Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1584724 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1584724 T3


EP 1584724 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2005 05006714.9 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1584724 T3 Int.Cl. D04H 13/00 (2006.01) B32B 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 23.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/47 EP 1584724 B1 C03C 25/10 (2006.01) C03C 25/24 (2006.01) Tytuł wynalazku: Włókninowe maty włókniste o gładkich powierzchniach i sposób (30) (43) Pierwszeństwo: 30.03.2004 US 812457 Zgłoszenie ogłoszono: 12.10.2005 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/41 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Johns Manville International, Inc., Denver, US PL/EP 1584724 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: JAMES MATTHEW HITCH, Niota, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Magdalena Tagowska PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 584 724 B1 Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy mat włókninowych mających gładką powierzchnię i dobre właściwości do stosowania podczas wytwarzania powlekanych mat do okładania produktów, takich jak płyta piankowa, płyta gipsowa, różnego rodzaju płyty drewniane, itd. oraz sposobu wytwarzania tych mat. Maty te są również 5 przydatne jako wzmocnienie i stabilizatory przestrzenne do wytwarzania dużej liczby produktów, takich jak: kompozyty izolacyjne lub laminaty wszystkich rodzajów i do wielu zastosowań. Maty są również przydatne jako substraty stabilizujące i wzmacniające do innych produktów, takich jak: płyta z włókna szklanego do budowy kanałów (ang. fiberglass duct board) i tym podobne. TŁO 10 [0002] Znane jest wytwarzanie wzmacniających włókninowych mat włóknistych, jak szkło i/lub syntetycznych włókien polimerowych i stosowanie tych mat jako substraty w wytwarzaniu dużej liczby produktów np. US 2003/054714; WO 97/35056; US 5,308,692; WO 98/04404. Znane są sposoby wytwarzania mat włókninowych, takie jak konwencjonalne procesy typu ?wet laid? opisane w Patentach USA nr 4,112,174, 4,681,802 i 4,810,576, których ujawnienia są włączone przez odniesienie. 15 [0003] Żywice mocznikowo-formaldehydowe, zwykle modyfikowane jedną lub więcej żywicą akrylową, styrenowo - butadienową lub octanem winylu, stosuje się typowo jako środek wiążący włókna w matach, ze względu na ich przydatność do zastosowań i stosunkowo niski koszt. Zawartość środka wiążącego w gotowych matach zazwyczaj jest w zakresie od 15 do 25 procent wagowych lub więcej, w stosunku do suchej masy maty. Znane jest również stosowanie innych rodzajów wodnych, lateksowych środków 20 wiążących, takich jak akryle, poliester, poli(octan winylu), poli(alkohol winylowy) i innych rodzajów żywicznych środków wiążących pojedynczo lub w kombinacji. [0004] Włókninowe maty włókniste zawierające włókna szklane o średniej średnicy włókien od około 10 do około 16 mikronów, zostały wykorzystane jako okładziny (ang. facers) dla powłoki izolacyjnej z włókna szklanego, sprasowanych płyt izolacyjnych z włókna szklanego, wyściółki kanałów, płyty piankowej, płyty 25 gipsowej i różnych produktów z płyty drewnianej. Wiadome jest również, że w celu zwiększenia siły krycia i zmniejszenia przesiąkania przez piankę, dodaje się niewielką ilość bardzo małych szklanych mikrowłókien o średniej średnicy wynoszącej około 2 mikrony lub mniej, natomiast zwiększa to znacznie koszt maty, sprawia, że mata jest słabsza i bardziej puszysta i zwiększa ilość odpadków podczas wytwarzania tej maty w związku z problemami z marszczeniem. 