Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1664633 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1664633 T3


EP 1664633 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2004 04765142.7 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1664633 T3 Int.Cl. F24C 7/08 (2006.01) G06F 3/033 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 30.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/48 EP 1664633 B1 Tytuł wynalazku: Urządzenie sterownicze do sprzętu gospodarstwa domowego oraz wyświetlanie informacji (30) (43) Pierwszeństwo: 12.09.2003 DE 10342321 Zgłoszenie ogłoszono: 07.06.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/23 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: BSH Hausgeräte GmbH, München, DE PL/EP 1664633 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: MANFRED PLANKL, Traunwalchen, DE MICHAEL ULMER, Traunreut, DE HANS ROGENHOFER, Holzkirchen, DE KATJA BALK, Grabenstätt, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Andrzej Rosa POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 664 633 B1 - 1 Opis [0001] Niniejszy sterowniczego 5 wynalazek do sprzętu szczególności sprzętu wyświetlaczem do urządzenie do dotyczy gospodarstwa obróbki wyświetlania sterownicze urządzenia domowego, termicznej potraw informacji, steruje w przy wyświetlaniem z czym informacji oraz połączone jest z elementem wybiórczym, służącym do wybierania programu do obróbki termicznej potraw lub trybu pracy, 10 jak również do odpowiedniego sposobu sterowania sprzętem gospodarstwa domowego, w szczególności sprzętem do obróbki termicznej potraw. [0002] Tego dokumentu typu urządzenie DE 198 32 757 C2. sterownicze Opisane jest znane tam jest z urządzenie sterownicze z jednostką obsługi, która wyposażona jest w 15 graficzne urządzenie elementy obsługi wyświetlające, oraz wprowadzania poleceń. odpowiednio do liczne funkcjonalne elementy Do każdego jego liczne obsługi elementu usytuowania i do obsługi, rozmiarów, przyporządkowane jest w urządzeniu wyświetlającym stałe lub 20 zmienne pole sygnalizacyjne. Przypisanie funkcjonalności do każdego elementu obsługi jest zmienne i jest realizowane przy użyciu urządzenia sterowniczego. Aktualne przypisanie funkcjonalności do elementu obsługi jest wskazywane przez odpowiednie 25 oznaczenie na przypisanym do niego polu sygnalizacyjnym. Zatem użytkownikowi wyświetlane jest menu funkcjonalności, z którego, przez manipulowanie jednym z elementów niego obsługi, pozycję przewidziane 30 użytkownik menu. jest menu Do może wybrać przypisywania informacyjne tak, przypisaną do funkcjonalności że użytkownik przez manipulowanie przypisanym do niego elementem obsługi może wywołać informacje, które następnie są pokazywane na urządzeniu wyświetlającym. [0003] Niedogodnością DE 198 32 757 C2 liczba pozycji zaproponowanego urządzenia menu jest w sterowniczego ograniczona dokumencie jest przez to, liczbę że pól sygnalizacyjnych wzgl. przez liczbę elementów obsługi oraz 5 że element obsługi, służący do wywoływania informacji, jest przypisany do urządzenia wyświetlającego. Zatem od aktualnego przypisania funkcjonalności zależy, czy pozycja menu informacyjnego jest udostępniana użytkownikowi. To znaczy, użytkownik może tylko wtedy wywołać informacje, 10 kiedy w aktualnym przypisaniu funkcjonalności, do elementu obsługi przypisana jest pozycja menu informacyjnego. [0004] Z niemieckiej publikacji patentowej DE 44 35 931 A1 znane jest urządzenie obsługi dla sprzętu do 15 obróbki termicznej potraw z wbudowanym urządzeniem sterowniczym do regulowania procesów do obróbki termicznej potraw, którego różne parametry mogą być ustawiane przy użyciu elementu obsługi na sprzęcie do obróbki termicznej 20 potraw. Urządzenie zawiera zewnętrzną ręczne obsługi narzędzie niezaszyfrowanego charakteryzuje