Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1610784 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1610784 T3


EP 1610784 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.03.2004 04721074.5 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1610784 T3 Int.Cl. C07H 19/12 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 06.07.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/27 EP 1610784 B1 Tytuł wynalazku: POSTACIE 5-AZACYTYDYNY (30) (43) Pierwszeństwo: 17.03.2003 US 390578 Zgłoszenie ogłoszono: 04.01.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/01 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: Celgene International Sarl, Boudry, CH PL/EP 1610784 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: DUMITRU IONESCU, Ann Arbor, US PETER BLUMBERGS, Royal Oak, US LEE ALANI SELVEY, Poway, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Agnieszka Marszałek SULIMA-GRABOWSKA-SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr. poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-8772/VAL EP 1 610 784 B1 Opis 5 DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznej zawierającej postać krystaliczną 5-azacytydyny do zastosowania w sposobie leczenia zespołów mielodysplastycznych, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny charakteryzuje się pikami obserwowanymi z zastosowaniem rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (promieniowanie Cu K?) o następujących kątach 2?: Kąt 2? (°) 12,182 13,024 14,399 16,470 18,627 19,049 20,182 21,329 23,033 23,872 26,863 27,135 29,277 29,591 30,369 32,072 10 15 oraz przy czym sposób ten obejmuje podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. [0002] Ponadto dotyczy on kompozycji farmaceutycznej zawierającej postać krystaliczną 5-azacytydyny do zastosowania w sposobie leczenia zespołów mielodysplastycznych, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny charakteryzuje się rentgenowskim dyfraktogramem proszkowym (XRPD) (promieniowanie Cu K?) zasadniczo zgodnym z Figurą 1; oraz przy czym sposób ten obejmuje podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. [0003] Niniejszy wynalazek dotyczy również określonej powyżej kompozycji farmaceutycznej, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny charakteryzuje się pikami obserwowanymi z zastosowaniem rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (promieniowanie Cu K?) o następujących kątach 2?, odległościach d i natężeniach względnych: Kąt 2? (°) 12,182 13,024 14,399 16,470 18,627 19,049 20,182 21,329 23,033 Odłegłość d (?) 7,260 6,792 6,146 5,378 4,760 4,655 4,396 4,162 3,858 Natężenie względne 39,1 44,1 31,5 27,1 16,0 35,9 37,0 12,4 100,0 2 23,872 26,863 27,135 29,277 29,591 30,369 32,072 5 10 15 20 25 30 35 3,724 3,316 3,284 3,048 3,016 2,941 2,788 28,0 10,8 51,5 25,6 11,5 10,8 13,4 oraz przy czym sposób ten obejmuje ponadto podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. [0004] Opisano tu wyodrębnianie postaci 5-azacytydyny (znanych również jako azacytydyna i 4-amino-1-?-D-rybofuranozylo-S-triazyn-2(1H)-on). 5-azacytydynę można stosować w leczeniu choroby, w tym w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS). TŁO WYNALAZKU [0005] Polimorfy występują w postaci dwóch lub większej liczby faz krystalicznych, które mają różne rozmieszczenia i/lub różne konformacje cząsteczki w sieci krystalicznej. Gdy cząsteczka(-i) rozpuszczalnika jest (są) zawarta(-e) w sieci krystalicznej, to otrzymany kryształ jest określany pseudopolimorfem lub solwatem. Jeżeli cząsteczką(-ami) rozpuszczalnika w strukturze krystalicznej jest (są) cząsteczka(-i) wody, wtedy pseudopolimorf/solwat jest określany hydratem. Polimorficzne i pseudopolimorficzne substancje stałe wykazują różne właściwości fizyczne, obejmujące właściwości fizyczne związane z upakowaniem i różne właściwości termodynamiczne, spektroskopowe, międzyfazowe i mechaniczne (Patrz H. Brittain, Polymorphism in Pharmaceutical Solids, Marcel Dekker, Nowy Jork, NY, 1999, str. 1-2). Postacie polimorficzne i pseudopolimorficzne substancji leczniczej (znanej również jako ?farmaceutyczny składnik czynny? (API = Active Pharmaceutical Ingredient)), podawane samodzielnie lub sformułowane w postać produktu leczniczego (znanego również jako końcowa lub gotowa postać dawkowana lub jako kompozycja farmaceutyczna) są dobrze znane i mogą wpływać przykładowo na rozpuszczalność, trwałość, sypkość, kruchość i ściśliwość substancji leczniczych oraz bezpieczeństwo i skuteczność produktów leczniczych, (patrz, np. Knapman, K Modem Drug Discoveries, marzec 2000: 53). [0006] 5-azacytydyna (znana również jako azacytydyna i 4-amino-1-?-D-rybofuranozylo1,3,5-triazyn-2(1H)-on; oznaczenie Nation Service Center NSC-102816; numer w rejestrze CAS 320-67-2) została poddana sponsorowanym przez NCI badaniom klinicznym dotyczącym leczenia zespołów mielodysplastycznych (MDS). Patrz Kornblith i in., J. Clin. Oncol. 20(10): 2441-2452 (2002), Gryn i in., Leukemia Research 26 (2002), 893-897 i Silverman i in., J. Clin. Oncol. 20(10): 2429-2440 (2002). 