Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1593787 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1593787 T3


EP 1593787 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.05.2004 04010659.3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1593787 T3 Int.Cl. E03D 5/092 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 18.05.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/20 EP 1593787 B1 Tytuł wynalazku: MECHANIZM DO SPŁUKIWANIA URZĄDZENIA TOALETOWEGO (30) (43) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono: 09.11.2005 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/45 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: Geberit Service AB, Bromölla, SE PL/EP 1593787 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: STEFAN DANIELSSON SPOGARDH, Asarum, SE CURT HAMMARSTEDT, Alstermo, SE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marta Skrobot SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr. poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-8516/VAL EP 1 593 787 B1 Opis 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dziedzina wynalazku [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy mechanizmu dla urządzenia spłukującego do spłukiwania urządzenia toaletowego, zawierającego środek przenoszący do przenoszenia przykładanej do niego siły na element połączeniowy łączący środek przenoszący z zaworem wylotowym. Opis stanu techniki [0002] Urządzenia toaletowe zazwyczaj zawierają muszlę toaletową, która jest przystosowana do przyjmowania nieczystości w postaci stałej i ciekłej oraz wody, i spłuczkę, która ma zbiornik na wodę do spłukiwania nieczystości z muszli. Wewnątrz spłuczki jest zamontowane urządzenie spłukujące, które jest uruchamiane od zewnątrz spłuczki, aby zainicjować spłukiwanie. Urządzenie spłukujące może być również przystosowane do regulowania ilości wody wpływającej do muszli podczas procesu spłukiwania. W spłuczce jest zamontowany zawór napełniający do napełniania zbiornika ustaloną ilością wody, jaka ma być użyta podczas następnego procesu spłukiwania. [0003] Urządzenie spłukujące zawiera zawór spłukujący lub zawór wylotowy, jeden lub kilka pływaków i mechanizm uruchamiający. W wyniku działania mechanizmu uruchamiającego zawór wylotowy otwiera się, wypuszczając wodę ze spłuczki do muszli, i zamyka się, gdy woda osiągnie ustalony dolny poziom w spłuczce. Podobnie, zawór pływakowy otwiera się, gdy woda jest wypuszczona ze spłuczki, i zamyka się, gdy woda osiągnie ustalony górny poziom w spłuczce. [0004] Urządzenia toaletowe z podwójnym spłukiwaniem zapewniają wybór między spłukiwaniem z pierwszą objętością wody do ciekłych nieczystości i drugą objętością wody do stałych nieczystości. Takie urządzenie toaletowe z podwójnym spłukiwaniem zawiera urządzenie wybierające dostępne od zewnątrz spłuczki. Urządzenie wybierające jest połączone z zaworem wylotowym na dnie spłuczki. Urządzenie wybierające jest połączone z urządzeniem spłukującym przez wałki, które uruchamiają dźwignię połączoną z zaworem wylotowym przez element łączący. Wciśnięcie przycisku kołyskowego lub oddzielnych przycisków urządzenia wybierającego powoduje wciśnięcie dźwigni w kierunku wzdłużnym urządzenia spłukującego, wskutek czego element łączący podnosi zawór wylotowy. Koniec wałka jest na stałe połączony z dźwignią. W przypadku tej konstrukcji w celu pomieszczenia spłuczek o różnych wysokościach konieczne jest nastawienie odległości osiowej oddzielającej zawór wylotowy i urządzenie wybierające. [0005] Spłuczki wykonane z porcelany zazwyczaj mają rozbieżność wysokości w zależności od procesu wytwarzania. Rozbieżność dla typowej porcelanowej spłuczki wynosi ?6 mm. Jednakże, możliwe są inne zakresy w zależności od wielkości spłuczki. [0006] Możliwość nastawienia odległości osiowej od urządzenia wybierającego do zaworu wylotowego jest zapewniana przez nastawny wałek rozciągający się do dołu od urządzenia wybierającego w kierunku dźwigni. Trzeba określić długość wałka i dostosować wałek do pomieszczenia konkretnej wysokości spłuczki. Wałek można dostosować przez po prostu ucięcie go na odpowiednią długość. Niestety, gdy wałek zostanie ucięty, urządzenie spłukujące jest bezużyteczne dla wyższych spłuczek. Procedura ta jest kłopotliwa i trzeba ją przeprowadzać dla każdej instalacji. Alternatywnie, wałek ma gwint współpracujący z gwintem dźwigni w taki sposób, że wałek można dostosować. Jednakże, również tę procedurę trzeba przeprowadzić dla każdej instalacji. [0007] EP 0 845 560 A1 dotyczy instalacji do spłukiwania z wieloma różnymi objętościami spłukiwania wyposażonej w urządzenie robocze, które jest wyposażone w leżący element przenoszący połączony ze środkiem podnoszącym instalacji do spłukiwania, i dwa elementy połączone z elementem przenoszącym do jej pracy z innym skokiem. 