Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1600723 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1600723 T3


EP 1600723 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.04.2005 05290878.7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1600723 T3 Int.Cl. F41A 21/36 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 31.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/35 EP 1600723 B1 Tytuł wynalazku: Hamulec wylotowy dla broni palnej (30) (43) Pierwszeństwo: 17.05.2004 FR 0405440 Zgłoszenie ogłoszono: 30.11.2005 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/48 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: NEXTER Systems, Roanne, FR PL/EP 1600723 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: PATRICK BALBO, Bourges, FR JEAN-LUC GILBERTON, Sennecay, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Izabela Szychulska-Hawranek KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA BELLEPAT ul. Płowiecka 24 37-700 Przemyśl Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). -1- EP 1 6 0 0 723 Hamulec wylotowy dla broni palnej Techniczny zakres wynalazku dotyczy hamulców wylotowych dla broni. Hamulce wylotowe są dobrze znane specjalistom. Po wystrzale, umożliwiają one skierowanie części gazów pędnych sztuki amunicji w kierunku łopatek odbierających gazy zintegrowanych z lufą działa. Gazy przez to wywierają nacisk na łopatki przeciwny do naprężenia powrotnego. Patenty FR2718839 i US6216578 opisują taki znany hamulec wylotowy zawierający dwie łopatki. W tych implementacjach, przedni i tylny profil każdej łopatki są identyczne. Nie ma zmiany przepływu powietrza na tych łopatkach. 10 Ogólnie poszukuje się takiego wzoru hamulca wylotowego, który jest możliwie skuteczny w swej zdolności hamowania, lecz którego masa jest możliwie mała aby zmniejszyć mechaniczne momenty obrotowe na czopach zawieszenia obrotowego broni. 15 Te dwa wymogi są, a priori, sprzeczne ponieważ prosty środek dla zwiększenia skuteczności to zwiększenie powierzchni odbierania dla gazów prowadzące do zwiększenia wymiaru, a przez to masy hamulca wylotowego. Celem wynalazku jest zaproponowanie wyjątkowo skutecznego hamulca wylotowego o masie możliwie niskiej. Dalszym celem wynalazku jest zaproponowanie środków umożliwiających łatwe i pewne połączenie hamulca wylotowego z lufą działa. 20 Tak więc, wynalazek dotyczy hamulca wylotowego dla działa zawierającego co najmniej jeden zasadniczo cylindryczny korpus przeznaczony do umieszczenia w przedłużeniu lufy działa, taki korpus zawiera co najmniej dwa etapy łopatek odbierających gazy, który to korpus jest perforowany odpowietrznikami kierującymi gazy pędne do łopatek, hamulec cechujący się tym, że zawiera co najmniej jeden element do odchylania strumienia gazów (deflektor), taki element umieszczony 25 pomiędzy odpowietrznikami drugiego stopnia łopatek i przednim profilem łopatek pierwszego stopnia, deflektory utworzone przez kołnierz rozchodzący się kątowo na całej szerokości przedniego profilu łopatek pierwszego stopnia, kołnierz oddzielony od przedniego profilu przez rowek. 30 Łopatki drugiego stopnia mogą mieć korzystnie kształt jako relatywnie cienkie rozdzielacze mające co najmniej jedno żebro wzmacniające ułożone zasadniczo promieniowo względem osi hamulca. Każda łopatka drugiego stopnia może być także połączona z łopatką pierwszego stopnia przez relatywnie cienkie rozdzielacze ograniczające komorę, która komunikuje się z zewnętrzem za pomocą otworu o przekroju zasadniczo prostokątnym, takie rozdzielacze mają co najmniej jedno drugie żebro wzmacniające ułożone zasadniczo równolegle do osi hamulca. 