Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1684683 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1684683 T3


EP 1684683 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1684683 T3 (13) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.11.2004 04800347.9 (51) Int. Cl. A61F13/15 A61F13/56 A61L15/60 (2006.01) (2006.01) (2006.01) (97) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) Tytuł wynalazku: O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 29.08.2007 Europejski Biuletyn Patentowy 2007/35 EP 1684683 B1 Wyroby chłonne takie jak podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, wkłady ochronne stosowane przy lekkiej niemożności powstrzymania wydalania i tym podobne (30) Pierwszeństwo: SE20030003067 20.11.2003 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 02.08.2006 Europejski Biuletyn Patentowy 2006/31 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.01.2008 Wiadomości Urzędu Patentowego 01/2008 (73) Uprawniony z patentu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, SE T3 (72) Twórca (y) wynalazku: RYDENSTAM Agneta, Sävedalen, SE PL/EP 1684683 (74) Pełnomocnik: Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. rzecz. pat. Hołyst Anna 00-950 Warszawa skr. poczt. 335 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 1 38P21655PL00 EP 1 684 683 B1 Opis Dziedzina wynalazku Obecny wynalazek dotyczy wyrobu chłonnego, takiego jak podpaska higieniczna, wkładka higieniczna, wkład 5 ochronny stosowany przy lekkiej niemożności powstrzymania wydalania, lub tym podobnego, który to wyrób chłonny zawiera warstwę pokrywającą i warstwę spodnią. Wyrób chłonny ma rozciągłość wzdłużną pomiędzy dwoma 10 krótkimi bokami, oraz rozciągłość poprzeczną pomiędzy dwoma długimi bokami, oraz jest podzielony w kierunku wzdłużnym na dwie części końcowe oraz rozciągającą się pomiędzy nimi część centralną. Wyrób chłonny zawiera oddzielną warstwę o rozciągłości w kierunku wzdłużnym pomiędzy dwoma krawędziami końcowymi 15 i o rozciągłości w kierunku poprzecznym pomiędzy dwoma krawędziami bocznymi. Ta oddzielna warstwa jest zamocowana na tej stronie warstwy spodniej, która jest odwrócona chłonnego. 20 Stan techniki Stosując higieniczne, stosowane 25 wydalania, wyroby wkładki chłonne takie jak podpaski ochronne od użytkownika podczas używania wyrobu higieniczne, wkłady przy lub lekkiej tym niemożności użytkownik powstrzymania wymaga, aby podobne, wyrób ten był zaprojektowany w taki sposób, że jest on 2 wygodny w noszeniu oraz zapewnia jak najlepszą ochronę części ubrania. Kiedy użytkownik porusza się, majtki i wyrób chłonny zmieniają położenie, co może spowodować, że 5 wyrób chłonny i/lub przesunie zmarszczy się się, do niewłaściwego nie jest położenia jeżeli właściwie ukształtowany. Jest znanych wiele sposobów w celu rozwiązania problemu utrzymania wyrobu chłonnego w ustalonym położeniu kiedy użytkownik się porusza. Przykładowo, 10 można się odnieść do US 5772648, w którym zastosowano tak zwane skrzydełka razem z przyczepną warstwą przylegającą do majtek. Celem jest zamocowanie wyrobu chłonnego na majtkach, aby w ten sposób zapewnić, że wyrób chłonny pozostanie w ustalonym położeniu względem 15 majtek. Każde skrzydełko składa się z klapki z podatnego na zginanie materiału, która jest zamocowana do oddzielnej warstwy. Oddzielna spodniej 20 mocujących linii warstwa jest zamocowana za na warstwie elementów centralnie długości zagięte wyrobu wzdłuż chłonnego wzdłużnej, która pomocą umieszczonej na mogą całej mocującej, biegnie oddzielnej warstwy. Skrzydełka być pomiędzy warstwą spodnią a tymi częściami oddzielnej warstwy, które nie są zamocowane do warstwy spodniej. 25 Podczas używania, skrzydełka mogą być wyjęte z położenia złożonego, a następnie zagięte wokół majtek w celu połączenia wyrobu chłonnego z majtkami. Oddzielna warstwa posiada przyczepną warstwę na tej stronie 3 oddzielnej warstwy, która podczas używania jest zwrócona do majtek, oraz, podczas używania, przyczepna warstwa przywiera do majtek i dodatkowo blokuje wyrób chłonny do majtek. 5 Problem związany z wyrobem chłonnym według US 5772648 polega na tym, że cała oddzielna warstwa jest zamocowana wzdłuż warstwy spodniej wyrobu chłonnego, co oznacza, że przestrzeń uformowana pomiędzy oddzielną warstwą 10 i warstwą spodnią w składa się z być płytkich, włożone wzdłużnych kieszeni, które mogą skrzydełka. Skrzydełka musza być złożone na pół kilka razy, aby zmieścić je w kieszeniach. To prowadzi do niepożądanej grubości na stronie spodniej wyrobu po obu stronach 15 wzdłużnych linii mocujących oddzielnej warstwy. W tych przypadkach, gdzie wyrób chłonny jest używany ze skrzydełkami w położeniu złożonym, wyrób chłonny może być odczuwany jako niewygodny z powodu swojej grubości. Dodatkowo, grubsze części boczne mogą spowodować zgniecenie cieńszych części wyrobu chłonnego 20 umieszczonych wskutek różnic pomiędzy