Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1711057 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1711057 T3


EP 1711057 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.01.2005 05703082.7 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1711057 T3 Int.Cl. A01N 33/14 (2006.01) C02F 1/76 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 05.10.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/40 EP 1711057 B1 A01N 59/08 (2006.01) A01P 1/00 (2006.01) Tytuł wynalazku: Biocydy (30) (43) Pierwszeństwo: 14.01.2004 US 536851 P 14.01.2004 US 536811 P 14.01.2004 US 536853 P 14.01.2004 US 536852 P Zgłoszenie ogłoszono: 18.10.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/42 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: PL/EP 1711057 T3 A.Y. LABORATORIES LTD., Tel Aviv, IL (72) Twórca(y) wynalazku: AYALA BARAK, Tel Aviv, IL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Sebastian Walkiewicz DENNEMEYER & ASSOCIATES SP. Z O.O. ul. Swarzewska 57/1 01-821 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). PL-PAT-2012-848 EP 1 711 057 B1 Biocydy Opis Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do hamowania wzrostu organizmów żywych. Tło [0002] Uważa się, iż patenty Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 5795487, 5976386, 6110387, 5 6132628, 6429181, 6478972 i 6533958, Patent Wielkiej Brytanii nr GB 1600289 oraz opublikowane zgłoszenie patentowe Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 20030121868 stanowią stosowny stan techniki. Streszczenie wynalazku [0003] Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku dostarcza się sposobów zwalczania wzrostu 10 drobnoustrojów lub warstwy biologicznej w pożywce. Cechy wspólne tych postaci wynalazku to pożywka, która jest wybrana z grupy składającej się z masy włóknistej i wody procesowej z fabryki papieru, wody z wieży chłodniczej, ścieków, ścieków po regeneracji, zawiesin glinkowych, zawiesin skrobiowych, szlamu, gleby, zawiesiny koloidalnej i wody do nawadniania, oraz silnie redukujące roztwory, oraz sposób obejmuje mieszanie związku zawierającego azot mającego co najmniej 15 jeden pierwszorzędowy, drugorzędowy lub trzeciorzędowy atom azotu lub jego soli, z roztworem utleniacza chloranowego (I) w celu utworzenia biocydu, przy czym stosunek molowy pierwszorzędowych, drugorzędowych lub trzeciorzędowych atomów azotu w tym co najmniej jednym związku do chloranu (I) wynosi co najmniej 1:1, oraz podawanie tego biocydu do pożywki. [0004] Należy zauważyć, że pomimo, że określenie ?biocyd? jest stosowane w całym niniejszym 20 opisie oraz zastrzeżeniach patentowych, zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku zabijanie drobnoustrojów nie musi być wykonywane w celu uzyskania zwalczania wzrostu drobnoustrojów lub warstwy biologicznej. [0005] Należy również zauważyć, że w niektórych częściach opisu i zastrzeżeń patentowych stosuje się odniesienie do roztworu chloranowego (I) lub roztworu chloranu (I), podczas gdy w 25 innych częściach opisu i zastrzeżeń patentowych, stosuje się odniesienie do rozcieńczenia chloranu (I), które sporządza się z roztworu chloranu (I). Niezależnie od zastosowanego określenia, zgodnie z tymi postaciami wynalazku, w których chloran (I) miesza się ze związkiem zawierającym azot, stężenie chloranu (I) nie powinno być wyższe niż 24,000 ppm chloru całkowitego bezpośrednio przed mieszaniem ze związkiem zawierającym azot. 30 [0006] Należy zauważyć, że mieszanie związku zawierającego co najmniej jeden pierwszorzędowy, drugorzędowy lub trzeciorzędowy atom azotu lub jego soli, z chloranem (I) będzie zachodzić w roztworze, oraz, że w roztworze związek zawierający co najmniej jeden pierwszorzędowy, drugorzędowy lub trzeciorzędowy atom azotu lub jego sól, może występować w równowadze pod względem postaci jonizowanej, tautomerycznej lub innej postaci odmiennej od 35 postaci, którą cechuje się ten związek jeśli nie występuje w postaci roztworu. Należy również zauważyć, że w przypadku zastosowania soli takich związków, w roztworze mogą występować 2 stany równowagi, w których następuje wymiana protonów pomiędzy samymi składnikami soli i/lub pomiędzy jednym lub większą liczbą składników soli a rozpuszczalnikiem. Zatem, w całym opisie i zastrzeżeniach patentowych, odnosząc się do związku zawierającego co najmniej jeden pierwszorzędowy, drugorzędowy lub trzeciorzędowy atom azotu lub jego soli, lub podgrup takiego 5 1 2 związku lub jego soli, np. związku o wzorze R R N-A-B lub jego soli, rozumie się, iż określenie to obejmuje wszystkie protonowane, de-protonowane oraz tautomeryczne postacie tego związku lub jego soli, które mogą występować w roztworze w czasie mieszania z chloranem (I). Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, stosuje się związek zawierający azot [0007] występujący w postaci cząsteczki amfoterycznej zawierającej co najmniej jedno ugrupowanie 10 wybrane z grupy składającej się z COOH i SO3H i co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania pierwszorzędowej aminy, drugorzędowej aminy i trzeciorzędowej aminy. Zgodnie z innymi postaciami wynalazku, stosuje się postać anionową takiej cząsteczki amfoterycznej, a zgodnie z pewnymi spośród tych postaci wynalazku, przeciwjon ma postać 3 4 + 3 4 [NH2R R ] , w którym R i R są określone poniżej. 15 x- 3 4 + x- [0008] Należy zauważyć, że w przypadku odniesienia do soli o postaci Y [NH2R R ] lub Y 3 4 + [NHR R Cl] i określenia, iż Y oznacza kwas, kwasowość tego kwasu jest określona w odniesieniu 3 4 do związku NHR R . [0009] Dostarcza się, zgodnie z pewną postacią niniejszego wynalazku, sposób zwalczania wzrostu drobnoustrojów lub warstwy biologicznej w pożywce, przy czym sposób ten obejmuje 20 x- 3 4 + mieszanie soli o wzorze Y [NH2R R ] x i roztworu wodnego utleniacza chloranowego (I) w celu utworzenia biocydu zawierającego sól o wzorze X- 3 4 + Y [NHR R Cl] x w którym x- Y oznacza postać zasadową kwasu Y, która zawiera co najmniej jedno ugrupowanie wybrane 25 z grupy składającej się z ugrupowania pierwszorzędowej aminy, ugrupowania drugorzędowej aminy, ugrupowania trzeciorzędowej aminy, ugrupowania amidowego, ugrupowania imidowego, ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego i ugrupowania aminoiminowego; i 3 4 + 3 4 [NH2R R ] oznacza postać kwasową zasady NHR R w której: 3 4 R i R są niezależnie od siebie wybrane z grupy składającej się z H i C1-8 alkilu, 30 3 4 lub R i R , razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu; i x wynosi od 1 do 3; 35 3 4 + i stosunek molowy [NH2R R ] do chloranu (I) wynosi co najmniej 1:1, i podawanie biocydu do pożywki. [0010] Zgodnie z pewnymi odmianami tej postaci wynalazku, Y jest wybrany z grupy składającej się z cząsteczek o łańcuchu prostym, rozgałęzionym i cyklicznym zawierających co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania amidowego, ugrupowania imidowego, 40 x- ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego i ugrupowania aminoiminowego, i Y x- jest zasadową postacią cząsteczki. Zgodnie z pewnymi odmianami tej postaci wynalazku, w Y co najmniej jedno z co najmniej jednego ugrupowania amidowego, ugrupowania imidowego, 3 ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego lub ugrupowania aminoiminowego jest jonizowane z uzyskaniem odpowiedniej postaci anionowej. [0011] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, Y jest wybrany z grupy składającej się z cząsteczek amfoterycznych zawierających co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy 5 składającej się z COOH i SO3H i co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z x- ugrupowania pierwszorzędowej aminy, drugorzędowej aminy i trzeciorzędowej aminy, i Y stanowi postać anionową tej cząsteczki amfoterycznej. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, co najmniej jedna spośród co najmniej jednej grupy COOH i SO3H jest jonizowana z uzyskaniem odpowiedniej postaci anionowej. 