Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1493969 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1493969 T3


EP 1493969 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.06.2004 04015371.0 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1493969 T3 Int.Cl. F23N 5/20 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 07.12.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/49 EP 1493969 B1 Tytuł wynalazku: Sposób eksploatacji elementu zapłonowego żarowego urządzenia grzewczego pojazdu podczas rozruchu urządzenia grzewczego pojazdu (30) (43) Pierwszeństwo: 03.07.2003 DE 10330086 Zgłoszenie ogłoszono: 05.01.2005 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/01 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, DE PL/EP 1493969 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: WOLFGANG PFISTER, Esslingen, DE DIETER BÄCHLE, Weil im Schönbuch, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Janusz Nowakowski PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 49396981 V13214PLOO/N Opis [0001] Niniejszy wynalazek dolyczy sposobu eksploalacji elemenlu zaplonowego zarowego urzqdzenia grzewczego pojazdu podczas rozruchu urzqdzenia grzewczego pojazdu, wedlug cz~sci nieznamiennej zaslrzezenia 1. [0002] Elemenly zaplonowe zarowe stosowane w urzqdzeniach grzewczych pojazdu, przykladowo kolki zarowe, majq problem, ze ich lolerancje produkcyjne w odniesieniu do eleklrycznej rezystancji majq por6wnywalnie duzy rozrzut. Moze to prowadzie do tego, ze przy wzbudzaniu lego rodzaju kolka zarowego przez przylozenie napi~cia, uwarunkowanego przez istniejqcq rezyslancj~ omowq, reguluje si~ prqd, a zalem eleklryczna moc cieplna, kl6ra w jednym przypadku lezy ponizej mocy cieplnej, wymaganej do zaplonu, kl6ra w drugim przypadku, jednakze przy takim samym napi~ciu, lezy znacznie wyzej od mocy cieplnej wymaganej do zaplonu. W pierwszym przypadku islnieje w zasadzie problem, ze nawel biorqc pod robocze, jak przykladowo lemperalur~ uwag~ inne paramelry otoczenia, przyrzqd grzewczy moze nie zapalie, nalomiast w drugim wspomnianym przypadku islnieje nadmierne zuzycie energii elektrycznej, a tym samym nadmierne obciqzenie ukladu napi~cia i w danym przypadku kolek zarowy jest niszczony przez przeciqzenie. [0003] Opis DE 19936 729 C1 ujawnia spos6b wedlug cz~sci nieznamiennej zastrzezenia 1. Przy lym, w fazie rozruchu urzqdzenia grzewczego pojazdu, moc cieplna elemenlu zaplonowego zarowego jesl regulowana przez zaleznq od temperatury po pewnym czasie ustawia si~ rezyslancj~ elementu zaplonowego zarowego. Przy lym, wykorzysluje r6wnowaga pomi~dzy si~, ze elementem zaplonowym zarowym, a oloczeniem, gdy systemowi jest poslawiona do dyspozycji slala moc grzejna. Rezystancja ustawiona w fazie zarzenia wst~pnego sluzy przy tym jako rezystancji odniesienia. Wartosc rezyslancji elemenlu zaplonowego zarowego moze bye tutaj lraktowana jako miara dla dostarczanej mocy cieplnej .Taka rezystancja, kt6ra jest mniejsza od odniesienia, odpowiada zbyt niskiej lemperaturze i przez to zbyt malej doprowadzonej mocy cieplnej, lak, ze dla optymalnej pracy elementu zaplonowego zarowego moc