5-azacytydyna może zostać zdefiniowana jako związek o wzorze C8H12N4O5, masie cząsteczkowej 244,20 i strukturze: [0007] Postać polimorficzna 5-azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą i produktu leczniczego nigdy nie została opisana. Celem niniejszego wynalazku jest scharakteryzowanie postaci polimorficznych 5-azacytydyny. STRESZCZENIE WYNALAZKU [0008] Niniejszy wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznej zawierającej postać krystaliczną 5-azacytydyny do zastosowania w sposobie leczenia zespołów mielodysplastycznych, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny charakteryzuje się pikami obserwowa- 3 nymi z zastosowaniem rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (promieniowanie Cu K?) o następujących kątach 2?: Kąt 2? (°) 12,182 13,024 14,399 16,470 18,627 19,049 20,182 21,329 23,033 23,872 26,863 27,135 29,277 29,591 30,369 32,072 5 10 oraz przy czym sposób ten obejmuje podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. [0009] Dotyczy on ponadto kompozycji farmaceutycznej zawierającej postać krystaliczną 5-azacytydyny do zastosowania w sposobie leczenia zespołów mielodysplastycznych, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny charakteryzuje się rentgenowskim dyfraktogramem proszkowym (XRPD) (promieniowanie Cu K?), zasadniczo zgodnym z Figurą 1; oraz przy czym sposób ten obejmuje podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. [0010] Niniejszy wynalazek dotyczy również określonej powyżej kompozycji farmaceutycznej, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny charakteryzuje się pikami obserwowanymi z zastosowaniem rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (promieniowanie Cu K?) o następujących kątach 2?, odległościach d i natężeniach względnych: Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 12,182 7,260 39,1 13,024 6,792 44,1 14,399 6,146 31,5 16,470 5,378 27,1 18,627 4,760 16,0 19,049 4,655 35,9 20,182 4,396 37,0 21,329 4,162 12,4 23,033 3,858 100,0 23,872 3,724 28,0 26,863 3,316 10,8 27,135 3,284 51,5 29,277 3,048 25,6 29,591 3,016 11,5 30,369 2,941 10,8 32,072 2,788 13,4 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 oraz przy czym sposób ten obejmuje ponadto podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. [0011] Zgodnie z pewną korzystną postacią kompozycja farmaceutyczna jest wytworzona w jednostkowej postaci dawkowanej; przy czym ewentualnie każda jednostka dawkowana zawiera od około 5 mg do około 200 mg, korzystnie około 100 mg postaci krystalicznej 5azacytydyny. [0012] Stwierdzono nieoczekiwanie, że 5-azacytydyna występuje w co najmniej ośmiu różnych polimorficznych i pseudopolimorficznych postaciach krystalicznych (Postacie IVIII), oprócz postaci amorficznej. Postać I jest polimorfem stwierdzanym w przechowywanych w stanie techniki próbkach 5-azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą. Postać II jest polimorfem stwierdzanym w niektórych przechowywanych w stanie techniki próbkach 5-azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą; w tych próbkach Postać II stwierdza się zawsze w mieszanej fazie z Postacią I. Postać III jest hydratem i tworzy się, gdy przechowywane w stanie techniki i aktualne próbki produktu lecznczego roztwarza się wodą z wytworzeniem ?zawiesiny? przed podaniem pacjentowi. Postać VI stwierdza się w przechowywanych w stanie techniki próbkach 5-azacytydyny stanowiącej produkt leczniczy zasadniczo wolnych od innych polimorfów lub w mieszanej fazie z Postacią I. [0013] Opisuje się tu postacie krystaliczne określane jako Postać IV, Postać V, Postać VII i Postać VIII. W przypadku każdej z Postaci I-VIII uzyskuje się charakterystyczne rentgenowskie dyfraktogramy proszkowe (XRPD) i łatwo je odróżnić od siebie za pomocą XRPD. [0014] Uwzględnia się tu również sposoby pewnego i powtarzalnego syntetyzowania 5azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą, zasadniczo jako Postaci IV, Postaci V lub Postaci VIII. Dostarcza się również sposoby pewnego i powtarzalnego syntetyzowania mieszanej fazy Postaci I/VII. Opis dostarcza również kompozycje farmaceutyczne zawierające różne postacie 5-azacytydyny, razem z jedną lub z większą liczbą farmaceutycznie dopuszczalnych zaróbek, rozcieńczalników lub nośników. KRÓTKI OPIS FIGUR [0015] Figura 1 przedstawia rentgenowski dyfraktogram proszkowy (XRPD) 5azacytydyny, Postaci I, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). Figura 2 przedstawia dyfraktogram z XRPD 5-azacytydyny, mieszanej fazy Postaci I i Postaci II, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). Figura 3 przedstawia dyfraktogram z XRPD 5-azacytydyny, Postaci III, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). Figura 4 przedstawia dyfraktogram z XRPD 5-azacytydyny, Postaci IV, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). Figura 5 przedstawia dyfraktogram z XRPD 5-azacytydyny, Postaci V, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). Figura 6 przedstawia dyfraktogram z XRPD 5-azacytydyny, Postaci VI, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). Figura 7 przedstawia dyfraktogram z XRPD 5-azacytydyny, mieszanej fazy Postaci I i Postaci VII, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). Figura 8 przedstawia dyfraktogram z XRPD 5-azacytydyny, Postaci VIII, z zaznaczonymi najbardziej wyróżniającymi się kątami 2? (promieniowanie Cu K?). SZCZEGÓŁOWY OPIS Postaci krystaliczne I-VIII 5-azacytydyny 5 5 10 15 [0016] Stwierdzono, że 5-azacytydyna występuje w co najmniej ośmiu różnych polimorficznych i pseudopolimorficznych postaciach krystalicznych, a także w postaci amorficznej. Postać I [0017] Pojedynczą próbkę 5-azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą zsyntetyzowano z 5-azacytozyny i 1,2,3,5,-tetra-O-acetylo-?-D-rybofuranozy, zgodnie ze sposobem ze stanu techniki podanym w Przykładzie 1. Ostatnim etapem tego sposobu jest rekrystalizacja surowego produktu syntezy z układu współrozpuszczalników DMSO/metanol. Konkretnie surowy produkt syntezy rozpuszcza się w DMSO (ogrzanym wstępnie do około 90°C), a następnie do roztworu DMSO dodaje się metanol. Mieszaninę współrozpuszczalników doprowadza się do stanu równowagi w około -20°C, aby umożliwić tworzenie się kryształów 5-azacytydyny. Produkt zbiera się przez filtrację próżniową i pozostawia do wyschnięcia na powietrzu. [0018] Rentgenowski dyfraktogram proszkowy (XRPD; patrz Przykład 5) otrzymanej 5azacytydyny pokazano na Figurze 1 razem z niektórymi wartościami 2?. Tabela 1 przedstawia najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla tego materiału, który oznaczono jako Postać I. Tabela 1: Postać I 5-azacytydyny - najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 