Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1564406 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1564406 T3


EP 1564406 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.02.2005 05002470.2 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1564406 T3 Int.Cl. F03D 80/00 (2016.01) F16C 23/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 22.06.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/25 EP 1564406 B1 Tytuł wynalazku: ŁOŻYSKO STOJAKOWE DLA TURBIN WIATROWYCH ZE ZDOLNOŚCIĄ TŁUMIENIA (30) (43) Pierwszeństwo: 11.02.2004 EP 04002989 Zgłoszenie ogłoszono: 17.08.2005 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/33 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: PL/EP 1564406 T3 FM Energie GmbH & Co. KG, Heppenheim, DE (72) Twórca(y) wynalazku: FRANZ MITSCH, Heppenheim, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Szymon Łukaszyk KANCELARIA PATENTOWA ŁUKASZYK ul. Głowackiego 8/6 40-052 Katowice Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). -1- EP 1 564 406 B1 ŁOŻYSKO STOJAKOWE DLA TURBIN WIATROWYCH ZE ZDOLNOŚCIĄ TŁUMIENIA [0001] Wynalazek dotyczy nowego rodzaju ułożyskowania wirników, w szczególności wałów wirników turbin wiatrowych (łożyska stojakowego), które zasadniczo składa się 5 z łożyska rolkowego ukształtowanego geometrycznie odpowiednio do zastosowania według wynalazku, które jest wyposażone w wykonany zgodnie z wynalazkiem elastomerowy komponent tłumiący, a w szczególności jest w nim konstrukcyjnie zintegrowane w taki sposób, że ułożyskowanie wirnika jest w stanie wyjątkowo skutecznie tłumić lub separować generowane podczas pracy niepożądane siły drgań 10 (siły rozciągające, ściskające, poprzeczne i ścinające) skierowane w kierunkach osi x, y i z, w szczególności w przypadkach wystąpienia drgań dźwiękowych. Łożysko stojakowe według wynalazku jest przeznaczone nie tylko do zastosowania w turbinach wiatrowych, ale także w innych maszynach i instalacjach, które wykazują podobny profil drgań i działających sił. Rozmieszczenie łożysk w turbinie wiatrowej 15 znane jest z dokumentu EP-A2-1 197 677. Wały napędowe są bardzo często narażone na drgania, które powstają w różnych częściach maszyn z powodu działania sił różnego rodzaju. Z tego powodu odpowiednie części maszyny spoczywają na łożyskach, które redukują, opcjonalnie wytłumiają te siły i w ten sposób 20 przeciwdziałają zwiększonemu zużyciu poszczególnych szczególnie obciążonych komponentów. Ponadto uzyskuje się dzięki temu co najmniej częściowe odseparowanie dźwięków materiałowych, dzięki czemu można zredukować przenoszenie na konstrukcję nośną szumów zakłócających generowanych przez ruchome części. [0002] Turbiny wiatrowe podlegają naturalnie oddziaływaniu dodatkowych i bardzo 25 znacznych sił, które powstają przede wszystkim w wyniku ruchu wirnika, i są w szczególności rezultatem niewyważenia oraz pewnych ekstremalnych wiatrów, które działają na łopaty wirnika i turbinę z różnych kierunków. [0003] Układ napędowy w turbinach wiatrowych ułożyskowany jest często 3punktowo na elemencie nośnym. Siły i momenty powstające na wirniku są przy tym 30 przenoszone na ramę między innymi przez łożysko stojakowe, które jest umieszczone bezpośrednio za łopatą wirnika i utrzymuje wał wirnika. Wał wirnika kończy się zazwyczaj w przekładni i/lub generatorze, które również posiadają -2- EP 1 564 406 B1 specjalne łożyska, kompensujące dalszą część tych sił i drgań. Łożyska te przenoszą drgania przekładni, generatora i drgania powstające w łożysku stojakowym, a w szczególności również powodowane przez nie drgania dźwiękowe, na element nośny i wieżę turbiny wiatrowej. Wieża wzmacnia te drgania dźwiękowe i oddaje je w formie 5 zakłócających dźwięków rozchodzących