Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1584647 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1584647 T3


EP 1584647 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2005 05004988.1 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1584647 T3 Int.Cl. C08K 3/00 (2006.01) C08K 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 07.09.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/36 EP 1584647 B1 C09C 1/00 (2006.01) Tytuł wynalazku: Materiał folii o cechach optycznych (30) (43) Pierwszeństwo: 26.03.2004 AT 5392004 Zgłoszenie ogłoszono: 12.10.2005 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/41 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: Hueck Folien Ges.m.b.H, Baumgartenberg, AT PL/EP 1584647 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: FRIEDRICH KASTNER, Grieskirchen, AT EVELINE WAGNER, Wien, AT MATTHIAS MÜLLER, Bechtsrieth, AT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Magdalena Augustyniak POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). OK-II-16/18P38477PL00 EP1584647B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy materiału folii o cechach optycznych, na przykład o cechach optycznie zmiennych i/lub pozytywowych lub negatywowych luminescencyjnych, sposobu informacjach jego i/lub wytwarzania cechach oraz jego zastosowania. [0002] W EP 1 114 102 B1 opisane są optycznie zmienne pigmenty i kompozycje powlekające zawierające te pigmenty. Kompozycje powłok zawierają pigmenty. Pigmenty wytwarza się z warstwy, która jest wytworzona za pomocą fizycznego osadzania z fazy gazowej odpornego na korozję stopu Al. Kompozycje powłok zawierają co najmniej jeden dodatek tworzący film. [0003] WO 2005/038136 A ujawnia element zabezpieczający z efektem zmiany barwy [niem. Farbkippeffekt] (zatem efektem optycznie który zmiennym), jest tworzony przez warstwę odbijającą, warstwę absorbera i warstwę utrzymującą odstęp umieszczoną między dwiema warstwami. [0004] Chodzi przy tym w pierwszej kolejności o płaski element zabezpieczający, który na podłożu nośnika ma wymienioną kolejność warstw. Z tej kolejności warstw można po usunięciu podłoża nośnikowego tworzyć optycznie zmienne pigmenty barwne. [0005] EP 1 239 307 A1 ujawnia magnetyczny cienkowarstwowy element interferencyjny, który obok znanej struktury cienkiej warstwy z warstwy odbijającej, warstwy utrzymującej odstęp i warstwy absorbera oddzielona od ma warstwy warstwę magnetyczną, utrzymującej odstęp która przez jest warstwę odbijającą. [0006] Tę strukturę warstw można poddać obróbce również do optycznie zmiennych pigmentów. 2 [0007] Z EP 0 984 043 A1 i US 5,171,363 są również znane optycznie zmienne pigmenty. [0008] folii Zadaniem o wynalazku optycznie było zmiennych dostarczenie efektach, materiału który wykazuje specyficzne optycznie zmienne efekty i ewentualnie ma także informację pozytywu i/lub negatywu. [0009] Przedmiotem wynalazku jest zatem materiał folii o optycznie zmiennych efektach elementów zabezpieczających, nadający się do charakteryzujący wytwarzania się tym, że materiał folii ma na podłożu nośnikowym co najmniej jedną absorbującą lub dyfuzyjnie rozpraszającą częściową warstwę 3, która składa się z czarnej farby drukarskiej, naparowanej warstwy z niestechiometrycznego tlenku glinu lub barwnej warstwy, jasnej warstwy odbijającej 5 naniesionej w