielkosci. 35 zapotrzebowania Pod przestrzeni wzglf;dem podczas omawianych transportu juz oraz problem6w, naklad6w w odniesieniu do administracyjnych na wytwarzanie, magazynowanie, transport i dostarczenia podzespol6w na miejsce instalowania w danym obiekcie, za pomocq tej szafki z rozdzielaczem nie uzyskano zadnych ulepszen w por6wnaniu do znanych szafek z rozdzielaczem. [0004] Z opisu EP 0 822 302 A1 znana jest kolejna szafka z rozdzielaczem do instalacji 40 sanitarnych illub grzewczych. Takze ta szafka z rozdzielaczem posiada skrzynkowq obudoWf;, EP 1 477 744 81 skladajqcq si,? z trzech ramion ramy i sciany tylnej oraz ustalanej na szafce oscieznicy drzwiowej z drzwiami. Ponizej oscieznicy drzwiowej przewidziana jest zaslepka oslaniajqca. Wewnqtrz szafki i za zaslepkq oslaniajqcq umieszczona jest szyna, sluzqca do prowadzenia rury. Na scianie tylnej szafki Sq przewidziane podci,?cia, zwr6cone do przestrzeni przyjmujqcej, dla umieszczenia 5 element6w przytrzymujqcych. Obudowa tej szafki z rozdzielaczem jest wytworzona z tworzywa przez gl,?bokie ciqgnienie. Aby szafka z rozdzielaczem mogla byc osadzona bezposrednio w murze, jej g6rne rami,? ramy jest wzmocnione przez nasadzonq dodatkowo szyn,? profilowq, tak ze to przygotowane rami,? ramy moze przejqc funkcj,? belki nadproza i taka belka nie musi bye przewidziana w danym miejscu w murze. TakZe ta szafka z rozdzielaczem jest wytworzona w 10 spos6b zwarty i do swojego magazynowania i transporlu nie wymaga nie zaslugujqcej na uwag,? przestrzeni transporlowej i nakladu na logistyk,? [0005] Dlatego tez, zadanie wynalazku polega na opracowaniu szafki z rozdzielaczem, kt6ra moze bye racjonalnie produkowana, a dla swojego (posredniego) magazynowania i transportu, az na miejsce budowy, wymaga mniejszej obj,?tosci, w por6wnaniu do znanych szafek z rozdzielaczem, 15 i kt6ra jako zadanie poboczne, moze obnizye naklady na zarzqdzenie/logistyk,? [0006] Zadanie rozwiqzuje szafka z rozdzielaczem, z cechami zastrzezenia patentowego 1; umieszczone za nim zastrzezenia patentowe 2 do 4 ujawniajq rozwini,?cia i korzystne odmiany wykonania wynalazku. [0007] Punkt zasadniczy wynalazku polega na tym, ze w przypadku szafki z rozdzielaczem, kt6ra 20 jest przewidziana zwlaszcza do instalacji sanitarnych illub grzewczych w budynkach i sklada si,? z korpusu, korzystnie skrzynkowej obudowy z otwarlq scianq przedniq, i do wyboru z drzwi wraz z oscieznicq drzwiowq, przy czym korpus jest utworzony przynajmniej z jednej sciany tylnej, jednej sciany g6rnej i dw6ch cz,?sci bocznych, a w obszarze dolnym korpusu umieszczona jest co najmniej jedna szyna odchylajqca rur,?