Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1654431 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1654431 T3


EP 1654431 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.07.2004 04767930.3 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1654431 T3 Int.Cl. B32B 17/10 (2006.01) F24J 2/46 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 30.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/48 EP 1654431 B1 Tytuł wynalazku: Element warstwowy w postaci płyty z ustaleniem pozycji do połączenia klejonego (30) (43) Pierwszeństwo: 08.08.2003 DE 10336359 Zgłoszenie ogłoszono: 10.05.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/19 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR PL/EP 1654431 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: CHRISTOF ERBAN, Herzogenrath, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Renata Piekarz AOMB POLSKA SP. Z O.O. ul. E. Plater 53 21 piętro 00-113 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 654 431 B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy elementu warstwowego w postaci płyty z ustaleniem pozycji zawierającego co najmniej pierwszą i drugą część składową, które są połączone jedna z drugą, przynajmniej pośrednio przez połączenie powierzchni za pomocą warstwy klejącej, oraz z co najmniej jednym elementem podpierającym połączonym z pierwszą częścią składową, do mocowania elementu warstwowego na konstrukcji nośnej i aktywnym ustaleniem pozycji drugiej części składowej, przynajmniej w przypadku defektu klejenia. [0002] Elementy warstwowe w postaci płyty, które składają się z co najmniej dwóch części składowych i warstwy klejącej łączącej je przez klejenie powierzchni lub otaczającej ramy przyklejonej do obu części składowych, mogą w znany sposób być mocowane bez ramy do struktur, mocując do konstrukcji nośnej tylko część składową skierowaną w stronę budynku. Przykłady takich elementów i ich mocowań znajdują się w dokumentach EP 277 535 A2 i EP 595 062 A1. Zgłaszający sprzedaje i wykorzystuje elementy podpierające tego typu (otwór ślepy z podcięciem, kotwienie elementu podpierającego w postaci śruby z kołkiem o przeciwnym rozwarciu) pod nazwą SGG Point XS. [0003] Ze względów bezpieczeństwa, mocowanie wyłącznie klejone części składowej umieszczonej na zewnątrz jest jednak najczęściej uzupełnione środkami mechanicznymi, które tworzą co najmniej jedno ustalenie pozycji zewnętrznej części składowej w przypadku defektu klejenia. Według dokumentu DE 693 10 389 T2 (odpowiadającego EP 552 101 B1), część składowa bliska budynkowi elementu elewacyjnego z oszklenia izolującego jest zamocowana za pomocą punktowych podparć zamontowanych na tym ostatnim, podczas gdy część składowa zewnętrzna, dalsza od budynku, jest utrzymywana tylko przez ramę dystansową i klejenie. Dla zapewnienia pozycji części składowej zewnętrznej, przewidziano tutaj metalowe połączenia, które są zamocowane do punktowych podparć, i które zaczepiają się od spodu o dolne krawędzie obu części składowych. [0004] Dokument EP 319 695 A1 ujawnia ustalenie 2 pozycji dla elementów EP 1 654 431 B1 elewacyjnych z oszklenia izolującego, które są ogólnie klejone do konstrukcji nośnej w postaci oszklenia nazywanego "structural glazing" (oszklenie strukturalne). W jednym z wariantów, ustalenie pozycji jest utworzone ze sworzni, które zaczepiają się w otworze ślepym z podcięciem zewnętrznej części składowej oddalonego od budynku w elementach z oszklenia izolującego, i które są przytrzymywane przez konstrukcję nośną w przypadku defektu klejenia. [0005] Dokument DE 197 51 124 C1 opisuje element warstwowy z podparciami, które przechodzą przez jedną z części składowych, i które są mocowane za pomocą kołka o przeciwnym rozwarciu w ślepym otworze z podcięciem w drugiej części składowej. Analogiczne rozwiązanie jest ujawnione w dokumencie DE 100 54 816 A1, w