pustych obszarach w absorbującej bądź dyfuzyjnie rozpraszającej warstwie 3 i na tych warstwach 3 i 5 ma co najmniej jedną całopowierzchniowo lub częściowo naniesioną warstwę 4 z optycznie zmiennymi pigmentami. [0010] Kolejne wykonania wynalazku są określone w rachubę na zastrzeżeniach zależnych. [0011] Jako przykład folie podłoże nośnikowe nośnikowe, wchodzą korzystnie w elastyczne folie z tworzyw sztucznych, na przykład z PI, PP, MOPP, PE, PPS, PEEK, PEK, PEI, PSU, PAEK, LCP, PEN, PBT, PET, PA, PC, COC, POM, ABS, PVC. Folie nośnikowe mają korzystnie grubość 5 700 ?m, korzystniej 5-200 ?m, szczególnie korzystnie 5 - 50 ?m. [0012] Ponadto jako podłoże nośnikowe mogą służyć także folie metalowe, na przykład folie z Al, Cu, Sn, Ni, Fe lub ze stali szlachetnej o grubości 5 - 200 ?m, se 10 do 80 ?m, 3 szczególnie korzystnie 20 - ?m. Folie 50 mogą także być poddane obróbce powierzchniowej, powlekane lub laminowane na przykład tworzywami sztucznymi lub lakierowane. [0013] Ponadto można jako podłoża nośnikowe stosować także papier lub kompozyty z papierem, na przykład kompozyty z tworzywami sztucznymi o ciężarze powierzchniowym 20 - 500 g/m2, korzystnie 40 - 200 g/m2. [0014] Ponadto tkaniny i jako włókniny, podłoże jak nośnikowe włókniny o można włóknach stosować ciągłych, włókniny o włóknach ciętych i tym podobne, które ewentualnie mogą być igłowane lub kalandrowane. Korzystnie takie tkaniny lub włókniny składają się z tworzyw sztucznych, jak PP, PET, PA, PPS i tym podobnych, można jednak także stosować włókniny z włókien naturalnych, ewentualnie poddanych obróbce, jak włókniny z włókien wiskozowych. Stosowane włókniny mają ciężar powierzchniowy około 20 g/m2 do 500 g/m2. [0015] Na podłoże nośnikowe może ewentualnie być początkowo naniesiona warstwa lakieru transferowego, którą w każdym procesie drukowania można znakomicie zadrukowywać. Przy tym wchodzą w rachubę zarówno tradycyjne, na przykład termoplastyczne układy lakierów, jak i układy lakierów sieciowalne przez promieniowanie lub reakcyjnie. Lakier termoplastyczny, składa się kopolimeru podstawowego z który podstawowego cykloolefinowego, w celu następnie MMA lub przy dobrania stabilizuje etylocelulozy czym żądanych do się, lub polimeru właściwości termoplastycznych bądź w celu dobrania następującej trwałości dodaje się modyfikatory. W zależności od polimeru podstawowego jako modyfikatory w rachubę wchodzą na przykład dodatki dla dobrania żądanej 4 temperatury stanie zeszklenia, zakresu, termoplastycznym, lub w którym modyfikatory lakier dla jest w uzyskania trwałego utwardzenia lakieru. Korzystnie składniki rozpuszcza się w rozpuszczalniku, na przykład w rozpuszczalnikach wodnych, wodzie, alkoholach, octanie etylu, metyloetyloketonie i tym podobnych lub ich mieszaninach. [0016] Do lakieru na bazie MMA dla podwyższenia temperatury zeszklenia dodaje się szczególnie korzystnie na przykład nitrocelulozę . Do lakieru opartego na kopolimerach cykloolefinowych dodaje się szczególnie korzystnie na przykład woski polietylenowe. Do lakieru na bazie etylocelulozy dla dobrania utwardzalności dodaje się typowe handlowe czynniki sieciujące poprzecznie. Stężenie polimeru podstawowego w gotowym lakierze wynosi w zależności od polimeru podstawowego, od żądanych właściwości lakieru i od rodzaju i stężenia modyfikatorów 4 - 50 % wag.. W kolejnym etapie