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0008] US-A-6 081 938 ujawnia urządzenie toaletowe z podwójnym spłukiwaniem mające urządzenie spłukujące, które jest uruchamiane przez urządzenie wybierające zamontowane na wierzchu urządzenia toaletowego. Jednostka wybierająca jest połączona z urządzeniem spłukującym za pomocą wałka uruchamiającego dźwignię w sposób podobny do tego opisanego wcześniej. Możliwość dostosowania urządzenia spłukującego do spłuczek o różnych wysokościach polega na tym, że element łączący, który łączy dźwignię z zaworem wylotowym jest selektywnie nastawny przez złączki zatrzaskowe. Jednakże, chociaż ta konstrukcja zmniejsza problem obcinania wałka, wysokość środka podnoszącego nadal trzeba dostosować indywidualnie do spłuczek o różnych wysokościach. Procedura ta jest niewygodna, gdyż wysokość elementu łączącego trzeba określić aby pomieścić konkretną wysokość spłuczki. Procedurę tę trzeba przeprowadzić dla każdej instalacji. [0009] EP- A- 1 191 158 ujawnia mechanizm dla urządzenia spłukującego do spłukiwania urządzenia toaletowego mającego cechy według części przedznamiennej zastrzeżenia 1. Streszczenie wynalazku [0010] Celem wynalazku jest dostarczenie mechanizmu dla urządzenia spłukującego do spłukiwania urządzenia toaletowego, które przezwycięża problemy opisane wyżej. [0011] Zgodnie z wynalazkiem cel ten osiąga się przez mechanizm dla urządzenia spłukującego do spłukiwania urządzenia toaletowego mającego cechy według zastrzeżenia 1. [0012] Cel ten osiąga się również przez stosowanie mechanizmu według zastrzeżenia 14. [0013] Środek przenoszący może być łukowatą dźwignią. Ponadto, powierzchnia styku środka przenoszącego może mieć łukowaty przekrój. [0014] Mechanizm może być połączony z jednostką uruchamiającą wyposażoną w przycisk kołyskowy połączony z co najmniej jedną nóżką, która jest przystosowana do przykładania wspomnianej siły do powierzchni styku, gdy przycisk kołyskowy jest wciskany. Jednostka uruchamiająca może być przymocowana rozłącznie do urządzenia spłukującego. Nóżka i powierzchnia styku mogą podczas pracy być przystosowane do współpracy we wzajemnie przesuwnej relacji. [0015] Mechanizm może zawierać pierwszy i drugi środek przenoszący. Pierwszy środek przenoszący może być przystosowany do uruchamiania elementu łączącego, aby spowodować spłukiwanie z pierwszą objętością wody, gdy siła jest przykładana do powierzchni styku pierwszego środka przenoszącego. Drugi środek przenoszący może być przystosowany do uruchamiania elementu łączącego, aby spowodować spłukiwanie z drugą objętością wody, gdy siła jest przykładana do powierzchni styku drugiego środka przenoszącego. [0016] Pływak może być połączony przemieszczalnie z zewnętrzną krawędzią urządzenia spłukującego. Pływak jest przemieszczalny w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego i jest przystosowany do uruchamiania mechanizmu zahaczania w celu sprzęgania się z elementem wystającym. Pływak może być przymocowany suwliwie do przemieszczanego wałka w celu regulacji objętości spłukiwania. [0017] Mechanizm może być umieszczony na pierwszym końcu urządzenia spłukującego, a mechanizm zahaczania może być połączony obrotowo z urządzeniem spłukującym na jego drugim końcu: Mechanizm zahaczania jest przystosowany do niesprzęgania się z elementem wystającym połączonym z zaworem wylotowym, gdy środek połączeniowy i zawór wylotowy są przemieszczone na pierwszą odległość, i przystosowany do sprzęgania się z elementem wystającym, gdy są przemieszczone na drugą odległość. Alternatywnie, mechanizm zahaczania jest przymocowany do górnego końca przemieszczalnego wałka i jest przystosowany do sprzęgania się ze środkiem przenoszącym, gdy jest uruchomiony. [0018] Mechanizm według wynalazku może zawierać środek do przemieszczania elementu łączącego na pierwszą odległość, gdy jest uruchomiony pierwszy środek przenoszący, i na drugą odległość, gdy jest uruchomiony drugi środek przenoszący. Element zatrzymujący pierwszego lub drugiego środka przenoszącego może być przystosowany do sprzęgania się z elementem ograniczającym przemieszczenie połączonym z elementem łączącym w celu ograniczania wielkości przemieszczenia elementu łączącego i zaworu wylotowego, gdy 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 jest uruchomiony pierwszy środek przenoszący [0019] Zgodnie z korzystną postacią wykonania dostarcza się urządzenie toaletowe zawierające spłuczkę, w którym jest zamontowany mechanizm do spłukiwania urządzenia toaletowego według wynalazku. Urządzenie toaletowe może zawierać zdejmowalną pokrywę do przykrywaniu otworu spłuczki. Pokrywa może mieć otwór, w który jest wkładana i mocowana do mechanizmu jednostka uruchamiająca, która może być nastawnie zamontowana do otworu wylotowego spłuczki w celu centrowania urządzenia spłukującego z otworem pokrywy. [0020] Kolejne postaci wykonania wynalazku są określone w zastrzeżeniach zależnych. [0021] Jedną z zalet wynalazku jest to, że mechanizm jest automatycznie dostosowywany do różnych wysokości spłuczek. Takie różne wysokości wynikają z tolerancji wytwarzania z porcelany. Również, jedną z zalet jest to, że ilość wody drugiej objętości spłukiwania można łatwo nastawiać po prostu przez nastawienie wysokości pływaka, który jest łatwo dostępny od góry spłuczki. Ponadto, jedną z zalet wynalazku jest to, że może on automatycznie kontrolować niedostosowanie promieniowe między nóżkami jednostki uruchamiającej a środkiem przenoszącym. Mechanizm można stosować bez jednostki uruchamiającej. Zatem, urządzenie toaletowe może być badane podczas wytwarzania bez zamontowania jednostki uruchamiającej co jest zaletą, gdyż oszczędza to czas, a zatem obniża koszty wytwarzania. Zaletą jest również to, że urządzenie spłukujące może być montowane przy użyciu robota, gdyż nie jest konieczne jakiekolwiek nastawianie wysokości. Z uwagi na to, że jednostka uruchamiająca jest zdejmowalna i mocuje pokrywę spłuczki, urządzenie spłukujące jest łatwo dostępne, a