cieplna musi bye [0004] Opis DE 44 25 482 A1 dotyczy przyrzqdu grzejnego zasilanego olejem zwi~kszona. nap~dowym, z elemenlem zaplonowym uksztaltowanym jako swieca zarowa i czujnikiem do wykrywania plomienia, ukszlallowanym przykladowo jako czujnik oplyczny. On jesl umieszczony bardzo blisko elemenlu zaplonowego i wykrywa obecnose plomienia. Za pomocq sygnalu emitowanego z czujnika wykrywania plomienia, kt6ry wskazuje, czy plomien jest obecny, czy nie, odpowiednie etapy sposobu s'l inicjowane lub powtarzane, aby zapewnie r6wnomiern'l prac~ przyrzqdu grzejnego. Jezeli wyst~puj'lcy problem nie moze bye korygowany przez podj~te elapy, to wysylany jesl komunikal napi~cie 0 bl~dzie, kl6ry wskazuje na istniej'lcy problem, przykladowo na niskie wejsciowe, bl~dny rozruch, brak plomienia spalania, przegrzanie, otwarty obw6d bezpiecznika, zwarcie lub przerwa w obiegu pompy wody. [0005] Tak wi~c zadaniem niniejszego wynalazku jest doslarczenie sposobu eksploatacji elementu zaplonowego zarowego urzqdzenia grzewczego pojazdu, podczas rozruchu urz'ldzenia grzewczego pojazdu, za pomocq kl6rego jest mozliwa niezawodna i efeklywna praca rozruchu. [0006] Zgodnie z wynalazkiem, zadanie to zostalo osiqgni~te za pomoc'l sposobu eksploatacji elementu zaplonowego zarowego urz'ldzenia grzewczego pojazdu, w fazie rozruchu urz'ldzenia grzewczego pojazdu, wedlug zaslrzezenia 1, zawierajqcego etapy: 1 EP 1 493 969 81 a) ustalenia wielkosci, zwiqzanej z mocq cieplnq elementu zaplonowego zarowego, b) por6wnania wielkosci zwiqzanej z mocq cieplnq z odniesieniem, c) zwi~kszenia mocy cieplnej elementu zaplonowego zarowego, gdy wielkosc jest mniejsza od odniesienia. [0007) Istotne jest w sposobie wedlug wynalazku, ze jest sprawdzane jakq moc stosuje si~ w fazie rozruchu. Poniewaz, zwlaszcza takze w przyporzqdkowaniu do okreslonych urzqdzen grzewczych, moze bye okreslone doswiadczalnie jak duza musi bye moc cieplna, aby m6c uzyskae pewny zap/on, wedlug wynalazku moze nast~powae wtedy dostosowanie mocy, tak ze w elementach zap/onowych zarowych mogq bye kompensowane wahania mocy, zwiqzane z produkcjq i zwiqzane ze starzeniem. [0008) Zgodnie ze szczeg61nie korzystnym aspektem, moze bye przewidziane, ze w etapie a) wielkosc zwiqzana z mocq cieplnq jest okreslana na podstawie napi~cia, przylozonego do elementu zaplonowego zarowego i prqdu p/ynqcego przez element zaplonowy zarowy. [0009) Poniewaz w og6lnosci, takze z uwagi na latwe sterowanie mocq cieplnq przez zadanie okreslonego wsp6/czynnika wypelnienia, wzgl~dnie wsp61czynnika trwania impulsu, biorqc pod uwag~ impulsowe przylozenie napi~cia do elementu zaplonowego zarowego, zgodnie z dalszym aspektem niniejszego wynalazku jest zaproponowane, ze w kroku c) moc grzejna jest zwi~kszana przez podwyzszenie wsp61czynnika wypelnienia napi~cia przylozonego do elementu zaplonowego zarowego. Przy tym, nast~pnie jest dalej korzystne, gdy napi~cie jest napi~ciem usrednionym w czasie i gdy prqd jest prqdem usrednionym w czasie. Tego rodzaju usrednione napi~cie, wzgl~dnie tego rodzaju usredniony prqd moze bye w r6zny spos6b obliczany, usredniany, iub przedstawiany. Tak wi~c, wartose wykryta