można wtedy od razu wykonać stabilizowanie lakieru termoplastycznego w zależności od jego składu przez sieciowanie na promieniowanie przykład lub przy przez pomocy termiczne utwardzania przez utwardzanie przez podwyższenie temperatury lub przez dodrukowanie sieciującej warstwy lakieru, tak zwanej podtrzymującej warstwy lakieru, którą następnie utwardza się. Jest też jednak możliwe, by na strukturę powierzchni lub lakier najpierw nanosić kolejne warstwy funkcjonalne lub dekoracyjne i dopiero potem utwardzać lakier termoplastyczny w wyżej opisany sposób. Ponadto jest także możliwe ewentualnie po naniesieniu jednej lub kilku kolejnych warstw funkcjonalnych, by ponownie nanosić warstwę lakieru według 5 wynalazku i w wyżej opisany sposób kształtować ewentualną kolejną strukturę powierzchni. Przy tym może na przykład następować częściowe rozmycie wytłoczenia [niem. Entprägung] pierwotnej struktury powierzchni. Można jednak też w lub na kolejną warstwę lakieru początkowo termoplastycznego według wynalazku najpierw nanosić lub wprowadzać kolejne strukturyzowane i/lub niestrukturyzowane warstwy funkcjonalne i/lub dekoracyjne. Jako utwardzalny przez promieniowanie, zwłaszcza utwardzalny przez UV lakier można na przykład stosować utwardzalny przez promieniowanie układ lakieru na bazie układu poliestru, epoksydu lub poliuretanu, który zawiera fotoinicjatory znane specjaliście z dziedziny. Ewentualnie układ lakieru może zawierać także dwa różne fotoinicjatory, które przy różnych długościach fali mogą w różnej mierze inicjować utwardzanie układu lakieru. [0017] Tak aktywowany więc przy fotoinicjator długości fali może 200 do na przykład 400 nm, a być drugi fotoinicjator jest następnie aktywowany przy długości fali 370 do 600 nm. Między długościami fali aktywowania obydwu fotoinicjatorów powinna różnica, nastąpiło zbyt podczas gdy by nie fotoinicjatora, fotoinicjator. Zakres, być w utrzymywana silne wzbudzenie aktywuje którym wystarczająca się wzbudza drugiego pierwszy się drugi fotoinicjator, powinien być w zakresie transmisji długości fali stosowanego podłoża nośnikowego. Dla głównego utwardzania (aktywowanie drugiego fotoinicjatora) można także stosować promieniowanie elektronowe. Jako utwardzalny stosować lakier przez promieniowanie rozcieńczalny wodą. lakier Korzystne można są także systemy 6 lakierów na bazie poliestrów. Układ lakieru dobiera się tak, by był możliwy transfer, tak, że stosownie do użytego podłoża zbędne jest nanoszenie warstwy rozdzielającej. [0018] Układy lakierów pigmentowane, przy czym mogą być zabarwione i/lub odpowiednie są wszelkie znane i typowe pigmenty, na przykład pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne jak na przykład dwutlenek tytanu, siarczek cynku, kaolin, siarczan baru, tlenki glinu, chromu i krzemu, pigmenty metaliczne (na przykład miedź, glin, srebro, złoto, żelazo, chrom i tym podobne), stopy metali, jak miedź-cynk lub miedź-glin jak i barwne ewentualnie organiczne pigmenty, jak błękit ftalocyjaninowy, i żółcień i-indolidynowa [niem. i-Indolidingelb], fiolet dioksazynowy, lub także bezpostaciowe lub krystaliczne pigmenty ceramiczne, jak ITO, ATO, FTO i tym podobne lub także pigmenty ciekłokrystaliczne. [0019] Podłoże nośnikowe powleka się lakierem za pomocą każdego znanego sposobu powlekania, jak na przykład przez zamalowanie, lanie, rozpryskiwanie, drukowanie (sposobami sitodruku, drukowania wklęsłego, fleksografii lub drukowania cyfrowego) walca. lub za pomocą Powlekanie może sposobu nanoszenia następować przy użyciu selektywnie lub całopowierzchniowo. Grubość warstwy naniesionego lakieru według wynalazku może się zmieniać stosownie do wymagań dla produktu końcowego i grubości podłoża i wynosi ogólnie między 0,5 a 50 ?m, korzystnie między 2 a 10 ??m, szczególnie korzystnie między 2 a 5 ??m. [0020] Na podłoże lakieru nanosi się nośnikowe bądź na całopowierzchniową opisaną lub warstwę częściową, 7 absorbującą lub dyfuzyjnie rozpraszającą np. warstwę czarną lub barwną. Częściową warstwę pozytywowych można lub przy tym negatywowych nanosić znaków, w postaci liter, wzorów, symboli, form geometrycznych, linii i tym podobnych. Jako absorbującą bądź dyfuzyjnie rozpraszającą warstwę można na przykład stosować czarne farby drukarskie lub naparowaną warstwę z niestechiometrycznego tlenku glinu lub warstwę barwną. [0021] Następnie nanosi się warstwę z optycznie zmiennymi pigmentami. Warstwę można przy tym nanosić całopowierzchniowo lub częściowo w postaci pozytywowych lub negatywowych znaków, liter, wzorów, symboli, form geometrycznych, linii i tym podobnych. [0022] które Odpowiednie kompozycje są przy tym zawierają optycznie zmienne kompozycjami, pigmenty, pigmenty zmieniające barwę i tym podobne. Jako lepiszcza w rachubę wchodzą różne znane lepiszcza tym kompozycje naturalne lub syntetyczne. [0023] Szczególnie odpowiednie są przy powlekające, jak na przykład opisane w EP 1 114 102 B1. [0024] bądź W jednym wykonaniu na puste obszary w absorbującej dyfuzyjnie rozpraszającej warstwie nanosi się jasną warstwę odbijającą. Ta warstwa może na przykład być nieprzezroczystą lub półprzezroczystą białą powłoką lub powłoką metaliczną. [0025] warstwę Jeśli z następnie optycznie nanosi zmiennymi się całopowierzchniową pigmentami, wówczas przez absorbujące bądź dyfuzyjnie rozpraszające obszary pojawia się efekt ukrytego barwnego obrazu, w obszarach zaopatrzonych w 8 jasną warstwę odbijającąefekt ukrytego barwnego obrazu jest zmniejszany lub wygaszany. [0026] W kolejnym wykonaniu można na przykład po jednej stronie podłoża nośnikowego nanosić warstwę absorbującą lub dyfuzyjnie rozpraszającą z pustymi miejscami w postaci znaków, wzorów i tym podobnych (druk negatywowy). Następnie nanosi się optycznie całopowierzchniową zmienne elementy, powłokę, na co z która kolei zawiera nanosi się częściową absorbującą lub dyfuzyjnie rozpraszającą warstwę dokładnie dopasowaną przeciwnie do pustych miejsc w pierwszej absorbującej bądź dyfuzyjnie rozpraszającej warstwie (druk pozytywowy). Z obydwu stron obserwuje się efekt ukrytego barwnego obrazu każdorazowo odpowiadający pustym miejscom. [0027] Ewentualnie różnych mogą materiałach te warstwy nośnika, które także występować następnie mogą na być laminowane dokładnie dopasowane względem siebie. [0028] Ponadto na podłoże nośnikowe można nanosić kolejne warstwy funkcjonalne i lub dekoracyjne powyżej lub poniżej warstwy o optycznie zmiennych cechach. Warstwy funkcjonalne mogą na przykład mieć określone właściwości elektryczne, magnetyczne, chemiczne, fizyczne i także optyczne. [0029] W przykład przewodnictwa sadzę, celu dobrania przewodzące właściwości można polimery dodawać elektrycznych, na organiczne przykład