w grubszymi gdy częściami wyrób bocznymi jest grubości, chłonny wystawiony na nacisk z zewnątrz, to jest podczas jego używania. Jeżeli skrzydełka wykonano by wystarczająco małe aby zmieścić je w kieszeniach bez zaginania, nie 25 byłyby one wystarczająco duże, aby można było je zagiąć wokół majtek w zadawalający sposób. Innym problemem, kiedy cała oddzielna warstwa jest przymocowana jest fakt, że oddzielna warstwa może być 4 uważana za część warstwy spodniej, ponieważ oddzielna warstwa bezpośrednio przenosi ruchy na warstwę spodnią za pomocą wzdłużnych elementów mocujących. Kiedy skrzydełka są zagięte wokół majtek podczas używania, 5 oraz kiedy przyczepna warstwa, jak warstwa również przylega wyrób do majtek, są oddzielna chłonny utrzymywane w miejscu względem majtek, co oznacza, że ruchy pochodzące od majtek są przenoszone bezpośrednio na wyrób chłonny. Ruchy majtek często różnią się od 10 ruchu dolnej części brzucha, kiedy użytkownik się porusza i z tego powodu bezpośrednie przenoszenie z majtek na wyrób chłonny może doprowadzić do tego, że wyrób chłonny przemieści się z majtkami poza zamierzone położenie względem dolnej części brzucha użytkownika. 15 Jeżeli majki przesuną się poza to położenie, zmniejsza to zdolność wyrobu chłonnego to pochłaniania płynów ustrojowych, które powinien wchłonąć, z powodu czego efekt ochronny, który ma zapewniać wyrób chłonny nie jest uzyskany w zadawalającym stopniu. 20 Istnieje chłonnego, wyrobu zatem ma w który potrzeba ulepszoną ustalonym zaprojektowania zdolność wyrobu który utrzymywania względem wygodny, chłonnego i położeniu jest użytkownika jednocześnie niezawodny i łatwy w użyciu. 25 Ujawnienie wynalazku Obecny wynalazek ma na celu rozwiązanie problemów, wskazanych powyżej, w znanych wcześniej wyrobach 5 chłonnych, takich wkład jak podpaska higieniczna, przy wkładka lekkiej higieniczna, ochronny stosowany niemożności powstrzymania wydalania, lub tym podobnych. Wyrób 5 chłonny zawiera warstwę pokrywającą i warstwę spodnią. Wyrób chłonny ma rozciągłość wzdłużną pomiędzy dwoma krótkimi bokami oraz rozciągłość poprzeczną pomiędzy dwoma długimi bokami. W kierunku wzdłużnym, wyrób chłonny jest podzielony na dwie części końcowe oraz rozciągającą się pomiędzy nimi część centralną. 10 Wyrób chłonny zawiera również oddzielną warstwę umieszczoną na tej stronie warstwy spodniej, która jest odwrócona chłonnego. Podział wyrobu na części lub strefy nie powinien 15 być uważany ale jako stanowiący tego oddzielne jako obszary od użytkownika podczas używania wyrobu graniczne, przejścia Przykładowo, zamiast przystosowalne wyrobu. oznaczenie pomiędzy część różnymi ma częściami na celu centralna części wyrobu chłonnego, która podczas używania jest 20 przeznaczona do tego, aby zawierała tak zwany punkt zwilżania. Poprzez punkt zwilżania rozumie się tę cześć wyrobu, która jest przeznaczona i która do przylegania do genitaliów pierwszą 25 jest użytkownika po będzie Część odbierała centralna w już celu znana ciecz wydaleniu niż cieczy. część często węższa do przednia Jest przystosowania ciała użytkownika. duża ilość wyrobów chłonnych o różnych konstrukcjach, a kilka przykładów różnych konstrukcji wyrobu chłonnego 6 będzie opisanych w związku z opisanymi poniżej przykładami wykonania. Wynalazek warstwa 5 ma charakteryzuje rozciągłość się tym, że oddzielna dwoma wzdłużną pomiędzy krawędziami końcowymi i rozciągłość poprzeczną dwoma krawędziami bocznymi, przy czym oddzielna warstwa jest podzielona w kierunku wzdłużnym na dwie krótkie części końcowe i rozciągającą się pomiędzy nimi część pośrednią. Krótkie części końcowe oddzielnej warstwy są 10 są trwale lub rozłączalnie przymocowane za pomocą elementów mocujących na odpowiedniej części końcowej w taki sposób, że część pośrednia tworzy rozciągający się poprzecznie przelotowy kanał względem warstwy spodniej. Oddzielna warstwa jest również wyposażona w skrzydełka 15 wzdłuż co najmniej części krawędzi bocznych na części pośredniej. Podczas albo w używania, skrzydełka mogą w znajdować kanał, się lub położeniu złożonym włożone alternatywnie w położeniu rozłożonym, zagięte wokół pary 20 majtek. Skrzydełka mogą składać się z oddzielnych warstw zamocowanych na oddzielnej warstwie. Alternatywnie, skrzydełka mogą stanowić część oddzielnej warstwy, to jest oddzielna warstwa ma konstrukcję, która zawiera 25 skrzydełka. Skrzydełka mogą ponadto składać się z co najmniej częściowo plastycznie odkształcalnego materiału, który rozciąga się pod naprężeniem rozciągającym i jest 7 plastycznie odkształcalny i w ten sposób tworzy kształt skrzydełek. swojej Plastycznie odkształcalne mogą być skrzydełka, umieszczone w w oryginalnej postaci położeniu złożonym, to jest mogą być włożone w kanał, 5 ale mogą one również składać się z małego wybrzuszenia na odpowiednich długich bokach oddzielnej warstwy. Skrzydełka mogą również być utworzone przez całą lub