Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1637619 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1637619 T3


EP 1637619 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1637619 T3 Int.Cl. C21D 8/10 (2006.01) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2004 04734119.3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej C21D 9/08 (2006.01) C22C 38/00 (2006.01) C22C 38/32 (2006.01) C22C 38/54 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 02.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/44 EP 1637619 B1 B60R 21/26 (2006.01) C22C 38/02 (2006.01) C22C 38/04 (2006.01) C22C 38/06 (2006.01) C22C 38/20 (2006.01) C22C 38/22 (2006.01) C22C 38/24 (2006.01) C22C 38/26 (2006.01) (54) Tytuł wynalazku: Rura stalowa dla systemu poduszek powietrznych oraz sposób jej wytwarzania (30) (43) Pierwszeństwo: 21.05.2003 JP 2003143764 Zgłoszenie ogłoszono: 22.03.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/12 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, JP PL/EP 1637619 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: YUJI ARAI, Osaka, JP KUNIO KONDO, Osaka, JP (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Rożkowicz WTS RZECZNICY PATENTOWI - WITEK, ŚNIEŻKO I PARTNERZY ul. R. Weigla 12 53-114 Wrocław Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). P2/4240/AR E P 1 637 619 B I Opis Dzicdzinii Iccliniki N i i i i c j s / j ' \ \ \ i i a l a / c k odntisi siv' do rur> stalowej o d p o w i e d n i e j do s t o s o w a n i a w s \ s l e n i i e poduszek po\\ietr/n\cli. twardośe. klóra m a w > s o k a w>'[r/,yinalość na r o / c i a ^ a n i e piy.ynąjmniei W y n a l a z e k dotyezy lakżc sposobu w y t w a r z a n i a takiej run' 1000 M l \ i stalowej. W jak również s/c/cgólności. wysoką niniejszy w \ n a l a z c k odnosi się do stalowej rury d l a systemu poduszek p o w i e l r z n \ ' c h t>raz sposobu j e j w y t w a r z a n i a , przy c z y m rura ta m a lak dużą w y t r z \ ' m a l o ś ć i twardość, żc kiedy p r ó b k i ; rur\ testowi na r o z r y w a n i e ciśnieniem wewnv"trznym o n i a l c j grub(iśi;i ścianki poddaje s i ę w tempei'alurze -4{)°C. a nawet w leniperalurze -80°C'. nie nasti;puje Jej kruche pi;kanie. Stan techniki W ostatnich latach nastąpił duży nacisk w motoryzacji na w p r o w a d z a n i e urządzeń zw ii;kszających bezpieczeńslw o p o j a z d ó w . Przykładem takiego urządzenia j e s t system poduszek p o w i e t r z n y c h , w w y n i k u działania którego pomi(j'dzy pasażerami a k i e r o w n i c ą , deską rozdzielczą lub i n n y m i częściami wnętrza p o j a z d u , zanim pasażerowie uderzą w nie w c z a s i e k o l i z j i , napełnia się gazem p o d u s z k a p o w i e t r z n a , a tym s a m y m pochłania ona energię kinetyczną pasażerów, tak. ab\' zmniejszyć p r a w d o p o d o b i e ń s t w o i stopień urazów. W k o n w e n c j o n a l n y m s y s t e m i e poduszek p o w i e t r z n y c h , do g e n e r o w a n i a gazu do n a d m u c h a n i a poduszki p o w i e l r z n e j w y k o r z y s t u j e się w y b u c h t ) w c c h e m i k a l i a . Jednakże, ze w z g l ę d u na chęć u z \ ' s k a n i a s z y b k i e j odpowiedzi w p r z y p a d k u u r u c h o m i e n i a poduszki powielrznej oraz doboru ciśnienia gazu napełniającego, o p r a c o w a n o i coraz częściej s i o s u j e się inny rodzaj s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h , w k t ó r \ m w celu napompowania poduszki p o w i e l r z n e j w y k o r z y s t u j e się gaz nagromadzony pod w y s o k i m c i ś n i e n i e m w rurze staU)wej. W utrzymuje s\'stemie poduszek się pod w y s o k i m powietrznych ciśnieniem w tego drugiego r o d z a j u , gaz urządzeniu a k u m u l u j ą c y m . W napełniający przypadku poduszkę zazwĄcząj w y s t ą p i e n i a k o l i z j i , gaz napełniający poduszkę w urządzeniu a k u m u l u j ą c \ n i jest u w a l n i a n y w j e d n e j c h w i l i do poduszki powietrznej, W rezultacie, s t a l o w a rura. której u ż y w a się j a k o urządzenia a k u m u l u j ą c e g o gaz o w y s o k i m c i ś n i e n i u do nadmuchania poduszki p o w i e t r z n e j , p o d d a w a n a j e s t naprężeniu w bardzo k r ó t k i m okresie czasu prz\' w > s o k i ę j sz\'bkoścl odkształcania. Dlatego też. w p r z e c i w i e ń s t w i e do prostego elementu konstrukcy j n e g o , takiego j a k k o n w e n c j o n a l n y c y l i n d e r c i ś n i e n i o w ; lub rura p r z e w o d o w a , rura s t a l o w a s t o s o w a n a do a k u m u l a c j i gazu napełniającego poduszkę powietrzna w takim s y s t e m i e poduszek p o w i e t r z n y c h musi cechować się w y s o k a d o k ł a d n o ś c i ą w>'miarową. obrabialnością i zgrzewałnością. a lakże musi mieć w y s o k ą w \ ' t r z \ ' m a ł o ś ć i doskonałą odporność na pękanie. Sialową rurę o d p o w i e d n i ą do stosowania w systemie poduszek p o w i e t r z n y c h do w y t w a r z a n i a urządzenia akumulującego gaz napełniający poduszkę powietrzną i sposób j e j wytwarzania opisano w następujących o p u b l i k o w a n y c h j a p o ń s k i c h zgłoszeniach patentowych J l ' P I 0 - I 4 0 2 3 8 A . .IP ł ' l ( ) - I 4 0 2 4 9 A . .IP P I 0 - I 4 0 2 5 0 A . J P P I 0 - I 4 0 2 8 3 A . J i * P 1 0 - 2 I 2 5 4 9 A . .IP P 2 0 0 2 - 2 9 4 3 3 9 A . .IP P I I - I 9 9 9 2 9 A . J P P 2 0 0 I - 4 9 3 4 3 A i J P P 2 0 0 2 - I 9 4 5 0 1 A . C h o c i a ż w y ż e j w y m i e n i o n e zgłoszenia patentowe mają na c e l u z a p e w n i e n i e rury stalowej o w y s o k i e j w y t r z y m a ł o ś c i i w y s o k i e j udarności odpowiedniej do zastostiwania w s y s t e m i e pt)duszek p o w i e t r z n y c h , docelowa w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie opisana w t y c h zgłoszeniach jest na p o z i o m i e 590 M ł ' a lub p o w y ż e j , a wartości w y t r z y m a ł o ś c i na rozciąganie u z y s k a n e w t y c h zgłoszeniach w p r z y k ł a d a c h nie są większe n i ż 9 4 7 M P a . W zgłoszeniu patentowym US2002/03359I u j a w n i o n o rurę s t a l o w a o dużej w y t r z y m a ł o ś c i i wysokiej udarności i d o c e l o w e j w y t r z y m a ł o ś c i na rozciąganie w i ę k s z e j niż 9 0 0 M P a . Skład lej rury .stalowej p o k r y w a się z o p i s a n y m w n i n i e j s z y m w y n a l a z k u , ale z a k r e s y są szersze dla C r . M n i M o oraz nie z a w i e r a ona w ogóle T i . W zgłoszeniu tym nie ujawniono żadnego konkretnego p r z y k ł a d u . PZ/4240/AR 2 E P 1 637 619 B I R u r y stiilowc ujŁiwniDnc w p o \ \ y ż s / y c h z g l o s / c n i a c l i p i i l c n l o \ \ \ ' c h m o y a / a p c w n i O d J p o w i c d n i c działanie istniejący cii s\'slumó\v poduszek p o \ \ ' i e i r / . n \ c l i . Jednakże, w w y n i k u lendencji w ciągu n s l a l n i c l i lai do obniżania masy s a m o c h o d ó w , p o j a w i ł o s i ^ także / a p o l r z e b o \ \ a n i e na / m n i c j s z c n i c w i e l k o ś c i i m a s \ ' s \ s l e m ó w ' poduszek p o w i e i r z n y c h . W / w i ą / k u z p o w y ż s z y m , islnieje z a p n i r z c l i o w a n i e na rur>' stalowe do s y s t e m ó w poduszek p o w i e t r z n y c h będące w stanie g r o m a d z i ć gaż napełniając)' prz)' w y ż s z y m c i ś n i e n i u i mające JediUKześnie mniejszą grubość ścianek. Ujawnienie wynalazku N i n i e j s z y w y n a l a z e k z a p e w n i a rurę stalową o w y s o k i e j w y t r z y m a ł o ś c i i w\'S(>kiej udarnośei nadającą się do s t o s o w a n i a w s y s t e m a c h poduszek pow ietrznych ( i z n . do z a s t o s o w a n i a p r z y w > t w a r z a n i u urządzeń a k u m u l u j ą c y c h gaz napełniając)' do s>'slemów poduszek p o w i e t r z n y c h ) , która może spełnić obecne w y m a g a n i a zgodnie z t y m . co opisano p o w ) v , e j . N i n i e j s z y w y n a l a z e k dostarcza r ó w n i e ż sposobu w y t w a r z a n i a takiej rur\' s t a l o w e j . 