Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1695111 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1695111 T3


EP 1695111 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2004 04822116.2 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1695111 T3 Int.Cl. G01S 13/88 (2006.01) G01S 13/89 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 26.10.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/43 EP 1695111 B1 Tytuł wynalazku: Aktywny system obrazowania fali milimetrowej (30) (43) Pierwszeństwo: 05.12.2003 US 728456 Zgłoszenie ogłoszono: 30.08.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/35 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: Safeview, Inc., Santa Clara, US PL/EP 1695111 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: THOMAS W. GRUDKOWSKI, Pleasanton, US RICHARD L. ROWE, Saratoga, US RAYMOND R. BLASING, Los Altos, US SCOTT T. TROSPER, Meridian, US THOMAS W. TRAWICK, San Jose, US KAREN A. MEYER, San Jose, US DAVID J. GENSKE, Westminster, US GERALD J. VAN EYCK, Bothell, US MARK D. BRINKERHOFF, San Jose, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Izabela Ludwicka PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 169511181 Aktywny system obrazowania fali milimetrowej Opis STAN TECHNIKI [0001] Sygnaly fal milimetrowych wykorzystywane s9 w radarach i telekomunikacji. Mozna je r6wniez wykorzysta6 podczas generowania obrazu przedmiotu, kieruj9c sygnaly fat milimetrowych na przedmiot i wykrywaj9c sygnal odbity. Przyklady tego typu system6w obrazowania ujawnione zostaly w patentach US 5,455,590; 5,557,283; 5,859,609; i 6,507,309; i zgloszeniu patentowym US 101607,552 zlozonym 26 czerwca 2003 i kontynuacji cz'!sci zgloszenia zlozonego 30 pazdziernika 2003 pod tytulem "Detecting Concealed Objects at a Checkpoint"; i zgloszeniu patentowym US 10/301,522 zlozonym 21 listopada 2002 i kontynuacji cz'!sci zgloszenia zlozonego 30 pazdziernika 2003 pod tytulem "Detection of a Concealed Object". [0002] Gdy systemy obrazowania wykorzystywane s9 dla potrzeb nadzoru ludzi, korzystnym jest, by system przeprowadzal taki nadz6r w spos6b szybki, wygodny i bezpieczny. Jest to szczeg61nie niezb,!dne w sytuacjach, gdy nadz6r op6znia przewidywany post'!P nadzorowanej osoby, na przyklad przed wejsciem do srodka transportu publicznego lub do obiektu publicznego lub chronionego. Odpowiednio, w r6znych sytuacjach nadzoru mozna wykorzysta6 inaczej skonfigurowane stanowiska nadzoru lub nasluchu, w kt6rych, podczas obrazowania, znajduje si,! osoba. ISTOTA WYNALAZKU [0003] Aktywne systemy obrazowania mog9 obejmowa6 urz9dzenie anteny skonfigurowany tak, by przesyla6 w stron,! i odbiera6 od przedmiotu w polozeniu przedmiotu, promieniowanie elektromagnetyczne fali milimetrowej. urz9dzenie anteny przesyla i odbiera promieniowanie z polozer'i rozstawionych wzgl,!dem polozenia przedmiotu i rozmieszczonych wzdluz miejsca geometrycznego punkt6w lub szczeliny zwr6conej w stron,! przedmiotu. Kontroler moze odbiera6 nadajnik-odbiornik skonfigurowany tak, by obslugiwa6 urz9dzenie anteny i generowa6 sygnal wyjsciowy reprezentatywny dla odebranego promieniowania i procesor dostosowany do przetwarzania sygnalu wyjsciowego nadajnika-odbiornika na dane obrazowe reprezentatywne dla obrazu przedmiotu. [0004] Mozliwe s9 r6zne konfiguracje urz9dzenia anteny. Do szczeg61nego zastosowania mozna dobra6 szczeg61n9 konfiguracj,!. Na przyklad, urz9dzenie anteny moze obejmowa6 jedn9 lub wiele jednostek anteny na przyklad jednostki liniowe lub uklady dwuwymiarowe jednostek anteny. Jednostka lub jednostki anteny mog9 przemieszcza6 si,! wzdluz zakrzywionej sciezki lub znajdowa6 si,! w ukladzie, zakrzywionym lub prostym i mog9 by6 nieruchome lub przemieszcza6 si,! wzdluz sciezki zakrzywionej lub prostej. Jednostki anteny lub jeden b9dz wi,!cej uklad6w jednostek anteny moze by6 nieruchomych i przechyla6 si,! dla przeskanowania przedmiotu z jednego lub kilku polozer'i rozmieszczonych wok61 przedmiotu. Zesp61, w kt6rym uklad anteny dostosowany jest to przemieszczania si,! wzdluz zdefiniowanej sciezki, moze przemieszcza6 si,! na rMne sposoby. Na przyklad, zesp61 moze przemieszcza6 si'! wzdluz sciezki wychodz 9cej co najmniej cz,!sciowo wok61 przedmiotu, w stron,! lub z dala od przedmiotu lub w klerunku przeciwnym do danego zespolu. Tego typu jednostki anteny mog9 by6 r6wniez ustawiane w r6znych polozeniach k9towych wzdluz ukladu. Uklady anten mog9 by6 r6wniez sklada6 si,! z wielu segment6w ukladu, a grupy uklad6w mog9 by6 19czone, dla utworzenia urz9dzenia anteny. OPIS FIGUR RYSUNKU -2[0005) Fig. 1 przedstawia og61ny schemat aktywnego systemu obrazowania. Fig. 2 przedstawia schemat pokazujqcy og61ne przyklady stacji nasluchowych, kt6re mozna wykorzystae w systemach obrazowania. Fig. 3 - 9 przedstawiajq uproszczone widoki z g6ry rMnych stacji nasluchowych. Fig. 10A - 10C to widoki z g6ry innej stacji nastuchu, przedstawiajqce sekwencj~ Fig. 11A - 11 D to widoki z g6ry jeszcze innej stacji nasluchu, przedstawiajqce dzialania. sekwencj~ Fig. 12 przedstawia widok z boku stacji nastuchu, pokazujqcego przykladowq dzialania. konliguracj~ ukladu anteny. Fig. 13 przedstawia widok z przodu opcjonalnego przykladu wykonania ukladu anteny pokazanego na lig. 12. Fig. 14 przedstawia widok z g6ry stacji nasluchu pokazujqcy kolejny przyklad konliguracji ukladu anteny, kt6ry moze bye takq samq stacjq nasluchu jak ta przedstawiona zostal na lig. 12. Fig. 15 przedstawia widok z g6ry stacji nasluchu, majqcej poprzecznie przesuni~te zespoly ukladu anteny. Fig. 16 przedstawia schemat systemu obrazowania, majqcego stacj~ nastuchu wyposazonq w wiele segment6w urzqdzenia anteny. Fig. 17 przedstawia og61ny schemat pokazujqcy jeden przyklad segmentu urzqdzenia anteny, wykorzystywany w stacji nasluchu pokazanej na lig. 16. Fig. 18 przedstawia widok z g6ry wielu segment6w ukladu anteny, kt6re mozna wykorzystae, dla ulormowania ukladu anteny. Fig. 19 przedstawia widok izometryczny jednego przykladu segmentu urzqdzenia anteny. Fig. 20 przedstawia widok z g6ry stacji nasluchu, majqcej wiele segment6w urzqdzenia anteny. OPIS SZCZEG6tOWY R6ZNYCH PRZYKLAD6wWYKONANIA [0006) Pod numerem 20 na lig. 1 przedstawiony zostal aktywny system obrazowania. System 20 obejmuje urzqdzenie anteny 22 i sterownik 24. System jest aktywny w tym sensie, ze urzqdzenie anteny przesyla promieniowanie elektromagnetyczne 26 w stron~ przedmiotu 28 i w odpowiedzi przedmiot emituje lub odbija promieniowanie elektromagnetyczne 30, kt6re wykrywane jest przez urzqdzenie anteny. Przedmiot obejmuje wszystkie te elementy, kt6re prezentowane Sq w stacji nasluchu systemu obrazowania do obrazowania tego, czy przedmiot jest czlowiekiem, znajduje si~ zwierz~ciem, czy obiektem nieozywionym. Na przyklad, jezeli osoba w stacji nasluchu, dla zobrazowania, przedmiot obejmuje na przyklad zegarki, klucze, bizuteri~, osob~ i wszystkie obiekty na osobie noze kieszonkowe lub inne, monety, akcesoria ubrania, bron lub inne obiekty, kt6re mozna zobrazowae. Przedmiot moze obejmowae jednq lub wi~cej os6b, zwierzqt, obiekt6w lub ich kombinacji. [0007) Promieniowanie cz~stotliwosci, elektromagnetyczne mozna dobrae na podstawie odpowiedniego zakresu na przyklad w zakresie okoto 20 megahertz6w (MHz) do oketo jednego terahertza (THz), zasadniczo zwanego promieniowaniem lali milimetrowej. Zadowalajqce obrazowanie mozna przeprowadzie, wykorzystujqC