Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1564410 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1564410 T3


EP 1564410 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2005 05001887.8 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1564410 T3 Int.Cl. F04D 13/08 (2006.01) F04D 29/62 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 16.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/46 EP 1564410 B1 Tytuł wynalazku: Pionowy zespół pompy odśrodkowej (30) (43) Pierwszeństwo: 13.02.2004 DE 102004007090 18.06.2004 DE 102004029557 Zgłoszenie ogłoszono: 17.08.2005 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/33 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, DE PL/EP 1564410 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: THOMAS HENG, Worms, DE MICHAEL LUKAS, Göllheim, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Janusz Nowakowski PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 156441081 V13294PLOO/N Opis 5 [0001] Przedmlotem wynalazku jest plonowy zesp6! pompy odsrodkowej, zw!aszcza dla mokrej zabudowy w zamkniEitym zbiorniku, z rurq posrednlq, umieszczonq pomlE;dzy koszem, niosqcym silnik elektryczny zespolu, a obudowq pompy odsrodkowej, otaczajqcq wal zespolu, przy czym zamocowanie zespo!u nastE;puje na przebiegajqcej pozlomo, plaskiej cZEisci, umleszczonej ponlzej kolnlerza tulel, zwlaszcza na pokrywle zbiornika. [0002] lege rodzaju zesp6! jest znany z oplsu US 6 315 530 B1. Rura posrednia tego zespolu jest wyposazona 10 w kolnierze, za pomocq kt6rych jest ona polqczona poprzez sruby, z jednej strony, z odpowiednlm kolnierzem kosza, a z drugiej strony z pokrywq cisnleniowq obudowy pompy odsrodkowej. Kolnlerze takiej rury posredniej, o lie chodzi 0 odlew, mogq bye polqczone jednoczEisclowo z korpusem rury. Poza tym, kolnlerze mogq bye polqczone z rurq poprzez spawanle, co jednakze zwiEiksza naklady produkcyjne. Niezaleznie od tego, jak zosta!y wytworzone, gotowych do wbudowanla rur posrednlch podobnle dotyczy nledogodnose, ze Sq one 15 dopasowane kazdorazowo tylko do okreslonej d!ugosci walu. Jesli taki zesp61 pompy odsrodkowej jest wykonany w r6znych d!ugosciach konstrukcyjnych, w6wczas w przypadku rur posrednlch, wytworzonych technologi q odlewania, dla kazdej z nich potrzebna jest wlasna forma odlewnlcza. Bardzo utrudnione, jesli wrEicz nie wykluczone z powodu duzych naklad6w, Sq dopasowanla do nie przewidzlanych dotychczas dlugoscl konstrukcyjnych. 20 [0003] Opis DE 1 528 888 A1 ujawnia pompEi zawieszanq dla czynnik6w zrqcych, w kt6rej pomiEidzy silnlklem, wzglEidnle kolnlerzem nakladanym, a obudowq pompy, jako polqczenie umieszczony jest masywnle wykonany blok z odpornego na korozjEi tworzywa sztucznego, z przepustem dla przeprowadzenla walu. Blok z tworzywa sztucznego sluzy r6wniez jako przew6d cisnieniowy dla pompy odsrodkowej. Blok ma takle wymlary, ze pomlmo nlewielklej wytrzyma!osci mechanicznej, jest on zdolny do przyjmowanla obclqzen, wystEipujqcych podczas 25 eksploatacji. [0004] U podstaw wynalazku lezy zadanle opracowanla zespolu pompy odsrodkowej wyzej wymienlonego rodzaju, w kt6rym wytwarzanle, dopasowanle I zamocowanie rury posredniej wymaga niewielkich nak!ad6w. [0005] Wedlug wynalazku, postawione zadanie rozwiqzano dziEikl temu, ze