Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1702675 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1702675 T3


EP 1702675 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.12.2004 04805105.6 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1702675 T3 Int.Cl. B01J 13/16 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 21.09.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/38 EP 1702675 B1 Tytuł wynalazku: SPOSÓB CIĄGŁEJ MULTI-MIKROENKAPSULACJI DLA POPRAWY STABILNOŚCI I DOPUSZCZALNEGO CZASU PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH (30) (43) Pierwszeństwo: 18.12.2003 ES 200302998 Zgłoszenie ogłoszono: 20.09.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/38 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: GAT Microencapsulation GmbH, Ebenfurth, AT PL/EP 1702675 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: Victor CASANA GINER, Ebenfurth, AT MIGUEL GIMENO SIERRA, Ebenfurth, AT BARBARA GIMENO SIERRA, Ebenfurth, AT MARTHA MOSER, Ebenfurth, AT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Kamiński KANCELARIA PATENTOWA D Al. Jerozolimskie 101/18 02-011 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 702 675 B1 U-5200n/16 SPOSÓB CIĄGŁEJ MULTI-MIKROENKAPSULACJI DLA POPRAWY STABILNOŚCI I DOPUSZCZALNEGO CZASU PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH OPIS Uwagi: Stosowanie specyficznej terminologii: [0001] Sformułowanie które zawiera ?A, B, i/lub C? oznacza, że dopuszczalne są kombinacje A, A+B, B, C, A+C, B+C, A+B+C i ich permutacje. Skróty: [0002] Poniższy wykaz zawiera skróty określeń szeroko zastosowanych w zakresie niniejszego wynalazku: W = woda O = olej W/O = emulsja wody w oleju O/W = emulsja oleju w wodzie 1   a.i. = aktywny składnik (składniki). Dla niniejszego wynalazku oznacza to biologicznie aktywny składnik (składniki), z wyjątkiem gdy z tekstu w sposób oczywisty wynika, że składniki nie są używane do zastosowań biologicznych. Zastosowanie formy pojedynczej lub mnogiej wynika ze znaczenia w tekście UV = światło ultrafioletowe FA = kwas tłuszczowy, z długim łańcuchem węglowym (zawierającym więcej niż 6 atomów węgla) SFA = nasycony kwas tłuszczowy MUFA = jednonienasycony kwas tłuszczowy (1 nienasycone wiązanie) PUFA = wielonienasycony kwas tłuszczowy (2 lub więcej nienasyconych wiązań) HUFA = wysoko wielonienasycony kwas tłuszczowy (4 lub więcej nienasyconych wiązań) w-3 = UFA omega-3, taki zapis oznacza, że posiada nienasycenie na co najmniej trzecim atomie węgla licząc kolejność atomów w łańcuchu od strony przeciwnej niż połączenie z grupą karboksylową w-6 = UFA omega-6, zdefiniowany jako w-3, z wyjątkiem gdy pierwsze nienasycenie (co najmniej jedno) znajduje się w pozycji 6 zamiast 3, w sytuacji gdy kolejność atomów w łańcuchu jest liczona od strony przeciwnej niż połączenie z grupą karboksylową. Skróty w-3 i w-6 znajdują odniesienie zarówno do przypadków pojedynczych jak i mnogich; FA, SFA, UFA, MUFA, PUFA, HUFA mogą się kończyć literą ?s? (np. HUFAs) i wtedy odnoszą się do przypadków w liczbie mnogiej. [0003] Niniejszy wynalazek odnosi się do mikrokapsułek, i metody ciągłej mikroenkapsulacji woda-w-oleju-w-wodzie poprzez proces realizowany in situ i międzyfazową polimeryzację emulsji. Formuła wynalazku zawiera ciągłą fazę wodną 2   posiadającą zdyspergowane mikrokapsułki które zawierają krople oleju i gdzie wewnątrz każdej kropli fazy olejowej -zawierającej opcjonalnie materiały rozpuszczalne w oleju- występuje rozproszona woda, lub wyciąg wodny lub materiał zdyspergowany w wodzie lub materiał rozpuszczalny w wodzie. Krople oleju są enkapsulowane z materiałem polimeryzującym pochodzenia naturalnego. Takie mikrokapsułki są dostosowane do procesów suchego natrysku, do wykorzystania jako suchy puder, liofilizowany, pół-emulgujący puder, żel, krem i w dowolnej płynnej formie. Aktywne składniki zawarte w mikrokapsułkach są korzystne dla celów zdrowotnych i innych przeznaczeń biologicznych. Takie formuły preparatów są właściwe do zastosowania w każdym rodzaju pokarmów, szczególnie w produkcji nutraceutyków, jak również w produktach kosmetycznych (takich jak kremy odmładzające, kremy przeciw-zmarszczkowe, żele, użytkowe płyny do kąpieli i natrysku i spraye). Receptury przygotowania są właściwe do ustabilizowania składników dodanych do pożywienia, stanowią także sposób na namnażanie mikroustrojów i nutraceutyków, szczególnie tych które są łatwo degradowalne lub łatwo ulegają utlenieniu. DZIEDZINA TECHNIKI [0004] Przedmiot wynalazku związany jest ze sposobami recepturowania, używaniem biologicznie aktywnych materiałów, szczególnie w produktach żywnościowych, a jeszcze bardziej w nutraceutykach lub żywności funkcjonalnej, obejmuje także sposób mikroenkapsulacji, wyprodukowanych w ten sposób mikrokapsułek i ich zastosowania (użycia) w przypadku gdy zawierają określone związki, niektóre z nich są przedstawione w tym opisie po raz pierwszy. 3   OPIS STANU TECHNIKI Mikroenkapsulacja [0005] Technika mikroenkapsulacji jest znana i ma zastosowanie w wielu dziedzinach (farmacja, receptury/sposoby aby agrochemia, wykonać dietetyka, mikroenkapsulację etc.). Istnieją związków w różne sposób umożliwiający jej kontrolowane przeprowadzenie. W celu rzetelnego i prawidłowego zdefiniowania i określenia co to jest mikrokapsułka, i szerokiego opisu tej dziedziny techniki, wyjasnienie można znaleźć w publikacji M.Fong ?Technologies of microencapsulation? w ?Controlled Release Systems: Fabrication Technology, 1988 Vol I, edytor Dean Hsieh, CRD Press, Florida. W tej publikacji znajduje się wyjaśnienie, że określenie ?mikrokapsułka? jest często mylone z innymi metodami preparatycznymi jak emulsje, mikrosfery, liposomy, etc. Prawdziwe mikrokapsułki są zdeterminowane przez fizyczną separację faz z wykorzystaniem ścianki (polimeru) który posiada wewnątrz ? ?rdzeń? ? materiał mikroenkapsulowany; tutaj nie można mylić preparatyki z innymi sposobami jak dyspergowanie lub mieszanie w matryce polimerowe, emulsje W/O lub (W/O)/W. Zasadniczą różnicą odróżniającą ujawniany wynalazek od wszystkich dotychczasowych patentów odnoszących się do rzeczywistych mikrokapsułek (zwanych dalej mikrokapsułkami) jest fakt, że tworzymy emulsję W/O która jest zamknięta przez ścianki mikrokapsułek, a te mikrokapsułki są dyspergowane lub emulgowane w wodzie, co więcej, mikrokapsułki mogą posiadać w swoim rdzeniu mniejsze mikrokapsułki, i w ten sposób zawierać multi-mikrokapsułki. Z jednej strony, mikrokpasułki ujawnione w wynalazku (i sposób ich produkcji) charakteryzują się tym, że ścianka jest wytworzona z mieszaniny hydrokoloidów które są polimeryzowane i usieciowane oraz tym, że utwardzenie 4   struktury następuje dzięki wzrostowi temperatury, proces przebiega bez określonych etapów czasowych pomiędzy poszczególnymi fazami procesu i przy ciągłym mieszaniu. Sposób mikroenkapsulacji podobny do ujawnionego w niniejszym wynalazku nie występuje w żadnym innym patencie ani publikacji naukowej. [0006] Sposób mikroenkapsulacji podobny do ujawnionego w niniejszym wynalazku nie występuje w żadnym innym patencie ani publikacji naukowej. [0007] Opis patentowy Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464, ujawnia stan techniki najbliższy do ujawnionego w niniejszym wynalazku. [0008] Opis patentowy Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 opisuje sposób mikroenkapsulacji FAs, w szczególności w-3, w-6 lub pochodnych. Różnice w stosunku do ujawnianego wynalazku są następujące: i) w opisie patentowym Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 rdzeń mikrokapsułki zawiera tylko fazę W/O; w naszym wynalazku rdzeń posiada fazę W/O i ponadto mniejsze mikrokapsułki ii) w opisie patentowym Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 każda kropla W jest zabezpieczona ścianką, kiedy w naszym wynalazku występują liczne kropelki wody wewnątrz kropelek oleju, i nie wszystkie kropelki W są zabezpieczone ścianką iii) w opisie patentowym Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 ścianka jest ograniczona do dwóch hydrokoloidów, a dalej odseparowana i podzielona na dwie warstwy zdefiniowane jako warstwy wewnętrzna i zewnętrzna; w naszym wynalazku jest możliwe i wygodne żeby połączyć więcej niż dwa hydrokoloidy w celu uformowania ścianki i w takim przypadku nie dochodzi do rozdzielenia do struktury warstwowej na dwie (lub dowolną inną ilość) warstw, nasze mikrokapsułki posiadają wymieszaną warstwę, w której hydrokolidy (nie koniecznie ograniczone do dwóch) są zmieszane iv) w opisie patentowym Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 podczas zachodzenia procesu opisanego w przykładzie 1, proces przewiduje zmianę pH do utwardzenia/zagęszczenia pierwszej 5   warstwy hydrokoloidu, i następnie uformowanie drugiej warstwy, podczas gdy w naszym procesie nie przeprowadzamy żadnego etapu pośredniego w celu utwardzenia/zagęszczenia jakiegokolwiek hydrokoliodu; wszystkie one są razem utwardzane/zagęszczane na końcu procesu v) w opisie patentowym Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 każda cząstka FA ?rozumiemy, że są to kropelki FA?s- jest pokryta dwiema warstwami hydrokoloidów; nasze mikrokapsułki nie wymagają żeby FA?s ?w przypadku, gdy są one wybrane jako a.i.- były pokryte dwiema warstwami, wręcz przeciwnie, co jest znacznie korzystniejsze dla jakości produktu, wygodnym rozwiązaniem jest że FA?s stykają się z innymi składnikami, nawet pochodzącymi z fazy wodnej, sprawiając że mogą one stanowić stabilizatory i zabezpieczać produkt przez utlenianiem vi) zgodnie z opisem patentowym Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 utwardzanie/zagęszczanie jest prowadzone przez chłodzenie; w przypadku naszego procesu utwardzanie/zagęszczanie następuje przez wzrost temperatury, powodując utwardzenie ścianki vii) ażeby wyeliminować wodę z mikrokapsułek patent Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 podaje zastosowanie etanolu, który działa jako substancja wypierającej wodę i jako środek suszący do otrzymania proszku z mikrokapsułkami; w naszym rozwiązaniu możemy uzyskać suche mikrokapsułki bez zastosowania etanolu. [0009] Pomimo faktu występowania licznych różnic wyszczególnionych powyżej, stanowią one jednak punkt odniesienia dla ujawnianego sposobu; mikrokapsułki formowane zgodnie z uzyskane według właściwościami: sposobem patentem Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 i te ujawnianego termicznymi, uwalniania e.i., wynalazku wykazują się zróżnicowanymi a.i., kontrolowanym ochroną/zabezpieczeniem zawartością mikrokapsułek (patent Stanów Zjednoczonych nr US 6,234,464 jest ograniczony do FA?s), etc. [0010] Opis patentowy Stanów Zjednoczonych US 2003/193102 A1 ujawnia 6   metodę preparatyki mikrokapsułek, zawierającą 1) wykonanie wodnej mieszaniny substancji wsadowej, gdzie substancją wsadową jest zemulgowany olej we wspomnianej wodnej mieszaninie, pierwszy składnik polimerowy i drugi składnik polimerowy; 2) uformowanie wstępnych mikrokapsułek zawierających powłoki składające się ze wspomnianych pierwszego i drugiego składników polimerowych; 3) uformowanie aglomeratów w drodze chłodzenia; 4) uformowanie zewnętrznej powłoki otaczającej wspomniane aglomeraty przez dalsze chłodzenie; 5) sieciowanie materiału powłoki przez dodatek składnika sieciującego. Cały proces jest realizowany z mieszaniem i substancją wsadową jest substancja biologicznie aktywna. Pierwszym składnikiem polimerowym jest żelatyna typu A podczas gdy drugim składnikiem polimerowym jest żelatyna typu B. Zastosowanie FA w produktach żywnościowych. [0011] Dla osób doświadczonych w tej dziedzinie techniki znanym faktem jest, że pewne UFAs posiadają właściwości zdrowotne, w szczególności MUFAs, PUFAs i HUFAs. Możemy wyróżnić w-3 i w-6 pomiędzy grupami tych związków chemicznych. W nawiązaniu do publikacji naukowców i opracowań epidemiologicznych zostało opublikowanych wiele patentów, które bazując na tych opracowaniach dokonały zastrzeżeń użycia tych naturalnych składników, które były spożywane przez ludzkość od samego początku. Wynalazcy niniejszego rozwiązania nie znają żadnego patentu, który zastrzegałby użycie FA połączonego ze sfingolipidami ani z cerebrozydami. [0012] Metody zastosowania tych mieszanek są szeroko zróżnicowane, włączając w to proces mikroenkapsulacji, ale nie istnieje metoda w której byłaby opisana mikroenkapsulacja UFAs zgodnie z niniejszym wynalazkiem (która jest znamienna 7   tym, że umożliwia włączenie UFAs do każdego rodzaju pożywienia mikroenkapsulowanego bez jego istotnej degradacji. [0013] Istnieje opis połączenia UFAs z przeciwutleniaczami (zgodnie z opisami patentowymi: europejskim EP 404058 i Stanów Zjednoczonych US 5,855,944) ale w żadnym przypadku nie są użyte mikrokapsułki podobne do tych ujawnionych w niniejszym wynalazku, ani