10 x- [0012] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, Y ma wzór 1 2 x- 1 2 x- [R R N-A-COO] lub [R R N-A-SO3] , w którym: A oznacza wiązanie, C1-20 alkil o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkenyl o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkinyl o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C3-10 15 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl, przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl jest ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród -COOH, -COH, -SCH3, -NH2, =NH, -NHC(=NH)NH2, -C(=O)NH2, -OH, 4-hydroksyfenylu, 5-imidazolilu, 3-indolilu, fluorowca, -SO3H, 20 =O, C1-8 alkilu, C3-8 cykloalkilu, C4-9 cykloalkiloalkilu, fenylu, 4-metylofenylu, benzylu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C4-9 cykloalkiloalkilu, -O-fenylu, -O-4-metylofenylu, -O-benzylu, 7 7 7 SO2R lub -NHR , w którym R oznacza H, C1-8 alkil, fenyl, 4-metylofenyl, benzyl lub -NH2, i w którym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl ewentualnie zawiera od jednego do trzech 25 heteroatomów wybranych spośród N, O i S; 1 2 każdy z R i R jest niezależnie wybrany z grupy składającej się z H, C1-20 alkilu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkenylu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkinylu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C3-10 cykloalkilu, C4-C20 alkilocykloalkilu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C4-10 cykloalkenylu, C4-10 cykloalkinylu lub C6-C10 arylu, przy czym każdy C1-20 30 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl jest ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród -COOH, -COH, -SCH3, -NH2, =NH, -NHC(=NH)NH2, -C(=O)NH2, -OH, 4-hydroksyfenylu, 5imidazolilu, 3-indolilu, fluorowca, -SO3H, =O, C1-8 alkilu, C3-8 cykloalkilu, C4-9 cykloalkiloalkilu, fenylu, 4-metylofenylu, benzylu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C4-9 cykloalkiloalkilu, -O- 35 7 7 7 fenylu, -O-4-metylofenylu, -O-benzylu, -SO2R lub -NHR , w którym R oznacza H, C1-8 alkil, fenyl, 4-metylofenyl, benzyl lub -NH2, i przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl ewentualnie zawiera od jednego do trzech heteroatomów wybranych spośród N, O i S; 1 lub R i A, razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10-członowy 40 pierścień heterocykliczny lub od 5- do 10-członowy pierścień heteroaromatyczny, w którym wolna 1 para elektronów atomu azotu, do którego są przyłączone R i A, nie jest częścią aromatycznego układu elektronów pi, przy czym od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub 4 heteroaromatyczny jest ewentualnie podstawiony jedną lub większa liczbą grup wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu; 1 2 lub R i R , razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10członowy pierścień heterocykliczny lub od 5- do 10-członowy pierścień heteroaromatyczny, w 5 1 którym wolna para elektronów atomu azotu, do którego są przyłączone R i A, nie stanowi części układu aromatycznego elektronów pi, przy czym od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub heteroaromatyczny jest ewentualnie podstawiony jedną lub większa liczbą grup wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu. [0013] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stężenie utleniacza chloranowego 10 (I) w roztworze wodnym utleniacza chloranowego (I) bezpośrednio przed mieszaniem z solą lub mieszaninami soli, nie jest wyższe niż 24000 ppm całkowitego chloru. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stężenie utleniacza chloranowego (I) w roztworze wodnym utleniacza chloranowego (I) bezpośrednio przed mieszaniem z solą lub mieszaninami soli, nie jest wyższe niż 12000 ppm całkowitego chloru. 15 [0014] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, sól lub mieszanina soli występuje w roztworze wodnym w stężeniu 0,od 5-60% (stężenia masowego) bezpośrednio przed mieszaniem z roztworem utleniacza chloranowego (I). [0015] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, mieszanie zachodzi w komorze mieszania, do której napływa i z której wypływa w sposób ciągły woda podczas mieszania. 20 [0016] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki zasadniczo po utworzeniu tego biocydu. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 30 sekund po utworzeniu tego biocydu. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 60 sekund po utworzeniu tego biocydu. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w 25 czasie 90 sekund po utworzeniu tego biocydu. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 120 sekund po utworzeniu tego biocydu. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 150 sekund po utworzeniu tego biocydu. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 180 sekund po utworzeniu tego biocydu. 30 [0017] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, komorę mieszania stanowi przewód. [0018] Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, mieszanie zachodzi w komorze mieszania, z której woda nie wypływa w sposób ciągły podczas mieszania. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki zasadniczo bezpośrednio po 35 zakończeniu mieszania. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 30 sekund po zakończeniu mieszania. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 60 sekund po zakończeniu mieszania. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 90 sekund po zakończeniu mieszania. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do 40 pożywki w czasie 120 sekund po zakończeniu mieszania. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 150 sekund po zakończeniu mieszania. Zgodnie 5 z innymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w czasie 180 sekund po zakończeniu mieszania. [0019] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, utleniacz chloranowy (I) jest wybrany z grupy składającej się z chloranów (I) alkalicznych i metali ziem alkalicznych, chloranów 5 (I) uwalnianych do wody ze stałego nośnika chloru i chloranu (I) utworzonego in situ z gazowego chloru oraz ich mieszanin. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stały nośnik chloru jest wybrany z grupy składającej się z kwasu trichlorocyjanurowego, dichlorodimetylohydantoiny i monochlorodimetylohydantoiny. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, utleniacz chloranowy (I) jest wybrany z grupy składającej się z chloranu (I) litu, 10 chloranu (I) sodu, chloranu (I) wapnia, chloranu (I) magnezu i chloranu (I) potasu. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, utleniacz chloranowy (I) stanowi chloran (I) sodu. 3 4 [0020] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, oba R i R oznaczają H. Zgodnie z 3 4 innymi odmianami tej postaci wynalazku, jeden z R i R oznacza H, a drugi nie. Zgodnie z innymi 3 4 odmianami tej postaci wynalazku, żaden z R lub R nie oznacza H. 15 [0021] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, Y jest wybrany z grupy składającej się z kwasu karbaminowego, kwasu sulfaminowego, glicyny, glutaminy, argininy, histydyny i lizyny oraz ich mieszaniny. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, Y jest wybrany z grupy składającej się z melaminy, kwasu cyjanurowego, hydantoiny, dialkilohydantoiny takiej jak dimetylohydantoina, biuretu, sukcynamidu, sukcynimidu, kreatyny i kreatyniny oraz ich mieszanin. 20 3 4 + [0022] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stosunek molowy [NH2R R ] do utleniacza chloranowego (I) wynosi 1:1. Zgodnie z innymi odmianami tej postaci wynalazku, 3 4 + stosunek molowy [NH2R R ] do utleniacza chloranowego (I) jest większy niż 1:1. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stężenie utleniacza chloranowego (I) w roztworze wodnym utleniacza chloranowego (I) bezpośrednio przed mieszaniem z solą lub 25 mieszaniną soli nie jest wyższe niż 24000 ppm wyrażone jako całkowity chlor, a komora mieszania zawiera przewód, przez który przepływa woda w miarę jak zachodzi mieszanie roztworu utleniacza chloranowego (I) i soli lub mieszaniny soli. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stężenie utleniacza chloranowego (I) w roztworze wodnym utleniacza chloranowego (I) bezpośrednio przed mieszaniem z solą lub mieszaniną soli nie jest wyższe niż 2000 ppm wyrażone 30 jako całkowity chlor. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, roztwór utleniacza chloranowego (I) wytwarza się in situ w przewodzie przed wprowadzeniem roztworu soli lub mieszaniny soli do przewodu. [0023] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, sól lub mieszaninę soli rozcieńcza się przed mieszaniem z utleniaczem chloranowym (I). 