30 [0005] W Patentach USA nr 5,001,005 i 5,965,257 ujawniono również wytwarzanie mat z włókna szklanego zawierających 60-90 procent wagowych włókien szklanych, 10-40 procent nieszklanego materiału wypełniającego i 1-30 procent nieasfaltowego środka wiążącego do stosowania jako okładzina dla substratu piankowego. Materiały wypełniające są związane z włóknami szklanymi za pomocą środka wiążącego i zapobiegają przesiąkaniu piankowych materiałów prekursorowych, kiedy te ostatnie umieszcza się w 35 kontakcie z matą przed dekatyzacją. [0006] Maty opisane powyżej zawierają niewielką ilość włókien typu "stand up", które są niepożądane, przynajmniej stosowane jako okładziny dla niektórych produktów, jak płyta gipsowa i płyta piankowa itp. zwłaszcza na płytach mających stronę pokrytą okładziną, które będą później malowane jako wnętrze budynku. Włókna typu "stand up" powodują podrażnienia, kiedy płyty pokryte okładziną są obsługiwane bez 40 rękawiczek lub okrycia ramion, a włókna te również ingerują w proces malowania i odwracają uwagę od wyglądu pomalowanej powierzchni. 1 EP 1 584 724 B1 [0007] Znane jest, jak przedstawiono w Patencie Stanów Zjednoczonych nr 5965257, wytwarzanie maty o zerowej przesiąkalności, podczas stosowania jako mata okładzinowa w wytwarzaniu izolacji piankowej przez mocne powlekanie suchej, związanej maty na osobnej linii do powlekania. Patent ten ujawnia kompozycję powlekającą zawierającą jeden lub więcej wypełniaczy i środek wiążący, taki jak lateks akrylowy. Znane jest 5 również stosowanie powlekania poza linią w celu wytworzenia mat o dobrych właściwościach kryjących i do malowania, ponieważ mocna powłoka otacza i trzyma włókna typu "stand up", ale wymagana gruba powłoka znacząco zwiększa koszt produktu. Gdyby było mniej włókien typu "stand up" i gdyby końce tych włókien znajdowały się bliżej powierzchni maty, wymagana byłaby znacznie mniejsza ilość materiału powlekającego. STRESZCZENIE WYNALAZKU 10 [0008] Maty włókninowe według niniejszego wynalazku określone są w zastrzeżeniu 1. [0009] Włókno szklane o średniej średnicy włókna w zakresie od około 9 do około 14 mikronów, korzystnie od około 9 do około 11 mikronów. Inne włókna, w tym włókna syntetyczne, takie jak nylon, poliester, polietylen, itp. mogą być obecne w ilościach do 100 procent włókien. Długość włókien szklanych wynosi od około 0,3 cm (0,12 cala) do około 2,03 cm (0,8 cala), korzystnie od około 0,51 cm (0,2 cala) do około 1,53 15 cm (0,6 cala). Włókno występuje w kombinacjach różnych długości, a korzystne jest stosowanie kombinacji krótkich włókien, jak 0,3 lub 0,5 cm (0,12 lub 0,2 cala) z dłuższymi włóknami w celu optymalizacji gładkości i kosztów, ponieważ im krótsze włókna, tym większy ich koszt, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości włókien typu "stand up". Przez zastosowanie krótszych włókien, wytwarza się matę mającą mniejsze pory na powierzchni niż maty wytworzone z włókien o długości od 1,78 cm (0,7 cala) do około 3,05 cm (1,2 cala), 20 ponieważ jest więcej włókien na jednostkę masy włókien. Główna część włókna ma co najmniej około 1,14 cm (0,45 cala) długości, a mniejsza część włókna jest krótsza niż około 1,02 cm (0,4 cala). [0010] Niniejszy wynalazek obejmuje również laminaty zawierające warstwę włókninowej maty włóknistej według wynalazku związaną z inną warstwą obejmującą kolejną matę, płytę gipsową, płytę piankową, płytę z produktu drewnianego, w tym płytę wiórową (ang. particle board, chip board), płytę OSB (z ang. oriented 25 strand board), sklejkę, laminaty wysokociśnieniowe, warstwę polimeru termoplastycznego lub termoutwardzalnego lub warstwę włókninowego materiału izolacyjnego. [0011] Niniejszy wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania nowych włókninowych mat włóknistych opisanych powyżej z zawiesiny włókien szklanych, obejmujący tworzenie