/stabilizator, kt6ra moze bye polqczona z cz,?sciami bocznymi, w 25 nowym uksztaltowaniu sciana tylna i sciana g6rna i lewa CZ,?SC boczna i prawa CZ,?SC boczna Sq pOlqczone ruchomo obrotowo wzdluz ich zwr6conych do siebie kraw,?dzi/powierzchni korpusu, przy czym kazde polqczenie jest wytworzone za pomocq kilku cz,?sci Iqczqcych. Tymi cz,?sciami Iqczqcymi Sq zebra, uzyskane poprzez wyci,?cie, kt6re Sq przewidziane kazdorazowo wzdluz wsp61nych kraw,?dzi korpusu element6w konstrukcyjnych, a mianowicie 30 sciany tylnej i lewej cz,?sci bocznej, wzgl,?dnie sciany tylnej i prawej cz,?sci bocznej, wzgl,?dnie sciany tylnej i sciany g6rnej. [0008] Odpowiednio do wymog6w zastosowania dla szafki z rozdzielaczem, przewidziana jest jedna lub kilka cz,?sci Iqczqcych. [0009] Kolejne przykladowe wykonanie wynalazku polega jeszcze na tym, ze cz,?sciami lqczqcymi 35 Sq odpowiadajqce sobie cz,?sci zawiasowe, uzyskane przez wyci,?cie. [0010] Inna odmiana wykonania szafki z rozdzielaczem polega na tym, ze kazdorazowa, sama kraw,?dz korpusu danego elementu konstrukcyjnego jest cz,?sciq lqczqcq, przy czym ta kraw,?dz korpusu/te kraw,?dzie korpusu jest skladana/sq skladane jedno- lub wielokrotnie. [0011] Ponadto jest korzystne, ze lewa cz,?se boczna i sciana g6rna na swojej kazdorazowej 40 stronie/powierzchni czolowej posiadajq odpowiadajqce sobie zlqczki, a takze prawa CZ,?SC boczna 2 EP 1 477 744 81 i sciana g6rna posiadajq na swojej kazdorazowej powierzchnilstronie czolowej odpowiadajqce sobie zlqczki. [0012] Ponadto, korzystne jest, ze zlqczki sciany g6rnej Sq wykonane jako szersze niz zlqczki 5 cz~sci bocznych i te pierwsze posiadajq szczelinowe uszka do przetykania cz~sci bocznych. wn~trzu [0013] Kolejna odmiana wykonania polega na tym, ze przewidziana we wzgl~dem Iistwa prowadzqca, patrzqc w przekroju poprzecznym profil w ksztalcie Iitery u, przy czym skierowane do przodu, przednie w~zszych zlqczek obudowy, g6rna jej rozciqglosci wzdluznej, ma rami~ jest kr6tsze od ramienia, skierowanego do sciany tylnej, i przy czym w dluzszym, tylnym ramieniu, w polozeniu lezqcym w 10 rozciqglosci wzdluznej, wyci~tych jest, i zagi~tych, kilka a w scianie tylnej, odpowiednio do tych scianie g6rnej wyci~tych Zalety hakowych w kierunku sciany tylnej, hakowych, przewidziane Sq wyci~cia, i przy czym na jest, i zagi~tych, kilka umieszczonych w odst~pie od siebie, ogranicznik6w wewn~trznej. ruchu, w kierunku do jej strony [0014] cz~sci cz~sci wynalazku polegajq zwlaszcza na tym, ze dZi~ki nowemu uksztaltowaniu, 15 skrzynkowy korpus szafki z rozdzielaczem moze bye zlozony bardzo plasko, w celu przechowywania i transportu, i dopiero na miejscu, bezposrednio przed wbudowaniem w scian~ lub strop budynku, musi bye doprowadzony do swojego ostatecznego ksztaltu, zajmujqcego pewnq gl~bokose. Uzyskana obj~toS6 przestrzenna jest wykorzystana do tego, aby nalezqce zazwyczaj do szafki z rozdzielaczem, drzwi razem z oscieznicq, kt6re muszq bye opakowane tylko jeszcze w 20 powlok~ ochronnq, zapakowae razem z korpusem do tylko jednego kartonu do przechowywania i transportu. Jesli przewidziane wzgl~dnie cz~sci Iqczqce scianq g6rnq Sq wytwarzane przez pomi~dzy wyci~cie, scianq tylnq a to sciana tylna, cz~sciami cz~sci bocznymi, boczne i sciana g6rna moze bye wykonana z tylko jednego przykroju z blachy, co powoduje istotne oszcz~dnosci podczas wytwarzania szafki z rozdzielaczem. 