Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1690989 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1690989 T3


EP 1690989 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05011453.7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1690989 T3 Int.Cl. E03F 1/00 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 17.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/33 EP 1690989 B1 Tytuł wynalazku: Urządzenie rozsączające (30) (43) Pierwszeństwo: 11.02.2005 DE 102005006202 Zgłoszenie ogłoszono: 16.08.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/33 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: REHAU AG + Co, Rehau, DE PL/EP 1690989 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: ANDREAS SCHÖN, Zeuthen, DE DIETRICH TALARON, Neunkirchen, DE WARNFRIED BAUMANN, Höchstadt, DE THOMAS WICHTREI, Bad Salzungen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rogozińska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 84P39041PL00 EP 1 690 989 B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy urządzenia rozsączającego, ko- rzystnie dla układanego pod ziemią systemu rigoli według części nieznamiennej zastrzeżenia 1. 5 [0002] Do tymczasowego retencjonowania i rozsączania wody deszczowej używa się w praktyce często urządzeń rozsączających, na przykład tzw. rigoli, które oferują dużą objętość retencyjną i umożliwiają wykorzystanie położonego nad nimi miejsca (na przykład jako jezdnia albo powierzchnia postojowa 10 dla samochodów osobowych). W tym celu woda deszczowa pochodząca z wpustu dachowego jest po wstępnym podczyszczeniu wprowadzana do urządzenia rozsączającego. Urządzenia rozsączające składają się na przykład ze wsadu żwirowego z rurą rozdzielczą, z samych korpusów wypełniających lub z korpusów 15 wypełniających z rurą rozdzielczą. Mimo z reguły zamontowanego przed nim filtra wstępnego nie da się wykluczyć przedostawania się zanieczyszczeń do urządzenia rozsączającego. Wydajność rozsączania urządzenia rozsączającego może z biegiem czasu spadać z powodu zanieczyszczeń, tzn. że działanie urządzenia 20 rozsączającego podlega ograniczeniu. [0003] Urządzenie rozsączające z rodzaju wymienionego na wstępie, zwłaszcza jednostka rigoli, która wykonana jest zasadniczo jako bryła wydrążona, znane jest na przykład z opisu EP 1 260 640 A1. Ta jednostka rigoli zawiera ściankę podstawową 25 oraz większą liczbę ścianek łączących, które wystają ze ścianki podstawowej, przy czym przynajmniej część tych ścianek jest przepuszczalna dla cieczy. Do wprowadzenia rozsączanej wody deszczowej przewidziany jest kratowy kanał inspekcyjny, który rozciąga się na większej części wysokości jednostki 30 rigoli i jest otwarty na swoich obu końcach wzdłużnych. Grube zanieczyszczenia mają być zatrzymywane w kanale inspekcyjnym 2 działającym jak sito. Przy użyciu specjalnego wyposażenia i pod ciśnieniem możliwe jest czyszczenie kanału inspekcyjnego. [0004] W znanej jednostce rigoli tego rodzaju wynika ten problem, że gromadzące się w wodzie deszczowej zawiesiny bez 5 przeszkód przenikają przez otwory kanału inspekcyjnego i że podczas czyszczenia kanału inspekcyjnego pod wysokim ciśnieniem także grubsze zanieczyszczenia spłukiwane są przez otwory kanału inspekcyjnego, co z czasem prowadzi do zalegania drobnych cząstek na wewnętrznej stronie jednostki rigoli. 