się w otaczającym ją powietrzu. W przypadku turbin ustawionych na morzu (zainstalowanych na pełnym morzu) dźwięk przenosi się do wody, gdzie rozprasza się szybko i bez większych strat oraz może negatywnie wpływać na rozwój organizmów morskich. [0004] Łożyska stojakowe w turbinach wiatrowych składają się zgodnie ze stanem 10 techniki zasadniczo z obudowy łożyska stojakowego i łożyska rolkowego. Z reguły z powodu dużych sił promieniowych i osiowych oraz koniecznego przegubowego ruchu kątowego łożyska jako łożysko rolkowe stosuje się łożysko baryłkowe. Łożyska baryłkowe są przegubowo ruchome, dzięki czemu mogą one przyjmować ruchy kiwania i odchylania wału wirnika. Okazało się, że takie łożyska stojakowe nie tylko ? 15 jak oczekiwano ? przekazują dźwięki materiałowe, ale i same powodują uszkodzenia w łożysku z powodu sił działających na turbiny wiatrowe. [0005] Dlatego celem przedmiotowego wynalazku było dostarczenie łożyska stojakowego do turbin wiatrowych lub urządzeń, na które działają porównywalne siły, które w przypadku oddziaływania na nie szczególnych i kompleksowych sił wykazują 20 lepsze właściwości w odniesieniu do wytłumiania drgań, w szczególności separowania drgań dźwiękowych i ochrony materiału części turbiny, w szczególności samego łożyska. [0006] Przedmiotem wynalazku jest zatem łożysko stojakowe z właściwościami tłumienia (4), które składa się zasadniczo z komponentu kształtowego tworzącego 25 łożysko stojakowe (4a) i komponentu kształtowego tworzącego łożysko stojakowe (4b), które razem tworzą obudowę łożyskową, a każdy z nich zawiera powierzchnię zewnętrzną i powierzchnię wewnętrzną i cylindryczny otwór dla umieszczenia łożyska rolkowego (2) przenoszącego wał (11), przy czym każda strona wewnętrzna zawiera wspólną powierzchnię łączeniową z inną stroną wewnętrzną drugiego komponentu 30 kształtowego oraz powierzchnię skośną (7a, 7b), tak, że kiedy rzeczone dwa komponenty kształtowe (4a) i (4b) są ze sobą połączone za pomocą ich wspólnych powierzchni łączeniowych, to powstaje cylindryczna przestrzeń, która ma obwodowe, -3- EP 1 564 406 B1 pierścieniowe, co najmniej częściowo stożkowe wgłębienie (6), które jest utworzone przez powierzchnie skośne (7) rzeczonych komponentów kształtowych i ma kąt stożka otwarty w kierunku strony wewnętrznej, przy czym rzeczone wgłębienie mieści w sobie pierścieniowy, obwodowy komponent tłumiący (5), który zawiera jedną lub 5 większą liczbę części i jest połączony z łożyskiem rolkowym (2) znajdującym się w rzeczonej przestrzeni cylindrycznej. [0007] Przedmiotem jest w szczególności odpowiednie łożysko stojakowe, w przypadku którego pierścieniowy komponent tłumiący (5) składa się zasadniczo z (i) łożyska elastomerowego (1) zawierającego jedną lub większą liczbę części oraz (ii) 10 jednej lub większej liczby pierścieniowych, stożkowych części nośnych (3), przy czym część nośna jest połączona z lub trwale otacza łożysko rolkowe (2) po stronie zwróconej do rzeczonej przestrzeni cylindrycznej, zaś łożysko elastomerowe (1) jest zamocowano po stronie części nośnej (3) naprzeciwko łożyska rolkowego (2) i jest w kontakcie z rzeczonym stożkowym wgłębieniem komponentów kształtowych (4a), 15 (4b). [0008] W korzystnych przykładach wykonania przedmiotowego wynalazku część nośna (3) składa się z dwóch jednakowych oddzielonych od siebie części pierścieniowych (3a, 3b), posiadających jedną z powierzchni skośnych, które tworzą kąt stożka wgłębienia (6). Ta wersja jest szczególnie korzystna, gdy łożysko 20 stojakowe ma wykazywać naprężenie wstępne. [0009] W innej preferowanej wersji wykonania łożysko elastomerowe (1) składa się z dwóch jednakowych oddzielonych od siebie elastomerowych części pierścieniowych (1a), (1b), które mają kontakt z