lub na grafit, nieorganiczne, pigmenty metaliczne (na przykład miedź, glin, srebro, złoto, żelazo, chrom i tym podobne), stopy metali, jak miedź-cynk lub miedź-glin pigmenty dodatek lub ceramiczne można także jak także bezpostaciowe ITO i tym stosować lub podobne. krystaliczne Ponadto domieszkowane jako lub 9 niedomieszkowane półprzewodniki jak na przykład krzem, german lub przewodniki jonowe jak bezpostaciowe lub krystaliczne tlenki metali lub siarczki metali. Ponadto w celu dobrania właściwości elektrycznych warstwy można stosować lub dodawać polarne lub powierzchniowo silikonowe częściowo polarne czynne niepolarne lub sole lub związki, higroskopijne związki lub jak środki jak dodatki niehigroskopijne. Ponadto można także nanosić warstwy z polimerów przewodzących elektrycznie. [0030] W celu dobrania właściwości magnetycznych można stosować materiały paramagnetyczne, diamagnetyczne i także ferromagnetyczne, jak żelazo, nikiel i kobalt lub ich związki lub sole (na przykład tlenki lub siarczki). [0031] Szczególnie odpowiednie są magnetyczne farby pigmentowe z pigmentami na bazie tlenków Fe, żelaza, niklu, kobaltu i ich stopów, baru lub ferrytów kobaltu, twardych i miękkich magnetycznych rodzajów żelaza i stali w dyspersjach wodnych bądź zawierających rozpuszczalniki. rozpuszczalniki w rachubę wchodzą na przykład octan etylu, metyloetyloketon, Jako i-propanol, metoksypropanol i ich mieszaniny. Korzystnie pigmenty polimerowe o nitrocelulozę, masie są wprowadzane w akrylanowe dyspersje cząsteczkowej dyspersje 150000 do akrylanowo-uretanowe, 300000, w dyspersje akrylanowo-styrenowe lub dyspersje zawierające PVC lub takie dyspersje zawierające rozpuszczalniki. [0032] Na właściwości optyczne warstwy można wpływać przez widzialne barwniki bądź pigmenty, luminescencyjne barwniki bądź pigmenty, które fluoryzują lub fosforyzują w zakresie widzialnym, w zakresie UV lub w zakresie IR, i wrażliwe na 10 ciepło farby bądź pigmenty. Można je stosować we wszelkich możliwych kombinacjach. pigmenty fosforyzujące Dodatkowo same lub można w stosować kombinacji także z innymi barwnikami i/lub pigmentami. [0033] Można także łączyć różne właściwości poprzez dodawanie różnych wyżej wymienionych dodatków. Możliwe jest zatem stosowanie zabarwionych i/lub przewodzących pigmentów magnetycznych. Przy tym można stosować wszelkie wymienione przewodzące dodatki. Szczególnie stosować do zabarwiania wszelkie znane, pigmentów magnetycznych rozpuszczalne i można nierozpuszczalne barwniki bądź pigmenty. Tak na przykład, dla brązowej farby magnetycznej można dobrać metaliczny odcień, np. srebrzysty, poprzez dodatek metali . [0034] Podłoże nośnikowe można także zaopatrzyć w klej termozgrzewalny lub łączony na zimno lub powłokę samoklejącą lub klej do laminowania do nanoszenia na podłoże. Przy tym przy nanoszeniu podłoże nośnikowe oddziela się. [0035] Na Fig. 1 - 9 przedstawiono materiały folii według wynalazku. Na nich oznacza: transferowego, 1-materiał 3-warstwę nośnikowy, 2-warstwę absorbującą bądź lakieru dyfuzyjnie rozpraszającą, 4-warstwę z optycznie zmiennymi pigmentami, 5jasną warstwę odbijającą, 6-warstwę kleju do laminowania, 7druk pozytywowy lub negatywowy w postaci cech luminescencyjnych. [0036] Materiał folii według odpowiednim konfekcjonowaniu, wynalazku, nadaje się ewentualnie zatem po jako cechy zabezpieczające