25 [0015] Ponizej, wynalazek jest blizej objasniony na podstawie przykladu wykonania. Przy tym, rysunki pokazujq w schematycznym widoku: figura 1: szafk~ figura 2: szafk~ z rozdzielaczem, w widoku z przodu, z rozdzielaczem wedlug figury 1, bez drzwi oscieznicy drzwiowej, w 30 przygotowanym polozeniu wbudowania, figura 3: przygotowany do opakowania (magazynowania i transportu) korpus (obudow~) rozdzielaczem wedlug figury 1 szafki z figura 3a i 3b: prawy odcinek g6rny szafki z rozdzielaczem wedlug figury 2, w szczeg610wych 35 widokach, figura 4: blach~ figura 5 widok na lewq figura 6: prawq odbojowq szafki z rozdzielaczem wedlug figury 3, w widoku od tylu, cz~s6 cz~se bocznq obudowy szafki, bocznq szafki z rozdzielaczem wedlug figury 2, w widoku szczeg610wym, 40 figura 7: widok czolowy g6rnej listwy prowadzqcej we 3 wn~trzu obudowy, EP 1477 744 81 figura 8: widok z boku wzdluz linii przekroju A-A z figury 7, a flgura 9: w tak zwanym przeswietlenlu rentgenowsklm, szafkEi z rozdzielaczem razem z jej drzwiaml, opakowanq w karton transportowy. 5 [0016] Zgodnle z tym przykladem wykonania, pokazana na flgurach, nowa szafka 1 z rozdzielaczem przewidziana jest do instalacji grzewczych w budynkach. Na flgurze 1 szafka ta jest pokazana w widoku z przodu. Figura 2 pokazuje rowniez widok z przodu, jednak w tym widoku usuniEite Sq drzwi przednie 2 razem z oscleznicq drzwlowq I umleszczona na dole blacha odbojowa 3, w celu umozllwlenia wglqdu do przestrzeni wewnEitrznej 10. Pokazana na obu tych figurach 10 szafka 1 z rozdzielaczem jest przygotowana do wbudowanla we wnEice w scianle budynku. Jej korpus 5 stanowi skrzynkowa obudowa z otwartq scianq przednlq, ktora jest zamykalna przez przednle drzwi 2. Sam korpus 5 sklada slEi ze sclany tylnej 6, sciany gornej 7 i dwoch cZEisci bocznych 8 I 9. W obszarze dolnym korpusu 5 umieszczona jest co najmniej jedna szyna 12 odchylajqca rurEi, ktora moze bye polqczona z cZEisclami bocznyml 8 i 9, dzlalajqca jako stabillzator. 15 We wnEitrzu 10 szafki, ponizej sciany gornej 7, przewidziana jest gorna Iistwa prowadzqca 6.1, a w odcinku dolnym wn~trza 10 szafkl 10, dolna listwa prowadzqca 6.2, na ktorej umleszczone Sq, skierowane zasadniczo plonowo, listwy mocujqce 11. W obszarze dolnym korpusu 5 przewidziane Sq, w sposob wystajqcy, lezqce z boku cZEisci boczne (sciana boczna) 8 I 9. Na tak utworzonych wyst~pach umieszczona jest kazdorazowo przestawna cz~se dolna 4. Te cZEisci 4 stanowi q srodki 20 pomocnicze dla montazowego pozycjonowania i mocowanla korpusu 5 w danej W obszarze gornym i dolnym lewej cz~sci bocznej 8 I prawej cz~sci w scianle. bocznej 9, do przestrzeni wewnEitrznej 10 wchodzq kolki gwintowane 15, wychodzqc od danej sciany wzgl~dnie wn~ce wewn~trznej 8.5, 9.5. Te kolki gwintowane 15 Sq przewidziane do zamocowania zlqczek oscieznicy drzwiowej, ktore nie Sq pokazane na figurach, aby oscleznica drzwiowa mogla bye pozycjonowana 25 na korpusie 5 I zablokowana. [0017] Wedlug wynalazku, w korpusie 5, sciana tylna 6 i sciana gorna 7 oraz sciana tylna 6 I lewa cz~se boczna 