Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1617139 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1617139 T3


EP 1617139 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.07.2005 05014961.6 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1617139 T3 Int.Cl. F24H 1/40 (2006.01) F24H 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 31.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/35 EP 1617139 B1 F22B 37/06 (2006.01) F28F 1/40 (2006.01) Tytuł wynalazku: Rura w kotle płomieniówkowym (30) (43) Pierwszeństwo: 13.07.2004 IT MN20040019 Zgłoszenie ogłoszono: 18.01.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/03 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: UNICAL AG S.p.A., Castel d'Ario, IT PL/EP 1617139 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: GIOVANNI JAHIER, Mantova, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Katarzyna Piotrowska PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 61713981 Rura w kotle plomieni6wkowym Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy rury w kotle plomieni6wkowym. [0002] Wiadomym jest, ze kotly do wytwarzania gorqcej wody, w szczeg61nosci male kotly do uzytku domowego, doM liczb~ cz~sto konstrukcj~, majq kt6ra jest znana jako "plomieni6wkowa", zawierajqca pewnq rur przystosowanych do przenoszenia wewn~trznie produkt6w spalania generowanych przez palenisko przed wypuszczeniem ich do kanalu dymowego oraz do doprowadzania na zewnqtrz wody, kt6ra ma zostae ogrzana. [0003] W dokumentach US-a-6 070 657 i JP 2003 254690 ujawniono rury wymiany ciepla, jak okreslono w cz~sci przedznamiennej zastrz. 1. [0004] Celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie rury, kt6ra jest przystosowana do zainstalowania w kotle plomieni6wkowym, oraz kt6ra ma wysokie wlasciwosci wymiany ciep/a pomi~dzy produktami spalania i wodq, kt6ra ma zostae ogrzana. [0005] Powyzszy cel oraz inne cele, kt6re stanq si~ bardziej widoczne w dalszej cz~sci, zrealizowano za pomocq rury w kotle plomieni6wkowym wedlug wynalazku, jak okreslono w zastrz. 1. [0006] Dalsze cechy i zalety wynalazku stanq lecz nie wy/qcznych, si~ bardziej widoczne na podstawie opisu kilku korzystnych, przyklad6w wykonania rury wedlug wynalazku, zilustrowanego na zasadzie nieograniczajqcego przykladu na zalqczonych figurach, przy czym: Fig. 1 jest przekrojem poprzecznym rury wed/ug wynalazku wykonanym wzdluz Iinii I-I z fig. 2; Fig. 2 jest przekrojem cz~sci rury wykonanym wzd/uz linii II-II z fig. 1; Fig. 3 i 4 Sq przekrojami poprzecznymi rur wed/ug kolejnych przyklad6w wykonania. [0007] W odniesieniu do fig. 1 i 2, odnosnikiem liczbowym 1 oznaczono og61nie kt6ra jest przystosowana do przenoszenia doprowadzania do jej zewn~trznej [0008] Rura 1 zawiera scian~ wewn~trznie rur~ wedlug wynalazku, produkt6w spalania oraz jest przystosowana do jest powierzchni wody, kt6ra ma zostae ogrzana. 2, kt6ra ma stalq grubose na calej swojej d/ugosci, zas co najmniej jeden, a korzystnie dwa odcinki lukowe 3 i 4 Sq polqczone kontaktowo ze scianq, na przyklad za pomocq formy albo przez walcowanie, oraz pewna liczba zeber, takie jak 3a, 4a, wystaje z tychze odcink6w. [0009] Taka rura 1 zapewnia dobrq wydajnose wymiany ciep/a, a tym samym zapewnia na tyle wysokq, aby zapobiegae skraplaniu przenoszonych przez si~ pary wodnej znajdujqcej si~ temperatur~ zeber w gazach spalinowych rur~. [0010] Fig. 3 i 4 przedstawiajq dalsze przyklady wykonania odnoszqce w rurze: zatem, rura 5 z fig. 3 zawiera scian~ si~ do kszta/tu zeber zapewnionych 6 majqcq stalq grubose na calej swojej dlugosci, kt6ra jest w kontakcie z trzema odcinkami lUkowymi 7, 8, 9, z kt6rych wystajq odpowiednio zebra, takie jak 7a, 8a, 9a; rura 10 z fig, 4 zawiera scian~ 11 0 stalej grubosci, kt6ra jest w kontakcie z czterema odcinkami lukowymi 12, 13, 14, 15, z kt6rych wystajq zebra, takie jak 12a, 13a, 14a, 15a. [0011] Opisany wynalazek moze podlegae licznym innym modyfikacjom i zmianom, z kt6rych wszystkie mieszczq sit;) w zakresie za/qczonych zastrzezen; wszystkie elementy mogq bye ponadto zastqpione innymi technicznie r6wnowaznymi elementami. -2[0012] Tam, gdzie cechy lechniczne wymienione w dowolnym z zaslrzezer'J Sq opisane oznaczeniami odsylajqcymi, Ie oznaczenia odsylajqce zoslaly zawarte wylqcznie w celu zwi'ikszenia zrozumialosci zaslrzezer'J i odpowiednio, lakie oznaczenia odsylajqce nie majq zadnego ograniczajqcego wplywu na interprelacj'i kazdego elemenlu zidenlyfikowanego, na zasadzie przykladu, przy pomocy lakich oznaczer'J odsylajqcych. Zastrzezenia patentowe 1. Rura (1) w kotle plomieni6wkowym przystosowana do przenoszenia gaz6w spalinowych, oraz do doprowadzania do jej zewn'ilrznej powierzchni wody, kl6ra ma zoslac podgrzana, zawierajqca scian'i (2), kl6ra ma stalq grubosc na calej swojej dlugosci oraz pewnq Iiczb'i zeber (3a, 4a, 7a, 8a, 9a, 12a, 13a, 14a, 15a), znamienna tym, ze pewna liczba zeber integralnie wystaje z co najmniej lrzech odcink6w lukowych (3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15), kl6re Sq polqczone konlaklowo z wewn'ilrznq powierzchniq sciany. 2. Rura wedlug zastrz. 1, znamienna lym, ze zebra wyslajq z czlerech odcink6w lUkowych (12, 13, 14, 15) polqczonych konlaklowo z wewn'ilrznq powierzchniq sciany. -3- _L._.l. . _. . _l. . 4 4a- -4- .5 9~ 9 /3a., /3 /4CL th==~~ 11 ~==!Ji3 /4 !5a.. /5 /0 -5- ODNOSNIKI CYTOWANE W OPISIE Ponitsza Iista odnosnik6w cytowanych przez zgiaszajijcego rna na cetu wy/ijcznie pomoc dla czytajijcego i nie stanowi cz/?sci dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, te d%tono najwi/?kszej starannosci przy jej tworzeniu, nie motna wyk/uczyc b//?d6w tub przeoczefl i EUP nie ponosi tadnej odpowiedziatnosci w tym wzgl/?dzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie ? US 6070657 A [0003] ? JP 2003254690 A [0003]

Grupy dyskusyjne