danymi powierzchniami skośnymi stożkowego wgłębienia komponentów kształtowych (4a), (4b). Według wynalazku możliwe jest 25 również takie wyposażenie niemal całej stożkowej przestrzeni między komponentami (4a), (4b) i (3), w szczególności (3a), (3b) w pojedyncze pierścieniowe obwodowe łożysko elastomerowe (1), żeby część nośna (3), (3a), (3b), która jest połączona z łożyskiem rolkowym (2), była w mniejszym lub większym stopniu całkowicie ułożyskowana elastomerowo. Jednak ponieważ łożysko elastomerowe jest ściskane 30 przy obciążeniu, w każdym przypadku musi istnieć miejsce na wyciskaną objętość elastomeru w przestrzeni stożka (6). -4- EP 1 564 406 B1 Przedmiotem wynalazku jest ponadto odpowiednie łożysko, w przypadku którego łożysko elastomerowe (1), (1a), (1b) jest trwale połączone do ograniczających go komponentów (3a), (3b), (4a), (4b). [0010] Przedmiotem wynalazku jest ponadto odpowiednie łożysko stojakowe, w 5 przypadku którego łożysko elastomerowe (1), (1a), (1b) składa się z co najmniej jednej warstwy elastomerowej. W szczególnych wersjach wykonania łożysko elastomerowe (1), (1a), (1b) posiada dwie lub większą liczbę warstw elastomerowych, które są oddzielone od siebie za pomocą warstw twardych. [0011] Przedmiotem wynalazku jest korzystnie odpowiednie łożysko stojakowe, w 10 przypadku którego łożysko rolkowe nie jest ruchome przegubowo. Jest to możliwe, ponieważ łożysko elastomerowe (1) samo posiada przegubową ruchomość, a tym samym może przyjmować występujące ruchy kiwania i odchylania wału wirnika, co w pozostałych przypadkach mogą wykonać tylko stosowane w obecnym stanie techniki do tego celu łożyska baryłkowe, wymagające większych nakładów, a przede 15 wszystkim podlegające większemu zużyciu. Zgodnie z wynalazkiem łożysko rolkowe może zatem w korzystnej formie wykonania być sztywne, w szczególności nieregulowane kątowo i przykładowo występować w formie łożyska osiowego, łożyska 4-punktowego lub korzystnie łożyska stożkowego lub walcowego. Tego rodzaju łożysko według wynalazku nadaje się również do przyjmowania wszelkich 20 przenoszonych przez turbinę wiatrową sił wirnika (łożysko dwurzędowe). [0012] Przedmiotem wynalazku jest ponadto odpowiednie łożysko stojakowe, w przypadku którego dla indywidualnego wstępnego nastawienia jego właściwości tłumiących, rzeczone komponenty kształtowe (4a) (4b) i część nośna (3) komponentu tłumiącego (5) są naprężone względem siebie za pomocą środków 25 naprężających. [0013] Przedmiotem wynalazku jest wreszcie zastosowanie odpowiedniego łożyska stojakowego do separowania sił drgań, korzystnie dźwiękowych, oddziałujących na wał wirnika turbiny wiatrowej. [0014] W poniższej Tabeli 1 zawarto skrótowe opisu odsyłaczy numerycznych: (1)(1a)(1b) Łożysko elastomerowe (części) -5(2) EP 1 564 406 B1 Łożyska (zobrazowanie symboliczne) (3) (3a) (3b) Część(części) nośna(e) komponentu tłumiącego (5) (4) (4a) (4b) Całe łożysko stojakowe i komponenty kształtowe tworzące łożysko stojakowe (5) Komponent tłumiący, składający się z komponentu twardego (3) i komponentu elastomerowego (1) (6) Przestrzeń stożkowa, lub wgłębienie stożkowe (7) (7a) (7b) Powierzchnie stożkowe (8) Łopaty wirnika (9) Przekładnia (10) Kołnierz montażowy (11) Wał wirnika 12 Element nośny [0015] W poniższej Tabeli 2 zawarto skrótowy opis figur rysunku: Fig. 1: Rozmieszczenie turbiny wiatrowej według stanu techniki (widok schematyczny), (4) odzwierciedla pozycję łożyska stojakowego. Fig. 2: Przekrój przez łożysko stojakowe według wynalazku (widok 3D) Fig. 3: Przekroje schematyczne łożyska stojakowego według wynalazku Fig. 4: Widok 3D całego zamkniętego łożyska stojakowego z kołnierzami montażowymi według wynalazku [0016] W dalszej części niniejszego opisu zawarto