'I'wórcy niniejszego w y n a l a z k u s t w i e r d z i l i , że w c e l u u z y s k a n i a s t a l o w e j rury do s \ s t e m ó w poduszek p o w i e t r z n y c h o w y s o k i e j w A t r z y m a l o ś c i na rozciąganie i doskonalej o d p o r n o ś c i na pękanie, dla zaspokojenia popytu na urządzenia a k u m u l u j ą c e o w y ż s z y c h ciśnieniach m a g a z y n o w a n i a i mniejszNch grubościach ścianek, konieczne j e s t . aby rura s t a l o w a m i a ł a następujące w ł a ś c i w o ś c i : (a) w \'lrZ) malość na rozciąganie co n a j m n i e j 1000 M P a o r a z ( b ) wystarczającą udarność w y k a z a n ą \v próbie udarnościowej C h a r p y ' e g o cechującą się 1 0 0 % pęknięć c i ą g l i w y c h w temperaturze -4()°C. k o r z y s t n i e 1 0 0 % pęknięć c i ą g l i w y c h w temperaturze - 6 0 ° ( : . a k o r z y s t n i e j 1 0 0 % pęknięć c i ą g l i w y c h w temperaturze - 8 0 ° C . / na punktu w i d z e n i a bezpieczeństwa, dla rury s t a l o w e j j e s t r ó w n i e ż ważne. ab\' m i a ł a ona dobrą odporność rozrywanie, co temperaturze -M)°C pokazuje test r o z r y w a n i a ciśnieniem wewnętrznym pod ciśnieniem hydrostatycznym w bez w y s t ę p o w a n i a kruchego pękania i bez w y s t ę p o w a n i a pęknięć rozciągąiąc>ch się na ealej długości rury s t a l o w e j , .lest j e s z c z e bardziej k o r z \ s t n e . g d \ ' laką odporność na r o z e r w a n i e m o ż n a w y k a z a ć w teście r o z r y w a n i a c i ś n i e n i e m wewnętrzny m \v' - 8 0 ° C . W e d ł u g n i n i e j s z e g o w y n a l a z k u , rurę stalową o wy s o k i e j w y t r z y m a ł o ś c i co n a j m n i e j 1000 M l ' a . j a k i w y s o k i e j udarnośei. o której ś w i a d c z y 1 0 0 % pęknięć c i ą g l i w y c h w temperaturze -4()°C w teście u d a r n o ś c i o w y m C h a r p y ' e g o . j a k ró\s nież w y ż e j opisanej dobrej odpi>rnośei na r o z r y w a n i e , można uzyskać p r z e z d o b ó r określonego składu s i a l i . W e d ł u g j e d n e j z postaci w y k o n a n i a niniejszego wy n a l a z k u , s t a l o w e rury nadające się do s t o s o w a n i a w systemie poduszek powietrznych (do w y t w a r z a n i a urządzenia akumulującego gaz napełniający do systemu poduszek p o w i e t r z n y c h ) w y k o n u j e się ze stali o składzie, k l ó r y o b e j m u j e , w % wagowy c h : C : 0.05 - 0 , 2 0 % . S i : 0.1 - 1.0%. M n : 0 . 2 0 - 1.0%. P: co n a j w y ż e j 0 . 0 2 5 % . S : co n a j w y ż e j 0 . 0 1 0 % . C r : 0.05 - 1.0%. A l : co n a j w y ż e j 0 . 1 0 % . T i w ilości spełniającej r ó w n a n i a ( 1 ) i ( 2 ) poniżej i e\venlualnie co n a j m n i e j j e d e n spośród M o : O - 0 . 5 0 % . N i : O 1.5%. V : 0 - 0 . 2 % . li: 0 - 0 . 0 0 5 % . C u : 0 - 0 . 5 % . N b : 0 - 0 . 1 % . C a ; 0 - 0 . 0 1 % . M g : 0 - 0 . 0 1 % . M / . R (metale ziem r z a d k i c h ) : O - 0 . 0 1 % o r a z resztę w postaci F e i zanieczyszczeń: Ti < 0.02%.,.. 0 . 4 % < M n + 4 0 T i < 1.2% .... (1) (2). T a k a rura s t a l o w a m a w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie co n a j m n i e j 1000 M P a . a v i rslOO w k i e r u n k u o b w o d o w y m 40°C lub m n i e j . F w e n l u a ł n i e . skład stali może o b e j m o w a ć j e d e n lub większą liczbę spośród M o : 0.05 - 0.50%o. N i : 0.05 1.5%. V : O.Ol - 0.2%. oraz B : 0 . 0 0 0 3 - 0.005%o. H w e n t u a ł n i e . skład stali może o b e j m o w a ć j e d e n łub d w a spośród C u : 0.05 - 0.5%i i N b : O.OO.i - 0.1%). PZ/4240/AR 3 E P 1 637 6 1 9 B I |-;uenlua!nie. skład stali może o b e j m o w a ć j c J c n lub w i e k s z i ) liczbę spośród C a : O.OOO.i 0.0003 - 0 . 0 1 % o r a z M Z R ; 0.00ł)3 - 0 . 0 1 % . 0.01%. Mg: / g o d n i e z inną postacią n i n i e j s z e g o w y n a l a z k u , sposób w y t w a r z a n i a rur>' s l a l o w e j dla s y s l e n u i podiis/.ek p o w i e t r z n y c h o b e j m i i j e wy t w a r z a n i e rury o określonye!i w y m i a r a c h ze stali o w y ż e j o p i s a n y m składzie w procesie o b e i n i u j ą c y m w y t w a r z a n i e rur. następnie o b r ó b k ę rury na zimnit. następnie o g r z e w a n i e obrobionej na z i m n o r u n ' co najmniej do temperatury pr/cmiaiiy Ac.? stali, a następnie hartowanie i odpuszczanie zahartowanej rury w lempcraturze n i c w y ż s z e j niż temperatura p r z e m i a n y A c i stali. W k o r z y s t n y m p r z y k ł a d z i e w y k o n a n i a tego sposobu, obrobioną na z i m n o stalową rurę o g r z e w a się w temperaturze o g r z e w a n i a w z a k r e s i e od 90()°C do IOOO°C. O g r z e w a n i e to p r o w a d z i się k o r z y s t n i e p r z e z o g r z e w a n i e przy szy b k i m tempie w z r o s t u temperatury w y n o s z ą c y m co n a j m n i e j 10°C/s. na p r z y k ł a d przy uży c i u n a g r z e w a n i a indukcyjnego wysokiej częstotliwości. Późniejsze hartowanie p r z e p r o w a d z a się k o r z y s t n i e l a k . aby szybko.ść c h ł o d z e n i a , p r z y n a j m n i e j w z a k r e s i e temperatur od 850 do 5 0 0 ° C . w y n o s i ł a co n a j m n i e j 2 0 ° C / s . W ten .sposób u z y s k u j e się rurę stalową cechującą się w stanie po hartowaniu drobną m i k r o s t r u k t u r ą o parametrze w i e l k o ś c i ziarna Y w y n o s z ą c y m 11 lub w i ę c e j ( i m w y ż s z a l i c z b a , tym d r o b n i e j s z a w i e l k o ś ć z i a r n a 7 ) . T a k a s t a l o w a rura w y k a z u j e bardzo d o b r ą odporność na r o z e r w a n i e wykazaną brakiem postępujących znacząco pęknięć nawet w toście r o z r y w a n i a c i ś n i e n i e m w e w n ę t r z n y m przy - 8 0 ° C . W ż a d n y m z w y ż e j w y m i e n i o n y c h dokumentów patentowych nie u j a w n i o n o stali, która m i a ł a b y opisany p o w y ż e j konkretny skład s t a l i , spełniałaby powyższe r ó w n a n i e i k t ó r a m i a ł a b y z a r ó w n o w y s o k ą wytrzymałość wynoszącą co n a j m n i e j 1000 M l * a . j a k i w y s o k ą udarność w postaci 1 0 0 % pęknięć e i ą g l i w y c h przy lempcraturze 4 0 ° C . Wy i r z y m a l o ś c i na rozciąganie siali ujawniony ch w ty ch d o k u m e n t a c h p a t e n t o w y c h p o k a z a n o na llgurze 2 w zależności od wartości ( M n + 4 0 r i ) . K r ó t k i opis r y s u n k ó w Figura I p r z e d s t a w i a w y k r e s pokazujący w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie w k i e r u n k u o b w o d o w y m rury .stalowej w zależności od wartości v T r s l O O . którą z d e l l n i o w a n o p o n i ż e j , a F i g u r a 2 p r z e d s t a w i a w y k r e s pokazujący w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie w k i e r u n k u o b w o d o w y m rury stalowej w e d ł u g niniejszego w y n a l a z k u o r a z w e d ł u g stanu techniki w zależno.