wstęgi włókniny na ruchomej, przepuszczalnej powierzchni, a następnie nasycanie włókninowej wstęgi środkiem wiążącym na bazie 30 żywicy wodnej jak określono w zastrzeżeniu 5, usuwając nadmiar wodnego środka wiążącego z wytworzeniem straty prażenia (ang. Loss On Ignition ? LOI) gotowej maty wynoszącej 10-25 procent wagowych oraz suszenie i utwardzanie maty w piecu. Otrzymana mata jest zwykle zwijana w rolki i pakowana do wysyłki i/lub transportowana do miejsca zastosowania. [0012] Gdy słowo ?około? jest stosowane w niniejszym dokumencie, oznacza ono, że ilość lub warunek, 35 który ono modyfikuje, może w pewnym stopniu poza to wykraczać, pod warunkiem, że osiągane są zalety wynalazku. Praktycznie, rzadko dostępne są czas lub zasoby do bardzo precyzyjnego ustalenia granic wszystkich parametrów jakiegoś wynalazku, ponieważ aby tego dokonać potrzebny byłby o wiele większy wysiłek, niż można byłoby to uzasadnić w czasie opracowywania wynalazku do rzeczywistości komercyjnej. Specjalista w dziedzinie zrozumie to i oczekuje, że ujawnione wyniki wynalazku można rozszerzyć, co 40 najmniej w pewnym stopniu, poza jedną lub większą liczbę ujawnionych granic. Później, wykorzystując ujawnienie twórców wynalazku i rozumiejąc koncepcję wynalazczą i ujawnione przykłady wykonania 2 EP 1 584 724 B1 obejmujące najlepszy tryb realizacji znany twórcy, twórca i inni, bez wysiłku wynalazczego, mogą prowadzić badania poza ujawnionymi granicami w celu ustalenia, czy wynalazek jest realizowany poza tymi granicami oraz, gdy stwierdzi się, że z tymi przykładami wykonania nie są związane jakiekolwiek nieoczekiwane cechy, takie przykłady wykonania mieszczą się w zakresie określenia ?około?, w znaczeniu stosowanym w 5 niniejszym dokumencie. Dla specjalisty lub innych nie jest trudne ustalenie, czy taki przykład wykonania jest zgodny z oczekiwaniem, czy też, z uwagi na przerwę w ciągłości wyników albo jedną lub większą liczbę cech, które są znacząco lepsze od podanych przez twórcę wynalazku, jest to zaskakującym i w związku z tym nieoczywistym ujawnieniem prowadzącym do dalszego postępu w dziedzinie. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNALAZKU 10 [0013] Zawiesinę włókien wytwarza się przez dodanie włókien szklanych mających średnią średnicę włókna od około 9 do około 14 mikronów i długości, mieszanki dwóch długości, od około 0,3 cm (0,12) do około 2,03 cm (0,8 cala), korzystnie od 0,51 cm do 1,53 cm (od 0,2 do 0,6 cala) długości do wody sitowej standardowego mokrego procesu w rozwłókniaczu do zdyspergowania włókien tworzących zawiesinę mającą typowe stężenie włókien wynoszące około 0,2-1,0 procent wagowych. Zawiesinę odmierza się 15 następnie do strumienia wody sitowej w celu rozcieńczenia stężenia włókien do około 0,1 procent wagowych lub mniej, po czym rozcieńczoną zawiesinę następnie osadza się na poruszającym się drucie formującym sito w celu odwodnienia i utworzenia wilgotnej włókninowej maty włóknistej. [0014] Tę wilgotną włókninową wstęgę włókna następnie przenosi się do drugiego ruchomego sita w jednej linii z sitem formującym i prowadzi przez stanowisko nasycające do nakładania środka wiążącego, w którym 20 mieszaninę wodnego środka wiążącego, takiego jak wodna żywica akrylowa, nakłada się na matę jednym z kilku znanych sposobów. Mata nasycona środkiem wiążącym następnie przechodzi przez sekcję ssącą cały czas obecna na ruchomym sicie w celu usunięcia nadmiaru środka wiążącego. Korzystnie, roztwór wodnego środka wiążącego nakłada się z zastosowaniem powlekarki kurtynowej lub przez zanurzanie i odciskanie, ale znane są też inne sposoby nakładania, takie jak opryskiwanie. 