którym podparcie typu sworzeń jest zamocowane za pomocą twardniejącej masy wypełniającej w ślepym otworze drugiej części składowej. [0006] Wynalazek ma na celu dostarczenie elementu warstwowego w postaci płyty do budownictwa z prostym ustaleniem pozycji. [0007] Ten problem jest rozwiązany według wynalazku za pomocą cech z zastrzeżenia 1. [0008] Cechy z zastrzeżeń zależnych przedstawiają korzystne postaci wykonania tego wynalazku. [0009] Pewne mocowanie mechaniczne pierwszej części składowej w zasadzie wystarcza jako podstawa do ustalenia pośredniej pozycji względnej drugiej części składowej. Korzystnie, ustalenie pozycji względnej obu części składowych jest zapewnione przez zamontowanie co najmniej jednego elementu mocującego przechodzącego przez płaszczyznę łączenia między dwoma częściami składowymi i wchodzącego w obie części składowe. Działa ono w sposób szczególnie dyskretny i niezależnie od podparć elementu warstwowego. [0010] Oczywistym jest, że liczba elementów mocujących do zainstalowania w elemencie warstwowym zależy od powierzchni elementów warstwowych, w danym przypadku od pozycji zamontowania (pionowa, nachylona, pozioma) i również od ciężaru części składowej do zamocowania. [0011] Zasadniczo, elementy oszklenia izolującego mogłyby oczywiście również być wyposażone w takie ustalenia pozycji. Korzystne zastosowanie tych ustaleń pozycji 3 EP 1 654 431 B1 odnosi się jednak do płyt warstwowych z dwoma częściami składowymi i łączącą je warstwą klejącą jedną do drugiej przez klejenie powierzchni. Dalszy ciąg opisu dotyczy zatem tego typu, nie wykluczając przy tym innych. [0012] Elementy warstwowe mogą być wyposażone w inne elementy funkcjonalne, w szczególności elektryczne, na przykład ogniwa słoneczne umieszczone między częściami składowymi, warstwy grzewcze, elementy antenowe lub alarmu. Oczywistym jest, że przy ustaleniach pozycji odpowiednie elementy mocujące muszą zawsze być zainstalowane w taki sposób żeby w żaden sposób nie zawadzać wspomnianym elementom funkcjonalnym. [0013] Nawet jeżeli nie jest to absolutnie konieczne ale jednak bardzo zalecane, właściwe podparcie elementów warstwowych na konstrukcji nośnej zaczepia się tylko na jednej części składowej, zwłaszcza w sposób korzystny tylko do płaszczyzny części składowej znajdującej się przeciwlegle do elementów funkcjonalnych. Ich rozmieszczenie może wtedy być wybrane dowolnie, uwzględniając wymagania narzucone przez siły statyczne i dynamiczne oraz przez konstrukcje nośną. Wolna płaszczyzna elementu warstwowego w pozycji montażu pozostaje więc nienaruszona. [0014] Elementy warstwowe lub oszklenia izolujące, które z kolei są klejone na konstrukcji nośnej ("structural glazing"), mogą jednak być wyposażone również w ustalenie pozycji według wynalazku. [0015] Podobnie elementy stopniowane, w których jedna (większa) część składowa jest utrzymywana swoją krawędzią punktowo połączeniami na konstrukcji nośnej lub w ramie, podczas gdy druga część składowa (mniejsza) jest tylko przyklejona do pierwszej części składowej, mogą przyjąć ustalenie pozycji opisanego tutaj typu. Inna możliwość zastosowania dotyczy elementów połączonych punktowo na krawędzi, w których część składowa do zamocowania zawiera, w obszarze podparć, tylko wybrania naprzeciw zamocowanej części składowej o tej samej wielkości. [0016] W końcu, można również przewidzieć takie ustalenie pozycji bezpośrednio między środkiem dystansowym przyklejonym do obu części składowych, albo w postaci ramy obwodowej lub tylko odcinków, i jednym lub kilkoma częściami składowymi, które on łączy. Ta postać wykonania może być zastosowana nie tylko do zwyczajnych środków dystansowych z profili stałych (metal, tworzywo sztuczne, 4 EP 1 654 431 B1 ceramika, szkło) ale również do znanych środków dystansowych, tworzonych in situ, na przykład przez wytłaczanie lub przez formowanie wtryskowe. Można by również