ści od wartt>ści ( M n -1- 4 0 ' r i ) . Opis korzystnych przykładów wykonania Niniejszy w y n a l a z e k zostanie opisany poniżej bardziej s z c z e g ó ł o w o . W poniższym o p i s i e , o tle nie z a z n a c z o n o i n a c z e j , procent w o d n i e s i e n i u do składu siali dotyczy procentu w a g o w e g o . ( A ) S k ł a d c h e m i c z n y stali W e d ł u g j e d n e j z postaci niniej.szego w y n a l a z k u , rura s t a l o w a dla s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h jest \ \ y k o n a n a ze stali, która m a w y ż e j opisany konkretny skład stali, g d z i e zawarlość T i i M n spełnia następujące równania ( 1 ) i ( 2 ) : T i < 0 . 0 2 % .... 0.4% m . któr\' /.\vii;ks>'a l a k / c liarliiwiiośe i w \ t r z > m a k ^ ś e stali. W świetle t>cli d / i a l a ń S i . j c j i o zawartość ustala sie na co najniniei 0 . 1 % . J e d n a k / e . Jeśli zawartość Si p r z e k r a c z a 1 . 0 % . w y l r z ) małość z i n n i e j s z a się. K o r z y s t n y z a k r e s zawartości Si to 0 . 2 P: t o n a j w y ż e j 0 . 0 2 5 % Kostbr ( I ' ) powoduje spadek udarności w_\-wolany gromadzeniem sie go na gianic> ziaren. Spadek udarności staje się szczególnie w i d o c z n \ . gdy za\\'artość P p r z e k r a c z a 0 . 0 2 5 % . Zawartość 1' w y n o s i korzystnie co n a j w y ż e j 0 . 0 2 0 % . a k o r z y s l n i e j co n a j w y ż e j 0 . 0 1 5 % . S : co nąj\\>'żej 0 . 0 1 0 % S i a r k a ( S ) z m n i e j s z a udarność zwłaszcza w k i e r u n k u T . I z n . w k i e r u n k u o b w o d o w y m rury stalowej. W szczególności, j e ż e l i zawartość S p r z e k r a c z a 0 . 0 1 0 % . p o j a w i a się z n a c z n y spadek udarności w k i e r u n k u T rury s t a l o w e j . Zawartość S w y n o s i korzy stnie co n a j w y ż e j 0 . 0 0 5 % . a j e s z c z e k o r z y s t n i e j co n a j w y ż e j 0 . 0 0 3 % . Cr: 0.05-1.0% C h r o m ( C r ) jest p i e r w i a s t k i e m , k l ó r y jest s k u t e c z n y w z w i ę k s z a n i u w y t r z \ ' m a l o ś c i i udarności stali. Jeśli jego zawartość jesl m n i e j s z a n i ż 0 . 0 5 % . trudne staje sie u z y s k a n i e w y t r z y m a ł o ś c i na rozciąganie w\'noszącej co najmniej 1 0 0 0 M P a . .lednakże. j e ś l i zawartość C r p r z e k r a c z a 1 . 0 % . p r o w a d z i to do z m n i e j s z e n i a w y t r z y m a ł o ś c i spaw ó w . K o r z y s t n y zakres zaw artości C t to 0 . 2 - 0 . 8 % . a k o r z y s t n i e j s z y zakres to 0 . 4 - 0 . 7 % . A l : co n a j w y ż e j 0 . 1 0 % G l i n ( A l ) j e s t p i e r w i a s t k i e m . którĄ' m a działanie o d l l c n i a j ^ c e i k i ó r \ ' j e s t s k u t e c z n y przy zwiększaniu udarności i obrabialności. Jednakże, j e ż e l i j e g o zawartość p r z e k r a c z a 0 . 1 0 % . następuje znaczące p o w s t a w a n i e r^ s na stali podczas w a l c o w a n i a . Zawartość A l może być na p o z i o m i e zanieczyszczeń, tak. że nie m a tu szczegółnej dolnej g r a n i c ) ' , choć k o r z y s t n i e w y n o s i ona co najmniej 0 . 0 0 5 % . K o r z y s t n y zakres zawartości A l lo 0 . 0 0 5 - 0 . 0 5 % . W n i n i e j s z \ ' m w y n a l a z k u , zawarto.ść A l odnosi się do zawartości A l r o z p u s z c z a l n e g o w k w a s a c h ( I z w . A l . rozp.). .Ąb\' zapewnić udarność rur\' stalowej dla s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h mającej o p i s a n \ ' p o w y ż e j , określony skład stali i uzyskać w y t r z y m a ł o ś ć co najmniej 1 0 0 0 M P a . k o n i e c z n e jest k o n l r o ł o w a n i e zawartości lVln i Ti. tak. ab\' spełnione b\'ły w \ żej opisane r ó w n a n i a ( I ) i ( 2 ) . T i : do 0.02% Dodatek tytanu ( l i ) do składu stali do rur stalowy ch w e d ł u g niniejszego w y n a l a z k u nie j e s l wy magany. Jeśli dodano T i . jego zawartość w y n o s i co n a j w y ż e j 0 . 0 2 % . tak. ab\' spełnić r ó w n a n i e ( I ) . N i e m a szczególnego o g r a n i c z e n i a dolnego i może b\ ć on obecny na poziomie zanieczyszczeń. Ti m a działanie odileniające. Ponadto, m a on silne p o w i n o w a c t w o do N i w w y s o k i c h temperaturach występuje w postaci stabilnego a z o t k u tytanu. W z w i ą z k u z t y m . hamuje on w z r o s t z i a r e n k r \ ' s z t a l ó w w czasie w a l c o w a n i a na gorąco i prz.\'czynia się do zwiększenia w \ { r z y m a ł o . ś c i . W cełu u z \ s k a n i a takiego działania " I i . zawartość T i musi w y n i e ś ć k o r z y s t n i e co najmniej 0.003%. Jednak, j e ż e l i zawartość T i przekrocz)' 0.02%. wylrz>'nialość zacznie się zmniejszać. W z w i ą z k u z t y m . j e ś l i dodaje się 'I i. j e g o zawartość p o w i n n a k o r z \ s t n i e wynieść 0 . 0 0 3 - 0 . 0 2 % . Mn: 0 . 2 - 1.0% Mangan ( M n ) jest pierwiastkiem o działaniu o d l ł e n i a j ą c ) ' m . kiór>' j e s t s k u t e c z n \ ' przy zwiększaniu h a r l o w n o ś c i stali i dla z w i ę k s z e n i a w y t r z y m a ł o ś c i i udarności. w z w i ą z k u z tyni M n może b\'ć obecny w ilości do 1 . 0 % . Wystarczającej twardości i w y t r z y m a ł o ś c i nie u z y s k u j e się. gdy j e g o zawartość j e s l m n i e j s z a niż 0 . 2 0 % . a więc zawartość M n w y n o s i co n a j m n i e j 0 . 2 0 % . Z drugiej stron\'. gd\' zawartość M n p r z e k r o c z y 1 . 0 % . w stali mogą PZ/4240/AR 5 E P 1 637 619 B I tworzAĆ się grube ziarna M n S i może dochodzić do icli r o z p r o w a d z e n i a p o d c z a s w a l c o w a n i a na gorąco, c o powoduje z m n i c i s z c n i e w y t r z y m a ł o ś c i . W z w i ą z k u z l y m . zawartość M n to 0 . 2 0 - I .(l"ó. a k o r z y s t n i e j 0.4 - O . S % . Zawartość T i i M n dobiera się tak. aby spełnić r ó w n a n i e ( 2 ) . Jeżeli wartość ( M n + 4 0 1 1 ) jest m n i e j s z a niż 0 . 4 % albo większa niż \ .2%. nic można uzyskać pożądanej w y s o k i e j wytrzy m a ł o ś c i na ri)zciąganie i/liib w y s o k i e j udarności. Wartość ( M n 4- 4 0 l"i) mieści się korzystnie w zakresie 0.4 - 0 . 8 % , K i e d y pożądana j e s t d a l s z a p o p r a w a w y t r z y m a ł o ś c i , odporności n a r o z r y w a n i e i/lub spawalności stali, w uzupełnieniu do w y ż e j opisanych p i e r w i a s t k ó w do składu stali na rury s t a l o w e w e d ł u g n i n i e j s z e g o w y n a l a z k u można ewentualnie dodać Jeden lub większą liczbę spośród M o . N i . C u . V . N b . B . C a . M g i M / K w odpowiednich d l a nich zakresach zawario.ści o p i s a n y c h p o n i ż e j . Mo. N i . B . V : K a ż d y spośród molibdenu ( M o ) , n i k l u ( N i ) , boru ( B ) i w a n a d u ( V ) daje e l e k l zwiększenia hartowności i Jeden ł u b większą liczbę t y c h p i e r w i a s t k ó w można dodawać j a k o p i e r w i a s t k i d o d a t k o w e . M o m a r ó w n i e ż w p ł y w n a z w i ę k s z e n i e w y t r z y m a ł o ś c i poprzez u t w a r d z a n i e na zasadzie t w o r z e n i a stałego r o z t w o r u i na zasadzie w y t r ą c a n i a . R l e k t y te u z y s k u j e się d l a M o nawet, gdy j e g o zawartość j e s t n a poziomie zanieczyszczeń, j e d n a k w c e l u u z y s k a n i a bardziej \ \ y r a ż n e g o e l e k t u . zawartość M o powinna w y n o s i ć korzystnie c o najmniej 0 . 0 5 % . Jednakże, gdy zawartość M o p r z e k r a c z a 0 . 