promieniowanie eiektromagnetyczne w zredukowanym zakresie cz~stotliwosci wynoszqcym jeden gigahertz (GHz) do okoto 300 GHz. Promieniowanie w zakresie oketo 5 GHz do oketo 110 GHz mozna r6wniez wykorzystae do generowania akceptowalnych obraz6w. Promieniowanie takie moze bye generowane przy stalej cz~stotliwosci iub w zakresie lub zbiorze cz~stotliwosci, wykorzystujqC wiele -3cz~stotliwosci, rodzaj6w modulacji, np. ewierkanie, pseudolosowy przeskok cz~stotliwosci fala stala modulowanej (FMCW) lub fala ciqgla (CW). [0008) Mozliwe Sq r6zne konfiguracje urzqdzenia anteny. Urzqdzenie anteny moze obejmowae jednq lub kilka jednostek anteny, kazda jednostka anteny moze obejmowae jednq lub lub wi~cej wl~cej anten nadawczych i jednq anten odbiorczych. Jednostka anteny moze obejmowae wiele anten, kt6re mogq odbierae promieniowanie w odpowiedzi na transmisj~ przez pojedynczq anten~. Anteny mogq bye dowolnego odpowiedniego typu, skonfigurowane do przesylania lub odbierania promieniowania elektromagnetycznego, takiego jak linia szczelinowa, latka, antena wzdluzna, falow6d, p61przewodnik lub laser. Anteny mogq zar6wno przesylae jak i odbierae. Jednostki anteny mogq miee jednq lub wi~cej indywidualnych anten, kt6re przesylajq lub odbierajq podobnie spolaryzowane lub niepodobnie spolaryzowane ksztalty fal, na przyklad polaryzacji plaskiej, eliptycznej lub kolowej lub tez mogq miee wqskie bqdz szerokie wzory wiqzki promieniowania kqtowego, w zaleznosci od zastosowania. Szerokose wiqzki moze bye wzgl~dnie duza, tj. 30 - 120 stopni w przypadku aplikacji obrazowania, wykorzystujqcej techniki holograficzne, przy czym wqskie szerokosci wiqzki w zakresie 0 - 30 mogq bye wykorzystywane w aplikacjach majqcych wym6g wqskiego pola widzenia. Dodatkowo, pojedyncza antena moze skanowae przedmiot mechanicznie przemieszczajqc si~ wok61 przedmiotu wzdluz sciezek jedno lub dwuwymiarowych. Uklad jedno lub dwuwymiarowy jednostek anten moze w spos6b elektroniczny lub mechaniczny skanowae przedmiot. System obrazowania moze obejmowae jeden lub wiele urzqdzeri anteny, na przyklad drugie urzqdzenie anteny 22'. Urzqdzenie anteny moze bye chronione przed wplywem warunk6w otoczenia za pomocq odpowiedniego kopulowego materialu, kt6ry moze stanowie cz~se urzqdzenia lub bye zapewniony osobno, w zaleznosci od ruchu mechanicznego, wymaganego od urzqdzenia lub ukladu anteny. [0009) System obrazowania moze obejmowae mechanizm przemieszczania 32 urzqdzenia anteny w postaci wzgl~dem silnika, kt6ry przemieszcza urzqdzenie anteny 22 moze bye zamontowany wzgl~dem przedmiotu 28. Mechanizm przemieszczania 32 ramy 34, dla przemieszczania anteny wzdluz sciezki zdefiniowanej przez mechanizm sterowania ruchem, na przyklad lub innego rodzaju ukladu sterowania, w prowadnic~ miar~ 36 obejmujqcy sterowniki ruchu skokowego, kodery potrzeb. Mechanizmem przemieszczania moze bye dowolny mechanizm, kt6ry przemieszcza urzqdzenie anteny i moze obejmowae silnik krokowy, serwomotor lub innego rodzaju odpowiednie urzqdzenie. [0010) Sterownik 24 moze sterowae pracq silnika 32 i moze koordynowae z ruchem urzqdzenia anteny. Sterownik 24 moze obejmowae firmowe lub ich kombinacj~ i moze bye uwzgl~dniony sprz~t, prac~ urzqdzenia anteny 22 wraz oprogramowanie, oprogramowanie w komputerze, serwerze komputerowych lub innym systemie na bazie mikroprocesora, zdolnego do realizacji sekwencji czynnosci logicznych. Dodatkowo, przetwarzanie moze bye rozproszone, a jego poszczeg61ne cz~sci zaimplementowane w osobnych komponentach systemowych. W jednym z przyklad6w, sterownik 24 moze obejmowae nadajnik-odbiornik 38, procesor 40, pami~e 42 sprz~gni~tq z procesorem do przechowywania danych i instrukcji roboczych. Instrukcje takie mogq bye zapewnione w sprz~cie, oprogramowaniu firmowym lub oprogramowaniu. [0011) Nadajnik-odbiornik, wykorzystany w opisie, obejmuje wszystkie struktury i funkcje odpowiednie do generowania, przekierowania, przetwarzania, przesylania i odbierania sygnal6w fali milimetrowej pomi~dzy urzqdzeniem anteny a procesorem. Nadajnik-odbiornik, w tym wyczerpujqcym sensie, moze obejmowae multipleksowe przelqczanie pomi~dzy jednostkami anteny, elektronikq nadawczq i odbiorczq i jednostkami elektronicznymi i logicznymi. Nadajnik-odbiornik moze bye w calosci lub w sterowniku centralnym lub bye w calosci lub cz~sciowo cz~sciowo uwzgl~dniony osadzonym w stacji nasluchu 44, skrywajqcej - 4urzqdzenie anteny. W szczegolnych przypadkach, korzystny jest wi~cej niz jeden nadajnik-odbiornik, na przyklad w przypadku wielokrotnego urzqdzenia anteny lub dwuwymiarowego ukladu systemu obrazowania. Nadajnik-odbiornik tym samym przesyla do i odbiera z urzqdzenia anteny sygnaly skanujqce 46 I przesyla odebrane sygnaly 48 do procesora 40. [0012] Procesorem moze by6 analogowe lub cyfrowe urzqdzenie obliczeniowe lub kombinacja urzqdzen, na przyklad komputerow, mikroprocesorow lub innych jednostek logicznych przystosowanych do kontroll skanowania przedmiotu i odbierania odebranych sygnalow 48 i generowania danych obrazowych 50 reprezentujqcych obraz co najmniej wzgl~du na to, czy przetworzone, przyklad dane dla cz~sci cz~sci cz~sciowo przedmiotu. Dane obrazowe obejmujq dowolne dane, bez przetworzone lub nieprzetworzone lub podzbiory danych na przedmiotu, dane obslugiwane dla oddzielenia, dla celow podglqdu przez operatora grup~ lub inny procesor, obiektow, ktore mogq reprezentowa6 pozqdanq obiektow, na przyklad obiekty wykonane przez czlowieka, obiekty niefizjologiczne lub nieozywione i tym podobne, dane identyfikujqce lub ulatwiajqce identyfikacj~ obiekty lub przedmiotu bqdz wymiary lub inne informacje dotyczqce przedmiotu, ktore pochodzq z odebranych sygna/ow. Dane obrazowe mogq by6 przesylane do urzqdzenia wyjsciowego 52, takiego jak urzqdzenie magazynujqce, Iqcze komunikacyjne na przyklad hub sieci, inny komputer lub serwer lub bezposrednio do urzqdzenia wyswietlajqcego, na przyklad monitora wideo. pojedynczym urzqdzeniem lub kombinacjq urzqdzen i moze by6 lokalna wzgl~dem wzgl~dem Pami~6 42 moze by6 procesora lub zdalna niego i dost~pna za pomocq lqcza komunikacyjnego lub sieci. [0013] Fig. 2 przedstawia innq posta6 stacji nasluchu 60 wykorzystywanq w niektorych systemach obrazowania, na przyklad w wyzej omowionym systemie 20. Stacja nasluchu 60 obejmuje zespo/ 62 urzqdzenia anteny i sciezkowy zespo/ przemieszczajqcy 64 obejmowa6 urzqdzenie anteny 66, silnik 68, prowadnic~ 70 i anten~. ram~ Zespol urzqdzenia anteny moze posredni q 72, podobnq do tej w stacji nasluchu 44 systemu obrazowania 20. Komponenty 66, 68 i 70 mog q by6 zamontowane wzgl~dem ramy posredniej 72, dla przemieszczania urzqdzenia anteny wzdluz sciezki anteny. Sciezkowy zespo/ przemieszczajqcy 64 moze odpowiednio obejmowa6 silnik 74, prowadnic~ 76 i ram~ podstawowq 78. Silnik 74 moze oddzialywa6 na zespol 62 urzqdzenia anteny i przesuwa6 p%zenie sciezki anteny. Zgodnie z ponizszym opisem, ruch zespolu urzqdzenia anteny mozna wykorzysta6 do sterowania osob~ dost~pem przez (przedmiot) do p%zenia przedmiotu w stacji nasluchu lub dla zapewnienia rozszerzonego skanowania przedmiotu za pomocq urzqdzenia anteny. [0014] Ponizej przedstawiono kilka przykladow wykonania i konfiguracji stacji nasluchu lub cz~sci stacji nasluchu, ktore mozna wykorzysta6 w systemie obrazowania, na przyklad w jednym lub kilku systemach obrazowania, przedstawionych na fig. 1 i 2. Fig. 3 przedstawia widok z gory na