zatem przyjazne w obsłudze. Jedną z zalet mechanizmu zahaczania jest to, że jest zawsze otoczony przez wodę, a więc nie jest narażony na osady wapnia i zawiera niewiele elementów, a co za tym idzie jest tani w wytwarzaniu. [0022] Należy podkreślić, że termin ?zawiera/zawierający? stosowany w tym opisie przyjęto do określenia obecności podanych cech, całych jednostek, etapów lub elementów składowych, ale nie wyklucza to obecności lub dodania jednej lub większej liczby innych cech, całych jednostek, etapów, elementów składowych lub ich grup. Krótki opis rysunków [0023] Dalsze cele, cechy i zalety wynalazku będą widoczne z poniższego szczegółowego opisu wynalazku, przy czym odniesienie dokonano do załączonych rysunków, na których: Fig. 1a jest przekrojem mechanizmu według wynalazku; Fig. 1b jest przekrojem mechanizmu z fig. 1a podczas pracy; Fig. 2a, jest przekrojem drugiej postaci wykonania mechanizmu podwójnego spłukiwania według wynalazku; Fig. 2b jest przekrojem mechanizmu podwójnego spłukiwania z fig. 2a podczas pracy dla drugiej objętości spłukiwania; Fig. 2c jest przekrojem mechanizmu podwójnego spłukiwania z fig. 2a podczas pracy dla operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania; Fig. 3a (która nie mieści się w zakresie zastrzeżeń) jest widokiem z góry pierwszej postaci wykonania jednostki uruchamiającej i środka przenoszącego mechanizmu podwójnego spłukiwania według wynalazku; Fig. 3b (która nie mieści się w zakresie zastrzeżeń) jest widokiem z góry drugiej postaci wykonania jednostki uruchamiającej i środka przenoszącego mechanizmu podwójnego spłukiwania według wynalazku; Fig. 4 jest widokiem z boku urządzenia spłukującego zawierającego mechanizm według wynalazku; Fig. 5 jest widokiem z boku mechanizmu według wynalazku; Fig. 6 jest widokiem z boku mechanizmu z fig. 5 podczas pracy z operacją spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania; Fig. 7 jest widokiem z boku mechanizmu z fig. 5 podczas pracy z drugą objętością spłukiwania; 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Fig. 8 jest widokiem z boku mechanizmu według wynalazku i współpracującego mechanizmu zahaczania; Fig. 9 jest widokiem z boku mechanizmu i mechanizmu zahaczania, gdzie mechanizm zahaczania znajduje się podczas pracy z drugą objętością spłukiwania; a fig. 10 jest widokiem z boku alternatywnej postaci wykonania mechanizmu zahaczania. Szczegółowy opis postaci wykonania [0024] Fig. 1 przedstawia mechanizm dla urządzenia spłukującego do spłukiwania urządzenia toaletowego. Urządzenie spłukujące może być zamontowane wewnątrz spłuczki urządzenia toaletowego. Urządzenie spłukujące ma oś wzdłużną biegnącą pionowo od wierzchu spłuczki do jej spodu, gdy jest zamontowane. Mechanizm zawiera środek przenoszący 1 mający powierzchnię styku 2 i środek podnoszący 3. Środek przenoszący 1 może być utworzony przez dźwignię zasadniczo w kształcie L lub łukowatą, która jest przymocowana obrotowo do urządzenia spłukującego między powierzchnią styku 2 a środkiem podnoszącym 3. Środek podnoszący 3 jest przystosowany do uruchamiania elementu łączącego 4. Środek przenoszący 1 jest przystosowany do przenoszenia siły przykładanej do powierzchni styku 2 w kierunku na zewnątrz od osi wzdłużnej urządzenia spłukującego do elementu łączącego 4. Kierunek siły może być przykładany np. w zakresie ?60° względem normalnej do osi wzdłużnej urządzenia spłukującego. Jednakże, kierunek przykładanej siły może mieć inny zakres, na przykład do ?80° lub większy, w zależności od konstrukcji środka przenoszącego 1. Gdy środek przenoszący obraca się, siła przykładana do powierzchni styku 2 jest przenoszona na środek podnoszący 3. Element łączący 4 jest na dolnym końcu połączony z zaworem wylotowym 49 (fig. 8), który w położeniu zamkniętym zapobiega wypływaniu wody ze spłuczki. Element łączący 4 może być utworzony przez np. giętki drut lub sztywny wałek. Alternatywnie, element łączący 4 jest przemieszczalny rurą przelewową. [0025] Gdy środek przenoszący 1 jest uruchomiony, środek podnoszący 3 uruchamia element łączący 4 i zawór wylotowy w stronę wierzchu spłuczki w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego, gdzie woda wypływa ze spłuczki. [0026] Środek podnoszący 3 może być utworzony przez swobodny koniec środka przenoszącego 1, który jest połączony z elementem łączącym 4, np. przez włożenie wspomnianego końca w otwór elementu łączącego 4. Alternatywnie, środek podnoszący jest haczykiem, który jest przystosowany do sprzęgania się z wybrzuszeniem elementu łączącego 4. [0027] Jednostka uruchamiająca 5 jest dostępna od zewnątrz spłuczki. Jednostka uruchamiająca zawiera przycisk kołyskowy 6, który jest przymocowany obrotowo do ramy, który można włożyć w otwór pokrywy. Przycisk kołyskowy 6 zawiera nóżkę 7, która w położeniu zamontowanym jest przystosowana do suwliwego styku z powierzchnią styku 2, gdy przycisk kołyskowy 6 jest wciśnięty, gdzie nóżka 7 obraca się w kierunku powierzchni styku 2. Gdy nóżka 7 i powierzchnia styku 2 stykają się, do powierzchni styku 2 jest przykładana siła w kierunku na zewnątrz od osi wzdłużnej urządzenia spłukującego. W reakcji na tę siłę, środek przenoszący 3 obraca się wokół swej osi obrotu, gdzie środek podnoszący 3 uruchamia element łączący 4. [0028] Mechanizm według wynalazku automatycznie przystosowuje swą długość do tolerancji spłuczek w ustalonym zakresie. Zakres ten może wynosić np. ?6 