5 0 % . u t w a r d z e n i u ulegają s p a w y i w y t r z y m a ł o ś ć z m n i e j s z a się. Z a t e m , gdy dodaje się M o . Jego zawartość w y n o s i k o r z y s t n i e 0 . 0 5 - 0 . 5 0 % . a k o r z y s t n i e j 0.1 0.35%. N i r ó w n i e ż skutkuje z w i ę k s z e n i e m w y t r z y m a ł o ś c i . I T b k t ten u z y s k u j e się d l a N i nawet, gdy Jego zawartość j e s t na poziomie zanieczyszczeń. Jednak w celu u z y s k a n i a bardziej w y r a ź n e g o e l c k l u . zawartość N i powinna k o r z y s t n i e w y n o s i ć co najmniej 0 . 0 5 % . Jednakże N i jest drogim pierw i a s t k i e m . a koszty znacząco się zwiększają, gdy j e g o zawartość p r z e k r a c z a 1.5%. Z a t e m , j e ś l i dodaje się N i . j e g o zawartość w y n o s i ktirzystnie 0.05 - 1.5%. a k o r z y s t n i e j 0.1 - 1.0%. Wpływ li n a zwiększenie hartowności u z y s k u j e się nawet, gdy j e g o zawartość Jest na poziomic zanieczyszczeń, j e d n a k w c e l u uzy s k a n i a bardziej w y r a ź n e g o e l e k i u . zawartość B p o w i n n a w y n o s i ć korzystnie c o najmniej 0 . 0 0 0 3 % . Jednakże, j e ż e l i za\vartość l i p r z e k r a c z a 0 . 0 0 5 % . w y t r z y m a ł o ś ć z m n i e j s z a się. Z a t e m , j e ś l i dodaje się ł t . j e g o zawartość w y n o s i k o r z y s t n i e 0.0003 - 0 . 0 0 5 % . K o r z y s t n i e j s z y zakres zawartości B lo 0.0003 0.002%. V m a r ó w n i e ż w p ł y w na z w i ę k s z e n i e w y t r z y m a ł o ś c i poprzez u t w a r d z a n i e na zasadzie w y t r ą c a n i a , 'ł^en efekt V u z y s k u j e się. gdy Jego zawartość w y n o s i c o n a j m n i e j 0 . 0 1 % . ale j e ś l i zawartość V p r z e k r o c z y 0 . 2 % . w y t r z y m a ł o ś ć z m n i e j s z a się. Z g o d n i e z t y m . j e ś l i dodaje się V . Jego zawartość korzystnie w y n o s i O.Ol - 0 . 2 % . K o r z y s t n i e j s z y zakres zawartości V to 0.03 - 0 . 1 0 % . Cu. Nb: Każde spośród miedzi ( C u ) i niobu ( N b ) daje e l e k l zwiększenia udarności i Jeden lub oba te pierwiastki można dodawać J a k o p i e r w i a s t k i d o d a t k o w e . Wpływ C u na zwiększenie udarności można uzyskać nawet, gdy j e j za\s'artość j e s t na poziomie zanieczyszczeń, j e d n a k w c e l u u z y s k a n i a w y r a ź n i e j s z e g o e l c k l u zawartość m i e d z i wy nosi k o r z y s t n i e c o najmniej 0 . 0 5 % . a k o r z y s t n i e j co najmniei 0 . 1 % . Jednakże. C u z m n i e j s z a obrabiałność stali n a gorąco. ł ) i a t e g o . gdy dodaje się C u . k o r z y s t n i e dodaje się r ó w n i e ż N i w c e l u z a p e w n i e n i a obrabialności na gorąco. Jeśli zawartość C u przekracza 0 . 5 % . z a p e w n i e n i e dobrej obrabialności n a gorąco może nie być m o ż l i w e , nawet, j e ś l i dodano także N i . W z w i ą z k u z p o w y ż s z y m , zaw artość C u . gdy s i c j e j dodaje, korzy stnie w y n i t s i 0.05 - 0 . 5 % . PZ/4240/AR 6 E P 1 637 619 B I N b powoduje zwiększenie udarnośei, nawet, gdy jest obecny na p o z i o m i e zanieczyszczeń, j e d n a k w c e l u u z y s k a n i a bardziej \\'yriiźnego efektu jego zawartość w y n o s i korzystnie co n a j m n i e j 0.003%). a korzystniej c o najmniej 0.005%). Jednakże, j e ż e l i zawartość N b p r z e k r a c z a 0.1%?. wylrzymah>ść ostatecznie z m n i e j s z a się. W k o n s e k w e n c j i , jeżeli dodaje się N b . jego zawart(łść w y n o s i korzystnie 0.00.1 - O.I%>. K o r z y s t n i e j s z y zakres zawartości N b to 0.003 - 0 . 0 3 % . a j e s z c z e k o r z y s t n i e j s z y zakres w y n o s i 0.01)5 - 0.02%i. Ca. Mg. M Z R : ( i d y pożądane jesl z a p e w n i e n i e j e s z c z e większej odporności na r o z e r w a n i e rurze stalowej o w y s o k i e j w y t r z y m a ł o ś c i d l a .systemu poduszek p o w i e t r z n y c h , j a k o p i e r w i a s t k i dodatkow e doda\\'ać można j e d e n ł u b większą liczbę -Spośród w a p n i a ( C a ) , magnezu ( M g ) oraz metali z i e m r z a d k i c h ( M Z R ) . Każdy z tych pierwiastków p o p r a w i a a n i z o t r o p i ę udarnośei. a także z w i ę k s z a udarność staltiwej rury w k i e r u n k u T . w w y n i k u czego s k u t k u j e d o d a t k o w y m zwiększeniem w y t r z y m a ł o ś c i na r o z r y w a n i e . I^^ekt ten można uzyskać nawet, j e ś l i zawartość l a j e s t na p o z i o m i e zanieczyszczeń, jednak w c e l u u z y s k a n i a bardziej wyraźnego efektu zawartość każdego z łych d o d a w a n y c h p i e r w i a s t k ó w w y n o s i korzystnie c o najmniej 0.0003%o. Jednakże, j e ż e l i zawartość każdego z tych pierw iastków p r z e k r a c z a 0.0ł%o. występuje t w o r z e n i e wtrąceń w postaci skupi.sk. co prowadzi do p o w s t a w a n i a r y s . W z w i ą z k u z t y m . gdy dodaje się k t ó r e g o k o l w i e k z ty c h p i c n \ i a s t k ó w . zawartość każdego dodawanego p i e r w i a s t k a k o r z y s t n i e w y n o s i 0 . 0 0 0 3 - 0.01%). a k o r z y s t n i e j 0 . 0 0 0 5 - 0.003%o. (13) P r o d u k c j a rur W c e l u u z y s k a n i a stalowej rury w e d ł u g niniejszego w y n a l a z k u dla s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h , ze stali o w y ż e j opisanym składzie chemiczny m w y t w a r z a się rurę stalową b e z s z w o w ą lub rurę stalową spawaną. / , punktu w i d z e n i a niezawodności k o r z y s t n a j e s t rura s t a l o w a b e z s z w o w a . N i e m a szczególnych ograniczeń c o do sposobu w y t w a r z a n i a rur b e z s z w o w y c h lub s p a w a n y c h . ( C ) O b r ó b k a na z i m n t i B e z s z w o w ą lub spawaną rurę stalową w y k o n a n ą z p o w y ż s z e j stali poddaje się obróbce na zimno w w a r u n k a c h dobranych tak. aby zapewnić rurę o określonej dokładności w y m i a r o w e j i j a k o ś c i p o w i e r z c h n i . Obróbka na z i m n o może być d o w o l n e g o r o d z a j u , o ile t y l k o można przy j e j u ż y c i u zapewnić przepisaną dokładność w y m i a r o w ą i j a k o ś ć p o w i e r z c h n i . P r z y k ł a d y użytecznych r o d z a j ó w o b r ó b k i n a z i m n o to w y c i ą g a n i e na zimno i w a l c o w a n i e na z i m n o . N i e istnieją żadne szczególne o g r a n i c z e n i a c o do siopnia o b r ó b k i na z i m n o , a l e korzystnie w y n o s i on eo najmniej 3 % w kategoriach z m n i e j s z e n i a p o w i e r z c h n i w y r o b u . W c e l u z m n i e j s z e n i a siły obróbki w trakcie o b r ó b k i na z i m n o , przed obróbką na z i m n o w y k o n a ć można zmiękczającą o b r ó b k ę cieplną. ( I ^ ) O b r ó b k a cieplna Po obróbce na z i m n o opisanej p o w y ż e j w p u n k c i e ( C ) . rurę stalową poddaje się obróbce cieplnej w c e l u z a g w a r a n t o w a n i a rurze stalowej o d p o w i e d n i e j w y t r z y m a ł o ś c i n a rozciąganie i ał\\' z w i ę k s z y ć wytrzymałość w k i e r u n k u T w c e l u z a g w a r a n t o w a n i a także odporność na r o z e r w a n i e . W c e l u u z y s k a n i a rur s t a l o w y c h o dużej w y t r z y m a ł o ś c i m i e r z o n e j w y t r z y m a ł o ś c i ą n a rozciąganie wynoszącą 1000 M P a oraz odpornością n a rozenvanie, rurę stalową hartuje się po ogrzaniu eo n a j m n i e j do temperatury przemiany A c i s t a l i , a następnie prowadzi się odpuszczanie w temperaturze nie wyższej n i ż temperatura