część oddzielnej warstwy składającej się z całkowicie lub 10 częściowo plastycznie odkształcalnego materiału, skrzydełka w tym przypadku są utworzone przez plastyczne odkształcenie, naprężeniu niniejszym odkształcalny kiedy oddzielna warstwa jest poddana w rozciągającemu. oznacza materiał stan, jest Naprężenie w rozciągające którym plastycznie przez poddany naprężeniu 15 użytkownika, to jest kiedy użytkownik ciągnie warstwę materiału w pewnym kierunku. W niniejszym zatem użytkownik może sam określić kształt skrzydełek poprzez rozciąganie do różnych wymiarów i w różnych kierunkach. Kiedy 20 skrzydełka są tylko może częściowo być plastycznie jako odkształcalne, materiał wykonany elastyczny, to jest materiał dąży do powrotu do swojego oryginalnego kształtu. Skrzydełka mogą być ponadto wyposażone w klapki uchwytowe, 25 które ułatwiają użytkownikowi rozciąganie skrzydełek na zewnątrz z ich oryginalnego położenia, to jest klapki mogą być używane do wyciągania złożonych skrzydełek na zewnątrz z kanału lub do rozciągania 8 warstwy materiału w taki sposób, że warstwa materiału jest odkształcona plastycznie tworząc skrzydełka. Zaleta warstwa 5 wynalazku polega na tym, że oddzielna chłonnego daje pozostałej części wyrobu ruchliwość, zasadniczo w kierunku poprzecznym względem majtek, podczas gdy równocześnie oddzielna warstwa mocuje wyrób chłonny w miejscu w kierunku wzdłużnym w majtkach. W ten sposób użytkownik otrzymuje wyrób chłonny, który leży bezpiecznie względem dolnej części 10 brzucha, nawet kiedy majtki i dolna część brzucha przemieszczają się w różnych kierunkach. Kolejna rozkładane i zaleta składane wynalazku skrzydełka polega mogą na być tym, złożone że i włożone w kanał na odległości, która odpowiada pełnej 15 rozciągłości oddzielnej warstwy, to jest pełnej głębokości kanału. To oznacza, że skrzydełka mogą tylko być złożone raz lub kilka razy w celu ich schowania. Mała liczba i zakładek daje dla cienki wyrób, który jest wygodny 20 dyskretny użytkownika. Kolejną zaletą wynalazku jest to, że skrzydełka, kiedy są złożone w kanale, mogą zachodzić jedno na drugie w postaci dwóch zachodzących na siebie warstw, co daje optymalne rozłożenie materiału, który jest złożony w kanale przez całą powierzchnię utworzoną przez rozciągłość kanału, to 25 jest rozciągłość części pośredniej. Oddzielna wzdłużną trzeciej warstwa korzystnie jednej wzdłużnej ma rozciągłość do jednej odpowiadającą rozciągłości czwartej wyrobu chłonnego. 9 Oddzielna warstwa może oczywiście mieć rozciągłość odpowiadającą pełnej rozciągłości wyrobu chłonnego, lub mniejszą niż jedna czwarta tej rozciągłości, pod warunkiem, że oddzielna warstwa daje względną ruchliwość 5 względem kompromisu wzdłużnym. mogą zatem majtek, jeżeli Krótkie być czego chodzi części oczekuje o użytkownik, w bez mocowanie kierunku warstwy końcowe na oddzielnej częściach umieszczone końcowych centralnej części lub blisko boków krótkich, lub gdzieś 10 pomiędzy. Trwałe elementy mocujące, które mocują oddzielną warstwę do warstwy spodniej mogą składać się z kleju lub innego spoiwa, ale elementy mocujące mogą również składać się z połączenia utworzonego przez zgrzewanie, 15 na przykład ultradźwiękowe mogą lub cieplne. się z Rozłączalne spoiwa, elementy mocujące składać kleju, rzepów, lub innych podobnych układów. W pierwszym są przykładzie na wykonania oddzielnej się ze wynalazku, warstwie wzdłużną skrzydełka 20 wzdłuż rozmieszczone która odległości, pokrywa rozciągłością centralnej części. W drugim są przykładzie rozmieszczone wykonania na oddzielnej wynalazku, warstwie skrzydełka wzdłuż odległości, która przekracza wzdłużną rozciągłość 25 centralnej części. W trzecim są przykładzie rozmieszczone na wykonania oddzielnej wynalazku, warstwie skrzydełka 10 wzdłuż odległości, która jest mniejsza niż wzdłużna rozciągłość centralnej części. Skrzydełka, według pierwszego, drugiego i trzeciego przykładu 5 wzdłużnym kierunku wykonania przez nie są ograniczone oddzielnej maksymalną części w kierunku w rozciągłość ale mają warstwy wzdłużnym, przez rozciągłość w ograniczoną rozciągłość pośredniej kierunku wzdłużnym. W 10 czwartym przykładzie wykonania wynalazku, oddzielna warstwa jest wyposażona w warstwę przyczepną na tej stronie oddzielnej warstwy, która jest przeznaczona do przylegania do majtek podczas używania. Zaletą przyczepnej warstwy jest to, że wyrób chłonny może być stosowany na majtkach bez stosowania 15 skrzydełek. Efekt mocujący nie jest oczywiście tak dobry jak, kiedy stosuje się skrzydełka i warstwę przyczepną razem, ale może zapewnić wystarczające mocowanie w przypadkach, kiedy użytkownik nie chce, aby skrzydełka były widoczne, na przykład kiedy nosi kostium kąpielowy. 