mm, co jest normalną odchyłką przy wytwarzaniu spłuczek porcelanowych. Jednakże, zakres do jakiego można dostosować wymiary mechanizmu może być inny. Automatyczne dostosowanie do różnych wysokości spłuczki polega na tym, że środek przenoszący jest przystosowany do przenoszenia siły w kierunku na zewnątrz od osi wzdłużnej urządzenia spłukującego na siłę w kierunku wspomnianej osi. Zatem, nóżka 7 i powierzchnia styku 2 mogą być rozłączane i współpracować w sposób wzajemnie przesuwny. [0029] Odległość od osi obrotu jednostki uruchamiającej 5 do położenia, gdzie nóżka styka się z powierzchnią styku 2, i długość przycisku kołyskowego 6 regulują wielkość prze- 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 mieszczenia przycisku kołyskowego i siłę jego wciskania aby zainicjować spłukiwanie. Zatem, środek przenoszący 7 i jednostka uruchamiająca 5 mogą być dostosowane zgodnie z potrzebami w tym względzie. [0030] Fig. 1b przedstawia mechanizm z fig 1a w stanie uruchomionym. Gdy spłukiwanie jest zakończone, element łączący 4 popycha środek podnoszący 3 w kierunku do dołu, gdzie powierzchnia styku 2 powoduje powrót przycisku kołyskowego 6 do jego położenia początkowego. [0031] Nóżka 7 i powierzchnia styku 2 są odłączone przed włączeniem jednostki uruchamiającej 5. Przez nastawienie odległości między płaszczyznami obrotu środka uruchamiającego 5 i środka przenoszącego 1, długości nóżki 7 i długości środka przenoszącego od osi obrotu do wierzchu powierzchni styku, urządzenie spłukujące jest automatycznie dostosowanie do spłuczek o różnych wysokościach w ramach ustalonego zakresu, gdy mechanizm i jednostka uruchamiająca są zmontowane. [0032] Fig. 2a przedstawia drugą postać wykonania mechanizmu według wynalazku, w której dostarczono mechanizm podwójnego spłukiwania. Mechanizm zawiera pierwszy i drugi środek przenoszący 1a, 1b, z których każdy zawiera powierzchnię styku 2a, 2b i środek podnoszący 3a, 3b odpowiadające środkowi przenoszącemu z fig. 1. Jednostka uruchamiająca 5a zawiera przycisk kołyskowy mający pierwszy i drugi środek wybierający 6a, 6b do wybierania, odpowiednio, pierwszej albo drugiej objętości spłukiwania, połączony z pierwszą i drugą nóżką 7a, 7b. Środki wybierające mogą być powierzchniami na przycisku kołyskowym na odpowiednich stronach osi obrotu. Alternatywnie, stosuje się dwa oddzielne przyciski kołyskowe zgodnie z fig. 1a. [0033] Fig. 2b przedstawia mechanizm podwójnego spłukiwania z fig. 2a w użyciu, gdy pracuje pierwszy środek wybierający 6a. Druga nóżka 7b zostanie uruchomiona w kierunku powierzchni styku 2b drugiego środka przenoszącego 1b, gdzie element łączący zostanie przemieszczony na pewną odległość, jak zostanie dokładniej opisane w dalszej części, i zapewnione jest spłukiwanie z drugą objętością spłukiwania. [0034] Fig. 2c przedstawia mechanizm podwójnego spłukiwania z fig. 2a w użyciu, gdy pracuje drugi środek wybierający 6b. Pierwsza nóżka 7a jest popychana w kierunku powierzchni styku 2a pierwszego środka przenoszącego 1a, gdzie element łączący przemieści się na pewną odległość, jak zostanie dokładniej opisane w dalszej części, i zapewniona jest operacja spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania. [0035] Fig. 3a (która nie mieści się w zakresie zastrzeżeń) przedstawia jednostkę uruchamiającą 15a, patrząc od góry, razem z pierwszym i drugim środkiem przenoszącym. W tej postaci wykonania powierzchnie styku 12a, 12b środka przenoszącego mają liniowy przekrój. [0036] Fig. 3b (która nie mieści się w zakresie zastrzeżeń) przedstawia alternatywną postać wykonania jednostki uruchamiającej 25a pokazaną od góry za pomocą linii kreskowej, która jest połączona z pierwszą i drugą nóżką 27a, 27b, oraz pierwszym i drugim środkiem przenoszącym. W tym przykładzie wykonania powierzchnie styku 22a, 22b środka przenoszącego mają łukowaty przekrój. Jak przedstawiono, jednostka uruchamiająca i zatem nóżki 27a, 27b mogą być niedostosowane promieniowo względem siebie i nadal stykają się, gdy jednostka uruchamiająca 25a pracuje. Jednostka uruchamiająca podwójne spłukiwanie z figur 3a i 3b może być dostarczona jako jednostki uruchamiające z pojedynczym spłukiwaniem. [0037] Fig. 4 przedstawia bardziej szczegółowo urządzenie spłukujące 30, a fig. 5 jest powiększonym widokiem trzeciej postaci wykonania mechanizmu według wynalazku. W tej postaci wykonania mechanizm zawiera pierwszy i drugi środek przenoszący 41a, 41b w postaci łukowatych dźwigni. Każdy środek przenoszący 41a, 41b zawiera powierzchnię styku 42a, 42b i środek podnoszący 43a, 43b. Środki przenoszące 41a, 41b są przymocowane obrotowo do urządzenia spłukującego 40 w położeniu między powierzchnią styku 42a, 42b a środkami podnoszącymi 43a, 43b. Każdy środek podnoszący 43a, 43b stanowi 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 haczyk przystosowany do sprzęgania się ze środkiem sprzęgającym 45, na przykład wybrzuszeniem, elementu łączącego 44, gdy środek przenoszący 41a, 41b jest uruchomiony. [0038] Wielkość obrotu pierwszego środka przenoszącego 41a jest ograniczana przez element wystający 60 połączony z tuleją 61 połączoną sztywno z urządzeniem spłukującym. Element wystający rozciąga się promieniowo od kołnierza i jest przystosowany do ograniczania ruchu do góry pierwszego środka podnoszącego 43a. Jeśli ten element wystający 60 zostanie usunięty, uruchamiane jest spłukiwanie z drugą objętością spłukiwania z