p r z e m i a n y A c i stali. .leśłi temperatura ogrze\\'ania przed hartowaniem jest m n i e j s z a niż temperatura p r z e m i a n y A C | . nie można zagwarantować dobrej udarnośei w k i e r u n k u T i w z w i ą z k u z t y m dobrej odporiutsei na r o z r y w a n i e . Temperaturę o g r z e w a n i a ustała się c o najmniej na temperaturę p r z e m i a n y Acii stali, która znajduje się w o b s z a r z e austenitu. O g r z e w a n i e w wy.sokięj temperaturze przez dłuższy c z a s powoduje w y t w o r z e n i e dużej ilości zgorzeliny n a p o w i e r z c h n i stalowej rury i z m n i e j s z a j e j d()kladność w y m i a r o w ą i jakość p o w i e r z c h n i , a także pr(twadżi do z m n i e j s z e n i a odporności na r o z e r w a n i e . W z w i ą z k u z l y m . o g r z e w a n i e korzy sinie j e s t s z y b k i m ogrzewaniem do PZ/4240/AR 7 E P 1 637 619 BI określonej temperatury, po c z y m następuje k r ó t k i okres u t r z y m y w a n i a w tej temperaturze. S z y b k i e ogrzewanie korzystnie prowadzi się w taki spitsób. że szybkość wzrostu temperatury w y n o s i co n a j m n i e j IO°C7s. ' ł a k i e szybkie o g r z e w a n i e można osiągnąć przez o g r z e w a n i e i n d u k c y j n e w y s o k i e j częstotliwości lub b e z p o ś i r d n i e ogrzewanie oporowe, chociaż nie ma szczególnych ograniczeń co do sposobu o g r z e w a n i a . Szczególnie k o r z y s t n y m sposobem o g r z e w a n i a jest o g r z e w a n i e i n d u k c y j n e w y s o k i e j częstotliwości. Szczególnie w p r z y p a d k u takiego k r ó t k o o k r e s o w e g o o g r z e w a n i a , k o r z y s t n a temperatura g r z a n i a znajduje się w zakresie od 9 0 0 ° C do 1 OOO^C. a k o r z y s t n i e od yOO°C: do 9óO°C. .leśli temperatura o g r z e w a n i a jest niżs/a niż 900°C. krótkim okresie o g r z e w a n i a nu)żna nie osiągnąć a u s t e n i t y z o w a n i a . tym samym uniemożliwiając w y t w o r z e n i e pożądanej m i k r o s t r u k t u r y . O g r z e w a n i e do temperatury p o w y ż e j lOOO^^C może p o w o d o w a ć zgrubienie ziaren y do takiego stopnia, że udarność z m n i e j s z y się. Podgrzanie co najmniej do temperatury przemiany A c ? stali k o r z y s t n i e p r z e p r o w a d z a się w atmosferze o m o ż l i w i e najniższym potencjale t l e n o w y m z uwagi na konieczność t ł u m i e n i a t w o r z e n i a się z g o r z e l i n y podczas o g r z e w a n i a , .leszcze bardziej k o r z y s t n a j e s t a l m o s t e r a redukująca. Po o g r z e w a n i u rury stalowej w temperaturze równej co n a j m n i e j temperaturze p r z e m i a n y Ac.? stali, jest ona następnie hartowana w stabilny i n i e z a w o d n y sposób w c e l u u z y s k a n i a pożądanej w y t r z y m a ł o ś c i na rozciąganie wynoszącej co n a j m n i e j 1000 M P a . K o n k r e t n i e , prędkość c h ł o d z e n i a d l a h a r t o w a n i a w y n o s i co n a j m n i e j o k o ł o 5°C/s w przedziale temperatury 8 5 0 - 5 0 0 ° C . K o r z y s t n i e , prędkość c h ł o d z e n i a w y n o s i co najmniej 20°C7s. T a k i e s z y b k i e hartowanie m o ż n a przeprowadzić sposobem harto\v a n i a w w o d z i e . S z y b k i e o g r z e w a n i e do temperatury w zakresie 9 0 0 - t 0 0 ( ) ° C z a p o m o c ą o g r z e w a n i a indukcyjnego o w y s o k i e j c z ę s t o t l i w o ś c i , po k t ó r y m następuje chłodzenie z prędkością c h ł o d z e n i a wynoszącą co n a j m n i e j 2 0 t 7 s w przedziale temperatury 850-50<)°C. p o z w a l a w y t w o r z y ć w sposób stabilny gęsta m i k r o s t r u k t u r ę po hartowaniu cechującą się w i e l k o ś c i ą ziaren y ( w i e l k o ś ć wstępnie w y s t ę p u j ą c y c h ziaren austenitu z m i e r z o n a metodą liechetaB e a u j a r d a w e d ł u g n o r m y .IIS 0 0 5 5 1 ) o r o z m i a r z e numer 1 1 lub w i ę k s z y m . S t a l o w a rura o takiej mikrostrukturze cechuje się szczególnie z w i ę k s z o n ą udarnością i w y k a z u j e doskonalą odporność na r o z r y w a n i e , co pokazuje brak znacząco postępujących pęknięć nawet w teście r o z r y w a n i a c i ś n i e n i e m w e w n ę t r z n y m p r z e p r o w a d z o n y m w -80°C. Rurę stalową o c h ł o d z o n a dt) \\' p r z y b l i ż e n i u temperatury p o k o j o w e j przez hartowanie o d p u s z c / a się następnie w temperaturze nie wyższej niż temperatura p r z e m i a n y A c i stali w c e l u u z y s k a n i a rury o p o ż ^ a n e j wytrzy małości na rozciąganie wynoszącej co n a j m n i e j 1000 M P a oraz o d p o r n o ś c i na r o z r y w a n i e . W i e l k o ś ć ziarna y nie z m i e n i a się na skutek takiego o d p u s z c z a n i a . 'l'rudno j e s l uzyskać w y ż e j opisane w ł a ś c i w o ś c i w stabilny i n i e z a w o d n y sposób, j e ś l i temperatura o d p u s z c z a n i a p r z e k r a c z a temperaturę p r z e m i a n y A c i . H a r t o w a n i e p r w a d z i się k o r z y s t n i e u t r z y m u j ą c stalową rurę przez co najmniej 10 minut w temperaturze w z a k r e s i e 4 5 0 - 7 0 0 ° C Po o d p u s z c z a n i u , można usunąć zagięcia przy pomocy odpowiedniej p r o s t o w n i c y lub podobnego urządzenia, W len sposób, w e d ł u g niniejszego w y n a l a z k u m o ż l i w e j e s t dostarczenie rury stalowej dla systemu poduszek p o w i e t r z n y c h , która m a w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie co n a j m n i e j 1000 M P a i która m a w y s o k ą udamość. na co w s k a z u j e 1 0 0 % pęknięć e i ą g l i w y c h w temperaturze - 4 0 ° C . k o r z y s t n i e w temperaturze - 6 0 ° C . a korzystniej w temperaturze -80°C' w teście udarności C'harpy'ego i brak znacząco postępujących pęknięć w teście r o z r y w a n i a ciśnieniem w e w n ę t r z n y m w temperaturze - 4 0 ' ' f . a k o r z y s t n i e w temperaturze -SO^^C. T a k a rura s l a l o w a może odpowiednio w y j ś ć n a p r z e c i w ostatniemu trendowi w rurach s t a l o w y c h dla systemów poduszek powietrznych polegającemu na s t o s o w a n i u w y ż s z y c h ciśnień urządzenia a k u m u l u j ą c e g o oraz niższych grubości ścianek. Przvkladv E P 1 637 619 B I PZ/4240/AR Poniższe prz.\'klad\' ilustrują n i n i e j s z y w y n a l a z e k i pokazują j e g o e l e k t ) ' . Przy kład}' te należy uważać pod każd\'m w z g l ę d e m z a i l u s t r a c y j n e , a nie ograniczające. Stale u ż \ t e w prz\'khidacli niial>' temperauirę przemian)' A C | w zakresie od 700°C do 760°C i temperaturę p r z e m i a n ) ' Ac., w zakresie od 8 2 0 ° C do S80°C. Przykład 1 W)'korz.)'sluiąc kęs) stalowe o składach c h e m i c z n y c h p r z e d s l a w i o n ) ' c h w tabeli 1. z każdego kęsa w y k o n a n o bezszwową rurę s t a l o w a o n o m i n a l n y c ł i w ) ' m i a r a c h średnicy zewnętrznej 70 mm i grubości ścianki 4.1 mm w gorąc)'m procesie p r z e t w ó r c z ) ' m . k t ó r y o b e j m o w a ł o g r z e w a n i e kęsa do 1250°C i w y k o n a n i e przetiicia i w a l c o w a n i a w k o n w e n c j o n a l n y m systemie p r z e t i i j a k o w o - k l e s z c z a k o w y m M a n n e s m a n n a . Każdą bezszwową rurę stalową W) kończono następnie przez ciągnienie na z i m n o lak. aby uzyskać średnicę zewnętrzną 60.33 mm i grubość ścianki 3.35 m m . Rurę następnie ogrzano do y2()°C w trad)'C)jnym piecu p o k r o c z n ) ni (szybkość o g r z e w a n i a : o k o ł o 0 . 