12,182 7,260 39,1 13,024 6,792 44,1 14,399 6,146 31,5 16,470 5,378 27,1 18,627 4,760 16,0 19,049 4,655 35,9 20,182 4,396 37,0 21,329 4,162 12,4 23,033 3,858 100,0 23,872 3,724 28,0 26,863 3,316 10,8 27,135 3,284 51,5 29,277 3,048 25,6 29,591 3,016 11,5 30,369 2,941 10,8 32,072 2,788 13,4 20 25 30 [0019] Analiza termiczna Postaci I wskazuje, że ta postać 5-azacytydyny jest bezwodna. Patrz Przykład 6. Postać II [0020] Przechowywane próbki substancji leczniczej stosowane uprzednio do formułowania produktu leczniczego w sponsorowanych przez NCI badaniach Cancer and Leukaemia Group B (CALGB) (Faza 2 badanie 8291 i Faza 3 badanie 9221), do leczenia MDS ((IND = Investigational New Drug) 7574) analizowano również za pomocą XRPD. Przechowywane próbki substancji leczniczej zawierały Postać I lub mieszaną fazę Postaci I i innego polimorfu: Postaci II. Patrz Przykład 5. [0021] Dyfraktogram proszkowy z XRPD mieszanej fazy Postaci I i II pokazano na Figurze 2 razem z niektórymi wartościami 2?. Piki charakterystyczne dla Postaci II obserwowano przy 13,5, 17,6 i 22,3° 2?. Tabela 2 przedstawia najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla tej mieszanej fazy. 6 Tabela 2: Mieszana faza Postaci I i II 5-azacytydyny - najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 12,244 7,223 34,8 13,082 6,762 37,0 13,458* 6,574 29,2 14,452 6,124 25,4 16,521 5,361 19,0 17,648* 5,022 12,1 18,677 4,747 12,7 19,093 4,645 41,3 20,231 4,386 42,1 21,353 4,158 15,5 22,309* 3,982 35,1 23,070 3,852 100,0 23,909 3,719 18,9 26,641 3,343 18,2 26,813 3,322 12,6 27,158 3,281 46,0 29,309 3,045 27,3 29,609 3,015 12,7 30,384 2,939 10,5 32,074 2,788 12,0 5 10 15 20 [0022] Wyniki te wskazują, że przy zastosowaniu znanych ze stanu techniki procedur syntezy 5-azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą wytwarza się Postać I zasadniczo wolną od innych postaci lub mieszaną fazę Postaci I/II tj. stały materiał, w którym 5azacytydyna jest obecna w mieszanej fazie zarówno Postaci I, jak i Postaci II. [0023] Analizę termiczną mieszanej fazy Postaci I/II przedstawiono w Przykładzie 6. Postać III [0024] Dodatkową postać krystaliczną 5-azacytydyny oznaczoną jako Postać III stwierdza się w zawiesinach 5-azacytydyny. Patrz Przykład 8. Ponadto stwierdzono, że wszystkie postacie 5-azacytydyny (w tym 5-azacytydyna w produkcie leczniczym ze stanu techniki) ulegają konwersji w wodzie do Postaci III. Patrz Przykład 8. Tak więc roztwarzanie produktu leczniczego stosowanego w wyżej wspomnianych badaniach NCI prowadziłoby do powstawania nasyconego roztworu (lub ?zawiesiny?), w której pozostała stała 5-azacytydyna miałaby Postać III. Dyfraktogram proszkowy z XRPD Postaci III przedstawiono na Figurze 3, razem z niektórymi wartościami 2?. Tabela 3 przedstawia najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla tego materiału krystalicznego. Dyfraktogram proszkowy z XRPD dla Postaci III wyraźnie różni się od dyfraktogramów wszystkich innych postaci 5-azacytydyny. Tabela 3: Postać III 5-azacytydyny - najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 6,566 13,450 32,9 11,983 7,380 52,5 13,089 6,758 71,0 15,138 5,848 38,9 17,446 5,079 48,2 20,762 4,275 10,8 7 21,049 22,776 24,363 25,743 26,305 28,741 31,393 32,806 33,043 33,536 36,371 39,157 41,643 5 10 4,147 3,901 3,651 3,458 3,385 3,104 2,847 2,728 2,709 2,670 2,468 2,299 2,167 34,8 89,5 13,7 22,8 39,9 100,0 22,5 11,8 10,1 15,1 11,0 19,3 12,1 [0025] Analiza termiczna i protonowa (1H) spektroskopia NMR wskazują, że Postać III jest postacią pseudopolimorficzną 5-azacytydyny, konkretnie monohydratem. Patrz Przykłady 6-7. Postać IV [0026] Postać IV jest postacią krystaliczną 5-azacytydyny. Postać IV odzyskano przez powolną rekrystalizację z układu współrozpuszczalników DMSO/toluen (patrz Przykład 2) lub przez szybką rekrystalizację z układu współrozpuszczalników DMSO/chloroform (patrz Przykład 3). Dyfraktogram proszkowy z XRPD Postaci IV pokazano na Figurze 4, razem z niektórymi wartościami 2?. Tabela 4 przedstawia najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla tego materiału krystalicznego. Dyfraktogram proszkowy z XRPD dla Postaci IV wyraźnie różni się od dyfraktogramów każdej innej postaci. Tabela 4: Postać IV 5-azacytydyny - najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 5,704 15,408 24,9 11,571 7,642 97,8 12,563 7,040 22,2 14,070 6,289 100,0 15,943 5,555 67,4 16,993 5,213 51,0 18,066 4,906 20,1 20,377 4,355 44,7 20,729 4,281 49,0 21,484 4,132 36,30 21,803 4,073 11,2 22,452 3,957 66,7 22,709 3,913 64,0 23,646 3,760 17,3 24,068 3,695 19,4 25,346 3,526 12,0 25,346 3,511 12,5 26,900 3,312 11,0 27,991 3,185 11,4 28,527 3,126 25,7 28,723 3,106 34,1 8 30,124 30,673 31,059 35,059 38,195 38,403 5 10 15 2,964 2,912 2,877 2,557 2,354 2,342 14,7 53,6 15,7 18,1 15,0 12,6 [0027] Analizę termiczną Postaci IV przedstawiono w Przykładzie 6. Postać V [0028] Postać V jest postacią krystaliczną 5-azacytydyny. Postać V odzyskano przez szybką rekrystalizację 5-azacytydyny z układu współrozpuszczalników DMSO/toluen (patrz Przykład 3). Dyfraktogram proszkowy z XRPD Postaci V przedstawiono na Figurze 5, razem z niektórymi wartościami 2?. Tabela 5 przedstawia wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla tego materiału krystalicznego. Dyfraktogram proszkowy z XRPD dla Postaci V wyraźnie różni się od dyfraktogramów każdej innej postaci. Tabela 5: Postać V 5-azacytydyny - najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 11,018 8,024 40,0 12,351 7,160 29,6 13,176 6,714 28,3 13,747 6,436 42,9 14,548 6,084 18,3 15,542 5,697 14,2 16,556 5,350 47,8 17,978 4,930 18,1 18,549 4,780 83,9 19,202 4,618 25,0 19,819 4,476 12,1 20,329 4,365 28,6 21,518 4,126 100,0 21,970 4,042 65,6 22,521 3,948 11,5 23,179 3,834 66,5 24,018 3,702 13,0 24,569 3,620 40,7 27,224 3,273 50,2 28,469 3,133 24,2 29,041 3,072 24,8 29,429 