10 W wyniku zalegania drobnych cząstek w jednostce rigoli z biegiem czasu odczuwalnie spada jej wydajność rozsączania. [0005] 15 U podstaw wynalazku leży zadanie usunięcia nie- dogodności znanych ze stanu urządzenia rozsączającego o techniki bardzo i zaproponowania wysokiej wydajności rozsączania i bardzo wysokim współczynniku retencji, które w porównaniu do tradycyjnych urządzeń rozsączających umożliwia skuteczną izolację od zanieczyszczeń grubych i drobnych i jest łatwe do czyszczenia. [0006] 20 Zadanie to rozwiązano za pomocą urządzenia roz- sączającego według zastrzeżenia 1. Urządzenie sedymentacyjne działa na zasadzie oddzielacza. Rozsączany płyn, na przykład woda deszczowa, nie jest rozsączany bezpośrednio przy wprowadzaniu w urządzenie rozsączające, lecz najpierw jest spiętrzany w odcinku sedymentacyjnym. Zanieczyszczenia za25 warte jeszcze w płynie osadzają się w odcinku sedymentacyjnym pod działaniem siły ciężkości. Dopiero z opóźnieniem płyn oczyszczony z zawiesin spływa przez odcinek odpływowy lub przelewowy celem rozsączenia, podczas gdy zanieczyszczenia i zawiesiny 30 pozostają w odcinku sedymentacyjnym. W celu oczyszczenia urządzenia rozsączającego przepłukuje się je- 3 dynie odcinek sedymentacyjny, a woda płucząca jest wraz z zawiesinami, osadzonymi wcześniej w odcinku sedymentacyjnym, spłukiwana do studzienki płucznej i stamtąd odciągana. W ten sposób znacznie mniej zawiesin dostaje się do utrzymywanej w 5 stanie wolnym przez korpus strukturalny objętości, zaś przepisową wydajność rozsączania urządzenia rozsączającego według wynalazku można utrzymać przez długi czas. [0007] W korzystnej postaci wykonania odcinek sedymen- tacyjny tworzy dno urządzenia sedymentacyjnego. Osadzone 10 zawiesiny gromadzą się korzystnie na dnie urządzenia sedymentacyjnego i bez trudu można je stamtąd usunąć. Umożliwia to czyszczenie urządzenia rozsączającego. [0008] Zgodna z przeznaczeniem wydajność rozsączania urządzenia rozsączającego może być utrzymana jeszcze dłużej, 15 jeśli odcinek sedymentacyjny jest zasadniczo nieprzepuszczalny dla płynów. Tak więc nawet najdrobniejsze, zawarte w płynie zawiesiny nie mogą dostać się do utrzymywanej przez korpus strukturalny, wolnej objętości urządzenia rozsączającego. 20 [0009] Aby w zależności od wysokości spiętrzenia płynu spiętrzonego w urządzeniu sedymentacyjnym osiągana była rosnąca prędkość wypływu, urządzenie sedymentacyjne zawiera otwory w co najmniej dwóch rzędach, które są usytuowane na różnej wysokości spiętrzania lub w różnej odległości od dna 25 urządzenia sedymentacyjnego, mierzonej przeciwnie do kierunku działania siły ciężkości. Przy osiągnięciu pierwszej wysokości spiętrzania rozsączany płyn spływa przez pierwszy otwór lub przez pierwszy rząd otworów. Jeżeli dopływa więcej płynu niż może odpłynąć przez pierwszy otwór lub przez pierwszy rząd 30 otworów, na przykład przy silnych opadach deszczu, wówczas 4 poziom płynu w urządzeniu sedymentacyjnym podnosi się dalej. Przy osiągnięciu drugiej wysokości spiętrzania płyn spływa dodatkowo przez drugi otwór lub przez drugi rząd otworów. W ten 5 sposób można w obrębie urządzenia sedymentacyjnego utworzyć różne strefy przelewowe. [0010] Aby w zależności od wysokości spiętrzenia płynu spiętrzonego w urządzeniu sedymentacyjnym osiągnąć szczególnie szybko rosnącą prędkość wypływu, korzystne jest, kiedy otwory lub rzędy otworów przy rosnącej wysokości spiętrzania, 10 tzn. wraz ze wzrostem odległości od dna urządzenia sedymentacyjnego, mają coraz większą powierzchnię otworu. [0011] Aby całkowicie i równomiernie wykorzystać całą objętość urządzenia rozsączającego, korzystne jest, kiedy odcinek