25 [0015] Wilgotną matę następnie przenosi się na ruchomy pas z siatki drucianej i prowadzi przez piec, w celu wysuszenia wilgotnej maty i utwardzenia środka wiążącego w postaci żywicy, w tym przypadku akrylowej, który wiąże ze sobą włókna w macie. W piecu suszącym i utwardzającym mata poddawana jest temperaturze aż do 176,67 - 260°C (350 - 500°F) lub wyższej przez okresy zazwyczaj nie przekraczające 12 minut i tak krótkie jak kilka sekund. 30 [0016] Środkami wiążącymi, stosowanymi do spajania ze sobą włókien są korzystnie żywice, które mogą być wprowadzone do mieszanin wodnych lub emulsji lateksowej. Środkami wiążącymi na bazie żywicy spełniającymi ten opis są żywice akrylowe, z lub bez środków sieciujących, poli(alkohol winylowy), karboksymetyloceluloza, hydroksyetyloceluloza, lignosulfoniany, żywice mocznikowo-formaldehydowe zmodyfikowane w znany sposób w celu uplastycznienia środka wiążącego i zapewnienia większej 35 wytrzymałości w stanie wilgotnym, żywice celulozowe i inne podobne żywice. Spośród nich, konwencjonalnie modyfikowane żywice mocznikowo-formaldehydowe są dużo bardziej korzystne z punktu widzenia kosztów i jakości wiązania włókien, zwłaszcza włókien szklanych. Niestety, akceptacja nie zawsze jest tak dobra, jak funkcjonalna przydatność tego środka wiążącego do różnych zastosowań. Korzystną żywicą akrylową dostępną w handlu jest akrylowa emulsja Noveon? 26138 dostępna z firmy Noveon Corp., Cleveland, OH. 40 [0017] Maty według niniejszego wynalazku szczególnie nadają się do powlekania za pomocą różnego typu konwencjonalnych kompozycji powlekających, a uzyskane powlekane maty są dobrymi okładzinami dla 3 EP 1 584 724 B1 różnych produktów płytowych, jak opisano wcześniej. Maty włókninowe z włókna szklanego według wynalazku mają znacznie większe pory pomiędzy włóknami niż różne papiery, o czym świadczy bardzo wysoka przepuszczalność powietrza w matach w porównaniu do papieru i o czym świadczy sposób, w jaki wodny środek wiążący nakłada się na nowo utworzoną wilgotną wstęgę z włókna szklanego, tj. przez 5 przepuszczenie znacznego nadmiaru środka wiążącego przez matę w bardzo krótkim czasie w zasięgu kilku stóp, podczas gdy mata przesuwa się z szybkością kilkuset stóp na minutę, a następnie usuwa się nadmiar środka wiążącego z maty przez przeprowadzenie jej przez szczelinę do odsysania. Jeżeli przepuszczalność wilgotnej wstęgi nie jest znacznie większa od przepuszczalności papieru, środek wiążący będzie na ogół tworzył kałuże na powierzchni, a nie przepływał przez matę. To z tego powodu mata z włókna szklanego nie 10 jest "powlekana" w stanie wilgotnym w sposób stosowany w przypadku papierów. [0018] Sposoby wytwarzania mat włókninowych z włókna szklanego są dobrze znane, a niektóre z nich są opisane w Patentach USA nr 4,112,174, 4,681,802 i 4,810,576, których odnośniki są niniejszym włączone do niniejszego ujawnienia przez odniesienie, ale można zastosować dowolny znany sposób wytwarzania mat włókninowych. Korzystną techniką wytwarzania mat według niniejszego wynalazku jest wytwarzanie 15 rozcieńczonej wodnej zawiesiny włókien i osadzenie jej na drucie tworzącym pochyłe ruchome sito, w celu odwodnienia zawiesiny i wytworzenia włókninowej maty włóknistej, na maszynach takich jak Hydroformer? wytwarzanej przez Voith - Sulzer of Appleton, WS, albo Deltaformer? wytwarzanej przez Valmet/Sandy Hill of Glenns Falls, NY. Przykłady ujawnione w niniejszym dokumencie przeprowadzono na modelu maszyny formującej na mokro, aplikatora środka wiążącego i pieca w skali pilotażowej, który wytwarza matę bardzo 20 podobną do maty, która zostałaby wytworzona z tej samej zawiesiny i środka wiążącego w Voith - Sulzer Deltaformer? na skalę produkcyjną z aplikatorem kurtynowo powlekającym środek wiążący i suszarką konwekcyjną typu przepuszczalnego przenośnika z płaskim złożem. PRZYKŁAD 