Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1651093 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1651093 T3


EP 1651093 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 04763100.7 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1651093 T3 Int.Cl. A47L 15/00 (2006.01) A47L 15/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 07.09.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/36 EP 1651093 B1 Tytuł wynalazku: PROCEDURA UMOŻLIWIAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZMYWARKI, Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROGRAMEM CZĘŚCIOWYM "SUSZENIE" (30) (43) Pierwszeństwo: 30.07.2003 DE 10334791 18.11.2003 DE 10353775 Zgłoszenie ogłoszono: 03.05.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/18 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: BSH Hausgeräte GmbH, München, DE PL/EP 1651093 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: HELMUT JERG, Giengen, DE KAI PAINTNER, Welden, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Mariusz Kondrat KONDRAT I PARTNERZY Al. Niepodległości 223/1 02-087 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). PROCEDURA UMOŻLIWIAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZMYWARKI, Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROGRAMEM CZĘŚCIOWYM "SUSZENIE" Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy procedury eksploatacji zmywarki z co najmniej jednym programem częściowym "Suszenie". Aby wysuszyć np. jeden wsad zmywarki znane są różnorodne procedury. Przykładowo wsad w zmywarce można wysuszyć, wykorzystując ciepło własne, gdy podgrzewa sięciecz myjącą w programie częściowym "Płukanie" i w ten sposób dzięki powstałemu ciepłu własnemu wsadu w trakcie operacji suszenia, wsad w zmywarce po płukaniu gorącą wodą sam się suszy. Aby uzyskać suszenie ciepłem własnym, wodę do płukania w programie częściowym "Płukanie", np. w zasobniku ciepła podgrzewa się do określonej temperatury i rozprowadza po wsadzie przy wykorzystaniu urządzeń rozpylających. W wyniku względnie wysokiej temperatury cieczy myjącej w programie częściowym "Płukanie" uzyskuje się z reguły temperaturę 65°C do 75°C, co oznacza, że na wsad w zmywarce przechodzi wystarczająco duża ilość ciepła, żeby woda pozostająca na wsadzie odparowała na skutek ciepła samego wsadu zmywarki. [0002] W przypadku innych znanych procedur osuszania wsadu w zmywarkach stosuje się odrębne źródło ogrzewania, np. dmuchawę gorącego powietrza, która ma na celu podgrzanie wilgotnej mieszanki powietrza w trakcie operacji osuszania, tak żeby powietrze wewnątrz zmywarki mogło przyjąć większą ilość wody. [0003] Są znane takie zmywarki, w których wilgotne powietrze odprowadza się na zewnątrz. Nie jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ może doprowadzić do uszkodzenia znajdujących się obok mebli kuchennych. [0004] Dlatego też znane są również inne procedury, w których wilgotne powietrze przed jego odprowadzeniem jest kierowane na powierzchnie kondensacyjne, na których dochodzi do skroplenia. Woda kondensacyjna (skropliny) jest odprowadzana albo do zbiornika mycia albo do specjalnego zbiornika na skropliny. [0005] Z DE 20 16 831 A1 znana jest metoda wymienionego na początku rodzaju, dla zmywarek, w przypadku której powietrze ze zbiornika mycia przez otwór w ściance zbiornika mycia, który można zamknąć, prowadzi się na materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym i stamtąd otworem na zewnątrz. Desorpcja materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym odbywa się w trakcie fazy przestoju urządzenia, przy czym 1 powstała przy tym para wodna jest odprowadzona na zewnątrz. Jak wyżej wyjaśniono jest to niekorzystne, ponieważ może doprowadzić do uszkodzenia znajdujących się obok mebli kuchennych. [0006] Niekorzyść w przypadku wyżej opisanych układów grzewczych zgodnie z opisanym dalej stanem techniki polega na tym, że podgrzanie cieczy myjącej jest powiązane z dużym zapotrzebowaniem na energię a potrzebną