szczegółowy opis wynalazku: [0017] Łożysko stojakowe (4) zgodne z wynalazkiem obejmuje dwa komponenty kształtowe (4a, 4b), tworzące obudowę łożyska. W szczególności mogą one 5 posiadać środki mocujące, takie jak na przykład kołnierze montażowe (10), które umożliwiają stałe połączenie łożyska stojakowego z elementem nośnym. Połączenie takie można uzyskać również bez takich środków, jeśli jeden z komponentów kształtowych jest integralną częścią elementu nośnego. [0018] Oba komponenty kształtowe (4a), (4b) są odpowiednio uformowane tak, że 10 mogą tworzyć obudowę łożyska, z cylindrycznym otworem, korzystnie o średnicy stosowanego łożyska rolkowego, który posiada obwodowe pierścieniowe, co najmniej częściowo stożkowe wgłębienie odpowiadające średnicy cylindra (przestrzeń stożkowa). Powstałą przestrzeń stożkową tworzą przy tym skośne -6powierzchnie komponentów kształtowych EP 1 564 406 B1 (4a), (4b) obudowy łożyska stojakowego (4). W kanałowej przestrzeni stożkowej, która jest otwarta w kierunku przestrzeni cylindrycznej, umieszczony jest komponent tłumiący (5) w taki sposób, że łożysko 5 elastomerowe (1) jako część komponentu tłumiącego wypełnia powierzchnię pierścieniowej przestrzeni stożkowej w całości lub w części, przy czym musi pozostać wolne miejsce co najmniej na wyciskany materiał elastomerowy. [0019] Komponent tłumiący (5) może się również składać tylko z łożyska elastomerowego (1) składającego się z jednej lub kilku części, korzystnie jednak 10 posiada dodatkowo stałą część nośną (3) składającą się z jednej lub kilku części, uformowany z twardych nieelastycznych materiałów, korzystnie metalu, twardych tworzyw lub materiałów zawierających włókna węglowe, a tym samym nadającego się szczególnie jako nośnik lub obejma znajdującego się w przestrzeni cylindrycznej i skierowanego do niego wzdłużnie łożyska rolkowego (2), z którym jest połączony na 15 stałe. [0020] Stała część nośna (3) składa się korzystnie z dwóch tak samo uformowanych elementów pierścieniowych (3a), (3b), z których każdy posiada zasadniczo przekrój w kształcie trójkąta prostokątnego albo jego części, tak, że można je wpasować w wgłębienie stożkowe (6), przy czym prawy kąt każdego elementu (3a), (3b) w 20 kierunku pionowym przebiega mniej więcej wzdłuż linii wierzchołka stożka obwodowego wgłębienia i w kierunku poziomym mniej więcej wzdłuż wewnętrznej powierzchni przestrzeni cylindrycznej łożyska stojakowego. Obie części nośne (3a, 3b) układają się tym samym wzdłuż linii wierzchołka stożka bezpośrednio naprzeciw siebie bez stałego połączenia ze sobą. Dzięki temu mogą 25 się w różny sposób ustawiać lub pozycjonować na różne naprężenia lub siły. Ma to znaczenie szczególnie wówczas, gdy łożysko stojakowe w preferowanej formie wykonania posiada środki mocujące, preferowane śruby mocujące, które umożliwiają naprężenie komponentów kształtowych (4a, 4b) z komponentem tłumiącym (5) lub korzystnie częściami nośnymi (3a, 3b). 30 [0021] Łożysko elastomerowe (1) może być pojedynczym elementem, który jest włożony w powierzchnie stożkowe wgłębienia (6) i może być z nim połączone na stałe korzystnie poprzez klejenie lub wulkanizację. Korzystnie składa się jednak z -7- EP 1 564 406 B1 dwóch elastomerowych obwodowych warstw (1a), (1b), które są zamocowane oddzielnie na odpowiednich powierzchniach stożkowych (7a, 7b), jak opisano. Aby zaoszczędzić materiał, obwodowe warstwy elastomerowe mogą być również przerywane. 