zaplanować rozmieszczenie ustalenia pozycji ponownie między dwoma częściami składowymi do zamocowania jednej w stosunku do drugiej, przechodząc przez środek dystansowy. Oczywiście, w przypadku elementu oszklenia izolującego z przestrzenią pośrednią między częściami składowymi zamkniętymi w sposób szczelny gazowo, trzeba zwracać uwagę żeby ustalenie pozycji nie zagrażało szczelności układu. [0017] Oczywistym jest, że wykorzystanie ustalenia pozycji według wynalazku nie wyklucza, żeby elementy podparcia na konstrukcji nośnej podtrzymywały również drugą część składową dodatkowo z pierwszą częścią składową. [0018] Jako materiały na elementy warstwowe, można uwzględnić również, obok materiałów przezroczystych jak szkło - korzystnie hartowane lub częściowo hartowane - i tworzywo sztuczne, inne materiały jak metalowe blachy, płyty kamienne lub marmurowe, etc. Oczywiście, jakiekolwiek pary odmiennych materiałów mogą również tworzyć element warstwowy omawianego tutaj typu. [0019] Nie jest absolutnie koniecznym mocne połączenie elementów mocujących z dwoma częściami składowymi (lub ewentualnie z środkiem dystansowym i jedną lub kilkoma częściami składowymi), nawet jeżeli ich proste oddzielenie od elementu warstwowego miałoby być uniemożliwione. W ramach ustalenia pozycji, pewien ruch początkowy jest całkowicie dopuszczalny. Elementy mocujące muszą jedynie uniemożliwiać w sposób niezawodny rozprzestrzenianie się tego ostatniego poza zakres jeszcze dopuszczalny. Klejenie nie puści nagle, ale poprzez proces pełzania, zachowując więc pewną resztkową przyczepność. Minimalny wymóg narzucony elementom mocującym nie jest zatem również zagwarantowaniem przyczepności dwóch części składowych prostopadle do ich rozciągłości powierzchniowej. Niemniej, mogą one również spełniać ten warunek dostosowanym ukształtowaniem i/lub mocowaniem do lub w częściach składowych. [0020] Według pierwszej postaci wykonania, element mocujący jest wprowadzany w otwór przechodzący przez obie części składowe, i korzystnie w taki sposób żeby kończył się równo z powierzchnią płaszczyzn zewnętrznych obu części składowych. Nowoczesne warunki produkcji pozwalają, nawet w częściach składowych, które są przewiercone przed utworzeniem elementu 5 warstwowego (część składowa EP 1 654 431 B1 warstwowa), i które są następnie hartowane termicznie żeby zwiększyć ich wytrzymałość mechaniczną, wykonać oddzielne otwory z dokładnością położenia wystarczającą tak aby były one w jednej linii na jednej osi z niewielkimi odchyleniami w warstwach obu części składowych. Dlatego, możliwym jest zamontowanie potem elementów mocujących w postaci sworzni rozpatrywanego tutaj typu przy niewielkich kosztach w końcowym elemencie warstwowym. [0021] Oczywiście warstwa klejąca między dwoma częściami składowymi musi również mieć wybranie dla przejścia elementu mocującego. Ewentualnie powinno ono być wykonane już przed połączeniem, lub potem dostosowanymi środkami, kiedy element mocujący jest montowany po połączeniu części składowych. [0022] Jeżeli wykorzystuje się na przykład termoplastyczną folię klejącą, element mocujący może wtedy być podgrzany powyżej temperatury topnienia folii klejącej przed jego umieszczeniem i następnie wciśnięty przez folie klejącą. Przy tej metodzie, byłoby zbędne oddzielne wykonywanie otworu w folii klejącej i uzyskałoby się mocowanie osiowe i promieniowe elementu mocującego przy pomocy warstwy klejącej, która do niego przywrze. [0023] Jeżeli klejenie obu części składowych wykonywane jest przez wylanie żywicy twardniejącej (jak to jest rozpowszechnione w przypadku modułów słonecznych), element mocujący może już być wprowadzony przed wylaniem i następnie zamocowany w kierunku osiowym i promieniowym wylaną żywicą, jeżeli wystarczająca przyczepność jest zagwarantowana między elementem mocującym a wylaną żywicą. [0024] Elementy mocujące mogą również być