rura posrednla jest wykonana jako rura gladka, bez kolnlerzy lub Innych rozszerzen na swoich powierzchnlach czolowych, a powierzchnie czolowe, 30 poprzez rozlozone na obwodzle polqczenia gwintowe Sq r6wnomlernie doclskane do kosza i obudowy pompy, przy czym kosz I umleszczona ponlzej plaska cZEise Sq polqczone ze sobq poprzez polqczenia gwlntowe. [0006] Kosz moze bye wyposazony w dwa kola osi otwor6w, umieszczone na r6znych srednicach. Umozliwla to zastosowanie tylko jednej postaci wykonanla kosza w r6Znych postaciach wykonanla zespo!6w pompy odsrodkowej. W zespolach 0 wiEikszej srednlcy, pO!qczenle gwlntowe pomiEidzy koszem , p!askq cZEisclq a 35 obudowq pompy realizuje slE; poprzez kolo osl otwor6w 0 wiEikszej srednlcy, przy czym polqczenla gwintowe przyjmujq jednoczesnie plaskq cZEiSC, umleszczonq pod koszem. W przypadku zespol6w 0 mnlejszej srednlcy, polqczenle pomiEidzy koszem a obudowq pompy jest wykonane przez kolo osl otwor6w 0 mniejszej srednicy, podczas gdy kosz jest polqczony srubami z plaskq cZEisciq poprzez kola osl otwor6w 0 wiEikszej srednicy. [0007] Jako celowq alternalYWEi dla zamocowania zespolu, reallzowanego bezposrednlo na pokrywle zblornika 40 lub tym podobnego, zaproponowano przymocowanie za pomocq kolnierza. 1 W tym celu, plaska cZEise, EP 1 56441081 umieszczona pod koszem jest uksztaltowana jako lutny kolnierz. W ten spos6b zesp61 moze by6 zamocowany powierzchniach 0 zr6znicowanym uksztaltowaniu. [0008] Dzi!)ki wynalazkowi mozliwe jest szybkie i latwe dopasowanie dlugosci rur posrednich do kazdorazowych okolicznosci, bez koniecznosci wylwarzania r6znych postaci wykonania rur posrednich i ich 5 magazynowania. Rura posrednia, wykonana bez kolnierzy lub innych rozszerzen, moze by6 przylqczona za pomocq zasadniczo znanego polqczenia gwintowego do kosza i obudowy pompy. [0009] Preferowane wykonanie polega na tym, ze rura posrednia jest zamocowana za pomocq sci qg6w pomi!)dzy koszem a obudowq pompy, przy czym w przypadku uzywania mniejszego kola osi otwor6w, sciqgi przyjmujq jednoczesnie, za pomocq nakr!)tek, plaskq cz!)S6, umieszczonq pod koszem. 10 [0010] R6wniez korzystna alternatywa polega na tym, ze rura posrednia jest zaopatrzona w przebiegajqce na calym obwodzie, rowki, w kt6re odpowiednio jeden lutny kolnierz, zaopatrzony w szczeliny dzielqce, wchodzi za pomocq jednego lub kilku wyst!)p6w, umieszczonych na jego obwodzie wewn!)trznym, przy czym ten lutny kolnierz jest polqczony, poprzez polqcznia gwintowe, z plaskq cz!)sci q , umieszczonq ponizej kolnierza kosza, zwlaszcza z pokrywq zbiornika lub z kolejnym lutnym kolnierzem. Zastosowany tutaj rodzaj kolnierza jest 15 zasadniczo znany wczesniej z opisu DE 20 53147. [0011] Zgodnie z dalsza alternatywq, rura posrednia jest zaopatrzona w wybrania, w kt6re wchodz q z zamknl!)ciem ksztaltowym elementy mocujqce, przy czym elementy mocujqce podpierajq kazdorazowo lutny kolnierz, zaopatrzony w olwory, do przyjmowania polqczen gwintowych. Wybrania mogq sklada6 si!) z pojedynczych otwor6w, w kt6re wsuwane Sq kolki lub podobne elementy; do nich przylega kolnierz. 