8 oraz sciana tylna 6 i prawa cz~sc boczna 9 Sq polqczone ze sOb q ruchomo obrotowo wzdluz swolch zwroconych do slebie kraw~dzi I powlerzchnl korpusu; do tego figury 3, 3a i 3b. 30 Te polqczenla poml~dzy scianq tyinq 6 i lewq cZEisclq bocznq 8, prawq cz~sclq bocznq 9 I scianq gornq 7 Sq wytworzone kazdorazowo za pomocq cZEisci Iqczqcych 16. Przy tym, w tym szczegolnym przykladzle wykonanla, cZEiscl lqczqce 16 Sq utworzone przez zebra, wykonane przez wyci~cie, ktore Sq umieszczone wzdluz wspolnej krawEidzl korpusu danych elementow konstrukcyjnych, a mianowicie sclany tylnej 6 I lewej cz~scl bocznej 8, wzgl~dnle sciany tylnej 6 I 35 prawej cZEisci bocznej 9, wzglEidnie sciany tylnej 6 I sciany gornej 7. Cz~se Iqczqca 16 I odpowiednio dwa sqsiadujqce wycl~cia tworzq cZEise zawlasowq, wzgl~dnle odcinek zawiasu. W pokazanym przykladzie wykonania, wyciEicia Sq wykonane w postaci szczelinowych wyci~e 13. [0018] Dalej, w tym wykonaniu, lewa cZEise boczna 8 i sciana gorna 7, na swojej kazdorazowej 40 gornej stronie/powlerzchni czolowej posiadajq odpowladajqce soble zlqczkl 8.1,7.1 i 8.2, 7.2. 4 EP 1 477 744 81 Takze prawa CZfiSC boczna 9 i sciana g6rna 7 posiadajq takie odpowiadajqce sobie zlqczki 9.1,7.1 i 9.2, 7.2 na swojej g6rnej powierzchni/stronie czolowej korpus6w 7.3, wzglfidnie 9.3. CZfisci bocznej. Zlqczki 7.1 i 7.2 sciany g6rnej 7 Sq wykonane jako szersze niz zlqczki 8.1, 8.2 i 9.1, 9.2 na 5 cZfisciach bocznych 8 i 9 im posiadajq szczelinowe uszka 7.7, do przetykania odpowiednio jednej z wfizszych zlqczek 8.1, 8.2, 9.1, wzglfidnie 9.2. Jest to pokazane przykladowo na figurze 3b, na kt6rej sciana g6rna 7 i prawa sciana boczna 9 Sq zlotone na siebie swoimi powierzchniami czolowymi. Wfizsze zlqczki korpusu 9.3 cZfisci bocznej Sq przetknifite przez danq zlqczkfi 7.1/7.2. Pokazane jest polozenie, w kt6rym te cztery zlqczki musza zostac zagifite, w celu zablokowania 10 polozenia obydwu cZfisci 7 i 9 tylko jeszcze w kierunku kazdorazowego korpusu 7.3, wzglfidnie 9.3 CZfisci bocznej. Przez 7.4 i 9.4 oznaczona jest wystajqca kazdorazowo prostopadle krawfidt korpus6w 7.3 i 9.3 CZfisci bocznej. [0019] Ponadto, w tym wykonaniu przewidziano, ze g6rna listwa prowadzqca 6.1, patrzqc w przekroju poprzecznym do jej rozciqglosci wzdluznej, ma profil w ksztalcie litery u, przy czym 15 skierowane do przodu, przednie ramifi 6.11 jest kr6tsze od ramienia , skierowanego do sciany tylnej 6; jest to pokazane na figurze 8 i 7. Ponadto przewidziano, ze w dluzszym, tylnym ramieniu 6.12, w polozeniu lezqcym w rozciqglosci wzdluznej, wycifitych jest kilka odcink6w w kierunku sciany tylnej 6 i zagifitych jak cZfisci hakowe 6.13. Odpowiednio do tego, w scianie tylnej 6 przewidziane Sq wycificia 6.3. Ponadto, w scianie g6rnej, a mianowicie w korpusie 7.3 sciany, 20 wycifitych jest kilka, umieszczonych w odstfipie od siebie, ogranicznik6w ruchu 7.6 i zagifitych w kierunku do ich strony wewnfitrznej 7.5, skierowanych zasadniczo prostopadle. [0020] Na figurze 5 przedstawiony jest widok z wnfitrza 10 