przelewowy ma co najmniej dwa otwory, które są 15 rozłożone w przybliżeniu równomiernie wokół obwodu urządzenia sedymentacyjnego w jednakowym odstępie od dna urządzenia sedymentacyjnego. [0012] Utrzymywaną przez korpus strukturalny wolną ob- jętość urządzenia rozsączającego można optymalnie wykorzy20 stać, jeżeli urządzenie sedymentacyjne jest usytuowane we wzdłużnym kierunku urządzenia sedymentacyjnego. [0013] Szczególnie łatwy do transportu i montażu przykład wykonania urządzenia rozsączającego według wynalazku wyróżnia się tym, że zewnętrzne strony korpusu strukturalnego są 25 osłonięte zasadniczo prostokątnymi albo kwadratowymi elementami osłonowymi. [0014] Aby systemy rigoli, które składane są z dużej liczby urządzeń rozsączających, mogły zajmować szczególnie mało miejsca i były szczególnie stabilne, przydatne jest, jeżeli 30 długość korpusu strukturalnego jest zasadniczo równa sze- 5 rokości lub całkowitej wielokrotności szerokości korpusu strukturalnego. [0015] Równie korzystne jest ponadto, jeżeli długość korpusu strukturalnego jest zasadniczo równa wysokości lub 5 całkowitej wielokrotności wysokości korpusu strukturalnego. [0016] Poza tym w tym celu korzystne jest, kiedy szerokość korpusu strukturalnego jest zasadniczo równa wysokości lub całkowitej wielokrotności wysokości korpusu strukturalnego, lub kiedy wysokość korpusu strukturalnego jest równa sze10 rokości lub całkowitej wielokrotności szerokości korpusu strukturalnego. [0017] Aby zapobiec wnikaniu otaczającego gruntu w utrzymywaną przez korpus strukturalny wolną objętość, korzystne jest, kiedy korpus strukturalny jest na stronie 15 zewnętrznej całkowicie lub przynajmniej odcinkowo wyłożony włókniną. [0018] Zasadnicze cechy wynalazku, zwłaszcza korzystne przykłady jego wykonania, zostaną opisane poniżej z powołaniem się na załączone rysunki. 20 Krótki opis rysunków [0019] Fig. 1 pokazuje tradycyjne, usytuowane pod ziemią urządzenie rozsączające, Fig. 2 25 pokazuje usytuowane pod ziemią urządzenie rozsączające według wynalazku, Fig. 3 pokazuje dwa, strukturalne leżące z jeden leżącymi na drugim wewnątrz korpusy urządzeniami sedymentacyjnymi dla uwidocznienia zasady działania urządzenia rozsączającego 1 według wynalazku, 6 Fig. 4 pokazuje schematycznie zasadę działania urządzenia rozsączającego według wynalazku, Fig. 5 pokazuje schematycznie zasadę działania urządzenia rozsączającego według wynalazku w widoku w stanie 5 rozłożonym, Fig. 6 pokazuje kompletnie zmontowane urządzenie rozsączające według wynalazku, Fig. 7 pokazuje przykład systemu rigoli z kilkoma urządzeniami rozsączającymi według wynalazku, 10 Fig. 8 pokazuje kolejny przykład kolejnego systemu rigoli z kilkoma urządzeniami rozsączającymi według wynalazku, Fig. 9 pokazuje zajmujący mało miejsca układ wzajemnie zagnieżdżonych w sobie wzajemnie korpusów struk- 15 turalnych urządzeń rozsączających według wynalazku w celu transportu lub składowania, Fig. 10 pokazuje schematycznie zajmujący mało miejsca układ zagnieżdżonych w sobie wzajemnie urządzeń sedymentacyjnych 20 urządzenia rozsączającego według wynalazku w celu transportu lub składowania. Szczegółowy opis rysunków [0020] Figura 1 pokazuje schematycznie tradycyjne urzą- dzenie rozsączające 10 dla układanego pod ziemią systemu rigoli z zastosowaniem pustego i przepuszczalnego dla płynów 25 korpusu strukturalnego, który utrzymuje w gruncie pewną wolną objętość, w której woda deszczowa może być tymczasowo retencjonowana i przekazywana dalej celem