nie są zastrzeżone pewne zamienne przeciwutleniacze ujawnione w niniejszym opisie. Także występuje brak naukowo brzmiących opracowań dotyczących jakości UFA?s podczas procesu preparowania żywności (w znaczeniu, że UFA?s pozostają w stanie niezdegradowanym po przemysłowej obróbce), lub, w prost czasu przydatności do spożycia (stabilności w czasie). [0014] Istnieje wiele źródeł pochodzenia UFAs, praktycznie wszystkie one zostały opisane w literaturze naukowej, zanim zostały zastrzeżone w patentach. Element nowatorski tego wynalazku nie dotyczy źródeł pochodzenia UFAs, a związany jest raczej z mikroenkapsulacją UFAs otrzymanego z naturalnych źródeł (lub GMOs), lub z syntez organicznych, w mikrokapsułkach do zastosowania w produktach żywnościowych i innych zastosowaniach. Pokarmy dla dzieci. [0015] Szczególnym aspektem tego wynalazku jest zastosowanie naszego sposobu preparatyki do pokarmów dla dzieci. Mleko od krowy charakteryzuje się brakiem pewnych UFAs które są obecne w pokarmie matek. Ten rodzaj diety uzupełniającej dla kobiet ciężarnych, niemowląt i dzieci karmionych piersią, został zastrzeżony w wielu patentach, ale nie dokonano żadnego ujawnienia dotyczącego materiałów mikroenkapsulowanych i optymalnego zabezpieczenia UFA?s aż do momentu końcowej konsumpcji. Poza szczególnym zakresem obejmowania niniejszego 8   wynalazku znalazła się mikroenkapsulacja kwasu arachidonowego (odniesienie do opisu patentowego organizacji WIPO WO 9213086). Rozwój inteligencji [0016] W dzisiejszych czasach toczy się debata na temat poszerzania inteligencji, lub co najmniej inteligencji potencjalnej, przez techniki modelowania struktury DNA. Wynalazcy, opierając się na różnych publikacjach naukowych opisujących rozwój kory mózgowej (czyli miejsca odpowiedzianego za inteligencję) przez właściwe i zrównoważone spożywanie UFAs w-3 i w-9, jak również dzięki pewnym sfingolipidom w połączeniach neuronowych, a także znając określone szlaki metaboliczne, znaleźli rozwiązanie wychodzące na przeciw oczekiwaniu społecznemu: rozwinąć w maksymalnie możliwym zakresie potencjał człowieka, w szczególności jego inteligencji, jako wyróżniającej się cechy rodzaju ludzkiego, przez dodanie określonych substancji do składników diety. W tym miejscu opisujemy połączone zastosowanie w-3, w-6 i sfinogolipdów, w szczególności cerebrozydów do powiększenia potencjalnego rozwoju inteligencji. Wynalazcy nie są świadomi jak zastosować takie preparaty do wyżej wymienionego celu stosując połączenie spożycia sfinogolipidów i zrównoważonego spożycia w-3 i w-6. Użycie w-3 i/lub w-6 do ingerencji w inteligencję stało się już znanym stanem techniki opisanym w publikacjach [patrz: C.Maurage, P.Guesnet, M.Pinault et al. ?Effect of two types of fish oil supplementation on plasma and erythrocyte phospholipids in formula-fed term infants? Biol.Neonate 1998, 74:416-429 and Crawford-MA Bloom-M Broadhurst-CL Schnidt-WF Cunnane-S.C. Galli-C Gehbremeskel-K Linseisen-F Lloydsmith-J Parkington-J; ?Evidence for the unique function of DHA during evolution of the modern hominid brain?, Lipids 1999, vol. 34(S):S39-S47], ale te 9   wymienione albo dowolne inne publikacje wskazują na ważną rolę w-3 i w-6 w metabolizmie razem ze sfingolipidami i cerebrozydami, w szczególności dla procesów mózgowych. [0017] Zastosowanie przeciwutleniaczy, zabezpieczeń i blokerów przed światłem ultrafioletowym UV, blokerów wolnych rodników. [0018] Jest dobrze znanym faktem, że przyczyna wielu chorób, począwszy od różnych odmian chorób rakowych do katarakty jest spowodowana przez reakcje utleniania, degradację łańcuchów DNA w wyniku procesów utleniających i wywoływanych przez utleniacze, światło UV i/lub wolne rodniki. Wiele wynalazków odnosi się do użycia ekstraktów naturalnych przeciwutleniaczy, związków przeciwutleniających, etc. (EP 1344516, EP 1064910) ażeby stworzyć ochronę przed szeroką gamą chorób. Niniejszy wynalazek, w odróżnieniu od innych wynalazków, ujawnia szczegółowo, że preparaty przeciwutleniające lub ekstrakty zachowują swoją zdolność przeciwutleniającą podczas procesów produkcyjnych i ostrych warunków otoczenia aż do czasu spożycia preparatu przez konsumenta i utrzymują doskonałą jakość i właściwości funkcjonalne (nie ulegają degradacji), dzięki mikrokapsułkom wyprodukowanym zgodnie z metodą mikroenkapsulacji opisaną w tym wynalazku. UJAWNIENIE ISTOTY WYNALAZKU [0019] Zaproponowana metoda mikroenkapsulacji jest procesem ciągłej mikroenkapsulacji realizowanej w warunkach in situ i z międzyfazową polimeryzacją materiałów biologicznie aktywnych zgodnie z ujawnieniem przedstawionym w zastrzeżeniu 1 niniejszego wynalazku. [0020] W celu bardziej szczegółowego opisu procesu możemy odnieść się do 10   rysunków Figures: (a) Dwa różne roztwory (rysunek Fig.1) 1a (olej) i 1b (woda) są zmieszane przez dodanie 1b do 1a, gdzie te roztwory zawierają aktywne dodatki i opcjonalnie wolne lub odosobnione kationy, co zostanie przedyskutowane w dalszej części, (b) dzięki emulgatorowi spożywczemu który może znajdować się w 1a lub 1b, formuje się emulsja kropelek wody (10) w fazie olejowej (9). Ten krok kończy się po uformowaniu emulsji 1c, gdzie w fazie olejowej (9) znajdują się rozpuszczone lub zdyspergowane ?korzystnie rozpuszczalne w tłuszczach- aktywne dodatki; wystepuje także uformowana emulsja oleju w wodzie, z kropelkami wody (10) zawierającymi - najlepiej rozpuszczalne w wodzie- aktywne dodatki, będące opcją kiedy rozpuszczalność [aktywnych dodatków] w wodzie lub w oleju jest modyfikowana przez zastosowanie derywatyzacji aktywnego dodatku (dodatków), (c) Następnie, do powstałej emulsji [1c] dodaje się roztwór 2b, gdzie 2b posiada co najmniej jeden hydrokoloid [zdolny do polimeryzacji i sieciowania] i opcjonalnie zawierający aktywny dodatek, (d) Po tym następuje faza inwersji, obejmująca zdyspergowane kropelki (11) występujące w postaci emulsji wody w oleju, zdyspergowane także w fazie ciągłej (24), którą stanowi woda, (e) W późniejszym etapie, (rysunek Fig. 5) dodaje się roztwór lub ośrodek dyspersyjny 5 a, zawierający co najmniej hydrokoloid (15), który działa zabezpieczająco na koloid. Roztwór lub ośrodek dyspersyjny zawierający wstępny emulsyfikator jest dodawany do emulsji 2a. (f) Kiedy reakcje polimeryzacji i sieciowania są uznane za zakończone, osiągając zmniejszenie rozmiaru cząstek do około 1-30 ?m, temperatura, która była 11   utrzymywana na poziomie około 30-70 °C zostaje podniesiona do 60-100 °C. (g) Wreszcie na końcu dodaje się modyfikator lepkości o wymaganiach właściwych dla kontaktu z żywnością. [0021] Opcjonalnie, receptura może dotyczyć preparatów suszonych natryskowo lub każdego innego znanego stanu techniki, i zostać wybrana do uformowania suchych proszków, pudrów pół-zemulsyfikownych, żeli, kremów lub każdej innej postaci, gdzie wszystkie te formy zawierają zdyspergowany olej, a także mogą one zostać dalej poddane operacji liofilizacji. OMÓWIENIE KORZYŚCI WYNALAZKU [0022] Skoro korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie mikrokapsułek jako dodatku do żywności, mikrokapsułki objęte tym procesem zostały przetestowane (z pozytywnym rezultatem) na odporność na degradację w temperaturze, ciśnieniu i krytycznym zakresie pH, etc. [0023] Hydrokoloid(y) jak również koloid/koloidy ochronne mogą być dodawane razem w formie roztworu lub wstępnej wodnej dyspersji. [0024] Wstępny emulsyfikator i koloid zabezpieczający mogą zostać wybrane spośród grupy hydrokoloidów, jak również modyfikatorów lepkości, ponieważ hydrokoloidy posiadają te te wszystkie zróżnicowane cechy/właściwości. [0025] Grupa związków bardziej odpowiednia do skutecznej preparatyki zgodnie z procesem ujawnionym w wynalazku dotyczy chitosanów, skrobii, dekstryn, cyklodekstryn, celulozy, ligniny, pektyn, ager alginianów, karogenów, żelatyn, gum guar, gumy arabskiej, tragakanów, lignosulfonianów, gumy Carayan, gumy ceratonia silica, mydeł, gumy Xanthan, gumy naturalnej 12   (seed?s), galaktomananów, arabanogalaktomananów, beta-glukanów, inuliny, psyliny, gumy akacjowej, we wszystkich ich izomerycznych i stereochemicznych konfiguracjach, we wszystkich ich połączeniach dotyczących ilości i jakości monomerów lub oligomerów, które tworzą hydrokolid, we wszystkich formach występowania, jako sole metali, sole zawierające azot, fosfor, siarkę jak również każdy inny produkt po procesie derywatyzacji wymienionych hydrokoloidów. [0026] Wartość hydrofilowo-lipofilowa, znana jako HLB, jest szacunkiem aktywności emulgatora danego składnika posiadającego właściwości emulgujące, zmieniającej się zgodnie z łatwością formowania emulsji W/O lub emulsji O/W. Wstępny emulgator zgodnie z istotą wynalazku musi zostać wybrany jako związek posiadający tę wartość mieszczącą się w przedziale 9 i 16, a najlepiej pomiędzy 12 i 14. [0027] Emulsja 1c (10) zwykle posiada rozmiar cząstek (używając laserowy sprzęt pomiarowy Master Sizer?) pomiędzy 50 ? 500 ?m, a najlepiej 70 ? 200 ?m. [0028] Na końcu procesu, uformowane mikrokapsułki (7b) posiadają rozmiar 0.1 ? 100 ?m, korzystniej 1 ? 30 ?m, a najlepiej 1-5 ?m. [0029] Rozmiar cząstek może się zmieniać w czasie trwania procesu agregacji i do pewnego stopnia to zjawisko może być pożądane, tak długo aż całkowita struktura nie zostanie naruszona. [0030] Jednym z czynników który wpływa na powodzenie formowania emulsji lub dyspersji jest energia dostarczona do roztworu lub ośrodka dyspersyjnego, w których emulsja powinna się uformować. Taka energia może być dostarczona w formie naprężenia stycznego, przez mieszadła, korzystnie mieszadła typu zębatkowego, kotwicowego lub kombinację obu. Przeciętna prędkość mieszania powinna mieścić się pomiędzy 3000 do 25000 obrotów/min. Te wartości zależą od fazy procesu i rozmiaru reaktora. Aby zapobiec zniszczeniu mikrokapsułek, od 13   momentu kiedy mikrokapsułki zostaną uformowane nie zaleca się dalszego zbyt mocnego dostarczania energii kinetycznej/cieplnej. [0031] Szczególnym typem koloidów są hydrożele, i właśnie hydrokoloidy mogą zostać zastąpione przez hydrożele opcjonalnie bazujące na albuminie, alginach, polikarboksylach, skrobi, poli-L-lakcydzie i ich pochodnych. [0032] Zgodnie z doświadczalnie pomierzoną wartością dopuszczalną dla materiału poddanego mikroenkapsulacji, istnieje możliwość wyboru różnych kombinacji hydrokoloidów lub hydrożeli, w taki sposób, że staje się możliwa zmiana stopnia polimeryzacji, twardości ścianek, grubości ścianek i przepuszczalności (dla określonych typów materiałów) i właściwości elektrycznych, tak żeby otrzymać mikrokapsułkę o odporności na warunki panujące w procesie pokarmowym, i na ośrodek w którym ma się znaleźć (np. w jogurcie), aż do końcowej konsumpcji. [0033] Taka różnorodność materiałów formujących ściankę odnosi się również do lepkości modyfikatorów i emulgatorów, także tego (tych) używanego do uformowania (1c) (korzystnie gdy jest polisorbatem) jako wstępny emulgator (korzystnie gdy jest to emulgator bazujący na lecytynie sojowej). [0034] Mikrokapsułki można otrzymać w stanie suchym, również mogą być one redyspergowane w fazie ciekłej lub stałej na nośnikach rozpuszczalnych. Zewnętrzny ośrodek w którym znajdują się mikrokapsułki może zawierać związki, które pomagają utrzymać strukturę ścianki, jak na przykład regulatory siły jonowej lub ciśnienia osmotycznego, etc. Możliwe jest także, że wewnątrz mikrokapsułek występują, dla przykładu, kationy metalu, które po uformowaniu ścianki pomagają w utrzymaniu jej struktury, jak na przykład jony wapnia wewnątrz ścianek mikrokapsułek, które to ścianki tworzą się z pektyn. [0035] Na każdym etapie procesu możliwe jest dodanie aktywnych składników, włączając fazę procesu podczas której pożywienie jest mieszane z mikrokapsułkami, 14   ale, co jest oczywiste, korzystniej jest kiedy materiały są wbudowane do wewnątrz mikrokapsułek. [0036] Jednym z korzystnych rozwiązań wynalazku jest dodawanie do każdego rodzaju pożywienia mieszanek korzystnych dla zdrowia, zatem dla UFAs i cząsteczek przeciwutleniaczy istotne jest ich zabezpieczenie przed utlenianiem podczas formowania mikrokapsułek. Proces może być prowadzony w warunkach próżni, w obecności gazu obojętnego (korzystnie azotu lub helu), zabezpieczony przed działaniem światła o każdej długości fali i w warunkach sterylnych. [0037] Niniejszy dokument odnosi się do fazy wodnej do roztworów i ośrodków dyspersyjnych i niezbędne jest zrozumienie, że pod tym określeniem mieszczą się roztwory i ośrodki dyspersyjne które (i) bazują na wodnych ekstraktach (ii) posiadają zawartość alkoholu mniejszą niż 40% i wodę w pozostałej masie (iii) są związkami rozpuszczalnymi lub dyspergującymi w wodzie. [0038] Konieczne jest także zrozumienie, że faza olejowa odnosi się do każdej fazy hydrofobowej jaką mogą stanowić miód i woski. [0039] Z tytułu różnych właściwości