35 Rozdzielacze mogą mieć drugie żebro wzmacniające umieszczone w pobliżu wylotu otworu ograniczonego przez rozdzielacze, które to żebro rozchodzi się podłużnie na każdej stronie pierwszego promieniowego żebra i do łopatki pierwszego stopnia. 40 Rozdzielacze ograniczające każdą komorę drugiego stopnia mogą zawierać zasadniczo płaskie części równoległe do osi hamulca i które rozchodzą się do korpusu przez płaskie, zasadniczo promieniowe części. ?2" EP 1 600 723 Szerokość o t w o r ó w komory w drugim stopniu może wynosić pomiędzy 100% i 200% kalibru działa. Promieniowe części ograniczające każdą komorę mogą tworzyć kąt pomiędzy 100° i 150°. Hamulec będzie korzystnie wykonany ze staliwa lub lanego tytanu, materiałów mających w dowolnym przypadku granicę elastyczności większą niż lub równą 1000 MPa. Zgodnie z inną cechą wynalazku, odpowietrzniki hamulca mogą być promieniowymi perforacjami mającymi profil wydłużonych szczelin rozchodzących się wzdłużnie na całej długości komory. Hamulec wylotowy będzie korzystnie zawierać dwa lub trzy odpowietrzniki w każdej komorze. 10 15 Zgodnie z inną cechą wynalazku, hamulec może zawierać wewnętrzny otwór mający dwie różne średnice oddzielone przez pogłąbiacz stożkowy tworzący osiowy ogranicznik dla lufy działa, pierwsza średnica jest równa zewnętrznej średnicy przedniego końca lufy działa a druga średnica jest równa kalibrowi lufy działa. Zgodnie z inną cechą wynalazku, hamulec wylotowy może zawierać o t w ó r przeznaczony do odbierania łącznika dla zapewnienia jego połączenia z lufą działa, taki łącznik jest mocowany przez kołnierze do korpusu hamulca i zawiera dwie zbieżne płaskie płaszczyzny przeznaczone do współdziałania z pasującymi powierzchniami na lufie działa aby zapobiegać względnemu obrotowi hamulec/lufa. Łącznik może korzystnie zawierać elementy do mocowania reflektora lufy. 20 Wynalazek stanie się bardziej widoczny z poniższego opisu jednego przykładu wykonania, który to opis sporządzono w odniesieniu do załączonych rysunków, na których: FIG. 1 to widok perspektywiczny hamulca odrzutu według wynalazku, zamocowanego do końca lufy działa, FIG. 2 i 3 to dwa inne widoki perspektywiczne samego hamulca, 25 FIG. 4 to przekrój podłużny samego hamulca, wzdłuż płaszczyzny AA zaznaczonej na FIG. 1 , FIG. 5 to inny przekrój podłużny wzdłuż płaszczyzny BB prostopadłej do poprzedniej, zaznaczonej na FIG. 1, FIG. 6 to przekrój poprzeczny samego hamulca, wzdłuż płaszczyzny CC zaznaczonej na FIG. 5, FIG. 7 to przekrój poprzeczny hamulca wzdłuż płaszczyzny FF zaznaczonej na FIG. 4, 30 35 FIG. 8 i 9 to dwa przekroje poprzeczne hamulca zamocowanego na lufie działa; te przekroje są wzdłuż płaszczyzn DD i EE zaznaczonych na FIG. 1 . W odniesieniu do FIG. 1 , hamulec wylotowy 1 według wynalazku jest zamocowany do przedniego końca lufy działa 2. Hamulec 1 jest połączony obrotowo z lufą 2 za pomocą łącznika 3, który jest zintegrowany z hamulcem za pomocą czterech śrub 4. T e n łącznik 3 zostanie opisany bardziej szczegółowo poniżej. Hamulec wylotowy 1 zawiera zasadniczo cylindryczny korpus 5 zamocowany w przedłużeniu lufy 2. -3- EP 1 600 723 Korpus 5 ma dwa stopnie 6a, 6b łopatek odbierających gazy (zob. także FIG. 4). Każdy stopień zatem zawiera dwie łopatki umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny (która jest także płaszczyzną przekroju BB zaznaczoną na FIG. 1). Tak więc, po wystrzale gazy są odprowadzane w zasadniczo poziomej płaszczyźnie. 