urzqdzenie anteny 82 odstawionq wzgl~dem stacj~ nasluchu 80, majqcq polozenia 84 przedmiotu, majqcego srodek 86 przedmiotu. Urzqdzenie anteny 82 umozliwia przesylanie i odbieranie promieniowania elektromagnetycznego wzdluz miejsca geometrycznego 88 punktow, reprezentowanego przez luk 90. W tym przypadku, luk 90 ma srodek zagi~cia 92, znajdujqcy si~ po stronie przeciwnej srodka 86 przedmiotu [0015] Ksztalt miejsca geometrycznego punktow moze si~ kierunkach. Miejsce geometryczne punktow moze zdawa6 obrazowanego przedmiotu lub moze mie6 dowolnq konfiguracj~ "S" lub krzywej z przyrastajqcq lub stale zmiennq krzywiznq, prostoliniowych iub kombinacj~ wzgl~dem urzqdzenia anteny. zmienia6 na d/ugosci w jednym lub kilku si~ by6 wkl~s/e lub wypukle, wzgl~dem krzywoliniowq, na przyklad w ksztalcie Iitery konfiguracj~ jednego lub kilku segmentow takich konfiguracji. W tym przypadku, srodek krzywizny cz~sci miejsca geometrycznego punktow zawierajqcy trzy sqsiednie punkty jest punktem rownoodleg/ym od trzech punktow. -5- Odleglos6 od srodka krzywizny wzgl~dem trzech punkt6w odpowiada nast~pnie promieniowi luku przechodzqcego przez trzy punkty. [0016] Urzqdzenie anteny moze obejmowa6 co najmniej jednq jednostk~ anteny 94, kt6ra przemieszcza si~ wzdluz sciezki 96, odpowiadajqcej lukowi 90. Przedstawione zostaly r6zne polozenia jednostki anteny 94 wzdluz sciezki 96. W przykladzie majqcym tylko jednq jednostk~ anteny, polozenie przedmiotu skanowane jest w drodze mechanicznego przemieszczania jednostki anteny wzdluz interesujqcej nas szczeliny, na przyklad wzdluz luku 90. [0017] Jednostka anteny 94 moze bye r6wniez pionowo wzdluz wysokosci lub cz~sci cz~sciq pionowego ukladu 98 anteny, kt6ry wychodzi wysokosci przedmiotu 100, na przyklad osoby, zasadniczo zajmujqcej polozenie 84 przedmiotu. W takim przypadku, uk/ad pionowy porusza si~ wzd/uz sciezki 96 w systemie obrazowania, jak przedstawiono na fig. 1. R6zne polozenia jednostki anteny 94 wzdluz sciezki odpowiadajq p%zeniom ukladu anteny 98 wzdluz sciezki. [0018] Opcjonalnie, jednostka anteny 94 moze bye cz~sciq ukladu poziomego 102, z ukladem poziomym majqcym r6wniez dodatkowe jednostki anteny, na przyk/ad jednostki anteny 104, 106, 108 i 110. Uklad poziomy 102 wychodzi wzdluz Juku 90. Przedmiot w p%zeniu przedmiotu moze zostae zeskanowany zar6wno elektronicznie wzdluz ukladu lub mechanicznie dZi~ki ruchowi pionowego ukladu. [0019] W niekt6rych przykladach wykonania, mozna wykorzystae uklad dwuwymiarowy 112. Uklad 112 wychodzi tym samym w plaszczyznie pionowej i poziomej i obejmuje jednostki anteny 94, 104, 106, 108, 110 i inne, wychodzqce pionowo z jednostek anteny wzdluz luku 90. Polozenie przedmiotu moze bye skanowane elektronicznie z miejsca geometrycznego punkt6w obejmujqcego obszar lub szczelin~ 114 obejmujqcq luk 90. [0020] Obrazowanie rozszerzone moze bye zapewnione przez jeden tub wi~cej zapewniajqcych jeden lub wi~cej wychodzqcych luk6w 90, dodatkowych urzqdzeri anteny, obracajqcych przedmiot 100 wok61 srodka 86, jak pokazano za pomocq kola 116, na przyklad na platformie i przemieszczajqc luk 90 wok6/ polozenia przedmiotu. tuk 90 moze miee dowolnq dlugos6 odpowiedniq dla danego zastosowania. [0021] Odleglosc D1 wzgl~dem System obrazowania srodka polozenia przedmiotu 0 luku 90 moze na bazie cylindrycznej szczeliny, dla si~ obrazowania, zmieniae na dlugosci luku. ujawniony w patencie US 5,859,609, mozna zmodyfikowae podczas obliczania danych obrazowania, odpowiadajqcych systemowi odleg/osci wzdluz luku. R6znic~ takq mozna obliczy6 podczas przetwarzania danych lub tez wartosci r6znicy mozna zapisae w pami~ci, na przyk/ad w postaci tablicy do cylindrycznemu, kompensujqc r6znic~ wyszukiwari. [0022] Nalezy wzgl~dem przedmiotu wzgl~dem pami~tae, ze ustawiajqc srodek krzywizny 92 luku 90 po stronie przeciwnej od srodka 86 urzqdzenia anteny 82, krzywizna luku jest bardziej podluzna na d/ugosci juku polozenia przedmiotu. 1m dluzszy promieri krzywizny, tym bardziej stopniowy tub prosty staje si~ luk. Mozliwych jest wiele konfiguracji. Na przyklad, jezeli stacja nasluchu wykorzystywana jest jako bramka systemu obrazowania na wejsciu do budynku, na przyklad na lotnisku, korzystnym moze bye, by ludzie poruszali si~ wzdluz ciqglej sciezki. Zapewniajqc urzqdzenie anteny wychodzqce wzd/uz delikatnych luk6w wzdluz bok6w sciezki ogranicza si~ szerokose systemu obrazowania, pozwalajqc na wykorzystanie mniejszej przestrzeni. [0023] Jezeli przedmiot, a tym samym polozenie przedmiotu, ma ksztalt cylindryczny, to /uk cylindryczny wysrodkowany wzgl~dem srodka przedmiotu b~dzie zapewniae jednolitq odleglose pomi~dzy lukiem a przedmiotem. Ale tak tez bye nie musi. Ksztalt luku 90 moze zasadniczo odpowiada6 bokowi 118 - 6przedmiotu 100 zwr6conego w stronll luku 90, kt6ry wychodzi bardziej wzdluz jednej osi, na przyklad osi dlugiej 120 niz poprzecznie, osi kr6tkiej 122, jak to moze bye w przypadku ludzi, zwlaszcza tylnej CZllsci ludzi. W wyniku czego, mozna dobrae luk 90, kt6ry blldzie zapewniae odieglosc D2 pomilldzy miejscem geometrycznym 88 punkt6w wzdluz luku 90, kt6ry zasadniczo odpowiada oczekiwanemu og61nemu ksztaltowi co najmniej CZllsci przedmiotu. [0024] Fig. 4 przedstawia widok z g6ry kolejnej wersji stacji nasluchu 130, wykorzystywanej w systemie obrazowania, na przyklad systemie obrazowania 20. Stacja nasluchu 130, ma urzqdzenie anteny 132 odstawione wzgllldem polozenia 134 przedmiotu, majqcego srodek 136 przedmiotu. Urzqdzenie anteny 132 moze umozliwiae przesylanie i odbieranie promieniowania elektromagnetycznego wzdluz miejsca geometrycznego 138 punkt6w, reprezentowanego przez luk 140. W tym przypadku, luk 140 ma srodek zagillcia 142, znajdujqcy sill po tej samej stronie srodka 136 przedmiotu wzgllldem urzqdzenia anteny. W innym przypadku, stacja nasluchu 130 przypomina wyzej opisanq stacjll nasluchu 80. [0025] Urzqdzenie anteny moze obejmowae co najmniej jednq jednostkll anteny 144, kt6ra przemieszcza sill wzdluz sciezki 146, odpowiadajqcej lukowi 140. Przedstawione zosta!y r6zne polozenia jednostki anteny 144 wzdluz sciezki 146. W przykladzie majqcym tylko jednq jednostkll anteny, polozenie przedmiotu skanowane jest w drodze mechanicznego przemieszczania jednostki anteny wzd!uz interesujqcej nas szczeliny, na przyklad wzdluz luku 140. [0026] Jednostka anteny 144 moze bye r6wniez CZllsciq pionowego ukladu 148 anteny, kt6ry wychodzi pionowo wzdluz wysokosci lub CZllsci wysokosci przedmiotu 150, na przyklad osoby, zasadniczo zajmujqcej po!ozenie 134 przedmiotu. W takim przypadku, uklad pionowy porusza sill wzdluz sciezki 146 w systemie obrazowania, jak przedstawiono na lig. 1. R6zne polozenia jednostki anteny 144 wzd!uz sciezki odpowiadajq polozeniom ukladu anteny 148 wzd!uz sciezki. [0027] Opcjonalnie, jednostka anteny 144 moze bye CZllsciq ukladu poziomego 152, z ukladem poziomym majqcym r6wniez dodatkowe jednostki anteny, na przyklad jednostki anteny 154 i 156. Pomilldzy jednostkami pokazanymi, zapewnione mogq bye jednostki dodatkowe. Uklad poziomy 152 wychodzi wzdluz luku 140. Przedmiot w polozeniu przedmiotu moze zostae zeskanowany zar6wno elektronicznie wzdluz ukladu lub mechanicznie dzillki ruchowi pionowego ukladu. [0028] W niekt6rych przykladach wykonania, mozna wykorzystae uklad dwuwymiarowy 158. Uklad 158 moze wychodzie tym samym w plaszczyznie pionowej i poziomej wzdluz luku 140 i moze obejmowae jednostki anteny 144, 