rozsączenia. Tradycyjne urządzenie rozsączające 10 jest podłączone na przykład do odpływu wody deszczowej budynku. Przez stopień oczyszczania 7 wstępnego nagromadzona w rynnie woda deszczowa jest wprowadzana w urządzenie rozsączające 10. [0021] W rejonie otworu wlotowego wody deszczowej większa część wprowadzonej wody deszczowej wsiąka w otaczający je 5 grunt. Wraz ze wzrostem odstępu od otworu wlotowego wody deszczowej coraz mniej wody wsiąka w otaczający grunt, ponieważ rozsączany płyn nawet wcale nie dociera do tylnych obszarów urządzenia rozsączającego 10. [0022] 10 Figura 2 pokazuje schematycznie urządzenie roz- sączające 1 według wynalazku, które ułożone jest pod ziemią w pobliżu domu i jest podłączone do odpływu wody deszczowej z budynku. Urządzenie rozsączające 1 według wynalazku zawiera zasadniczo pusty i przynajmniej odcinkowo przepuszczalny dla płynów korpus strukturalny 2, który jest przeznaczony do tego, 15 by pozostawiać w gruncie pewną wolną objętość, przez którą może być kierowany rozsączany płyn, korzystnie woda deszczowa nagromadzona w odpływie wody deszczowej z budynku, celem tymczasowego retencjonowania i rozsączania. Korpus strukturalny 2 może teoretycznie mieć każdy dowolny kształt i 20 teoretycznie może być wykonany z każdego dowolnego materiału. Korzystnie korpus strukturalny 2 wykonany jest z materiału odpornego na warunki atmosferyczne. W utrzymywanej przez korpus strukturalny 2 wolnej objętości umieszczone jest urządzenie sedymentacyjne 3 do sedymentacji zawiesin za- 25 wartych w płynie. Urządzenie sedymentacyjne 3 stanowi w opisanym przykładzie podłużna wanna o profilu w kształcie litery U, która zawiera odcinek sedymentacyjny mający korzystnie postać niecki, rynny lub miski do spiętrzania rozsączanego płynu i odcinek odpływowy lub przelewowy 4, przez 30 który spiętrzony płyn może spływać celem rozsączenia. 8 [0023] Urządzenie sedymentacyjne 3 jest zaopatrzone w otwory 4a, które w jednym lub więcej rzędów otworów są położone w przybliżeniu na tej samej wysokości ? mierzonej przeciwnie do kierunku działania siły ciężkości ? nad dnem urządzenia 5 sedymentacyjnego 3 i swoim położeniem definiują pierwszą płaszczyznę. Dokładniej powiedziawszy, wszystkie otwory 4a przecinają pierwszą płaszczyznę, którą definiują swoim położeniem. Te otwory, które tworzą rzędy 4a otworów, są korzystnie rozmieszczone równomiernie na całej długości i/lub 10 szerokości urządzenia sedymentacyjnego 3 i występują korzystnie na wszystkich ściankach bocznych urządzenia sedymentacyjnego 3. Przy osiągnięciu określonej, pierwszej wysokości spiętrzenia rozsączany płyn może przez otwory 4a spływać jednocześnie i równomiernie w utrzymywaną przez korpus 15 strukturalny 2 wolną objętość. W ten sposób można osiągnąć równomierne rozsączanie, które na figurze 2 zaznaczone jest symbolicznie strzałkami. Aby móc pokonać silny napływ płynu i/lub aby osiągnąć prędkość przelewu rosnącą wraz ze wzrostem wysokości spiętrzenia, można przewidzieć dodatkowe otwory lub 20 rzędy otworów. [0024] Te dodatkowe otwory tworzą korzystnie kolejne rzędy otworów, są korzystnie rozmieszczone równomiernie na całej długości i/lub szerokości urządzenia sedymentacyjnego 3, a swoim położeniem definiują korzystnie kolejne płaszczyzny, 25 równoległe do pierwszej płaszczyzny, na przykład otwory rzędów 4b otworów, które swoim położeniem definiują drugą płaszczyznę, w przybliżeniu równoległą do pierwszej płaszczyzny. Zdefiniowane przez różne otwory, różne płaszczyzny przebiegają korzystnie w przybliżeniu równolegle względem siebie 30 w różnym odstępie od dna urządzenia sedymentacyjnego 3, mierzonym przeciwnie do kierunku działania siły ciężkości. 