5 [0022] Łożyska elastomerowe (1,1a,1b) stosowane zgodnie z wynalazkiem są znane i składają się zasadniczo z jednej lub kilku warstw elastomerowych, które w przypadku kilku warstw, oddzielone są nieelastycznymi, nieelastomerowymi, stałymi, w szczególności wynalazkiem 10 twardymi materiały warstwami elastomerowe pośrednimi. Zastosowane składają się zasadniczo zgodnie z z kauczuku naturalnego, pochodnych kauczuku naturalnego lub odpowiedniego elastycznego tworzywa polimerowego albo mieszanki tworzyw sztucznych. Warstwa elastomeru może zgodnie z wynalazkiem posiadać różną twardość (twardość Shore'a) i różne właściwości tłumiące odpowiednio do pożądanych wymogów. Preferuje się stosowanie elastomerów o twardości od 20 do 100 w skali Shoer'a A, w 15 szczególności 30 do 80 w skali Shore'a A. Produkcja tego rodzaju elastomerów różnej twardości jest znana w obecnym stanie techniki i wystarczająco opisana w literaturze tematu. Preferuje się stosowanie dostępnych w handlu kauczuków naturalnych lub tworzyw sztucznych. [0023] Nieelastomerowe warstwy pośrednie składają się zgodnie z wynalazkiem z 20 wysoce nieelastycznych materiałów o niewielkiej ściśliwości. Preferuje się blachy metalowe, ale również inne materiały, takie jak twarde tworzywa, materiały kompozytowe czy zawierające włókna węglowe. Blachy pośrednie i materiały elastomerowe są z reguły połączone ze sobą poprzez wulkanizację. [0024] Zgodnie z wynalazkiem łożyska elastomerowe (1, 1a, 1b) składają się z jednej 25 do ośmiu, korzystnie z jednej do trzech elastomerowych warstw i stosowane są w wersji płaskiej. Według wynalazku możliwe jest jednak stosowanie wklęsłych lub wypukłych łożysk elastomerowych, które mają tę zaletę, że są mniej podatne na zużycie. W tych przypadkach konieczne jest również wykonanie powierzchni stożkowych komponentów (3a, 3b) i (4a, 4b) o odpowiednio dopasowanym kształcie. 30 Tłumienie i separowanie drgań odbywa się zgodnie z wynalazkiem w taki sposób, że występujące w łożysku rolkowym (2) siły drgań uwarunkowane obracającym się wałem są przekazywane na właściwe łożysko elastomerowe (1), a tym samym -8- EP 1 564 406 B1 wytłumiane bezpośrednio albo korzystnie za pośrednictwem stałego elementu nośnego (3). Dzięki dobranym cechom konstrukcyjnym można w ten sposób osiągnąć doskonałe wyniki w szczególności przy separowaniu dźwięku w turbinach wiatrowych. 5 [0025] Podsumowując, ułożyskowanie według wynalazku posiada następujące zalety: ? dobra redukcja hałasu (separowanie dźwięku); ? ogólne wytłumianie innych występujących w układzie drgań; ? możliwość regulowania kąta można uzyskać dzięki zapewnieniu regulowania 10 komponentu tłumiącego (5) łożyska elastomerowego, a nie poprzez samo łożysko rolkowe; ? możliwość zintegrowania obudowy łożyska w elemencie nośnym. Pełnomocnik: -9- EP 1 564 406 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Łożysko stojakowe (4) wału wirnika turbiny wiatrowej z właściwościami tłumienia, zawierające komponent tłumiący i łożysko rolkowe, znamienne tym, że zawiera komponent kształtowy tworzący łożysko stojakowe (4a) i komponent kształtowy tworzący łożysko stojakowe (4b), które razem tworzą obudowę 5 łożyskową, a każdy z nich zawiera powierzchnię zewnętrzną i powierzchnię wewnętrzną i cylindryczny otwór dla umieszczenia łożyska rolkowego (2) przenoszącego wał (11), przy czym każda strona wewnętrzna zawiera wspólną powierzchnię łączeniową z inną stroną wewnętrzną drugiego komponentu kształtowego oraz powierzchnię skośną (7a, 7b), tak, że kiedy rzeczone dwa 10 komponenty kształtowe (4a) i (4b) są ze sobą połączone za pomocą ich wspólnych powierzchni łączeniowych, to powstaje cylindryczna przestrzeń, która ma obwodowe, pierścieniowe, co najmniej częściowo stożkowe wgłębienie (6), które jest utworzone przez rzeczone powierzchnie skośne (7a, 7b) rzeczonych komponentów kształtowych i ma kąt stożka otwarty w kierunku 15 strony wewnętrznej, który jest utworzony przez rzeczone powierzchnie skośne (7a, 7b), przy czym rzeczone wgłębienie mieści w sobie pierścieniowy, obwodowy