termicznych wody, alkoholi lub olejów, jak również współczynników transmisji na granicy faz, możliwe jest uzyskanie poprawy odporności mikroenkapsulowanych związków na procesy przemusłowe spożywcze (włączając gotowanie przez konsumenta). Jest faktem oczywistym, że w niektórych przypadkach niezbędnym będzie dodanie stabilizatorów mikrobiologicznych (bakteriocydów, fungicydów, bakteriostatyków, fungistatyków, etc.) do receptury ze względu na ich cele żywieniowe, wtedy uprawnione będzie użycie w pożywieniu środków przeciwbakteryjnych. [0040] Jedno z korzystnych rozwiązań wynalazku odnosi się do suchych mikrokapsułek pokrytych mikrobiologicznymi stabilizatorami. [0041] Do pewnych zastosowań, w szczególności do zastosowań kosmetycznych, 15   kiedy mikrokapsułki są w stanie suchym, mogą one być dodawane do żeli, olejków, alkoholowych roztworów do perfum, etc. W takim korzystnym rozwiązaniu wynalazku mikrokapsułki zawierają zapachy (aromaty) do zastosowania w perfumach lub wprowadzają perfumy do żeli, płynów do kąpieli lub mydeł. [0042] Mikrokapsułki mogą być stosowane do wszystkich rodzajów pożywienia, w sposób nieinwazyjny, co obrazują następujące przykłady: płatki śniadaniowe i pochodne (opcjonalnie musli, płatki do mleka), wyroby cukiernicze, produkty mleczne, suplementy diety, słodycze i pochodne (opcjonalnie czekolady, cukierki, słodziki, nugaty, marcepany), cukierki dietetyczne (z niską zawartością kalorii), pokarm dietetyczny, pokarm dla diabetyków, oleje i pochodne, pochodne produktów mlecznych, jajka, warzywa, owoce, okopowe i pochodne, łodygi jadalne, kanapki, zakąski, korzenie jadalne (opcjonalnie lukrecja), produkty naturalne, przetwory owocowe, suszone owoce, mięso, kiełbasy, ryby, małże i skorupiaki i ich przetwory, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, napoje gazowane i niegazowane, soki, syropy, nektary, przyprawy korzenne i inne przyprawy, potrawy podgotowane wstępnie, żywność do przetworzenia (mrożona masa chlebowa), pizza, miód. [0043] Chociaż główne i bardziej wykorzystane rozwiązanie wynalazku odnosi się do pożywienia (człowieka i zwierząt, nawet ryb a także mikroorganizmów), mikrokpasułki mogą zostać zastosowane do innych celów, w szczególności do zakapsułkowania substancji semiochemicznych, środków wabiących, repelentów, insektycydów, sterylizatorów, herbicydów, fungicydów, germicydów, środków wirusobójczych (lub materiałów chroniących przez infekcjami wirusowymi), nośników genów (do terapii genowych lub do celów technicznej rekombinacji DNA), aromatów, wykrywaczy obecności związków ?gdy są zmieszane z gazem lub cieczą-, kosmetycznych środków chemicznych, środków do skażania w celu uniknięcia spożycia toksycznych produktów również tych przechowywanych w 16   domu (najczęściej etanol, alkohol izopropylowy, środki do konserwacji drewna). [0044] Korzystne rozwiązanie wynalazku może być przeprowadzone do zatrzymania rozchodzenia się zapachów, przez zastosowanie materiału ścianki i innych czynników tak, aby uniemożliwić w maksymalnym stopniu uwalnianie się zakapsułkowanego materiału. [0045] W przykładzie który zostanie omówiony w dalszej części opisu wynalazku, możemy zobaczyć, że wynalazca użył zaawansowanych technik statystycznych do zredukowania ilości niezbędnych testów potrzebnych do określenia najbardziej właściwych parametrów do enkapsulacji pewnych związków, lub w celu szybkiego uzyskania wyników, etc., tak aby wybrać niezależne zmienne: typ struktury ścianki, rozmiar cząstki, emulgator(y), prędkość obrotową mieszadła, typ mieszadła, regulator lepkości, etc. a także niezależne zmienne odpowiedzialne za jakość receptury lub mikrokapsułek. Taki rodzaj zmniejszenia ilości prób do powielania przy opracowaniu wynalazku jest rekomendowany z powodu wysokiej ilości czynników biorących udział w powielaniu wynalazku. Do tego celu została użyta analiza wariancji lub wielokrotna analiza wariancji z zaprojektowaniem frakcji do analizy całkowej, najlepiej całkowanej w blokach 2, 4, 8, 16, 32, 64, dla frakcji półnasyconych; został wygenerowany plan frakcyjny doświadczenia wg BoxBehnken, z blokiem centralnym, macieżą Plackett-Burman. Niniejszy wynalazek ujawnia rezultat uzyskany 5 lat temu i zawierający ponad 50.000 różnych receptur, jednakże bez zastosowania tych metod statystycznych, ilość prób weszłaby na poziom co najmniej 10 krotnie większy. [0046] Definiując istotę wynalazku możemy nawiązać do mikrokapsułek tworzonych w procesie ciągłej multi-mikroenkapsulacji znamiennych tym, że (a) zawierają one aktywne dodatki korzystne dla zdrowia; (b) ścianka mikrokapsułek jest zbudowana z mieszaniny co najmniej dwóch hydrokoloidów, 17   taka mieszanina jest spolimeryzowana i usieciowana, takie hydrokolidy są jadalne; (c) stopień polimeryzacji, sieciowanie i właściwości hydrokolidów wpływają na kontrolowane uwalnianie aktywnych związków i zabezpieczenie przed tlenem i/lub światłem i/lub temperaturą; (d) mikrokapsułki zawierają w swoim wnętrzu emulsję wody w oleju, występujące aktywne dodatki opcjonalnie w fazie olejowej, opcjonalnie w fazie w której są rozcieńczone lub opcjonalnie obu tych fazach a także (e) mogą one zawierać mniejsze mikrokapsułki (muli-mikroenkapsulacja możliwa aż do, co najmniej, 5 stopni multi-mikroenkapsulacji); i rozmiar cząstek mikrokapsułek zawiera się w przedziale 0,1 ?m - 100 ?m, korzystnie w przedziale 1 ?m ? 10 ?m i są one produkowane w procesie ciągłej multi-mikroenkapsulacji stosując polimeryzację międzyfazową in situ. [0047] Mikrokapsułki uformowane zgodnie z opisanym procesem, mogą uwalniać swoja zawartość pod wpływem co najmniej jednego z wybranych czynników z grupy: pH, temperatura, ciśnienie, siła jonowa, ciśnienie osmotyczne, lotność, obecność związków które rozpuszczają ściankę mikrokapsułki [0048] Uformowane mikrokapsułki, w zastosowaniu wynalazku przeznaczonym do spożycia przez człowieka, powinny być odporne na typowe procesy stosowane w przemyśle spożywczym należące do znanego stanu techniki, w znaczeniu ich odporności na mikroorganizmy, obecność szkodliwych i/lub niepożądanych związków, kolonii mikroorganizmów związanych z recepturą lub pożywieniem dedykowanym do procesu, i niniejszy wynalazek zapewnia mikrokapsułki nadające się do poddania takim operacjom jak: sterylizacja, stabilizacja drobnoustrojów, pasteryzacja, UHT, ozonizacja, traktowanie promieniowaniem UV i gamma, stosowanie chemicznych produktów antybakteryjnych (albo naturalnych albo syntetycznych). [0049] W procesie produkcyjnym można 18   stosować dodatek stabilizatorów mikrobiologicznych, jednakże, w szczególnym zastosowaniu, wewnątrz mikrokapsułek (opcjonalnie w fazie olejowej lub w fazie wodnej, lub w obu) i/lub w fazie zawierającej mikrokapsułki, można znaleźć materiał stabilizujący pod względem jakości mikrobiologicznej. [0050] W innym zastosowaniu wynalazku, recepturze towarzyszy certyfikat jakości poparty analizami, gdzie potwierdzone jest niewystępowanie metali ciężkich, brak szkodliwych produktów rozkładu materiałów biologicznie aktywnych, brak produktów agrochemicznych używanych do produkcji związków aktywnych biologicznie i niewystępowanie innych materiałów, które są szkodliwe dla zdrowia. [0051] W innym zastosowaniu wynalazku, mikrokapsułki są stosowane do dostarczenia szkodliwych anabolityków, związków stosowanych do wspomagania wykrywania zarazków powodujących chorobę (w postaci wybranych anabolityków lub radioaktywnych fluorescentów lub markerów), i takich związków które opcjonalnie mogą być uwalnianie poprzez zmianę pH w miejscu wzrostu (na przykład agar dekstrozy ziemniaczanej), do produkcji enzymów (ten sam obszar wzrostu drobnoustrojów) lub innych metabolityków (jak alkohol lub uwolnione enzymy). [0052] Mikrokapsułki mogą być dodawane do naturalnych lub sztucznych słodzików, soli, pieprzu, przypraw i ogólnie dodatków do żywności, w taki sposób, że dodanie wspomnianych dodatków do żywności sprawia wzrost ich wartości odżywczych, lub działa korzystnie na walory zdrowotne żywności. [0053] W celu lepszej ochorony ścianek takich samych mikrokapsułek lub zawierających w sobie aktywne związki, korzystnym jest umieszczenie związku (związków) wewnątrz lub na zewnątrz mikrokapsułek, takiego który uniemożliwi działanie utleniające promieni ultrafioletowych. [0054] Preferowane zastosowanie wynalazku stanowi, że jednym z materiałów 19   który ma zostać mikroenkapsulowany są związki które są dobrze znane naukowcom i amatorom ?z pewnym poziomem wiedzy- jako bardzo stosowne do zachowania zdrowia lub do zabezpieczenia przed chorobą lub nawet do wyleczenia choroby. Tym niemniej, biorąc pod uwagę ilość patentów które zastrzegają używanie pewnych związków (przeciwutleniaczy i kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i w-9 głównie), staje się niezbędne wspomnieć, że w przeważającym procencie, patenty te zostały poczynione po opublikowaniu korzystnych efektów tych związków przez gremia naukowe w rozlicznych artykułach i konferencjach. Jest zatem celem naszego wynalazku, żeby zastosować znane związki, uznane jako korzystne dla zdrowia w formie mikroenkapsulowanej, skoro nasz sposób mikroenkapsulacji jest w stanie zachować wszystkie korzyste właściwości aktywnych związków (unikając ich degradacji) aż do momentu finalnej konsumpcji przez ludzi lub przez zwierzęta. Praktycznie, ogół produktów które są opisane w niniejszym wynalazku zostały opisane jako korzystne więcej niż 20 lat temu, lub nawet były używane świadomie lub nieświadomie przez ludzkość przez tysiąclecia, a nawet stosowane od zarania rodzaju ludzkiego. W takiej sytuacji, wynalazcy wybierają nieograniczoną grupę związków (osobno w części lub w kombinacjach), które zostają poddane mikroenkapsulacji, gdzie można wymienić: zielona herbata, czarna herbata, kakao, czerwone wino lub czerwone winogrona lub ich pozostałości (wytłoki), cydr lub jabłka lub sok jabłkowy, kiełki lub pędy zbóż, marchew, chili, czosnek, rzodkiewka (szczególnie ostra rzodkiew), które to produkty od dawnych czasów są uznane jako produkty spożywcze. [0055] W ten sam sposób jak to zostało zrobione w podanym dalej zastrzeżeniu, ujawniany wynalazek pozwala na preparowanie różnych typów materiałów, gdzie jest zupełną nowością, że materiały mikroenkapsulowane są mikroenkapsulowane z materiałami jadalnymi w formie, która je zabezpiecza przed degradacją w procesach 20   przemysłowych lub w obróbce kuchennej, w znacznie większym stopniu niż w dotychczas znanym stanie techniki, dzięki strukturze multi-mikrokapsułki, która daje procentowo wielokrotne warstwy ochronne produktu mikroenkapsulowanego, dzięki emulsji W/O wewnątrz mikrokapsułek, i dalej, która umożliwia mikroenkapsulację produktów rozpuszczalnych w oleju lub w wodzie, oraz że mieszaniny takich związków umożliwiają wzajemną ochronę niektórych związków przed utlenianiem. Wynalazek pozwala również na indywidualne dopasowanie rezultatów procesu enkapsulacji dla produktów które są poddane temu procesowi, biorąc pod uwagę szczegóły i etapy procesu produkcyjnego, w celu uzyskania optymalnej ochrony i pożądanego stopnia uwalniania. Po wykonaniu przez wynalazców dużej liczby eksperymentów, i biorąc pod uwagę fakt, że związki o podobnej budowie chemicznej zachowują się podobnie w procesie i w mikrokapsułce (np. pinen i limonen, oba będące monoterpenami), oczyiwste, że nie mogą wykazywać różnic podczas mikroenkapsulacji ani w czasie ich uwalniania z mikrokapsułek. Dotyczy to także kariofilenu /copaene/, który jest seskwiterpenem i nie różni się wiele od monoterpenów, oraz tlenku limonenu, z dodatkową grupą funkcyjną, ponieważ grupy funkcyjne nie wpływają na formowanie mikrokapsułek, nawet w czasie formowania emulsji w zdecydowanie energiczny sposób. W takich przypadkach, gdzie związki mogą wpłynąć na proces wymagający zastosowania specyficznych emulgatorów, wynalazcy przewidzieli przypadki, w których są stosowane różne emulgatory, polimery, itd. i ograniczone do tych już wymienionych ?ale zdolne do pokonania każdych utrudnień w procesie enkapsulacji następujących związków lub materiałów-. Tak więc, wskazanymi preferowanymi, ale tutaj nie ograniczonymi , są następujące obiekty mikroenkapsulacji: (a) Flawonoidy jako podstawa i ich pochodne: antocyjanidy, pro-antocyjanidy, 21   izoflawony, chaloceny, katechinę, epikatechinę, galusan epikatechiny, epigallokatechinę, galusan epigallokatechiny, eriocytryna, nariurutin, rutin, naringicyna, myrecytryna, kwercetyna, naringina, hesperidyna, luteolina, myrecytyna, hespyrydyna, eriodykcjol, kaemferol, fizetyna, izohamentyna, apigenin, rhamnetin, galangina, kwercytyna, kwercytryna, diosmetyna, tksyfolina, biochanina A, genisteina, eriodykcjol, chrisin, hydroksytyrosolina, oleuropeina, glabardyna, lycochalcone, daidzeina, matairesinol, secoisolariciresinol, enterodiol, enterolakton, ekwol, desmetylolangolenzyna, luteoferol, luteolinidyna, apiferol, apidenidyna, leukocyjanidyna, taksyfolina, palargolidyna; (b) Kwasy