9 Wysokość spiętrzenia płynu w odcinku sedymentacyjnym zależy od ilości i prędkości napływającego płynu. Jeśli urządzenie rozsączające 1 jest ułożone prawidłowo, wówczas spiętrzający się płyn jednocześnie z pierwszą wysokością spiętrzenia 5 dociera do wszystkich definiujących pierwszą płaszczyznę otworów rzędów 4a, a jednocześnie z drugą wysokością spiętrzenia dociera do wszystkich definiujących drugą płaszczyznę otworów rzędów 4b, i jednocześnie spływa równomiernie przez rzędy 4a lub 4b otworów. Przy prawidłowym ułożeniu urządzenia 10 rozsączającego 1, zwłaszcza urządzenia sedymentacyjnego 3, kierunek działania siły ciężkości przebiega w przybliżeniu prostopadle do dna urządzenia sedymentacyjnego 3 i w przybliżeniu prostopadle do płaszczyzn, pierwszej i drugiej, itd. [0025] 15 Figura 3 pokazuje dwa leżące jeden na drugim korpusy strukturalne 2 z leżącymi wewnątrz urządzeniami sedymentacyjnymi 3 dla uwidocznienia zasady działania urządzenia rozsączającego 1 według wynalazku. Każdy korpus strukturalny 2 ma zasadniczo kształt litery U i na ściankach bocznych jest wzmocniony żebrami. Takie elementy wzmacniające na tyle 20 wzmacniają ułożone pod ziemią korpusy strukturalne 2, że powierzchnia terenu nad urządzeniem rozsączającym 1 może być silnie obciążana, na przykład może być używana jako jezdnia lub powierzchnia postojowa dla samochodów osobowych. Wewnątrz korpusów strukturalnych 2 umieszczone są ukształtowane w 25 postaci wanien urządzenia sedymentacyjne 3. Ścianki boczne wanien 3 zaopatrzone są w otwory lub rzędy 4a otworów. [0026] Figura 4 pokazuje schematycznie zasadę działania urządzenia rozsączającego 1 według wynalazku w powiększonym wycinku z figury 3. Korpus strukturalny 2 jest po stronie 30 zewnętrznej wyłożony włókniną 7, aby zapobiec wnikaniu otaczającego gruntu do utrzymywanej przez korpus strukturalny 10 2 wolnej objętości. Włóknina 7 może być na przykład oparta o kratę na zewnętrznej stronie korpusu strukturalnego 2. Zasada działania urządzenia rozsączającego 1 według wynalazku zostanie szczegółowo opisana poniżej. 5 [0027] Figury 5 do 9 pokazują korzystny przykład wykonania urządzenia rozsączającego 1 według wynalazku. Korpus strukturalny 2 został dla uproszczenia przedstawiony tylko symbolicznie ? jako struktura kratowa. [0028] 10 Zasadniczo prostopadłościenny korpus strukturalny 2 ma w przybliżeniu taką samą wysokość, jak szerokość, korzystnie około 0,4 m, i w przybliżeniu dwukrotną długość w stosunku do wysokości lub szerokości, korzystnie około 0,8 m. Dzięki temu większą liczbę korpusów strukturalnych 2 można łączyć w bardzo kompaktowe systemy rigoli, jak pokazano na 15 figurach 7 i 8. [0029] Urządzenie sedymentacyjne 3 urządzenia rozsącza- jącego 1 według wynalazku ukształtowane jest w postaci wanny o otwartym na końcach profilu w kształcie litery U i rozciąga się w przybliżeniu na całej długości i wysokości korpusu 20 strukturalnego 2. Urządzenie sedymentacyjne 3 jest umieszczone w przewidzianej dla niego i odpowiednio zwymiarowanej wolnej przestrzeni korpusu strukturalnego 2. Zakrzywione dno urządzenia sedymentacyjnego 2, które opisuje mniej więcej kształt półkola, zwane jest poniżej odcinkiem sedymenta- 25 cyjnym. Zaopatrzony w otwory albo rzędy 4a i 4b otworów (pionowy) obszar na ściankach bocznych urządzenia sedymentacyjnego 3, ponad odcinkiem