komponent tłumiący (5), który zawiera jedną lub większą liczbę części i jest połączony do łożyska rolkowego (2) znajdującego się w rzeczonej przestrzeni cylindrycznej, z pasowaniem ciasnym, przy czym pierścieniowy 20 komponent tłumiący (5) składa się zasadniczo z (i) łożyska elastomerowego (1) zawierającego jedną lub większą liczbę części oraz (ii) pierścieniowej, stożkowej części nośnej (3), która zawiera dwie identyczne części pierścieniowe (3a, 3b), które są oddzielone od siebie i z których każda ma skośną powierzchnię naprzeciwko skośnych powierzchni (7a, 7b) wgłębienia 25 (6), przy czym część nośna jest połączona do lub trwale otacza łożysko rolkowe (2) po stronie zwróconej do rzeczonej przestrzeni cylindrycznej, zaś łożysko elastomerowe (1) jest zamocowano po stronie części nośnej (3) naprzeciwko łożyska rolkowego (2) i jest w kontakcie z rzeczonym stożkowym wgłębieniem komponentów kształtowych (4a), (4b). 30 2. Łożysko stojakowe według zastrz. 1, znamienne tym, że części pierścieniowe (3a)(3b) są rozmieszczone naprzeciwlegle wzdłuż linii wierzchołkowej stożka. - 10 3. EP 1 564 406 B1 Łożysko stojakowe według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że rzeczone łożysko elastomerowe (1) zawiera dwie identyczne pierścieniowe części elastomerowe (1a), (1b), które są oddzielone od siebie i są w kontakcie z odpowiadającymi skośnymi powierzchniami stożkowego wgłębienia komponentów kształtowych (4a), (4b). 5 4. Łożysko stojakowe według dowolnego z zastrz. 1-3, znamienne tym, że rzeczone łożysko elastomerowe (1), (1a), (1b) jest trwale połączone do ograniczających go komponentów (3a), (3b), (4a), (4b). 5. Łożysko stojakowe według dowolnego z zastrz. 1-4, znamienne tym, że rzeczone łożysko elastomerowe (1), (1a), (1b) ma co najmniej jedną warstwę 10 elastomerową. 6. Łożysko stojakowe według zastrz. 5, znamienne tym, że rzeczone łożysko elastomerowe (1), (1a), (1 b) dwie lub większą liczbę warstw elastomerowych, które są oddzielone od siebie za pomocą warstw twardych. 15 7. Łożysko stojakowe według dowolnego z zastrz. 1-6, znamienne tym, że rzeczone łożysko elastomerowe (1), (1 a), (1 b) jest płaskie albo zakrzywione we wgłębny lub wypukły sposób, zaś powierzchnie stożkowe komponentów (3a, 3b) i (4a, 4b) mają odpowiedni dopasowany kształt. 8. Łożysko stojakowe według dowolnego z zastrz. 1-7, znamienne tym, że rzeczone łożysko elastomerowe (2) jest łożyskiem osiowym, łożyskiem 20 czteropunktowym, łożyskiem stożkowym lub łożyskiem walcowym, albo tym, że rzeczone łożysko rolkowe jest łożyskiem bez regulacji kąta. 9. Łożysko stojakowe według dowolnego z zastrz. 1-8, znamienne tym, że, dla indywidualnego wstępnego nastawienia właściwości tłumiących rzeczonego 25 łożyska stojakowego, rzeczone komponenty kształtowe (4a) (4b) i część nośna (3) komponentu tłumiącego (5) są naprężone względem siebie za pomocą środków naprężających. 10. Zastosowanie łożyska stojakowego zdefiniowanego w dowolnym z zastrz. 1-9 do odsprzęgania sił drgań, włączając dźwięk, oddziałujących na wał wirnika 30 turbin wiatrowych. Pełnomocnik: - 11 - EP 1 564 406 B1 ODSYŁACZE POWOŁYWANE W OPISIE Poniższa lista odsyłaczy powoływanych przez zgłaszającego jest zamieszczona wyłącznie jako udogodnienia dla czytelnika. Nie stanowi ona części europejskiego opisu patentowego. Chociaż dołożono wszelkich starań przy jej opracowywaniu, nie 5 można wykluczyć błędów lub przeoczeń a Europejski Urząd Patentowy zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Opisy patentowe powoływane w opisie: ? EP 1197677 A2 [0001] EP 1 564 1/4406 B1 Fig. 1 8 EP 1 564 406 B1 EP 1 564 2/4406 B1 Fig. 2 9 EP 1 564 406 B1 EP 1 564 3/4406 B1 Fig. 3 10 EP 1 564 406 B1 EP 1 564 4/4406 B1 Fig. 4 11 EP 1 564 406 B1Grupy dyskusyjne