3,033 15,0 30,924 2,889 15,6 31,133 2,870 22,6 37,938 2,370 10,7 [0029] Analiza termiczna wskazuje, że Postać V jest solwatem. Patrz Przykład 6. Postać VI [0030] Produkt leczniczy stosowany w wyżej wspomnianym badaniu NCI wytwarzano zazwyczaj przez liofilizowanie roztworu 5-azacytydyny i mannitolu (1:1 wag./wag.). Otrzymany produkt leczniczy zawierał 100 mg 5-azacytydyny i 100 mg mannitolu jako liofilizowana masa w fiolce i podawano go przez wstrzyknięcie podskórne w postaci wodnej su- 9 5 spensji (?zawiesiny?). Analiza XRPD przechowywanych próbek produktu leczniczego stosowanego w badaniu NCI ujawniła istnienie innego polimorfu, Postaci VI. Przechowywane próbki produktu leczniczego zawierały samą Postać VI lub mieszaną fazę Postaci I/VI. Tabela 6 przedstawia najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla Postaci VI. Tabela 6: Postać VI 5-azacytydyny - najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 12,533 7,057 10,1 12,963 6,824 10,2 13,801 6,411 100,0 18,929 4,6843 10,0 20,920 4,243 34,2 21,108 4,205 49,4 21,527 4,125 47,0 22,623 3,922 10,7 22,970 3,869 13,8 24,054 3,697 77,8 26,668 3,340 23,0 27,210 3,275 33,7 28,519 3,127 12,9 29,548 3,021 27,2 30,458 2,932 50,3 33,810 2,649 11,6 35,079 2,556 12,6 37,528 2,411 24,7 10 15 20 [0031] Analizę termiczną i protonową (1H) spektroskopię NMR Postaci VI przedstawiono w Przykładach 6-7. Postać VII [0032] Postać VII jest postacią krystaliczną 5-azacytydyny. Postać VII wytworzono przez szybką rekrystalizację z układu współrozpuszczalników DMSO/metanol (patrz Przykład 3). Postać VII zawsze wyodrębniano za pomocą tego sposobu rekrystalizacji, jako mieszaną fazę z Postacią I. Dyfraktogram proszkowy z XRPD mieszanej fazy Postaci I i VII przedstawiono na Figurze 7, razem z niektórymi wartościami 2? i z charakterystycznymi pikami Postaci VII oznaczonymi gwiazdkami. Tabela 7 przedstawia najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla tej mieszanej fazy. Postać VII wykazuje charakterystyczne piki przy 5,8, 11,5, 12,8, 22,4 i 26,6 ° 2?, oprócz pików wskazanych w dyfraktogramie proszkowym z XRPD Postaci I. Dyfraktogram z XRPD dla mieszanej fazy Postaci I i VII wyraźnie różni się od dyfraktogramów każdej innej postaci. Tabela 7: Mieszane Postacie I i VII 5-azacytydyny - najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 5,779 15,281 14,7 11,537 7,664 8,3 12,208 7,244 28,0 12,759 6,932 21,7 13,048 6,780 34,4 14,418 6,138 22,5 10 16,489 18,649 19,101 20,200 20,769 21,355 22,365 23,049 23,884 26,628 27,145 29,296 29,582 32,078 5 10 15 5,372 4,754 4,643 4,392 4,273 4,157 3,972 3,856 3,723 3,345 3,282 3,046 3,017 2,788 21,6 13,5 34,7 34,4 10,5 11,7 29,9 100,0 23,1 13,3 52,9 26,2 11,3 12,9 [0033] Analizę termiczną Postaci VII przedstawiono w Przykładzie 6. Postać VIII [0034] Postać VIII jest postacią krystaliczną 5-azacytydyny. Postać VIII odzyskano przez rekrystalizację Postaci I 5-azacytydyny z układu pojedynczego rozpuszczalnika N-metylo2-pirolidonu (NMP) (patrz Przykład 4). Dyfraktogram proszkowy z XRPD Postaci VIII przedstawiono na Figurze 8, razem z niektórymi wartościami 2?. Tabela 8 przedstawia najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne dla tego materiału. Dyfraktogram z XRPD dla Postaci VIII jest wyraźnie inny od dyfraktogramów każdej innej postaci. Tabela 8: Postać VIII 5-azacytydyny- najbardziej wyróżniające się kąty 2?, odległość d i natężenia względne (promieniowanie Cu K?) Kąt 2? (°) Odległość d (?) Natężenie względne 6,599 13,384 2,9 10,660 8,292 2,2 12,600 7,020 23,4 13,358 6,623 2,6 15,849 5,587 2,0 17,275 5,129 4,2 20,243 4,383 5,8 20,851 4,257 7,8 21,770 4,079 74,4 22,649 3,923 32,1 25,554 3,483 100,0 25,740 3,458 7,8 29,293 3,046 3,8 32,148 2,782 8,8 35,074 2,556 7,4 38,306 2,348 2,5 Amorficzna 5-azacytydyna [0035] Amorficzną 5-azacytydynę można odzyskiwać z doprowadzonych do stanu równowagi, nasyconych roztworów 5-azacytydyny w glikolu propylenowym, glikolu polietylenowym i DMSO. Patrz Przykład 8. Preparaty farmaceutyczne 11 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0036] W celu najbardziej skutecznego podawania substancji leczniczej według niniejszego wynalazku, korzystne jest wytworzenie preparatu farmaceutycznego (znanego również jako ?produkt leczniczy?), korzystnie w jednostkowej postaci dawkowanej, zawierającej jedną lub większą liczbę postaci 5-azacytydyny według niniejszego wynalazku i jeden lub większą liczbę farmaceutycznie dopuszczalnych nośników, rozcieńczalników lub zaróbek. [0037] Taki preparat farmaceutyczny może, bez ograniczania się do podanych tu informacji, zawierać stałą postać według niniejszego wynalazku, która jest wymieszana z co najmniej jedną farmaceutycznie dopuszczalną zaróbką, rozcieńczona zaróbką lub zamknięta w takim nośniku, który może być w postaci kapsułki, saszetki, tabletki, tabletki podpoliczkowej, pastylki do ssania, papieru lub innego pojemnika. Gdy zaróbka służy jako rozcieńczalnik, to może być w postaci substancji stałej, półstałej lub ciekłej, która działa jako podłoże, nośnik lub ośrodek dla polimorfu(-ów) 5-azacytydyny. Tak więc preparaty mogą mieć postać tabletek, pigułek, proszków, eliksirów, zawiesin, emulsji, roztworów, syropów, kapsułek (takich jak przykładowo miękkich i twardych żelatynowych kapsułek), czopków, jałowych roztworów do wstrzyknięć oraz pakowanych w sterylnych warunkach proszków. [0038] Przykłady odpowiednich zaróbek obejmują, ale nie wyłącznie, skrobię, gumę arabską, krzemian wapnia, mikrokrystaliczną celulozę, poliwinylopirolidon, celulozę, wodę, syrop i metylocelulozę. Preparaty mogą zawierać ponadto środki smarujące, takie jak przykładowo talk, stearynian magnezu i olej mineralny; środki zwilżające; środki emulgujące i suspendujące; środki konserwujące, takie jak metylo- i propylohydroksybenzoesany, środki słodzące; lub środki smakowo-zapachowe. Można również stosować