energię cieplną trzeba dla każdej fazy podgrzewania wytwarzać na nowo przy użyciu elektrycznych elementów grzewczych. Znane układy grzewcze wykazują również tę wadę, że podgrzanie cieczy myjącej w programie częściowym "Płukanie" oraz operacje w programie częściowym "Suszenie" same w sobie są powiązane z dużym zapotrzebowaniem na energię, a potrzebną energię cieplną traci się po operacji suszenia. [0007] Urządzenie do zmywania DE 36 26 887 A1 posiada układ prowadzenia powietrza ze środkami sterowania prowadzonego powietrza, w przypadku którego zbiornik wypełniony adsorpcyjnym środkiem osuszającym można naprzemiennie podłączać do osuszającego strumienia powietrza procesowego i regenerującego strumienia powietrza. Podczas fazy regenerującej do zbiornika wypełnionego środkiem osuszającym wprowadza się z zewnątrz względnie suche powietrze z otoczenia kanałem prowadzącym powietrze przy użyciu dmuchawy. Przy tym przez urządzenie grzewcze w kanale prowadzącym powietrze, przez który powietrze z otoczenia jest zasysane przy użyciu dmuchawy, do środka osuszającego doprowadza się ciepło w celu regeneracji. Po przepłynięciu adsorpcyjnego środka osuszającego powietrze, które przejęło od niego wilgoć i wilgotne powietrze regeneracyjne odprowadza się na zewnątrz kanałem odlotowym. [0008] W przypadku zmywarki DE 38 30664 A1 w celu przeprowadzenia operacji mycia nagrzewaną przez pompę ciecz myjącą wtłacza się przez podgrzewacz przepływowy do układu rozdzielnika i rozpryskiwania i rozpyla się w zbiorniku mycia (zmywarce). Wokół podgrzewacza przepływowego umieszony jest pusty cylinder jako zbiornik osuszania, który wypełniany jest środkiem osuszającym adsorbującym wilgoć i pozostającym w kontakcie cieplnym z podgrzewaczem przepływowym. Przyłącze zbiornika osuszającego po stronie wejścia jest przez prowadzenie powietrza połączone z wylotem zbiornika mycia po stronie pokrywy. Do układu prowadzenia powietrza jest wprowadzona dmuchawa. Przez przyłącze po stronie wyjścia zbiornik osuszający jest połączony z otworem wydmuchowym kończącym się w zbiorniku mycia. Układ prowadzenia powietrza ma zamknięcie, które w trakcie mycia przerywa cyrkulację powietrza. Po zakończeniu czynności mycia rozpryskującej ciecz myjącą 2 w trakcie operacji osuszającej, powietrze zawierające dużo wilgoci jest wypychane ze zbiornika mycia przy użyciu dmuchawy włączonej do zbiornika osuszającego. Środek osuszający składowany w zbiorniku osuszania przejmuje wilgoć z powietrza napływającego do zbiornika osuszania i osuszone w ten sposób powietrze wdmuchuje się przez przyłącze zbiornika osuszania po stronie wyjścia oraz przez otwór wydechowy do zbiornika mycia. [0009] Zadanie niniejszego wynalazku polega na tym, żeby udostępnić procedurę, pozwalającą na możliwie jak najbardziej rentowne i opłacalne użytkowanie zmywarki, oraz umożliwiającą efektywne osuszenie znajdującego się w niej wsadu, a także zapewniającą utrzymanie powiązanego z tym zużycia energii na możliwie jak najmniejszym poziomie. [0010] Wykonanie tego zadania odbywa się poprzez stosowanie zgodnej z wynalazkiem procedury o cechach według zastrzeżenia 1Przynoszące korzyści dalsze udoskonalenia niniejszego wynalazku są scharakteryzowane w zastrzeżeniach zależnych [0011] W przypadku procedury zgodnej z wynalazkiem mającej na celu użytkowanie zmywarki przy co najmniej jednym programie częściowym "Suszenie", w co najmniej jednym programie częściowym "Suszenie" powietrze z komory pracy wyprowadza się przez kolumnę sorpcyjną i wprowadza do komory roboczej, przy czym w kolumnie sorpcyjnej znajduje się materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym i w trakcie przeprowadzania pobiera wilgoć z powietrza. [0012] W stwarzającym duże korzyści przygotowaniu tej procedury powietrze podgrzewa się ciepłem kondensacyjnym w trakcie przechodzenia od kolumny sorpcyjnej a w razie potrzeby jest ono dodatkowo podgrzewane z układu grzewczego. [0013] W wyniku użycia materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym o higroskopijnych właściwościach, np. zeolitu podgrzewanie wsadu w zmywarce, który ma zostać poddany myciu przy użyciu programu poprzedzającego program częściowy ?Suszenie? nie jest z reguły konieczne, np. w przypadku zmywarek, które mają program "Płukanie". Umożliwia to dużą oszczędność energii. Niemniej jednak podgrzewanie do niskich temperatur, np. do 30° C, jest nadal zasadne przy "Płukaniu". W wyniku podgrzania powietrza przy użyciu kolumny sorpcyjnej, w której uwalnia się ilość kondensacji (skroplin) pary wodnej, przy każdym przechodzeniu przez kolumnę sorpcyjną zwiększa się pojemność przyjęcia wilgoci, co prowadzi do poprawienia wyniku suszenia oraz do skrócenia czasu suszenia. Dodatkowe podgrzanie powietrza dzięki uzupełniającemu podgrzaniu z układu grzewczego w programie częściowym "Suszenie" przekraczającym podgrzanie z kolumny sorpcyjnej a tym samym również naczyń w przypadku zmywarek, nie jest z reguły konieczne, 3 ponieważ energia cieplna uwalniająca się w kolumnie sorpcyjnej jest wystarczająca, żeby podgrzać powietrze do wysokich temperatur, np.70°C. Kolumna sorpcyjna podgrzewa się w wyniku ciepła kondensacyjnego do wysokich temperatur, np. 150°C. [0014] W przypadku przede wszystkim zamkniętego systemu powietrza wyklucza się w pełni wymianę zabrudzonego powietrza z otoczenia, i zapobiega się tym samym ponownemu zabrudzeniu wsadu podlegającego myciu. Niniejszy wynalazek zapewnia procedurę umożliwiającą możliwie jak najbardziej opłacalną i ekonomiczną eksploatację urządzenia wymienionego na początku rodzaju, a także efektywne suszenie wsadu, który ma zostać poddany procesowi osuszenia oraz w miarę możliwości utrzymania na możliwie jak najniższym poziomie zużycia energii. [0015] Zgodnie z cechą tego wynalazku, w celu desorpcji materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym powietrze przeprowadza się z komory roboczej przez kolumnę sorpcyjną ponownie do komory roboczej a w trakcie przeprowadzania powietrza zostaje ono podgrzane. [0016] Jak wiadomo, materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym podgrzewa się w celu desorpcji do bardzo wysokich temperatur, do czego jest potrzebna energia cieplna. Podczas tego procesu zgromadzona ciecz ulatnia się w formie gorącej pary wodnej. Parę wodną głównie strumieniem powietrza wprowadza się do komory roboczej urządzenia i tym samym podgrzewa się powietrze w komorze roboczej a w wyniku tej operacji podgrzewa się ciecz myjącą i/lub wsad, który ma być poddany procesowi mycia, czyli np. naczynia. Przepływające powietrze schładza się, w wyniku czego zawarta w nim para wodna skrapla się w całości lub częściowo. Odbywa się to przede wszystkim w formie zamkniętego obiegu powietrza. Wprowadzenie gorącej pary wodnej oraz podgrzanego powietrza do komory roboczej w trakcie trwania programu częściowego z cieczą myjącą, która ma zostać podgrzana albo ewentualnie już jest podgrzana, jest wystarczające, żeby podgrzać w dostatecznym stopniu ciecz myjącą. Dzięki temu nie ma konieczności dalszego podgrzewania a energię cieplną zastosowaną do desorpcji można wykorzystać, poza niewielką ilością energii potrzebnej do przerwania sił wiązania wody z materiałem odwodorniającym o charakterze odwracalnym, prawie w całości do podgrzania cieczy myjącej i/lub wsadu, który będzie poddany operacji mycia, np. naczyń. Ponadto oprócz oszczędności energii jest również zagwarantowane umycie wsadu, który miał zostać poddany procesowi mycia. [0017] Przepuszczenie powietrza odbywa się w trakcie programu częściowego przy cieczy myjącej, która ma zostać podgrzana. 