zarówno pierwszego, jak i drugiego środka wybierającego 6a, 6b. Odpowiedni element wystający jest połączony z tuleją 61 na przeciwległej stronie (niepokazana) w celu ograniczania wielkości obrotu drugiego środka przenoszącego 41b. [0039] Pierwszy pływak 48 (patrz fig. 4) jest połączony z elementem łączącym 44 i działa na ten element. Pierwszy pływak 48 jest umieszczony obwodowo wokół elementu łączącego 44. Pierwszy pływak 48 może być nastawny osiowo względem zaworu wylotowego 49 aby nastawiać ilość wody pierwszej objętości spłukiwania. Pierwszy pływak 48 może być przymocowany suwliwie do elementu łączącego 44 przez grzbiety umieszczone na zewnętrznej części elementu łączącego 44 i współpracujące grzbiety umieszczone na wewnętrznej powierzchni pierwszego pływaka 48 zwróconej do elementu łączącego 44. Zatem, wielkość pierwszej objętości spłukiwania może być regulowana przez nastawianie wysokości pierwszego pływaka 48 względem zaworu wylotowego 49. [0040] Drugi pływak 50 jest umieszczony przemieszczalnie na zewnętrznej części urządzenia spłukującego. Drugi pływak 50 może być nastawny osiowo względem zaworu wylotowego 49. Drugi pływak 50 może być przymocowany suwliwie do wałka 51. Grzbiety drugiego pływaka 50 współpracują z grzbietami wałka 51. Drugą objętość spłukiwania można regulować przez nastawienie wysokości drugiego pływaka 50 względem zaworu wylotowego 49. Drugi pływak 50 jest łatwo dostępny od zewnątrz spłuczki, gdy pokrywa zostanie zdjęta. [0041] Mechanizm zahaczania 52 jest przymocowany obrotowo do urządzenia spłukującego. Mechanizm zahaczania 52 jest w tej postaci wykonania dźwignią, która ma pierwszą część z pierwszym końcem 53 rozciągającą się od osi obrotu w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego 54. Druga część mechanizmu zahaczania 52 rozciąga się od osi obrotu zasadniczo promieniowo względem osi wzdłużnej urządzenia spłukującego w kierunku pierwszego końca wałka 51, do którego jest przymocowany. Drugi koniec wałka 51 jest przymocowany za pomocą sworznia do podłużnego otworu kołnierza 55 rozciągającego się na zewnątrz od urządzenia spłukującego 40 w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego 40. Zatem, wałek 51 i mechanizm zahaczania 52 są przemieszczalne w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego, jak to zostanie opisane w dalszej części. [0042] Trzeci pływak 56 jest połączony obrotowo z urządzeniem spłukującym 40 i uruchamia zawór wlotowy. Gdy woda po spłukaniu osiągnie ustalony poziom wewnątrz spłuczki, pływak zamyka zawór wlotowy. [0043] Fig. 6a przedstawia uruchomienie operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania. Gdy wybrana jest operacja spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, tzn. użytkownik wcisnął drugi środek wybierający 6b, pierwsza nóżka 7a wywiera siłę na powierzchnię styku 42a pierwszego środka przenoszącego 41a, jak opisano wcześniej. Druga nóżka 7b jest odłączona od drugiej powierzchni styku 42b podczas całej operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania. Pierwszy środek przenoszący 41a przenosi siłę na pierwszy środek podnoszący 43a, który sprzęga się ze środkiem sprzęgającym 45. Siła przykładana do środka sprzęgającego 45 będzie popychać element łączący 44 w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego 40 ku jednostce uruchamiającej. Pierwszy pływak 48 sam przez się nie ma wystarczającej siły podnoszącej do podnoszenia elementu łączącego 44, gdy jest otoczony przez wodę. Jednakże, gdy zawór wylotowy 49 jest podniesiony wystarczająco wysoko, woda wypływająca ze spłuczki będzie wywierać siłę podnoszącą na zawór wylotowy 49 w kierunku osi wzdłużnej środka spłukującego 40. Siła podno- 7 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 sząca wywierana przez wodę na zawór wylotowy 49 razem z siłą podnoszącą pierwszego pływaka 48 podnosi element łączący 44. [0044] Fig. 6b przedstawia mechanizm zahaczania 52 podczas inicjowania operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, gdy pierwszy środek podnoszący 43a znajduje się w swym najwyższym położeniu. [0045] W reakcji na siłę podnoszącą od pierwszego pływaka 48 i wody, pierwszy środek podnoszący 43a i element sprzęgający 45 rozłączają się, gdyż element łączący przemieszcza się dalej. Element łączący 44 przemieści się maksymalnie na pierwszą odległość, która jest regulowana w taki sposób, że mechanizm zahaczania 52 nie sprzęgnie się, co będzie opisane w dalszej części. [0046] Maksymalne przemieszczenie elementu łączącego 44 jest regulowane przez element zatrzymujący 57 i środek 58 ograniczający przemieszczanie w celu regulowania ilości wody wychodzącej ze spłuczki, co będzie objaśnione w dalszej części. W tej postaci wykonania element zatrzymujący 57 jest włączany tylko wtedy, gdy jest uruchomiona operacja spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania. W tej postaci wykonania element zatrzymujący 57 stanowi część pierwszego środka przenoszącego 41a i może być utworzony jako haczyk zwrócony do zaworu wylotowego 49. Środek 57 ograniczający przemieszczanie jest połączony z elementem łączącym 44, i jest w tej postaci wykonania zrealizowany jako wybrzuszenie usytuowane w osi wzdłużnej urządzenia spłukującego 40 poniżej elementu sprzęgającego 45. Zatem, gdy środek podnoszący 43a i element sprzęgający 45 są rozprzęgnięte, element łączący 44 przemieszcza się dalej w taki sposób, że element zatrzymujący 