154, i 156 i inne, wychodzqce pionowo z jednostek anteny wzdluz luku 140. Polozenie przedmiotu moze bye skanowane elektronicznie z miejsca geometrycznego punkt6w obejmujqcego obszar lub szczelinll160 obejmujqcq luk 140. [0029] Obrazowanie rozszerzone moze bye zapewnione przez jeden lub willcej wychodzqcych luk6w 140, zapewniajqcych jeden lub willcej dodatkowych urzqdzen anteny, obracajqcych przedmiot 150 wok61 srodka 136, jak pokazano za pomocq kola 162, na przyklad na plalformie i przemieszczajqc luk 140 wok6! po!ozenia przedmiotu. luk 140 moze miee dowolnq dlugose i ksztalt odpowiedni dla danego zastosowania. [0030] Odleg!osc D3 wzgllldem srodka polozenia przedmiotu 0 luku 140 moze sill zmieniae na d!ugosci luku. Zgodnie z powyzszym, system obrazowania na bazie cylindrycznej szczeliny, dla obrazowania, ujawniony w patencie US 5,859,609, mozna zmodylikowae podczas obliczania danych obrazowania, odpowiadajqcych systemowi cylindrycznemu, kompensujqc r6znicll od!eglosci wzdluz luku. R6znicll takq mozna obliczye podczas przetwarzania danych lub tez wartosci r6Znicy mozna zapisae w pamillci, na przyklad w postaci tablicy do wyszukiwan. -7[0031) Nalezy pami~tae, ze ustawiajqc srodek krzywizny 142 Juku 140 po tej stronie srodka 136 przedmiotu co urzqdzenie anteny 132, krzywizna Juku jest bardziej ciasna na dJugosci luku wzgl~dem polozenia przedmiotu. 1m kr6tszy promier'! krzywizny, tym ostrzejsza krzywizna Juku. Mozliwych jest wiele konfiguracji. Na przykJad, jezeli stacja nasluchu wykorzystywana jest jako bramka systemu obrazowania na wejsciu do budynku, na przykJad na lotnisku, korzystnym moze bye, by ludzie poruszali si~ wzdJuz ciqglej sciezki. Korzystnym moze bye ustawienie urzqdzenia anteny z bok6w sciezki i zapewniajqc ksztalt odpowiadajqcy zasadniczo bokom osoby ustawionej na sciezce, [0032)ldqc tym tokiem myslenia, ksztalt Juku 140 moze zasadniczo odpowiadae bokowi 164 przedmiotu 150 zwr6conego w stron~ luku 140, kt6ry wychodzi mniej wzdJuz jednej osi, na przykJad osi kr6tkiej 166 niz poprzecznie, na przykJad osi dlugiej 168, jak to moze bye w przypadku ludzi, zwJaszcza cz~sci bocznej ludzi. W wyniku czego, mozna dobrae Juk 140, kt6ry b~dzie zapewniae odleglose D4 pomi~dzy miejscem geometrycznym 138 punkt6w wzdluz Juku 140, kt6ry zasadniczo odpowiada oczekiwanemu og61nemu ksztaltowi cz~sci przedmiotu. [0033) Fig, 5 przedstawia widok z g6ry stacji nasJuchu 170, majqcej inny ksztalt niz stacja nasJuchu 130, ale w kt6rej jednostka anteny 172 urzqdzenia anteny 174 przemieszcza krzywizny 178, znajdujqcy si~ si~ wzdJuz Juku 176, majqcego srodek z tej samej strony srodka 180 przedmioty polozenia 182 przedmiotu co urzqdzenie anteny. Jednostka anteny 172 moze bye cz~sciq ukJadu anteny 184, kt6ry wychodzi wzdluz Juku 176 i1lub pionowo. [0034) Jednostka anteny moze miee wiqzk~ jednostk~ zastosowania. Przechylajqc 186, kt6ra moze bye wqska lub szeroka, w zaleznosci od anteny krzywizny 178, jednostka anteny przemieszcza wzgl~dem si~ osi przegubu 188 przechodzqcej przez srodek wzdJuz Juku 176. Podczas takiego ruchu, wiqzka moze skanowae polozenie 182 przedmiotu, co pokazano za pomocq podw6jnej strzalki 190. W niekt6rych przykladach, wiele tego typu przegubowych jednostek anten, na przykJad jednostki anten 192 i 194, moze bye rozproszonych wzdluz kolejnego luku, na przykJad Juku 196, tuk 196 moze bye lukiem podobnym do Juk6w 90 i 140, om6wionych powyzej, Opcjonalnie, jednostka anteny 172 r6wniez moze si~ przemieszczae wzdJuz luku 196, [0035) Dodatkowo, w opcjonalnym przykJadzie wykonania, ukJad 184 moze obejmowae dodatkowe jednostki anten, na przykJad jednostki anten 198 i 200, ustawione wzdluz Juku 176. Skanowanie polozenia przedmiotu mozna w tym przypadku zrealizowae elektronicznie, uruchamiaj kazdq jednostk~ anteny wzdluz Juku. [0036) Fig. 6 przedstawia widok z g6ry stacji nasJuchu 210, kt6ra jest podobna do stacji nasJuchu 170, ale r6zni si~ tym, ze os przegubu 212 do przechylania jednostki anteny 214 urzqdzenia anteny 216 ustawiona jest po stronie przeciwnej wzgl~dem polozenia 218 przedmiotu majqcego srodek 220 przedmiotu. Os przegubu 212 moze tym samym pokrywae przemieszcza si~ si~ jednostka anteny. Przechylajqc ze srodkiem krzywizny 222 Juku 224, wzdluz kt6rego si~ wok6! osi przegubu 212, jednostka anteny 214 moze skanowae wiqzk~ 226 w polozeniu 218 przedmiotu, co pokazano za pomocq strzalki 228. [0037) PrzechyJ jednostki anteny mozna zapewnie na r6Zne sposoby, za pomocq mechanizmu przemieszczania 230, Jednym ze sposob6w jest wsparcie jednostki anteny na ramieniu 232, dostosowanym do odchylania kor'!c6wk~ nap~dzany si~ wzgl~dem ramy 234. Rami~ 232 moze odchylae 232a ramienia za pomocq elementu nap~dowego w tyl i w prz6d za pomocq mechanizmu krokowym. Mechanizm nap~dowy si~ w tyJ i w prz6d, przemieszczajqc 236. Element nap~dowego nap~dowy 236 moze bye 238, na przykJad cewk q lub silnikiem moze bye sterowany za pomocq sterownika za posrednictwem linii - 8sterujqcej 240. Podobny mechanizm przemieszczajqcy mozna wykorzystae r6wniez do przechylania jednostek anten w stacji nasluchu 170. [0038] Opcjonalnie, wiele jednostek anten mozna ustawiae wzdluz juku 224, na przyk!ad jednostek anten 232 i 244 uk!adu anten 246. Dodatkowo, jednostki anteny mogq poruszae siE; wzd!uz wiE;kszego luku 248 lub przegubowe jednostki anten mogq bye rozmieszczone wzdluz juku 248, na przyklad jednostki anteny 250 i 252 uk!adu anteny 254. [0039] Fig. 7 przedstawia widok z g6ry stacji nas!uchu 260, kt6ra moze stanowie kolejnq wersjE; stacji nasluchu 170 i 210. Stacja nas!uchu 260 moze obejmowae urzqdzenie anteny 262 0 sta/ym polozeniu na ramie 264, kt6ra moze obejmowae obudoWE; urzqdzenia anteny. Urzqdzenie anteny obejmuje jednostkE; anteny 266, kt6ra moze bye CZE;sciq ukladu anteny 268. Kazda jednostka anteny moze miee wiqzkE;, oznaczonq Iini q 270. Mechanizm przemieszczania, nie pokazano, moze przechylae jednostkE; anteny urzqdzenia anteny 262 wok6! osi przegubu 272 pokazanej w spos6b wyosiowane wzglE;dem jednostek anteny. Jak przedstawiono na fig. 5 i 6, os przegubu moze bye r6wniez odstawiona wzglE;dem jednostek anteny. Podczas przechylania, wiqzka 270 moze skanowae polozenie 274 przedmiotu, majqcego srodek 276 przedmiotu. Jezeli urzqdzenie anteny obejmuje uk/ad jednostek anteny, jednostki anteny mogq bye indywidualnie przechylane lub mogq bye przechylane wsp6lnie. [0040] Fig. 8 przedstawia stacjE; nas!uchu 280 uformowanq z wielu urzqdzen anten, na przyk!ad urzqdzen anten 282, 284,286 i 288. Tego typu urzqdzenia anten mogq bye skonfigurowane jak urzqdzenie anteny 262 stacji nas!uchu 260, przedstawionej na fig. 7. Mog q bye rozmieszczone wok6/ polozenia 290 przedmiotu, majqcego srodek przedmiotu 292. Urzqdzenie anteny 282, 284, 286 i 288 ma odpowiednie jednostki anteny, oznaczone przez jednostki anteny 294, 296, 298 i 300. Odpowiednie jednostki anteny mogq przechylae siE; wzglE;dem odpowiednich osi przegubu 302, 304, 306 i 308, dla przeskanowania odpowiednich wiqzek 310, 312, 314 i 316 polozenia przedmiotu. R6zne urzqdzenia anten mogq bye na stale przymocowane do ramy 318. Jak przedstawiono na fig. 5 i 6, os przegubu moze bye r6wniez odstawiona wzglE;dem jednostek anteny. [0041] Mozna wykorzystae wiE;cej lub mniej urzqdzen anten. Urzqdzenia anteny ustawione Sq tak, by zapewniae odpowiednie pokrycie powierzchni przedmiotu ustawionego w polozeniu przedmiotu. W przedstawionej konfiguracji, urzqdzenia