5 Klasycznie, korpus 5 jest perforowany odpowietrznikami 7 umożliwiającymi kierowanie gazów pędnych w kierunku łopatek 6a i 6b. Łopatki kierujące gazy w kierunku pierwszego stopnia łopatek 6a są oznaczone jako 7a na Figurach. Te, które kierują gazy do drugiego stopnia łopatek 6b są oznaczone jako 7b na Figurach. Odpowietrzniki 7, tutaj, są promieniowymi perforacjami i są zatem prostopadle do osi 10 podłużnej 8 hamulca 1 . Mają one profil wydłużonych szczelin rozchodzących się wzdłużnie na długość, która umożliwia ograniczenie ich w p ł y w u na amunicją. Zgodnie z cechą wynalazku, łopatki 6b drugiego stopnia są utworzone jako relatywnie cienkie rozdzielacze (o grubości mniejszej niż 10 mm) wyposażone w żebra wzmacniające 9. Tak więc, każda łopatka 6b drugiego stopnia jest połączona do łopatki 6a pierwszego stopnia 15 przez relatywnie cienkie rozdzielacze 10 (o grubości mniejszej niż 10 mm), które ograniczają komorę 11 komunikującą się z zewnętrzem za pomocą otworu 12 o zasadniczo prostokątnym przekroju (zob. w szczególności FIG. 1 i 4 ) . Te rozdzielacze 10 rozciągają się poza łopatki 6a pierwszego stopnia przez panele lOa połączone z korpusem 5 i tak ograniczają dwie inne komory otaczające odpowietrzniki 7a w pierwszym 20 stopniu. Jak dokładniej widać na FIG. 1 , rozdzielacze 10 mają pierwsze żebro wzmacniające 9a ułożone zasadniczo promieniowo względem osi hamulca 8. 25 Dalej, rozdzielcze 10 zawierają także drugie żebro wzmacniające 9b ułożone w pobliżu wylotu otworu 12 ograniczonego przez rozdzielacze 10 (zob. także FIG. 2 i 3) i które w trzech-czwartych otacza ten otwór. To żebro 9b rozciąga się wzdłużnie na każdej stronie promieniowego żebra 9a i do łopatki 6a pierwszego stopnia. Każde wzdłużne żebro 9b jest zatem ułożone zasadniczo równolegle do osi hamulca 8. Ten projekt stopni hamulca w postaci cienkich żebrowanych rozdzielaczy umożliwia wykonanie 30 znacznie lżejszego hamulca wylotowego przy zachowaniu jego wytrzymałości mechanicznej. Materiałem implementowanym do wykonania hamulca będzie staliwo o wysokiej wytrzymałości mechanicznej (granica elastyczności (RpO.2) większa niż lub równa 1000 MPa). Hamulce można także wykonać z lanego tytanu, który ma podobną granicę elastyczności. 35 Pierwsze żebro wzmacniające 9a (lub przednie żebro) ogranicza zniekształcanie łopatki 6b pod w p ł y w e m ciśnienia gazów. Drugie żebro wzmacniające 9b (lub żebro obwodowe) wzmacnia rozdzielacze 10 ograniczające komory 1 1 zapobiegając przed ich otwarciem pod w p ł y w e m ciśnienia gazów. Ponadto, i jak można dokładniej zauważyć na FIG. 7, rozdzielacze 10 ograniczające komory 11 drugiego stopnia zawierają części lOc, które są zasadniczo płaskie i równoległe do osi 8 hamulca 1 (i do 40 poziomej płaszczyzny AA). Te płaskie części lOc szczególnie ograniczają o t w ó r prostokątny 12. -4- EP 1 600 723 Płaskie części lOc rozciągają się do korpusu 5 hamulca 1 przez płaskie części lOd, które są ułożone zasadniczo promieniowo względem korpusu 5 łiamulca 1 . Płaskie części lOd definiują płaskie promieniowe płaszczyzny 15 (lub płaszczyzny otworu dla komór 1 1 łiamulca 1), które razem tworzą kąt a koło 120° (ten kąt może wynosić od 100° do 150°). Trzy odpowietrzniki 7b znajdują się w każdej komorze 1 1 . Odpowietrzniki rozmieszczone kątowo w sektorze otworu co 120°. są równo Szerokość L o t w o r ó w komory 12 w drugim stopniu zatem wynosi pomiędzy 100% i 200% kalibru broni. 