35 [0024] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym pomiędzy 8,0 a 11,5 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 8,5 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 9,0 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. Zgodnie z niektórymi 40 odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 9,5 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 10,0 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. 6 Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 10,5 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 11,0 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się 5 pH wynoszącym nie więcej niż 11,5 bezpośrednio przed podaniem do pożywki. [0025] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywka jest wybrana z grupy składającej się z masy włóknistej i wody procesowej z fabryki papieru, wody z wieży chłodniczej, ścieków, ścieków po regeneracji, zawiesin glinkowych, zawiesin skrobiowych, szlamu, gleby, zawiesin koloidalnych i wody do nawadniania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci 10 wynalazku, pożywkę stanowi masa włóknista i woda procesowa z fabryki papieru. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowi woda z wieży chłodniczej. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowią ścieki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowią ścieki po regeneracji. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowi zawiesina glinkowa. Zgodnie z niektórymi 15 odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowi zawiesina skrobiowa. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowi szlam. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowi zawiesina koloidalna. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowi woda do nawadniania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywkę stanowi pożywka zawierająca środki silnie redukujące lub mająca 20 właściwości silnie redukujące, mianowicie o ORP nie wyższym niż 150 miliwoltów. [0026] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, utleniacz chloranowy (I) i sól lub mieszaninę soli miesza się przy braku bromku i pożywka jest zasadniczo wolna od dodanego bromku podczas podawania biocydu. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, bromku nie dodaje się do pożywki jako składnika do suplementacji lub zwiększenia działania 25 biocydu. [0027] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki okresowo przy cyklu roboczym mniejszym niż 1:2. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki okresowo przy cyklu roboczym pomiędzy około 1:5 a 1:10. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki 30 okresowo przy cyklu roboczym mniejszym niż 1:10. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki okresowo przy cyklu roboczym mniejszym niż 1:25. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki okresowo przy cyklu roboczym mniejszym niż 1:50. [0028] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd podaje się do pożywki w 35 pewnym tempie w celu utrzymania stałego pH biocydu wynoszącego co najmniej 8,0 po wytworzeniu biocydu. [0029] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stężenie biocydu bezpośrednio przed podaniem do pożywki wynosi od 1000 do 12000 ppm wyrażone jako całkowity chlor. [0030] 40 Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywka cechuje się pH wynoszącym pomiędzy około 5 a około 11,5 przed podaniem biocydu do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, pożywka cechuje się pH wynoszącym pomiędzy około 6 a około 10 przed podaniem biocydu do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej 7 postaci wynalazku, pożywka cechuje się pH wynoszącym pomiędzy około 7 a około 9 przed podaniem biocydu do pożywki. [0031] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stężenie biocydu w pożywce, po podaniu biocydu do pożywki, wynosi 0,od 5-300 ppm wyrażone jako całkowity chlor. Zgodnie z 5 niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, stężenie biocydu w pożywce, po podaniu biocydu do pożywki, wynosi 1-10 ppm wyrażone jako chlor. [0032] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd jest skuteczny w czasie 24 godzin od podania do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd jest skuteczny w czasie 1 godziny od podania do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci 10 wynalazku, biocyd jest skuteczny w czasie 20 minut od podania do pożywki. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd jest skuteczny w czasie 15 minut od podania do pożywki. [0033] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 50% w czasie 3 godzin od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością zmniejszania 15 aktywności drobnoustrojów o co najmniej 50% w czasie 1 godziny od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 50% w czasie 30 minut od podania. W kontekście tych odmian tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów może być związane ze zwiększeniem wydajności działania układu poddanego oddziaływaniu. Przykładowo, w maszynie 20 papierniczej, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów będzie skutkowało polepszeniem właściwości roboczych maszyny papierniczej. W niektórych kontekstach, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów może być związane ze zmniejszeniem wytwarzania ATP lub zmniejszeniem wytwarzania katalazy. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, 25 wynosząca co najmniej 0,5 ppm. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, która jest zbyt niska, aby być zmierzona. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów mierzy się w próbce kontrolnej. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów 30 mierzy się na miejscu. [0034] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 75% w czasie 3 godzin od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 75% w czasie 1 godziny od podania. 35 Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 75% w czasie 30 minut od podania. W kontekście tych odmian tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów może być związane ze zwiększeniem wydajności działania układu poddanego oddziaływaniu. Przykładowo, w 40 maszynie polepszeniem papierniczej, właściwości zmniejszenie roboczych aktywności maszyny drobnoustrojów papierniczej. W będzie niektórych skutkowało kontekstach, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów może być związane ze zmniejszeniem wytwarzania ATP lub zmniejszeniem wytwarzania katalazy. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, 8 po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, wynosząca co najmniej 0,5 ppm. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, która jest zbyt niska, aby być zmierzona. Zgodnie z niektórymi 5 odmianami tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów mierzy się w próbce kontrolnej. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów mierzy się na miejscu. [0035] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 90% w czasie 3 godzin od podania. 10 Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 90% w czasie 1 godziny od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zmniejszania aktywności drobnoustrojów o co najmniej 90% w czasie 30 minut od podania. W kontekście tych odmian tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów może być 15 związane ze zwiększeniem wydajności działania układu poddanego oddziaływaniu. Przykładowo, w maszynie polepszeniem papierniczej, właściwości zmniejszenie roboczych aktywności maszyny drobnoustrojów papierniczej. W będzie niektórych skutkowało kontekstach, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów może być związane ze zmniejszeniem wytwarzania ATP lub zmniejszeniem wytwarzania katalazy. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, 20 po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, wynosząca co najmniej 0,5 ppm. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, która jest zbyt niska, aby być zmierzona. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów mierzy się w próbce 25 kontrolnej. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, zmniejszenie aktywności drobnoustrojów mierzy się na miejscu. [0036] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania co najmniej 50% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 3 godzin od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania 30 co najmniej 50% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 1 godziny od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania co najmniej 50% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 30 minut od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, wynosząca co najmniej 0,5 ppm. 35 Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, która jest zbyt niska, aby być zmierzona. [0037] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania co najmniej 75% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 3 godzin od podania. 40 Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania co najmniej 75% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 1 godziny od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania co 9 najmniej 75% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 30 minut od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, wynosząca co najmniej 0,5 ppm. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu 5 występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, która jest zbyt niska, aby być zmierzona. [0038] Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania co najmniej 90% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 3 godzin od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania 10 co najmniej 90% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 1 godziny od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, biocyd cechuje się zdolnością do zabijania co najmniej 90% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 30 minut od podania. Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, wynosząca co najmniej 0,5 ppm. 15 Zgodnie z niektórymi odmianami tej postaci wynalazku, po upływie wymienionego okresu czasu występuje pewna pozostałość biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, która jest zbyt niska, aby być zmierzona. Krótki opis figur rysunku [0039] Postacie niniejszego wynalazku bardziej konkretnie opisano w odniesieniu do pewnej liczby 20 przykładów podanych poniżej, a także w odniesieniu do załączonych rysunków, na których: FIG. 1 przedstawia urządzenie skonstruowane i działające w celu umożliwienia praktycznej realizacji postaci niniejszego wynalazku; i FIG. 2 przedstawia inne urządzenie skonstruowane i działające w celu umożliwienia praktycznej realizacji postaci niniejszego wynalazku. 25 [0040] Urządzenie przedstawione na FIG. 1 wytwarza biocyd, który wprowadza się do lub podaje się do pożywki 3, takiej jak woda, w jednym lub większej liczbie miejsc 2. Biocyd tworzy się poprzez mieszanie utleniacza chloranowego (I) i soli związku zawierającego azot, która zawiera co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania pierwszorzędowej aminy, ugrupowanie drugorzędowej aminy, ugrupowanie trzeciorzędowej aminy, ugrupowania 30 amidowego, ugrupowania imidowego, ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego i ugrupowania aminoiminowego, lub mieszaniny takich soli. Sól ma wzór x- 3 4 + Y [NH2R R ] x, w którym x- Y 35 oznacza postać zasadową kwasu Y, która zawiera co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania pierwszorzędowej aminy, ugrupowanie drugorzędowej aminy, ugrupowanie trzeciorzędowej aminy, ugrupowania amidowego, ugrupowania imidowego, ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego i ugrupowania aminoiminowego; i 3 4 + 3 4 [NH2R R ] oznacza postać kwasową zasady NHR R w której: 40 3 4 R i R są niezależnie od siebie wybrane z grupy składającej się z H i C 1-8 alkilu, 3 4 lub R i R , razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10członowy pierścień heterocykliczny ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup 10 wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu; i x wynosi od 1 do 3. [0041] Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, Y jest wybrany z grupy składającej się z 5 cząsteczek o łańcuchu prostym, rozgałęzionym i cyklicznym zawierających co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania amidowego, ugrupowania imidowego, ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego i ugrupowania aminoiminowego. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, Y x- jest zasadową postacią cząsteczki Y. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku co najmniej jedno z co najmniej jednego ugrupowania amidowego, 10 ugrupowania imidowego, ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego lub ugrupowania aminoiminowego jest jonizowane z uzyskaniem odpowiedniej postaci anionowej. [0042] Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, Y jest wybrany z grupy składającej się z cząsteczek amfoterycznych zawierających co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania pierwszorzędowej aminy, ugrupowanie drugorzędowej aminy i 15 ugrupowanie trzeciorzędowej aminy, i co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej x- się z COOH i SO3H. Zgodnie z tymi pewnymi postaciami wynalazku, Y oznacza postać anionową cząsteczki amfoterycznej. Zgodnie z tymi pewnymi postaciami wynalazku, co najmniej jedna z co najmniej jednej grupy COOH i SO3H jest jonizowana z otrzymaniem odpowiedniej postaci x- anionowej. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, Y ma wzór 1 20 2 x- 1 2 x- [R R N-A-COO] lub [R R N-A-SO3] , w którym: A oznacza wiązanie, C1-20 alkil o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkenyl o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkinyl o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 25 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl, przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl jest ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród -COOH, -COH, -SCH3, -NH2, =NH, -NHC(=NH)NH2, -C(=O)NH2, -OH, 4-hydroksyfenylu, 5-imidazolilu, 3-indolilu, fluorowca, -SO3H, =O, C1-8 alkilu, C3-8 cykloalkilu, C4-9 cykloalkiloalkilu, fenylu, 4-metylofenylu, benzylu, -O-C3-8 30 cykloalkilu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C4-9 cykloalkiloalkilu, -O-fenylu, -O-4-metylofenylu, -O-benzylu, 7 7 7 SO2R lub NHR , w którym R oznacza H, C1-8 alkil, fenyl, 4-metylofenyl, benzyl lub -NH2, i przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl ewentualnie zawiera od jednego do trzech heteroatomów wybranych spośród N, O i S; 35 1 2 każdy z R i R jest niezależnie wybrany z grupy składającej się z H, C1-20 alkilu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkenylu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkinylu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C3-10 cykloalkilu, C4-C20 alkilocykloalkilu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C4-10 cykloalkenylu, C4-10 cykloalkinylu lub C6-C10 arylu, przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 40 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl jest ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród -COOH, -COH, -SCH3, -NH2, =NH, -NHC(=NH)NH2, -C(=O)NH2, -OH, 4-hydroksyfenylu, imidazolilu, 3-indolilu, fluorowca, -SO3H, =O, C1-8 alkilu, C3-8 cykloalkilu, C4-9 cykloalkiloalkilu, 11 fenylu, 4-metylofenylu, benzylu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C4-9 cykloalkiloalkilu, -O7 7 7 fenylu, -O-4-metylofenylu, -O-benzylu, -SO2R lub NHR , w którym R oznacza H, C1-8 alkil, fenyl, 4-metylofenyl, benzyl lub -NH2, i przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl ewentualnie 5 zawiera od jednego do trzech heteroatomów wybranych spośród N, O i S; 1 lub R i A, razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub od 5- do 10-członowy pierścień heteroaromatyczny, w którym wolna 1 para elektronów atomu azotu, do którego są przyłączone R i A nie jest częścią aromatycznego układu elektronów pi, od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub heteroaromatyczny jest 10 ewentualnie podstawiony jedną lub większa liczbą grup wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu; 1 2 lub R i R , razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub od 5- do 10-członowy pierścień heteroaromatyczny, w którym wolna 1 para elektronów atomu azotu, do którego są przyłączone R i A nie jest częścią aromatycznego 15 układu elektronów pi, od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub heteroaromatyczny jest ewentualnie podstawiony jedną lub większa liczbą grup wybranych spośród C 1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu. [0043] Zgodnie z innymi postaciami wynalazku, chloran (I) miesza się ze związkiem zawierającym azot, który nie jest solą, ale jest per se związkiem Y określonym powyżej, pod warunkiem, że 20 związku Y nie stanowi kwas sulfaminowy, melamina, kwas cyjanurowy, hydantoina, dialkilohydantoina taka jak dimetylohydantoina, biuret, sukcynamid, sukcynimid, kreatyna lub kreatynina. [0044] Jak zostanie wyjaśnione poniżej, przy tworzeniu biocydu chloran (I) i związek zawierający azot lub jego sól miesza się również z bromkiem. 