fenolowe jako podstawa i pochodne (najlepiej estry, glikozydy, rutynozydy i aminy): gallusowy, sinapowy, syryngowy, kafeinowy, chlorogenowy, (o-, m- lub p-) kumaryna, gwajakol, (o-, m- lub p-) krezol, 4-etylofenol, 4winylogwajakol, eugenol, p-hydroxybenzoidyna, protokatechinowy, wanilinowy, hydroksycynamonowy, taniny ogólnie , ellagiotaniny, gallotaniny; (c) Strukturalnie modyfikowane amidy zawierające kwas hydroksycynamonowy i kwas antranilowy (avenantramidy), awanasterol, kwasy hydrocynamonowe i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe lub alkohole ?i ich pochodne-; indoleaminy (np. melatoninę); inulinę, glutation; (d) Terpenoidy jako podstawa i ich pochodne, monoterpeny, diterpeny, seskwiterpeny, triterpeny, tetraterpeny z uwzględnieniem karotenoidów: alfakaroten, phyteone, kapsantyna, cyklo-artenol, astaksantyna, beta-karoten, kantaksantyna, jonony, violaksantyna, zeaksantyna, mutatoksantyna, luteoksantyna, auroksantyna, neoksantyna, apo-karotenal, ksantofile; (e) Szeroko syntezowane przeciwutelniacze do zastosowania do zywności i ich pochodne z grupy butylohydroksyanizol, 2,6-di-tert-butylohydroksytoluen, tertbutylohydrokwinon, 2,6-diterbutylo-4-hydroksymetylofenol, 22   2,4,5- trihydroksybutylofenon; i ich pochodne, tokoferole (np. alfa, beta, gamma i delta tokoferole i ich pochodne); tokotrienole (alfa, beta, gamma and delta tokotrienole ? i ich pochodne); tokochromanole; (f) Kwas alfa-liponowy; koenzym Q-10; skwalen; fitoestrogeny; chlorofil; witaminy; aminokwasy (korzystnie L-arginina, cystyna, cysteina) i ich odpowiadające organiczne polimery takie jak glutation, oligopeptydy, peptydy ? korzystnie karnozyna, karnityna-; enzymy; inhibitory enzymatyczne (korzystnie fanolazy lub oksygenazy lub lipooksygenazy lub inhibitory lipazy); (g) Jak również minerały i oligoelementy, szczególnie te biorące udział w procesas redoks in vivo jak selen, cynk, magnez. [0056] Naturalne źródła z których powyższe związki (lub inne związki jeszcze niepoznane lub już poznane ale nie wymienione powyżej wśród związków pochodzącyhc ze źródeł naturalnych) mogą być wybrane znajdujemu pomiędzy zaakceptowanymi składnikami roślinnymi stosowanymi w produktach żywnościowych, uważając jako składniki coś co jest dodawane do pożywienia i będące przeważającą podstawową częścią pożywienia, ale niekoniecznie. Niektóre uprawy narkotyków są uważane przez wynalazców jako nadające się do wykorzystania lub już wykorzystywane jako źródło niektórych leków. Wreszcie, na niżej zamieszczonej liście wyszczególnione są uprawy dla których zanane są ich właściwości terapeutyczne i które sa używane w zielarstwie i para-farmacji. Jest to lista nieograniczonych przykładów naturalnych a.i. używanych do mikroenkapsulacji, albo na drodze wydzielenia związków przez wodne lub alkoholowe roztwory i także przez despergowanie liści, korzeni, łodyg, kwiatów owoców, etc., lub utartych do pewnego odpowiedniego rozmiaru cząstek, i także przez poddanie liofilizacji lub przetworzonych w innej formie. Lista tych substancji jest nastepująca: Medicago 23   sativa, Pimenal officinalis, Hibiscus abelmoschus, Angelica archangelica, Galipea officinalis, Pimpinella anisum, Ferula foetida, Ferula asafetida, Melissa officinalis, Myroxylon pereirae, Ocimum basilicum, Pimenta acris, Citrus aurantium bergamia, Prunus amygdalus, Citrus aurantinum, Citrus aurantinum amara, Piper nigrum, Prunus spinosa, Aniba rosaeodora, Camelia oleifera, Camelia sinensis, Carum carvi, Ellataria cardamomum, Ceratonia siliqua, Daucus carota, Dacus carota sativa, Cascarilla, Apium graveolens, Anthemis nobilis, Matricaria chamomilla, Anthemis nobillis, Anthriscus cerefolium, Cichorium intybus, Cinnamomum spp., Cinnamomum zeylanicum, Cymbopogom nardus, Salvia sclarea, Trifolium pratense, Theobroma cacao, Coffea arabica, Coriandrium sativum, Cuminum cyminum, Taraxacum officinale, Sambucus nigra, Edelweiss, Helichrysum italicum, Foenicilum vulgare, Trigonella foenumgraepuncata, Hyssopus officinals, Jasminum officinale, Jasminum grandiflorum, Juniperus spp., Juniperus comunis, Eucaliptus officinalis, Cola acuminata, Laurus nobilis, Lavandula spp., Thymus officinalis, Thymus mastichina, Ilex paraguarensis, Chamonilla recutita, Saccharum officinarum, Myrisica fragans, Allium cepa, Citrus aurantium dulcis, Carum petroselinum, Mentha pulegium, Mentha piperita, Pimenta officinalis, Chimaphila umbellate, Punica granatum, Pelargonium spp., Pelargonium graveolens, Rosmarinus officinalis, Crocus sativus, Salvia app., Salvia officianlis, Mentha spicata, Mentha viridis, Satureia hortensis, Satureja hortensis, Origanum majorana, Tamarindus indica, Citrus reticulata, Artemisia dracunculus, Thea sinensis, Thymus vulgaris, Polianthes tuberosa, Curcuma longa, Prunus serotina, Thymus serpillum, Satureja montana, Cananga odorata, Curcuma zedoaria, Plantago major, Adansonia digitata, Ananas comosus, Artocarpus altilis, Carica papaya, Lycipersicon esculentum, Cephalophus spp., Vaccinium myrtillus, Thymus aragonensis, Thymus spp., Citrus urantiifolia, Citrus paradisi, Cucumis melo, Cucrbita spp., Vitis spp., Vitis vinifera, Mangifera indica, 24   Lamiaceae (Coleus, Hedeoma, Hyptis, Leonurus, Leucas, Lycopus, Marrubium, Mentha, Monarada, Perilla, Prunella, Salvia, Stachys, Teucrium, Thymus), Cannabis app., Digitals lanata, Adonis vernalis, Aesculus hippocastanum, Franzius rhychophylla, Agrimonia supatoria, Rauvolfia sepentina, Andrographis paniculata, Areca catechu, Atropa belladonna, Beberis vulgaris, Ardisia japonica, Betula alba, Ananas comosus, Camellia sinensis, Cinnamomum camphora, Camptotheca acuminata, Potentilla fragarioides, Erythroxylum cocoa, Papaver somniferum, Colchicum autumnale, Claviceps purpurea, Digitalis purpurea, Digitalis lanata, Glaucium flavum, Papaver somniferum, Gossypium spp., Hyoscyamus niger, Camptotheca acuminata, Piper methysticum, Lobelia inflata, Crotalaria sessiliflora, Nicotiana tabacum, Physostigma venenosum, Ephedra sinica, Cinchona ledgeriana, Rhododendron molle, Datura spp., Taxus brevifolia, Strychnos nux-vomica, Stevia rebaudiana, Theobroma cacao, Valeraina officinalis, Pausinystalia yohimbe, Ephedra spp., Crataegus oxycantha, Hamamelis virigiana, Hydrastis Canadensis, Hypericum perforatum, Potentilla erectra, Ledum palustre, Salvia officinalis, Chamomilla recutita, Arctostaphylos uva, Eucommia ulmoides, Mytilus galloprovincialis, Diplazium esculentum, Manihot utillissima, Sauropous androgynus, Terminalia arjuna, Iberis amara, Crataegus spp., Arbutus unedo, Cynara scolymus, Amaranthus caudatus, Alchornea laxiflora, Alpinia officinarum, Xanthophyllomyces dendrohous, Crataegus monnogyna, Taxus yunnanensis, Bacopa monniera, Cistus albidus, Ocimum basilicum, Posmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Bixa orellana, Centella asiatica, Urtica dioica, Agrocybe aegerita, Crataegus laevigata, Satureja hortensis, Crocus sativus, Coccina indica, Brugia malayi, Rubus spp., Silybum marianum, Cannabis spp., Cannabis sativa, Hypericum perforatum, Rhus coriaria, Olea europaea, Cyclopia intermedia, Ginkgo bilboa, Lentinus lapideus, Pseudomonas putida, Sargassum micracanthum, Pinus radiata, Pinus spp., 25   Phaseoulus mungo, Cicer arietinum, Vigna sinesis, Phaseolus aureus, Dolichos lablab, Cajanus cajan, Vicia faba, Dolichos biflorus, Phaseolus lunatus, Phaseouls aconitifolius, Pisum sativum, Psophocarpus tetragonolobus, Arachis hypoagea, Brassica spp., Brassica campestris, Brassica napus, Valeriana officinalis, Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Echinacea ungustifolia, Glocyrrhiza glabra, Seronea repens, Vaccinium macrocarpon, Tancetum parthenuum, Tancetum parthenuum, Vanicinum macrocarpon, zboża, owoce ziarniste, skorupiaki, rośliny strączkowe, zielona herbata i mikroorganizmy zdolen do produkcji długołańcuchowych nienasyconych kwasów tłuszczowych. [0057] Kolejnym zagadnieniem jest obawa społeczeństwa w krajach rozwiniętych dotycząca konsumpcji organizmów probiotycznych, w zrozumieniu takich organizmów poprzez zalety ich metabolizmu lub przez ich obecność w organizmie jako zabezpiczeń przed infekcjami (szczególnie Candidasis), redukcję poziomu cholesterolu, i glicerydów i wspomaniane wspomaganie trawienia i pracy jelit. Zwykle takie organizmy są wprowadzane do jogurtów i innych produktów mlecznych, ale zgodnie z naszym wynalazkiem jesteśmy w stanie wykonać enkapsulację żywych bakterii, drożdży i grzybów pleśniowych obecnych w tak zwanych probiotykach żywności, i te organizmy pozostają żywe po mikroenkapsulacji i procesach w przemyśle przetwórczym żywności jak homogenizacja i pasteryzacja oraz pewnych rodzajach obróbki termicznej lub przyrządzania w domu. Te fakty dają do zrozumienia nowatorską właściwość wynalazku jako umożliwienie dodawania probiotyków do wielu rodzajów żywności. Korzystnie wybraliśmy, ale bez ograniczania, następujące organizmy probiotyków: probiotic bacteria, opcjonalnie kwas lactic-bacteria a najlepiej wybór spośród grupy: Lactobacillus caseii, L. acidopfilus, L. rhamnosus, L. paracasei, L. gasseri, L. fermentum, L. plantarum, L. salivarius, L. crispatus, L. bulgaricus, L. fermentum, L. reuteri, Bifidobacterium 26   infantis, B. bifidum, Streptococcus termophilus, S. bovis, Eneterococcus durans, E. faecalis, E. Gallinarum, Escherichia coli, Propionibacterium freudenreicheii, lub bakterie lub grzyby genetycznie modyfikowane w taki sposób, że uprzywilejowane geny ?charakteryzujące się ulepszonymi właściwościami bakerii probiotycznychzostały umieszczone i przeszły proces mikroenkapsulacji biologicznie aktywnych materiałów zgodnie każdą stosowną kombinacją wyszczególnionych dalej zastrzeżeń patentowych, znamiennych tym, ze co najmniej jeden z biologicznie aktywnych materiałów obecnych w recepturze zawiwera probiotyczne drożdże, korzystnie wybrane Kluyveromices z marxianus, następującej Rhodotorula grupy: rubra, Saccharomyces Sporobolomyces cerevisiae, puniceus, Aureobasidium pollulans, Leucosporidium scotti a także proces mikrooenkapsulacji znamienny tym, ze co najmniej jeden z biologicznie aktywnych materiałów, który jest obecny w recepturze zawiera w probiotyku grzyby, korzystnie gdy są to grzyby obecne lub współwystępujące lub pochodzące z serów. [0058] Zainteresowanie kwasami omega-3/6/9 FA było śledzone przez szeroką rzeszę naukowców, a także przez rządy, uniwersytety i centra medyczne prowadzące badania, potwierdzając korzyści które te związki przynoszą. Wiele patentów zostało opublikowanych czyniąc zastrzeżenia na używanie tych związków opierając się na publicznej debacie, w wielu przypadkach bez dodatkowych danych poza tymi, które były w publicznym obiegu. Zamiarem zgłaszającego nieniejszy wynalazek nie jest dokonanie zastrzeżenia na używanie tych związków ani ich kombinacji w określonym zakresie (w aspekcie opierającym się na nowatorstwie wielu patentów), a raczej na używaniu naszych mikrokapsułek do zabezpieczenia z nadzwyczajnie lepszym rezultatem w stosunku do znanego stanu techniki. Również, wynalazcy biorą pod uwagę, że połączenie użycia UFA?s ze sfingolipidami, i bardziej dokładnie z cerebrolizynami, jest zalecane do poprawy rozwoju mózgu i szczególnie 27   w obszarach kory mózgowej lub innych miejscach (np. siatkówka oka), gdzie znajdują się naturalne miejsca do neutralnego rozwoju. Kombinacja UFA?s z cerebrolizynami jest bezprecedensowa według naszej najlepszej wiedzy, pomniejszając jej zastosowanie o kowalencyjne połączone związki (A) i (B), na przykład, zsyntezowane przez wynalazcę zgodnie z syntezą Dondoni at al. (1990), J.Org.Chem. 55(S):1439-1446 i Schnidt i Zimmermann (1986) Tetrahedron 27 (4):481-484, z uwzględnienim stanu techniki dla reakcji estryfikacji. [0059] Dokonalismy syntezy związku B, R3:CH2CH3, R4:CO-(CH2-CH=CH)4- CH2-CH3, z wydajnością (bazując na początkowej zawartości kwasu arachidowego) na poziomie 35%. Z powodu małej ilości zsyntetyzowanego związku mogliśmy tylko otrzymać dane LC-MS (Agilent 1100 Series LC/MSD Trap) uzyskując potwierdzenie, że w piku wystąpiła charakterystyczna fragmentacja pików strony sfinogolipidów razem z typową fragmentacją kwasu arachidowego (M/Z: 79, 67, 91, 55, 108, 318 [M+1]). Badanie odgałęzienia sfinogolipidów zostało przeanalizowane po przeprowadzeniu reakacji estryfikacji i benzoilowania. Również, nie zauważyliśmy absorpcji UV o długości 205 nm, wskazując fakt, ze podwójne wiązania nie uległy transizomeryzacji. Rezultaty były podobne do tych kiedy estryfikowaliśmy stearynian ze związkiem A, w pozycji R1, prowadząc syntezy na R2 zawierającego H. Jednakże, w niniejszym wynalazku pokazujemy metodę mikroenkapsulacji znamienną tym, że co najmniej jeden a.i. (biologicznie aktywny materiał) jest wybrany spomiędzy grupy związków które nawiązują do chemicznych struktur (A) i (B), we wszystkich prezentowanych przez nie formach enancjometrycznych i/lub izomerycznych. Związek (związki) A [0060] 28   Gdzie, R1 jest estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 lub kwasu tłuszczowego omega-9 R2 estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 Zwiazek (związki) B [0061] Gdzie, R3 jest estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 lub omega-9 R4 jest estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 lub omega-9 lub oligosacharydem z wiązaniami kowalencyjnymi. 