faktycznie w czasie moze bye obliczona przez utworzenie wartosci sredniej. Ponadto, przykladowo technika obwod6w poprzez dostarczenie ukladu tiltra dolnoprzepustowego moze zapewniae, ze przy kontroli impulsowa wartosc napi~cia, wzgl~dnie napi~cia, wzgl~dnie prqdu prqdu jest przeksztalcana w bardziej lub mniej stale "srednie" lub "skuteczne" napi~cie, wzgl~dnie w odpowiedni prqd. [0010) Poniewaz dla bezpieczenstwa zaplonu decydujqce jest jak duza jest elektryczna rezystancja elementu zaplonowego zarowego, wzbudzanego przez przylozenie napi~cia, [0011] w stanie rozgrzanym, zgodnie z kolejnym aspektem wynalazku jest zaproponowane, ze przynajmniej etap c) przeprowadza si~ po raz pierwszy po uplywie ustalonego okresu czasu od rozpocz~cia wzbudzania elementu zap/onowego zarowego. [0012) W og6lnosci, powinna bye przeprowadzana korekta pracy elementu zaplonowego zarowego, wzgl~dnie wyposazonego w niego urzqdzenia grzewczego, tak ze po okreslonym czasie, zaleznym od urzqdzenia grzewczego, wyst~puje zaplon. Zgodnie z wynalazkiem, po up/ywie drugiego wst~pnie okreslonego czasu jest sprawdzane czy zaplon nastqpil. W6wczas gdy zap/on nie wystqpi!, energi~ cieplnq dostarczonq od poczqtku wzbudzania elementu zap/onowego zarowego por6wnuje si~ z energi q odniesienia. W zaleznosci od tego, czy energia cieplna jest jest wi~ksza wi~ksza lub mniejsza od energii odniesienia, jest mozliwe, ze wtedy gdy energia cieplna od energii odniesienia, wyst~pujqcy problem doprowadzania paliwa jest pomini~ty albo, ze gdy energia cieplna jest mniejsza od energii odniesienia wyst~pujqcy problem energii zaplonu jest pomini~ty. [0013) Ponadto, moze bye oddany do dyspozycji niezgodny z wynalazkiem spos6b eksploatacji elementu zap/onowego zarowego urzqdzenia grzewczego pojazdu w fazie rozruchu urzqdzenia grzewczego pojazdu, zawierajqcyetapy: a) ustalenia wielkosci, zwiqzanej z mocq cieplnq elementu zaplonowego zarowego, 2 EP 1 493 969 81 b) por6wnania wielkosci zwiqzanej z mOCq cieplna z odniesieniem, c) zmiany mocy cieplnej w ten spos6b, ze wielkoS6 zmienia si~ wtedy, gdy wielkose jest wi~ksza od okreslonej wartosci odniesienia. [0014] Niniejszy wynalazek jest nast~pnie opisany szczeg610wo, w odniesieniu do zalqczonych rysunk6w. Pokazujq one: lig.1 w uproszczony spos6b urzqdzenie grzewcze z elementem zaplonowym zarowym, przewidzianym do inicjacji spalania i przynalezny obw6d sterowania; lig.2 post~powania schemat blokowy, kt6ry uwidacznia spos6b wedlug wynalazku, w lazie rozruchu urzqdzenia grzewczego, pokazanego na lig.1; lig.3 wykres, kt6ry uwidacznia w lunkcji czasu przeplyw prqdu przez element zaplonowy zarowy i nastawionq przy tym temperatur~. [0015] Uklad, w kt6rym spos6b post~powania wedlug wynalazku moze bye zrealizowany jest na Igi.1 og61nie oznaczony za pomocq 10. Ten uklad grzewczy 10 posiada jako podstawowy skladnik element zaplonowy zarowy 12, przykladowo kolek zarowy. W tym elemencie zaplonowym zarowym 12 moze bye za posrednictwem tranzystora przelqczajqcego 14, przykladowo tranzystora polowego, dostarczane energi~. US'". olerowane przez elektryczny uklad zasilania dostarczane przez system napi~cia napi~cia stalego