szafki na scianfi wewnfitrznq 8.5 lewej cZfisci bocznej 8. Jak zostalo to juz opisane, na g6rnej stronie czolowej przewidziane Sq wqskie zlqczki 8.1 i 8.2, umieszczone w odstfipie od siebie. W obszarze g6rnym umieszczony jest kolek 25 gwintowany 15. W srodkowym obszarze powierzchniowym tej sciany czolowej zaznaczone Sq na rysunku oslonki 14 wycifiC. Obszary krawfidziowe tych wycific Sq w znany spos6b dziurkowane przez wycinanie, tak ze w razie potrzeby, instalator moze wyjqC z niewielkim nakladem odpowiedni q ilosc oslonek wycific, aby przez te otwarte wycificia przeprowadzic rury. W obszarze dolnym tej CZfisci bocznej 8, za pomocq oznacznik6w 8.6 Sq zaznaczone zlqczki 30 wtykowe, w kt6re za pomocq swoich pasmowych zeber 3.2. jest wtykalna szyna 12 odchylajqca rurfi, wzglfidnie blacha odbojowa 3. [0021] Na figurze 6 pokazana jest w widoku z boku naprzeciwlegla prawa cZfiSC boczna 9. W dolnym odcinku powierzchni, tak jak na naprzeciwleglej lewej CZfisci bocznej 8, znajdujq sifi takze zlqczki wtykowe, kt6re Sq tutaj oznaczone przez 9.6. Zaznaczone jest r6wniez polozenie kolk6w 35 gwintowanych 15. Ola dobrego przylegania korpusu 5 do wnfiki w scianie, na cZfisci bocznej 9, lezqc prostopadle wzglfidem sciany wewnfitrznej 9.5, przewidziana jest wystajqca krawfidz 9.4, kt6ra jest odcinkiem CZfisciowym korpusu 9.3. CZfisci bocznej. [0022] Na figurze 4 pokazana jest blacha odbojowa 3 szafki z rozdzielaczem, w widoku od tylu na jej stronfi tylnq 3.1. Katdorazowo od strony czolowej umieszczone Sq pasmowe zebra 3.2. Te 5 EP 1 477 744 81 pasmowe zebra 3.2 majq lezqce poprzecznie Iinie ughicia 3.3, kt6re zostaly wytworzone przez dZiurkujqce wyci~cie. [0023] Opr6cz wspomnianych juz dalej powyzej zalet wynalazku, w odniesieniu do uzyskanej obj~tosci przestrzennej i oszcz~dnosci przy wytwarzaniu cz~sci szafki z rozdzielaczem, powstajq 5 jeszcze takze zalety, dotyczqce koniecznych prac podczas przygotowywania montazu szafki z rozdzielaczem w scianie bUdynku. Tutaj, w rozkladanych do transportu szafkach z rozdzielaczem, w znacznej mierze zrezygnowano ze znanych w przeciwnym razie ze stanu techniki, polqczen srubowych. Wedlug wynalazku, w przypadku niniejszej szafki z rozdzielaczem, Iqczqcych zostaje wygi~tych dla montazu do koniecznego polozenia, a wi~kszose cz~sci po polqczeniu, 10 pozycjonowaniu i ustaleniu danych element6w konstrukcyjnych szafki 1 z rozdzielaczem zostaje zablokowanych przez zginanie lub przekr~cenie wzgl~dem danej drugiej cz~sci. [0024] Na figurze 9 pokazana jest schematycznie i w tak zwanym przeswietleniu rentgenowskim, szafka 1 z rozdzielaczem razem z jej drzwiami przednimi, opakowana w karton transportowy. Dzi~ki cz~sciom bocznym 8 i 9, wychylnym wok61 cz~sci /qczqcych 16, uzyskuje si~ znacznie 15 mniejszq wysokosc dla kartonu transportowego 18. Drzwi przednie 2 razem z ich oscieznicq drzwiowq Sq umieszczone do cel6w transportowych w pow/oce ochronnej 17. Do tego, zaznaczone jest polozenie listew mocujqcych 11 i wystajqcej prostopadle kraw~dzi 8A, wzgl~dnie 9Acz~sci bocznych 8 i 9. [0025] Wynalazek nie jest ograniczony do pokazanego przykladu wykonania. I tak, na przyklad, 20 kazdorazowa cz~sciq kraw~dz korpusu danego elementu konstrukcyjnego 6, 7, 8 illub 9 moze bye sama lqczqcq 16, przy czym ta kraw~dz korpusu I te kraw~dzie korpusu moze bye zlozona I mogq bye wykonane jako skladane jed no- lub wielokrotnie. W6wczas sqsiadujqce korpusu zostajq zahaczone jedna w drugiej i w ten spos6b tworzq zawias. 