20 Wymieniona wyżej zaleta względnej ruchliwości jest również uzyskana, kiedy skrzydełka nie są używane. Warstwa przyczepna korzystnie składa się z elementów mocujących w postaci kleju, ale może również składać się z mechanicznych elementów mocujących takich 25 jak rzepy, zatrzaski, pokrycia tarciowe, środki zaciskowe lub podobne. Klej może być nałożony w postaci jednego lub więcej pasków lub według innego wzoru. Alternatywnie, cała dolna strona oddzielnej warstwy jest 11 pokryta klejem. We wcześniej znanych wyrobach chłonnych, warstwę przyczepną nakłada się bezpośrednio na warstwę spodnią. Warstwa spodnia jest korzystnie przewiewna, a warstwa kleju na warstwie spodniej wpływa negatywnie na 5 przewiewność. Jest więc zatem zaletą nakładanie warstwy przyczepnej na oddzielną warstwę według obecnego wynalazku, ponieważ w ten sposób przewiewność warstwy spodniej nie jest zmniejszona w tak dużym stopniu, jak w znanych wcześniej wyrobach. 10 Warstwa warstwę ochronna jest korzystnie ochronna nałożona na przyczepną. Warstwa jest korzystnie papierem poddanym obróbce silikonem, ale oczywiście inne rodzaje przykład 15 obróbce warstwy papier środkiem ochronnej woskowany, są również możliwe, lub z na wytłaczana folia poddana tworzywa antyadhezyjnym sztucznego, paski z tkaniny dla mocowania do rzepów, i tak dalej. W piątym przykładzie wykonania wynalazku, każde skrzydełko w położeniu złożonym jest złożone na pół. W 20 tym przykładzie wykonania, skrzydełka, kiedy są złożone na pół, mogą również leżeć tak, że zachodzą jedno na drugie. Zaletą tego jest, że w położeniu rozłożonym, skrzydełka złożone na pół mają większą rozciągłość niż te 25 skrzydełka, które są przeznaczone do złożenia i zachodzenia na siebie bez złożenia na pół. W szóstym przykładzie wykonania wynalazku, skrzydełka zawierają elementy mocujące przeznaczone do zamocowania do majtek, kiedy skrzydełka są w położeniu 12 rozłożonym, zamocowane skrzydełka Zaletą 5 to do jest elementy mocujące mają być kiedy majtek. że gdy zewnętrznej zagięte strony przez majtek, zostaną krawędzie jest to, takich elementów mocujących skrzydełka pozostają w położeniu rozłożonym, oddzielna warstwa jest utrzymywana w miejscu w sposób pewny względem majtek. Wyrób chłonny może również zawierać korpus chłonny umieszczony 10 spodnią. pomiędzy warstwą jest pokrywającą wykonany z i warstwą lub Korpus chłonny jednego więcej materiałów pochłaniających ciecz i może składać się z jednej lub więcej warstw identycznych lub różnych materiałów, lub z różnych mieszanek obecnych w korpusie chłonnym. Korpus chłonny jest korzystnie wytwarzany z 15 jednej lub więcej warstw pulpy celulozowej. Pulpa może początkowo być w postaci zwojów, beli lub arkuszy, które podczas produkcji podpaski higienicznej, są rozwłókniane na sucho i przekształcane w postaci puszystej do maty z pulpy, czasami z domieszką tak zwanych superabsorbentów, 20 to jest płynów polimerów o zdolności pochłaniania wody lub ustrojowych kilkakrotnie przekraczającej ich własny ciężar. Alternatywą to tego jest formowana na sucho mata z pulpy, jak to opisano w WO 94/10956. Przykładami innych materiałów wchłaniających, które mogą 25 być stosowane są różne rodzaje włókien naturalnych, takich jak włókna bawełniane, torf lub podobne. Jest oczywiście również możliwe stosowanie chłonnych włókien syntetycznych, lub cząstek materiałów polimerowych o 13 wysokiej chłonności wiąże żelu takiego typu, duże który przy z pochłanianiu tworzeniem stosowanie 5 chemicznie zawierającego ilości jak cieczy ciecz, również i mieszanek włókien naturalnych syntetycznych. Korpus chłonny może również zawierać inne składniki, takie jak środki stabilizujące kształt, środki rozprzestrzeniające ciecz lub substancje wiążące, takie jak włókna termoplastyczne, które zostały poddane obróbce cieplnej w celu utrzymywania krótkich włókien i 10 cząstek razem w spójnej całości. Jest również możliwe zastosowanie różnych rodzajów piankowych materiałów chłonnych w korpusie chłonnym. Warstwa pokrywająca jest korzystnie wykonana z materiału przyjaznego dla skóry i, kiedy korpus chłonny 15 jest stosowany, warstwa pokrywająca jest przepuszczalna dla cieczy. Warstwa pokrywająca jest wykonana z jednego lub więcej przepuszczalnych dla cieczy materiałów i może składać się z jednej lub więcej warstw identycznych lub 20 różnych materiałów, lub różnych mieszanek materiałów obecnych w tej warstwie. Warstwa pokrywająca może być z dowolnego tradycyjnego materiału, perforowanej folii z tworzywa sztucznego lub laminatu perforowanej folii z tworzywa sztucznego i włókniny. 