jednostkę się programującą, programujące z i dla wskazówki tym, że obejmującą wyświetlaczem operatora tekstu odnośnie niezależnego od urządzenia sterowniczego danego sprzętu do obróbki termicznej potraw wykonywania i zapamiętywania różnych programów do obróbki termicznej potraw, programów 25 diagnostycznych i funkcjonalności obsługi, które mogą być dowolnie wywoływane, sprawdzane i zmieniane oraz przenoszenie ich na każde wbudowane urządzenie sterownicze dowolnego sprzętu do obróbki termicznej potraw. [0005] 30 Dokument automatycznego przykład US 6,080,972 A programowania pieca piekarskiego. sterownicze mogą sterowane dużych z i być przy ujawnia sterowania Piec użyciu odległości i urządzenie i jego komputera przy użyciu pieca, do na urządzenia z modemem połączenia telefonicznego wysyłane obróbki i odbierane, termicznej termicznej 5 potraw programowej. oferuje mogą w i/lub Ergonomicznie Wprowadzane przy użyciu kontrolowane przez auto-analiza zmiany kierunkach sekwencji programowania potraw. sygnały rozkłada funkcjonalności. auto-diagnostyka obsługa termicznej który do obróbki zdalna przełącznika mikroprocesor, do nowej sposób obróbki postępu sekwencji ukształtowana zaprogramowane i obu wyświetlania intuicyjny do wstępnie w przygotowywania sekwencji różne być celu potraw, interaktywny, pożądanej 10 informacje wspierają są je na Ponadto, przy tym użytkownika w ten sposób, że zapisane podczas cyklu pracy, przed przerwą w zasilaniu, czasy i temperatury, są ponownie wyświetlane. Nowatorska, zintegrowana konstrukcja pieca ma 15 niewielkie wymagania na zajmowaną powierzchnię i instalację napowietrzającą oraz redukuje koszty eksploatacji. [0006] Celem wynalazku jest dostarczenie przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterowniczego do sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności sprzętu do obróbki 20 termicznej potraw, który jest proste w manipulowaniu. [0007] Cel ten został osiągnięty przy użyciu urządzenia sterowniczego szczególności cechach 25 do sprzętu sprzętu do przedstawionych w gospodarstwa obróbki domowego, termicznej zastrzeżeniu 1 w potraw, oraz o sposobu sterowania sprzętem gospodarstwa domowego, w szczególności sprzętu do obróbki termicznej potraw, o cechach przedstawionych w zastrzeżeniu 6. [0008] elementów 30 poleceń, Urządzenie sterownicze wybiórczych służące do różne zawiera elementy wywoływania oddzielone do od wprowadzania informacji tak, że użytkownik może przez uruchomienie oddzielnego elementu do wprowadzania poleceń wywoływać informacje, które następnie są wyświetlane na wyświetlaczu. Informacje mogą być wywoływane w różnych stanach roboczych sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności sprzętów do obróbki termicznej potraw. [0009] 5 Zatem w różnych stanach roboczych sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności sprzętu do obróbki termicznej potraw, udostępniane są użytkownikowi informacje, które może on w prosty sposób wywoływać przez uruchomienie oddzielnego elementu do wprowadzania poleceń. Ponadto, 10 urządzenie sterownicze może wyświetlać różne informacje zależnie od danego stanu roboczego. Ma to tę zaletę, że związane z użytkownikowi daną sytuacją, udostępniane są dzięki ułatwiona czemu informacje jest eksploatacja sprzętu do obróbki termicznej potraw. [0010] 15 Informacje są prezentowane w postaci pozycji menu informacyjnego. Urządzenie sterownicze zawiera urządzenie wybiórcze do przeglądania pozycji menu tak, że pozycje menu mogą być urządzenia przeglądane przez użytkownika wybiórczego. Korzystnie, przy urządzenie użyciu wybiórcze odpowiada elementowi do wprowadzania poleceń. Zatem można 20 użytkownikowi udostępniać wiele informacji, które może on wywoływać w prosty sposób, przez wielokrotne uruchamianie elementu do wprowadzania poleceń. [0011] W