20 [0012] Jednak zamiast pojedynczych otwor6w, rura posrednia moze posiada6 takze rowki, przebiegajqce na calym obwodzie, kt6re kazdorazowo przyjmujq pierscien podporowy, do kt6rego przylega lutny kolnierz. Uksztaltowanie kolnierza tego rodzaju jest zasadniczo uprzednio znane z opisu US 3 861 722. [0013] Zamiast lutnego kolnierza mogq by6 przewidziane takze pojedyncze tulejki, rozlozone r6wnomiernie na obwodzie, kt6re Sq przyjmowane przez kolki, kt6re z kolei Sq umieszczone w otworach, kt6re zostaly 25 wykonane w rurze posredniej. Tak wi!)c, wszystkie tUlejki sluzq do przyjmowania polqczenia gwintowego. Podczas gdy olwory, znajdujqce si!) w tulejkach majq gladkie sciany, a elementy gwintowe Sq utworzone przez dodatkowe nakr!)tki, zgodnie z dalszq alternatywq, zamiast gladkich tulejek przewidziane Sq nakr!)tki, kt6re bezposrednio przyjmujq odpowiednio uksztaltowane sruby lub kolki gwintowane. [0014] Preferowane wykonanie wynalazku przewiduje, ze powierzchnie czolowe rury posredniej przylegajq 30 bezposrednio do kolnierza kosza i do obudowy pompy, zwlaszcza do jego pokrywy od strony cisnieniowej. Oznacza to, ze zb!)dne Sq kolnierze, przyporzqdkowane specjalnie do rury posredniej. Odnosi si!) to zwlaszcza do przypadk6w, w kt6rych srednica rury posredniej odpowiada powierzchniom wsp61pracujqcym kolnierza kosza, wzgl!)dnie obudowy, sluzqcym do przylegania jej powierzchni czolowych. [0015] Kolejne korzystne uksztaltowanie wynalazku polega na tym, ze jedna lub obydwie powierzchnie czolowe 35 rury posredniej przylegajq kazdorazowo do wlqczonego posrednio lutnego kolnierza. Dzi!)ki temu, mi!)dzy innymi, mozliwe jest zastosowanie takze rury 0 mniejszej srednicy, w przypadku wi!)kszej srednicy powierzchni przylegania do kosza, poniewaz postawiona jest do dyspozycji taka, niezalezna od wielkosci kosza, powierzchnia przylegania dla rury posredniej. Z okolicznosci, ze zamiast rury 0 duzej srednicy moze by6 zastosowana takze taka 0 mniejsze srednicy, uzyskuje si!) oczywiscie istotnq korzyS6 ekonomicznq. 2 EP 1 56441081 [0016] W ten spos6b, korzystna idea, wynikajqca z charakteru wynalazku, zgodnie z kt6rq rura posrednia jest utworzona z dostl?pnego w handlu materialu, kt6ry ewentualnie przez odpowiednie przycil?cie, jest dopasowany do kazdorazowych warunk6w, moze by6 stosowana, stanowiqc dodatkowq korzyS6. [0017] Dalsza mozliwoS6 dopasowania zespolu do r6znych okolicznosci powstaje w6wczas, gdy pomil?dzy 5 plaskq cZl?sciq, przyk/adowo kolnierzem, a koszem, znajdujqcym sil? ponizej silnika elektrycznego, umieszczone Sq elementy dystansowe. Takie elementy dystansowe, jak tuleje, plyty, pierscienie lub nakrl?tki, pozwalajq na szybkie, ewentualnie przeprowadzane na miejscu zastosowania, dopasowanie zespo/u do r6znych g/l?bokosci zanurzenia. Tym samym, zesp61 pompy odsrodkowej wed/ug wynalazku zastl?puje wszystkie wykonania, kt6rych d/ugosci walu i dlugosci obudowy posredniej mieszczq sil? w zakresie ustawiania 10 wymienionej korzystnej postaci wykonania. [0018] Poza tym, w ramach wynalazku lezy takze wlqczenie lozysk posrednich dla wa/u w ksztaltowanie zespolu pompy odsrodkowej. Dla takiego lozyska, umieszczonego w rurze posredniej, oferowane Sq przede wszystkim dwie korzystne alternatywy: W przypadku pierwszego zastosowania, znajduje zastosowanie lozysko posrednie, kt6re jest przytrzy15 mywane w swoim p%zeniu przez kilka srub, przechodzqcych przez rurl? posredni q . W korzystnym wykonaniu moze to by6 realizowane za pomocq trzech srub, rozlozonych r6wnomiernie na obwodzie, blokowanych za pomocq nakrl?tek i przeciwnakrl?tek, regulowanych kazdorazowo za pomocq gwintu, umieszczonego w rurze posredniej. 