r6wniez z systemu Moze to bye przykladowo napi~cie US,It, pokladowego. Mikroprocesor 16, kt6ry jest zasilany przez zr6dlo 18 napi~cia pokladowego, steruje przez przew6d sterowania 20 tranzystorem 14, aby go impulsowo wlqczae przewodzqco, okreslonego wsp61czynnika wypelnienia, wzgl~dnie wzgl~dnie nieprzewodzqco, a zatem przez wyznaczenie wsp61czynnika trwania impulsu, a stosunku wl./wyl., do elementu zaplonowego zarowego jest przylozone impulsowe bye wzbudzany. Przylozenie impulsowego napi~cia napi~cia, wzgl~dnie wi~c napi~cia, okreslonego gdy on powinien skutkuje odpowiednim impulsowym przeplywem prqdu, przy czym w zaleznosci od wsp61czynnika wypelnienia osiqga skutecznq wartoS6 napi~cie si~ odpowiednio usrednionq, wzgl~dnie wartose prqdu. [0016] Mikroprocesor 16 okresla to srednie, wzgl~dnie elektywne napi~cie przylozone do kolka zarowego 12 przez pobieranie przylozonego napi'1cia poprzez liltr dolnoprzepustowy 22, co ma ten skutek, ze przylozone same w sobie prostokqtne napi~cia wartoS6 napi~cie jest przemieniane na bardziej lub mniej stalq sredni q, wzgl~dnie efektywnq UGS i jako takie jest wprowadzane do mikroprocesora 16. W odpowiedni spos6b mikroprocesor poprzez filtr dolnoprzepustowy 24 odbiera na tranzystorze 14 prqd plynqcy przy przylozonym napi~ciu, przy czym takze ten odpowiedni prqd impulsowy, przez odebranie poprzez liltr dolnoprzepustowy, jest przeksztalcany na bardziej lub mniej staly sredni, takze inlormacj~ 0 napi~ciu wzgl~dnie skuteczny prqd IGS kolka zarowego. Aby miee pokladowym, pozostajqcym do dyspozycji, mikroprocesor 16 odbiera dalej to napi'1cie pokladowe US,1t poprzez liltr dolnoprzepustowy 26, przy czym ten liltr dolnoprzepustowy, zasadniczo ma za zadanie, przykladowo usredniae, wzgl~dnie wygladzae podczas wykrywania wahania napi~cie podczas biegu prqdnicy. [0017] Na lig.3 jest przedstawiona charakterystyka ogrzewania, wzgl~dnie pracy takiego rodzaju elementu zaplonowego zarowego 12. Na tej lig.3 Sq przedstawione krzywe I, i 12 prqd6w nalozonych na czas, kt6re przeplywajq przez dwa r6zne elementy zaplonowe zarowe, kt6re posiadajq r6Znq elektrycznq rezystancj~ przy danym napi~ciu, przykladowo 8,5V. W ten spos6b krzywa h przedstawia przebieg prqdu w elemencie 3 EP 1 493 969 81 zap/onowym zarowym, kt6ry posiada omowq rezystancjE; na zimno (w temperaturze pokojowej) 0,420. Krzywa 12 przedstawla przebieg elementu zaplonowego zarowego, kt6ry poslada rezystancjE; na zimno 0,60. W przyporzqdkowanlu do krzywych 11 I 12, krzywe T1 i T2 przedstawiajq temperatury kazdorazowo wyStE;pujqCe w obszarze tego rodzaju element6w zaplonowych zarowych. Element zap/onowy zarowy, majqcy przebieg prqdu " wytwarza, ze wzglE;du na wiE;kszy prqd, WYZSZq moc cieplnq, a tym samym wYZSZq temperaturE; T1 podczas gdy element zap/onowy zarowy z przebiegiem prqdu 12, ze wzgiE;du na nizszy prqd i odpowiednio nizsz q moc cieplna prowadzi do odpowiednio nizszej temperatury T2. [0018] Aby uzyskae niezawodny zap/on konieczne jest, w zaleznosci od konkretnej konstrukcji urzqdzenia grzewczego i oczywiscie takze w zaleznosci od warunk6w otoczenla, dostarczenie wystarczajqcej mocy ciepinej. Z drugiej