3 ' ' C na sekundę), u t r z y m y w a n o w tej temperaturze przez 10 minut, a następnie zahartowam> w o d ą . po c z y m odpuszczono w temperaturze nie w')'ż-szej n i ż lemperulura p r z e m i a n y AC| siałi przez o g r z e w a n i e w t r a d y c y j n y m piecu pokroczn)'m (atmosfera: p o w i e t r z e ) . W len sposób, dla każdego składu stali, dzięki z m i a n i e w a r u n k ó w o d p u s z c z a n i a , w y t w o r z o n o po trzy b e z s z w o w e rury stalowe do systemów poduszek p o w i e t r z n y c h mające różne w y t r z y m a ł o ś c i na rozciąganie. H a r t o w a n i e w o d ą przeprowadzono w taki sposób, żeb)' szybkość chłodzenia w zakresie temperatur 8 5 0 - 5 0 0 ' ' C w y n o s i ł a co n a j m n i e j 20°C/s. I*ewną długość każdej z rur s t a l o w y c h rozcięto i r o z w i n i ę t o w temperaturze pokojo\\'ej przez przecięcie rury w j e j k i e r u n k u w z d ł u ż n y m . Zgodnie z n o r m ą J I S Z 2 0 0 2 . z r o z w i n i ę t e j r u r ) pobrano w k i e r u n k u T w y c i n e k do testu C h a r p y ' e g o o szerokości 2.5 mm z karbem w kształcie litery . . V " . a następnie na tym w y c i n k u testowym przeprt)wadzono próbę udarności C h a r p y ' e g o . T e s t na rozciąganie przeprowadzono zgodnie z metodą badań rozciągania metali określoną w normie J I S Z 2 2 4 1 z użyciem k a w a ł k a testowego o numerze 1 1 zgodnie z normą J I S Z 2 2 0 1 . k l ó r y został pobrań)' z r o z w i n i ę t e j rury r ó w n i e ż w k i e r u n k u ' 1 . Dolną granicę temperatury stopień ciagliwego pękania wynosząc)' 100% w teście Charpy'ego (określana dalej jako gwarantującą \'TrslOO) oraz w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie dla każdej rury pokazano w tabeli 2 i na Ilgurze 1. Ponadto, z w y k o r z ) s i a n i e m k a w a ł k a rury o długości 2 5 0 mm uciętego z każdej z rur slalow')'ch przepritwadzono test r o z r ) ' w a n i a . O b ) ' d w a końce kawałka rur)' o d ł u g o ś c i 250 m m z a s p a w a n o i z a p o m o c ą cieczy o temperaturze - 4 0 ° C prz)'kladano wzrastające wewnętrzne ciśnienie aż do r o z e r w a n i a rury. rozerwanie oceniano na podstawie obecności łub braku pęknięcia dochodzącego do Wytrz)'malość dowolnego z na końców r o z e r w a n e j r u r ) . W ) niki przedstaw iono w labeli 2 . Tabela 1 Skład siali ( % w a g o w e ) Rodzaj Al. Mn rozp. 40Ti 0.042* 0.031 3.3* 0.21 0.031 * 0.031 2.66* 0.24 0.21 0.011 0.031 1.18 0.31 0.25 0.21 0.007 0.032 0.78 - 0.07 0.008 0.005 0.031 0.38* stali C Si Mn P S Cr Mo Cu Ni Nb Ti A 0.1 1 0.30 1.62* 0.015 0.002 0.82 - - - - 11 0.13 0.31 1.42* 0.013 0.002 0.61 0.31 0.31 0.25 c: 0. i 6 0.31 0.74 0.015 0.002 0.61 0.31 0.30 D 0.15 0.30 0.50 0.014 0.002 0.61 0.31 i: O.i 1 0.30 0.18* 0.012 0.002 0.62 - * Poza zakresem w e d ł u g niniejszego w')'nalazku Tabela 2 + E P 1 637 619 B I PZ/4240/AR Wytrzymałość Rodzaj Nr vlrslOO na stali Poslęp k r u c h y c h pęknięć w teście r o z r y w a n i a w - 4 0 ° C " nizciaganie rury (°C) (Mł*a) A łt C D 1- a 1085 -15 Tak b 1054 -20 'lak c 1005 -35 'lak d 930 -40 Nie e 862 -55 Nie f 775 -60 Nie g 1075 -40 Nie h 1035 -55 Nie i 1007 -65 Nie j 1102 -80 Nie k 1054 -100 Nie 1 1008 -110 Nie m 800 -65 Nic n 762 -75 Nie 0 684 -80 Nie Obecność pęknięć k r u c h y c h rozciągających się do dowolnego k o ń c a rury w teście r o z r y w a n i a w - 4 0 ' ' C . Jak można zobaczyć w tabeli 2 i na ilgurze ł . dla stali o dużej zawartości M n . t a k i e j , że ( M n + 4 0 T i ) przekraczało zakres o k r e ś l i m y r ó w n a n i e m ( 2 ) . j e ś l i podjęto próbę u z y s k a n i a w y t r z y m a ł o ś c i co n a j m n i e j 1000 M P a . v T r s l O O by ła w y ż s z a niż - 4 0 ° C . W z w i ą z k u z tym podczas próby r o z r y w a n i a pod ciśnieniem h y d r o s t a t y c z n y m w temperaturze - 4 0 ° C p o j a w i a ł y się k r u c h e pęknięcia rur s t a l o w y c h a. b i ę ze s i a l i A . co w s k a z u j e , że stal la nie nadawała się na rurę stalową dla s y s t e m u poduszek powietrznych. W p r z y p a d k u rur s t a l o w y c h , d. e. i f ze siali ł i . gdzie p r ó b o w a n o spełnić v'l"rslOO < - 4 0 ° C . nie b y ł o m o ż l i w e u z y s k a n i e w y t r z y m a ł o ś c i co n a j m n i e j 1000 M P a . / , drugiej strony, dla siali I:. d l a k t ó r e j zawartość określonego równaniem ( 2 ) . nie temperaturę o d p u s z c z a n i a , nie t y l k o , M n z m n i e j s z o n o tak. że ( M n + 4 0 r i ) b y ł o poniżej uzyskano jednolitej że nie uzyskano utwardzonej struktury wytrzymałości co i nawet, j e ś l i najmniej 1000 zakresu dostosowywano M I ' a . ale poziom w y t r z y i n a l o ś c i nawet nie osiągnął tej dla rur s t a l o w y c h d. e i f z e stali B . Z a u w a ż y ć można tendencję do w z r o s t u \ lYsłOO w r a z ze w z r o s t e m w y t r z y m a ł o ś c i na rozciąganie. W p r z y p a d k u stali A . w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie przekroczyła łOOO M P a . ale v ł rslOO z n a c z n i e p r z e k r o c z y ł a -40°C. Jednakże, w p r z y p a d k u rur s t a l o w y c h od ? do ] ze stali C i stali D. które miały szczególny skład stali w e d ł u g niniejszego w y n a l a z k u i spełniały r ó w n i e ż r ó w n a n i a ( 1 ) i ( 2 ) . w y t r z y m a ł o ś ć w y n o s i ł a co najmniej 1000 M P a . a \ ' T r s wy nosiła - 4 0 ° C lub m n i e j . Przykład 2 Każdy z kęsów s t a l o w y c h o składach c h e m i c z n y c h p r z e d s t a w i o n y c h w tabeli 3 o g r z e w a n o do I 2 5 0 ° C . po c z y m każdy kęs przebijano i w a l c o w a n o na gorąco w k o n w e n c j o n a l n y m s y s t e m i e p r z e b i j a k o w o - k l e s z e z a k o w y m M a n n e s m a n n a uzyskując b e z s z w o w ą rurę stalową o n o m i n a l n y c h w y m i a r a c h średnicy zewnętrznej 70 mm i grubości ścianki 4.1 m m . Każdą rurę poddano następnie c i ą g n i e n i u na zimnt> metodą k o n w e n c j o n a l n ą tak. aby uzyskać w y k o ń c z o n ą rurę o n ) z m i a r a c h średnicy zewnętrznej 6 0 . 3 3 m m i grubości ścianki 3.35 m m . PZ/4240/AR 10 E P 1 637 619 B I Stale o n u m e r a c h 1-22 w tabeli 3 są stalami, dla których składy stali spełniają w a r u n k i określone w n i n i e j s z y m w y n a l a z k u , a stałe o n u m e r a c h 2 3 - 2 7 są stalami p t i r ó w n a w c z y n i i . dla k i ó r y c l i zawartość niektórych p i e r w i a s t k ó w nie spełnia w a r u n k ó w o k r e ś l o n y c h w n i n i e j s z y m \ \ y n a l a z k u . Każdą rurę stalową, którą poddano c i ą g n i e n i u na z i m n o , o g r z e w a n o do icmperatury 9 2 0 ' ' C w t r a d y c y j n y m piecu p o k r o e z n y m i u t r z y m y w a n o w piecu przez 10 minut, a następnie hartowano w o d ą . po c z y m ogrzewano w temperaturze niższej niż temperatura p r z e m i a n y A C | stali przez 3 0 m i n u l w t r a d y c y j n y m p i e c u p o k r o e z n y m w c e l u wykonania odpuszczania. D l a każdej z obrobionych cieplnie rur .stalowych w y k o n a n o test na rozciąganie, test udarnośei Charpy'ego i test r o z r y w a n i a . Próbę udarnośei C h a r p y ' e g o przeprowadzono z zastosowaniem w y c i n k a do testu C h a r p y ' e g o o szerokości 2.5 m m z karbem w kształcie litery ..V"". j a k z a l e c o n o w normie .MS / , 2 2 0 2 . p o b r a n y m w k i e r u n k u o b w o d o w y m ( k i e r u n e k V) z p r ó b k i każdej z rur s t a l o w y c h , którą rozcięto w temperaturze p o k o j o w e j w taki sam sposób, j a k opisano w p r z y k ł a d z i e 1. a udarność oceniano na podstawie \''ł'rsłOO. Próbę rozciągania przeprowadzono zgodnie z metodą badań na rozciąganie t)kreśloną w normie .MS Z 2 2 4 1 z użyciem k a w a ł k a testowego o numerze 11 zgodnie z normą .IIS Z 2 2 0 1 . pobranego w l a k i sam sposób j a k do testu udarnośei C h a r p y ' e g o . W p r z y p a d k u testu r o z r y w a n i a ciśnieniem w e w n ę t r z n y m , z każdej z rur s t a l o w y c h wy cięto pięć k a w a ł k ó w rury s t a l o w e j , każdy o długości 2 5 0 m m : oba końce każdego 2 5 0 - m i ł i m e t r o w e g o k a w a ł k a rury stało\vej zaspawano; p r z y ł o ż o n o ciśnienie w e w n ę t r z n e z a pomocą c i e c z y i o b s e r w o w a n o postęp pęknięć w m o m e n c i e r o z e r w a n i a w 4 0 ° C . W y t r z y m a ł o ś ć na r o z e r w a n i e oceniano na podstawie l i c z b y rur spośród p i ę c i u t e s t o w a n y c h rur. dla których pęknięcia doszły do k l ó r e g o k o l w i e k z k o ń c ó w . W y n i k i każdego z opisanych p o w y ż e j testów przedstaw iono w tabeli 4. PrzN kład 3 B e z s z w o w e r u i y s l a l o \ \ e o składach stali p o k a z a n y c h w T a b e l i 3 w y t w o r z o n o w taki sam sposób, j a k opisano w p r z y k ł a d z i e 2 . z ty m w y j ą t k i e m , że z m i e n i o n o w a r u n k i o b r ó b k i c i e p l n e j . W tym p r z y k ł a d z i e , rurę stalową, którą w y k o ń c z o n o techniką p r z e b i j a n i a , w a l c o w a n i a na gorąco i obróbki na z i m n o , j a k to opisano w przykładzie 2. o g r z e w a n o do temperatury 9 2 0 ° C z a p o m o c ą urządzenia do ogrzewania i n d u k c y j n e g o w y s o k i e j częstotliwości z szybkością n a g r z e w a n i a o k o ł o 2 0 ° C / s . przy c z y m po osiągnięciu przez rurę stalową temperatury 9 2 0 ' ' C ogrzewanie i n d u k c y j n e kontynuowano przez 5 s e k u n d . Następnie, z a pomocą tej samej procedury co w p r z y k ł a d z i e 2 . ogrzaną rurę stalową zahartowano w o d ą i o d p u s z c z a n o przez 3 0 minut w t r a d y c y j n y m p i e c u p o k r o e z n y m w temperaturze niższej niż temperatura p r z e m i a n y A c i stali. D l a każdej z rur s t a l o w y c h określono numer w i e l k o ś c i ziarna y stali metodą B e c h e t a - B e a u j a r d a w e d ł u g normy .HS 0 0 5 5 1 . W y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie i v T r s l O O rury stalowej ustalono w taki sam sposób, j a k opisano w p r z y k ł a d z i e 2. Próbę r o z r y w a n i a ciśnieniem w e w n ę t r z n y m przeprowadzono w taki sam sposób, j a k opisano w p r z y k ł a d z i e 1. ale raczej w temperaturze -KO°t' niż - 4 0 ° C . a w y t r z y m a ł o ś ć na r o z e r w a n i e oceniano na podstawie obecności lub braku pęknięć rozchodzących się do k t ó r e g o k o l w i e k końca r o z e r w a n e j rui-y. W y n i k i przedstawiono w tabeli 4. W tabeli 4 można zauważyć, że dla stali o numerach 1-22 mających skład w e d ł u g n i n i e j s z e g o w y n a l a z k u , nawet, gdy o g r z e w a n i e przed hartowaniem w y k o n y w a n o w piecu j a k w p r z y k ł a d z i e 2 . w y t r z y m a ł o ś ć na rozciąganie w y n o s i ł a co n a j m n i e j 1000 M P a . a wartość \''łYstOO w kierunku T w próbie udarnośei C h a r p y ' e g o w y n o s i ł a - 4 0 ° C łub m n i e j . ł ' o n a d l o . w teście na r o z e r w a n i e przy - 4 0 ° C nie następowało rozprzestrzenianie się pęknięć do k o ń c ó w rur. Cidy ogrze\s'anie przed hartowaniem b y ł o s z y b k i m ogrzewaniem z a pomocą o g r z e w a n i a i n d u k c y j n e g o w y s o k i e j PZ/4240/AR U E P 1 637 619 B I częstotliwości z k r ó t k i m c z a s e m i i l r z \ n i y \ v a n i a l e m p c r j l u n ' tuk. J a k w p r z \ k k k l z . i c 3. stal po liartowaniu miała drobną m i k r o s t r u k t u r ę cechująca się numerem w ielkości ziaren y \\'\'n()sząc\'m I I iuh w i ę c e j . R u r a s t a l o w a ogólnie cechowała się z w i ę k s z o n ą w y i r z \ m a i o ś c i i ) na rozciąiianic. a jej Lidarność u l e y a l a dalszej p o p r a w i e , o c/.\'m świadc/->la wartość \ ' ' r r s l ( 1 0 wynosząca -9(I°C lub m n i e j . W rezultacie, nie s t w i e r d z o n o p o w s t a w a n i a pęknięć w leście r o z r y w a n i a w - S O ^ C . W prz}'padku. gdy skład o b e j m o w a ł co n a i m n i e j jeden spośród M o . N i . V i I^. h a r t o w n o ś ć h y l a lepsza w p o r ó w n a n i u do s y t u a c j i , gdy p i e r w i a s t k i te nie w y s t ę p o w a ł y , a / a l e m jednolita zahamowana i o d p u s z c z o n a struktura b y ł a l a l w o osiągalna i u z y s k i w a n o doskonalą r ó w n o w a g ę pomiędzy w ' y t r / ) ' m a i o ś c i ą i udaniością. W w y n i k u lego. w y t r z y m a ł o ś ć można b y ł o d o d a t k o w o z w i ę k s z y ć bez obniżenia u d a n i o ś c i . ( i d y obecne byk> co najmniej jedno spośród C u . N b . C a . M g j M Z K . \ ' T r s l ( ) 0 b\ ła m n i e j s z a niż kiedy p i e r w i a s t k i le nie b y ł y obecne i udarność b\'la nawet lepsza. W przNpadku stali n u m e r 2 3 . zawartość manganu była w y ż s z a niż zakres w e d ł u g n i n i e j s z e g o w y n a l a z k u i r ó w n a n i e ( 2 } nie b y ł o spełnione, dlatego j e j wytrzymałość zmalała: \ ' l r s ł O O wynosiła - J 5 ° C W przypadku hartowania po o g r z e w a n i u w p i e c u , a odporność na rozerwanie z m n i e j s z y ł a się. W p r z y p a d k u stali numer 2 4 . wartość ( M n + 40']"i) p r z e k r o c z y ł a górną granicę określoną r ó w n a n i e m ( 2 ) i j e j udarność zmalała, tak. że v T r s w y n o s i ł a - 2 0 ° C w przypadku h a r t o w a n i a po o g r z e w a n i u w p i e c u , a odporność na r o z e n \ a n i e z m n i e j s z y ł a się. W p r z y p a d k u s i a l i numer 2 5 . wartość ( M n + 40'ri) znajdowała się p o n i ż e j dolnej g r a n i c y określonej r ó w n a n i e m ( 2 ) i nawet po dostosowaniu temperatury o d p u s z c z a n i a nie można b y ł o u/.yskać w y t r z y m a ł o ś c i na rozciąganie wynoszącej łOOtł M P a . Stal numer 26 m i a ł a zawartość C r wyższą niż zakres dla n i n i e j s z e g o w>'nalazku i udarntiść spawów o b n i ż y ł a się lak. żc \ ' T r s w y n o s i ł a - 2 0 ° C w p r z y p a d k u hartowania po o g r z e w a n i u w p i e c u , a odporność na r o z e r w a n i e z m n i e j s z y ł a się. W p r z y p a d k u stali numer 2 7 . zawartość C r b y ł a niższa niż z a k r e s dla n i n i e j s z e g o w y n a l a z k u i hartowność z m n i e j s z y ł a się. W związku z tym powstała struktura niejednorodna i nawet po d o s t o s o w a n i u temperatury odpuszczania nic m o ż n a b y ł o uzyskać w y t r z y m a ł o ś c i lOOO M ł ' a , D o d a t k o w o , odporność na r o z r y w a n i e nic b y ł a zadowalająca. D l a każdej z t y c h stali p o r ó w n a w c z y c h , gdy hartowanie p r z e p r o w a d z a n o prze/, o g r z e w a n i e indukcyjne w y s o k i e j częstotliwości jak w p r z y k ł a d z i e 3. v T r s nie osiągała -8()°C łub m n i e j , co oznaczało ptistęp pęknięć w teście r o z r y w a n i a w -8()°C, W c