20 [0019] W drugiej postaci wykonania, znajduje zastosowanie rura posrednia, podzielona na dwie takie same po/6wki. Pomil?dzy obydwiema po/6wkami jest zacisnil?ty nosnik dla /ozyska posredniego, dopasowany swoim zarysem do powierzchni czolowych pol6wek. [0020] W preferowanej postaci wykonania wynalazku, lozysko posrednie jest zasilane przewodem w ciecz smarowq. W celowym ukszta/towaniu, przew6d ten moze by6 polqczony ze znajdujqcym sil? po stronie 25 cisnieniowej, obszarem wewnl?trznym zespolu pompy odsrodkowej. [0021] Wynalazek jest blizej objasniony na podstawie przykladu wykonania. Rysunek pokazuje na fig. 1 zesp61 pompy odsrodkowej, odpowiadajqcy stanowi techniki, z wolnonosnym wa/em zespolu, ulozyskowanym jedynie w koszu; 30 fig. 2 zesp6/ pompy odsrodkowej wed/ug wynalazku, kt6rego waf jest r6wniez uksztaltowany w spos6b wolnonosny; fig. 3 zesp6/ pompy, kt6ry pokazuje odmianl? wynalazku, przy czym jego waf jest ulozyskowany jeszcze w obudowie pompy; fig. 4 do 6 35 fig. 7 i 8 fig. 9 szczeg61y alternatywnych postaci zamocowania zespolu; dwa widoki lozyska posredniego dla walu zespo/u pompy odsrodkowej wedlug wynalazku; odpowiadajqcy wynalazkowi zesp61 pompy odsrodkowej z kolejnym mozliwym uksztaltowaniem /ozyska posredniego. [0022] Przedstawiony na fig. 1 zesp61 pompy odsrodkowej, odpowiadajqcy stanowi techniki, zawiera silnik 40 elektryczny 1, kt6ry poprzez sprzl?910 2 jest polqczony z wa/em zespolu 3. Poprzez dwa /ozyska 4, wal 3 3 EP 1 56441081 zespolu jest ulozyskowany obrotowo w koszu 5. Na swolm dolnym koncu, kosz 5 posiada ko/nierz 6, kt6ry jest pO/qczony rozlqcznie z kolnierzem 7 rury posredniej 8 poprzez duzq ilose srub. Z kolel, ko/nierz 7 rury posrednlej 8 jest polqczony poprzez sruby z pokrywq 9 nie przedstawionego zbiornika. [0023] Tym samym, rura posrednla 8 wchodzi w g/qb zbiornika; otacza ona wal 3 zespo/u. Na swoim dolnym 5 koncu, rura posrednia 8 posiada kolnlerz 10, kt6ry jest polqczony rozlqcznie - r6wniez poprzez duzq ilose srub - z obudowq 11 pompy odsrodkowej 12. Pompa odsrodkowa 12 posiada wirnik 13, kt6ry poprzez wlot 14 zasysa clecz, znajdujqcq si~ w zbiorniku, a poprzez wylot 15 oraz przew6d rurowy 16 przenosl do nie przedstawlonego przewodu rurowego, znajdujqcego si~ poza zblornikiem. [0024] Rura posrednia 8 jest wytwarzana jednocz~sclowo ze swoimi kolnlerzaml 7 i 10 w jednym procesie 10 odlewania. Oznacza to, ze dla kazdej wlelkosci stosowanych rur posrednich musi bye przechowywany wlasny wzorzec odlewniczy, I ze rury posrednie, odbiegajqce od udost~pnione tylko w przypadku znacznie zwi~kszonych wst~pnie okreslonego rz~du wielkosci, mogq bye naklad6w. [0025] Postacie wykonania, przedstawione na figurach 2 i 3 przezwyci~zajq wskazany problem przez to, ze stawiajq do dyspozycjl teoretycznie nieograniczonq 1I0se mozliwych wielkosci rur posrednich. Jest to 15 umozliwione dZi~ki temu, ze rury posrednie Sq wykonane tylko jako rury gladkie, z wi~c zrezygnowano z ko/nierzy. Z tego wynikajq liczne korzystne mozliwoscl: istniejqcy material rury nalezy bez problemu przyciqe na zqdany wymiar; dzi~ki temu uproszczone jest wytwarzanie I magazynowanle. Przede wszystkim mozna dost~pne zastosowae rozmiary rur, w handlu, co z powodu rezygnacji z oddzielnego wytwarzania rur posrednlch, oznacza decydujqcq korzyse ekonomlcznq. 