anteny ustawione Sq tak, by umozliwie przedmiotowi wejscie do stacji nas!uchu wzdluz sciezki 320 przez wejscie 322, stae w p%zeniu przedmiotu w trakcie obrazowania i opuscie je wyjsciem 324 po stronie przeciwnej do wejscia. [0042] Fig. 9 przedstawia stacje nasluchu 330, majqcq pierwsze i drugie urzqdzenie anten 332 i 334, ustawione po przeciwnych stronach po!ozenia 336 przedmiotu, majqcego srodek 338 przedmiotu. W przedstawionym przykladzie wykonania, kazde urzqdzenie anteny ma jednostkE; anteny 340, kt6ra moze bye CZE;sciq ukladu anteny 342, kt6ry przesy!a i odbiera promieniowanie elektromagnetyczne wzd!uz juku 344. [0043] Urzqdzenie anteny 332 i 334 moze bye uformowane jako kombinacja urzqdzen anteny 82 i 132 opisanych powyzej. Kazdy /uk 344 moze miee polozenie posrednie 344a z odpowiednim srodkiem krzywizny 346 i 348 zapewnionym pomiE;dzy odpowiedniq CZE;sciq juku a srodkiem przedmiotu. Kazdy !uk 344 moze r6wniez miee cZE;sci koncowe 344b i 344c, kt6re majq odpowiednie Srodki krzywizny 350 i 352 ustawione po stronie przeciwnej srodka przedmiotu wzglE;dem odpowiedniej cZE;sci Juku. Opcjonalnie, konc6wki 344d i 344e mogq zostae uformowane w postaci prostej linii w taki spos6b, ze jednostka anteny w tej CZE;sci luku zwr6cona jest w stronE; przedmiotu w polozeniu przedmiotu w spos6b bardziej bezposredni. -9- [0044) Jednostki anteny mogq bye rozmieszczone wzd/uz odpowiednich luk6w, mogq przemieszczac Sl<;l wzd/uz luk6w lub realizowae obydwie powyzsze czynnosci. Opcjonalnie, luki urzqdzenia anteny, na przyklad Juki 353 i 354, mogq obejmowae inne cZ<;lsci luku. tuki te mogq obejmowae posrednie cZ<;lsci, majqce odpowiednie srodki 350 i 352 i cZ<;lsci koncowe, majqce odpowiednie srodki 346 i 348. [0045) W przedstawionym przykladzie, pierwsze urzqdzenie anteny 332 przymocowane jest we wzgl<;ldnym polozeniu wzgl<;ldem polozenia przedmiotu, a drugie urzqdzenie anteny 334 dostosowane jest do przemieszczania si<;l wzgl<;ldem polozenia przedmiotu. Drugie urzqdzenie anteny 334 moze bye zamontowane wzgl<;ldem ramy aparatu 355 za pomocq mechanizmu przemieszczania, kt6ry dostosowany jest do przemieszczania urzqdzenia anteny 334 wzgl<;ldem ramy podstawowej 356. Drugie urzqdzenie anteny moze tym samym bye przemieszczane pomi<;ldzy pierwszym p%zeniem 358 w poblizu lub w sqsiedztwie polozenia przedmiotu, dla obrazowania i dalszym, drugim p%zeniem 360, odstawionym dalej wzgl<;ldem polozenia przedmiotu. Urzqdzenie anteny, przemieszcza si<;l tym samym w kierunku 362, kt6ry jest poprzeczny wzgl<;ldem odpowiedniego Juku 344. [0046) Stacj<;l nasluchu 330 mozna wykorzystae dla zapewnienia scisle pasujqcej obudowy, zdefiniowanej przez przeciwlegle Juki 344 wok61 przedmiotu podczas obrazowania, 0 ograniczonej szerokosci przejsciach 364 i 366. Przedmiot moze tym samym wejse i wyjse ze stacji nasluchu przejsciami, gdy odleglose pomi<;ldzy uk/adami anteny zwi<;lksza si<;l. Jako projekt opcjonalny, obydwa uklady anteny mogq przemieszczae si<;l w stron<;l i z dala od polozenia przedmiotu, tym samym w stron<;l i z dala od siebie. W takim przypadku, pierwsze urzqdzenie anteny 332 moze bye zamontowane wzgl<;ldem ramy urzqdzenia 355' za pomocq odpowiedniego mechanizmu przemieszczania, kt6ry dostosowany jest do przemieszczania urzqdzenia anteny 332 wzgl<;ldem ramy podstawowej 356'. Jezeli wi<;lcej niz jeden ukJad anteny otacza poJozenie przedmiotu, dla przemieszczenia ich w stron<;l i z dala od polozenia przedmiotu, mozna wykorzystae dowolnq ich kombinacj<;l. [0047) Fig. 10 i 11 przedstawiajq widoki z g6ry stacji nasluchu, kt6re obejmujq bariery wok61 /uk6w zwiqzanych z urzqdzeniem anteny, w kt6rym bariery przemieszczajq si<;l w kierunku luk6w. tuki te mogq bye koncentryczne lub mimosrodowe wzgl<;ldem srodka p%zenia przedmiotu. [0048) Fig. 10A - 10C przedstawia stacj<;l nasluchu 370 majqcq pierwszy i drugi zesp6/ 372 urzqdzenia ante ny, z kt6rych kazdy ma odpowiednie urzqdzenie anteny 376 i 378. Kazde urzqdzenie anteny odpowiednio obejmuje jednq lub wi<;lcej jednostek anteny 380 i, jezeli ma to zastosowanie, uklad anteny 382, na przyklad jak ten ujawniony w odniesieniu do poprzednich figur. Zwlaszcza, zespoly urzqdzen 372 i 374 obejmujq odpowiednie bariery 384 i 386 zwiqzane odpowiednio z urzqdzeniem anteny 372 i 374. Bariery te mogq obejmowae lub otaczae odpowiednie luki 387 i 388, wzdluz promieniowania elektromagnetycznego, przesylanego i odbieranego, zgodnie z opisem. Bariery mogq odpowiadae /ukom, jak pokazano, choe mozliwe jest r6wniez wykorzystanie innych kszta/t6w. Zespoly 372 i 374 urzqdzen mogq zostae zapewnione wzdluz sciezki urzqdzenia, na przyklad zdefiniowanej przez tor 389. [0049) Jak pokazano na figurach, przedmiot 390 moze wejse do stacji nasluchu 370 wzdluz sciezki 392 przedmiotu przez wejscie 394. Poczqtkowo, bariery 384 i 386 mogq przylegae w polozeniu dalszym wzgl<;ldem polozenia 396 przedmiotu wzdluz sciezki 392 i blokowae wyjscie 398 ze stacji nasluchu. Bariera ta umozliwia zrealizowanie celu dotyczqcego zatrzymania przedmiotu w polozeniu przedmiotu i jego przetrzymanie podczas obrazowania. [0050) Poczqtkowo, urzqdzenie anteny 376 i 378 moze realizowae obrazowanie wzdluz luk6w 387 i 388 przy barierach ustawionych w polozeniu poczqtkowym lub blokujqcym, jak pokazano na fig. 10A. Kazda - 10z przedstawionych barier rozciqga w stanie skanowae polow~ si~ wzdluz luku wok61 90 stopni w taki spos6b, ze urzqdzenia anteny Sq cylindrycznej szczeliny otaczajqcej polozenie przedmiotu. Mozna wykorzystae inne dlugosci i ksztalty luk6w i inne ilosci zespol6w urzqdzeri anteny. [0051] Po zeskanowaniu pierwszej strony przedmiotu, zespoly urzqdzenia anteny mogq przemiescie si~ w przeciwnych kierunkach wzdluz toru 389 do polozenia wczesniejszego na sciezce 392 przy wejsciu 394 do stacji nasluchu. Druga strona przedmiotu jest skanowana i po otwarciu wyjscia, przedmiot moze opuscie stacj~ nasluchu, jak pokazano na fig. 10B. Zespoly urzqdzenia anteny Sq nast~pnie tOfU 389 w kierunkach przeciwnych do polozenia poczqtkowego blokujqcego przemieszczane wzdluz sciezk~ 392 przy wyjsciu i otwierajqc wejscie 394, by umozliwie wejscie drugiego przedmiotu 390' do stacji nasluchu. [0052] Stacja nasluchu 400 przedstawiona na fig. 11A - 11 D, zapewnia ciqgly obr6t zespolu 402 urzqdzenia anteny. Zesp61 402 przedstawiony jest tak, ze jego urzqdzenie anteny 404 wychodzi wzdluz luku 406 na 120 stopni, choe mozna wykorzystae r6wniez inne dluzsze lub kr6tsze Juki niz luk 406. Zesp61 402 urzqdzenia anteny obejmuje jednostk~ anteny 408, kt6ra moze bye uwzgl~dniona w ukladzie anteny 410. Bariera 412 moze wychodzie wzdluz luku. Zesp61 urzqdzenia anteny moze bye dostosowany tak, by poruszae sciezki zdefiniowanej przez cz~sciowo prowadnic~, si~ wzdluz jak pokazano za pomocq toru 414. Tor 414 wychodzi co najmniej wok61 polozenia 416 przedmiotu. [0053] Poczqtkowo, przedmiot 418 moze wchodzie do stacji nasluchu poprzez wejscie 420 i wzdluz sciezki 422, zatrzymujqc si~ w polozeniu przedmiotu. Urzqdzenie anteny 404 realizuje nast~pnie obrazowanie z polozeri wzdluz Juku 406 przy barierach ustawionych w polozeniu poczqtkowym lub blokujqcym, jak pokazano na fig. 11A. Bariera moze blokowae wyjscie 424 ze stacji nasluchu, w dalszej wzgl~dem sciezki 422 polozenia przedmiotu. Po zakoriczeniu skanowania pierwszej strony przedmiotu, zesp61 urzqdzenia anteny przemieszcza wzgl~dem cz~sci si~ wzdluz toru 414 do drugiego polozenia, kt6re