poliole, bufory i obojętne wypełniacze. Przykłady polioli obejmują, ale nie wyłącznie: mannitol, sorbitol, ksylitol, sacharozę, maltozę, glukozę, laktozę, dekstrozę i tym podobne. Odpowiednie bufory obejmują, ale nie wyłącznie, fosforan, cytrynian, winian, bursztynian i tym podobne. Inne obojętne wypełniacze, które można stosować, obejmują te, które są znane w dziedzinie i są przydatne do wytwarzania różnych postaci dawkowanych. W razie potrzeby stałe kompozycje farmaceutyczne mogą zawierać inne składniki, takie jak środki spulchniające i/lub środki granulujące, i tym podobne. Kompozycje według wynalazku można formułować tak, aby zapewnić szybkie, przedłużone, kontrolowane lub opóźnione uwalnianie substancji leczniczej po podaniu jej pacjentowi z zastosowaniem procedur dobrze znanych w dziedzinie. [0039] W pewnych postaciach wynalazku postać 5-azacytydyny można wytwarzać w postaci jednostek dawkowanych do podawania doustnego. Postać 5-azacytydyny można wymieszać ze stałym, sproszkowanym nośnikiem, takim jak przykładowo laktoza, sacharoza, sorbitol, mannitol, skrobia, amylopektyna, pochodne celulozy lub żelatyna, jak również ze środkiem poślizgowym, takim jak przykładowo stearynian magnezu, stearynian wapnia i woski z glikolu polietylenowego. Mieszaninę sprasowuje się następnie do tabletek lub napełnia nią kapsułki. Jeżeli pożądane są powlekane tabletki, kapsułki lub kapsułki zawierające dawkę leku w postaci proszku (ang. pulvule) to takie tabletki, kapsułki lub kapsułki zawierające dawkę leku w postaci proszku mogą być powlekane stężonym roztworem cukru, który może zawierać gumę arabską, żelatynę, talk, dwutlenek tytanu lub lakierem rozpuszczonym w lotnym rozpuszczalniku organicznym lub w mieszaninie rozpuszczalników. Można dodawać różne barwniki do tej powłoki, w celu rozróżniania pomiędzy tabletkami z różnymi składnikami czynnymi lub z różnymi ilościami obecnego związku czynnego. [0040] Można wytwarzać miękkie kapsułki żelatynowe, przy czym kapsułki te zawierają mieszaninę postaci 5-azacytydyny i oleju roślinnego lub niewodne materiały mieszające się z wodą, takie jak przykładowo glikol polietylenowy i tym podobne. Twarde kapsułki żelatynowe mogą zawierać granulki lub proszek polimorfu 5-azacytydyny, w połączeniu ze stałym, sproszkowanym nośnikiem, takim jak przykładowo laktoza, sacharoza, sorbitol, mannitol, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, amylopektyna, pochodne celulozy lub żelatyna. 12 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [0041] Tabletki do stosowania doustnego wytwarza się zazwyczaj w następujący sposób, chociaż można stosować inne techniki. Substancje stałe delikatnie rozdrabnia się lub przesiewa do pożądanej wielkości cząstek, a środek wiążący homogenizuje się i przeprowadza w zawiesinę w odpowiednim rozpuszczalniku. Postać 5-azacytydyny i środki pomocnicze miesza się z roztworem środka wiążącego. Otrzymaną mieszaninę zwilża się w celu wytworzenia jednorodnej zawiesiny. Zwilżanie powoduje zazwyczaj agregowanie w niewielkim stopniu cząstek i otrzymaną masę delikatnie przeciska się przez sito ze stali nierdzewnej, które ma pożądaną wielkość. Następnie suszy się warstwy mieszaniny w kontrolowanych urządzeniach suszących przez wstępnie określoną długość czasu w celu uzyskania pożądanej wielkości cząstek i konsystencji. Granulki wysuszonej mieszaniny delikatnie przesiewa się w celu usunięcia jakiegokolwiek proszku. Do tej mieszaniny dodaje się środki rozsadzające, poślizgowe i antyadhezyjne. Ostatecznie mieszaninę sprasowuje się w tabletki z użyciem urządzenia o odpowiednich stemplach i matrycy w celu uzyskania pożądanej wielkości tabletek. [0042] W przypadku gdy powyższe preparaty mają być stosowane do podawania pozajelitowego, to takie preparaty zawierają zazwyczaj jałowe, wodne i niewodne roztwory do wstrzyknięć zawierające jedną lub większą liczbę postaci 5-azacytydyny, dla których preparaty te są korzystnie izotoniczne z krwią przewidywanego biorcy. Te preparaty mogą zawierać przeciwutleniacze, bufory, środki bakteriostatyczne i substancję rozpuszczoną; które nadają preparatowi izotoniczność z krwią przewidywanego biorcy. Wodne i niewodne zawiesiny mogą zawierać środki suspendujące oraz środki zagęszczające. Preparaty mogą być obecne w pojemnikach jednodawkowych lub wielodawkowych, przykładowo w szczelnie zamkniętych ampułkach i fiolkach. Roztwory i zawiesiny do doraźnych wstrzyknięć można wytwarzać z jałowych proszków, granulek i tabletek w rodzaju opisanych poprzednio. [0043] Preparaty ciekłe do podawania doustnego wytwarza się w postaci roztworów, syropów lub zawiesin, przy czym te dwie ostatnie postacie zawierają przykładowo polimorf 5azacytydyny, cukier i mieszaninę etanolu, wody, glicerolu i glikolu propylenowego. W razie potrzeby takie ciekłe preparaty zawierają środki barwiące, środki smakowo-zapachowe i sacharynę. Można również stosować środki zagęszczające, takie jak karboksymetyloceluloza. [0044] Jako takie, preparaty farmaceutyczne według niniejszego wynalazku wytwarza się korzystnie w jednostkowej postaci dawkowanej, przy czym każda jednostka dawkowana zawiera od około 5 mg do około 200 mg, częściej około 100 mg postaci 5-azacytydyny. W postaci ciekłej jednostka dawkowana zawiera od około 5 do około 200 mg, częściej około 100 mg postaci 5-azacytydyny. Wyrażenie ?jednostkowa postać dawkowana? odnosi się do odrębnych fizycznie jednostek odpowiednich jako dawki jednostkowe dla osobników/pacjentów będących ludźmi lub innych ssaków, przy czym każda jednostka zawiera wstępnie określoną ilość polimorfu 5-azacytydyny obliczoną tak, aby wywołać pożądany efekt terapeutyczny, korzystnie w połączeniu z co najmniej jednym farmaceutycznie dopuszczalnym nośnikiem, rozcieńczalnikiem lub zaróbką. [0045] Poniższe przykłady podano wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie powinny być interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób zakres zastrzeżeń. Przykłady Przykład 1: procedura ze stanu techniki do syntezy 5-azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą [0046] Używając dostępnej w handlu 5-azacytozyny (1) i 1,2,3,5-tetra-O-?