20 [0026] Zasadniczo, postacie wykonania z fig. 2 I 3 posiadajq w znacznym stopnlu takie same elementy, jak znana postae wykonania z fig. 1. Jest to wyrazone w ten spos6b, ze w przykladach wykonania, jednakowe cz~sci Sq oznaczone takimi samymi oznacznikami. Lecz Istniejq jeszcze r6zne cechy szczeg6lne, wynikajqce ze zgodnego z wynalazkiem, uksztaltowania obydwu postaci wykonania: W zespole pompy odsrodkowej z fig. 2 znajduje zastosowanie rura posrednia 17, kt6ra jest zamoco25 wana za pomocq sciqg6w 18 pomi~dzy kolnierzem 6 kosza 5 a obudowq 11 pompy. Poza tym, przez sciqgi 18 przyjmowany jest luzny kolnierz 19, kt6ry sluzy do zamocowanla zespo/u na nie przedstawionym zbiorniku. Luzny ko/nierz 19, kt6ry przylega bezposrednio do ko/nlerza 6, jest mocowany przez nakr~tki 20, kt6re przylegajq ponizej nlego i powyzej kolnierza 6. 30 [0027] Zamiast zamocowania zespolu za pomocq luznego kolnlerza, zesp6/ moze bye takze zamocowany bezposrednio na pokrywie zbiornika. Sam rodzaj zamocowanla bylby zasadniczo jednakowy, jak to przedstawiono na fig. 2. [0028] Postae wykonania wedlug fig. 3 poslada stosunkowo kr6tki kosz 21, w kt6rym nie Sq przewidziane zadne lozyska dla walu 3 zespolu. Zamlast tego, na pokrywie 23 obudowy 11 pompy umleszczone jest lozysko 35 slizgowe 22 do lozyskowania walu 3.Chodzi tutaj 0 znany rodzaj lozyskowania. Specyfika polega jednak na umleszczenlu ko/nierza 19: Poprzez tuleje 24, kt6re Sq nasuwane na sciqg 18, kolnierz 19 jest przesuwany w kierunku obudowy 11 pompy. Dzi~ki temu zmnlejszona jest g/~bokose, na jakq zesp61 zanurza sl~ w zbiornlku lub tym podobnym. Oznacza to, ze za pomocq takich tulei 24, w kazdej chwili mozna przeprowadzie szybkle i 4 EP 1 56441081 nieskomplikowane dopasowanie do r6znych glEibokosci zanurzenia. Zatem, zesp61 pompy odsrodkowej moze bye stosowany w r6zny spos6b. [0029] Zamiast tulei 24 mog'1 bye stosowane takze inne rodzaje element6w dystansowych, jak podkladki lub 5 p/ytki. Mog '1 bye takze zastosowane pierscienie, przykrywaj'1ce caly obw6d ko/nierza, lub rury. W kor'lcu mozliwe jest takze wytworzenie z'1danego odstEipu przez kolejne nakrEitki, kt6re S'1 umieszczone powyzej luznego kolnierza 19 i ponizej kosza 6. [0030] Na fig. 4 i 5 przedstawione S'1 elementy dw6ch zamocowar'l, alternatywnych do sci '1g6w. [0031] Fig. 4 pokazuje nakrEitki 25, kt6re S'1 zespawane z kolkami 26. Ko/ki 26 S'1 zakotwione w otworach rury 10 posredniej 17. Konieczne pol'1czenie gwintowe jest wytworzone przez - nie przedstawione - sruby lub kolki gwintowane. [0032] Fig. 5 pokazuje wykonanie, w kt6rym znajduje zastosowanie - drugi - luzny kolnierz 27. Luzny kolnierz 27 podpiera siEi na duzej ilosci kolk6w 28, kt6re S'1 rozlotone r6wnomiernie na obwodzie rury posredniej 17. Zamiast ko/k6w 28, wpuszczonych do poszczeg61nych otwor6w, z podobnym skutkiem moze bye zastosowana 15 podkladka sprEitysta, kt6ra jest umieszczona w przebiegaj'1cym wok% rowku rury posredniej 17. W tym miejscu moze bye zastosowany takze podzielony luzny kolnierz, umieszczony w rowku rury posredniej i ustalony przez pO/'1czenie