moze bye uzupelniajqce polozenia poczqtkowego, jak pokazano na fig. 11 B. NastEipnie, mozna zeskanowae kolejne 120 stopni obrazu przedmiotu. [0054] Zesp61 402 moze nast~pnie przemiescie si~ do trzeciego polozenia, w kt6rym reaiizowane jest ostatnie 120 stopni skanowania przedmiotu, jak pokazano na fig. 11 C. Wyjscie ze stacji nasluchu jest otwarte, gdy zesp61 402 znajduje w trzecim polozeniu, umozliwiajqc przedmiotowi wyjscie ze stacji nasluchu. Zesp61402 urzqdzenia anteny moze nastEipnie przemiescie siEi wzdluz toru 414 do polozenia poczqtkowego, blokujqc sciezkEi 422 na wyjsciu 424. Gdy zesp61 znajduje si~ w tym polozeniu, wejscie 420 jest ponownie otwarte, umozliwiajqce wejscie drugiemu przedmiotowi 418' do stacji nasluchu. [0055] Fig. 12 przedstawia cech~ stacji nasluchu 430, kt6rq mozna wykorzystae w r6znych stacjach nasluchu przedstawionych na innych figurach. Fig. 12 przedstawia w spos6b uproszczone urzqdzenie anteny 432 obejmujqce pionowy uklad 434 jednostek anteny, obejmujqcy jednostki anteny 436, 437, 438 i 439, majqce dla ulatwienia stozkowe ksztalty. Uklad 434 zamontowany jest wzdluz ramy pionowej 442. Uklad ten jest zasadniczo zwr6cony w stronEi polozenia 444 przedmiotu, wychodzqcego zasadniczo r6wnolegle wzglEidem ukJadu. [0056] W dolnej cZEisci 434a ukladu, jednostki anteny, Jqcznie z jednostkq anteny 439 zamontowane Sq wzgl~dem ukladu, by wychodzie zasadniczo prostopadle do linii 446, odpowiadajqcej ramie 442. W g6rnym cZEisci 434b ukladu, jednostki anteny zamontowane Sq pod kqtem ostrym wzgl~dem linii ukladu. Na przyklad, jednostka anteny 436 pokazana jest w spos6b przymocowany pod kqtem A1 wynoszqcym okolo 30 stopni wzgl~dem plaszczyzny prostopadlej do linii ukJadu lub okolo 60 stopni wzgl~dem Iinii ukladu. W okreslonym przypadku mozna zastosowae dowolny odpowiedni kqt, dla uzyskania odpowiedniego - 11pokrycia przedmiotu. Jednostki anteny 437, 438 i inne zapewnione Sq pod progresywnie coraz kqtami wzgl~dem linii ukladu do momentu, az zostanq wyosiowane wzgl~dem ukladu, jak w dolnym p%zeniu 434a ukladu. W tym przyk/adzie, g6rna wi~kszymi plaszczyzny prostopadlej do cz~s6 434b ukladu zasadniczo wychodzi powyzej poziomu p%zenia przedmiotu. Polozenie przedmiotu moze odpowiadae oczekiwanemu polozeniu og61nemu przedmiotu znajdujqcego anten zwr6cone Sq w nast~pnie stron~ si~ w p%zeniu przedmiotu. Odpowiednio, wszystkie jednostki polozenia przedmiotu. Jednostki anten w g6rnej cz~sci 434b ukladu Sq zapewnie obrazowanie perspektywiczne z cz~sci powyzej p%zenia przedmiotu. [0057] Fig. 13 przedstawia uproszczony widok z przodu wersji urzqdzenia anteny 432 pokazanego na fig. 12. W tym przykladzie, jednostki anteny w dolnej cz~sci 434a ukladu 434 zwr6cone Sq w innych kierunkach obwodowych lub kierunkach wok61 linii 446 ukladu. Na przyklad, jednostka anteny 439 zwr6cona jest w prz6d. Jednostki anteny 447 i 448 odpowiednio powyzej i powyzej jednostki anteny 439 mogq bye zwr6cone w lewo i w prawo, jak pokazano na figurze. Rozmieszczenie takie mozna pow1arzae wzdluz ukladu. W g6rnej cz~sci i w prawo tak jak w dolnej 434b ukladu, jednostki anteny Sq w r6zny spos6b zwr6cone w lewo, w prz6d cz~sci ukladu. Dodatkowo, jednostki anteny mogq bye zwr6cone w d6/ pod kqtem ostrym, zgodnie z opisem dotyczqcym fig. 12. Na przyklad, jednostka anteny 436 moze bye zwr6cona w d6/ i w prz6d, jednostka anteny moze bye zwr6cona w d61 i prawo (z punktu widzenia odbiorcy na figurze) i jednostka anteny 438 moze bye zwr6cona w d6/ i w lewo. W tym przykladzie, ilose jednostek anteny zwr6conych w d61 pod kqtem ostrym wzgl~dem linii uk/adu zmniejsza si~ wraz ze zwi~kszajqcq si~ odleg/osciq w kierunku ukladu. Mozna wykorzystae wiele wersji ustawieri jednostek anteny, w zaleznosci od potrzeb, by zapewnie charakterystyk~ obrazowania pozqdanq dla danej aplikacji. [0058] Pomimo tego, ze opis ten dotyczy pionowego ukladu anteny, to dotyczy r6wniez poziomego uk/adu anteny. Na przyk/ad, fig. 14 przedstawia uproszczony widok z g6ry na innq stacj~ nas/uchu 450, majqcq urzqdzenie anteny 452 ustawione w poblizu p%zenia 454 przedmiotu. W tym przyk/adzie, urzqdzenie anteny wychodzi wzdluz linie w postaci juku 456. Uklad anteny 458 obejmuje wiele jednostek anteny, lqcznie z jednostkami anteny 460, 461, 462, 463 i 464, kt6re rozmieszczone Sq wzdluz luku. tUk 456 ma srodek krzywizny 466 odstawiony od srodka 468 polozenia przedmiotu, zgodnie z tym, co pokazano. Mozna wykorzystae r6wniez inne ksztalty i krzywizny luku. Na przyklad, uklad moze wychodzie wzdluz linii prostoliniowej 470 i miee anten~ ustawionq pod r6znymi kqtami wzgl~dem polozenia pokazane na fig. 12, ale w plaszczyznie poziomej. [0059] Uklad 458 moze obejmowae polozenie posrednie 458a, wzdluz kt6rego jednostki anten, takie jak jednostka anteny 462 wychodzq stycznie do linii ukladu, kt6ry w tym przykladzie jest /ukiem 456. Uklad obejmuje r6wniez i 464 w tych cz~sci cz~sciach koricowe 458b i 458c. Jednostki anteny, na przyklad jednostki anteny 460, 461, 463 koricowych zamontowane Sq pod kqtem ostrym wzgl~dem juku. Na przyklad, jednostka anteny 461 zamontowana jest pod kqtem A2 wynoszqcym okafo 10 stopni, odpowiadajqcym kqtowi dope/niajqcemu wynoszqcemu 80 stopni wzglf!dem juku. Jednostki anten, w p%zeniach koricowych, mogq bye ustawione bezposrednio w stronf! polozenia 454 przedmiotu, co mog/oby miee miejsce w przypadku, gdyby zamontowane zosta/y prostopadle do luku ukladu. [0060] Uk/ad anteny 458 moze wychodzie jedynie poziomo wzdluz luku 456, w kt6rym to przypadku bok przedmiotu w polozeniu przedmiotu zwr6conym w dzi~ki bye stron~ ukladu moze zostae calkowicie zeskanowany mechanicznie przemieszczajqcemu sif! /ukowi w p/aszczyznie pionowej. Opcjonalnie, luk 458 moze cz~sciq dwuwymiarowego ukladu 472 stacji nas/uchu 474, kt6ry to uklad obejmuje r6wniez uklad 434, przedstawiony na fig. 12. Na przyklad, widok ukladu na fig. 14 moze bye widokiem wykonanym wzd/uz linii - 12 13 - 13 na fig. 12. Jezeli uklad 472 jest wystarczajqco duzy, istnieje mozliwose uzyskania obrazu strony przedmiotu zwr6conego w stron ukladu w drodze elektronicznego zeskanowania przedmiotu. przykladach, pozqdany moze moze odpowiadae jedynie si~ cz~sci okazae obraz wylqcznie cz~sci VIi niekt6rych przedmiotu, w kt6rym to przypadku, uklad przedmiotu. [0061] Widok z g6ry kolejnej postaci stacji nasluchu przedstawiony zostal na fig. 15. Stacja nasluchu 480, obejmuje pierwsze i drugie urzqdzenie anten 482 i 484, ustawione lub dostosowane do ustawienia wzgi~dem polozenia 486 przedmiotu. Urzqdzenie anteny 482 moze obejmowae jednostk~ anteny lub uklad jednostek anteny dostosowany do przesylania i odbierania elektronicznego promieniowania wzdluz luku 488. tuk 488 w tym przykladzie jest p610kr~giem, wychodzqcym z pierwszego konca 488a do drugiego konca 488a wok61 srodka krzywizny 490. Podobnie, urzqdzenie anteny 484 wychodzi w postaci p610krqglego luku 492, majqcego pierwszy i drugi koniec 492a i 492b, wok61 srodka krzywizny 494. Bariery mogq bye powiqzane z tymi lukami, zgodnie z opisem, a luki mogq odpowiadae ruchowi lub polozeniu jednej lub kilku jednostek anten podczas obrazowania przedmiotu. Oostrzec mozna, ze srodek krzywizny 490 znajduje na koncu 492a luku 492. Podobnie, srodek krzywizny 494 znajduje si~ si~ na koncu 488a luku 488. W tym szczeg61nym rozwiqzaniu, cztery konce luku, dwa srodki krzywizny i polozenie przedmiotu Sq wyosiowane wzdluz wsp61nej prostej Iinii 