-acetylorybofuranozy (2) (RTA), można zsyntetyzować 5-azacytydynę (3) zgodnie z poniższą drogą. 13 5 10 15 20 25 30 35 [0047] Surowy produkt syntezy rozpuszcza się w DMSO (ogrzanym wstępnie do około 90°C), a następnie do roztworu DMSO dodaje się metanol. Mieszaninę współrozpuszczalniów doprowadza się do stanu równowagi w około -20°C, aby umożliwić tworzenie się kryształów 5-azacytydyny. Produkt zbiera się przez filtrację próżniową i pozostawia do wysuszenia na powietrzu. Przykład 2: Powolna rekrystalizacja z DMSO/toluenu [0048] W celu rozpuszczenia Postaci I 5-azacytydyny jako główny rozpuszczalnik zastosowano dimetylosulfotlenek (DMSO), a toluen zastosowano jako współrozpuszczalnik w następujący sposób. Około 250 mg 5-azacytydyny rozpuszczono w około 5 ml DMSO ogrzanym wstępnie do około 90°C w oddzielnych 100 ml zlewkach. Substancje stałe pozostawiono do rozpuszczenia, z uzyskaniem klarownego roztworu. Do roztworu dodano około 45 ml toluenu ogrzanego wstępnie do około 50°C i otrzymany roztwór wymieszano. Roztwór przykryto i pozostawiono do doprowadzenia do stanu równowagi w warunkach otoczenia. Produkt zebrano jako białe kryształy przez filtrację próżniową za pomocą lejka Buchnera. Zebrany produkt pozostawiono do wyschnięcia na powietrzu. Przykład 3: Szybka rekrystalizacja z DMSO/metanolu, DMSO/toluenu i DMSO/chloroformu [0049] Około 250 mg 5-azacytydyny rozpuszczono w około 5 ml DMSO, jako głównym rozpuszczalniku, ogrzanym wstępnie do około 90°C w oddzielnych 100 ml zlewkach. Substancje stałe pozostawiono do rozpuszczenia do klarownego roztworu. Do roztworu dodano około 45 ml wybranego współrozpuszczalnika (metanolu, toluenu lub chloroformu), ogrzanego wstępnie do około 50°C i otrzymany roztwór wymieszano. Roztwór przykryto i umieszczono w zamrażalniku w celu doprowadzenia do stanu równowagi, w około -20°C, aby umożliwić tworzenie się kryształów. Roztwory usunięto z zamrażarki po wytworzeniu się kryształów. [0050] Produkt z roztworów w metanolu i w toluenie zebrano przez filtrację próżniową za pomocą lejka Buchnera. Otrzymany biały produkt krystaliczny pozostawiono do wyschnięcia na powietrzu. [0051] Produkt w chloroformie był zbyt drobny, aby mógł być zebrany przez filtrację próżniową. Większość rozpuszczalnika zdekantowano ostrożnie znad roztworu w chloroformie, a rozpuszczalnik z otrzymanej zawiesiny pozostawiono do odparowania do sucha w temperaturze otoczenia. Roztwór w chloroformie odparowano do białego produktu. Należy zauważyć, że szybką rekrystalizację z użyciem układu współrozpuszczalników DMSO/metanol stosuje się zazwyczaj do wytwarzania 5-azacytydyny stanowiącej substancję leczniczą w stanie techniki (patrz ostatni etap procedury podanej w Przykładzie 1). Przykład 4: Szybka rekrystalizacja z układu pojedynczego rozpuszczalnika N-metylo-2pirolidonu (NMP) 14 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0052] W przybliżeniu 500 mg 5-azacytydyny rozpuszczono w około 5 ml NMP ogrzanego wstępnie do w przybliżeniu 90°C, w oddzielnych 50 ml zlewkach. Pozostawiono substancje stałe do rozpuszczenia się, z uzyskaniem klarownego roztworu. Roztwór przykryto i umieszczono w zamrażalniku, w celu doprowadzenia do stanu równowagi w około -20°C, aby umożliwić tworzenie się kryształów. Roztwory usunięto z zamrażarki po wytworzeniu się kryształów, doprowadzono do stanu równowagi w temperaturze otoczenia. Produkt zebrano przez filtrację próżniową za pomocą lejka Buchnera. Zebrany produkt pozostawiono do wyschnięcia na powietrzu. Przykład 5: Rentgenowska dyfrakcja proszkowa 5-azacytydyny [0053] Rentgenowskie dyfraktogramy proszkowe dla każdej próbki otrzymano na dyfraktometrze Scintag XDS 2000 lub Scintag X2 ?/? pracującym z promieniowaniem miedzi przy 45 kV i 40 mA, z użyciem chłodzonego metodą Peltiera detektora krzemowego Kevex Psi lub chłodzonego metodą Peltiera detektora dla stanu stałego Thermo ARL. Do zbierania danych zastosowano szczeliny dla źródła 2 lub 4 mm i szczeliny dla detektora 0,5 lub 0,3 mm. Poddany rekrystalizacji materiał delikatnie mielono przez około jedną minutę z użyciem moździerza i tłuczka z agatu. Próbki umieszczono w uchwycie do próbek ze stali nierdzewnej lub z krzemu i wyrównano je za pomocą szklanego szkiełka mikroskopowego. Dyfraktogramy proszkowe próbek otrzymano od 2 do 42° 2? z szybkością 1°/minutę. Kalibrację dyfraktometru X2 sprawdza się corocznie za pomocą wzorca w postaci proszku krzemowego. Surowe pliki danych przekonwertowano do formatu ASCII, przeniesiono do kompatybilnego z IBM komputera i wyświetlono w programie Origin? 6.1 dla Windows. [0054] XRPD pojedynczej próbki 5-azacytydyny wytworzonej zgodnie ze sposobem z Przykładu 1 ujawniła, że ta próbka składała się z Postaci I 5-azacytydyny. [0055] Analizowano również przechowywaną przez NCI próbkę substancji leczniczej. Wszystkie te próbki uprzednio zsyntetyzowano i rekrystalizowano zgodnie ze sposobem z Przykładu 1 i przechowywano w 5°C od ich wytworzenia. XRPD ujawniła, że niektóre przechowywane próbki zawierały wyłącznie Postać I, podczas gdy inne przechowywane próbki zawierają mieszaną fazę Postaci I i inny polimorf określany jako Postać II. [0056] XRPD przechowywanych przez NCI próbek produktu leczniczego ujawniła występowanie Postaci VI w niektórych próbkach. W tych próbkach Postać VI była obecna jako mieszana faza z Postacią I. [0057] XRPD poddanej rekrystalizacji 5-azacytydyny otrzymanej w Przykładzie 2 ujawniła, że powolna rekrystalizacja z układu DMSO/toluen prowadziła do utworzenia Postaci IV. XRPD poddanej rekrystalizacji 5-azacytydyny otrzymanej w Przykładzie 3 ujawniła, że szybka rekrystalizacja z