gwintowe, kt6re zostanie jeszcze umieszczone. [0033] Fig. 6 pokazuje alternatYWEi pol'1czenia pomiEidzy koszem 21 a p/ask'1 cZEisci '1 29. Kosz 21 jest wyposazony w dwa kola osi otwor6w 0 r6znej srednicy. To umozliwia zastosowanie w zespo/ach 0 r6znej 20 wielkosci. W przedstawionym wykonaniu, pol'1czenie jest pokazane w przypadku mniejszego zespolu. Tutaj, kolnierz kosza 21 jest pO/'1czony z jednej strony, poprzez sruby 30 z p/ask '1 cZEisci '1 29, a z drugiej strony poprzez sci'1g 18 z obudow'1 22 pompy. W przypadku wiEikszego agregatu, bezposrednie pO/'1czenie miEidzy koszem 21 a plask '1 cZEisci '1 29 byloby zrealizowane na zewnEitrznym kole osi otwor6w za pomoc'1 sci'1gu 18. Ten rodzaj pol'1czenia odpowiada rodzajowi, przedstawionemu na fig. 2. 25 [0034] Na fig. 7 i 8 przedstawione jest lozysko posrednie 31, umieszczone w rurze posredniej 17. tozysko posrednie 31 sk/ada siEi zasadniczo z nosnika lotyska 32 i panewki 3310zyska. Wal3 niesie, ze swojej strony, tUlejEilozyskow'1 niedzielon'1 34, wsp6/pracuj'1c'1 z panewk '1 /ozyska 33. Nosnik 32 lozyska jest zamocowany za pomoc'l srub dwustronnych 35 w rurze posredniej 17. Wbudowanie i ustawienie lozyska posredniego 31 nastEipuje w ten spos6b, ze lotysko posrednie 31 jest pocz'1tkowo wstEipnie zamontowane w rurze posredniej 30 za pomoc'1 luznego pO/'1czenia srubami i jest ustalane dopiero po przesuniEiciu wa/u 3, poprzez r6wnomierne dokrEicanie srub dwustronnych 35. [0035] Fig. 9 pokazuje wykonanie, w kt6rym dwie jednakowo ukszta/towane rury 36 zostaj'1 pO/'1czone w jedn'1 wsp61n'1 rurEi posredni '1 . PomiEidzy obydwiema rurami 36 zacisniEity jest nosnik 37 lotyska, kt6ry jest zamocowany razem z rurami 36 poprzez sci'1gi 18. Takte tutaj, /otysko posrednie 38, przytrzymywane przez 35 nosnik 37 lotyska, otacza tulejkEi 34, umieszczon'1 na wale 3. [0036] tozyska 31 i 38 z fig. 7 do 9 posiadaj'1 katdorazowo uk/ad smarowy, kt6ry poprzez przew6d 39, pol'1czony ze stron'1 cisnieniow'1 zespolu pompy, jest zasilany ciecz'1 smarow'1. Przew6d 39 wchodzi kazdorazowo do otworu 40 w nosniku 32, wzglEidnie 37 lotyska. 40 5 EP 1 56441081 Zastrzezenia patentowe 1. Pionowy zesp61 pompy odsrodkowej, zwlaszcza dla wbudowania na mokro w posredniq (17), umieszczonq pomi~dzy zamkni~tym zbiorniku. z rurq koszem (5; 21), niosqcym silnik elektryczny (1) zespolu, a obudowq (11) pompy odsrodkowej (12), otaczajqcq waf (3) zespo/u, przy czym zamocowanie zespo/u nast~puje na 5 przebiegajqcej poziomo, plaskiej cz~sci (19; 29), umieszczonej ponizej kolnierza (6) kosza (5; 21), zwlaszcza na pokrywie zbiornika, znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest wykonana jako rura gladka, bez kolnierzy lub innych rozszerzen na swoich powierzchniach czolowych, a powierzchnie czolowe, poprzez rozlozone na obwodzie polqczenia gwintowe (18,20; 25; 27) Sq r6wnomiernie dociskane do kosza (5; 21) i obudowy (11) pompy, przy czym kosz (5; 21) i umieszczona ponizej plaska cz~S6 (19; 29) Sq polqczone ze sob q poprzez 10 polqczenia gwintowe (18, 20; 25; 27; 30). 2. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 1, znamienny tym, ze kosz (5; 21) jest wyposazony w dwa kola osi otwor6w, umieszczone na r6znych srednicach. 15 3. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 2, znamienny tym, ze polqczenia gwintowe (30) pomi~dzy plaskq cz~sciq (29) a koszem (5; 21) nast~puje poprzez kolo osi otwor6w 0 mniejszej srednicy, przy czym dodatkowo przewidziane Sq sruby (30) do polqczenia plaskiej otwor6w 0 wi~kszej cz~sci (19; 29), realizowanego na kole osi srednicy, z koszem (5; 21). 20 4. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 2, znamienny tym, ze polqczenia gwintowe (18, 20; 25; 27) pomi~dzy plaskq cz~sciq (29) a koszem (5; 21) nast~puje poprzez kolo osi otwor6w 0 wi~kszej srednicy, przy czym polqczenia gwintowe (18,20; 25; 27) przyjmujq jednoczesnie plaskq cz~S6 (19), umieszczonq pod koszem (5; 21). 25 5. Zesp6/ pompy odsrodkowej wedlug jednego z zastrzezen 1 do 4, znamienny tym, ze plask q cz~sciq (19; 29) umieszczonq pod koszem (5; 21) jest luzny ko/nierz. 6. Zesp6/ pompy odsrodkowej wedlug jednego z zastrzezen 1 do 5, znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest zamocowana za pomocq sciqg6w (18), przy czym sciqgi Sq zamocowane za pomocq polqczenia 30 gwintowego, z jednej strony na koszu (5; 21), a z drugiej strony na obudowie (11) pompy. 7. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 6, znamienny tym, ze sciqgi (18) przyjmujq jednoczesnie za pomocq nakr~tek (20) plaskq cz~s6 (19; 29), umieszczonq pod koszem (5; 21). 35 8. Zesp6/ pompy odsrodkowej wed/ug jednego z poprzednich zastrzezen, znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest zaopatrzona w przebiegajqce na calym obwodzie, rowki, w kt6re odpowiednio jeden luzny kolnierz, zaopatrzony w szczeliny dZielqce, wchodzi za pomocq jednego lub kilku obwodzie cz~sciq wewn~trznym, wyst~p6w, umieszczonych na jego przy czym ten luzny ko/nierz jest polqczony poprzez polqcznia gwintowe z plask q (19; 29). 40 6 EP 1 56441081 9. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z poprzednich zastrzezeli. znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest zaopatrzona w wybrania, w kt6re wchodzq z zamkni'i'ciem ksztaltowym elementy mocujqce (28), przy czym elementy mocujqce (28) kazdorazowo podpierajq luzny kolnierz (27), zaopatrzony w otwory do przyjmowania polqczeli gwintowych. 5 10. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z poprzednich zastrzezeli, znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest zaopatrzona w rowki, przebiegajqce na calym obwodzie, kt6re przyjmujq kazdorazowo pierscieli podporowy, do kt6rego przylega luzny kolnierz (27). 10 11. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 9, znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest zaopatrzona w otwory, rozlozone r6wnomiernie na obwodzie, kt6re sluzq do przyjmowania kolk6w (28), kt6re kazdorazowo podpierajq luzny kolnierz (27). 12. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 9, znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest 15 zaopatrzona w otwory, rozlozone r6wnomiernie na obwodzie, kt6re sluzq do przyjmowania kolk6w (26), przy czym kazdy z tych kolk6w (26) posiada tulejk'i' (25) do przyjmowania polqczenia gwintowego. 13. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z poprzednich zastrzezeli, znamienny tym, ze powierzchnie czolowe rury posredniej (17) przylegajq do kolnierza (6) kosza (5; 21) i do obudowy (11) pompy, zwlaszcza do 20 jej pokrywy od strony cisnienia. 14. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z poprzednich zastrzezeli, znamienny tym, ze jedna lub obydwie powierzchnie czolowe rury posredniej (17) przylegajq do kolejnego kolnierza luznego. 25 15. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z poprzednich zastrzezeli, znamienny tym, ze rura posrednia (17) jest utworzona z dost'i'pnego w handlu materialu rurowego, kt6ry jest dopasowany do kazdorazowych warunk6w, ewentualnie poprzez skr6cenie. 16. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z poprzednich zastrzezeli, znamienny tym, ze pomi'i'dzy 30 plaskq cZ'i'sciq (19; 29) a koszem (5; 21) umieszczone Sq elementy dystansowe (24). 17. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 16, znamienny tym, ze elementy dystansowe Sq utworzone przez tuleje (24). 35 18. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 16, znamienny tym, ze odst'i'P jest wytworzony przez nakr'i'tki (20), kt6re Sq umieszczone powyzej plaskiej cZ'i'sci (19; 29) i ponizej kosza (5; 21). 19. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z poprzednlch zastrzezeli, znamienny rurq posredni q (17), wyposazonq w lozysko posrednie (31) dla walu (3). 40 7 EP 1 56441081 20. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 19, znamienny tym, ze lozysko posrednie (31) jest zamocowane za pomoc<:j kilku srub (35), przechodz<:jcych przez rur~ posredni<:j (17). 21. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 20, znamienny tym, ze znajduj<:j zastosowanie sruby (35), 5 rozlozone r6wnomiernie na obwodzie, blokowane za pomoc<:j nakr~tek i przeciwnakr~tek, regulowane kazdorazowo za pomoc<:j gwintu, umieszczonego w rurze posredniej (17). 22. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 19, znamienny rur<:j posredni<:j, podzielon<:j na dwie takie same pol6wki (36), przy czym pomi~dzy obydwiema pol6wkami (36) jest zacisni~ty nosnik (37) dla lozyska 10 posredniego (38), dopasowany swoim zarysem do powierzchni czolowych pol6wek (36). 23. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug jednego z zastrzezeri 19 do 22, znamienny tym, ze lozysko posrednle (31; 38) jest zasllane przewodem (39) w ciecz smarow<:j. 15 24. Zesp61 pompy odsrodkowej wedlug zastrzezenia 23, znamienny tym, ze przew6d (39) jest pol<:jczony ze znajduj<:jcym sl~ od strony cisnienia, obszarem wewn~trznym zespolu 8 pompy odsrodkowej. EP 1 564410 B1 PUBLlKACJE CYTOWANE W OPISIE Ponitsza lisla publikacji cylowanych przez zg/aszajqcego ma na celu wy/qcznie pomoc dla czylajqcego 5 i nie slanowi cz,?sci dokumenlu palentu europejskiego. Pomimo, te d%tono najwi,?kszej starannosci przy jej tworzeniu, nie motna wyk/uczyc b/,?d6w /ub przeoczen i EUP nie ponosi tadnej odpowiedzia/nosci w Iym wzgl,?dzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie 10 ? US 6315530 B1 [0002] ? DE 1528888 A1 [0003] ? DE 2053147 [0010] ? US 3861722 A [0012] 15 9 EP 1 564410 B1 Fig. 1 5 6 7 3 9 8 10 16 11 ~~-13 15 -------- ----12 14 EP 156441081 Fig. 2 +---1 !=Jr~t======2 5 ~=?t~--4 20 6 19 18 11 11 12---- EP 1 56441081 Fig. 3 . 21 , 6 24 19 20 17 ~ __ 1B 22 3 . 23 11 EP 1 564410 B1 Fig. 5 Fig. 4 (-~- \I )I 17 25 26 Fig. 6 21 30 18 (,-,- ) n 27 28 EP 1 56441081 34 33 18? Fig . 32 31 35 17 3 40 Fig. 8 3 17 ltHH--l:: lli~-3 5 34 33 EP 1 564410 B1 Fig. 9 34 3----ifftt-rGrupy dyskusyjne