w nośnikach danych, zwłaszcza w dokumentach wartościowych jak dowody, karty, banknoty lub etykiety, w 11 pieczęciach i tym opakowaniowy na podobnych, przykład w lecz także przemyśle jako materiał farmaceutycznym, elektronicznym i/lub spożywczym, na przykład w postaci folii do blistrów, składanych pudełek, okładzin, opakowań foliowych itp. [0037] Do zastosowania jako cecha zabezpieczająca podłoża bądź materiały folii korzystnie tnie się na paski lub nitki lub patch, przy czym szerokość pasków lub nici korzystnie może wynosić 0,05 - 10 mm i patch korzystnie mają średnie szerokości bądź długości 2 - 20 mm. [0038] Dla stosowania w lub na opakowaniach materiał folii korzystnie tnie się na paski, taśmy, nitki lub patch, przy czym szerokość nitek, pasków bądź taśm wynosi korzystnie 0,05 - 50 mm, a patch korzystnie mają średnie szerokości bądź długości 0,5 - 200 mm. Odpowiednią stosować nitkę jako lub pasek wzmocnienie zabezpieczający brzegów można opakowań, także dokumentów wartościowych i tym podobnych w obszarze krawędzi lecz także na przykład jako wzmocnienie wzdłużne lub poprzeczne w opakowaniu, przy czym może także być przewidziane każdorazowo wiele nici lub pasków w określonym odstępie względem siebie. Zastrzeżenia patentowe 1. Materiał odpowiedni folii do o optycznie wytwarzania zmiennych elementów efektach zabezpieczających znamienny tym, że materiał folii na podłożu nośnikowym ma co najmniej częściową jedną absorbującą warstwę drukarskiej, 3, która naparowanej lub dyfuzyjnie składa warstwy się z z rozpraszającą czarnej farby niestechiometrycznego tlenku glinu lub warstwy barwnej, jasnej warstwy odbijającej 5 naniesionej w pustych obszarach absorbującej bądź 12 dyfuzyjnie rozpraszającej warstwy 3 i na tych warstwach 3 i 5 ma co najmniej jedną całopowierzchniowo lub częściowo naniesioną warstwę 4 z optycznie zmiennymi pigmentami. 2. Materiał folii według zastrz. 1, znamienny tym, że materiał folii dodatkowo ma nadruk 7 powyżej warstwy 4 w postaci pozytywowych lub negatywowych znaków o cechach luminescencyjnych. 3. Materiał folii według jednego z zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że materiał folii ma dodatkowe funkcjonalne i/lub dekoracyjne warstwy o cechach optycznych i/lub przewodzących elektrycznie i/lub magnetycznych. 4. Materiał folii według jednego z zastrz. 1 do 3, który tworzy folię transferową, znamienny tym, że materiał folii na podłożu nośnikowym 1 dodatkowo ma warstwę lakieru transferowego 2 poniżej dyfuzyjnie rozpraszającej warstwy częściowej 3. 5. Materiał folii według zastrz. 4, znamienny tym, że warstwa lakieru transferowego 2 jest lakierem początkowo termoplastycznym lub utwardzanym przez promieniowanie. 6. Materiał folii według jednego z zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że materiał folii na strukturze warstwowej jest zaopatrzony w powłokę klejową do przeniesienia na podłoże. 7. Cechy dokumentów materiału zabezpieczające wartościowych folii lub i folii tym dla nośników podobnych, transferowej danych, wytworzone według jednego z z zastrz. 1 do 6. 8. Zastosowanie materiałów folii lub folii transferowych według jednego z zastrz. 1 do 6 do wytwarzania cech zabezpieczających. 13 9. Dokumenty wartościowe i opakowania zawierające cechę zabezpieczającą według zastrz. 7. Hueck Folien Ges.m.b.H Pełnomocnik: 14 15Grupy dyskusyjne