57 i środek 58 ograniczający przemieszczenie sprzęgają się. Maksymalne przemieszczenie elementu łączącego 44 podczas operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania jest zatem określone przez odległość, na jaką pierwszy środek podnoszący 43a podnosi element łączący 44, plus odległość między elementem zatrzymującym 57 a środkiem 58 ograniczającym przemieszczanie, gdy pierwszy środek podnoszący 43a i element sprzęgający 45 znajdują się w położeniu sprzęgnięcia, a pierwszy środek podnoszący 43a znajdują się w swym najwyższym położeniu. [0047] W alternatywnej postaci wykonania element zatrzymujący jest przymocowany do drugiego środka przenoszącego. Gdy pierwszy środek przenoszący jest uruchomiony, element zatrzymujący przymocowany do drugiego środka przenoszącego sprzęga się ze środkiem ograniczającym przemieszczanie. Maksymalne przemieszczenie elementu łączącego jest określone jak opisano wcześniej. [0048] Fig. 6c przedstawia mechanizm zahaczania 52, gdy element łączący 44 jest przemieszczony na pierwszą odległość, tzn. maksymalnie przemieszczony podczas operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, gdzie mechanizm zahaczania jest nadal nie sprzęgnięty. [0049] Fig. 7 przedstawia operację spłukiwania z drugą objętością spłukiwania. Gdy wybrana została druga objętość spłukiwania, tzn. użytkownik wcisnął pierwszy środek wybierający 6a, druga nóżka 7b będzie wywierać pewną siłę na powierzchnię styku 42b drugiego środka przenoszącego 41b, jak opisano wcześniej. Pierwsza nóżka 7a jest odłączona od pierwszej powierzchni styku 42a podczas całej operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania. Drugi środek przenoszący 41b przenosi siłę na drugi środek podnoszący 43b, który sprzęga się ze środkiem sprzęgającym 45. Siła przykładana do środka sprzęgającego 45 uruchamia element łączący 44 do osi wzdłużnej urządzenia spłukującego 40 w kierunku jednostki uruchamiającej. Jak opisano wcześniej, gdy zawór wylotowy 49 jest podniesiony, woda wypływająca ze spłuczki wywiera siłę podnoszącą na zawór wylotowy 49 w kierunku osi wzdłużnej środka spłukującego 40. Siła podnosząca działająca na zawór wylotowy 49 razem z siłą podnoszącą pierwszego pływaka 48 podnosi element łączący 44. W reakcji na to, drugi środek podnoszący 43b i element sprzęgający 45 rozprzęgają się i element łączący 44 przemieszcza się dalej. Element łączący 44 przemieszcza się na drugą odległość, która jest większa niż pierwsza odległość, i która jest regulowana w taki sposób, 8 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 że mechanizm zahaczania 52 sprzęga się z elementem wystającym 60, jak to zostanie opisane w dalszej części. Gdy element łączący 44 przemieszcza się na pierwszą odległość podczas operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, mechanizm zahaczania nie sprzęga się z elementem wystającym. [0050] Maksymalne przemieszczenie elementu łączącego 44 podczas operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania jest regulowane przez drugi element zatrzymujący. Element łączący 44 ma kołnierze 62 (pokazano jeden) rozciągający się od górnego końca elementu łączącego 44 w kierunku wzdłużnym urządzenia spłukującego 40. Drugi element zatrzymujący może być utworzony jako jeden lub dwa stałe mostki 63a, 63b, które wchodzą między kołnierze 62. Zatem, gdy element łączący 44 jest przemieszczany, mostek 63a, 63b kończy ruch do góry elementu łączącego 44 podczas operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania. Maksymalne przemieszczenie elementu łączącego 44 podczas operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania jest zatem określone przez odległość, na jaką drugi środek podnoszący 43b podnosi element łączący 44, plus odległość między mostkiem 63a, 63b a górnym końcem środka łączącego 44, gdy środek łączący znajduje się w swym najniższym położeniu. [0051] Fig. 8 i 9 ilustrują działanie mechanizmu zahaczania. Na fig. 8, zawór wylotowy 49 jest częściowo otwarty. Gdy wybrana jest operacja spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, element łączący 44 będzie maksymalnie przemieszczony na pierwszą odległość, jak opisano wcześniej. Element wystający 59 rozciąga się w kierunku promieniowym elementu łączącego 44 i jest połączony z zaworem wylotowym 49 lub elementem łączącym 44. Element wystający 59 jest umieszczony w taki sposób, że nie sprzęga się z mechanizmem zahaczania 52 podczas operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania ze względu na mniejsze przemieszczenie elementu łączącego 44, ale sprzęga się z mechanizmem zahaczania 52 podczas operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania. Pierwszy koniec 53 mechanizmu zahaczania 52 ma zwężenie, w którym może być przyjmowany element wystający 59. Długość pierwszej części mechanizmu zahaczania 52 do tego zwężenia jest większa od maksymalnego przemieszczenia elementu wystającego 59 podczas operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, jak przedstawiono na fig. 6c. Zatem, mechanizm zahaczania 52 i element wystający 59 nie sprzęgają się podczas operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania. Gdy poziom wody w spłuczce jest taki, że siła podnosząca wody i pierwszego pływaka 48 jest mniejsza niż siła grawitacji przemieszczonych elementów urządzenia spłukującego 40, zawór wylotowy 49 będzie zamknięty. [0052] Fig. 9 przedstawia mechanizm zahaczania 52 podczas operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania w położeniu sprzęgnięcia. Po wybraniu operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania, element łączący 44 i element wystający 59, zostaną przemieszczone maksymalnie na drugą odległość, gdzie mechanizm zahaczania 52 i element wystający 59 sprzęgną się. Drugi pływak 50 wytwarza siłę podnoszącą na wałek 51, gdy jest otoczony przez wodę, która przemieszcza wałek 51 i obraca mechanizm zahaczania 52, i jego pierwszy koniec 53, w kierunku elementu wystającego 59. Przemieszczenie elementu wystającego 59 podczas operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania jest większe od dolnego końca zwężenia, ale mniejsze od górnego końca zwężenia. [0053] Następnie drugi pływak 50 ma wnękę do pomieszczenia wody aby ograniczać jego siłę podnoszącą. Alternatywnie, siłę podnoszącą wytwarzaną przez pływak 50 można nastawić przez nastawienie jego gęstości. Zatem, gdy poziom wody znajduje się co najmniej częściowo poniżej górnego końca drugiego pływaka 50, siła grawitacji drugiego pływaka 50 spowoduje powrót mechanizmu zahaczania do jego położenia początkowego, w którym zawór wylotowy 49 zamyka się. [0054] Na fig. 8, pierwszy pływak 48 jest nastawiony do operacji spłukiwania z pierwszą objętością, która obejmuje pierwszą ilość wody, natomiast na fig. 4 jest on nastawiony do operacji spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, która obejmuje drugą ilość wody. Druga ilość jest większa niż pierwsza ilość. Podobnie, na fig. 4 drugi pływak 50 jest na- 9 5 10 15 20 25 30 35 40 45 stawiony do operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania, która obejmuje pierwszą ilość wody, natomiast na fig. 8 jest on nastawiony do operacji spłukiwania z drugą objętością spłukiwania, która obejmuje drugą ilość wody, przy czym druga ilość jest większa niż pierwsza ilość. Zatem, ilość wody pierwszej objętości spłukiwania może być mniejsza niż ilość drugiej objętości spłukiwania, lub na odwrót. [0055] Fig. 10 przedstawia alternatywną postać wykonania mechanizmu zahaczania. Drugi środek przenoszący 141b zawiera element sprzęgający 159 skierowany na zewnątrz od kierunku wzdłużnego urządzenia spłukującego. Drugi pływak 150 jest umieszczony przemieszczalnie na zewnętrznej części urządzenia spłukującego. Drugi pływak 150 jest osiowo nastawny względem zaworu wylotowego 49. Drugą objętość spłukiwania można regulować przez nastawienie wysokości drugiego pływaka 50 względem zaworu wylotowego 49. Drugi pływak 150 może być przymocowany suwliwie do wałka 151. Grzbiety drugiego pływaka 150 łączą się z grzbietami wałka 151. Alternatywnie, wałek 150 i drugi pływak 150 są rozmieszczone w stałej relacji, gdzie wałek 151 jest połączony nastawnie z urządzeniem spłukującym. Drugi pływak 150 jest łatwo dostępny od zewnątrz spłuczki, gdy pokrywa zostanie zdjęta. Zaczep 152 jest połączony obrotowo z urządzeniem spłukującym i połączony z wałkiem 150 i drugim pływakiem. Element sprzęgający 159 i zaczep 152 są przystosowane do sprzęgania się podczas spłukiwania z drugą objętością spłukiwania. Gdy uruchomiony jest drugi środek przenoszący 141b, drugi środek podnoszący 143b popycha środek sprzęgający 145 i element łączący 45 w kierunku do góry, gdzie element sprzęgający 159 i zaczep 152 sprzęgają się, i zawór wylotowy 49 otwiera się, wypuszczając wodę. Gdy poziom wody w spłuczce znajduje się co najmniej częściowo poniżej drugiego pływaka 150, element sprzęgający 159 i zaczep 152 rozprzęgają się pod wpływem siły grawitacji działającej na drugi pływak 150. [0056] Urządzenie spłukujące zawierające mechanizm według wynalazku może być zamontowane wewnątrz spłuczki urządzenia toaletowego. Spodni koniec urządzenia spłukującego może być nastawanie zamontowany do otworu wylotowego spłuczki umieszczonej na jego dnie. Przez umieszczenie elastomerowej podkładki między urządzeniem spłukującym a spłuczką w miejscu, gdzie urządzenie wchodzi w otwór wylotowy, wierzch urządzenia spłukującego może być nastawny promieniowo. [0057] Pokrywa spłuczki ma otwór, przez który jednostka uruchamiająca może być połączona z urządzeniem spłukującym. Jednostka uruchamiająca może być zamontowana do urządzenia spłukującego np. zatrzaskowo. Jeśli otwór pokrywy i otwór w dnie spłuczki są nieco niewspółosiowe względem siebie, zespół elementu uruchamiającego centruje urządzenie spłukujące z otworem pokrywy, gdy ta jest dopasowana do urządzenia spłukującego. Ponadto, zespół uruchamiający może mocować pokrywę do spłuczki, gdy ta sprzęga się z urządzeniem spłukującym. [0058] W opisie, terminy względne, na przykład ?górny? i ?dolny?, są używane do wskazania wzajemnej zależności między różnymi elementami wynalazku, gdy znajdują się w położeniu do pracy. Rozumie się, że elementy mogą mieć inne wzajemne zależności, gdy wynalazek nie znajduje się w położeniu do pracy. [0059] Niniejszy wynalazek został opisany powyżej w odniesieniu do konkretnych postaci wykonania. Jednakże, w zakresie wynalazku również możliwe są postaci wykonania inne niż te opisane powyżej. Wynalazek jest ograniczony tylko przez załączone zastrzeżenia patentowe. Zastrzeżenia patentowe 1. Mechanizm dla urządzenia spłukującego (40) do spłukiwania urządzenia toaletowego, zawierający co najmniej jeden środek przenoszący (1, 1a, 1b, 41a, 41b) do przenoszenia siły przykładanej do środka przenoszącego na element łączący (4, 44) w celu połączenia środka przenoszącego i zaworu wylotowego (49), przy czym urządzenie spłu- 10 5 10 15 20 2. 