25 [0045] Na Fig. 1, zbiornik 4 zawiera roztwór chloranu (I), a zbiornik 6 zawiera roztwór związku zawierającego azot lub jego soli. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, roztwór znajdujący się w zbiorniku 6 zawiera również bromek. [0046] Jak przedstawiono na Fig. 1, wodę dostarcza się ze źródła 8, pokazanego na Fig. 1 jako zbiornik 8, z którego wodę pompuje się przy użyciu pompy 70, przez wodociągową rurę 10 przez 30 równoległe przepływomierze 72 i do odpowiedniej pary rozgałęzień 12, 14, które łączą się z mieszalnikiem 21, który zasila wspólną wylotową rurę 16 prowadzącą do pożywki 3 w miejscach 2. Przełącznik 71 niskiego przepływu wody jest funkcjonalnie połączony ze wskaźnikiem 72 przepływu przewodu 12. Rura 16 wylotowa jest wyposażona w wyłącznik 86 syfonowy i może być również wyposażona w miernik 47 pH w celu monitorowania pH biocydu. 35 [0047] Pompy P1 i P2, które mogą przykładowo stanowić pompy pulsacyjne, pompy perystaltyczne, inne rodzaje pomp lub równoważniki pomp (takie jak zwężki Venturiego), które jako takie są znane w stanie techniki, pompują chloran (I) i związek zawierający azot lub jego sól ze zbiorników 4 i 6 odpowiednio przez przewody 75 i 73 odpowiednio do przewodów 14 i 12 odpowiednio w złączach 82 i 80. Tymi złączami mogą być, przykładowo, proste łączniki T lub mogą 40 być one zaprojektowane w celu ułatwienia mieszania roztworów ze zbiorników 4 i 6 z wodą przepływającą przez przewody 14 i 12. Pomiędzy zbiornikami 6 i 4 znajdują się rurki 76 i 84 kalibrujące i zawory 74. 12 [0048] Zatem w zależności od stężenia składników w zbiornikach 4 i 6, szybkości pompowania tych składników odpowiednio do przewodów 14 i 12 i szybkości przepływu wody przez przewody 12 i 14, utleniacz chloranowy (I) i związek zawierający azot lub jego sól można rozcieńczać i mieszać w pożądanych proporcjach. Produkt reakcji, mianowicie biocyd, wytworzony w reakcji 5 chloranu (I) i związku zawierającego azot lub jego soli, można zatem podawać bezpośrednio z rury 16 wylotowej do pożywki 3, w krótkim okresie czasu po utworzeniu biocydu. Zgodnie z alternatywnymi postaciami wynalazku (nie pokazanymi), mieszalnik 21 zastępuje się komorą wlotową lub złączem, w którym to przypadku rozcieńczone substancje mieszają się i reagują w miarę przepływu przez rurę 16 wylotową, tak że biocyd zostaje wytworzony w czasie, w którym 10 płyn przepływający przez rurę 16 wylotową jest wprowadzany do płynu 3. Zgodnie z tymi alternatywnymi postaciami wynalazku, jako komora mieszania służy raczej rura 16 wylotowa niż mieszalnik 21. [0049] Należy również zauważyć, że jak pokazano na Fig. 1, pomimo rozcieńczenia roztworu związku zawierającego azot lub jego soli przed mieszaniem z utleniaczem chloranowym (I) w 15 postaci rozcieńczonej, zgodnie z tymi postaciami wynalazku, w których nie stosuje się bromku, nie ma potrzeby rozcieńczania tego roztworu przed mieszaniem z rozcieńczonym chloranem (I). Niezależnie od tego czy związek zawierający azot lub jego sól są rozcieńczone czy nie przed mieszaniem z chloranem (I), związek zawierający azot lub jego sól należy zmieszać z utleniaczem chloranowym (I) w ilościach równomolowych lub z nadmiarem molowym względem utleniacza 20 chloranowego (I). Należy również zauważyć, że zgodnie z pewnymi postaciami, stężenie chloranu (I) bezpośrednio przed mieszaniem ze związkiem zawierającym azot lub jego solą nie przekracza 24000 ppm wyrażonych jako całkowity chlor, i że zgodnie z pewnymi postaciami, stężenie biocydu przed podaniem do pożywki nie przekracza 12000 ppm wyrażonych jako całkowity chlor. [0050] Niezależnie od tego czy stosuje się mieszalnik 21 czy też nie, przepływ przez rurę 16 25 wylotową powinien być wystarczająco szybki, tak aby biocyd nie miał czasu na rozkład przed wprowadzeniem do pożywki 3. Zgodnie z wieloma postaciami wynalazku, czas od mieszania ze sobą rozcieńczonego utleniacza, związku zawierającego azot lub jego soli, i jeśli jest obecny, rozcieńczonego bromku w celu utworzenia biocydu, do wstrzyknięcia biocydu z rury 16 do pożywki 3 wynosi trzy minuty lub mniej. Zgodnie z pewnymi postaciami, czas ten wynosi dwie i pół minuty 30 lub mniej, zgodnie z pewnymi postaciami czas ten wynosi dwie minuty lub mniej, zgodnie z pewnymi postaciami czas ten wynosi jedną i pół minuty lub mniej, zgodnie z pewnymi postaciami czas ten wynosi jedną minutę lub mniej, a zgodnie z pewnymi postaciami czas ten wynosi 30 sekund lub mniej. Zgodnie z innymi postaciami wynalazku, w których biocyd cechuje się trwałością przez czas dłuższy niż kilka minut, biocyd ten można przechowywać (np. w zbiorniku, nie 35 pokazanym) przed podaniem do pożywki. [0051] Dwa rozgałęzienia 12, 14 mają zawory 22, 24 regulacyjne, które umożliwiają regulację szybkości przepływu wody przez przewody 12 i 14. [0052] Sterowanie wspomnianymi zaworami i pompami można prowadzić za pomocą układu sterowania (nie pokazany). Zatem, przewód 16 wylotowy może również zawierać czujnik 47 pH w 40 celu określania pH biocydu, który może przekazywać informację zwrotną do układu sterowania w celu umożliwienia, w odpowiedzi na nią, sterowania wytwarzaniem biocydu. Układ sterowania może regulować dostarczanie wody ze źródła 8 za pomocą elektrycznego zaworu 48. Urządzenie 13 można również wyposażyć w sygnały alarmowe lub inne urządzenia sygnalizacyjne, takie jak przełącznik 71 przepływu, który może dostarczać informację zwrotną do układu sterowania. Przedstawiony układ może dodatkowo zawierać czasomierz (nie pokazany), który jest wstępnie ustawiany w celu ustalenia zarówno czasu trwania zasilania biocydem pożywki poddanej 5 oddziaływaniu przez przewód 16 wylotowy, jak również odstępów czasu pomiędzy takimi zrzutami biocydu. Układ sterowania może również służyć do sterowania działaniem mieszalnika 21. [0053] Przewód 10 zasilania wodą ze źródła 8 wody do dwóch rozgałęzień 12, 14, może zawierać dodatkowe urządzenia sterujące, takie jak przepływomierz 58 w celu wskazywania szybkości przepływu lub objętości przepływu. 10 [0054] Jak wskazano wcześniej, roztwór w zbiorniku 4 zawiera utleniacz chloranowy (I), a roztwór wewnątrz zbiornika 6 zawiera co najmniej jeden związek zawierający azot lub jego sól i, zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, bromek. Jeśli stosowany, bromek można dostarczyć w dowolnej odpowiedniej postaci. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, bromek dostarcza się w postaci soli alkalicznej lub soli metalu ziem alkalicznych, takiej jak bromek litu, bromek sodu, bromek 15 potasu, bromek wapnia, bromek magnezu lub kwas bromowodorowy. [0055] Utleniacz można wybrać spośród chloranów (I) alkalicznych i metali ziem alkalicznych, np. chloranu (I) litu, chloranu (I) sodu, chloranu (I) potasu, chloranu (I) wapnia lub chloranu (I) magnezu. [0056] Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 20 8,0 bezpośrednio przed jego podaniem do pożywki 3. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 9,5 bezpośrednio przed jego podaniem do pożywki 3. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 10,0 bezpośrednio przed jego wstrzyknięciem do pożywki 3. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 10,5 bezpośrednio przed jego podaniem do 25 pożywki 3. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, biocyd cechuje się pH wynoszącym co najmniej 11,0 bezpośrednio przed jego podaniem do pożywki 3. Zgodnie z pewnymi postaciami wynalazku, biocyd cechuje się pH nie wyższym niż 11,5 bezpośrednio przed jego podaniem do pożywki 3. Zgodnie z pewną postacią wynalazku, biocyd podaje się z szybkością, która ma za zadanie utrzymanie stałego pH biocydu wynoszącego co najmniej 8,0 w czasie jego wytwarzania. 30 [0057] FIG. 2 jest podobna do FIG. 1, zawiera podobne wskaźniki numeryczne odnoszące się do elementów układu z FIG. 2, które są takie same jak w układzie z FIG. 1, i które działają w ten sam sposób. Na FIG. 2, zastosowano jedynie pojedynczy przewód 12 przepływu i nie ma mieszalnika 21. Roztwór ze zbiornika 4 wprowadza się do przewodu 12 przed miejscem wprowadzania roztworu ze zbiornika 6 do przewodu przepływu. W tym ustawieniu, w obecności rozcieńczenia 35 utleniacza może tworzyć się rozcieńczenie związku zawierającego azot lub jego soli, z lub bez bromku, tak długo jak stosunek molowy związku zawierającego azot lub jego soli do utleniacza chloranowego (I) wynosi co najmniej 1:1. Rozcieńczenia mieszają się w miarę jak przepływają przez przewód 12 i na zewnątrz przez rurę 16, która jak pokazano na Fig. 2 stanowi kontynuację przewodu 12. 40 [0058] Zgodnie z odmianami urządzenia przedstawionego na Fig. 1, bromek można rozcieńczać i wprowadzać do mieszalnika 21 oddzielnie od związku zawierającego azot. Zgodnie z odmianami od tego co zostało przedstawione na Fig. 2, bromku można wprowadzać do przewodu 12 14 oddzielnie od związku zawierającego azot, pod warunkiem, że bromek nie wprowadza się do przewodu 12 przed miejscem, w którym wprowadza się do przewodu 12 związek zawierający azot. Należy zauważyć, że zgodnie z przedstawionymi w niniejszym opisie postaciami [0059] wynalazku, utleniacz chloranowy (I) rozcieńcza się przed mieszaniem ze związkiem zawierającym 5 azot lub jego solą. [0060] W kontekście niniejszego zgłoszenia patentowego, określenie ?skuteczny?, w kontekście jego użycia w odniesieniu do biocydu, oznacza, iż biocyd cechuje się zdolnością zwalczania wzrostu drobnoustrojów, o czym świadczy jego zdolność do zabijania co najmniej 50% drobnoustrojów w ciekłej próbce testowej w czasie 3 godzin od podania, przy czym pozostała ilość 10 biocydu, wyrażona jako całkowity chlor, wynosi co najmniej 0,5 ppm. [0061] W niniejszym zgłoszeniu, poprzez określenie ?cykl roboczy? rozumie się stosunek pomiędzy (a) ilością czasu podawania biocydu do wody, na którą zamierza się oddziaływać i (b) ilością czasu, w której nie podaje się biocydu do wody, na którą zamierza się oddziaływać. [0062] Należy również zauważyć, że kontekście zwalczania warstwy biologicznej, zgodnie z 15 postaciami wynalazku nie musi być konieczne zabijanie drobnoustrojów znajdujących się w tej warstwie biologicznej w celu zwalczania warstwy biologicznej, oraz że zwalczanie warstwy biologicznej w takich przypadkach może być przywołane wskutek bezpośredniej obserwacji zmniejszenia obecności warstwy biologicznej lub z obserwacji, przykładowo, zmniejszonego wytwarzania ATP, zmniejszonego wytwarzania katalazy lub innych mierzalnych zmiennych, które 20 można powiązać ze zwalczaniem warstwy biologicznej lub ulepszeniem wydajności działania układu poddanego oddziaływaniu. [0063] Niniejszy wynalazek będzie można lepiej zrozumieć dzięki następującym obrazującym przykładom jego postaci wykonania. Część doświadczalna: 25 SERIA 1 [0064] Ogólnie: Testy przeprowadzono w wodnym układzie testowym składającym się w każdym przypadku z dejonizowanej (DI) wody do której dodano skrobię (?7,5 g/l), wodorotlenek wapnia (94 ppm) i wodorowęglan sodu (1320 ppm); pH doprowadzono do 8,17 stosując kwas chlorowodorowy. Wytworzono zawiesinę drobnoustrojów z próbki różowego szlamu usuniętego z powierzchni 30 maszyny papierniczej. Drobnoustroje (MO) hodowano w 37°C. [0065] Jako próby kontrolne, w każdym teście (a) biocyd dodano jedynie do Wody DI i (b) próbkę pożywki pozostawiono bez oddziaływania biocydem. [0066] W poniższych przykładach, biocydy, spośród których niektóre były zgodne z postaciami wykonania niniejszego wynalazku wytworzono poprzez symulację wytwarzania biocydów jak 35 opisano powyżej. Do każdego zbiornika testowego dodano odpowiednią objętość roztworu zawierającego biocyd, biorąc pod uwagę końcowe żądane stężenie biocydu po dodaniu do zbiornika testowego. Szybkość rozpadu biocydowego składnika czynnego monitorowano w poniższych przykładach poprzez pomiar pozostałej całkowitej zawartości chloru w koncentracie. Przykład 1: Potencjał utleniająco-redukujący (ORP) 40 [0067] Przy zastosowaniu elektrody ORP (WTW), zmierzono potencjały utleniająco-redukujące zgodnie z G. Degramont, ?Water Treatment Handbook?, Springer-Verlag, 1991, str. 249-250, którą przytacza się w niniejszym opisie jako źródło literaturowe. 15 [0068] Zgodnie z tym przykładem przeprowadzono cztery testy: Test 1: Zgodnie z patentem Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 6478972 (?Shim?), sulfaminian sodu (14,62 g kwasu sulfaminowego rozpuszczone w 100 ml wody DI zawierającej 7,2 g NaOH) i chloran (I) sodu (10,5% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2, roztwór dostępny w handlu) 5 zmieszano (stosunek molowy sulfaminianiu do Cl2 1,007:1) w celu wytworzenia, zgodnie z nazewnictwem Shim, ?stabilizowanego roztworu chloranu (I)?. Otrzymaną mieszaninę dodano bezpośrednio do każdego z wodnych układów testowych, w określonych objętościach w celu utrzymania poziomów podawania równym odpowiednio 4,2, 8,4 i 12,6 ppm (wyrażone jako całkowity chlor). 10 Test 2: Zgodnie z Shim, zmieszano sulfaminian sodu (14,62 g kwasu sulfaminowego rozpuszczone w 100 ml wody DI zawierającej 7,2 g NaOH) i chloran (I) sodu (10,5% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2, roztwór dostępny w handlu) (stosunek molowy sulfaminianu do Cl2 1,007:1) w celu wytworzenia, zgodnie z nazewnictwem Shim, ?stabilizowanego roztworu chloranu (I)?. Ze ?stabilizowanym roztworem chloranu (I)? zmieszano bromek sodu (15,5% (stężenia masowego)) 15 (stosunek molowy Br - do Cl2 1,014:1). Zaobserwowano nieznaczną zmianę koloru po dodaniu NaBr do ?stabilizowanego koncentratu chloranu (I)?. Odpowiednią objętość otrzymanej mieszaniny dodano natychmiast do każdego z wodnych układów testowych, w określonych objętościach w celu utrzymania poziomów podawania równych odpowiednio 4,2, 8,4 i 12,6 ppm (wyrażone jako całkowity chlor). 20 Test 3: Zgodnie z Shim, zmieszano sulfaminian sodu (14,62 g kwasu sulfaminowego rozpuszczone w 100 ml wody DI) i chloran (I) sodu (10,5% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2, roztwór dostępny w handlu) (stosunek molowy kwasu sulfaminowego do Cl2 1,007:1) w celu wytworzenia, zgodnie z nazewnictwem Shim, ?stabilizowanego roztworu chloranu (I)?. Ze ?stabilizowanym roztworem chloranu (I)? zmieszano bromek sodu (15,5% (stężenia masowego)) (stosunek molowy 25 Br do Cl2 1,014:1). Zaobserwowano znaczną zmianę koloru po dodaniu NaBr do ?stabilizowanego roztworu chloranu (I)?. Otrzymaną mieszaninę dodano natychmiast do każdego z wodnych układów testowych, w określonych objętościach w celu utrzymania poziomów podawania równych odpowiednio 4,2, 8,4, i 12,6 ppm (wyrażone jako całkowity chlor). Test 4: Zgodnie z Shim, zmieszano kwas sulfaminowy (14,62 g w 100 ml wody DI) i chloran (I) 30 sodu (10,5% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2, roztwór dostępny w handlu). Mieszaninę dodano natychmiast do każdego z wodnych układów testowych, w określonych objętościach w celu utrzymania poziomów podawania równych odpowiednio 4,2, 8,4, i 12,6 ppm (wyrażone jako całkowity chlor). Jednocześnie do układu wodnego dodano oddzielnie NaBr (15,5% (stężenia - masowego), stosunek molowy Br do Cl2 1,014:1). 35 [0069] W testach 2, 3 i 4, ORP zmierzono po dwóch godzinach od dodania biocydu do układu wodnego. Wyniki przedstawiono w Tabeli 1, w której ppm odnosi się do poziomu podawania biocydu, wyrażonego jako Cl2: Tabela 1 ORP (miliwolty) Oddziaływanie test 4 test 2 test 3 8,4 ppm, tylko DI 340 405 420 16 4,2 ppm 238 310 348 8,4 ppm 231 294 330 12,6 ppm 250 284 295 0 ppm 200 200 200 [0070] Wyniki w Tabeli 1 pokazują, iż porządek i sposób dodawania substancji chemicznych w sposobie zgodnie z Shim jest znaczący, tak jak rodzaj substancji chemicznych. 