10 Taki układ, dla danego kalibru, ułatwia maksymalne usuwanie gazu i zatem maksymalną skuteczność hamowania. Gazy są następnie odprowadzane po przejściu kanałowe płaskimi płaszczyznami lOc. Gazy są zatem wyrzucane w kierunku poziomym do płaszczyzny AA. Zgodnie z ważną cechą wynalazku, hamulec zawiera co najmniej jeden element 13 do odchylania strumienia gazów (deflektor), tak element znajduje się pomiędzy odpowietrznikami 7b drugiego stopnia łopatek i przednim profilem 14 łopatek pierwszego stopnia (zob. FIG. 1 i 4). 15 Deflektory są utworzone przez kołnierz 13 rozciągający się kątowo na całej długość: przedniego profilu 14 łopatek 6a pierwszego stopnia, zatem na całym kątowym sektorze a ograniczonym przez promieniowe łopatki 15. Za kołnierzem 13 znajduje się rowek 26. To skutkuje odchyleniem przepływu aerodynamicznego po opuszczeniu odpowiedników 7b. Dalej skutkuje to obniżeniem w rowku 26 i 20 wzdłuż profilu przedniego 14. Ciśnienie wywierane wzdłuż profilu przedniego 14 jest przez to ograniczone, które to ciśnienie inaczej wywołałoby skutek przeciwny do hamowania. Zatem podniesiona jest ogólna sprawność hamulca. Ponadto, deflektor 13 umożliwia zwiększenie prędkości wyrzutu gazów, także poprawiając sprawność hamulca wylotowego. 25 Względem klasycznego hamulca zawierającego dwa stopnie łopatek, hamulce według wynalazku ma masę zmniejszoną o 10 do 20% (dzięki dzielonej budowie). Ponadto, jego sprawność jest zwiększona o 5 do 10% dzięki deflektorowi i profilowi komory. FIG. 4 i 5 ujawniają, że korpus hamulca 5 zawiera otwór wewnętrzny, który ma dwie części 16a i 16b, każda o innej średnicy i oddzielone pogłębiaczem stożkowym 17 tworzącym osiowy ogranicznik dla lufy działa 2. 30 Część tylna 16a m a średnicę równą zewnętrznej średnicy przedniego końca lufy działa 2. Część przednia 16b ma średnicę równa kalibrowi lufy działa. Tak więc, pogłębiacz stożkowy 17 jest równy grubości lufy działa 2. Zatem, po wystrzale, pocisk jest prowadzony we wnętrzu hamulca wylotowego gdyż jest on w e wnętrzu lufy działa. 35 Część tylna 16a otworu ma gwint artyleryjski 18 umożliwiający nakręcenie hamulca 1 na lufę działa 2, która ma pasujący gwint. Lufa działa 2 naturalnie zawiera gładkie przednie gniazdo (niepokazane) przedłużające swą gwintowaną część, taką jak mocowanie gniazdowe, do tylnej części 16a otworu. To przednie gniazdo zawiera podłużne otwory (niepokazane) rozmieszczone odpowietrzników 7a pierwszego stopnia hamulca wylotowego. kątowo tak, że leżą naprzeciw -5- EP 1 600 723 Taka konstrukcja perforowanej lufy działa, której otwory współpracują z odpowietrznikami hamulca wylotowego jest znana, mianowicie z patentu FR2718839. Nie jest zatem konieczne opisywanie tej konstrukcji lufy 2 bardziej szczegółowo. 5 Zgodnie z inną cechą wynalazku, hamulec wylotowy 1 zawiera otwór 19 przeznaczony do odbierania łącznika 3 zapewniającego jego połączenie z lufą działa 2. Ten otwór ma ogólnie kształt prostokątny. Mieści się pomiędzy górnymi panelami lOa ograniczającymi komory otaczającymi odpowietrzniki 7a pierwszego stopnia. Dwie dodatkowe grubości 20a i 20b korpusu hamulca 5 znajdują się z każdej strony otworu 19 (FIG. 3). Mają działać jako powierzchnie nośne dla kołnierzy 21a i 21b zintegrowanych z łącznikiem 3 (zob. FIG. 1). 10 Te dodatkowe grubości są gwintowane 22 (zob. FIG. 3) aby odbierać śruby 4 do mocowania łącznika 3. Jak można dokładniej zobaczyć na FIG. 8 i 9, łącznik 4 zawiera dwa wzdłużne języki 23a i 23b, pomiędzy kołnierzami 21a i 21b, każdy zawierający płaską powierzchnię końcową 24a, 24b, która ma stykać się z pasującą płaską powierzchnią na lufie działa 2. 