3. 25 4. 5. 30 6. 35 7. 40 8. 45 9. 50 kujące ma oś wzdłużną, wzdłuż której jest przemieszczalny element łączący, przy czym środek przenoszący jest utworzony przez dźwignię zasadniczo w kształcie L lub łukowatą zawierającą powierzchnię styku (2, 2a, 2b, 22a, 22b, 42a, 42b) i środek podnoszący (3, 3a, 3b, 43a, 43b), i przymocowaną obrotowo do urządzenia spłukującego między powierzchnią styku a środkiem podnoszącym, środek przenoszący jest przystosowany do przenoszenia siły na element łączący (4, 44) w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego, gdy wspomniana siła jest przykładana do powierzchni styku (2) w kierunku na zewnątrz od wspomnianej osi wzdłużnej, przy czym mechanizm ponadto zawiera jednostkę uruchamiającą, znamienny tym, że jednostka uruchamiająca (5, 5a) ma przycisk kołyskowy (6, 6a, 6b) zawierający co najmniej jedną nóżkę (7, 7a, 7b), która w położeniu zamontowanym jest przystosowana do suwliwego styku z powierzchnią styku (2, 2a, 2b, 22a, 22b, 42a, 42b), gdy jest wciśnięty przycisk kołyskowy (6, 6a, 6b), przy czym po wciśnięciu przycisku kołyskowego (6, 6a, 6b) nóżka (7, 7a, 7b) obraca się w kierunku powierzchni styku (2, 2a, 2b, 22a, 22b, 42a, 42b), a gdy nóżka (7, 7a, 7b) i powierzchnia styku (2) stykają się, do powierzchni styku (2) jest przykładana siła w kierunku na zewnątrz od osi wzdłużnej urządzenia spłukującego, przy czym środek przenoszący (1, 1a, 1b, 41a, 41b) obraca się wokół swej osi obrotu, wskutek czego środek podnoszący (3, 3a, 3b, 43a, 43b) uruchamia element łączący (4, 44). Mechanizm według zastrzeżenia 1, w którym środek przenoszący jest łukowatą dźwignią (41a, 41b). Mechanizm według zastrzeżenia 1 albo 2, w którym powierzchnia styku (22a, 22b) środka przenoszącego (2a, 2b) ma łukowaty przekrój. Mechanizm według zastrzeżenia 1, w którym jednostka uruchamiająca (, 5a) jest przymocowana rozłącznie do urządzenia spłukującego. Mechanizm według zastrzeżenia 4, w którym nóżka (7a, 7b) i powierzchnia styku (2, 2a, 2b, 22a, 22b, 42a, 42b) podczas pracy są przystosowane do współpracy we wzajemnie przesuwnej relacji. Mechanizm według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, przy czym mechanizm zawiera pierwszy i drugi środek przenoszący (1a, 1b, 41a, 41b), przy czym wspomniany pierwszy środek przenoszący (1a, 41a) jest przystosowany do uruchamiania elementu łączącego (4, 44), aby spowodować operację spłukiwania z pierwszą objętością spłukiwania, gdy siła jest przykładana do powierzchni styku (2a, 42a) pierwszego środka przenoszącego, a drugi środek przenoszący (42a, 42b) jest przystosowany do uruchamiania elementu łączącego, aby spowodować operację spłukiwania z drugą objętością spłukiwania, gdy siła jest przykładana do powierzchnia styku (2b, 42b) drugiego środka przenoszącego. Mechanizm według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym pływak (50, 150) jest połączony przemieszczalnie z zewnętrznym obrzeżem urządzenia spłukującego (40), przy czym wspomniany pływak jest przemieszczalny w kierunku osi wzdłużnej urządzenia spłukującego i jest przystosowany do uruchamiania mechanizmu zahaczania (52, 152) w celu sprzęgnięcia z elementem wystającym (59, 159). Mechanizm według zastrzeżenia 7, w którym pływak (50, 150) jest przymocowany suwliwie do przemieszczalnego wałka (51, 151) w celu regulowania ilości wody spłukującej. Mechanizm według zastrzeżenia 7 albo 8, przy czym mechanizm jest umieszczony na pierwszym końcu urządzenia spłukującego (40), a mechanizm zahaczania (52) jest połączony obrotowo z urządzeniem spłukującym na jego drugim końcu, przy czym wspomniany mechanizm zahaczania jest przystosowany do niesprzęgania się z elementem wystającym (59) połączonym z zaworem wylotowym (49), gdy element uruchamiający i zawór wylotowy są przemieszczone na pierwszą odległość, i jest przysto- 11 10. 5 11. 10 12. 13. 15 14. 20 sowany do sprzęgania się z elementem wystającym, gdy są przemieszczone na drugą odległość. Mechanizm według dowolnego z zastrzeżeń 6 do 9, przy czym mechanizm zawiera środek do przemieszczania elementu łączącego (44) na pierwszą odległość, gdy jest uruchomiony pierwszy środek przenoszący (41a), i na drugą odległość, gdy jest uruchomiony drugi środek przenoszący (41b). Mechanizm według zastrzeżenia 10, w którym element zatrzymujący (57) jest przystosowany do sprzęgania się z elementem (58) ograniczającym przemieszczenie połączonym z elementem łączącym (44) w celu ograniczania wielkości przemieszczenia elementu łączącego i zaworu wylotowego (49), gdy jest uruchomiony pierwszy środek przenoszący. Urządzenie toaletowe zawierające spłuczkę, w którym jest zamontowany mechanizm do spłukiwania urządzenia toaletowego według zastrzeżenia 1. Urządzenie toaletowe według zastrzeżenia 12, ponadto zawierające pokrywę do przykrywania otworu spłuczki, przy czym wspomniana pokrywa ma otwór, w który jest wkładana jednostka uruchamiająca (5, 5a) i jest mocowana do mechanizmu, który jest montowany nastawnie do otworu wylotowego spłuczki w celu wycentrowania urządzenia spłukującego (40) z otworem pokrywy. Zastosowanie mechanizmu według dowolnego z zastrzeżeń 1 do 11 do spłukiwania urządzenia toaletowego. Uprawniony: Geberit Service AB Pełnomocnik: 25 mgr inż. Marta Skrobot Rzecznik patentowy 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grupy dyskusyjne