celu ograniczenia pracy użytkownika przy wprowadzaniu poleceń, w korzystnym przykładzie wykonania 25 przewidziano, że urządzenie sterownicze, dla co najmniej jednej pozycji menu, po upływie z góry określonego przedziału czasu automatycznie opuszcza menu informacyjne. W ten sposób informacji, 30 użytkownik, nie Menu informacyjne określonego wraca do jest przedziału tego informacji. musi samego po uzyskaniu wprowadzać dalszych automatycznie, czasu, stanu, po był poleceń. upływie opuszczane jaki potrzebnych i przed z góry wyświetlacz wywołaniem [0012] Według przewidziano, przy użyciu że korzystnego po przykładu przejrzeniu urządzenia wszystkich sterowniczego, wykonania pozycji menu menu informacyjne jest opuszczane po uruchomieniu elementu do wprowadzania 5 poleceń. W ten sposób sygnalizuje się użytkownikowi, że dla aktualnego stanu roboczego nie są dostępne inne informacje. [0013] Urządzenie sterownicze wyświetla jako informacje parametry określające stan sprzętu do obróbki termicznej potraw 10 i/lub wskazówki wyjaśnienia eksploatacyjne. funkcjonalności W ten sposób, sprzętu i/lub użytkownik może zostać poinformowany przykładowo o faktycznej temperaturze podczas nagrzewania się sprzętu do obróbki termicznej potraw lub o cieple resztkowym po zakończeniu procesu do obróbki termicznej potraw. W szczególności, można również 15 wyjaśnić zastosowane tryby pracy, jak na przykład górny nagrzew pieca lub dolny nagrzew pieca. Ponadto, można przekazać wskazówki o naczyniu, które należy zastosować, lub o optymalnej wysokości tacy w piecu piekarskim. [0014] 20 Informacje mogą być wywoływane w każdym stanie roboczym sprzętu Zatem informacje do są obróbki dostępne dla termicznej użytkownika potraw. w każdym momencie. [0015] obróbki 25 W szczególności, termicznej potraw, wynalazek jak na dotyczy przykład sprzętu do kuchenka z piekarnikiem, mikrofalówka lub piecyk z falami świetlnymi. [0016] Wynalazek i jego rozszerzenia zostaną następnie dokładniej objaśnione w oparciu o rysunki, na których: [0017] Fig. 1 30 przedstawia schematycznie urządzenie sterownicze według wynalazku dla termicznej potraw, zaś sprzętu do obróbki Fig. 2 przedstawia pole do wprowadzania urządzenia sterowniczego poleceń sprzętu do dla obróbki termicznej potraw. [0018] 5 Pokazane na Figurze 1 urządzenie sterownicze 1 według wynalazku dla sprzętu do obróbki termicznej potraw zawiera elektronikę sterującą 2, która połączona jest z wyświetlaczem 3, elementem wybiórczym 4, służącym do wyboru programu do obróbki termicznej potraw lub trybu pracy, oddzielnym elementem 5 do wprowadzania poleceń, służącym do 10 wywoływania informacji i urządzeniem wybiórczym 6, służącym do przeglądania pozycji menu. Ponadto, elektronika sterująca 2 zawiera połączenia z komponentami sprzętu do obróbki termicznej elementami 15 potraw, grzejnymi lub jak na wentylatorem przykład oraz różnymi połączenia z innymi elementami do wprowadzania poleceń lub czujnikami, które tutaj nie są pokazane. Elektronika sterująca 2 obejmuje jednostkę procesorową 7 i jednostkę pamięci 8. [0019] Figura 2 przedstawia pole 9 do wprowadzania poleceń dla urządzenia sterowniczego 1 sprzętu do obróbki 20 termicznej potraw, z wyświetlaczem 3, elementem wybiórczym 10 służącym do uaktywniania automatycznego wyboru programu lub do wyboru trybu pracy, przełącznikiem obrotowym 11, który zawiera generator bitowy, przyciskiem startowym 12, 25 służącym do potraw, elementem zatwierdzania uruchamiania wyboru procesów do zatwierdzającym programu, jak obróbki 13, termicznej służącym również do przyciskiem informacyjnym 14, służącym do wywoływania informacji. [0020] Użytkownik wybiera przy użyciu elementu wybiórczego tryb pracy, jak na przykład górny nagrzew pieca 30 lub dolny nagrzew pieca lub ustawia element wybiórczy 10 w pozycji P automatyczny przełącznika wybór i programu. uaktywnia Przy w użyciu ten sposób przełącznika obrotowego 11, który odpowiednio do kierunków wskazywanych przez strzałki kierunkach, na Figurze użytkownik 2 może wybiera być obracany program w do obu obróbki termicznej potraw dla danego dania, przy czym określenie 5 danego dania jest Przez naciśnięcie jest pokazywane elementu program do Przez naciśnięcie na wyświetlaczu zatwierdzającego obróbki przycisku 13 wybierany termicznej startowego 12, 3. potraw. proces do informacyjnego 14, obróbki termicznej potraw jest rozpoczynany. 