1 [0019] Zawiesinę włókien wytworzono w dobrze znany sposób przez dodanie jednego wilgotnego ciętego 25 włókna szklanego H137 typu E, o długości pół cala dostępnego z Johns Manville of Denver, CO. Włókna o średniej średnicy około 10-11 mikronów dodano do znanej kationowej wody sitowej zawierającej środek zagęszczający Natrosol? dostępny z Hercules, Inc. i kationowy środek powierzchniowo czynny C-61, etoksylowaną aminę łojową dostępną z Cytec Industries, Inc., Morristown, New Jersey jako środek dyspergujący, w celu wytworzenia zawiesiny o konwencjonalnym stężeniu włókien. Po pozostawieniu 30 zawiesiny do mieszania przez około 20 minut, aby całkowicie zdyspergować włókna, zawiesinę odmierza się do ruchomego strumienia tej samej wody sitowej w celu rozcieńczenia stężenia włókien do konwencjonalnego stężenia w procentach wagowych przed przepompowaniem rozcieńczonej zawiesiny do skrzyni wlewowej maszyny w skali pilotażowej, podobnej do Voith Hydroformer?, gdzie wilgotna mata włókninowa uległa ciągłemu formowaniu. 35 [0020] Wilgotną matę usunięto z drutu formującego i przeniesiono do powlekarki kurtynowej typu Sandy Hill, w której wodną emulsję żywicy akrylowej konwencjonalnego, wodnego Noveon? 26138 zastosowano w ilości zapewniającej poziom środka wiążącego w utwardzonej macie na poziomie 20 procent wagowych. Następnie wilgotną matę przenosi się na taśmę pieca i przeprowadza przez piec w celu wysuszenia maty i całkowitego utwardzenia środka wiążącego w postaci żywicy w temperaturze około 148,89 - 232,22°C (300- 40 450 stopni F). Mata ta jest konwencjonalną i kontrolną matą. Gramatura wytworzonej maty wynosiła 548,85g/9,29m2 (1,21 funta/100 stóp kwadratowych). Mata ta nadaje się do zastosowań powłokowych. 4 EP 1 584 724 B1 Przykład 2 [0021] Inną matę wytworzono w ten sam sposób, jak zastosowany w Przykładzie 1 z tym wyjątkiem, że do włókna zastosowano mieszankę różnej długości włókien. Mieszanka włókien zawierała około 75 procent wag., włókien H137 o długości pół cala i około 25 procent wag. włókien H137, które miały około 0,51 cm (0,2 5 cala) długości. Rodzaj i ilość środka wiążącego były takie same jak w przypadku maty z Przykładu 1. Gotowa mata z niniejszego Przykładu 2 miała gramaturę około 544,31g/9,29m2 (1,2 funta/100 stóp kwadratowych). Mata okazała się również mieć gładszą powierzchnię niż mata z Przykładu 1. Mata służyła do nakładania powłoki, a grubość powłoki mogła być zmniejszona w porównaniu do powłoki na macie wytworzonej w Przykładzie 1. 10 Przykład 3 [0022] Inną matę wytworzono w ten sam sposób, jak zastosowany w Przykładzie 2, z tym wyjątkiem, że mieszanka włókien zawierała około 50 procent wag. włókien H137 o długości około 1,27 cm (0,5 cala) i około 50 procent wag. włókien H137 o długości około 0,51 cm (0,2 cala). Rodzaj i ilość środka wiążącego były takie sama jak w Przykładach 1 i 2. Gotowa mata miała gramaturę około 544,31g/9,29m2 (1,2 funta/100 stóp 15 kwadratowych) i miała znacznie mniej włókien typu "stand up" i gładszą powierzchnię niż mata z Przykładu 2. Mata służyła do nakładania powłoki, a grubość powłoki mogła być zmniejszona ze względu na lepszy charakter i zmniejszoną ilość włókien typu "stand up". Zastrzeżenia 20 1. Włókninowa mata włóknista zawierająca mieszankę włókien szklanych o co najmniej dwóch różnych długościach, z połową lub większą częścią włókien o długości co najmniej 1,14 cm (0,45 cala) i pozostałą połową lub mniejszą częścią włókien o długości mniejszej niż 1,02 cm (0,4 cala), przy czym włókna szklane mają średnią średnicę w zakresie od 9 do 14 mikronów, a długość od 0,3 cm (0,12 cala) do 2,03 cm (0,8 cala), przy czym włókna te są ze sobą połączone za pomocą utwardzonego wodnego układu wiążącego, 25 zawartość środka wiążącego w macie mieści się w zakresie wynoszącym 10-25 procent wagowych gotowej maty, ten wodny układ wiążący jest wybrany z grupy składającej się z akrylu, poli(alkoholu winylowego), hydroksyetylocelulozy, karboksymetylocelulozy, żywic celulozowych, poli(winylopirolidonu), poli(octanu winylu), żywicy mocznikowo-formaldehydowej, żywicy melaminowo-formaldehydowej, z lub bez środka sieciującego, z lub bez jednego lub więcej plastyfikatorów i ich mieszanin. 