zamocowane w inny sposób do co najmniej jednej z dwóch części składowych, na przykład przez zakleszczenie i/lub oddzielne klejenie. Jeżeli wykorzystuje się elementy mocujące z tworzywa sztucznego lub z miękkiego metalu (na przykład czystego aluminium), mogą one, przez własne odkształcenie sprężyste lub plastyczne, kompensować zarówno niedowymiarowanie otworu w częściach składowych jak i lekkie przesunięcie boczne pojedynczych otworów. Elementami mocującymi odkształcalnymi sprężyście lub plastycznie są na przykład tuleje dociskowe (wydrążone sworznie nacięte podłużnie) lub sworznie wyposażone w żebra zewnętrzne podłużne lub poprzeczne. Dzięki ich odkształceniu sprężystemu i/lub plastycznemu, uzyskuje się mocowanie promieniowe i osiowe przez zaciskanie odpowiednich elementów mocujących w wybraniach 6 EP 1 654 431 B1 przewidzianych do tego celu. [0025] Według innej postaci wykonania, jedna z części składowych ma otwór przelotowy a druga część składowa ślepy otwór w jednej linii z nim. Element mocujący jest wprowadzany przed lub po połączeniu obu części składowych, korzystnie ponownie w taki sposób żeby nie wystawał z wylotu otworu przelotowego. Jego zamontowanie i/lub mocowanie mogą być przeprowadzone tak jak opisano wyżej. [0026] Według jeszcze innej postaci wykonania, element mocujący, według wynalazku, może być w całości umieszczony w elemencie warstwowym, na sposób wpustu pryzmatycznego, który jest dobrze znany w konstrukcji maszyn. Płaszczyzny zewnętrzne nienaruszone; elementu warstwowego podobnie, można mogą pominąć w takim oddzielne przypadku pozostać mocowanie elementu mocującego. Jednakże, trzeba wykonać w obu płaszczyznach wewnętrznych obu części składowych elementu warstwowego wybrania (rowki, ślepe otwory, ...) z możliwie dużą precyzją pozycji i element mocujący musi już być wprowadzony przed połączeniem płyt przez klejenie. Chodzi o rozwiązanie problemu zapewnienia szczególnie estetycznego wyglądu z zewnątrz, ponieważ takie wykonanie jest ledwo widoczne, jednak jest ono względnie kosztowne. [0027] To wykonanie mogłoby być przeprowadzone w taki sposób, że po utworzeniu wybrań w obu częściach składowych do połączenia, układa się najpierw pierwszą część składową z wybraniami do góry, wprowadza się element mocujący w wybrania, następnie, ewentualnie, kładzie się folię klejącą i w końcu układa się drugą część składową w taki sposób, żeby element mocujący był wprowadzony w jej wybranie. Następnie, można utworzyć klejony element warstwowy. Podczas klejenia wylewaną żywicą, w znany sposób wprowadza się ramę dystansową między obie części składowe, i tak utworzona przestrzeń pośrednia jest wypełniana wylewaną żywicą. [0028] Same elementy mocujące mogą być wykonane z dowolnego materiału (wystarczająco wytrzymałego) i w jakiejkolwiek postaci, na przykład o przekroju poprzecznym cylindrycznym, eliptycznym, wielokątnym, wydrążone lub pełne, gładkie lub żebrowane, z uskokami, etc. Oczywiście, wymiary wybrań w częściach składowych i elementów mocujących muszą być dopasowane jedne do drugich w taki sposób, żeby w przypadku pełzania części składowej do zamocowania, wyciągnięcie elementu mocującego pod wpływem obciążenia ścinającego było 7 EP 1 654 431 B1 praktycznie wykluczone. Z drugiej strony, nie wywierane są znaczące siły na pojedynczy element mocujący, tak że nie musi on być przesadnie masywny. [0029] Inne szczegóły i zalety celu wynalazku pojawią się na rysunkach przykładu wykonania i jego następującego szczegółowego opisu. [0030] Na tych rysunkach, które są uproszczonymi ilustracjami bez szczególnej skali, Fig. 1 jest widokiem w przekroju pierwszej postaci wykonania elementu warstwowego według wynalazku, w obszarze podparcia i ustalenia pozycji; i Fig. 2 pokazuje drugą postać wykonania analogiczną do Fig. 1, z wariantem ustalenia pozycji. [0031] Według Fig. 1, element warstwowy 1 składa się z pierwszej