496. [0062] W takiej konfiguracji, pierwsze konce 488a i 482a luk6w ustawione Sq blizej polozenia przedmiotu niz pozostale konce. Owa luki mozna uznae, iz Sq od siebie odstawione w taki spos6b, ze luki tworzq asymetrycznq konfiguracj~ wok61linii 496. tuki tworzq tym samym cz~sciq definicj~ majqcq wejscie 500 i wyjscie 502. P%zenie przedmiotu znajduje si~ sciezki 498 przedmiotu, w miejscu, w kt6rym /uki anten zlokalizowane Sq najblizej sciezki przedmiotu. Oodatkowo, gdy przedmiot znajduje si~ w polozeniu przedmiotu, luki otaczajq przedmiotu, umozliwiajqc obrazowanie wszystkich stron przedmiotu bez poruszania urzqdzenia anteny lub poruszania przedmiotu. Ponadto, luki definiujq granice sciezki pomi~dzy wejsciem a wyjsciem. Mozna zastosowae r6wniez inne konfiguracje. [0063] Systemy obrazowania mozna wykorzystae w wielu zastosowaniach. Mogq bye stosowane w konwencjonalnych ustalonych p%zeniach, w kt6rych realizowane Sq kontrole bezpieczenstwa, na przyklad w budynkach chronionych lub przy wejsciach do budynk6w publicznych, kt6re mogq stanowie przedmiot zainteresowania dla os6b majqcych zlowrogie zamiary. W takich przypadkach, wazne jest, by systemy obrazowania byly sprawne, dla prowadzenia nasluchu potencjalnie ciqglego przeplywu os6b poprzez odpowiedni q stacj~ lub stacje nasluchowe. [0064] Systemy obrazowania Sq r6wniez przydatne w momencie chwilowych nasluch6w przedmiot6w w zastosowaniach ad hoc, kt6re nie umozliwiajq zapewnienia stanowisk stalych lub trwa/ych. Przyklady obejmujq wydarzenia specjalne lub rzadkie, na przyklad wydarzenia sportowe lub wiece polityczny. Inne przyklady dotyczq dzia/an wojskowych, w kt6rych zolnierze przemieszczajq i ustawiane Sq punkty kontrole w miejscach dost~pu si~ po duzym obszarze dla os6b postronnych. W takim przypadku, korzystnym jest posiadanie systemu obrazowania, kt6ry mozna w latwy spos6b zamontowae, a nast~pnie zdemontowae, dla wykorzystania w innym miejscu. [0065] Fig. 15 - 19 przedstawiajq r6Zne aspekty system6w obrazowania, kt6re ulatwiajq montaz, demontaz, aktualizacj~ systemu obrazowania i konserwacj~. Fig. 16 przedstawia schemat blokowy systemu obrazowania 510 majqcy urzqdzenie anteny 512 i sterownik 514. Funkcja i struktura systemu obrazowania 510 odpowiada systemowi obrazowania ujawnionemu powyzej i ma funkcje, kt6re zostanq w tym momencie opisane. -13[0066] Urzqdzenie anteny 512 moze obejmowae wiele segment6w lub modu/6w, na przyklad moduly 516, 517 i 518 ukladu. Modu/y te wsp61nie mogq tworzye urzqdzenie anteny. Rama lub zesp61 mocujqcy 520 mogq /qczye ze sob q r6zne moduly w danej konfiguracji, na przyklad luku 522 ukladu 524. [0067] Opcjonalnie, moduly 516, 517 i 518 mogq tworzye jeden z wielu segment6w nasluchowych, na przyklad segment nasluchowy 526. Dodatkowe segmenty nas/uchowe, na przyk/ad segment nasluchowy 528 moze zostae utworzony z powiqzanych modul6w, na przyk/ad moduly 530, 531 i 532. Moduly 530, 531 i 532 mogq bye Iqczone za pomocq ramy lub zespo/u mocujqcego 534. Z kolei, segmenty nasluchowe 526 i 528 i inne, mogq bye /qczone za pomocq bazowego zespo/u mocujqcego 538, by uformowae urzqdzenie anteny 512. [0068] lqcze komunikacyjne, na przyklad Iqcze 540, /qczy kazdy modul z modulowym urzqdzeniem wejsciowoiwyjsciowym 542 sterownika 514. [0069] Fig. 17 przedstawia og61ny schemat jednej konfiguracji pierwszego modu/u ukladu, na przyk/ad modulu 516 podlqczonego do drugiego modu/u ukladu, na przyklad modu/u 517 urzqdzenia anteny, na przyklad urzqdzenia anteny 512. Modul 516 moze obejmowae ramf;) 544, kt6ra przymocowana jest do odpowiedniej ramy 546 modu/u 517. Ramy 544 i 546 mozna ze sobq lqczye w r6znych konfiguracjach, na przyklad lqczqc ze wsp61nq ramq lub zespolem montazowym lub Iqczqc je jak ramy segment6w z odpowiednim zespolem mocujqcym 552, na przyklad wspornikami 554 i 556. Do lqczenia ze sobq modu/6w uk/ad6w mozna wykorzystae inne struktury. [0070] Kazdy modul ukladu moze miee wiele jednostek anteny, na przyklad jednostek anteny 558, 559 i 560. Montujqc ze sobq wiele modul6w ukladu, odpowiednie jednostki anten mogq tworzye uklad anteny 562. Kazda jednostka anteny lqczy sif;) z nadajnikiem-odbiornikiem 564, kt6ry to nadajnik-odbiornik moze bye osadzony jako CZf;)SC modu/u ukladu; moze bye zamontowany na bazowym zespole montazowym; lub w miejscu oddalonym od urzqdzenia anteny. Nadajnik-odbiornik moze Iqczye sif;) z procesorem lub innym urzqdzeniem sterownika sygna/u, na przyk/ad za pomocq urzqdzenia wejsciowoiwyjsciowego 566. [0071] Fig. 18 przedstawia wiele modu/6w ukladu, na przyk/ad moduly 516, 517 i 518, ustawionych wzdluz luku 568 i zwr6conych w stronf;) p%zenia 570 przedmiotu, dla utworzenia urzqdzenia anteny 571. W tym przykladzie wykonania, kazdy modul uk/adu ma wiele jednostek anten 572 zapewnionych wzd/uz linii prostoliniowej, na przyklad Iinii 574 i 576 powiqzanych modu/ami 516 i 517. Modu/y ukladu mogq bye montowane pod odpowiednimi kqtami, na przyklad kqtem A3, wzglf;)dem siebie. Wynikiem tego jest to, ze luk 568 sk/ada sif;) z wielu ci~ciw. Te same moduly ukladu mogq zostae odpowiednio skonfigurowane tak, by tworzye odpowiedni luk, /qcznie z Iini q prostoliniowq, dla kt6rej promieri krzywizny mozna uznae za odleg/ose nieskoriczonq. [0072] Przyklad stacji nasluchu 580 wykorzystujqcej wiele modul6w 516, 517 i 518, dla utworzenia urzqdzenia anteny 517 przedstawiony jest na fig. 19. Moduly ukladu tworzq uklad 582 wychodzqcy poziomo wok61 p%zenia 584 przedmiotu. Uklad mozna przesuwae w g6rf;) i w d61, dla mechanicznego zeskanowania przedmiotu w polozeniu przedmiotu, za pomocq mechanizmu przemieszczajqcego 586. Rama 588 tworzy barierf;), kt6ra zapewnia wsparcie dla urzqdzenia anteny. Nadajnik-odbiornik 590 moze sterowae pracq ukladu anteny i jednostek anteny podczas skanowania przedmiotu. [0073] Opcjonalnie, stacja nas/uchu 580 moze bye skonfigurowana jako segment nasluchowy 592, kt6ry tworzy cz~se stacji nasluchu 594, przedstawionej na fig. 20. Zgodnie z tym, co przedstawiono, stacja nas/uchu 594 moze obejmowae wiele segment6w nasluchu, na przyk/ad segment6w 592, 595 i 596. Segmenty nasluchowe mogq bye montowane wsp61nie na ramie 598 segmentu, dla utworzenia - 14kombinowanego ukladu anteny 600, utworzonego przez uklady kazdego segmenlu nasluchu i wychodzqcego wzdluz kombinowanego luku 602. Nadajniki-odbiorniki 590 segment6w nasluchowych mogq bye polqczone ze wsp61nym sterownikiem 604. Opcjonalnie, segmenty nasluchowe mogq osobno zamontowany dzielie pojedynczy nadajnik-odbiornik lub nadajnik-odbiornik zapewniony w slerowniku 604, zgodnie z opisem dolyczqcym slerownika 24 syslemu obrazowania 20. [0074] Nalezy pami~tae, ze wyzej opisane systemy obrazowania, stacje nasluchu i urzqdzenia anten majq zmiennq charakterystyk~ i cechy. R6zne z tych cech mozna wykorzyslywae w r6znych kombinacjach. Na przyklad, uklady anlen opisane w odniesieniu do dowolnego sposr6d stacji nasluchu mogq bye wykonane przy uzyciu segmenl6w ukladu, z kl6rych kazdy sklada si~ z wielu uklad6w, nadajnik6w-odbiornik6w illub moze bye wykonany w postaci segment6w nasluchowych. Tego lypu segmenly uklad6w i segmenly nasluchowe ulatwiajq konserwacj~, poniewaz wadliwe cz~sci mozna w latwy spos6b wymienie lub lez caly syslem mozna w latwy spos6b zmonlowae i zdemonlowae, w miar~ polrzeb. Dodalkowo, stacja nasluchu moze miee jednostki anlen przymocowane pod r6znymi kqlami wzdluz luku lub 0 r6znych polaryzacjach i szerokosci