25 Wykaz oznacznik6w [0026] 1 szafka z rozdzielaczem 2 drzwi przednie (wraz z oscieznicq drzwiowq) 30 3 blacha odbojowa 3.1 strona tylna 3.2 zebra (pasmowe) 3.3 linia 4 przestawne 35 5 ugi~cia (dziurkowana) cz~sci dolne korpus (skrzynkowa obudowa z otwartq scianq przedniq) 6 sciana tylna 6.1 g6rna listwa prowadzqca (0 przekroju poprzecznym w kszta/cie litery U) 6.11 rami~ 6.12 tylne, dluzsze 40 6.13 cz~se przednie rami~ hakowa do polozenia 6.12 6 kraw~dzie EP 1 477 744 81 6.2 dolna listwa prowadzqca 6.3 wyci~cia 7 ,kiana g6rna 7.1 szerokie zlqczki (ze szczelinowym uszkiem) 5 7.2 szerokie z/qczki (ze szczelinowym uszkiem) cz~sci 7.3 korpus 7.4 kraw~dz 7.5 strona wewn~trzna do polozenia 7 7.6 ograniczniki ruchu 10 7.7 szczelinowe uszko cz~S6 lewa 8.1 wqska zlqczka 8.2 wqska z/qczka 8.4 kraw~dz sciana wystajqca prostopadle (zagi~cie) wewn~trzna do polozenia 8 zlqczki wtykowe dla polozenia 3 i polozenia 12 9 prawa 9.1 wqska zlqczka 9.2 wqska zlqczka cz~S6 kraw~dz (zagi~cie) boczna (sciana boczna ) 8.6 20 9.4 30 wystajqca prostopadle do polozenia 7.3 8 15 8.5 25 bocznej (korpus sciany) boczna (sciana boczna) wystajqca prostopadle do polozenia 9.3 (zagi~cie) 9.5 sciana wewn~trzna do p%zenia 9 9.6 zlqczki wtykowe dla polozenia 3 i polozenia 12 10 wn~trze 11 listwy mocujqce (dla r6znych element6w mocujqcych) 12 szyna odchylajqca 13 wyci~cia 14 oslonka wyci~t w polozeniu 8 15 kolek gwintowany 16 cz~sci 17 drzwi przednie (wraz z oscieznicq drzwiowq) w pow/oce ochronnej 18 karton do transportu A-A linia przekroju szafki rur~, stabilizator w rodzaju szczeliny (wolna przestrzen) /qczqce (zebra) 7 EP 1 477 744 B1 Zastrzezenia patentowe 1. Szafka (1) z rozdzielaczem, zwlaszcza do instalacji sanitarnych itlub grzewczych w budynkach, 5 skladajqca si~ z korpusu (5), korzystnie skrzynkowej obudowy z otwarlq scianq przedni q, i do wyboru z drzwiami wraz z oscieznicq drzwiowq (2), przy czym korpus (5) jest utworzony przynajmniej z jednej sciany tyinej (6), jednej sciany gornej (7) i dwoch cz~sci bocznych (8 i 9), a w obszarze dolnym korpusu (5) umieszczona jest co najmniej jedna szyna odchylajqca 10 oraz we wn~trzu rur~ t stabilizator (12), ktora moze bye polqczona z cz~sciami bocznymi, (10) szafki przewidziana jest gorna Iistwa prowadzqca (6.1) i dolna Iistwa prowadzqca (6.2) dla Iistew mocujqcych (11), znamienna tym, ze sciana tylna (6) jest polqczona ruchomo obrotowo kazdorazowo ze scianq gornq (7), lewq cz~sciq bocznq (8) i prawq cz~sciq bocznq (9) wzdluz ich zwroconych do siebie 15 korpusu, przy czym kazde polqczenie jest wytworzone za pomocq kilku tymi cz~sciami wspolnej cz~sci Iqczqcych (16), a lqczqcymi (16) Sq zebra, uzyskane poprzez wyci~cie, ktore Sq umieszczone wzdluz kraw~dzi bocznej (8), kraw~dzitpowierzchni korpusu elementow konstrukcyjnych, a mianowicie sciany tylnej (6) i lewej cz~sci wzgl~dnie sciany tylnej (6) i prawej cz~sci bocznej (9), wzgl~dnie sciany tylnej (6) i sciany gornej (7). 