e l u p o r ó w n a n i a niniejszego w y n a l a z k u ze stanem t e c h n i k i , na figurze 2 przedstawiono zależność między wartością ( M n + 4()'l'i) w r ó w n a n i u ( 2 ) a w y t r z y m a ł o ś c i ą na rozciąganie dla p r z y k ł a d ó w w e d ł u g niniejszego w y n a l a z k u i p r z y k ł a d ó w ze stanu techniki z w y m i e n i o n y c h p o w y ż e j d o k u m e n t ó w patentowych cechujących się s p e c y f i c z n y m składem stali w e d ł u g niniejszego w y n a l a z k u z a w y j ą t k i e m lego. że nie spełniają one równania ( 2 ) . ?lak m o ż n a zobaczyć na figurze 2 . gdy r ó w n a n i e ( 2 ) j c s l spełnione, w y t r z y m a ł o ś ć m o ż n a z w i ę k s z y ć dti bardzo w y s o k i e g o p o z i o m u lOOO M P a . C h o c i a ż n i n i e j s z y w y n a l a z e k został opisany w odniesieniu do k o r z y s t n y c h p r z y k ł a d ó w w y k o n a n i a , .są one t y l k o ilustracyjne i nie mają na c e l u o g r a n i c z e n i a niniejszego w y n a l a z k u . D l a specjalistów w lej d z i e d z i n i e będzie z r o z u m i a l e , że m o ż l i w e j e s t dokonanie różnych modyfikacji opisanych powyżej przykładów odchodzenia od z a k r e s u n i n i e j s z e g o wy nałazku określonego zaslr/.eżeniami patentowy m i . w y k o n a n i a bez U J c\ Ul O J 'wj Cv Ul 4 ^ cv 4- cv 4 ^ O J CV O J O J O J to O J ?1- ij. lO 4 ^ O J Cv X c lO 0/1 4 ^ O J to o o c O = Ul 4 - O J cv Ul lO 'O c- c- 4 - 'Ol 'V. O J O J to O J O J O J O J O J lO O J O J O J Ul to Ul 4 4 ^ N ro o > ? y: O J U J 4 - O o o 4 - 4 - Ul Ul to O J ?' 4 ^ 4 - Ul ? ^? O o o o O o O 00 o lo ~ lo c c o o c c O J c c o O J c o O J lO to Ul vO O J O J 'cv Sv 3^ lO c O J ^r to ~ o ? Jj 4 O J 4 - 4 - Ui Ui b p b o c c o 00 b b lO lo o o o o o o O J o b o O J 'Cv io Ul Ul ^? oc 4 ^ 4 ^ ? 4 ^ Ul 4 ^ O J 'Vi 'Vi ?Vi b b O C b C p?? o ?? ? o b o IO c b ^r O J b b O J u IO Ov o cv C" 'Vi IO tVi C b b b O J O J o b o 4 ^ V I 1? 1 b ? J ? p 00 oc c b' p o Ul 4 ^ ? O J O J i-J Ul c 1 O J c c O J c to O J O J O J lo O J lO lO -d p p . . . 1 '.? O J lO O J O J u> ? ? to vC '~ SC ~ c b O J O J 0*1 o p O J O J to O J Qv b to to b to Ul 1 1 to ? O J O J O J b to O J lO 00 O J O J o o O J O J 4 - ? to 1 io o o io io Ul 4 - 00 O O O J O J O J O J to 'VI ^ 1 . 1 p 1 to O bv b O J > ? io o to ? 1 i j Ul 00 1 io IO ? ? m ?D O J V I 'VI O) co _ ' o ??? to to to CD 03 _ O J o Ul O J o er c c c o o b to c ot O"! p p ? p O J to . . 1 ? p p ? ? p O ? 1 c' O J O J p . 1 ? ? 1 1 1 i ? ? ? ? ? ? ? o S o lo to to z oo n to O J ? ? . , 1 1 '? to , , , , , N 7= Ul p bo ?O Ul lvi o vC 4 ^ O J be ćc o 4 ^ bc -o óc ?vO to 'vO 00 Ul bc Ul ivi _ O J 4 ^ ?; "O N ro o > 2 3 ?1- o m "0 Ol co cn _v CD OJ A. U N M 4O > O - '?f- r-' 3 ^ v 1. Rura stalowa dla s>slcmii podus/ck po\sicii/n>ch o s k l a d / i e stali. któr> ohcjmujo. \v % w a g ó w ) c l i : C : (1.05 - 0 . 2 0 % . S i : 0.1 - 1.0%. M n : 0 . 2 0 - 1.0%. P: co n a j w \ / c i O.025"o. S : co n a i w > / o i 0 . 0 1 0 % . C r : 0.05 - 1.0%. A l : co naJwA/ei d . K i " . . . I i w ilości spełniającej r ó w n a n i a ( I ) i ( 2 i p o n i / c j i e w e n t u a l n i e co najmniej j e d e n spośród M o : O - 0 . 5 0 % N i : O - 1.5%. V : O 0.2%. B: O ().()05"o. ( u: O 0.5%. Nb: O - 0 . 1 % . Ca: O - 0 . 0 1 % . M g : O - 0 . 0 1 % . M / R : O - O.Ol"., o r a / r e s / t e w postaci I e i / a n i e c / \ s / c / e ń . T i < 0 . 0 2 % .... 0.4% (I) < M n + 4 0 T i < 1.2% .... < 2) g d / i e symbole pierwiastków w p o \ \ \ / s / . \ m r ó w n a n i u o / n a e / ą j i f % w a g o w e p i e r w i a s t k ó w . p r / \ c / \ m rura stalowa cechuje sie w \ i r / \ m a ł o ś c i ą na rozciąganie wynłKs/^ci} co n a j m n i e j 1000 M P a i \ I r s I O O w k i e r u n k u o b w o d o w y m wynoszącą - 4 0 ° C lub m n i e j , g d z i e \ T r s l O O o z n a c z a d o l n ą granicę temperatury gwarantującą stopień ciągliwego pękania w> noszący 1 0 0 % w teście udarnościows m Charpy 'ego. 2. R u r a s t a l o w a dla s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h w e d ł u g zastrzeżenia I . gdzie skład stali zawiera, w % wagowNch. co najmniej j e d e n spośród M o : 0.05 - 0 . 5 0 % . N i : 0.05 - 1.5%. V : 0.01 - 0.2"? i U: 0.0003 - 0.005%. 3. R u r a .stalowa dla s y s t e m u poduszek p ( n \ i e t r z n y c h w e d ł u g zastrzeżenia I . gdzie skład stali zawiera, w % wagowy c h , c o n a j m n i e j j e d n o spośród C u : 0.05 - 0 . 5 % i N b : 0 . 0 0 3 4. 0.1%. R u r a s t a l o w a dla s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h w e d ł u g zastrzeżenia 1. g d z i e skład stali zawiera, w % w a g o w y c h , co n a j m n i e j j e d e n spośród ( a : 0 . 0 0 0 3 - 0 . 0 1 % . M g : 0 . 0 0 0 3 - 0 . 0 1 % 5. i M / R : 0.0003 - 0 . 0 1 % . R u r a s t a l o w a dla s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h w e d ł u g k t ó r e g o k o l w i e k z zastrzeżeń od I do 4. gdzie stał c e c h u j e się m i k r o s t r u k t u r a z wstępnie w y s t ę p u j ą c y m i z i a r n a m i y o w i e l k o ś c i o n u m e r z e 11 łub w \ z s z \ m . 6. Sposób w y t w a r z a n i a rury stalowej d l a s y s t e m u poduszek p o w i e t r z n y c h o b e j m u j a c \ lórmowanie rur> ze stali o s k l a d / i e p o d a n y m w k t ó r y m k o l w i e k z zastrzeżeń t)d I do 4 w procesie o b e j m u j ą c y m w y t w a r z a n i e rur. następnie obróbkę rury na z i m n o , następnie o g r z e w a n i e o b r i ł b i o n e j na z i m n o rury p r z e m i a n ) A c ^ stali, a następnie hartowanie i o d p u s z c z a n i e z a h a r t o w a n e j rur\ co n a j m n i e j do temperatur) w temperaturze nie wyższej niż temperatura p r z e m i a n ) A c i stali. Sposób w e d ł u g zastrzeżenia 6. w k t ó r ) m temperatura o g r z e w a n i a z n a j d u j e się w zakresie *>0()IOOO°C. 8. Sposób w e d ł u g zastrzeżenia ó. w k t ó r ) m o g r z e w a n i e p r z e p r o w a d z a się j a k o s z ) b k i e ogrzewanie z s z ) b k o ś c i a w z r o s t u temperatur) co n a j m n i e j ł O ' C s. y. Sposób według zastrzeżenia S. w któr)m (łgrzewanie przeprowadza się j a k o ogrzewanie indukc)jne w ) s o k i e j częstotliwości. 10. Sposób w e d ł u g d o w o l n e g o / / a s t r / e ż e ń od 6 do 9 . w k t ó r ) m h a r t o w a n i e p r / e p r o w a d / a się lak. że sz)hkość chłodzenia, p r z ) n a j m n i e j w zakresie temperatur od S 5 0 C' do 500 C . w ) n o s i co n a j m n i e j 2 0 ° C / s . mgr inż. Anna Rożkowicz Rzecznik Patentowy PZ/4240/AR 0 E P 1 637 619 B I 16 Stal A p -20 - -40 ? -60 ? Stal B ' ? ' Sta! C Stal E o -80 - -100 ? -120 ? L - 1? > Stal D -140 600 700 800 900 1000 1100 1200 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) l-'igura 2 _ 1200 O St al według wynalazku CL + St al porównawcza 1100 0) 'c co O) OT* O N O 1000 900 c ?o ?? o ? >> N P10-140238A P1O-140250A XJP P10-212549A XJP P11-199929A AJP2001-49343A ł_ OJ ? JP OJP AJP2002-194501A 800 700 ? JP2002-294339A ? JP10-140283A D JPlOrl40249Ą 600 500 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Mn(ro)+40xTi(%) 3,5 4,0 4,5 PZ/4240/AR 17 E P 1 637 619 B I DOKUMENTY WYMIENIONE W OPISIE L/s(a wymienionych czytającego przez zgłaszającego i nie jest z największą odpowiedzialności częścią starannością. za ewentualne dokumentów europejsl

Grupy dyskusyjne