30 2. Włókninowa mata włóknista według zastrzeżenia 1, w której mieszanka włókien szklanych ma 75 procent wagowych włókien o długości co najmniej 1,14 cm (0,45 cala) i 25 procent wag. włókien o długości 0,51 cm (0,2 cala). 3. Laminat zawierający warstwę włókninowej maty włóknistej, zawierającą mieszankę włókien szklanych o co najmniej dwóch różnych długościach, z połową lub większą częścią włókien o długości co najmniej 1,14cm 35 (0,45 cala) i pozostałą połową lub mniejszą częścią włókien o długości mniejszej niż 1,02 cm (0,4 cala), przy czym włókna szklane mają średnią średnicę w zakresie 9 i 14 mikronów, a długość od 0,3 cm (0,12 cala) do 2,03 cm (0,8 cala), przy czym włókna są ze sobą połączone za pomocą utwardzonego wodnego układu wiążącego, zawartość środka wiążącego w macie mieści się w zakresie wynoszącym 10-25 procent wagowych gotowej maty, ten wodny układ wiążący jest wybrany z grupy składającej się z akrylu, 40 poli(alkoholu winylowego), hydroksyetylocelulozy, 5 karboksymetylocelulozy, żywic celulozowych, EP 1 584 724 B1 poli(winylopirolidonu), poli(octanu winylu), żywicy mocznikowo-formaldehydowej, żywicy melaminowoformaldehydowej, z lub bez środka sieciującego, z lub bez jednego lub więcej plastyfikatorów i ich mieszanin, a powierzchnia tej maty jest związana z co najmniej jedną warstwą innego materiału. 4. Laminat według zastrzeżenia 3, w którym mieszanka włókien szklanych ma 75 procent wag. włókien o 5 długości co najmniej 1,14 cm (0,45 cala) i 25 procent wag. włókien o długości 0,51 cm (0,2 cala). 5. Sposób wytwarzania włókninowej maty włóknistej zawierającej mieszankę włókien szklanych o co najmniej dwóch różnych długościach, z jedną połową lub większą częścią włókien o długości co najmniej 1,14 cm (0,45 cala) i pozostałą połową lub mniejszą częścią włókien o długości mniejszej niż 1,02 cm (0,4 cala), przy czym włókna szklane mają średnią średnice w zakresie 9 i 14 mikronów, a długość od 0,3 cm 10 (0,12 cala) do 2,03 cm (0,8 cala), sposób ten obejmuje wytwarzanie wodnej zawiesiny włókien, formowanie wilgotnej wstęgi włókien z zawiesiny, nakładanie wodnego układu wiążącego wybranego z grupy składającej się z akrylu, poli(alkoholu winylowego), hydroksyetylocelulozy, karboksymetylocelulozy, żywic celulozowych poli(winylopirolidonu), poli(octanu winylu), żywicy mocznikowo-formaldehydowej, żywicy melaminowoformaldehydowej, z lub bez środka sieciującego, z lub bez jednego lub więcej plastyfikatorów i ich 15 mieszanin, do wilgotnej wstęgi i usuwanie nadmiaru środka wiążącego do wytworzenia straty prażenia w gotowej macie wynoszącej 10-25 procent wagowych, suszenie maty i utwardzanie środka wiążącego. 6. Sposób według zastrzeżenia 5, w którym mieszanka włókien szklanych ma 75 procent wag. włókien o długości co najmniej 1,14 cm (0,45 cala) i 25 procent wag. włókien o długości 0,51 cm (0,2 cala). 20 6 EP 1 584 724 B1 ODNIESIENIA CYTOWANE W OPISIE Lista odnośników cytowanych przez zgłaszającego ma jedynie służyć wygodzie czytelnika. Nie stanowi ona części europejskiego dokumentu patentowego. Mimo że wyboru odnośników dokonano z wielką starannością, nie można wykluczyć błędów lub przeoczeń, a EUP nie bierze żadnej odpowiedzialności w tym względzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie 5 7Grupy dyskusyjne