25 W tych przypadkach, kiedy wyrób chłonny zawiera jedynie warstwę pokrywającą i warstwę spodnią, warstwa pokrywająca może być wykonana całkowicie lub częściowo z 14 takiego materiału chłonnego, który może tworzyć wyżej wymieniony korpus chłonny. Warstwa spodnia jest wykonana z jednej lub więcej warstw nieprzepuszczalnego dla cieczy materiału. Warstwa 5 spodnia może składać się z jednej lub więcej warstw identycznych mieszanek lub różnych materiałów, w lub różnych spodniej. dla materiałów do tego obecnych celu są warstwie Odpowiednimi cienkie, szczelne cieczy folie z tworzywa sztucznego, ale jest również 10 możliwe zastosowanie materiału, który na początku jest przepuszczalny tworzywem dla cieczy, żywicą ale lub który innym został pokryty dla sztucznym, szczelnym cieczy materiałem. Zatem warstwa spodnia może składać się 15 z dowolnego materiału, dla który i spełnia ma kryterium odpowiednią nieprzepuszczalności cieczy giętkość oraz jest przyjazny dla skóry, aby pełnił swoją funkcję. Przykładami materiałów, które są odpowiednie jako warstwy barierowe są folie z tworzywa sztucznego, włókniny oraz ich laminaty. Folia z tworzywa sztucznego 20 może, przykładowo, być z polietylenu, polipropylenu lub poliestru. Warstwa spodnia może alternatywnie składać się z laminatu nieprzepuszczalnej dla cieczy warstwy z tworzywa sztucznego, zwróconej ku korpusowi chłonnemu, oraz włókniny, zwróconej ku bieliźnie użytkownika. Taka 25 budowa zapewnia szczelną dla cieczy warstwę barierową, która jest odczuwana jak tkanina. Blokująca ciecz warstwa spodnia może również być wykonana z materiału przewiewnego. Przewiewna warstwa spodnia tego typu może, 15 przykładowo, być wykonana z tak zwanego SMS (spunbondmeltblown-spunbond) lub z przewiewnej folii z tworzywa sztucznego składającej się z polietylenu. Folia z tworzywa sztucznego tego typu jest opisana w EP 283 200. 5 Oddzielna warstwa składa się z jednego lub więcej materiałów, sztucznego, na przykład włókniny, itd. folii z tworzywa warstwa tkaniny, koronki, Oddzielna może ponadto składać się z jednej lub więcej warstw, laminatów lub różnych mieszanek materiału. Materiał ten 10 jest korzystnie lub być podatny częściowo w dowolnym Jak na zginanie i może oraz kolorze być może lub całkowicie dodatkowo całkowicie przezroczysty pożądanym wspomniano bezbarwny. wcześniej, oddzielna warstwa może ponadto być rozciągliwa i/lub 15 całkowicie lub częściowo odkształcalna plastycznie. Warstwa spodnia i oddzielna warstwa są korzystnie wykonane w taki sposób, że powierzchnia styku pomiędzy tymi dwoma warstwami charakteryzuje się małym tarciem. Należy przez to rozumieć, że oddzielna warstwa łatwo 20 przesuwa się na warstwie spodniej. Można to osiągnąć poprzez obróbkę warstwy spodniej i/lub oddzielnej warstwy w taki sposób, że ma ona gładką powierzchnię. Krótki opis figur 25 Wynalazek zostanie opisany poniżej w odniesieniu do kilku figur, gdzie: 16 Fig. 1 jest schematyczną ilustracją pokazującą wyrób chłonny według jednego przykładu wykonania wynalazku, umieszczony w parze majtek; Fig. 2a jest schematyczną ilustracją pokazującą widok z 5 góry wyrobu chłonnego według Fig. 1, ze skrzydełkami złożonymi; Fig. 2b jest schematyczną ilustracją pokazującą widok z boku w przekroju poprzecznym wzdłuż linii IIb-IIb na Fig. 2a; 10 Fig. 3 jest schematyczną ilustracją pokazującą widok z góry wyrobu chłonnego według Fig. 2a, ze skrzydełkami rozłożonymi; Fig. 4a jest schematyczną ilustracją pokazującą widok z boku w przekroju poprzecznym A-A na Fig. 2a, i 15 Fig. 4b jest schematyczną ilustracją pokazującą widok z boku w przekroju poprzecznym A-A, ale według drugiego przykładu wykonania wynalazku. Korzystne przykłady wykonania 20 Fig. chłonnego 1 1 jest według schematyczną jednego ilustracją przykładu wyrobu wykonania wynalazku, umieszczony w parze majtek 2. Wyrób chłonny 1 jest zamocowany w centralnej części 3 majek 2, która to centralna część 3 jest przeznaczona do tego, aby 25 leżała na dolnej części brzucha użytkownika w czasie używania warstwę wyrobu. 4 o Wyrób chłonny 1 zawiera oddzielną dwoma rozciągłości 5, i wzdłużnej pomiędzy krawędziami końcowymi rozciągłości poprzecznej 17 pomiędzy dwoma krawędziami bocznymi 6. W kierunku wzdłużnym, oddzielna warstwa 4 jest podzielona na dwie krótkie części końcowe 7 i rozciągającą się pomiędzy nimi część pośrednią 8. 5 Oddzielna warstwa 4 jest wyposażona w skrzydełka 9 oraz przyczepną warstwę 10. Części końcowe 7 oddzielnej warstwy 4 są w każdym przypadku przymocowane za pomocą elementów mocujących 11 do warstwy spodniej 12 należącej do wyrobu chłonnego 1. Figura 1 pokazuje, że 10 skrzydełka 9 są zagięte wokół krawędzi 13 na centralnej części 3 majtek w taki sposób, że skrzydełka 9 utrzymują oddzielną warstwę 4 na centralnej części 3 majtek elementy 15 2. Skrzydełka 14, 9 są dodatkowo mocują je wyposażone do w mocujące które materiału majtek 2 w taki sposób, że zagięcie skrzydełek 9 wokół centralnej części 3 jest utrzymywane. Przyczepna warstwa 10 przylega do centralnej części 3 majtek 2 w celu dalszego mocowania oddzielnej warstwy 4 do majtek 2. 