sedymentacyjnym, zwany jest poniżej odcinkiem przelewowym. [0030] 30 Otwory rzędów 4a otworów są umieszczone w kierunku wzdłużnym urządzenia sedymentacyjnego 3 na obu ściankach 11 bocznych i na całej ich długości, odpowiednio w jednakowych odstępach. Wszystkie otwory rzędów 4a otworów mają jednakowy kontur i powierzchnię, znajdują się w przybliżeniu na tej samej wysokości nad dnem bądź najniższym punktem urządzenia se5 dymentacyjnego 3 i swoim położeniem definiują pierwszą płaszczyznę. Podobnie wszystkie otwory rzędów 4a otworów są w kierunku wzdłużnym urządzenia sedymentacyjnego 3 usytuowane na obu ściankach bocznych i na całej ich długości w jednakowych odstępach i mają ten sam kontur i powierzchnię. Wszystkie 10 otwory rzędów 4a otworów znajdują się w przybliżeniu na tej samej wysokości nad dnem albo najniższym punktem urządzenia sedymentacyjnego 3 i swoim położeniem definiują drugą płaszczyznę, zasadniczo równoległą do pierwszej płaszczyzny. Otwór z rzędu 4b otworów ma korzystnie większą powierzchnią 15 otworu niż otwór z rzędu 4a otworów. Ponadto urządzenie sedymentacyjne 3 ma większą liczbę otworów rzędów 4b otworów niż liczbę otworów rzędów 4a otworów. W sumie łączna powierzchnia otworów rzędów 4b otworów jest większa niż łączna powierzchnia otworów rzędów 4a otworów. 20 [0031] Generalnie liczba i łączna powierzchnia otworów definiujących każdorazowo jedną płaszczyznę rośnie ze wzrostem odległości od dna lub najniższego punktu urządzenia sedymentacyjnego, przeciwnie do kierunku działania siły ciężkości, aby przy podnoszącym się poziomie płynu osiągana 25 była rosnąca wydajność odpływu. [0032] Na końcach i od strony górnej objętość korpusu strukturalnego 2 jest korzystnie zamknięta nieprzepusz- czalnymi dla płynów ściankami osłonowymi 5. Ścianki osłonowe 5 zamykają też otwarte końce urządzenie sedymentacyjnego 3 30 ukształtowanego w kształcie wanny. Poszczególne ścianki osłonowe 5 stanowią identyczne elementy konstrukcji. W każdej 12 ściance osłonowej 5 przewidziano kołowe zadanie miejsce pękania 6a, by utworzyć otwór wlotowy 6b płynu do wprowadzania rozsączanego płynu, które jednak jest wyłamywane korzystnie tylko w jednej końcowej ściance (płycie) osłonowej 5. W ramach 5 wynalazku możliwe jest też, że ścianka osłonowa 5 przynajmniej częściowo jest przepuszczalna dla płynów. [0033] Fig. 6 pokazuje urządzenie rozsączające 1 według wynalazku z zamontowanymi płytami osłonowymi 5 i znajdującym się na stronie czołowej otworem wlotowym 6b płynu. 10 [0034] Fig. 7 pokazuje system rigoli, który składany jest z łącznie czterech urządzeń rozsączających 1 według wynalazku. Po dwa urządzenia rozsączające 1 leżą bezpośrednio obok siebie i po dwa urządzenia rozsączające 1 leżą bezpośrednio jedno na drugim. Urządzenia rozsączające 1 leżące jedno na drugim 15 zorientowane są w tym samym kierunku wzdłużnym i tak usytuowane, że urządzenia sedymentacyjne 3 ustawione są naprzeciw siebie. Urządzenia rozsączające 1 są na końcach zamknięte płytami osłonowymi 5, zasadniczo nieprzepuszczalnymi dla płynów. 