4 [0018] W innej postaci wykonania w celu desorpcji materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym prowadzi się powietrze przez kolumnę sorpcyjną i ulega ono w tym czasie podgrzaniu, prowadzi się powietrze przez zasobnik ciepła w celu schłodzenia a następnie w celu podgrzania przez zasobnik ciepła do komory roboczej, żeby zmagazynować w zasobniku ciepła ciepło użyte do desorpcji. [0019] Zgodnie z opisem wynalazku w celu desorpcji podgrzewa się ? przy wykorzystaniu układu grzewczego - kolumnę sorpcyjną lub powietrze w przewodzie do kolumny sorpcyjnej. [0020] Zgodnie z innym korzystnym wariantem w wyniku podgrzanego przechodzącego powietrza podgrzewa się ciecz myjącą i/lub wsad, który ma zostać poddany procesowi mycia a desorpcyjna wilgoć z kolumny sorpcyjnej, co najmniej częściowo jest oddawana w komorze roboczej. [0021] Ponadto w programie częściowym z cieczą myjącą, która ma zostać podgrzana, czyli np. ?Płukanie?, powietrze może zostać poprowadzone z komory roboczej przez kolumnę sorpcyjną przy wyłączonym ogrzewaniu i wprowadzone do komory roboczej, przy czym powietrze zostanie podgrzane przez ciepło kondensacyjne w kolumnie sorpcyjnej. [0022] Wynalazek na podstawie przykładu wykonania procedury w zmywarce zostanie później wyjaśniony. [0023] Zgodną z wynalazkiem procedurę mającą na celu eksploatację urządzenia z co najmniej jednym programem częściowym "Suszenie" wykonuje się na podstawie wyjaśniającego przykładu wykonania. Zmywarka ? jak wiadomo ? ma program mycia, którego przebieg ogólnie rzecz ujmując składa się co najmniej z jednego programu częściowego "Mycie wstępne", programu częściowego "Mycie właściwe", co najmniej jednego programu częściowego "Płukanie pośrednie", "Płukanie" oraz programu częściowego "Suszenie". Zgodnie z opisem wynalazku przy dobrze wyjaśnionym przykładzie wykonania przynajmniej w programie częściowym ?Suszenie? powietrze prowadzi się z komory roboczej przez kolumnę sorpcyjną, a następnie z powrotem do komory roboczej. [0024] W przykładzie wykonania w tym celu komora robocza zmywarki ?zbiornik mycia ? jest wyposażony w otwór wylotowy w górnej części zbiornika mycia. Z tego otworu wylotowego przewód powietrza prowadzi do dmuchawy a z dmuchawy do kolumny sorpcyjnej. [0025] Kolumna sorpcyjna zawiera materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym, który podczas przechodzenia powietrza przyjmuje na siebie wilgoć, sam zgodnie z wiedzą na 5 ten temat ulega podgrzaniu i podgrzewa tym samym również przechodzące powietrze. Istnieje również możliwość dodatkowego podgrzania powietrza przy użyciu ogrzewania, wzmacniając efekt podgrzewania. [0026] W przykładzie wykonania inny przewód powietrza prowadzi od komory sorpcyjnej do wlotu znajdującego się w dolnej części zbiornika mycia. [0027] Powietrze wprowadzone do zbiornika mycia i podgrzane jest całkowicie suche i wykazuje się dużą zdolnością wchłaniania wilgoci. Powietrze wznosi się w zbiorniku mycia do góry i wchłania pozostałą wilgoć z wsadu, który ma być poddany procesowi mycia. Następnie ? tak jak to zostało opisane już powyżej- powietrze jest znowu doprowadzane do kolumny sorpcyjnej. [0028] W wyniku użycia materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym preferuje się rozwiązanie, że podgrzanie wsadu, który ma zostać poddany myciu, nie jest konieczne, np. w przypadku zmywarek w programie częściowym "Płukanie". Oznacza to zaoszczędzenie znaczącej ilości energii. W wyniku podgrzania powietrza zwiększa się zdolność wchłaniania wilgoci przy każdym przeprowadzeniu przez kolumnę sorpcyjną, co prowadzi do poprawienia wyniku suszenia oraz skrócenia czasu suszenia. W przypadku preferowanego zamkniętego systemu powietrza w pełni wyklucza się wymianę zabrudzonego powietrza z otoczenia, i zapobiega się tym samym ponownemu zabrudzeniu wsadu podlegającego myciu. [0029] Materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym ma jak wiadomo ograniczoną zdolność wchłaniania cieczy. Aby ponownie można było z niego skorzystać, konieczna jest desorpcja, podczas której materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym podgrzewa się do wysokiej temperatury a ciecz jest odprowadzana w postaci pary. [0030] Zgodnie z wynalazkiem desorpcję materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym przeprowadza się w trakcie programu częściowego z cieczą myjącą, która ma zostać podgrzana. [0031] W przykładzie wykonania desorpcję materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym przeprowadza się w trakcie programu częściowego "Mycie właściwe" i/lub "Mycie wstępne", podczas którego w zmywarce wsad do mycia poddaje się procesowi mycia poprzez zastosowanie podgrzanej cieczy myjącej przy użyciu urządzeń rozpylających. W tym celu wykorzystuje się np. ogrzewanie umieszczone w kolumnie sorpcyjnej, które podgrzewa do wysokiej temperatury materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym. 6 [0032] Zgodnie z wynalazkiem w trakcie desorpcji materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym powietrze jest prowadzone z komory roboczej np. przez otwór wylotowy przez kolumnę sorpcyjną a następnie ponownie do komory roboczej np. przez otwór wlotowy, i podczas przepływu powietrza jest ono podgrzewane przez układ grzewczy. [0033] W przykładzie wykonania w trakcie programu częściowego "Mycie właściwe" przy użyciu wymienionej powyżej dmuchawy zasysane jest powietrze ze zbiornika mycia a następnie jest sprężane przez kolumnę sorpcyjną. Wydobywająca się z kolumny sorpcyjnej gorąca para wodna oraz podgrzewane teraz powietrze przenikają do zbiornika mycia przez wymieniony powyżej otwór wlotowy i natykają się na tam na obieg cieczy myjącej i/lub naczynia, które też są podgrzewane. [0034] Wprowadzenie gorącej pary wodnej oraz podgrzanego powietrza do komory roboczej w trakcie programu częściowego zcieczą myjącą, która ma zostać podgrzana lub ewentualnie już została podgrzana jest wystarczające, żeby w stopniu dostatecznym podgrzać ciecz myjącą i/lub naczynia. Dzięki temu można zrezygnować z innego ogrzewania, a energię cieplną zastosowaną do desorpcji można wykorzystać, poza niewielką ilością energii potrzebnej do przerwania sił wiązania wody z materiałem odwodorniającym o charakterze odwracalnym, prawie w całości do podgrzania cieczy myjącej i/lub naczyń, które będą poddane operacji mycia. Ponadto oprócz oszczędności energii jest również zagwarantowane efektywne mycie wsadu, który miał zostać poddany procesowi mycia. [0035] W innym wariancie desorpcji materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym nie wykonuje się w trakcie trwania programu częściowego z cieczą do mycia, która ma zostać podgrzana, lecz w innym dowolnym czasie, co jest możliwe dzięki temu, że uwalniana energia jest tymczasowo gromadzona w zasobniku ciepła, np. przy czynniku przechodzącym w stan ciekły przy dużym cieple topnienia albo w magazynie ciepła wykorzystującym materiał zmiennofazowy a w razie zapotrzebowania ciepło jest oddawane cieczy myjącej, która ma zostać podgrzana i/lub naczyniom. Może to doprowadzić do sytuacji, że np. jeśli do desorpcji wykorzystano więcej energii cieplnej niż jest to potrzebne w programie częściowym, to nadwyżkę energii wykorzystuje się w późniejszym programie częściowym z cieczą myjącą, którą należy podgrzać. [0036] Kolumnę sorpcyjną - jak już opisano - w trakcie programu częściowego z cieczą myjącą, którą należy podgrzać, podgrzewa się przede wszystkim, korzystając z ogrzewania do bardzo wysokiej temperatury, np. 300°C, żeby kolumna sorpcyjna oddała zgromadzoną wodę. Również w przypadku programu częściowego "Suszenie" kolumna sorpcyjna podgrzewa się 7 do wysokich temperatur, np. 150°- 200°C, w wyniku ciepła kondensacyjnego pary wodnej lub wilgoci. Dzięki temu suche powietrze wprowadzone do zbiornika mycia albo powietrze z parą wodną mogą osiągnąć takie temperatury, które mogą prowadzić do uszkodzenia naczyń, np. elementów z tworzyw sztucznych. Dlatego też temperaturę wlotu powietrza w komorze mycia trzeba w kolejnym wykonaniu obniżyć, schładzając wnętrze, tak żeby zapobiec powstawaniu uszkodzeń. W tym celu w programie częściowym "Suszenie" pozostałą wodę prowadzi się do otworu wprowadzającego lub w jego pobliże i schładza się strumień powietrza. Poza tym suche i ciepłe powietrze przejmuje (wchłania) część wody, co na podstawie ciepła parowania dyfuzyjnego prowadzi do schłodzenia strumienia powietrza. W programie