10 [0021] Przez naciśnięcie przycisku użytkownik może w każdym momencie wywołać informacje, które są wyświetlane nagrzewania na wyświetlaczu sprzętu do 3. obróbki Przykładowo, termicznej w fazie potraw, przy naciśnięciu przycisku informacyjnego 14, wyświetlana jest 15 aktualna temperatura termicznej potraw, faktyczna która sprzętu mierzona jest do obróbki przy użyciu czujników temperatury. Po zakończeniu procesu do obróbki termicznej potraw, użytkownik może w ten sam sposób wywołać informacje 20 o cieple resztkowym sprzętu do obróbki termicznej potraw. To znaczy, przez naciśnięcie przycisku informacyjnego 14, użytkownik może wywoływać informacje o parametrach wskazujących aktualny stan sprzętu do obróbki termicznej potraw, które są uzyskiwane np. przy użyciu czujników lub w inny sposób. 25 [0022] wyborze Ponadto, użytkownik automatycznego może programu do przykładowo, obróbki przy termicznej potraw, przy użyciu przycisku informacyjnego 14, wywoływać informacje o danym programie do obróbki termicznej potraw, jak 30 na przykład wskazówki o naczyniu, które należy zastosować, lub o optymalnej wysokości wsunięcia tacy w przypadku pieca piekarskiego. Można również wywołać informacje o wybranym trybie pracy, jak np. przy górnym lub dolnym nagrzewie pieca ? wskazówki o tradycyjnych wypiekach lub pieczeniach. W odniesieniu do funkcjonalności sprzętu, można wywołać wskazówki eksploatacyjne lub wyjaśnienia, jak np. w przypadku funkcji czasu pieczenia można wyświetlić wskazówkę, że proces do obróbki termicznej potraw zostanie 5 zakończony po Wspomniane upływie informacje ustawionego są zwykle czasu zapisane pieczenia. w jednostce pamięci 8 i są przez jednostkę procesorową 7, zależnie od sytuacji, wywoływane po naciśnięciu przycisku informacyjnego 14 oraz są wyświetlane na wyświetlaczu 3. 10 [0023] Informacje są przedstawiane w postaci menu informacyjnego. Użytkownik może po naciśnięciu przycisku informacyjnego obrotowego 11 przełącznika 15 wykonaniu, 14 przeglądać pozycje obrotowego przeglądać przy menu 11 pozycje użyciu przełącznika informacyjnego. można, menu w Zamiast alternatywnym informacyjne przez wielokrotne naciśnięcie przycisku informacyjnego 14. W tym przypadku, kierunek wybierania 6 odpowiada elementowi 5 do wprowadzania poleceń, mianowicie przyciskowi informacyjnemu 14. Jeśli przy danej pozycji menu informacyjnego urządzenie 20 wybiórcze 6 nie zostanie uruchomione przez z góry określony przedział czasu, wówczas menu informacyjne zostanie automatycznie opuszczone i wyświetlacz 3 wraca do stanu przed naciśnięciem przycisku informacyjnego 14. Menu informacyjne jest opuszczane również wtedy, kiedy wszystkie 25 dostępne pozycje menu zostały przejrzane, wybiórcze 6 zostało ponownie uruchomione. a urządzenie Lista oznaczeń odsyłających [0024] 5 1 Urządzenie sterownicze 2 Elektronika sterująca 3 Wyświetlacz 4 Element wybiórczy, służący do wyboru programu do obróbki termicznej potraw lub trybu pracy 5 Oddzielny element do wprowadzania poleceń, służący do wywoływania informacji 10 6 Urządzenie wybiórcze, służące do przeglądania pozycji menu 15 7 Jednostka procesorowa 8 Jednostka pamięci 9 Pole do wprowadzania poleceń 10 Element wybiórczy 11 Przełącznik obrotowy z generatorem bitów 12 Przycisk