29   [0062] Takie jak przedstawione powyżej związki A i B są zdolne do dostarczenia do ciała dodatkowego źródła cerebrozydów i/lub sfingolopidów, co nie zostało opisane dotychczas w literaturze naukowej bądź patentowej. [0063] Jedno z zastosowań wynalazku zawiera proces mikroenkapsulacji znamienny tym, że co najmniej jeden z materiałów aktywnych biologicznie obecny w recepturze posiada co najmniej, jeden nienasycony długołańcuchowy kwas tłuszczowy, w dowolnej strukturze izomerycznej i/lub konfiguracji stereochemicznej, co dotyczy również produktów pochodnych ? korzystnie gdy sa nimi estry, etery, glicerydy, fosfolidy, sfinogolipidy a najlepiej, dwuglicerydy, trójglicerydy, fosfolipidy, związki (A) i/lub (B), estradiole, eikozanoidy, dokozaheksaeny, dokozapentaeny, koniugowane pochodne linolenowe, związki gamma-linolowe, związki alfa-linolowe, związki dwuhomogamma-linolowe, arachidoniany. [0064] Kwasy tłuszczowe korzystnie gdy są wybrane (ale nie ograniczając się do niej) z następującej grupy: olejowy, steradionowy, eikozapentaenowy, dokozaheksaenowy, dokozapentaenowy, linolowy, linolenowy, gamma-linolowy, alfa-linolowy, dihomogamma-linolowy, arachidonowy. [0065] Procesowi koniugowania FA z innymi związkami mogą zostać poddane związki, które są uwalniane później w warunkach żołądkowych lub przewodu pokarmowego lub procesów enzymatycznych w wątrobie. Jednakże, zgodnie z ninijszym wynalazkiem, kwasy tłuszczowe mogą być konigowane (pozostając lub nie w stanie nienasycenia) i/lub zostać kowalencyjnie połączone z glicerydami (-mono, di, trój-glicerydami, najkorzystniej z estrami), fosfolipidami, sfingolipidami, mieliną, aminami, eterami, cukrami, glikozydami, oligosacharydami, polisacharydami, azotowymi i/lub tlenowymi i/lub fosforowymi i/lub siakowymi heterocyklami lub podmienionymi pierścieniami aromatycznymi. [0066] Wiele medycznych zalet odnosi się do używania FA, ale istotą tego 30   wynalazku jest osiągnięcie rzeczywistego możliwego efektu medycznego dzięki faktowi, że wspomniane UFAs, które jako bardzo niestabilne, a szczególnie kwas arachidonowy ze względu na jego cechę posiadania wysokiego stopnia nienasycenia (4), są dostarczane do końcowego użytkownika w doskonałym stanie. Wynalazcy odkryli, że prosty dodatek UFAs do pożywienia bez żadnej ochrony, skutkuje powstaniem niezamierzonych związków (aldehydów, ketonów, nadtlenków, etc.) w masie pożywienia. Nowatorską cechą tego wynalazku jest, że takie FA są zabezpieczone pochodzenia dzięki mikroenkapsulacji naturalnego, jak również UFAs. Wtedy kontrolowane przeciwutleniacze uwolnienie zawartości mikrokapsułek, (w najbardziej korzystnym zastosowaniu wynalazku, mikrokapsułki są stabilne przy pH>3 ?jednakże w większości pożywienia- ) są one niszczone tylko w żołądku, gdzie pH jest niższe niż 3. [0067] FA o długich łańcuchach (więcej niż 6 atomów węgla) są obecne w produktach pochodzenia naturalnego, w-6 i w-9 są powszechne w uprawach roślin, ale w-3 są trudniejsze do nalezienia wśród tych upraw, i ssa one dominujące w rybach. Poza typowymi (znanymi ze stanu techniki) źródłami w-6 i w-9, innymi źródłami w-3 są: (a) Pochodzenia warzywnego: Boragineceae, Borago spp., Borago officinalis; Linum usitatissimum, Linum arvense, Linum sativum; Onograceae, Oenothera biennis; Grossulariaceae, Ribes nigrum, Zea Mais, Gossyoium hirsutum, Carthamus tinctoruis, Glycine max. (b) Pochodzenia z wodorostów: Graciliariceae, Gracilaria spp.; Gigartinaceae, Irdaea spp.; Kallymeniaceae, Cyllopillis vareigata; Durvillaceae, Durvilaea antartica; Solieriaceae, Lossoniaceae, Lesonia Euchema cottoni; nigrescens; 31   Gelidiaceae, Gigantinaceae, Geldium Gigartina spp.; spp.; Lessoniaceae, Macrocystis spp.; Bangiaceae, Porphyra spp.; Crypthecodinium spp. (c) Pochodzenia zwierzęcego: Engaulidae, Lycengraulis olidius; Clupeidae, Sardina pilchardus; Scomberesociade, Scomberesox saurus scombroides; Berycidae, Beryx splendens; Engraulidae, Engrulis ringens; Ophichthyidae, Ophichthus spp.; Serranidae, Hemilutjanus macrophtalmus; Scombridae, Thunnus spp., Thunnus albacares, Thunnus alalunga, Thunnus obesus; Sciaenidae, Cynoscion Normanichthyidae, analis; Carcharhinidae, Normanichthys crockeri; Prionace glauca; Percichthyidea, oxygeneios; Nototheniidea, Dissostichus eleginoides; Polyprion Apogonidae, Epigonus crassicaudus; Branchostegidae, Prolatilus jugularis; Scombridae, Thunus spp., Thunus albacares, Thunus alalunga, Thunus obesus, Sarda spp., Sarda chiliensis, Scomber Normanichthyidae, japonicus peruanus, Normanichthys Sciaenidae, crockeri; Cynoscion Percichthyidea, analis, Polyprion oxygeneios; Apogonidae, Epigonus crassicaudus; Branchiostegidae, Prolatilus jugularis; Cheilodactylidae, Cheilodactylus gayi; Gadidae, Salilota australis; Pomadasyidae; Scorpaenidae; Serranidae; Cyprinidae; Monacanthidae; Cenrolophidae; Ophidiidae; Scorpaenidae; Coryphaenidea; Channichthydae; sciaenidae; Aplodactylidae; Carangidae, Trachurus symetricus murphyi; Bothidae, Paralichthys microps; Mugilidae; Clupaidae; Priacathidae; Merluccidae, Merluccius gayi gayi, Merluccius australis; Macruronidae, Macruronus megallnicus; Gadidae, Micromesistius australis; Girellidae; Trachichthyidae; Carangidae; Kyphosidae; Cllorhynchidae; Labridae; Macrouridae; Atherinidae; Gobiesocidae; Alopiidae; Galaxiidae; Rajidae; Bramidae; Caragidae; Notothenidae; Scinidae; Mugiloididae; Salmonidae, Salmo spp., Salmo salar, Oncorhynchus spp., Oncorthynchus 32   kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus tshawytscha; Clupeidae, Sardinops spp., Sardinops sagax, Clupea bentincki; Pomadasyidae; Gempylidae; Lamnidae, Isurus spp., Isurus oxyrinchus; Trikidae; Clinidae; Scophtalmidae, Labridae, Atlantic mackrel, Engraulis encrasicholus, Pomatomus saltatrix, Sarda sarda, Sardina pilchardus, Brevoortia tyrannus, Brevortia patronus, Chloroscombrus chrysurus, Auxis thazard, Scomber scombrus, Scomber japonicus, Alosa aestivalis, Clupea harengus, Etrumeus teres, Argentina silus, Ictalurur punctuatus. (d) Drobnoustrojowe pochodzenie: Saccharomices cerevisiae, Escherichia coli, Schizochytrium spp., Thraustochytrium aureum, Thaustochytrium roseum, Thraustochytrium striatum, Mortirella spp., Phytium spp., Aspergillus spp., Aspergillus nidulans, Aspergillus sydowi, Fusarium spp., Fusarium equiseti, Fusarium oxysporum. [0068] Jednym z korzystnych zastosowań wynalazku jest receptura mikroenkapsulacji dla podniesienia niewymuszonego rozwoju, szczególnie mózgu i najkorzystniej u nienarodzonych dzieci, noworodków, niemowlaków i dzieci, znamienna tym, że obejmuje obecność w recepturze co najmniej jednego ze związków B i/lub A. [0069] Innym korzystnym rozwiązaniem wynalazku jest użycie receptury mikroenkapsulacji dla wzrostu potencjalnej inteligencji u dzieci nienarodzonych i niemowląt karmionych mlekiem matki, za pomocą podawania karmiącej kobiecie odpowiedniego pożywienia w którym występuje dodatek czynników mikroenkasulowanych. Także dla pokarmu i mleka dla niemowląt, znamiennego tym, ze zawiera w-3 i w-6 w stosunku 0,5 ? 10, a korzystniej 1,4 - 5,7, i co więcej, zawiera cerebrozydy w zawartości procentowej 0,005% i 1% i/lub opcjonalnie związki A + B. Istnieje wiele rekomendowanych proporcji w-3 do w-6, nie posiadających solidnej 33   bazy naukowej. Z drugiej strony istnieją patenty obejmujące wszystkie wymyślone kombinacje tych proporcji. Wynalazcy przyjęli zakres o wiele bardziej akceptowalny przez instytuty medyczne z różnych krajów. Nowatorstwo prezentowanego wynalazku polega na włączeniu cerebrozydów i opcjonalnie związków A + B, jak również dostarczeniu do konsumentów UFA?s pozbawionych złych zapachów lub bezzapachowych lub produktów rozkładu UFA?s. Wynalazcy przeprowadzili weryfikację potwierdzając, że w przemysłowym procesie przygotowania mleka z w-3, 50% początkowej zawartości w-3 jest tracone podczas homogenizacji i pasteryzacji. Dzięki naszym mikrokapsułkom, z przemysłowego punktu widzenia, w najgorszym przypadku strata w-3 wynosi 7%, co zostało potwierdzone w pilotażowym zakładzie. W niniejszym wynalazku zastrzegamy recepturę wytwarzania mikrokapsułek do zastosowania dla receptury stosowanej dla niemowląt znamiennej tym, że nie dodaje się kwasu tłuszczowego omega-3 i niezależnie i opcjonalnie dodawany jest kwas gamma-linolenowy w ilości procentowej 1.25%. Również, w korzystnym rozwiązaniu wynalazku, używamy recepturę z mikroenkapsulacją do wspomagania wzrostu rozwoju kory mózgowej i inteligencji, znamiennej tym, że zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w stosunku 0.5 ? 10.0, a najlepiej 1.4 ? 5.7 i z zawartością procentową cerebrozydów 0.005% - 1% i/lub opcjonalnie związki (A) i (B). [0070] Wynalazcy sformułowali recepturę napojów zawierającą formowanie mikrokapsułek, znamienną tym, że napój zawiera mikrokapsułki, które to kapsułki zawierają kwasy omega-3 i/lub omega-6 w fazie olejowej, opcjonalnie z przeciwutleniaczami dodanymi w fazie wodnej mikrokapsułki lub w fazie olejowej mikrokapsułki lub w obu na raz i napój zawiera dodatkowo aromaty lub ekstrakty: winogrona, ananasu,, i co najmniej owocu cytrusowego, najlepiej wyselekcjowanego z mandarynki, pomarańczy, tangerynki, cytryny, limonki. Dla tych warunków kwasy 34   tłuszczowe omega-3 i omega-6 zachowują się i pozostają stabilne w napoju po przeprowadzeniu procesu produkcyjnego, włączając w to zwyczajny proces stabilizacji mikrobiologicznej taki jak pasteryzacja, co najmniej przez okres jednago miesiąca, ze stratą omega-3 poniżej wartości 7%, Po przeprowadzeniu więcej niż stu prób skierowanych na uzyskanie bezsmakowego źródła kwasu omega-3, wynalazcy przetestowali najlepsze rozwiązanie organizując panel degustacyjny podczas którego nie udało się wykryć obecności oleju rybnego ani oleju lnianego. Innym korzystnym rozwiązaniem jest sok zawierający mikrokapsułki według istoty wynalazku znamienny tym, że (a) faza olejowa zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące z przemysłowej przeróbki jadalnego oleju lnianego; (b) faza olejowa zawiera olej lniany i emulgator bazujący na związkach pochodzących z soji; (c) faza wodna zawiera mieszaninę różnych sub-klas hydrokoloidów pochodnych z alginatów i/lub gumę arabską i/lub kappa-karagen i/lub gumę guar, również jadalny początkowy emulgator z HLB pomiędzy 10 i 14, oraz jadalny modyfikator lepkości; (d) pH procesu preparatyki mikrokapsułek jest w przedziale 3 do 6, mediana dla rozmiaru cząstek świeżo wyprodukowanych mikrokapsułek mieści się w przedziale 1 ? 10 ?m; (e) głównym składnikiem soku jest sok pomarańczowy. Opcjonalnie, owoce tworzące sok są wybrane z grupy: cytrusy, ananas, winogrona i w tej grupie zawierają (wszystkie dane donoszą się do objętości 150 ml soku) w-3 w przedziale 20 ? 200 mg, w-6 w przedziale 10 ? 