strony za wysoka moc cieplna prowadzi do nadmiernie wysoklch I niepotrzebnych temperatur, tak ze wprawdzie moze wystqpie zap/on, jednakze zasilanle energi q pokladowq jest zbyt nadmlernie obciqzone i ewentualnie element zaplonowy zarowy moze bye zniszczony. Aby w ukladzie jakl zostal przedstawiony na lig.1, m6c osiqgnqe w skuteczny spos6b niezawodny zaplon urzqdzenla grzewczego, moze bye podejmowane PostE;powanie wed/ug wynalazku, opisane nastE;pnie w odniesieniu do Ilg.2. [0019] Przy tym, w PostE;powaniu wedlug wynalazku najpierw przyjmuje siE;, ze w chwili t = 0, wzbudzenle elementu zaplonowego zarowego 12 w etapie 81 rozpoczyna siE; przez przylozenie naplE;cia U,t,rt. Przy tym, to napiE;cie U,t,rt odpowiada wczesniej juz wspomnianemu, wykrytemu, wzglE;dnie wykrywalnemu przez mlkroprocesor 16, napiE;clu juz usrednlonego przez liltr dolnoprzepustowy 22, wzglE;dnie skutecznemu napiE;clu, kt6re mogq bye uzyskane przez wyznaczony, okreslony wsp6/czynnlk wypelnienla. Mozna wiE;C PostE;powae w taki spos6b, ze najpierw pracuje siE; z napiE;ciem UGS, kt6re samo w soble nle jest wystarczajqce, nawet w korzystnych warunkach otoczenia, aby osiqgnqe zaplon. NastE;pnie w reprezentowanym etaple 82 nalezy, najpierw odczekae okreslony czas T1, w kt6rym poprzez zwiE;kszenie ogrzewania elementu zaplonowego zarowego 12 i odpowiednio zWiE;kszonej rezystancji omowej, wartoM napiE;cie IGS jest obnizona do wartosci w przyblizenlu sta/ej. Ten okres czasu T1 moze przykladowo lezee w zakresie iDs. Jesli ten okres czasuup/ynql, moze nastE;pnie przez mikroprocesor okreslony, wzglE;dnie wykryty prqd IGS i napiE;cie UGS, a takze naplE;cie US,It. [0020] Po etapie 82, okresla siE; potem w etaple 82 czy uplynql czas t2 od wzbudzenia elementu zaplonowego zarowego 12. Nalezy najpierw zalozye, ze ten czas t2, kt6ry jest d/uzszy niz wymieniony wyzej czas t1, poczqtkowo jeszcze nie uplynql. W etapach 813 i 814 nastE;pnle sprawdza siE;, czy prqd IGs, wzglE;dnie napiE;cie UGS przekroczylo ustalone wartosci maksymalne 1m", wzglE;dnie Um". Jesli ma to miejsce, w6wczas w etaple 815 wyciqga slE; wnlosek odnosnie wystE;powania blE;du i przechodzi do etapu 87, W kt6rym wsp6/czynnlk trwanla Impulsu jest zmniejszony, aby z powodu tego przylozye odpowlednlo zmniejszone skuteczne, wzglE;dnie srednie napiE;cie do elementu zaplonowego zarowego 12. Maksymalne napiE;cle Um" zawarte w etapie 814 moze bye przykladowo ustalone przez naplE;cie US,It, umozliwiajqce zasilanle energlq przykladowo pozostajqcego do dyspozycji systemu naplE;cia pokladowego po odjE;ciu granicy bezpleczenstwa U*, kt6ra przy wzbudzeniu elementu zap/onowego zarowego 12 moze odpowiadae oczekiwanemu spadkowi naplE;cia w systemle napiE;cia pokladowego na tranzystorze 14, Um" moze zatem odzwierciedlae maksymalnie osiqgane napiE;cie na elemencie zaplonowym zarowym 12. 