częściowym z cieczą myjącą, która ma zostać podgrzana, przy otworze wlotowym zachodzi wymiana ciepła poprzez wodę rozpryskową oraz strumień powietrza z parą wodną. Korzystne jest takie umiejscowienie otworu wlotowego, żeby strumień powietrza nie był ukierunkowany bezpośrednio na naczynia i żeby zachodziło wystarczające schłodzenie strumienia powietrza wodą rozpryskową. [0037] Oprócz ogrzewania do podgrzania kolumny sorpcyjnej na potrzeby desorpcji zwanego dalej ogrzewaniem powietrza ? zmywarka, według wynalazku, w przykładzie wykonania, który nie został tu przedstawiony, posiada podgrzewacz przepływowy do podgrzewania cieczy myjącej, w razie gdyby w oparciu o niniejszy wynalazek nie zrezygnowano z niego. Jeżeli w programie częściowym "Płukania" w innym przykładzie wykonania konieczne byłoby podgrzewanie, można to zapewnić albo korzystając z podgrzewacza przepływowego wg stanu techniki albo z ogrzewania powietrza przy włączonej dmuchawie. Korzyść z ogrzewania przy użyciu ogrzewania powietrza polega na tym, że w kolejnym programie częściowym "Suszenie" można skorzystać ze zmagazynowanej w kolumnie sorpcyjnej energii cieplnej w celu osuszenia. [0038] W innym wariancie podczas programu częściowego z cieczą myjącą, która ma zostać podgrzana, np. "Płukanie" można włączyć dmuchawę - przy wyłączonym ogrzewaniu powietrza. [0039] W wyniku powyższego przez kolumnę sorpcyjną prowadzi się wilgotne powietrze, które wchłania wilgoć i podgrzewa się przez uwalniającą się energię kondensacyjną, podgrzewa się również kolumna sorpcyjna oraz tym samym przepływające powietrze. W ten sposób można wykorzystać ciepło kondensacyjne do podgrzania cieczy myjącej i/lub naczyń. Kolumnę sorpcyjną należy optymalnie wykorzystać, żeby również w programie częściowym "Suszenie" można było uzyskać dobry wynik suszenia. 8 [0040] Niniejszy wynalazek zapewnia procedurę, pozwalającą na możliwie jak najbardziej rentowne i opłacalne użytkowanie zmywarki, oraz umożliwiającą efektywne osuszenie znajdującego się w niej wsadu, a także zapewniającą utrzymanie powiązanego z tym zużycia energii na możliwie jak najmniejszym poziomie. 9 Zastrzeżenia patentowe 1. Procedura umożliwiająca eksploatację zmywarki z co najmniej jednym programem częściowym "Suszenie", przy czym w co najmniej jednym programie częściowym "Suszenie" powietrze przepływa z komory roboczej przez kolumnę sorpcyjną a następnie z powrotem do komory roboczej, przy czym kolumna sorpcyjna zawiera materiał odwodorniający o charakterze odwracalnym i wchłania wilgoć z powietrza w trakcie jego przepływu a na potrzeby desorpcji materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym kolumna sorpcyjna lub powietrze w przewodzie do kolumny sorpcyjnej jest podgrzewane z układu ogrzewania, znamienna tym, że do desorpcji materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym powietrze przepływa z komory roboczej przez kolumnę sorpcyjną a następnie z powrotem do komory roboczej i jest podgrzewane w trakcie przepływu, oraz że przepływ powietrza następuje w trakcie programu częściowego z cieczą myjącą, która ma zostać podgrzana. 2. Procedura według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że podgrzane przepływające powietrze podgrzewa ciecz do mycia i/lub wsad, a desorpcyjna wilgoć z kolumny sorpcyjnej jest oddawana co najmniej częściowo w komorze roboczej. 3. Procedura według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 lub 2, znamienna tym, że w programie częściowym z cieczą myjącą, która ma zostać podgrzana, np. "Płukanie", powietrze przepływa z komory roboczej przez kolumnę sorpcyjną przy wyłączonym ogrzewaniu i jest wprowadzane do komory roboczej, przy czym to powietrze podgrzewa się, korzystając z ciepła kondensacyjnego w kolumnie sorpcyjnej. 4. Procedura według któregokolwiek z zastrzeżeń1 do 3, znamienna tym, że desorpcję materiału odwodorniającego o charakterze odwracalnym wykonuje się w trakcie programu częściowego "Mycie właściwe" i/lub "Mycie wstępne". 10


Grupy dyskusyjne