układu DMSO/chloroform prowadziła do utworzenia Postaci IV, szybka rekrystalizacja z układu DMSO/toluen prowadziła do utworzenia Postaci V, a szybka rekrystalizacja z układu DMSO/metanol prowadziła do utworzenia mieszanej fazy Postać I/Postać VII. XRPD poddanej rekrystalizacji 5-azacytydyny otrzymanej w Przykładzie 4 ujawniła, że układ rozpuszczalnikowy N-metylo-2-pirolidonu prowadził do utworzenia Postaci VIII. Przykład 6: Analiza termiczna 5-azacytydyny [0058] Stosując różnicową kalorymetrię skaningową (DSC), zbierano pomiary dla każdej próbki za pomocą systemu Perkin Elmer Pyris 1 DSC wyposażonego w jednostkę chłodzącą Intracooler 2P. Pyris 1 DSC przedmuchano azotem. Kalibrację przeprowadzono przed analizą, z zastosowaniem wzorca w postaci indu, przy szybkości ogrzewania 10°C/minutę. Każdą próbkę delikatnie rozdrobniono w moździerzu z tłuczkiem z agatu. Około 1-3 mg próbki szczelnie zamknięto oddzielnie w 30 ?l aluminiowej foremce uniwersalnej Perkin Elmer z otworami w pokrywce. Próbki ogrzewano od 25°C do 250°C lub 350°C przy 10°C/minutę. [0059] Stosując analizę termograwimetryczną (TGA) zbierano pomiary dla każdej próbki za pomocą urządzenia Perkin Elmer TGA 7 przedmuchiwanego azotem przy około 20 15 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 cm3/minutę. W celu sprawdzenia odpowiednio kalibracji wagowej i temperaturowej zastosowano wzorzec o masie 100 mg i nikiel metaliczny. Próbki ogrzewano od 25°C do 250°C lub 300°C przy 10°C/minutę. [0060] Pomiary temperatury topnienia (MP) w kapilarze przeprowadzono, używając urządzenia do badania temperatury topnienia Electrothermal 9300. Zastosowano szybkość ogrzewania 10°C/minutę z ustawienia temperatur opisanego w poszczególnych omówieniach. Wizualne temperatury topnienia podano jako średnią z trzech oznaczeń. [0061] Wyniki są następujące: Postać I [0062] TGA wykazała utratę masy wynoszącą 0,23% między temperaturą otoczenia i 150°C, co wskazuje, że jest to postać bezwodna. DSC wykazała pojedyncze zdarzenie począwszy od 227,0°C. [0063] Oznaczenie temperatury topnienia w kapilarze przeprowadzono w trzech powtórzeniach dla próbki Postaci I 5-azacytydyny. Próbkę obserwowano wizualnie do rozkładu bez stopienia się w około 215°C, stosując szybkość ogrzewania 10°C i temperaturę wyjściową 200°C. Tak więc zdarzenie w DSC wynika z rozkładu 5-azacytydyny. Mieszana faza Postaci I/II [0064] TGA dla mieszanej fazy Postaci I/II wykazała utratę masy wynoszącą 1,16% między temperaturą otoczenia i 150°C. Analiza DSC wykazała pojedyncze zdarzenie począwszy od 229,8°C. Rozkład mieszanej fazy był zgodny z tym zaobserwowanym dla Postaci I 5-azacytydyny. Postać III [0065] TGA wykazała utratę masy między 6,56% i 8,44%, gdy temperaturę podniesiono od temperatury otoczenia do 150°C. Utrata jest zbliżona do ilości teoretycznej wilgoci, 6,9%, którą zawierałby monohydrat 5-azacytydyny. Analiza DSC wykazała endotermę, która znajduje się w zakresie związanym z utratą rozpuszczalnika i zdarzenie w wyższej temperaturze. Endoterma wykazała początek w temperaturze w zakresie 86,4-89,2°C, szczytowe temperatury w zakresie 95,8-97,0°C i wartości ?H w zakresie 73,1-100,5 J/g. Zdarzenie w wyższej temperaturze miało początek w temperaturach w zakresie 229,1232,1°C i było zgodne z rozkładem zaobserwowanym dla Postaci I 5-azacytydyny. [0066] Postać III 5-azacytydyny ogrzewano w 105°C przez 4 godziny w celu odwodnienia substancji. Substancja nie zmieniła swojego wyglądu fizycznego podczas ogrzewania. Zastosowano TGA do pomiaru zawartości wody w Postaci III przed i po wysuszeniu. Wyjściowa ilość wilgoci obecna w Postaci III wynosiła 6,31%, a po wysuszeniu wynosiła <0,1%. Dyfraktogram proszkowy z XRPD dla odwodnionej Postaci III jest zgodny z dyfraktogramem dla Postaci I. Tak więc Postać III ulega odwodnieniu do Postaci I. Postać IV [0067] TGA wykazała utratę masy wynoszącą 21,80% między temperaturą otoczenia i 150°C, która nie odpowiada zawartości rozpuszczalnika w którymkolwiek z prostych solwatów. Nie wiadomo, czy postać krystaliczna IV jest polimorfem czy pseudopolimorfem. [0068] Analiza DSC wykazała dwie endotermy i zdarzenie w wyższej temperaturze. Dwie endotermy znajdują się w zakresie, który jest związany z utratą rozpuszczalnika. Pierwsza endoterma wykazała początek w temperaturze 87,6°C, szczytową temperaturę 90,1°C i wartość ?H 98,3 J/g. Druga endoterma wykazała początek w temperaturze 136,0°C, szczytową temperaturę 139,0°C i wartość ?H 81,8 J/g. Zdarzenie w wyższej temperaturze miało początek w temperaturze 230,6°C i było zgodne z rozkładem zaobserwowanym dla Postaci I 5-azacytydyny. Postać V [0069] TGA wykazała utratę masy wynoszacą 21,45% między temperaturą otoczenia i 150°C, która nie odpowiada zawartości rozpuszczalnika w którymkolwiek z prostych solwatów. Analiza DSC wykazała dwie połączone endotermy, pojedynczą endotermę i zdarzenie w wyższej temperaturze. Trzy endotermy znajdują się w zakresie, który jest związa- 16 5 10 15 20 25 30 35 40 ny z utratą rozpuszczalnika. Dwie połączone endotermy wykazują początek w temperaturach 66,6 i 68,0°C. Pojedyncza endoterma wykazała początek w temperaturze 88,7°C, szczytową temperaturę 121,5°C i wartość ?H 180,3 J/g. Zdarzenie w wyższej temperaturze miało początek w temperaturze 230,7°C i było zgodne z rozkładem zaobserwowanym dla Postaci I 5-azacytydyny. Postać VI [0070] TGA wykazała utratę masy wynoszącą 1,10% między temperaturą otoczenia i 150°C. Analiza DSC wykazała małą endotermę, egzotermę i zdarzenie w wyższej temperaturze. Mała endoterma wykazała początek w temperaturze 57,8°C, szczytową temperaturę 77,0°C i wartość ?H 55,7 J/g. Egzoterma wykazała początek w temperaturze 149,3°C, szczytową temperaturę 157,1°C i wartość ?H -17,9 J/g. Zdarzenie w wyższej temperaturze miało początek w temperaturze 234,7°C i było zgodne z rozkładem zaobserwowanym dla Postaci I 5-azacytydyny. Postać