części składowej 1.1 i drugiej części składowej 1.2, tutaj obu ze szkła. Warstwa klejąca 2 łączy obie części składowe jedną z drugą na całej ich powierzchni. Część składowa 1.2 umieszczona niżej na rysunku utrzymuje na swojej płaszczyźnie skierowanej ku warstwie klejącej 2 element funkcjonalny 3 pokazany jedynie w sposób schematyczny w postaci powłoki. W korzystnym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, element funkcjonalny składa się z pewnej liczby fotowoltaicznych ogniw słonecznych, a element warstwowy 1 tworzy lub zawiera moduł słoneczny. [0032] Powierzchnia części składowej 1.2 znajdująca się na zewnątrz/poniżej i przeciwlegle do elementu funkcjonalnego 3 wyposażona jest w ślepy otwór z podcięciem 4. Zakotwiony jest w nim, w znany sposób przy pomocy kołka o przeciwnym rozwarciu, element podpierający w postaci śruby 5 na przykład typu SGG Point XS, którą element warstwowy 1 może być zamocowany do konstrukcji nośnej 6 przedstawionej jedynie podwójną linią przerywaną. Ta ostatnia może być ścianą budynku, podpierającą konstrukcją szkieletową, elementem mostu lub analogicznym. [0033] Element podpierający 5 nie dochodzi do płaszczyzny warstwy klejącej 2 i elementu funkcjonalnego 3. Może on być zatem umieszczony swobodnie w strefie powierzchni elementu warstwowego 1, która jest pokryta elementem funkcjonalnym 3. Oczywiście przewiduje się, zależnie od rozmiaru i ciężaru elementu warstwowego 1, kilka elementów podpierających 5 tego typu, które razem tworzą podparcie mechaniczne elementu warstwowego 1 na konstrukcji nośnej 6. 8 EP 1 654 431 B1 [0034] Ponownie zwraca się uwagę, że to mocowanie punktowe przedstawione tytułem przykładu nie wyklucza kombinacji ustalenia pozycji z innymi możliwościami mocowania elementów warstwowych tego typu i z elementami warstwowymi zawierającymi środek dystansowy. [0035] W przypadku zastosowania "modułu słonecznego", regułą jest nachylona pozycja montażowa elementu warstwowego 1 skośnie w stosunku do promieniowania słonecznego, jak to pokazano tutaj, na przykład na dachu budynku i/lub na podpierającej konstrukcji szkieletowej. W konsekwencji, warstwa klejąca 2 i część składowa górna 1.1 w stanie zamontowanym są stale poddawane sile osuwania się w dół. Z natury rzeczy, ta siła jest odprowadzana przez elementy podpierające 5. Moduły słoneczne mogą jednak ze względu na swoje własności być bardzo gorące podczas pracy, tak że pełzanie warstwy klejącej 2 nie może być całkowicie wykluczone. [0036] W pobliżu prawej krawędzi zewnętrznej, na zewnątrz strefy powierzchni pokrytej elementem funkcjonalnym 3, część składowa 1.2 wyposażona jest w otwór przelotowy 7. Ustawiony (zasadniczo) osiowo z nim, utworzony jest otwór przelotowy 8 w części składowej 1.1. Otwór 8 ma większą średnicę niż otwór 7. Element mocujący 9 z grubszą częścią łba 9K i częścią trzpienia 9S jest wprowadzony do obu otworów 7 i 8 w taki sposób, żeby stopień przejścia od części łba 9K do części trzpienia 9S opierał się na warstwie klejącej 2 (lub też był w niej zatopiony). Część trzpienia 9S przechodzi przez płaszczyznę warstwy klejącej 2 i wchodzi w otwór 7 części składowej 1.2. Część łba 9K znajduje się w większym otworze 8 części składowej 1.1. [0037] Długość elementu mocującego 9 odpowiada w przybliżeniu całkowitej grubości elementu warstwowego 1. W konsekwencji, kończy się on przynajmniej w przybliżeniu równo z powierzchnią obu płaszczyzn zewnętrznych części składowych 1.1 i 1.2 i nie wystaje poza nie. Korzystnie jest on utwierdzony w otworach 7 i 8 za pomocą kleju, przy czym to utwierdzenie stanowi tylko zabezpieczenie przed opadaniem. [0038] W przypadku defektu klejenia, odpowiednio pełzania warstwy klejącej 2, górna część składowa 1.1 może w każdym przypadku przemieszczać się w stosunku do części składowej 1.2 aż do chwili kiedy ścianka jej otworu 8 dotknie elementu mocującego 9. W ten