100 mg i w-9 w przedziale 5- 50 mg; gdzie stosunek w-3 : w-6 wynosi około 3:1. [0071] Poprzez manipulowanie hydrokoloidem lub typem hydrożelu, wynalazcy są w stanie uformować mikrokapsułki, które ulegają rozkładowi przy niskim pH (takim jak występujące w żołądku człowieka) lub są odporne na niskie pH (i mogą przejść przez żołądek ? co jest korzystne dla pewnych hormonów jak insulina- i ścianka mikrokapsułki ulega pęknięciu kiedy pH w jelicie wzrasta), a także ścianki które 35   mogą poddawać się zaatakowaniu przez bakterie (np. stosując skrobię jako mateirał ścianki, ścianki mogą zostać zniszczone przez amylazy), lub na skutek poddania działaniu ciśnienia przez żucie, lub zostać zżelowane w obecności śliny, uwalniając smak (np. mentol) w bardzo szybki sposób. Jako że wynalazek nie ma ograniczeń w aspekcie konsumpcji przez człowieka, mikrokapsułki mogą być projektowane stosowanie do warunków odpowiednich dla poszczególnego gatunku zwierząt (np. świnia posiada sporo amylazy w otworze gębowym w stosunku do człowieka, i mikrokapsułki formowane na bazie skrobi jako materiale ścianek mogą być odpowiednie do poprawy smaku pożywienia i zwiększenia wydajności pokarmowej, i w ten sposób korzystnie przyczynić się dla hodowcy). [0072] Mikrokapsułki i stosowne receptury są kompatybilne i pożądane dla pokarmów w których aktywne składniki pochodzą z upraw (to sformułowanie dotyczy także rybołówstwa i hodowli zwierząt) ?biologicznych? i/lub ?ekologicznych?, ponieważ wszystkie one podchodzą pod wspólny mianownik ze zdrową dietą bez interwencji produktów obcych jako nienaturalnych. Oczywiście, w tym zastosowaniu wynalazku, i w wielu innych, wszystkie materiały muszą być jadalne. [0073] W innym zastosowaniu wynalazku, w zupełnie przeciwnym duchu do tego, którym się do tej pory kierowano w powyższych paragrafach, receptura jest używana do uzyskania aktywnych składników, GMOs, hybrydowych połączeń roślinnych lub dokonanych przez wyselekcjonowanie przez człowieka, jak również do kultur mikrobiologicznych z zastosowaniem różnych technik. To zastosowanie jest możliwe ale nie jest pożądane ponieważ konsumenci zasadniczo unikają używania GMO?s. [0074] Poza zastosowaniem w żywieniu pokarmowym, mikrokapsułki produkowane w naszym procesie mogą być zastosowane w procedurach medycznych, połączone z aktywnymi związkami nie obecnymi w mikrokapsułkach lub będące aktywnymi składnikami obecnymi w mikrokapsułkach (lub recepturze mikrokapsułek) i tylko 36   jedynymi aktywnymi składnikami przygotowania medycznego, włączając pod warunkami określonymi procedurą medyczną również materiały do użytku w kontrastach radiologicznych, posiewach do onkologicznej radioterapii lub terapii przez naświtlanie światłem o dowolnej długości fali. W korzystnym zastosowaniu wynalazku do zastosowań medycznych, kontrasty radiologiczne są bardzo właściwe do połączenia (używane jako a.i.) z naszymi mikrokapsułkami, które pozwalają na ich przeprowadzenie przez żołądek bez ulegania degradacji i finalnie są wydalane (wykrywanie krwawienia z racji degradacji ścianki mikrokapsułek wrażliwej na enzymy osocza krwi). [0075] Ponieważ wiele składników aktywnych dla zdrowia jest nietrwałych, szczególnie na utlenianie, rozwiązaniem wynalazku jest utrzymywanie oddzielonych kapsułek od pożywienia lub napoju aż do końcowej konsumpcji produktu, opcjonalnie w zasobniku w taki sposób, że ciśnieniowo kapsułki, najlepiej w stanie suchym, są wpuszczane do pożywienia lub napoju. [0076] Dla lepszego zrozumienia wynalazku, zostało załączonych 19 rysunków, których wyjaśnienie będzie łatwiejsze po przeczytaniu przykładów które do tych rysunków nawiązują. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ WYNALAZKU [0077] Dla celów zilustrowania wynalazku zostały przedstawione następujące przykłady i przykłady te nie mogą być uważane jako ograniczenie do zastrzeżonej receptury, jak dotąd, odstępstwa od tutaj prezentowanych przykładów są łatwe do przezwyciężenia w recepturach laboratoryjnych i/lub w produkcji masowej. [0078] Aplikujący wynalazca opracował także własne metody do analizowania receptur stworzonych przy zastosowaniu ujawnionych tutaj procedur, ażeby określić 37   jednoznacznie, kiedy receptura została wykonana według informacji ujawnionych w niniejszym dokumencie. Te metody analizy są również dostępne w celu zapewnienia dostosowania wynalazku do przepisów krajowych Zdrowia i Rządowych właściwych do wydawania zgody na umieszczanie produktu na nowych rynkach. Przykład 1. [0079] W tym przykładzie opisujemy aktywne składniki używane do wykonania receptury stosownej do zastosowania do produkcji soku pomarańczowego. 1.1. ? Składniki Faza olejowa [%] Olej lniany 25.00 Emulpur 1.00 Faza wodna Woda destylowana* 20.00 Ekstrakt rozmarynu 2.80 Sok z marchwi 7.30 Orlistat (inhibitor lipazy) 1.00 1.2. ? Składniki enkapsulacji i emulsyfikacji [%] Roztwór alginianu** 25.00 Guma guar (4% w wodzie) 15.40 Lamegin 2.50 Keltrol 0.30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*plus 0.5 % CaCl2, 0.1 % kwas askorbinowy, 0.08% nipagina [wszystko w wodzie] ** roztwór alginianu = 5 % Manucol LB w wodzie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------38   1.2 Proces: - faza olejowa: odważyć w butelce, homogenizować w kąpieli ultradźwiękowej - faza wodna odważyć w butelce, homogenizować w kąpieli ultradźwiękowej - emulsja W/O umieścić olej a następnie fazę wodną w reaktorze, utworzyć emulsję z mieszadłem na 7350 obr/min, 25 min -emulsja (W/O)/W dodać roztwór alginianu, mieszadło na 350 obr/min w 35 °C -zmniejszanie cząstek krótko po dodaniu gumy arabskiej, mieszadło na 8350 obr/min w 35 °C -dalsze zmniejszenie rozmiaru cząstek zaraz potem, dodać Lamegin, Ultraturrax, mieszadło 8135 obr/min w 35 °C - utwardzanie mikrokapsułek 3000 obr/min przez 120 min w 75 °C -dodać modyfikator lepkości po 20 min dodać Keltrol, przy 5000 obr/min -chłodzić zatrzymać kąpiel wodną, schłodzić do 5-10 °C -napełnić opakowania napełniać bezpośrednio Parametry fizykochemiczne: [0080] pH = 6.5 Rozmiar cząstek: D (v;0.5): 12,57 ?m [mediana] D (v;0,9): 26,39 ?m [percentyl 90] 39   Przykłady 2 do 11 [0081] W tabeli 1, zaprezentowaliśmy serię procesów mikroenkapsulacji. Te procesy mikroenkapsulacji zostały wykonane postępując z zasadniczą procedurą opisaną powyżej. Wielokrotnie zdarza się, że stosując dane przekazane w poprzednich patentach nie jest możliwe ich reprodukowanie lub uzyskanie zastrzeżonych w nich receptur. [0082] W tabeli 1 pokazujemy zarówno składniki jak i wyniki testów. [0083] Zostały tam przedstawione związki formujące aktywne składniki , te do fazy olejowej i także te do fazy wodnej. Dostarczone dane na temat rozmiaru cząstek korespondują z percentylami 50 ?D (v;0,5)- i percentylami 90 ?D (v;0,9)-. [0084] W ostatnim wierszu możemy zobaczyć jakość uzyskaną przez recepturę. Jak możemy zauważyć, małe różnice w składzie mogą doprowadzić do źle uformowanego mikroenkapsulowanego materiału. Przykład 12 [0085] W obecnym zastosowaniu wynalazku, pokazujemy uwolnienie mikrokapsułek przy określonym pH. Mikrokapsułki pękają w środowisku pH jak to ma miejsce w żołądku, podczas gdy mikrokapsułki pozostają nienaruszone w jogurcie, który jest również kwasowy (ale nie tak bardzo kwasowy jak kwasy żołądkowe). [0086] Istotą przedstawionego przykładu jest przetestowanie stopnia uwolnienia mikroenkapsulownanej ryboflawiny (zgodnie z aktualnym wynalazkiem) obecnej w probiotycznym jogurcie. [0087] Jogurt został przygotowany (20 kg) w tradycyjny, ręczny sposób, używając domowych kultur fermentacyjnych zachowanych z poprzedniej szarży produkcyjnej 40   jogurtu. [0088] Skład receptury (zawartość procentowe w odniesieniu do wszystkich razem aktywnych składników) wynosi: - ryboflawina 100 ?g/kg jogurtu (mniej niż 0.1% wszystkich aktywnych dodatków) - Lactobacillus casei 10% (roztwór wodny kultury z 500 koloniami na cm2) - ekstrakt owsa zwyczajnego (avena sativa) 90% [0089] Proces formowanie został przygotowany postępując zgodnie z zasadniczą procedurą enkapsulacji, z alginianami jako hydrokolidem sieciującym i mieszaniną gumy Ceratonia siliqua i gumy arabskiej jako hydrokolidami zabezpieczającymi. [0090] W celu pokazania różnic do eksperymentu został dołączony materiał nie- enkapsulowany, dodane także ?ślepą? próbkę. A) Test w środowisku kwaśnym ( 1 HCl, bufor przy pH 2.5) ? warunki jak w żołądku B) Test stopnia przekazania witaminy B2; w izotonicznym roztworze z pH 4.0 - warunki w jogurcie naturalnym ? wyprodukowanym na naturalnej farmie ? A-rezultaty w środowisku kwaśnym [0091] Zostało jasno wykazane, że uwolnienie witaminy B2 wg metody Procedura GAT 032541 dokonuje się w warunkach panujących w żołądku. [0092] Średnia ilość uwalnianej ryboflawiny występująca po 30 min. wynosi 21.5 ?g/kg [można powiedzieć, 30 - 40% konwersji próbki wagowej]; po 60 min. uwalnia się 25.7 ?g/kg [można powiedzieć, 40 - 50% konwersji próbki wagowej]. [0093] Poziom uwolnienia z nie-enkapsulowanego materiału jest, zgodnie 41   z oczekiwaniem, większy. Po upływie 30 min. średnia ilość uwolnionej witaminy B2 wynosi 46.8% [można powiedzieć, 40 - 50% konwersji próbki wagowej]; po 60 min. uwalnia się 47.2 ?g/kg [można powiedzieć, 65 - 75% konwersji próbki wagowej]. [0094] Ślepa próbka nie wykazała żadnego uwolnienia (brak piku w badaniu chromatograficznym w fazie gazowej-ciekłej) ryboflawiny. B-Rezultaty w środowisku jogurtu. [0095] Metoda wg procedury GAT 032541 nie powoduje uwolnienia żadnej witaminy B2, podczas przebywania w jogurcie, co najmniej przez okres półtora miesiąca. [0096] Próbka materiału nie-enkapsułkowanego wykazała niewielki poziom uwolnienia 0.21 ?g/g po 30 min., i 0.032 ?g/g po 60 min. [0097] Ślepe próbki nie wykazały żadnej zauważalnej zmiany zawartości witaminy B2. Przykład 13. [0098] Jednym z innowacyjnych aspektów niniejszego wynalazku jest zapewnienie zdolności do utrzymania stabilności aktywnych składników przez dłuższy czas w odniesieniu do stanu techniki mikroenkapsulacji a także do każdego innego sposobu recepturowania tego procesu. Ten aspekt oczywiście nie stosuje się do tych aktywnych składników które są stabilne (np. minerały). [0099] Przeprowadziliśmy testy sprawdzające czas przydatności do spożycia pozostawiając aktywne składniki w stanie niezmienionym. [0100] Proces enkapsulacji jest zasadniczo taki sam jak przedstawiony w przykładzie 1, z wyjątkiem, że wtórna ścianka jest uformowana z gumy ksantanowej 42   (z Flika), emulsyfikatorem jest Softenol?3767 (1%) i modyfikatorem lepkości jest Glycosperse? (1%), a źródłem kwasów tłuszczowych w-3 i w-6 był olej rybny (Clupea harengus). [0101] Wyniki eksperymentu są pokazane w poniższej tablicy, gdzie doceniliśmy fakt, że stabilność kwasów tłuszczowych po 60 dniach w temperaturze 45°C jest wyjątkowa. kwas palmitynowy kwas stearynowy % w oleju % w oleju d=0 1,1 1,4 d=30; 4°C 1,1 1,4 d=30; 25°C 1,1 1,4 d=30; 45°C 1,1 1,3 d=60; 45°C 1,1 1,3 kwas oleinowy % w oleju 2,9 2,7 2,6 2,6 2,4 kwas linolowy kwas alfa?linolenowy % w oleju % w oleju 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 kwasy w?3 % w oleju 7,8 7,8 7,7 7,7 7,5 Przykład 14. [0102] Głównym problemem związanym z opracowaniem nowej procedury jest trudność z wyprowadzeniem wniosków z poprzednich procedur. Tak długo jak tak duża ilość składników (i ich zawartości) może brać udział w procesie mikroenkapsulacji, tak długo ilość eksperymentów potrzebnych do przeprowadzenia rzetelnej oceny statystycznej będzie niezmiernie duża. My poradziliśmy sobie z tym problemem przez zastosowanie nowoczesnych technik statystycznych do zaprojektowania eksperymentów. Zastosowaliśmy blokowy plan eksperymentów wg modelu Plackett-Burman (dal potrzeb eksperymentu jesteśmy zainteresowani tylko trzema głównymi czynnikami, a nie interakcjami pomiędzy nimi), z 3 punktami centralnymi i akcpetowalnym poziomem swobody błędu (19). To wyliczenie prowadzi do 27 serii prób ( zamiast 64, potrzebnych w zwykłym projektowaniu eksperymentu) aby prześledzić wpływ na końcową recepturę elementów procesu: 43   następujących   - faza olejowa (olej z pestek winogron [50%] + olej z łososia [50%]); 2 poziomy, 10%-30% - naturalny ekstrakt (winogrona [50%] + zielona herbata dekofeinowana [50%]); 2 poziomy, 10% - 20% - roztwór alginianu: 2 poziomy, 5% - 10% - roztwór gumy karagenowej: 2 poziomy, 5% - 10% - ekstrakt z juki sinej: 2 poziomy, 3% - 5% - homogenizacja: 2 poziomy, obecna ? nieobecna - suszenie sprayowe: 2 poziomy, obecne ? nieobecne [0103] W tym przypadku wprowadzamy niezależną zmienną, której wartość wskazuje na dostosowanie procesu mikroenkapsulacji do zastosowań przemysłowych, w szczególności jako dodatek do napojów bezalkoholowych. Do oceny tego ?indeksu akceptowalności? użyliśmy następującego wyrażenia: (0.20 *Rozmiar Cząstki + 0.30 * Gęstość + 0.15 * NieprzereagowanePolimery +  0.15 * StopieńMikroenkapsulacji + 0.20 * NieenkapsulowaneSkładniki AccIndex =  1 [0104] * 100 Dzięki przeprowadzeniu serii eksperymentów opracowaliśmy tabelę która daje, dla każdego Rozmiaru Cząstek (także innych zmiennych) wartość pomiędzy 0 i 1. ??Gęstość? (ale nie w normalnym znaczeniu gęstości) może przyjmować wartość 0, ponieważ znajduje się poza zdefiniowanym zakresem, gęstość nie jest uwzględniania; również, indeks akceptowalności zależy od ograniczeń innych zmiennych (np. jeżeli stopień nieprzereagowanych polimerów jest wyższy niż 40%, wtedy dajemy warości indexu akceptowalności równą 0, bez znaczenia jaka jest wartość pozostałych parametrów). Stałe wartości, które są brane pod uwagę przy 44   określeniu wagi każdej wartości zostały opracowane specjalnie dla napojów bezalkoholowych. Jest sprawą oczywistą, że poza tylko zaprojektowaniem eksperymentu olbrzymia praca została wykonana. [0105] W ten sposób uzyskaliśmy (Statgraphics?) losowy rozkład, jaki został poniżej zaprezentowany, niższy poziom ?-1? i wyższy poziom ?1? (ostatnia kolumna podaje Indeks Akceptowalności): seria  /test   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [0106] Olej  0  1  1  1  1  ?1  1  0  ?1  ?1  ?1  1  1  ?1  ?1  1  ?1  ?1  1  ?1  ?1  1  1  0  ?1  1  ?1  Roślina  Alginian Xanth. 