20 Fig. 2a jest schematycznym widokiem z góry wyrobu chłonnego według Fig. 1. Oprócz warstwy spodniej 12, wyrób chłonny zawiera również warstwę pokrywającą 15 oraz korpus chłonny 16 umieszczony pomiędzy nimi. Wyrób chłonny 25 1 ma rozciągłość wzdłużną pomiędzy dwoma krótkimi bokami 17 oraz rozciągłość poprzeczną pomiędzy dwoma długimi bokami 18. W kierunku wzdłużnym, wyrób chłonny 1 jest podzielony na dwie części końcowe 19 18 oraz rozciągającą się pomiędzy nimi część centralną 20, to jest na trzy strefy. Podział wyrobu chłonnego 1 na trzy strefy ma na celu 5 uproszczenie opisu wynalazku. Trzy strefy są zaznaczone przez dwie równoległe linie przerywane 21, które biegną pod kątem prostym do wyobrażalnej wzdłużnej linii centralnej wyrobu 1. Na Figurze 2a, wyrób chłonny 1 jest pokazany o kształcie prostokątnym. W 10 innym przykładzie wykonania, można nadać wyrobowi chłonnemu inny kształt, na przykład kształt klepsydry, kształt trapezu równoramiennego, kształt asymetryczny lub jakiś inny kształt uznawany za odpowiedni w wyrobach chłonnych 1 takiego typu, do którego odnosi się obecny wynalazek. 15 Wyrób chłonny przednią z o chłonny może na dodatek tylną Wyrób zawierać i/lub korpus częścią może podzieloną kształcie częścią kielicha. chłonny dodatkowo być zaprojektowany z obszarem podniesionym na co 20 najmniej części centralnej części. Podniesiony obszar ma na celu przyleganie do genitaliów użytkownika w celu optymalnego dopasowania. Fig. 2a pokazuje, że oddzielna warstwa 4 rozciąga się od jednej części końcowej 19 i przez część centralną 20 do drugiej części końcowej 19. Krótkie 25 części końcowe 7 oddzielnej warstwy 4 są trwale lub rozłączalnie przymocowane poprzez elementy mocujące 11 do odpowiednich części końcowych 19 w taki sposób, że część pośrednia 8 tworzy przelotowy kanał 22 względem 19 warstwy spodniej w 12. Oddzielna 9 warstwa 4 wzdłuż na jest co wyposażona najmniej skrzydełka krawędzi zastosowane bocznych 6 części części pośredniej 8. Figura 2a pokazuje, ze skrzydełka 9 są 5 umieszczone na oddzielnej warstwie 4 wzdłuż odległości, która pokrywa się z centralną częścią 20 wyrobu chłonnego 1. W innym przykładzie wykonania, skrzydełka 9 mogą oczywiście być umieszczone na krawędziach bocznych 6 oddzielnej warstwy wzdłuż odległości, która 10 jest przez dłuższa lub krótsza część niż 20 odległość wyrobu ustanowiona 1. centralna chłonnego Przykładowo, skrzydełka 9 mogą rozciągać się na całej odległości pomiędzy dwoma krótkimi częściami końcowymi 7 oddzielnej warstwy. 15 Figura złożonymi prostego w 2a pokazuje wyrób kanale 9 1 ze 22, skrzydełkami ale zostać za 9 przelotowym pomocą z manewru skrzydełka 22 i mogą wyjęte przelotowego kanału następnie zagięte wokół centralnej części 3 majtek 2 zgodnie z Fig. 1. Nie jest 20 konieczne stosowanie skrzydełek 9 podczas używania wyrobu chłonnego 1, ale zamiast tego istnieje możliwość wyboru pomiędzy trzymaniem skrzydełek 9 włożonych w kanale 22 lub rozłożeniem ich i zagięciem wokół pary majtek 25 2. Jeżeli warstwa skrzydełka 10 może 9 nie są stosowane, strefę przyczepna stanowić wyłączną mocowania do majtek 2. Taka sytuacja może powstać, na przykład, kiedy użytkownik nie chce, aby skrzydełka 9 20 były widoczne na zewnątrz majtek, przykładowo, kiedy nosi majtki od kostiumu kąpielowego. Ponieważ jedynie 5 za oddzielna pomocą warstwa 4 jest zamocowana 7 na krótkich części 19 końcowych wyrobu, odpowiednich częściach końcowych część pośrednia 8 stanowi zespół, który nie jest bezpośrednio połączony z warstwą spodnią 12, a to oznacza, że część pośrednia 8 może przemieszczać się, a warstwa spodnia 12 nie jest zmuszona podążać za tym przemieszczeniem. 10 Zaletą takiego układu jest to, że warstwa spodnia 12 zamocowana do majtek może podążać za ruchem majtek bez innych części (warstwy pokrywającej, korpusu chłonnego, warstwy spodniej) wyrobu chłonnego 1 podążając za każdym ruchem majtek. Swoboda ruchu pomiędzy oddzielną 15 warstwą 4 i innymi częściami wyrobu chłonnego pozwala na pewną swobodę ruchu w kierunku wzdłużnym, ale głównie w kierunku poprzecznym. Swoboda ruchu zapewnia zwiększone bezpieczeństwo wyrobu chłonnego, ponieważ majtki 2 i oddzielna warstwa 4 mogą przesunąć się poza 20 ustalone położenie w stosunku do dolnej części brzucha użytkownika, bez innych części wyrobu chłonnego przesuniętych z tego położenia. Niezależnie od tego czy skrzydełka 9 są stosowane razem z przyczepną warstwą 10 czy nie, uzyskano taką 25 zaletę, że oddzielna warstwa 4 porusza się z majtkami 2, a reszta wyrobu chłonnego 1 z dolną częścią brzucha użytkownika. 21 Figura 2a pokazuje również obwodową część krawędziową 23, która wiąże warstwę pokrywającą 15 z warstwą spodnią 12. Część krawędziowa 23 może być uzyskana, na przykład, przez zgrzewanie, klejenie bądź 5 jakiś inny sposób łączenia odpowiedni do tego celu. Część krawędziowa 23 może dodatkowo zawierać części wyrobu chłonnego, które są pokazane przykładowo na Fig. 2b. Wyrób chłonny 1 według wynalazku nie musi mieć części krawędziowej 23 według Fig. 2a, ale zamiast tego 10 część krawędziowa może być uformowana, przykładowo, przez warstwę spodnią 12 zagiętą przez krawędzie boczne wyrobu chłonnego i zamocowaną na warstwie pokrywającej 15. Figura 2b jest schematycznym widokiem z boku w 15 przekroju poprzecznym IIb-IIb z Fig. 2a, gdzie wyrób chłonny 1 składa się z warstwy pokrywającej 15, warstwy spodniej 12 i korpusu chłonnego 16 umieszczonego pomiędzy nimi. Fig. 2b pokazuje dwie równoległe linie przerywane 21, które rozgraniczają trzy strefy tworzące 20 dwie części końcowe 19 i część centralną 20 umieszczoną pomiędzy nimi. Na Figurze 2b krótkie części końcowe 7 oddzielnej warstwy 4 są zamocowane do warstwy spodniej 12 w przybliżeniu w środku odpowiedniej części końcowej 19. 