1m" moze przedstawlae maksymalnie dopuszczalny prqd na elemencie zap/onowym zarowym 12, [0021] Jezeli zar6wno naplE;cie UGS jak r6wnlez prqd IGS Sq mniejsze od wczesniej okreslonej wartosci granicznej, jest nastE;pnie w etapie 84, przez zwielokrotnienie wczesnlej wykrytych wartosci prqdu, wzglE;dnie napiE;cie IGS i UGS jest ustalana moc cieplna Pist wytwarzana w elemencle zaplonowym zarowym, Ta moc 4 EP 1 493 969 81 nast~pnie cieplna jest por6wnywana z mocq zadanq P,oll. Ta moc zadania Pwll moze by6 okreslona z wlasciwosci przyrzqdu grzewczego i moze by6 oczywiscie zmieniana takze w zaleznosci od r6znych parametr6w otoczenia, zwlaszcza takze temperatury zewn~trznej. Jezeli ustalona, wzgl~dnie wykryta moc cieplna P,,! jest mniejsza od wymaganej do niezawodnego zap/onu mocy zadanej P,oll, to w etapie S6 poprzez zwi~kszenie wsp61czynnika wype/niania, a wi~c zwi~kszenie stosunku w/lwyl., przylozone do elementu zaptonowego zarowego 12, takze skuteczne, przykladowo mozna tak post~powa6, wzgl~dnie zwi~ksza srednie si~ napi~cie napi~cia UGs. Tutaj ze albo jest ustalony okreslony wzrost wsp61czynnika wypelniania, kt6ry powoduje wtedy okreslony wzrost napi~cia UGS elementu zaplonowego zarowego lub, ze ustalony wzrost tego napi~cie UGS jest uzyskiwany przez odpowiednie nastawienia, wzgl~dnie regulacj~ okreslonego wsp61czynnika wypelnienia. Jezeli nastqpi takie podwyzszenie wsp61czynnika wypelnienia, powraca si~ wzgl~dnie do etapu S2, aby ponownie przeprowadzi6 powYZSZq wzgl~dnie procedur~. wzrost Nast~puje to tak napi~cia cz~sto, tak d/ugo, dop6ki nie zostanie ustalone w etapie S4, ze teraz moc cieplna P,,! jest wi~ksza od mocy zadanej P,oll, tak ze kroczy si~ od etapu S4 do etapu S7. Jezeli tam, przez zmniejszenie wsp61czynnika wype/nienia jest zmniejszone skuteczne ,wzgl~dnie aby ponownie przeprowadzi6 powyzej opisanq srednie procedur~ napi~cie UGS, to ponownie kroczy si~ do etapu S2, kontrolowania mocy cieplnej. [0022] KolejnoS6 etap6w S2 do S6, wzgl~dnie S7 zapewnia wi~c, ze niezaleznie od tego, jakq konkretnq rezystancj~ omowq posiada element zaplonowy zarowy 12 zawsze jest oddawana do dyspozycji, poprzez odpowiednie dopasowanie wsp6/czynnika wypelnienia wymagana moc cieplna, kt6ra zapewnia niezawodny zap/on bez nadmiernego zuzycia energii elektrycznej. Zatem, wahania zwlaszcza zwiqzane z produkcjq mogq by6 kompensowane przy elementach zaplonowych zarowych. [0023] Jesli w etapie S3 odpowiedz na pytanie, czy czas, kt6ry up/ynql jest mniejszy niz ustalony czas t2, przykladowo 90s, w6wczas procedura przechodzi do etapu sa, w kt6rym jest uwzgl~dniane rozpoznanie plomienia. Rozpoznanie plomienia moze przykladowo nastqpi6 w oparciu 0 czujnik temperatury, kt6ry wtedy, gdy przeprowadzany jest zaplon i pojawia si~ plomien wskazuje na znaczny wzrost temperatury. To rozpoznanie plomienia moze oczywiscie r6wniez przebiega6 od poczqtku lazy rozruchu, aby wtedy, gdy juz przez uplywem czasu t2 jest wykryte, ze zaplon wystqpil zakonczy6 takze pobudzenie elementu zap/onowego zarowego 12. [0024] Jesli po uplywie czasu t2 zostanie wykryte, ze plomien juz wystqpil i tym samym doszlo do zaplonu, to w etapie S9 konczy si~ laza rozruchu i dalsze zadne napi~cie nie jest przykladane do elementu zaplonowego zarowego 12. Jezeli odpowiedz w etapie sa jest nie, w etapie S1 0, czas integracji mocy cieplnej jest utworzony az do czasu t2 i por6wnywany z energiq odniesienia Em'", Ta energia odniesienia Em'" moze by6 okreslona jako