15 Powierzchnie końcowe 24a i 24b są zbieżne. Tak więc, gdy są przykładane do lufy działa 2 to zapobiegają obrotowi względnemu hamulca 1 względem lufy 2. Hamulec jest zatem bardzo łatwo łączony z lufą działa. W istocie, jego osiowe unieruchomienie uzyskuje się przez oparcie końca lufy 2 o pogłębiacz stożkowy 17. Jego unieruchomienie w zakresie obrotu zapewnia się przez proste zamocowanie łącznika 3 w otworze 19. 20 Korzystnie, łącznik 3 będzie zawierać pryzmowe przedłużenie 25 na swej górnej części, które umożliwi zamocowanie reflektora lufy. Można tego dokonać za pomocą zwykłego gwintu 26. Taki układ upraszcza mocowanie takich reflektorów. W istocie, w znany sposób te reflektory są środkami odniesienia umożliwiającymi kierowaniu ogniem poznania rzeczywistej pozycji geometrycznej końca lufy działa. 25 30 Dla dokładnego strzelania, kluczowe jest zatem aby reflektor był dokładnie umieszczony względem lufy. Tutaj, dzięki wynalazkowi, pozycja przedłużenia 25 względem lufy jest dokładnie kontrolowana ponieważ to przedłużenie jest zintegrowane z językami 24a, 24b, które opierają się bezpośrednio na lufie 2. Tak więc, łącznik 3 zaproponowany wynalazkiem umożliwia połączenie hamulca wylotowego zapewniając jednocześnie przestrzenne odniesienie końca lufy działa. Taki łącznik może naturalnie być implementowany z innym typem hamulca wylotowego. Pełnomocnik: RZECZNIldtATEMGW/ KANCELARIA PRAWNO-PATE^frOWA B E L L E PAT" Izabela Szych ulska-Hawranek ul Słowacłóego 44. 37-700 Przemyśl tol. {Ció) 732-37-77 fax: (016) 675-02-87 ^ćl kon (0608) 503-081 e-mail: beiteoatffiop.pl ' iP 735-207-10-72 REGON; 160350036 ?,r hnh.i. J . ^ ^ uaMc 5M i ^ ^:skm-r^mvranek '^'"^ -' EP 1 600 723 Zastrzeżenia patentowe 1 . Hamulec wylotowy (1) dla działa zawierający co najmniej jeden zasadniczo cylindryczny korpus (5) przeznaczony do umieszczenia w przedłużeniu lufy działa (2), taki korpus zawiera co najmniej dwa stopnie (6a, 6b) łopatek odbierających gazy, który to korpus jest perforowany odpowietrznikami (7a, 7b) kierującymi gazy pędne do łopatek, hamulec zawiera co najmniej jeden element (13) do odchylania strumienia gazów (deflektor), taki element umieszczony pomiędzy odpowietrznikami (7b) drugiego stopnia łopatek i przednim profilem (14) łopatek (6a) pierwszego 10 stopnia, charakteryzuje się t y m , iedeflektory są utworzone przez kołnierz (13) rozchodzący się kątowo na całej szerokości przedniego profilu łopatek (6a) pierwszego stopnia, kołnierz (13) oddzielony od przedniego profilu (6a) przez rowek (26). 2. Hamulec wylotowy według zastrz. 1, charakteryzuje się t y m , że łopatki (6b) drugiego stopnia 15 mają kształt jako relatywnie cienkie rozdzielacze mające co najmniej jedno żebro wzmacniające (9a) ułożone zasadniczo promieniowo względem osi hamulca (8). 3. Hamulec wylotowy według zastrz. 2 , charakteryzuje się t y m , że każda łopatka {6b) drugiego stopnia jest połączona z łopatką (6a) pierwszego stopnia przez relatywnie cienkie rozdzielacze (10) ograniczające komorę (11), która komunikuje się z zewnętrzem za pomocą otworu (12) o przekroju 20 zasadniczo prostokątnym, takie rozdzielacze (10) mają co najmniej jedno drugie żebro wzmacniające (9b) ułożone zasadniczo równolegle do osi hamulca (8). 4. Hamulec wylotowy według zastrz. 