25 W innym przykładzie wykonania, krótkie części końcowe 7 mogą być zamocowane do warstwy spodniej 12 w dowolnym pożądanym położeniu wewnątrz odpowiedniej części końcowej 19. Ustalanie położenia krótkich części końcowych 7 może zależeć, na przykład, od 22 ukształtowania skrzydełek lub od kształtu reszty wyrobu chłonnego 1. Wymiar krótkich części końcowych 7 zależy od ich położenia oraz od typu zastosowanych układów mocujących 11. Figura 2b pokazuje przelotowy kanał 22, 5 w którym są złożone skrzydełka pomiędzy oddzielną warstwą i warstwą spodnią 12. Fig. 3 jest schematycznym widokiem z góry wyrobu chłonnego rozłożonymi. 10 1 według Skrzydełka Fig. 9 2a, mają ze skrzydełkami kształt półkolisty wzdłuż zewnętrznych części krawędziowych 24 skrzydełek, ale podstawę, która ma rozciągłość od części końcowej 19 do części końcowej 19 wzdłuż krawędzi bocznych 6 oddzielnej warstwy 4. Skrzydełka 9 stanowią cześć oddzielnej warstwy 4, na przykład poprzez wycięcie lub 15 wykrojenie, bądź wytworzenie w jakiś inny sposób, z tego samego wykroju skrzydełek 9 i prostokątnej części głównej 26 9 oddzielnej mogą 26, być na warstwy 4. Alternatywnie, do prostokątnej zgrzewanie, skrzydełka części 20 przymocowane przykład głównej poprzez klejenie lub inny odpowiedni sposób. Skrzydełka 9 nie musza mieć kształtu półkolistego, ale zamiast tego mogą mieć kształt trójkątny, prostokątny, klepsydry, 25 kształt. skrzydełka kwadratowy, trapezu lub równoramiennego, inny odpowiedni wcześniej, z materiału kształt Jak 9 to mogą asymetryczny zostało ponadto być wspomniane wykonane całkowicie lub częściowo plastycznie odkształcalnego, który zmienia kształt po rozciągnięciu. 23 Fig. przekroju złożenie 4a pokazuje schematyczny A-A 9 w z Fig. widok 2, z boku w poprzecznym skrzydełek gdzie pokazano 22. przelotowym kanale Skrzydełka 9 są złożone raz w poprzek pierwszej linii 5 złożenia 27, która pokrywa się z krawędziami bocznymi 6 prostokątnej części głównej 26 oddzielnej warstwy 4. Skrzydełka 9 są ponadto zagięte tak, aby zachodziły na siebie w przelotowym kanale 22. Skrzydełka 9 leżą płasko jedno na drugim i są równo rozłożone w poprzek 10 warstwy spodniej, co minimalizuje grubość wyrobu chłonnego 1. Ponieważ skrzydełka 9 są rozmieszczone w wyrobie chłonnym 1 w taki sposób, aby uzyskać minimalną grubość wyrobu, zapewnione są korzyści na przykład z punktu widzenia pakowania, ponieważ więcej wyrobów może 15 zostać zapakowanych w objętości opakowania. Kiedy użytkownik chce stosować wyrób chłonny bez skrzydełek, to jest kiedy się skrzydełka dalsze są w położeniu cienkim złożonym, wyrobie uzyskuje korzyści przy chłonnym, ponieważ cienki wyrób jest zarówno dyskretny, 20 jak i wygodny. Dzięki temu, że skrzydełka 9 są równo rozłożone w poprzek warstwy spodniej 12, uzyskano produkt o jednakowej grubości, która zmniejsza ryzyko odkształcenia wyrobu chłonnego podczas jego stosowania ze skrzydełkami w położeniu złożonym. 25 Figura 4b jest schematycznym widokiem z boku w przekroju poprzecznym A-A, ale według drugiego przykładu wykonania wynalazku. Tutaj, jak na Fig. 4a, skrzydełka 9 są złożone raz w poprzek pierwszej linii 24 zagięcia 27, która pokrywa się z krawędziami bocznymi 6 prostokątnej części głównej 26 oddzielnej warstwy 4. Skrzydełka 9 są ponadto złożone na pół na siebie w poprzek 5 drugiej linii zagięcia 28, która zasadniczo pokrywa się z krawędziami bocznymi prostokątnej części głównej 26 oddzielnej warstwy 4. Dwa razy złożone skrzydełka 9 ponadto zachodzą na siebie w przelotowym kanale. Zaletą tego przykładu wykonania jest to, że zewnętrzne części krawędziowe 24 skrzydełek są zwrócone 10 na zewnątrz od przelotowego kanału, co pozwala użytkownikowi chwycić zewnętrzne części krawędziowe 24 skrzydełek zewnątrz złożone 15 z na 9 i następnie pociągnąć kanału 9. 