kqlowej wiqzki, pionowej lub poziomej, dla calego urzqdzenia anten, uklady przesylajqce lub odbierajqce lub poszczeg61ne jednoslki anlen w luku ukladu mogq bye utworzone z jednoslek anlen uformowanych w grupach lub segmentach wychodzqcych wzdluz lin ii, kl6ra odbiega od luku, ale wsp61nie tworzy luk. Wszystkie segmenly mogq bye ustawione wzdluz linii ukladu, kt6ry odbiega od linii prostopadlej ukladu. Mozliwe Sq lym samym r6zne kombinacje i konfiguracje. [0075] Niekl6re przyklady wykonania system6w obrazowania majqcych r6zne opisane stacje nasluchu, mogq wykorzystywae sygnal nadajqcy, kt6ry obejmuje cz~stotliwosci w zakresie 24 do 30 GHz, modulacj~ FMCW i ma lresc sygnalu spelniajqcq nielicencjonowane wymagania operacyjne FCC, i kt6ry znajduje si~ poza pasmem zmieniae si~ cz~stotliwosci zabronionym przez Rzqd Slan6w Zjednoczonych. Dlugosci impuls6w mogq w zakresie 2 - 10 mikrosekund. Szerokosci wiqzki anteny mogq zawierae si~ w zakresie 20 - 120 stopni w przypadku implementacji szeroko-wiqzkowej lub od 1 do 30 stopni w przypadku aplikacji wqsko-wiqzkowej, w zaleznosci od wymog6w procesora sygnalu tworzqcego obraz. Mozna zaslosowae r6zne polaryzacje syslemu. Przyklady obejmujq polaryzacj~ zwyklq, polaryzacj~ krzyzowq, polaryzacj~ eliplycznq, prawq polaryzacj~ kolowq i/lub lewq polaryzacj~ kolowq. Zastrzezenia patentowe 1. Stacja nasluchu (330), dla przeprowadzenia konlroli bezpieczeristwa, majqca system obrazowania (20), do obrazowania os6b, obejmujqcy: urzqdzenie anteny (82;132;174;262; 332, 334) skonfigurowany do przesylania w kierunku lub odbierania z przedmiolu (00), gdy przedmiot (100) znajduje przedmiolu, si~ w polozeniu (84; 336) polozenie (84; 336) przedmiotu ma srodek (86; 338), promieniowanie elektromagnetyczne (26, 30) w zakresie cz~stotliwosci od okafo 200 MHz do okolo 1 THz, z polozeri odstawionych wzgl~dem polozenia (84) przedmiolu i rozmieszczonego wzdluz pierwszego miejsca geometrycznego (88) punkl6w; nadajnik-odbiornik (38) (82;132;174;262;332,334) skonfigurowany i generowae odebranego promieniowania (30); i tak, by obslugiwae sygnal wyjsciowy (48) urzqdzenie anteny reprezentatywny dla - 15procesor (40) przystosowany do przetwarzania sygnalu wYJsclowego (48) nadajnikacz~sci odbiornika na dane obrazowe (50) reprezentatywne dla obrazu co najmniej przedmiotu (100), znamienna tym, ze pierwsze miejsce geometryczne (88; 344) punkt6w obejmuje co naJmnreJ plerwsze zakrzywione miejsce geometryczne (88; 344) punkt6w, majqce srodek (92; 346) krzywizny odstawiony od srodka (86; 338) polozenia (84; 336) przedmiotu i przy czym miejsce geometryczne (344) punkt6w ma wiele r6znych srodk6w krzywizny (346, 348; 350, 352), i przy czym miejsce geometryczne punkt6w ma posredni q zakrzywionq cz~sc kot\cowq (344d, 344e) na kazdym kot\cu posredniej zakrzywionej cz~sci ustawiona jest pod kqtem posredniej zakrzywionej 2. wzgl~dem cz~sci (344a) i cz~sc (344a), kt6ra srodka (388) polozenia (336) przedmiotu wzgl~dem (344a). Stacja wedlug zastrz. 1, w kt6rej sciezka (96) wzdluz zakrzywionego miejsca geometrycznego (344) punkt6w ma wiele r6znych srodk6w (346; 348; 350; 352) krzywizny. 3. Stacja wedlug zastrz. 1, w kt6rej srodek (138) krzywizny zakrzywionego miejsca geometrycznego (138) punkt6w znajduje si~ pomi~dzy srodkiem (136) polozenia (134) przedmiotu a urzqdzeniem anteny (132). 4. Stacja wedlug zastrz. 1, w kt6rej urzqdzenie anteny (332; 334) obejmuje pierwszy uklad anteny (342), przemieszczajqcy si~ po pierwszym luku (344), definiujqcym pierwsze zakrzywione miejsce geometryczne punkt6w i drugi uklad anteny (342), przemieszczajqcy si~ po drugim luku (344), definiujqcym drugie zakrzywione miejsce geometryczne punkt6w, pierwsze u drugi luk (344), majq odpowiednie srodki (346; 348) krzywizny, zapewnione pomi~dzy srodkiem (388) polozenia (366) przedmiotu a odpowiednim ukladem anteny (342). 5. Stacja wedlug zastrz. 4, obejmujqca dodatkowo mechanizm przemieszczajqcy (355) uklad urzqdzet\ przystosowany do przemieszczenia pierwszego ukladu anteny (342) (360) a blizszym polozeniem (358), uklad (342) znajduje w polozeniu blizszym (358), niz wtedy, gdy znajduje 6. si~ si~ pomi~dzy dalszym polozeniem blizej polozenia (336) przedmiotu w polozeniu dalszym (360). Stacja wedlug zastrz. 1, w kt6rej miejsce geometryczne punkt6w (353, 354) ma posredni q zakrzywionq cz~sc i kot\cowq zakrzywionq przy czym posrednia zakrzywiona cz~sci kot\cowych. cz~sc cz~sc na kazdym kot\cu posredniej zakrzywionej cz~sci, ma dluzszy promiet\ krzywizny niz promiet\ krzywizny - 16ODNOSNIKI CYTOWANE W OPISIE Ponitsza /ista odnosnik6w cytowanych przez zg/aszajqcego ma na celu wylqczn/e pomoc d/a czytajqcego / nie stanow/ cZl1sci dokumentu patentu europejsk/ego. Pom/mo, te do/atone najwil1kszej starannosc/ przy jej tworzen/u, n/e motna wyk/uczyc bll1d6w lub przeoczen / EUP n/e ponosi tadnej odpow/edz/a/nosc/ w tym wzgll1dz/e. Dokumenty patentowe cytowane w opisie ? US 5455590 A [0001] ? US 5557283 A [0001] ? US 5859609 A [0001] [0021] [0030] ? US 6507309 B [0001] ? US 60755203 A [0001] ? US 30152202 A [0001] - 17 - Fig. 1 .---'~2~4 STEROWNIK 46 .?~ __ L~: .r-20 &-:-:--..L-_~ NADAJNIK-ODBJORNIK"... ' +-J-Io>lURXf:lDZ, ANTENY - -lSILNIKt ROWA 52 URlJ\DZENIE WYJSCIOWEI+T-++l,--:--~_ _-l Fig. 2 3'2 : \ ANTENY SILNIK PROWADNICA RAMA POSREDNIA \ \ <- 62 .J 1/70 1/72 PROWADNICA 64 V 76 ~ RAMABAZOWA \..:78 \ I 34 74"\. SILNIK ~\ 1 36 - - - - - ""-.::: - 1 66 lJR7..f!Dzr;N 110 ) \ 68, ~ RAMA ,.--1 \ 60 "-.)0 26/_, ), /-l- - - _ ,Q1i!~_'1 \ 30 ' ... 44 J 50 'I ) 28 - 18- Fig. 4 ,,-144' 130,.. 146 , :Fig. 5 '-144" 174~ 184 200 \..176 172 198 190 Fig. 6 240 248 214 i I~?!J \ 238 236 230/ 222 232-a . - .. ' 212 1 254 / If " /2';;,2250 .' }f§" ..... l 'I <'2 4"'''''' N ' " .::. :' "... .,. -- .." -- "r " ..- ?... -- \..., .... ,:-~~~]~!0" - 216/ 234 ".-210 , :-...:~_. -t. ~ 228 \1~42;':;?_-?? -:.'C:: !2;~?-'-?,).". 252 ..... \ ... """r-:;""--'''' .:::: ::-:.. .? \~ \, ,\.!", " 232 <-f. ' \ 226?' ,.218 214 246 - 19- Fig. 7 260~ ~ 262 {2;9:...?? .';r"' 272 .. "., ,r .................. ~270" ..... '" ,- '7 294 282 318 288 30B . " '" 310 " " / \" ".)to'........... "\....... ." '. ~ - ' / / " ~ ,,;"/./ 290,,;'..., / /""1 :'''---312 J .' - v , J l( .. , ><~ , .,... 300 -304 284 I ./"' .... __~.... ~, '. '. \ f' /314' / ........ .,... 292.' .......... . , " 316~1. )I I .', f A.....274 t~~o'~", .... ." 320 296 324 302 " I~"~~~~d.-( ~276 264 280~ / 286 , 306 29B 320 - 20- Fig. 9 330 ~ I, : ~.... I / 342 1.1<-.... l- ' , , . 'V362/~1 t. ~ ----."..~\ - '::"'_ ' 360 - I I I I 344 fig. 13 436 Fig. IDA 372 370~ \... 376 ~ 384 387 380 388 374 ~ 386 438 437 , 446 434b 432""J,. 442 434a\,.. 447 '434 439 448 - 21 - Fig. 10C 372 370~~ 376 384 380 378 t Fig. lIB Fig. 11A ~ 404 400~ '" 408 402/ 410 I ,;R - - - . '..... 406 4oo~414 ' - - ,~ ,1, 4187'? 416 422 r ~420 Fig. 110 (' 402 420 414 ... _ ... "... __ ... ""\ \ \ 418' - 22- Fig. 12 436 472 474 430) .. - j..- ..? ~ .v ~~,.) 437 ... ?~A1 :\ tl~~1 434bl ~ 438 446 442 t 13 432~ I I \ Fig. 14 I I '1 : : 13 I ,461 ,-~~~. 434ro ~ 434./~1~ ). 1I, "I 444 '\ 439 474 ~ 460 450 ~ 461'i" ~ " ..... A2. 470./ it:i§~? ~' ..... 452 458b'?,:j....... 466 '-.,. /458a ..... .; - .... ~.\ ... \. 1/7>777 Fig. 15 462" :'l:_._.-~:~~:1-?:~. 456 i . 463~ ' 4 5 8 ; - - 468 '-472 454 '-458c 464 I ;.~; ,;:'t-- f 484 ? 4fW' ~ 492 Fig. 18 570 '+ 488b 571 / i':568 ?574 516 . .... ?.... ?~A3 J 572 IrrrmlGrupy dyskusyjne