VII [0071] TGA wykazała utratę masy wynoszącą 2,45% między temperaturą otoczenia i 150°C. Analiza DSC wykazała niewielką endotermę i zdarzenie w wyższej temperaturze. Niewielka endoterma miała początek w temperaturze 63,3°C, szczytową temperaturę 68,3°C i wartość ?H 17,1 J/g. Zdarzenie w wyższej temperaturze miało początek w temperaturze 227,2°C i było zgodne z rozkładem zaobserwowanym dla Postaci I 5-azacytydyny. Przykład 7: Analiza Postaci III i Postaci VI metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) [0072] Wiadomo, że 5-azacytydyna jest nietrwała w wodzie. Ponieważ Postać III znajduje się w doprowadzonych do stanu równowagi, nasyconych roztworach, a Postać VI jest wytwarzana przez liofilizację roztworu 5-azacytydyny, to istotne było sprawdzenie czystości tych postaci 5-azacytydyny za pomocą NMR. Obydwa widma protonowe (1H) NMR Postaci III i Postaci VI były zgodne ze strukturą 5-azacytydyny we wszystkich istotnych szczegółach. Przykład 8: Konwersja postaci polimorficznej 5-azacytydyny [0073] Postać I 5-azacytydyny dodano do różnych rozpuszczalników w ilościach wystarczających do wytworzenia zawiesiny i pozostawiono zawiesinę na pewien okres czasu, w celu doprowadzenia do stanu równowagi. Odzyskano stałą substancję obecną w zawiesinie, wysuszono ją i analizowano za pomocą XRPD (zgodnie z protokołem XRPD zawartym w Przykładzie 5), w celu wykrycia nowych polimorfów i pseudopolimorfów podczas przechodzenia do stanu rozpuszczonego. Próbki doprowadzano do stanu równowagi przez 19 godzin w roztworze soli, 5% dekstrozie, 5% tween 80, oktanolu nasyconym wodą, etanolu/wodzie (50/50) i samej wodzie, co prowadziło do uzyskania wyraźnie innej postaci 5azacytydyny, oznaczonej jako Postać III (patrz poniżej). Próbki doprowadzano do stanu równowagi przez 19 godzin w acetonie, metyloetyloketonie i etanolu, co prowadziło do identyfikacji substancji jako Postaci I. Próbki doprowadzano do stanu równowagi przez 19 godzin w glikolu propylenowym, glikolu polietylenowym i DMSO, co prowadziło do uzyskania substancji amorficznych. Wyniki podsumowano w Tabeli 9. Tabela 9: Wyniki analizy rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej dla rozpuszczalności próbek: przypisanie postaci (Cu K(promieniowanie) Rozpuszczalnik Przypisanie dyfraktogramu z XRPD Roztwór izotoniczny sól Postać III 5% dekstroza Postać III Aceton Postać I Glikol propylenowy Amorficzny Glikol polietylenowy Amorficzny Metyloetyloketon Postać I 5% Tween 80 Postać III 17 DMSO Oktanol nasycony wodą Alkohol etylowy 50/50 EtOH/Woda destylowana Woda destylowana 5 10 Amorficzny Postać III Postać I Postać III Postać III [0074] Badano również konwersję innych postaci 5-azacytydyny. Konkretnie mieszaną fazę Postaci I/II, Postać VI (liofilizowany produkt leczniczy stosowany w badaniach leków NCI ze stanu techniki), mieszaną fazę Postaci I/VI oraz mieszaną fazę Postaci I/VII odważono do oddzielnych małych zlewek szklanych i odpipetowano wodę do każdej zlewki. Wielkość próbki i objętość wody skalowano w taki sposób, aby utrzymywać stosunek wynoszący około 25 mg/ml. Otrzymaną zawiesinę zostawiano na 15 minut, w celu doprowadzenia do stanu równowagi. Po doprowadzeniu do stanu równowagi próbkę odsączono, a stały materiał wysuszono i analizowano za pomocą XRPD. W każdym przypadku obserwowano Postać III 5-azacytydyny. Wyniki pokazują, że wszystkie postaci 5-azacytydyny ulegają konwersji do Postaci III podczas przechodzenia do stanu rozpuszczonego w wodzie. Tak więc, gdy suspensję 5-azacytydyny (?zawiesinę?) podawano pacjentom w wyżej wspommnianych badaniach NCI, to pacjenci otrzymywali zarówno 5-azacytydynę w roztworze, jak i Postać III 5-azacytydyny. Zastrzeżenia patentowe 15 1. Kompozycja farmaceutyczna zawierająca postać krystaliczną 5-azacytydyny, do zastosowania w sposobie leczenia zespołów mielodysplastycznych, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny jest znamienna pikami obserwowanymi z zastosowaniem rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (promieniowanie Cu K?) o następujących kątach 2?: Kąt 2? (°) 12,182 13,024 14,399 16,470 18,627 19,049 20,182 21,329 23,033 23,872 26,863 27,135 29,277 29,591 30,369 32,072 20 oraz przy czym sposób ten obejmuje podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. 2. Kompozycja farmaceutyczna do zastosowania według zastrzeżenia 1, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny jest znamienna rentgenowskim dyfraktogramem proszkowym (XRPD (promieniowanie Cu K?)) zasadniczo zgodnym z Figurą 1; oraz przy czym sposób ten obejmuje podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. 18 3. Kompozycja farmaceutyczna do zastosowania według zastrzeżenia 1 albo 2, przy czym postać krystaliczna 5-azacytydyny jest znamienna pikami obserwowanymi z zastosowaniem rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (promieniowanie Cu K?) o następujących kątach 2?, odległościach d i natężeniach względnych: Kąt 2? (°) 12,182 13,024 14,399 16,470 18,627 19,049 20,182 21,329 23,033 23,872 26,863 27,135 29,277 29,591 30,369 32,072 5 10 Odległość d (?) 7,260 6,792 6,146 5,378 4,760 4,655 4,396 4,162 3,858 3,724 3,316 3,284 3,048 3,016 2,941 2,788 Natężenie względne 39,1 44,1 31,5 27,1 16,0 35,9 37,0 12,4 100,0 28,0 10,8 51,5 25,6 11,5 10,8 13,4 oraz przy czym sposób ten obejmuje podawanie doustne kompozycji farmaceutycznej. 4. Kompozycja farmaceutyczna do zastosowania według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, która to kompozycja farmaceutyczna jest wytworzona w jednostkowej postaci dawkowanej. 5. Kompozycja farmaceutyczna do zastosowania według zastrzeżenia 4, przy czym każda jednostka dawkowana zawiera od 5 mg do 200 mg, korzystnie 100 mg postaci krystalicznej 5-azacytydyny. Uprawniony: Celgene International Sarl Pełnomocnik: mgr inż. Agnieszka Marszałek Rzecznik patentowy 19 20 21 22 23 24 25 26


Grupy dyskusyjne