sposób, ustanawia się mechaniczne ustalenie pozycji, przez 9 EP 1 654 431 B1 dostosowanie kształtu, zestawu klejonego utrzymywanego przez docisk lub zależnie od przypadku przez materiał, które spełnia również wymogi dotyczące konstrukcji. [0039] Fig. 2 pokazuje wariant ustalenia pozycji. Tutaj, tylko część składowa 1.2 ma otwór przelotowy 7, podczas gdy w części składowej 1.1 przewidziano otwór ślepy 8'. Ten ostatni ponownie jest przynajmniej w przybliżeniu ustawiony osiowo z otworem przelotowym 7. Tutaj, oba otwory mają zasadniczo tę samą średnicę. [0040] Cylindryczny element mocujący 9 jest ponownie wprowadzany jako ustalenie pozycji do obu otworów 7 i 8', w taki sposób, że przechodzi on przez płaszczyznę warstwy klejącej 2. Jest on utwierdzony w otworach za pomocą klejenia wytrzymałego na ciepło. Powierzchnia zewnętrzna górnej części składowej 1.1 pozostaje nienaruszona bez otworu w obszarze ustalenia pozycji. Długość elementu mocującego 9 jest dopasowana do głębokości otworów 7 i 8', w taki sposób żeby mógł on być zamontowany w pozycji całkowicie wciśniętej bez wystawania poza powierzchnię dolną części składowej 1.2. [0041] Dla czysto wizualnego maskowania ustalenia pozycji, element warstwowy 1 może być wyposażony, w strefie krawędzi na powierzchni części składowej 1.1, w nieprzezroczystą barwioną warstwę 10, która kończy się rastrem punktowym w stronę środka części składowej. Barwiona warstwa 10 może być na przykład nałożona sitodrukiem i wypalana podczas hartowania części składowej 1.1. Oczywiście, w przypadku zastosowania "modułu słonecznego", musi ona być umieszczona na zewnątrz strefy powierzchni pokrytej ogniwami słonecznymi. [0042] Według wariantu z Fig. 2, ślepy otwór 8' mógłby być umieszczony w dolnej części składowej 1.1 i otwór przelotowy w części składowej 1.2. Płaszczyzna zakończenia elementu mocującego 9 skierowana na zewnątrz byłaby wtedy korzystnie zabarwiona tym samym odcieniem co barwiona warstwa 10. [0043] Według innej nieprzedstawionej postaci wykonania z Fig. 2, element mocujący byłby jeszcze krótszy niż to co pokazano tutaj, i otwór w części składowej 1.1 byłby również ślepym otworem. Element mocujący 9 musiałby wtedy być umieszczony w wybraniach/ślepych otworach ustawionych w jednej linii przed wykonaniem klejenia. [0044] Oczywistym jest, podobnie jak to wspomniano dla elementów podpierających, że przewiduje się kilka pojedynczych elementów mocujących przedstawionych na 10 EP 1 654 431 B1 figurach tytułem przykładu wykonania, kiedy wymagają tego rozmiar i ciężar elementów warstwowych. Na ogół, wystarczą jednak 2 elementy mocujące. [0045] Zastosowanie ustalenia pozycji w elemencie warstwowym wyposażonym w środek dystansowy może być dokonane w prosty sposób również przy pomocy Fig. 1 i 2. W miejsce klejenia na całej powierzchni warstwą klejącą 2, tworzy się tutaj środek dystansowy względnie wąski przyklejony do nich jedynie wzdłuż krawędzi obu części składowych. Może przez niego całego przechodzić element mocujący, podobnie jak przez warstwę klejącą 2, w taki sposób, że istnieje ustalenie pozycji względnej między dwoma częściami składowymi 1.1 i 1.2. Można jednak również przewidzieć elementy mocujące tylko między środkiem dystansowym a jedną lub dwoma częściami składowymi. W każdym z przypadków, elementy mocujące przechodzą przez uszczelkę klejoną między środkiem dystansowym a daną częścią składową i podtrzymują tę ostatnią w przypadku ewentualnego defektu klejenia. 11 EP 1 654 431 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Element warstwowy w postaci płyty (1) zawierający: - co najmniej pierwszą i drugą część składową (1.1, 1.2), które są połączone jedna z drugą, przynajmniej pośrednio, przez połączenie powierzchni przy pomocy warstwy klejącej (2), - co najmniej jeden element podpierający (5) połączony z pierwszą częścią składową (1.1) żeby zamocować element warstwowy (1) na konstrukcji nośnej (6), i - aktywne ustalenie pozycji drugiej części składowej, przynajmniej w przypadku defektu klejenia, znamienny tym, że ustalenie pozycji (7, 8, 9) jest aktywne tylko między pierwszą a drugą częścią składową i umieszczone jest w odległości od ich krawędzi. 