20 2. Szafka (1) z rozdzieiaczem wedlug zastrzezenia 1, znamienna tym, ze lewa cz~se boczna (8) i sciana gorna (7) na swojej kazdorazowej stronietpowierzchni czolowej posiadajq odpowiadajqce sobie zlqczki (8.1, 7.1 i 8.2, 7.2), a takze prawa cz~sc boczna (9) i 25 sciana gorna (7) posiadajq odpowiadajqce sobie zlqczki (9.1,7.1 i 9.2, 7.2) na swojej kazdorazowej powierzchnitstronie czolowej. 3. Szafka (1) z rozdzielaczem wedlug zastrzezenia 2, znamienna tym, ze 30 zlqczki (7.1 i 7.2) sciany gornej (7) Sq wykonane jako szersze niz zlqczki (8.1, 8.2 i 9.1, 9.2) na cz~sciach bocznych (8 i 9) i posiadajq szczelinowe uszka (7.7) do przetykania w~zszych zlqczek (8.1,8.2 i 9.1, 9.2) 4. Szafka (1) z rozdzielaczem wedlug co najmniej jednego z zastrzezeli 1 do 3, 35 znamienna tym, ze gorna Iistwa prowadzqca (6.1), patrzqc w przekroju poprzecznym wzgl~dem jej rozciqglosci wzdluznej, ma profil w ksztalcie litery u, przy czym skierowane do przodu, przednie rami~ (6.11) jest krotsze od ramienia (6.12), skierowanego do sciany tylnej (6) i przy czym w dluzszym, tylnym ramieniu (6.12), w polozeniu lezqcym w rozciqglosci wZdluznej, 40 kierunku sciany tylnej (6) i zagi~tych wyci~tych jest kilka odcinkow w jako cz~sci hakowe (6.13), a w scianie tyinej (6), odpowiednio 8 EP 1 477 744 81 do tych CZllsci hakowych (6.13), przewidziane Sq wycillcia (6.3), i przy czym na scianie g6rnej wycilltych jest kilka, umieszczonych w odstllpie od siebie, ogranicznik6w ruchu (7.6) i Sq zagillte w kierunku do ich strony wewnlltrznej (7.5). 9 EP 1 477 744 B1 PUBLlKACJE CYTOWANE W OPISIE Ponitsza lista publikacji cytowanych przez zglaszajqcego rna na celu wylqcznie pomoc dla 5 czytajqcego i nie stanowi cZ/iisci dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, te dolotono najwi/ilkszej starannosci przy jej tworzeniu, nie motna wykluczy6 bl/ild6w lub przeoczen i EUP nie ponosi tadnej odpowiedzialnosci w tym wzgl/ildzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie 10 ? EP 0768496 81 [0002J ? DE20111283 U1 [0003] ? EP 0822302 Ai [0004J 15 10 EP 1 47774481 ~. ~ \)- '-S) \J) l/) ~ ~ 'll ~ --_ .. - ... i ,i ! ~ Vj 1.1) f'\: ao ! ,I ! ,I \t) <'? CO ..... II) ' j ' - .- - - ~ EP 1 477 744 81 ... cY..... Ci C'/ ~ N: t') 0"' ~ "'" 1'1: +. : ell II:! 00 + ~ I.l) ...... N- \1 " VJ '-!l ~ "'" '0 ~ '" 1'1: eo fi.:O:> """ ""C'l .:\-' I'\: -01 'Il 'J) t>:- t\. ~ ~ + .;l. ~ ~ be e-J N: ~ t M. <") ~ EP 1 477 744 81 1'-'\+--_ en IM--U) ~ _ i.= .J LLIP::::::::::r- 11 6 \ { } . EP 1 477 744 81 ; -~ L ---, l bld ~Ij I ---' ~I --.., - /I) ~ 1.0 ~ ~ bD ~/J _ _ ...JJ ~I .- - --..,, '~IJ _ _ ...J -r--r , ---,J --I: .J - 'm , J::::J ..L ~' ::i J \,
Grupy dyskusyjne