17 Przykład 2: Resztkowy Chlor Całkowity [0071] Resztkowy chlor całkowity w układzie wodnym zmierzono po 10 minutach i 24 godzinach od dodania biocydu, stosując metodę kolorymetryczną DPD (patrz ?Standard Methods for Examination of Waste and Waste Water?, wyd. 17 (1989), str. Od 4-62 do 4-64, które przytacza się 5 w niniejszym opisie jako źródło literaturowe). Jak wiadomo ze stanu techniki, szybkość rozpadu utleniacza w układzie wodnym jest zależna od tego układu, tj. rozpad danego utleniacza jest powtarzalny w danym układzie wodnym. [0072] Test 4 jest taki sam jak Test 4 przeprowadzony w Przykładzie 1. [0073] Test 5: nie będący postacią niniejszego wynalazku, zmieszano sulfaminian sodu (14,62 g 10 kwasu sulfaminowego rozpuszczone w 100 ml wody DI zawierającej 7,2 g NaOH) z NaBr (15,5 g w 100 ml wody DI) (oba sulfaminian sodu i NaBr o wartościach równomolowych względem chloranu (I) sodu) i rozcieńczono w wodzie DI. Chloran (I) sodu (10,5% (stężenia masowego), wyrażone jako Cl2) rozcieńczono w wodzie DI (do uzyskania stężenia 4200 ppm, 0,42% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2, równomolowo względem sulfaminianu i jonu bromkowego). Dwa 15 rozcieńczone roztwory zmieszano zgodnie z opisaną powyżej procedurą. Biocyd dodano natychmiast do układu wodnego przy poziomie podawania równym 2,1, 4,2 i 6,3 ppm wyrażonym jako całkowity chlor. Wyniki przedstawiono w Tabeli 2 (przedstawiono wyrażone jako całkowity chlor jako odsetek wsadu). Tabela 2 Oddziaływanie Całkowity Cl2 (jako % wsadu) test 4 -10 min test 4 - 24 godziny test 5 - 10 min test 5 - 24 godziny 48,8 53,6 4,2 ppm, DI 119,05 107,1 2,1 ppm 42,86 2,4 57,14 50 71,4 57,1 8,4 ppm, DI 4,2 ppm 31 19,05 6,3 ppm 8,4 ppm 29,8 27,4 12,6 ppm 39,7 34,1 *W próbkach kontrolnych w których podawanie biocydu wynosiło 0 ppm, całkowity Cl2 wynosił 0 ppm zarówno po 10 minutach jak i 24 godzinach. 20 Przykład 3: Stężenie adenozynotrifosforanu (ATP) [0074] Poziomy ATP służą jako miernik aktywności biochemicznej drobnoustrojów i jako takie służą jako dobry model żywotności hodowli drobnoustrojów po ich ekspozycji na biocyd. Zatem w układzie wodnym z opisanych powyżej Testów 4 i 5, stężenie ATP zmierzono po 20 minutach od 25 dodania biocydu. Wyniki przedstawiono w Tabeli 3. Tabela 3 Oddziaływanie test 4 test 5 ATP (ng/ml) ATP (ng/ml) 0,58 2,1 ppm 4,2 ppm 6,3 ppm 0,75 0,53 0,44 18 8,4 ppm 0,7 12,6 ppm 0,56 0 ppm 0,61 0,61 Przykład 4: Całkowita liczba zliczonych drobnoustrojów tlenowych [0075] Ogólna procedura prowadzenia testów liczby zliczonych żywotnych drobnoustrojów w tym i innych przykładach, jeśli nie zaznaczono inaczej: przygotowano 10-krotne seryjne rozcieńczenia 5 każdej z następujących próbek testowych układu wodnego w sterylnym roztworze soli fizjologicznej zawierającym tiosiarczan sodowy po 30 minutach od dodania biocydu do układów wodnych; otrzymane seryjnie dziesięciokrotnie rozcieńczone roztwory zmieszano z odpowiednim agarem; kolonie na agarze zliczono po 48 godzinach inkubacji w 30°C i przedstawiono jako cfu/ml. [0076] Test 5 jest taki sam jak test 5 przeprowadzony w powyższych Przykładach 2 i 3. 10 [0077] Test 6: Biocyd wytworzono poprzez rozcieńczenie roztworu sulfaminianu sodu (wytworzony z 14,62 g sulfaminianu sodu w 100 ml Wody DI zawierającej 7,2 g NaOH, 5850 ppm) w wodzie DI w celu otrzymania rozcieńczenia równomolowego odpowiadającego 4200 ppm chloru, rozcieńczenie chloranu (I) sodu w wodzie DI (do stężenia 4200 ppm, 0,42% (stężenia masowego)), zmieszanie dwóch rozcieńczeń i natychmiastowe dodanie odpowiedniej objętości mieszaniny do 15 układu wodnego, na który zamierzano oddziaływać, jak opisano powyżej. [0078] Próbki zliczonych żywotnych tlenowych MO pobrano po upływie czasu kontaktowania równego 30 minut. Wyniki Testów 5 i 6 przedstawiono w Tabelach 4 i 4A. Tabela 4 Oddziaływanie Test 6 test 5 dawkowanie, Cl2 Tlenowe cfu/ml Tlenowe cfu/ml 5 5,86 x 10 5 1,30 x 10 2,1 ppm 1,30 x 10 0 ppm 1,30 x 10 4 5 cfu = jednostki tworzące kolonie Tabela 4A Oddziaływanie Test 6 test 5 dawkowanie, Cl2 Tlenowe cfu/ml (% uśmierconych) Tlenowe cfu/ml (% uśmierconych) 2,1 ppm 0% 55% 20 [0079] Wyniki w Tabelach 4 i 4A pokazują, iż w wyniku wytworzenia biocydu poprzez początkowe wytworzenie rozcieńczonej mieszaniny bromku i sulfaminianu, a następnie mieszanie tej mieszaniny z rozcieńczonym chloranem (I) i wstrzykiwanie produktu do cieczy, na którą zamierza się oddziaływać, jednocześnie zapewniając, iż nie występuje nadmiar utleniacza (chloranu (I)) 25 podczas wytwarzania biocydu, uzyskuje się bardziej wydajny biocyd niż w przypadku mieszania rozcieńczonego sulfaminianu z rozcieńczonym chloranem (I) i wstrzykiwania produktu do cieczy, na którą zamierza się oddziaływać. Przykład 5: Zliczona liczba żywotnych drobnoustrojów w pożywce zawierającej wysokie ilości cukrów 30 [0080] Test 7: Biocyd wytworzono poprzez rozpuszczanie siarczanu guanidyny w wodzie DI (0,647 g siarczanu guanidyny (MW 216,22) w 100 ml wody DI), rozcieńczenie chloranu (I) sodu w 19 wodzie DI (do stężenia 4200 ppm, 0,42% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2), mieszanie dwóch rozcieńczeń i natychmiastowe dodawanie odpowiedniej objętości mieszaniny do układu wodnego, na który zamierza się oddziaływać, jak opisano powyżej. [0081] Test 8: Wytworzono biocyd poprzez mieszanie siarczanu guanidyny (0,647 g) z NaBr (0,62 5 g, NaBr wartość równomolowa względem chloranu (I) sodu) w 100 ml wody DI, rozcieńczenie chloranu (I) sodu w wodzie DI (do stężenia 4200 ppm, 0,42% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2), mieszanie dwóch rozcieńczeń i bezpośrednie dodanie odpowiedniej objętości mieszaniny do układu wodnego, na który zamierza się oddziaływać. Wyniki przedstawiono w Tabeli 5, która przedstawia liczbę jednostek tworzących kolonie (cfu) wykorzystujących cukier oraz w Tabeli 5A, 10 która przedstawia te same dane wyrażone w % przeżycia względem próby kontrolnej, na którą nie podziałano biocydem. Tabela 5 Oddziaływanie Test 7 Test 8 cfu wykorzystujące cukier / ml cfu wykorzystujące cukier / ml 0 0 4,2 ppm, tylko DI 2,1 ppm 2 9,20 x 10 3,30 x 10 4,2 ppm 9,80 x 1 2 0 4,00 x 10 6,3 ppm 8,00 x 10 5,00 x 10 4 1,06 x 10 0 ppm 1,06 x10 2 4 Tabela 5A Oddziaływanie 15 Test 7 test 8 % przeżycia - cfu wykorzystujące cukier / ml % przeżycia - cfu wykorzystujące cukier / ml 2,1 ppm 8,68 3,11 4,2 ppm 9,25 0,38 6,3 ppm 0,75 0,42 0 ppm 100,00 100,00 [0082] Wyniki w Tabelach 5 i 5A pokazują, iż w opisanych warunkach, biocyd wytworzony poprzez mieszanie siarczanu guanidyny z rozcieńczonym chloranem (I) jest mniej wydajny niż biocyd wytworzony poprzez początkowe mieszanie siarczanu guanidyny i bromku sodu, a następnie mieszanie tej mieszaniny z rozcieńczonym chloranem (I). Przykład 6: Wydajność wytwarzania biocydu 20 [0083] Zmierzono resztkowy chlor całkowity we wszystkich testach kontrolnych (biocyd w wodzie DI) dla opisanych powyżej Testów 1-6. Wyniki przedstawiono w Tabeli 6. Tabela 6 %Cl2 -10 min %Cl2 - 20 godzin test 1 (Shim i inni) 59,5 54,8 test 2 (Shim i inni) 40,5 26,2 test 3 (Shim i inni) 48,8 38,1 test 4 (Shim i inni) 48,8 54,9 20 test 5 119 107,1 test 6 88,1 78,6 [0084] Wyniki w Tabeli 6 pokazują, iż ?stabilizowany chloran (I)? i biocydy wytworzone zgodnie z Shim i inni cechują się niską początkową wartością resztkowości. [0085] Świadczy to o rozpadzie biocydu zgodnego z Shim i inni podczas jego wytwarzania. W 5 kilku przypadkach biocydy wytworzone sposobem według Shim i inni również ulegały szybszemu rozpadowi podczas pierwszych 20 godzin od dodania do wody, na którą zamierzano oddziaływać. SERIA 2 [0086] Środowiska reakcji były podobne jak środowiska opisane dla serii 1. Przykład 7: Porównanie oddziaływania na bakterie tlenowe i beztlenowe przy zastosowaniu 10 karbaminianu amonu i węglanu amonu [0087] Biocydy wytworzono z chloranu (I) sodu i albo karbaminianu amonu albo węglanu amonu w obecności i przy braku obecności bromku sodu, jak opisano poniżej i natychmiast dodano do próbek, na które zamierzano oddziaływać. Zbiorniki testowe zaszczepiono MO 48 godzin przed dodaniem biocydu. 