startowy 13 Element zatwierdzający 14 Przycisk informacyjny EP 1 664 633 B1 - 10 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie domowego, potraw, 5 w z sterownicze szczególności wyświetlaczem do sprzętu sprzętu (3) do do gospodarstwa obróbki termicznej wyświetlania informacji, przy czym urządzenie sterownicze (1) steruje wyświetlaniem informacji oraz połączone jest z elementem wybiórczym (4), służącym do wybierania programu do obróbki termicznej potraw lub trybu pracy, przy czym urządzenie sterownicze (1) zawiera oddzielny element do wprowadzania poleceń (5, 10 14), różny od wywoływania informacji wyświetla jako gospodarstwa sprzętu 15 elementu oraz urządzenie informacje parametry domowego i/lub wybiórczego i/lub wskazówki (4), służący sterownicze stanu wyjaśnienia do (1) sprzętu funkcjonalności eksploatacyjne, przy czym informacje mogą być wywoływane w różnych stanach roboczych sprzętu gospodarstwa domowego i urządzenie sterownicze (1) wyświetla różne informacje zależnie od danego stanu roboczego, znamienne tym, że informacje są przedstawiane w postaci 20 pozycji sterownicze (1) menu informacyjnego, zawiera urządzenie że urządzenie wybiórcze (6, 11), służące do przeglądania pozycji menu oraz że informacje mogą być wywoływane w każdym stanie roboczym sprzętu gospodarstwa domowego. 2. 25 Urządzenie znamienne tym, sterownicze że urządzenie według zastrzeżenia wybiórcze (6) 1, odpowiada elementowi do wprowadzania poleceń (5, 14). 3. Urządzenie sterownicze według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienne tym, że urządzenie sterownicze (1) automatycznie opuszcza/kończy 30 menu informacyjne po upływie z góry określonego przedziału czasu dla co najmniej jednej pozycji menu. 4. Urządzenie sterownicze według zastrzeżenia 2 albo 3, znamienne tym, że po przejrzeniu wszystkich pozycji menu, urządzenie sterownicze (1) opuszcza menu informacyjne przy uruchomieniu elementu do wprowadzania poleceń (5, 14). 5 5. Sprzęt gospodarstwa domowego, w szczególności sprzęt do obróbki termicznej potraw, z urządzeniem sterowniczym (1) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 4. 6. Sposób sterowania sprzętem gospodarstwa domowego, w szczególności sprzętem do obróbki termicznej potraw, przy 10 czym informacje są wywoływane oraz wyświetlane na wyświetlaczu (3) sprzętu gospodarstwa domowego, przy czym informacje są wywoływane przez uruchomienie oddzielnego elementu do wprowadzania poleceń (5, 14), który jest różny od elementu wybiórczego (4), służącego do wyboru programu 15 do obróbki termicznej potraw lub trybu pracy oraz przy czym jako informacje gospodarstwa sprzętu są wyświetlane domowego i/lub i/lub wskazówki parametr wyjaśnienia stanu sprzętu funkcjonalności eksploatacyjne, przy czym informacje mogą być wywoływane w różnych stanach roboczych 20 sprzętu gospodarstwa domowego i zależnie od danego stanu roboczego, wyświetlane są różne informacje, znamienny tym, że informacje są przedstawiane w postaci pozycji menu informacyjnego, że pozycje menu mogą być przeglądane przy użyciu urządzenia wybiórczego (6, 11), oraz że informacje 25 mogą być wywoływane w każdym stanie roboczym sprzętu gospodarstwa domowego. 7. Sposób pozycje menu według można zastrzeżenia przeglądać wprowadzania poleceń (5, 14). 6, przy znamienny użyciu tym, że elementu do 8. Sposób według zastrzeżenia 6 albo 7, znamienny tym, że dla co najmniej jednej pozycji menu, menu informacyjne jest automatycznie opuszczane po upływie z góry określonego przedziału czasu. 5 9. Sposób według zastrzeżenia 7 albo 8, znamienny tym, że po przejrzeniu wszystkich pozycji menu, menu informacyjne jest opuszczane po uruchomieniu elementu do wprowadzania poleceń (5, 14). BSH Hausgeräte GmbH 10 Pełnomocnik: EP 1 664 633 B1 - 13 - Fig.1 EP 1 664 633 B1 Fig.2 - 14 -


Grupy dyskusyjne