wartoS6 energii, kt6ra jest potrzebna co najmniej do doprowadzenia urzqdzenia grzewczego do zap/onu. Jezeli energia cieplna doprowadzona do lazy rozruchu jest wi~ksza od tej energii odniesienia Em'", to wtedy w etapie S11, jest ustalane, ze istnieje blqd w doprowadzaniu paliwa i jest przeprowadzana odnosna kontrola, poniewaz wprawdzie istnieje wystarczajqce ciep/o, ale mimo to nie doszlo do zadnego zaplonu. Oznacza to, ze nie bylo paliwa lub jest zbyt malo paliwa. [0025] Jesli w kroku S10 ustalono, ze energii cieplnajest mniejsza od energii odniesienia Em'", to w kroku S12 okresla si~ nast~pnie, ze zosta/a zastosowana za mala energia zaplonu, wzgl~dnie energia cieplna, co moze by6 spowodowane przez delekt w elemencie zaplonowym zarowym lub za wysoko omowy element zaplonowy zarowy. [0026] Za pomocq sposobu post~powania mozna dlatego zapewni6 wedlug wynalazku, ze nawet przy elementach zaplonowych zarowych, kt6re majq okreslony rozrzut w swojej rezystancji elektrycznej, w spos6b 5 EP 1 493 969 81 niezawodny i ekonomiczny moze bye uruchomiony sprz~t grzewczy. Jest oczywiste, ze w tej procedurze, wzgl~dnie w niniejszym wynalazku mogq bye brane pod uwag~ r6zne inne aspekty. Na przyklad, dla tranzystora przelqczajqcego 14, zar6wno pod wzgl~dem wyk~ania prqdu, ale takze wyk~ania napi~cia, wartosci korekcji mogq bye okreslone technikq pomiarowq, kt6ra moze bye zatem konieczna, poniewaz tego rodzaju tranzystory, z uwagi na swojq struktur~ fizycznq, w istotnym zakresie por6wnywalnie wysokq niedokladnose wykrywania, przy wyk~aniu prqdu, napi~cia wzgl~dnie napi~cia posiadajq nawet do 20%. To odchylenie moze bye wykryte, a nast~pnie od/ozone w mikroprocesorze 16 jako odpowiednia wartost korekcji. Ponadto, jest oczywiste, ze ten tranzystor moze bye kontrolowany pod kqtem przeciqzenia, zwarcia lub przerwy. Jest r6wniez mozliwe, ze w sposobie post~powania wedlug wynalazku, moc cieplna nie jest por6wnywana z wartosci q zadanq, ale z zakresem wartosci zadanych w ramach kt6rego jest oczekiwany niezawodny zaplon. W przypadku, gdy moc cieplna odbiega od tego zakresu wartosci zadanej, to wtedy Sq podejmowane srodki wedlug wynalazku do zmniejszenia wsp61czynnika wype/nienia, wzgl~dnie podwyzszenia wsp61czynnika wype/nienia. [0027] Korzystnym aspektem wynalazku jest, ze elementy zaplonowe zarowe tego samego rodzaju budowy, wzgl~dnie wyposazone w nie, urzqdzenia grzewcze mogq bye stosowane w r6znych warunkach napi~cia. Nalezy jedynie zapewnie, ze przykladowo przez wskazanie okreslonego wsp61czynnika wypelnienia przylozone, wzgl~dnie skuteczne napi~cie na elemencie zaplonowym zarowym na poczqtku procedury rozruchu jest por6wnywalnie male, tak ze przez odpowiednie zWi~kszenie wsp61czynnika wypelnienia w6wczas wymagana moc cieplna moze bye realizowana od doh Oczywiscie, niniejszy wynalazek moze bye r6wniez stosowany w pO/qczeniu ze stalym przylozonym przez zWi~kszenie napi~cia, post~powae a nie przez zmian~ napi~ciem, przy kt6rym regulacja mocy jest osiqgana wsp61czynnika wypelnienia. Ponadto, mozna r6wniez tak w niniejszym wynalazku, ze najpierw jest przy/ozone stosunkowo wysokie napi~cie, co powoduje odpowiednio wysokq