20 [0035] Fig. 8 pokazuje kolejny przykład systemu rigoli, składającego się ze szczególnie stabilnego w kierunku poziomym układu zawierającego w sumie cztery urządzenia rozsączające 1. Poszczególne górne dwa urządzenia rozsączające 1 są obrócone o 90° względem dolnych urządzeń rozsączających 1. Ten 25 ortogonalny układ dwóch leżących na sobie warstw blokowych podwyższa poziomą odporność systemu rigoli na ściskanie w porównaniu do zgodnie skierowanego układu warstw blokowych leżących na sobie. [0036] 30 Fig. 9 pokazuje zajmujący mało miejsca, układ większej liczby zagnieżdżonych w sobie wzajemnie korpusów 13 strukturalnych 2, na przykład w celu transportu lub składowania. [0037] Fig. 10 pokazuje zajmujący mało miejsca układ zagnieżdżonych w sobie wzajemnie urządzeń sedymentacyjnych 3, 5 na przykład w celu transportu lub składowania. [0038] Zasada działania urządzenia rozsączającego 1 według wynalazku zostanie poniżej opisana z nawiązaniem do rysunków. [0039] Urządzenie rozsączające 1 układa się przede wszystkim zgodnie z przeznaczeniem w taki sposób, że dno 10 urządzenia sedymentacyjnego 3 i pierwsze i drugie płaszczyzny, które są definiowane przez otwory rzędów 4a i 4b otworów, przebiegają prostopadle do kierunku działania siły ciężkości. Jak pokazano na figurze 2, rozsączany płyn wprowadzany jest w urządzenie sedymentacyjne 3 w jego najniższym punkcie. 15 Wprowadzany płyn jest spiętrzany w nieprzepuszczalnym dla płynów odcinku sedymentacyjnym urządzenia sedymentacyjnego 3, wobec czego poziom wody w urządzeniu sedymentacyjnym 3 powoli podnosi się przeciwnie do kierunku działania siły ciężkości. Podnoszenie się lustra wody w urządzeniu sedymentacyjnym 3 20 jest na figurze 4 pokazane symbolicznie strzałkami. Pod działaniem siły ciężkości zawarte w płynie zawiesiny osadzają się w odcinku sedymentacyjnym na dnie urządzenia sedymentacyjnego 3. Przy osiągnięciu pierwszej wysokości spiętrzania spiętrzony w urządzeniu sedymentacyjnym 3 płyn spływa najpierw 25 jednocześnie i równomiernie przez wszystkie otwory rzędów 4a otworów na obu ściankach bocznych urządzenia sedymentacyjnego 3 w utrzymywaną przez korpus strukturalny 2 wolną objętość. Przez wyłożoną przepuszczalną dla płynu włókniną 7 ściankę korpusu strukturalnego 2 rozsączany płyn przesiąka do ota- 30 czającego gruntu. Przy silnym napływie rozsączanego płynu, na 14 przykład przy silnych opadach deszczu, może się zdarzyć, że płyn szybciej napływa do urządzenia sedymentacyjnego 3 niż może odpływać przez otwory rzędów 4a otworów, dlatego poziom cieczy podnosi się dalej także powyżej pierwszej wysokości 5 spiętrzania. Przy osiągnięciu drugiej wysokości spiętrzania płyn spływa jednocześnie i równomiernie dodatkowo przez wszystkie otwory rzędów 4b otworów na obu ściankach bocznych urządzenia sedymentacyjnego 3 w utrzymywaną przez korpus strukturalny 2 wolną objętość. Do odprowadzania większych 10 ilości płynu, jak opisano powyżej, mogą być przewidziane dodatkowe otwory albo rzędy otworów. [0040] W celu oczyszczenia urządzenia rozsączającego 1 w dopływ urządzenia rozsączającego 1 wprowadza się przyrząd czyszczący z głowicą płuczącą i ssącą. Najpierw spiętrzony 15 płyn odsysany jest z urządzenia sedymentacyjnego 3. W celu usunięcia osadu w odcinku sedymentacyjnym ciecz czyszczącą, na przykład wodę, wprowadza się pod wysokim ciśnieniem w urządzenie sedymentacyjne 3 przez otwór wlotowy płynu. [0041] 20 Otwór wlotowy płynu urządzenia rozsączającego 1 według wynalazku znajduje się, jak wspomniano, w rejonie odcinka sedymentacyjnego na dnie urządzenia sedymentacyjnego 3. Wskutek wprowadzania cieczy czyszczącej w najniższym punkcie urządzenia sedymentacyjnego 3 nie powstają miejsca spiętrzenia, w których mogłyby się zbierać pozostałości 25 zawiesin, do których nie dociera strumień płuczący. Ciecz czyszcząca, wprowadzana pod wysokim ciśnieniem w odcinek sedymentacyjny, spłukuje osadzone wcześniej zawiesiny do studzienki kontrolnej i