2, skrzydełka po czym 9 na przelotowego pół rozwinąć w skrzydełka Zalety wymienione związku z Fig. 4a, jeżeli chodzi o równość rozłożenia i cienkość wyrobu, mają również zastosowanie do przykładu wykonania według Fig. 4b. Wynalazek nie jest ograniczony do opisanych powyżej przykładów wykonania, a zamiast tego może być 20 zmieniany w ramach zakresu załączonych zastrzeżeń patentowych. Na przykład, skrzydełka mogą być złożone więcej niż dwa razy. Co więcej, skrzydełka mogą zostać wyposażone w klapki uchwytowe przymocowane na zewnętrznych częściach krawędziowych skrzydełek. Klapki 25 uchwytowe mogą być stosowane do wyciągania skrzydełek na zewnątrz z ich złożonego położenia. Klapki uchwytowe mogą co więcej być stosowane jako środki uchwytowe dla użytkownika, który chce ukształtować skrzydełka z 25 plastycznie odkształcalnej warstwy należącej do oddzielnej warstwy. SCA Hygiene Products AB 5 Pełnomocnik: 26 38P21655PL00 EP 1 684 683 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Wyrób chłonny (1) taki jak wkład podpaska ochronny higieniczna, stosowany wydalania, pokrywającą wkładka higieniczna, niemożności przy lub (15) lekkiej tym i powstrzymania warstwę czym podobny, warstwę zawierający (12), spodnią przy wyrób chłonny ma rozciągłość wzdłużną pomiędzy dwoma krótkimi bokami (17) oraz rozciągłość poprzeczną pomiędzy dwoma długimi bokami (18), oraz wyrób chłonny (1) jest podzielony w kierunku wzdłużnym na dwie części końcowe (19) oraz rozciągającą się pomiędzy nimi część centralną oddzielną (20), warstwę oraz (4) wyrób o chłonny (1) w zawiera kierunku rozciągłości wzdłużnym pomiędzy dwoma krawędziami końcowymi (5) i rozciągłości w kierunku poprzecznym pomiędzy dwoma krawędziami bocznymi (6), przy czym oddzielna warstwa (4) jest zamocowana na tej stronie warstwy spodniej (12), która jest odwrócona chłonnego od (1), użytkownika znamienny podczas tym, że używania wyrobu oddzielna warstwa (4) jest podzielona na dwie krótkie części końcowe (7) i rozciągającą się pomiędzy nimi część pośrednią (8), przy czym oddzielna warstwa (4) rozciąga się od jednej części końcowej (19) do drugiej części końcowej (19), oraz tym, że krótkie części końcowe (7) są trwale lub rozłączalnie przymocowane za 27 pomocą elementów mocujących (11) na odpowiedniej części końcowej (19) w taki sposób, że część pośrednia (8) tworzy rozciągający się poprzecznie przelotowy kanał (22) względem warstwie spodniej (12), oraz tym, że oddzielna warstwa (4) jest wyposażona w skrzydełka (9) wzdłuż co najmniej części krawędzi bocznych (6) oddzielnej warstwy (4). 2. Wyrób chłonny (1) według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że skrzydełka składają się z co najmniej częściowo plastycznie odkształcalnego materiału, który rozciąga się pod naprężeniem rozciągającym i odkształca się plastycznie i w ten sposób tworzy kształt skrzydełek. 3. Wyrób chłonny (1) według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że aby w skrzydełka, znajdowały kanał podczas się albo używania, w są przeznaczone, złożonym położeniu w włożone (22), lub alternatywnie położeniu rozłożonym, zagięte wokół pary majtek (2). 4. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, rozmieszczone znamienny na tym, że skrzydełka (4) (9) są oddzielnej warstwie wzdłuż odległości, która pokrywa się ze wzdłużną rozciągłością centralnej części (20). 5. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z zastrzeżeń 1-3, znamienny tym, że skrzydełka (9) są rozmieszczone na oddzielnej warstwie (4) wzdłuż odległości, która jest większa niż rozciągłość wzdłużna centralnej części (20). 28 6. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z zastrzeżeń 1-3, znamienny tym, że skrzydełka (9) są rozmieszczone na oddzielnej warstwie (4) wzdłuż odległości, która jest mniejsza (20). 7. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że oddzielna warstwa (4) jest wyposażona oddzielnej w warstwę przyczepną która (10) jest na tej stronie do niż rozciągłość wzdłużna centralnej części warstwy (4), przeznaczona przylegania do majtek (2) podczas używania. 8. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, położeniu znamienny tym, że skrzydełka dwie (9), w na złożonym, razem tworzą zachodzące siebie warstwy. 9. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z zastrzeżeń 1-7, znamienny tym, że każde skrzydełko (9) w położeniu złożonym jest złożone na pół. 10. Wyrób chłonny (1) według zastrzeżenia 9, znamienny tym, że skrzydełka (9), kiedy są złożone na pół, leża tak, że zachodzą jedno na drugie. 11. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że skrzydełka (9) zawierają mocowania elementy do majtek mocujące (2), (14) przeznaczone (9) są do w kiedy skrzydełka położeniu rozłożonym, zagięte wokół pary majtek (2). 12. Wyrób chłonny (1) według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że wyrób chłonny 29 zawiera korpus chłonny (25) pomiędzy warstwą pokrywającą (15) i warstwą spodnią (12). SCA Hygiene Products AB Pełnomocnik: 1 38P21655PL00 EP 1 684 683 B1 PRZECIWSTAWIENIA CYTOWANE W OPISIE Niniejszy zgłaszającego Chociaż wykaz służy przeciwstawień tylko wygodzie cytowanych czytelnika. z mogą przez Nie dużą być stanowi on części europejskiego dokumentu patentowego. przeciwstawienia błędy lub wyszukiwano pominięcia nie starannością, tym względem. Dokumenty patentowe cytowane w opisie: ? ? ? US 5772648 A [0003] [0005] WO 9410956 [0029] EP 283200 A [0033] wykluczone i EPO odrzuca wszelką odpowiedzialność pod
Grupy dyskusyjne