2. Element warstwowy według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że ustalenie pozycji zawiera co najmniej jeden element mocujący (9) przechodzący przez płaszczyznę połączenia klejonego między dwoma częściami składowymi (1.1, 1.2) i wchodzący za każdym razem do wybrania (7, 8) każdej części składowej. 3. Element warstwowy według zastrzeżenia 2, w którym wybranie (7) w co najmniej jednej z części składowych jest otworem przelotowym. 4. Element warstwowy według zastrzeżenia 2 albo 3, w którym wybranie (8) w co najmniej jednej z części składowych (1.1) otwiera się tylko w płaszczyźnie tej części składowej skierowanej ku klejeniu (2), będąc wykonane w szczególności w postaci ślepego otworu albo rowka. 5. Element warstwowy według któregokolwiek z zastrzeżeń od 2 do 4, znamienny tym, że element mocujący (9) jest wykonany w postaci okrągłego czopa z częścią łba (9K) i częścią trzpienia (9S). 6. Element warstwowy według któregokolwiek z zastrzeżeń od 2 do 4, znamienny tym, że element mocujący (9') jest wykonany w postaci cylindrycznego sworznia. 7. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, 12 EP 1 654 431 B1 znamienny tym, że ustalenie pozycji nie wystaje z płaszczyzn obu części składowych (1.1, 1.2). 8. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że przewidziano maskowanie optyczne (10) w obszarze ustalenia pozycji. 9. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że element mocujący ustalenia pozycji jest zamocowany przez klejenie w wybraniu, do którego ten element jest wprowadzony. 10. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że element mocujący ustalenia pozycji jest zaklinowany przez przywieranie w wybraniu, do którego jest on wprowadzony. 11. Element warstwowy według zastrzeżenia 10, znamienny tym, że element mocujący zawiera co najmniej jeden element odkształcalny sprężyście i/albo plastycznie podczas jego wprowadzania do wybrania. 12. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że element mocujący ustalenia pozycji jest zamocowany przez połączenie klejeniem dwóch części składowych w wybraniu, do którego jest on wprowadzony. 13. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że zawiera on co najmniej jeden element funkcjonalny (3), w szczególności ogniwa słoneczne, umieszczony między dwoma częściami składowymi (1.1, 1.2). 14. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że co najmniej jeden element podpierający (5) połączony z pierwszą częścią składową (1.1) zawiera śrubę podpierającą, która jest zamocowana przez przywieranie i/albo zakleszczenie, w szczególności przy pomocy kołka o przeciwnym rozwarciu, w ślepym otworze części składowej (1.1) otwierającym się przeciwlegle do klejenia. 15. Element warstwowy według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń od 1 do 13, znamienny tym, że jest on połączony na swojej krawędzi z elementami podpierającymi. 13 EP 1 654 431 B1 14 EP 1 654 431 B1 WCZEŚNIEJSZE PUBLIKACJE WYMIENIONE W OPISIE Niniejsza lista publikacji przywołanych przez Zgłaszającego przygotowana jest wyłącznie dla wygody czytelników. Nie stanowi ona części europejskiego dokumentu patentowego. Chociaż dołożono wielkiej staranności przy układaniu listy przywołanych publikacji, nie można wykluczyć błędów lub pominięć, a Europejski Urząd Patentowy uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w tym względzie. Dokumenty patentowe wymienione w tym opisie ? ? ? ? ? EP 319695 A1 [0004] ? DE 19751124 C1 [0005] ? DE 10054816 A1 [0005] EP 277535 A2 [0002] EP 595062 A1 [0002] DE 69310389 T2 [0003] EP 552101 B1 [0003] 15


Grupy dyskusyjne