płucznej. Woda płucząca wraz z zawartymi w niej zawiesinami zostaje odessana, zanim spiętrzy 30 się i przez otwory 4a odcinka przelewowego 4 przeleje się do utrzymywanej przez korpus strukturalny wolnej objętności 15 urządzenia rozsączającego. Urządzenie sedymentacyjne 3 można oczyścić całkowicie i bez pozostałości, bez obawy, że zanieczyszczenia lub zawiesiny mogą się przelać do utrzymywanej przez korpus strukturalny 2 wolnej objętości, nie pogarszając 5 wydajności rozsączania urządzenia rozsączającego 1. REHAU AG + Co Pełnomocnik: 84P39041PL00 EP 1 690 989 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie rozsączające (1), korzystnie dla układanego pod ziemią systemu rigoli, z zasadniczo pustym i przynajmniej odcinkowo przepuszczalnym dla płynów korpusem strukturalnym (2), który przewidziany jest do tego, by utrzymywać w gruncie wolną objętość, przez którą jest przepuszczany rozsączany płyn, korzystnie woda deszczowa, celem tymczasowego retencjonowania i rozsączania, z umieszczonym w utrzymywanej wolnej objętości urządzeniem sedymentacyjnym (3) do sedymentacji zawartych w płynie zawiesin, z wykonanym korzystnie w postaci niecki, rynny lub miski odcinkiem sedymentacyjnym dla rozsączanego płynu i odcinkiem odpływowym, przez który płyn może spływać celem rozsączania, przy czym odcinek odpływowy (4) ma otwory, które są rozmieszczone w różnym odstepie od dna urządzenia sedymentacyjnego (3), przy czym odcinek odpływowy (4) ma pierwszy rząd (4a) z co najmniej dwoma otworami, które są umieszczone jeden za drugim w kierunku wzdłużnym urządzenia sedymentacyjnego (3) w jednakowym odstępie od dna urządzenia sedymentacyjnego (3) i definiują pierwszą płaszczyznę, i przy czym odcinek odpływowy (4) zawiera drugi rząd (4b) z otworami, które są umieszczone jeden za drugim w kierunku wzdłużnym urządzenia sedymentacyjnego (3) w jednakowym odstępie od dna urządzenia płaszczyznę, sedymentacyjnego która jest (3) i zasadniczo definiują drugą równoległa do pierwszej płaszczyzny, znamienne tym, że liczba otworów definiujących jedną płaszczyznę zwiększa się wraz ze wzrostem odstępu od dna przeciwnie do kierunku siły ciężkości. 17 2. Urządzenie rozsączające (1) według zastrz. 1, znamienne tym, że odcinek sedymentacyjny tworzy dno urządzenia sedymentacyjnego (3). 3. Urządzenie rozsączające (1) według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że odcinek sedymentacyjny jest zasadniczo nieprzepuszczalny dla płynów. 4. Urządzenie rozsączające (1) według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że wraz ze wzrostem odstępu od dna urządzenia sedymentacyjnego (3) otwory (4) mają większą powierzchnię. 5. Urządzenie rozsączające (1) według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że urządzenie sedymentacyjne (3) jest umieszczone we wzdłużnym kierunku korpusu strukturalnego (2). 6. Urządzenie rozsączające (1) według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że zewnętrzne strony korpusu strukturalnego (2) są osłonięte zasadniczo prostokątnymi lub kwadratowymi elementami osłonowymi (5). 7. Urządzenie rozsączające (1) według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że długość korpusu strukturalnego (2) jest zasadniczo równa szerokości lub równa całkowitej wielokrotności szerokości korpusu strukturalnego (2). 8. Urządzenie rozsączające (1) według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że zewnętrzne strony korpusu strukturalnego (2) są wyłożone włókniną (7). REHAU AG + Co Pełnomocnik:Grupy dyskusyjne