3, charakteryzuje się t y m , że rozdzielacze (10) mają drugie żebro wzmacniające (9b) umieszczone w pobliżu wylotu otworu (12) ograniczonego przez rozdzielacze, które to żebro rozchodzi się podłużnie na każdej stronie pierwszego promieniowego żebra (9a) i do łopatki (6a) pierwszego stopnia. 25 5. Hamulec wylotowy według jednego z zastrz. 3 albo 4, charakteryzuje się t y m , że rozdzielacze ograniczające każdą komorę (10) drugiego stopnia zawierają zasadniczo płaskie części (lOc) równoległe do osi hamulca i które rozchodzą się do korpusu (5) przez płaskie, zasadniczo promieniowe części (lOd). 6. Hamulec wylotowy według zastrz. 5, charakteryzuje się t y m , że szerokość o t w o r ó w komory (12) w drugim stopniu wynosi pomiędzy 100% i 200% kalibru działa. 30 7. Hamulec wylotowy według jednego z zastrz. 5 albo 6, charakteryzuje się t y m , że promieniowe części (lOd) ograniczające każdą komorę (11) tworzą kąt pomiędzy 100" i 150°. 8. Hamulec wylotowy według jednego z zastrz. 1 do 7, charakteryzuje się t y m , że jest on wykonany ze staliwa lub lanego tytanu, materiałów mających w dowolnym przypadku granicę elastyczności większą niż lub równą 1000 MPa. 35 9. Hamulec wylotowy według jednego z zastrz. 1 do 8, charakteryzuje się t y m , że odpowietrzniki hamulca (7a, 7b) są promieniowymi perforacjami mającymi profil wydłużonych szczelin rozchodzących się wzdłużnie na całej długości komory (11). 10. Hamulec wylotowy według zastrz. 9, charakteryzuje się t y m , że zawiera on dwa lub trzy odpowietrzniki (7a, 7b) w każdej komorze (11). 40 1 1 . Hamulec wylotowy według jednego z zastrz. 1 do 10, charakteryzuje się t y m , że zawiera on wewnętrzny o t w ó r mający dwie różne średnice (16a, 16b) oddzielone przez pogłębiacz stożkowy -7- EP 1 600 723 (17) tworzący osiowy ogranicznik dla lufy działa (2), pierwsza średnica (16a) jest równa zewnętrznej średnicy przedniego końca lufy działa a druga średnica (16b) jest równa kalibrowi lufy działa. 12. Hamulec wylotowy według jednego z zastrz. 1 do 1 1 , charakteryzuje się tym, że zawiera on otwór (19) przeznaczony do odbierania łącznika (3) dla zapewnienia jego połączenia z lufą działa (2), taki łącznik jest mocowany przez kołnierze (21a, 21b) do korpusu hamulca (5) i zawiera dwie zbieżne płaskie płaszczyzny (24a, 24b) przeznaczone do współdziałania z pasującymi powierzchniami na lufie działa (2) aby zapobiegać względnemu obrotowi hamulec/lufa. 13. Hamulec wylotowy według zastrz. 12, charakteryzuje się t y m , że łącznik (3) zawiera elementy do mocowania reflektora lufy. 10 Pełnomocnik: KANCELARIA PRAWWO-PATErTOV/?\ "BELLEPAT' Izabela Szychulska-Hawramk ui. Słowackiego 44. 37-700 Przernyśl tel. (016) 732-37-77 fax: (016) 675-02-lV tel, kom, ]0608) 503-081 e-łT!ail: belle-jŁ ' ? NIP: 795-207-16-72 REGON: 1OG3L . J-, j 92 -1- EP 1 600 723 t_^jML r i i DA Pełnomocnik: %AHCF'.>^'"'i R"?AW';-':: P A T E N T O W A RZECZr^|*>ATENTOWy ??BEll.EPAT-'- nr J p b u 3 1 5 ? kor yyjt'. -')'.\ ii--';y" ??"?,;':vi';'."-::!i r -2- EP 1 600 723 e3 iD Pełnomocnik: (2^ RZECZNłKUp/ł.TENTOWr nr >*piju 31S2 -3- EP 1 600 723 UD Pełnomocnik: ;^A*-^C;-?*-'?;.? R"^AW';;;- -PATENTOWA RZŁCZNftCfATENTOW^ m;g> kabtUt Spęnuhka-Hawmtk nf yfpiiu 31S2 -4- EP 1 600 723 Pełnomocnik: "BELf.ł-pAT-" 'A -^.^"^.^ii-fc-:"-'1. 37-'CJ:! f ' - - ; - - - ' - Ś l RZECZf^łK-fATENTOWy nr ^^^isu 31S2 -5- EP 1 600 723 l/l Pełnomocnik: ? Ę : " C A W ; ' : ; PATENTOWA -6- EP 1 600 723 Fig. 6 Fig. 7 Pełnomocnik: ??-BEIJ.-J-pAT-?=;? i/j'-}'' : M / I ?bl> RZECZPłłk!*'/^TENTOWy -7- EP 1 600 723 Pełnomocnik: insi) !u


Grupy dyskusyjne