0  0  0  ?1  ?1  ?1  ?1  1  1  1  ?1  1  1  ?1  ?1  ?1  1  ?1  ?1  1  ?1  0  0  0  1  1  1  ?1  ?1  1  ?1  1  1  1  ?1  1  ?1  1  1  1  1  1  ?1  ?1  1  ?1  ?1  ?1  1  ?1  ?1  ?1  ?1  ?1  ?1  ?1  1  1  ?1  1  ?1  1  ?1  1  1  1  1  1  ?1  0  0  0  1  1  ?1  1  1  ?1  1  ?1  ?1  Juka  0  1  ?1  1  ?1  1  ?1  0  ?1  ?1  1  ?1  1  ?1  1  1  1  ?1  ?1  1  ?1  1  1  0  1  ?1  ?1  Hom.  0  ?1  1  ?1  1  1  ?1  0  ?1  ?1  ?1  ?1  ?1  1  1  1  ?1  ?1  1  1  1  1  1  0  ?1  ?1  1  Spray  Acc.Index  0  0  ?1  10  ?1  95  1  60  ?1  84  1  32  1  20  0  0  ?1  60  1  30  1  28  ?1  45  ?1  31  1  69  ?1  85  1  93  1  15  ?1  7  1  54  ?1  61  ?1  12  1  69  ?1  81  0  0  ?1  20  1  17  1  72  Wyniki analizy ANOVA pokazane w Tablicy 2 wskazują, że wszystkie badane parametry wpływają na końcowy index akceptowalności produktu. Jest to wskazane przez wartość p /p-value/ (<0.05 we wszystkich przypadkach), jak to jest 45   w stanie ocenić osoba doświadczona w statystyce. Tak więc, podczas opracowania procedury/receptury poprawiającej właściwości zdrowotne napojów bezalkoholowych, nie mogliśmy zaniedbać żadnego z efektów testowanych zmiennych. [0107] Godnym zauważenia jest fakt, że najbardziej istotnym parametrem w tego typu procesie mikroenkapsulacji dla napojów bezalkoholowych jest homogenizacja, która posiada największy wpływ na finalne mikrokapsułki. Przykład 15. [0108] Przebadaliśmy stabilność receptury procesowej (zgodnie przykładem 9, poprawiając poprzednie rezultaty przez dodanie drugiego emulsyfikatora ?span 65,5%-) zarodników Bacillus subtilis. Nastepnie sprawdziliśmy czy użyte zarodniki były żywe (wykonując posiew na materiale agar dekstrozowy ziemniaczany i rozwijając kolonie). [0109] Wyniki stabilności mikrokapsułek, opierając się na stabilności rozmiaru cząstek w dyspersji, po różnych czasach kondycjonowania, są pokazane na rysunku Fig. 9. Jest w nim podany rozkład rozmiarów cząstek mikrokapsułek (średnica zewnętrzna, w przypadku multienkapsulacji). Różne krzywe są podporządkowane różnym czasem kondycjonowania i różnym temperaturom. A = początkowa (czas = 0, T = 25°C) B = po 60 dniach w temp. 3°C C = po 60 dniach w temp. 25°C D = po 90 dniach w temp. 25°C 46   [0110] Kształt krzywych jest jednorodny, co oznacza że rozpad kapsułek nie nastąpił. [0111] Należy zwrócić uwagę, że rozmiar cząstek jest taki jak rozmiar mikrokapsułek (wartości są plotowane kiedy licznik dobiega do 1.000.000 pomiarów rozmiaru cząstek). W momencie pojawienia się zarodników w badanym ośrodku, kształt krzywej się zmienił, i przesunął na lewo, ponieważ zarodniki Bacillus subtilis mają rozmiar w zakresie 1 do 2 ?m. Przykład 16. [0112] Dzieki zastosowanemu sposobowi analizy procedury, uzyskaliśmy wykres zależności pomiędzy lepkością vs. naprężeniem stycznym. [0113] Pik pokazany na rysunku Fig. 12 jest charakterystyczny dla naszej procedury. To wskazuje, że do pewnego czasu przebiegu procesu mikroenkapsulacji struktura stopniowo się zmmniejsza z powodu przyłożenia siły (naprężenia stycznego). Zmniejszenie trwa przez pewien okresie czasu (siły), tj. do momentu przerwania działania sił które utrzymują stabilną strukturę formy makromolekularnej (konkretnie, moment pokazania się piku). Warto zwrócić uwagę, że mikrokapsułki nie ulegają zniszczeniu, a raczej zniszczeniu ulega tylko struktura która utrzymuje mikrokapsułki w stanie zdyspergowanym, bez wydzielania, koacerwacji lub jakichkolwiek innych zakłóceń w recepturze. Kiedy wartość makromolekularnych sił stycznych (głównie sił elektrostatycznych) jest mała (rysunek Fig. 13) wtedy nie obserwujemy żadnego piku, postępuje stopniowy spadek lepkości pod wpływem siły stycznej, ponieważ przy tak niskich zakresach lepkości siły styczne łatwo zanikają. Takie zachowanie formy naszej struktury jest akceptowalne, ale jest mniej pożądane niż to przedstawione na rysunkach Figs. 10 47   do 12. Sytuacja gdy krzywe są prawie liniowe (niższa krzywa na rysunku Fig.13) oznacza że mamy do czynienia z cieczą zachowującą się zgodnie z zasadami Newtona, które w przypadku naszej receptury nie są korzystne. Przykład 17. [0114] W tym przykładzie pokazujemy inne zastosowanie wynalazku, w którym występują enkapsulowane minerały. [0115] Na mikrofotografii (Fig. 15) możemy przedstawić inkluzję nieorganicznego minerału do wewnątrz rdzenia mikrokapsułki. Dodane materiały to selen ( z dogodnych kultur drożdżowych) i cytrynian cynku. Został jasno pokazany (owal i strzałka) kryształ cytrynianu cynku ulokowany w fazie olejowej, i w tym samym czasie możemy zaobserwować efekt multienkapsulacji, z małymi cząstkami dookoła autentycznej mikrokapsułki zamkniętej wewnątrz większej mikrokapsułki która zawiera kryształy. Przykład 18. [0116] W prezentowanym przykładzie pokazujemy dwa różne typy mikrokapsułek. [0117] Na mikrofotografii (Fig. 15) pokazujemy pojedyncze mikrokapsułki (wewnątrz prostokątne) a także mikrokapsułkę z wieloma mikrokapsułkami wewnątrz (wewnątrz owalu). Tutaj konieczna jest regulacja światła i ogniskowej w taki sposób, żeby oba porównywane typy mikrokapsułek znajdowały się w tej samej odległości od obiektywu. Duża różnica w załamaniu światła pokazuje stopień mikroenkapsulacji. 48   Zastrzeżenia patentowe 1. Proces ciągłej mikroenkapsulacji biologicznie aktywnych materiałów w warunkach polimeryzacji międzyfazowej in situ znamienny tym, że proces jest prowadzony przy ciągłym mieszamiu i skłąda się z następujących kroków: (a) W kroku pierwszym zachodzi emulsyfikacja fazy wodnej w fazie olejowej; gdzie a.1. inicjator polimeryzacji znajduje się w fazie wodnej, a.2. emulgator znajduje się w fazie olejowej lub w fazie wodnej, a.3. w oleju i/lub w fazie wodnej znajduje się co najmniej biologicznie aktywny składnik (b) w drugim kroku, dodaje się do emulsji roztwór lub wodną dyspersję zawierające co najmniej jeden hydrokoloid, tworząc w ten sposób inwersję faz i polimeryzację i sieciowanie polimeryzującego hydrokolidu na wodzie w kropelkach oleju; (c) w trzecim kroku, dodaje się roztwór lub wodną dyspersję zawierające co najmniej jeden zabezpieczający koloid, początkując w ten sposób osadzanie się tego koloidu na powierzchni kropelek wody w oleju, i polimeryzajcę i sieciowanie z hydrokoloidem; (d) w czwartym kroku, dodaje się roztwór lub wodną dyspersję środka powierzchniowo czynnego aby umożliwić redukcję wody w kropelkach oleju; (e) w piątym kroku, podczas procesu zmniejszania rozmiaru, częściowo uformowane mikrokapsułki są 49   deaglomerowane i reaglomerowane, powodując ewentualną możliwość zamykania kropli wewnątrz wiekszych kropli; (f) po upływie wystarczającego czasu koniecznego do uzyskania na kroplach wody i/lub oleju w kroplach oleju pożądanego pokrycia co najmniej jednym koloidem i co najmniej jednym koloidem ochronnym, temperatura jest podnoszona w celu wzmocnienia ścianek uformowanych mikrokapsułek zawieszonych w wodzie. 2. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że jest przeprowadzany pod obniżonym ciśnieniem. 3. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że jest prowadzony w atmosferze gazu obojętnego. 4. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że emulsje i redukcja rozmiaru cząstek są wykonywane przy mieszaniu z prędkością 3000 do 25000 obr/min. 5. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że rozmiar kropelek emulsji pierwszego kroku wynosi 50 ? 500 ?m. 6. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 5 znamienny tym, że rozmiar kropelek emulsji drugiego kroku wynosi 70 ? 200 ?m. 7. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że hydrokolid w drugim kroku i koloid(y) ochronny trzeciego kroku są dodawane razem w postaci 50   wodnego roztworu lub emulsji. 8. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że koloid(y) ochronny należy do chemicznej grupy hydrokolidów. 9. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że faza olejowa składa się z uwodornionego oleju lub wosku lub miodu 10. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że emulsyfikator używany w czwartym kroku posiada HLB o wartości 12 ? 14. 11. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że kolidem ochronnym jest guma ksantanowa. 12. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że hydrokolidy w drugim kroku i kolid(y) ochronny w trzecim kroku sa wybrane z grupy: chitosanów, skrobii, dekstryn, cyklodekstryn, celulozy, pektyn, agar alginianów, karogenów, gumy naturalnej (seed?s), gumy Xanthan, gumy guar, gumy akacjowej, gumy arabskiej, gumy Carayan, gumy Cerationia siliqua, gumy Psyllium, żelatyn, galaktomananów, wszystkich ich tragakanów, ligniny, arabanogalaktomananów, izomerycznych i lignosulfonianów, beta-glukanów, stereochemicznych mydeł, inuliny,; we konfiguracjach, we wszystkich ich wariacjach dotyczących ilości i proporcji monomerów lub oligomerów tworzących hydrokoloid, w formie naturalnej lub pochodnej, jak sole kationów metali lub pochodne azotowe, siarkowe lub forsforowe, albumina, polikarboksylany, poli-L-laktyd. 51   13. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że hydrokolidy użyte w drugim kroku są z grupy alginianów. 14. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że koloidem ochronnym jest guma arabska. 15. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że faza wodna zawiera nie więcej niż 40% masy cząsteczkowej alkoholu aż do 144 jednostek masy atomowej. 16. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 1 znamienny tym, że faza olejowa zawiera olej rybny posiadający kwasy tłuszczowe omega-3 lub wzbogacony olej w kwasie arachidonowym lub sprzężone kwasy linolowe. 17. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. od 1 do 16 znamienny tym, że dodatkowy krok suszenia jest wykonywany na końcu procesu w celu otrzymanie wysuszonych mikrokapsułek w postaci proszku. 18. Proces mikroenkapsulacji według zastrz. 17 znamienny tym, że na końcu procesu otrzymana suspensja mikrokapsułek w wodzie jest liofilizowana lub duszona metoda sprayową. 19. Mikrokapsułki wyprodukowane w procesie ciągłego procesu międzyfazowego in situ znamienne tym, że: (a) Woda wystepuje w fazie olejowej wewnątrz mikrokapsułek, 52   (b) Ścianka mikrokapsułek jest uformowana przez co najmniej dwa spolimeryzowane hydrokoloidy, (c) Wewnętrzna zawartość mikrokapsułek skłąda się z emulsji wody i oleju i/lub mniejszych mikrokapsułek formujących multi-mikrokapsułki aż do 5 stopni multi-mikroenkapsulacji, (d) Biologicznie aktywny materiał jest obecny co najmniej w fazie olejowej i/lub w fazie wodnej, (e) Średni rozmiar cząstek mikrokapsułek wynosi 1 ? 10 ?m. 20. Wodna suspensja mikrokapsułek według zastrz. 19 znamienna tym, że zostały one wyprodukowane według zastrz. od 1 do 16. 21. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że mikrokapsułki zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe z łańcuchem węglowym o co najmniej sześciu atomach węgla które pochodzą z następujących grup źródeł naturalnych lub z genetycznie modyfikowanych organizmów z następujących źródeł naturalnych: (a) Pochodzenia warzywnego: Boragineceae, Borago spp., Borago officinalis; Linum usitatissimum, Linum arvense, Linum sativum; Onograceae, Oenothera biennis; Grossulariaceae, Ribes nigrum, Zea Mais, Gossyoium hirsutum, Carthamus tinctoruis, Glycine max. (b) Pochodzenia Gigartinaceae, z wodorostów: Irdaea Durvillaceae, Durvilaea Gelidiaceae, Geldium spp.; Kallymeniaceae, antartica; spp.; Gracilaria Cyllopillis Solieriaceae, Lossoniaceae, 53   Graciliariceae, vareigata; Euchema Lesonia spp.; cottoni; nigrescens; Gigantinaceae, Gigartina spp.; Lessoniaceae, Macrocystis spp.; Bangiaceae, Porphyra spp.; Crypthecodinium spp. (c) Pochodzenia zwierzęcego: Engaulidae, Lycengraulis olidius; Clupeidae, Sardina pilchardus; Scomberesociade, Scomberesox saurus scombroides; Berycidae, Beryx splendens; Engraulidae, Engrulis ringens; Ophichthyidae, Ophichthus spp.; Serranidae, Hemilutjanus macrophtalmus; Scombridae, Thunnus spp., Thunnus albacares, Thunnus alalunga, Thunnus obesus; Sciaenidae, Cynoscion analis; Carcharhinidae, Prionace glauca; Polyprion Normanichthyidae, oxygeneios; Normanichthys Nototheniidea, crockeri; Dissostichus Percichthyidea, eleginoides; Apogonidae, Epigonus crassicaudus; Branchostegidae, Prolatilus jugularis; Scombridae, Thunus spp., Thunus albacares, Thunus alalunga, Thunus obesus, Sarda spp., Sarda chiliensis, Scomber japonicus peruanus, Sciaenidae, Cynoscion analis, Normanichthyidae, Normanichthys crockeri; Percichthyidea, Polyprion oxygeneios; Apogonidae, Epigonus crassicaudus; Branchiostegidae, Prolatilus jugularis; Cheilodactylidae, Cheilodactylus gayi; Gadidae, Salilota australis; Pomadasyidae; Scorpaenidae; Serranidae; Cyprinidae; Monacanthidae; Cenrolophidae; Ophidiidae; Scorpaenidae; Coryphaenidea; Channichthydae; sciaenidae; Aplodactylidae; Carangidae, Trachurus symetricus murphyi; Bothidae, Paralichthys microps; Mugilidae; Clupaidae; Priacathidae; Merluccidae, Merluccius gayi gayi, Merluccius australis; Macruronidae, Macruronus megallnicus; Gadidae, Micromesistius australis; Girellidae; Cllorhynchidae; Labridae; Alopiidae; Galaxiidae; Scinidae; Trachichthyidae; Mugiloididae; Macrouridae; Rajidae; Atherinidae; Bramidae; Salmonidae, 54   Carangidae; Caragidae; Salmo spp., Kyphosidae; Gobiesocidae; Notothenidae; Salmo salar, Oncorhynchus spp., Oncorthynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus tshawytscha; Clupeidae, Sardinops spp., Sardinops sagax, Clupea bentincki; Pomadasyidae; Gempylidae; Lamnidae, Isurus spp., Isurus oxyrinchus; Trikidae; Clinidae; Scophtalmidae, Labridae, Atlantic mackrel, Engraulis encrasicholus, Pomatomus saltatrix, Sarda sarda, Sardina pilchardus, Brevoortia tyrannus, Brevortia patronus, Chloroscombrus chrysurus, Auxis thazard, Scomber scombrus, Scomber japonicus, Alosa aestivalis, Clupea harengus, Etrumeus teres, Argentina silus, Ictalurur punctuatus. (d) Drobnoustrojowe pochodzenie: Saccharomices cerevisiae, Escherichia coli, Schizochytrium spp., Thraustochytrium aureum, Thaustochytrium roseum, Thraustochytrium striatum, Mortirella spp., Phytium spp., Aspergillus spp., Aspergillus nidulans, Aspergillus sydowi, Fusarium spp., Fusarium equiseti, Fusarium oxysporum. 22. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że mikrokapsułki zawierają co najmniej aktywny biologicznie materiał wyselekcjonowany z następujących grup: (a) Flawonidy, antocyjanidy, pro-antocyjanidy, oligomeryczne- proantocyjanidy, izoflawony, chaloceny, katechinę, epikatechinę, galusan epikatechiny, epigallokatechinę, galusan epigallokatechiny, eriocytryna, nariurutin, rutin, naringicyna, myrecytryna, hesperidyna, myrecytyna, eriodykcjol, fizetyna, kwercetyna, naringina, luteolina, hespyrydyna, kaemferol, izohamentyna, apigenin, rhamnetin, galangina, kwercytyna, kwercytryna, diosmetyna, tksyfolina, biochanina A, genisteina, eriodykcjol, 55   (b) Kwasy fenolowe w całości i ich estry, glukozydy, rutynozydy i aminy takie jak: gallusowy, sinapowy, syryngowy, kafeinowy, chlorogenowy, ferulowy protokatechowy, wanilinowy, hydroksycynamonowy, i kwas kumarowy, gwajakowy, krezol, 4-etylofenol, 4-winylogwajakol, eugenolowy, taninowy, elagotaninowy, galotaninowy; (c) Estrukturalenie konfigurowane amidy zawierające kwasy hydroksycynamonowe i kwasy antranilowe (awentramidy), awanasterol, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe lub alkohole, indoloaminy, melatonina, inulina, glutamina; (d) Terpenoidy, monoterpeny, diterpeny, seskwiterpeny, triterpeny, tetraterpeny, karotenoidy, alfa-karoten, phytoene, cyklo-artenol, betakaroten, jonon, zeaksantyna, kapsantyna, astaksantyna, kantaksantyna, wiolaksantyna, mutatoksantyna, luteoksantyna, auroksantyna, neoksantyna, apo-karotynian, ksantofil; (e) Butylohydroanizol, butylohydrokwinon, hydroksymetylofenol, 2,6-di-tert-butylohydroksytoluen, tert- 2,6-di-tert-butylohydrokwinon, 2,6-ditertbutylo-4- 2,4,5-trihydroksybutyrofenon, alfa, beta, gamma i delta tokoferole, alfa, beta, gamma i delta tokochromanole; (f) Kwas alfa-liponowy, koenzym Q-10, witaminy, aminokwasy, L-arginina, cystyna, cysteina, oligopeptydy, peptydy, karnozyna, karnityna, glutation, enzymy; inhibitory enzymów, fenolazy lub oksygenazy lub lipogenazy lub inhibitory lipazy; 56   (g) Minerały i oligoelementy, selen, cynk, magenz 23. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że mikrokapsułki zawierają co najmniej aktywny biologicznie materiał wyselekcjonowany z następujących grup: Medicago sativa, Pimenal officinalis, Hibiscus abelmoschus, Angelica archangelica, Galipea officinalis, Pimpinella anisum, Ferula foetida, Ferula asafetida, Melissa officinalis, Myroxylon pereirae, Ocimum basilicum, Pimenta acris, Citrus aurantium bergamia, Prunus amygdalus, Citrus aurantinum, Citrus aurantinum amara, Piper nigrum, Prunus spinosa, Aniba rosaeodora, Camelia oleifera, Camelia sinensis, Carum carvi, Ellataria cardamomum, Ceratonia siliqua, Daucus carota, Dacus carota sativa, Cascarilla, Apium graveolens, Anthemis nobilis, Matricaria chamomilla, Anthemis nobillis, Anthriscus cerefolium, Cichorium intybus, Cinnamomum spp., Cinnamomum zeylanicum, Cymbopogom nardus, Salvia sclarea, Trifolium pratense, Theobroma cacao, Coffea arabica, Coriandrium sativum, Cuminum cyminum, Taraxacum officinale, Sambucus nigra, Edelweiss, Helichrysum italicum, Foenicilum vulgare, Trigonella foenumgraecum, Arabidopsis spp., Zingiber officinale, Citrus grandis, Psidium guajava, Humulus lupus, Marrubium vulgare, Monarda punctata, Hyssopus officinals, Jasminum officinale, Jasminum grandiflorum, Juniperus spp., Juniperus comunis, Eucaliptus officinalis, Cola acuminata, Laurus nobilis, Lavandula spp., Lavandula hybrida, Taxus baccata, Citrus medica limonum, Myristica fragans, Marjorana hortensis, Thymus spp., Thymus officinalis, Thymus mastichina, Ilex paraguarensis, Chamonilla recutita, Saccharum officinarum, 57   Myrisica fragans, Allium cepa, Citrus aurantium dulcis, Carum petroselinum, Mentha pulegium, Mentha piperita, Pimenta officinalis, Mentha spicata, Mentha viridis, Satureia hortensis, Satureja hortensis, Origanum majorana, Tamarindus indica, Citrus reticulata, Artemisia dracunculus, Thea sinensis, Thymus vulgaris, Polianthes tuberosa, Curcuma longa, Prunus serotina, Thymus serpillum, Satureja montana, Cananga odorata, Curcuma zedoaria, Plantago major, Adansonia digitata, Ananas comosus, Artocarpus altilis, Carica papaya, Lycipersicon esculentum, Cephalophus spp., Vaccinium myrtillus, Thymus aragonensis, Thymus spp., Citrus urantiifolia, Citrus paradisi, Cucumis melo, Cucurbita spp., Vitis spp., Vitis vinifera, Mangifera indica, Lamiaceae, Coleus ssp., Hedeoma ssp., Hyptis ssp., Leonurus spp., Leucas spp., Lycopus spp., Marrubium spp., Mentha spp., Monarada spp., Perilla spp., Prunella spp., Salvia spp., Stachys spp., Teuruim spp., Thymus spp., Cannabis app., Digitals lanata, Adonis vernalis, Aesculus hippocastanum, Franzius rhychophylla, Agrimonia supatoria, Rauvolfia sepentina, Andrographis paniculata, Areca catechu, Atropa belladonna, Berberis vulgaris, Ardisia japonica, Betula alba, Ananas comosus, Camellia sinensis, Cinnamomum camphora, Camptotheca acuminata, Potentilla fragarioides, Erythroxylum cocoa, Papaver somniferum, Colchicum autumnale, Claviceps purpurea, Digitalis purpurea, Digitalis lanata, Glaucium flavum, Papaver somniferum, Gossypium spp., Hyoscyamus niger, Camptotheca acuminata, Piper Crotalaria sessiliflora, Nicotiana methysticum, tabacum, Lobelia Physostigma inflata, venenosum, Ephedra sinica, Cinchona ledgeriana, Rhododendron molle, Datura spp., Taxus brevifolia, Strychnos nux-vomica, Stevia rebaudiana, Theobroma cacao, Valeraina officinalis, Pausinystalia 58   yohimbe, Ephedra spp., Crataegus oxycantha, Hamamelis viriniana, Hydrastis Canadensis, Hypericum perforatum, Potentilla erectra, Ledum palustre, Salvia officinalis, Chamomilla recutita, Arctostaphylos uva, Eucommia ulmoides, Mytilus galloprovincialis, Diplazium esculentum, Manihot utillisima, Sauropous androgynus, Terminalia arjuna, Iberis amara, Crataegus spp., Arbutus unedo, Cynara scolymus, Amaranthus caudatus, Alchornea laxiflora, Alpinia officinarum, Xanthophyllomyces dendrohous, Crataegus monnogyna, Taxus yunnanensis, Bacopa monniera, Cistus albidus, Ocimum basilicum, Posmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Bixa orellana, Centella asiatica, Urtica dioica, Agrocybe aegerita, Crataegus laevigata, Satureja hortensis, Crocus sativus, Coccina indica, Brugia malayi, Rubus spp., Silybum marianum, Cannabis spp., Cannabis sativa, Hypericum perforatum, Rhus coriaria, Olea europaea, Cyclopia intermedia, Ginkgo bilboa, Lentinus lapideus, Pseudomonas putida, Sargassum micracanthum, Pinus radiata, Pinus spp., Phaseoulus mungo, Cicer arietinum, Vigna sinesis, Phaseolus aureus, Dolichos lablab, Cajanus cajan, Vicia faba, Dolichos biflorus, Phaseolus lunatus, Phaseouls aconitifolius, Pisum sativum, Psophocarpus tetragonolobus, Arachis hypoagea, Brassica spp., Brassica campestris, Brassica Seronea repens, Vaccinium macrocarpon, Tancetum parthenuum, Tancetum parthenuum, Vanicinum macrocarpon, zboża, owoce ziarniste, skorupiaki, rośliny strączkowe, zielona herbata i mikroorganizmy zdolne do produkcji długołańcuchowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, Lactobasillus casei., L.acidophillus, L.rhamnosus, L.paracasei, L.gasseri, L.fermentum, L.plantarum, L.salivarius, L.crispatus, L.bulgaricus, L.fermentum, L.reuteri, Bifidobacterium infantis, B.bifidum, Streptococcus termophilus, S.bovis, Enterococcus durans, E.faecalis, E.Gallinarum, 59   Escherichia coli, Propionibacterium freudenreicheii, i genetycznie modyfikowane bakterie lub grzyby lub drożdże posiadające wszczepione geny bakterii probotycznych, Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromices marxianus, Rhodotorula rubra, Sporobolomyces puniceus, Aureobasidium pullulans, Leucosporidium scotti. 24. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że mikrokapsułki zawierają co najmniej aktywny biologicznie materiał wyselekcjonowany z (A) i/lub (B) w ich wszystkich stereochemicznych i izomerycznych odmianach: Związki (A) Gdzie, R1 jest estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 lub kwasu tłuszczowego omega-9 R2 estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 Związki B 60   Gdzie, R3 jest estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 R4 jest estrem kwasu tłuszczowego omega-3 lub omega-6 25. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że zawierają co najmniej jeden nienasycony długołańcuchowy kwas tłuszczowy z co najmniej sześcioma atomami węgla, w dowolnej konfiguracji izomerycznej i stereochemicznej, jak również dowolne estry, etery, glicerydy, fosfolidy i spingolipidy oraz ich pochodne. 26. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że zawierają co najmniej jeden związek wybrany grupy kwasów: arachidonowy, stearydonowy, eikozapentaenowy, sprzężony linolowy, dokozaheksaenowy, linoleinowy, dokozapentaenowy, gamma-linoleinowy, linolowy, alfa-linoleinowy, dihomogamma-linoleinowy, arachidonowy, oleinowy; w każdej izomerycznej i/lub stereochemicznej konifguracji, jak również dowolne pochodne estrów, eterów, glicerydów, fofsfolipidów, sfinogolipidów. 27. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 61   znamienne tym, że zawierają kombinację związków wybranych z grupy: kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6, omega-9 i cerebrozydy. 28. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że uwalniają biologicznie aktywny materiał w wyniku działania co najmniej jednego z następujących czynników: pH, temperatura, ciśnienie jonowe, osmoza, ulatnianie lub obecność związków chemicznych lub enzymów w taki sposób, ze rozpuszczają ściankę mikrokapsułki. 29. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że są stosowane w artykułach żywnościowych dla ludzi. 30. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że są stosowane w pokarmach dla zwierząt. 31. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że są stosowane w pokarmach dla bydła hodowlanego, drobiu hodowlanego, rybactwa i zwierząt domowych. 32. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że są używane w produkcji mikrokapsułek według suchej receptury. 33. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że są stosowane w artykułach żywnościowych dla ludzi i pokarmie dla zwierząt. 34. Mikrokapsułki według zastrzeżenia 19 znamienne tym, że są stosowane w 62   następujących produktach spożywczych: płatki śniadaniowe, wyroby cukiernicze, produkty mleczne, suplementy diety, słodycze, czekolady, cukierki, słodziki, nugaty, marcepany, pokarm dietetyczny, pokarm dla diabetyków, oleje, jajka, warzywa, owoce, okopowe i pochodne, łodygi jadalne, kanapki, zakąski, korzenie jadalne (opcjonalnie lukrecja), produkty naturalne, przetwory owocowe, suszone owoce, mięso, kiełbasy, ryby, małże i skorupiaki i ich przetwory, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, napoje gazowane i niegazowane, soki, syropy, nektary, przyprawy korzenne i inne przyprawy, potrawy podgotowane wstępnie, żywność do przetworzenia (mrożona masa chlebowa), pizza, miód. 35. Mikrokapsułki według zastrzeżeń od 1 do 18 znamienne tym, że materiał(y) aktywny biologiczne jest (są) wybrany zgodnie materiałami wymienionymi we wcześniej dokonanych zastrzeżeniach. 63   EP 1 702 675 Fig. 1 1 EP 1 702 675 Fig. 2 2 EP 1 702 675 Fig. 3 3 EP 1 702 675 Fig. 4 4 EP 1 702 675 Fig. 5 5 EP 1 702 675 Fig. 6 6 EP 1 702 675 Fig. 7 7 EP 1 702 675 Fig. 8 8 EP 1 702 675 Fig. 9 9 EP 1 702 675 Fig. 10 Fig. 11 10 EP 1 702 675 Fig. 12 Fig. 13 11 EP 1 702 675 Fig. 14 12 EP 1 702 675 Fig. 15 13 EP 1 702 675 Fig. 16 14 EP 1 702 675 Fig. 17 15 EP 1 702 675 Fig. 18 16 EP 1 702 675 Fig. 19 17
Grupy dyskusyjne