moc cieplnq. Jesli wynosi ona powyzej mocy odniesienia, mozna odpowiednio przez zmian~ wsp61czynnika wypelnienia, a mianowicie zmniejszenie wsp61czynnika wypelnienia realizowae od g6ry pozqdanq moc grzejnq, przykladowo dla okreslonego sprz~tu grzewczego. Zastrzezenia patentowe 1.Spos6b eksploatacji elementu zap/onowego zarowego urzqdzenia grzewczego pojazdu, w fazie rozruchu urzqdzenia grzewczego pojazdu, zawierajqcy nast~pujqce etapy: a) okreslenie wielkosci (P,st) zwiqzanej z mocq cieplnq elementu zaplonowego zarowego (12), b) por6wnania wielkosci (Plst) zWiqzanej z mocq cieplnq z odniesieniem (P,,"), c) zwi~kszania mocy cieplnej elementu zaplonowego zarowego (12) jesli wielkose (Plst) jest mniejsza niz odniesienie (P'OIl) znamienny tym, ze najp6zniej po przebiegu drugiego ustalonego okresu czasu (t2) sprawdza si~, czy nastqpil zaplon i , ze wtedy gdy nie doszlo do zaplonu por6wnuje sl~ energi~ cieplnq, stosowanq od poczqtku wzbudzania elementu zaplonowego zarowego (12), z energia odniesienia (Em;n). 2.Spos6b wedlug zastrz.1, znamienny tym, ze w etapie a) wielkose (Pi't) zwiqzana z mocq cieplnq jest okreslana na podstawie napi~cia (UGs) przylozonego do elementu zaplonowego zarowego (12) i prqdu (IGs) przeplywajqcego przez element zap/onowy zarowy (12). 6 EP 1 49396981 3.Spos6b wedlug zastrz.1 albo zastrz.2, znamienny tym, ze w etapie c) moe eieplna jest podwyzszona poprzez zwi~kszenie wsp61ezynnika wypelnienia napi~eia (UGs) przylozonego do elementu zaplonowego zarowego (12). 4.Spos6b wedlug zastrz.2 albo zastrz.3, znamlenny tym, ze napi~cie (UGs) jest napl~eiem usrednionym w ezasie i ze prqd (IGs) jest prqdem usrednionym wezasie. 5.Spos6b wedlug jednego z zastrz.1 do 4, znamienny tym, ze co najmniej etap c) przeprowadza pierwszy po uplywie pierwszego z g6ry okreslonego okresu ezasu (t1), po rozpoez~eiu si~ po raz wzbudzania elementu zap/onowego zarowego (12). 6.Spos6b wed/ug jednego z zastrz.1 do 5, znamienny tym, ze wtedy, gdy energia cieplna jest energia odniesienia (Emin) stwierdza si~ wyst~powanie wi~ksza niz problemu zasilania paliwem. 7.Spos6b wed/ug jednego z zastrz.1 do 6, znamienny tym, ze wtedy, gdy energia cieplna jest mniejsza niz energia odniesienia (Em in), stwierdza si~ wyst~powanie 7 problemu z energiq zap/onu. EP 1 493 969 B1 PUBLlKACJE CYTOWANE W OPISIE Ponitsza lista pUblikacji cytowanych przez zglaszajijcego rna na celu wy/ijcznie pomoc d/a czytajijcego i nie stanowi cZ\1sci dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, te d%tono najwi\1kszej starannosci przy jej Iworzeniu, nie motna wykfuczy6 bl\1d6w lub przeoczen i EUP nie ponosi tadnej odpowiedzialnosci w tym wzgl\1dzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie ? DE 19936729 C1 [0003] ? DE 4425482 Ai [0004] 8 EP 1 493 969 81 UB?? \ ,J EP 1 493969 BI 1= 0 Rozruch procesu iarzenia UGS = Ustart I> II .-------r~Pomiar UGS Ubatt, UGs,lGS s,'3> 't zWI~kszenle NIE wsp6fczynnika wypeJnienia t Emtrt TAK Komunikat btE;:du: prqd lub napiEi:cie NIE kafka iarowego za duze Komunikal bl~du: za nlska energla zap/onu TAK Komunikal bt~du: Kontrolowac dostarczane paliwo NIE P;,a l':t uO$'r(l! P~Grupy dyskusyjne