15 [0088] Wytworzono roztwór węglanu amonu w wodzie DI (11,71 g węglanu amonu w 100 ml Wody DI) i dodatkowo rozcieńczono w wodzie DI do uzyskania końcowego stężenia równego 4680 ppm. Chloran (I) sodu rozcieńczono w wodzie DI (do stężenia 4200 ppm, 0,42% (stężenia masowego) wyrażone jako całkowity chlor). Jak opisano powyżej, rozcieńczenia zmieszano w celu uzyskania równomolowych ilości chloranu (I) i węglanu amonu w celu utworzenia biocydu (2100 ppm 20 wyrażone jako całkowity chlor), którego odpowiednie objętości natychmiast dodano do zbiorników testowych. [0089] W analogiczny sposób wytworzono karbaminian amonu w wodzie DI (11,71 g karbaminianu amonu w 100 ml wody DI) i dodatkowo rozcieńczono w wodzie DI do stężenia równego 4680 ppm i zmieszano z rozcieńczonym roztworem chloranu (I) sodu (4200 ppm, 0,46% 25 (stężenia masowego) wyrażone jako całkowity chlor) i odpowiednie objętości otrzymanego biocydu (2100 ppm wyrażone jako całkowity chlor) natychmiast dodano do zbiorników testowych. [0090] Zmierzono ATP po 25 minutach i 120 minutach od dodania biocydu. Resztkowy chlor całkowity zmierzono po 5 minutach od dodania biocydu i pobrano próbki zliczonych żywotnych kolonii po 30 minutach czasu kontaktowania. 30 [0091] Testy powtórzono, tym razem z mieszaniem bromku sodu (6200 ppm) z węglanem amonu lub karbaminianem amonu przed zmieszaniem z chloranem (I) sodu. [0092] Zmierzono poziomy ATP, całkowite ilości bakterii tlenowych, wzrost na pożywce wzrostowej zawierającej wysokie ilości cukru, i wyniki zabijania bakterii beztlenowych. Wyniki przedstawiono w Tabelach 7A-7E. Tabela 7A: Porównanie poziomów ATP (ng/ml) zmierzonych po 25 min 35 Oddziaływanie węglan amonu węglan amonu + NaBr 1,4 ppm 25,87 2,8 ppm 20 17,2 19,2 13,5 5,6 ppm 8,8 21,2 10,13 26,7 karbaminian amonu karbaminian amonu + NaBr 30,7 21 8,4 ppm 16 6,7 14 ppm 2,6 28 ppm 1,59 Ślepa 2,3 3,33 1,16 15,6 40 Tabela 7B: porównanie poziomów ATP (ng/ml) zmierzonych po 120 min ? potencjał ponownego wzrostu Oddziaływanie węglan amonu węglan amonu +NaBr 1,4 ppm 89,3 2,8 ppm 101,3 109,3 81,33 117,33 5,6 ppm 41,3 29,3 23,3 23,33 8,4 ppm 8,9 karbaminian amonu + NaBr 66,7 2,5 14 ppm 1,43 28 ppm 0,47 Ślepa karbaminian amonu 0,77 1,05 0,22 94,7 110,7 Tabela 7C: porównanie całkowitej liczby bakterii tlenowych, cfu/ml po 30 min czasu kontaktowania Oddziaływanie węglan amonu 1,4 ppm 3,00 x 10 2,8 ppm 5,00 x 10 5,6 ppm 5,00 x 10 8,4 ppm 4,00 x 10 8 karbaminian amonu 5,00 x 10 7 karbaminian amonu + NaBr 7 2,70 x 10 7 1,10 x 10 7 2,40 x 10 7 6 9,44 x 10 6 7,60 x 10 6 3,20 x 10 6 6,60 x 10 4 3,60 x 10 4 2,80 x 10 5 4,16 x 10 4 4,60 x 10 7 6 5 14 ppm 3,20 x10 28 ppm 4,40 x 10 4 4,80 x 10 7 Ślepa 5 węglan amonu + NaBr 7 4,80 x 10 4,60 x 10 7 Tabela 7D: porównanie wzrostu na pożywce wzrostowej o wysokiej zawartości cukru (cfu/ml), po 30 min czasu kontaktowania Oddziaływanie węglan amonu węglan amonu + NaBr 1,4 ppm 3,00 x 10 2,8 ppm 3,00 x 10 5,6 ppm 3,00 x 10 8,4 ppm 3,00 x 10 7 7 1,22 x 10 5 1,10 x 10 5 4,00 x 10 3 7 1,80 x 10 4 1,00 x 10 2 1,00 x 10 3 1,00 x 10 1 1,00 x 10 1 1,00 x 10 1 2,00 x 10 1 3,00 x 10 8 4 2,00 x 10 2 28 ppm 2,00 x 10 2 5,00 x10 3,00 x 10 karbaminian amonu + NaBr 7 14 ppm Ślepa karbaminian amonu 7 Tabela 7E: całkowita liczba zliczonych drobnoustrojów beztlenowych (cfu/ml), po 30 min czasu kontaktowania Oddziaływanie węglan amonu węglan amonu + NaBr 1,4 ppm 3,00 x 10 2,8 ppm 2,00 x 10 karbaminian amonu karbaminian amonu + NaBr 7 6 1,00 x 10 4 3,00 x 10 7 1,00 x 10 3 22 6 5,6 ppm 5,00 x 10 8,4 ppm 2,00 x 10 2,10 x 10 4 3 3,40 x 10 4 3,00 x 10 3 1,00 x 10 3 14 ppm 1,00 x 10 2 1,00 x 10 1 2,00 x 10 2 28 ppm 1,00 x 10 2 1,00 x 10 1 1,00 x 10 2 3,00 x 10 7 7 Ślepa 3,00 x 10 SERIA 3 Przykład 8: Porównanie właściwości biobójczych biocydów wytworzonych z użyciem sulfaminianu amonu, siarczanu amonu, kwasu sulfaminowego i karbaminianu amonu. 5 [0093] Środowisko reakcji: 4 litry wody DI zawierającej 200 ml gotowanej skrobi, 5,29 g NaHCO3 i 0,52 g CaO. Wartość pH doprowadzono z użyciem HCl do 8,23. [0094] Jak opisano we wcześniejszych przykładach, biocydy wytworzono w następujący sposób: Test 9: Roztwór kwasu sulfaminowego (14,62 g kwasu sulfaminowego w 100 ml wody DI) rozcieńczono (4 ml roztworu w 100 ml wody DI) i dodano NH3 (0,5 ml, 25% (stężenia masowego) w 10 wodzie). Rozcieńczony NaOCl (4 ml roztworu zawierającego 14% (stężenia masowego) NaOCl wyrażone jako Cl2 rozcieńczono w 100 ml wody DI) zmieszano z rozcieńczonym kwasem sulfaminowym. Test 10: Roztwór siarczanu amonu (19,8 g/100 ml wody DI) rozcieńczono (2 ml roztworu/100 ml wody DI). Roztwór NaOCl (14% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2 w wodzie) rozcieńczono 15 w wodzie DI (4 ml roztworu/100 ml) i zmieszano z rozcieńczonym roztworem siarczanu amonu. Test 11: Roztwór kwasu sulfaminowego (14,62 g/100 ml wody DI) rozcieńczono (4 ml roztwór/100 ml wody DI) i zmieszano z rozcieńczonym NaOCl (4 ml 14% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2 roztworu NaOCl /100 ml wody DI). Test 12: Roztwór karbaminianu amonu (11,55 g/100 ml wody DI) rozcieńczono (4 ml roztworu/100 20 ml wody DI) i zmieszano z rozcieńczonym NaOCl (4 ml 14% (stężenia masowego) wyrażone jako Cl2 roztworu NaOCl / 100 ml wody DI). [0095] W testach 9-12, odpowiednią objętość otrzymanego biocydu natychmiast dodano do wody zawierającej MO z różowego szlamu, jak opisano powyżej i zmierzono całkowitą ilość resztkowego chloru w poddanej oddziaływaniu wodzie/pożywce po 5 minutach i 12 godzinach. Wyniki 25 przedstawiono w Tabelach 8A i 8B. Tabela 8A: Całkowita ilość resztkowego chloru po 5 minutach (ppm): 5 min 5 min 5 min 5 min wsad jako Cl2 (ppm) H2NSO3NH4 (NH4)2SO4 H2NSO3H H2NCO2NH4 1,4 (pr. kontrolna - tylko woda DI) 1,4 1,6 0,9 1,2 1,4 0 0 0,3 0 2,8 1,3 0,9 0,7 0,2 7 4,9 5 4 1,3 14 10,7 8,1 10,7 10,2 Tabela 8B: Całkowita ilość resztkowego chloru po 12 godzinach (ppm): wsad jako Cl2 (ppm) 12 godzin 12 godzin 12 godzin 12 godzin H2NSO3NH4 (NH4)2SO4 H2NSO3H H2NCO2NH4 23 1,4 (pr. kontrolna - tylko woda DI) 1,1 1,1 0,9 1,2 1,4 0 0 0,3 0 2,8 0,1 0 0,3 0,2 7 1,1 1,2 2,9 1,3 14 4,1 3,8 9,2 3,9 [0096] Wyniki w Tabelach 8A i 8B pokazują, że biocydy pochodzące od kwasu sulfaminowego i sulfaminianu amonu były najbardziej trwałymi biocydami po 5 minutach. Biocyd pochodzący od kwasu sulfaminowego pozostawał trwały i wykazywał wysoką całkowitą ilość resztkowego chloru 5 po 12 godzinach. [0097] Wartości ATP dla MO wzrastających na pożywce wzrostowej, na którą oddziaływano biocydami wytworzonymi w Testach 9-12, otrzymano po 30 minutach i 12 godzinach od dodania biocydu do pożywki wzrostowej. Wyniki przedstawiono w Tabelach 8C i 8D. Tabela 8C: ATP zmierzone po 20 minutach od podania biocydu ATP-20 min ATP-20 min ATP-20 min ATP-20 min wsad jako Cl2 (ppm) H2NSO3NH4 (NH4)2SO4 H2NSO3H H2NCO2NH4 1,4 25500 24000 31500 39000 2,8 19500 28500 26000 16500 7 9950 16000 26000 14000 14 5200 2850 12000 4500 Ślepa 24500 20500 37000 29000 10 Tabela 8D: ATP zmierzone po 12 godzinach od podania biocydu (rlu) ATP-12 godz. ATP-12 godz. ATP-12 godz. ATP-12 godz. wsad jako Cl2 (ppm) H2NSO3NH4 (NH4)2SO4 H2NSO3H H2NCO2NH4 1,4 90000 94500 83000 87500 2,8 8550 6000 76000 3950 7 435 460 42000 560 14 380 390 14500 300 Ślepa 87500 90000 95500 95500 [0098] Wnioski: przy poziomie podawania 1,4 ppm, nie uzyskano efektu zwalczania i MO kontynuowały swój wzrost. Przy poziomie podawania 2,8 ppm wyrażonym jako całkowity chlor nie uzyskano oddziaływania w odniesieniu do biocydu wytworzonego z kwasu sulfaminowego, pomimo 15 wyższej ilości resztkowej w wodzie procesowej. Przy 2,8 ppm uzyskano lepsze działanie zwalczające z użyciem siarczanu amonu w porównaniu z sulfaminianem sodu i wciąż lepsze działanie zwalczające przy użyciu karbaminianu amonu po 30 minutach jak również po 12 godzinach. [0099] Próbki testowe dla Testów 9-12 sprawdzono pod względem ilości żywotnych zliczonych 20 MO tlenowych, beztlenowych i wysokocukrowych (cfu/ml) po czasie kontaktowania wynoszącym 30 minut. Wyniki przedstawiono w Tabelach 8E-8G. Tabela 8E: Wpływ biocydów na wzrost tlenowych MO, czas kontaktowania 30 minut 24 Tlenowe MO (cfu/ml), 30 minut wsad jako Cl2 (ppm) H2NSO3NH4 (NH4)2SO4 H2NSO3H 6 6 1,08 x 10 9,70 x 10 5 5 5,40 x 10 5 8,96 x 10 5 5 8,08 x 10 5 5,84 x 10 5 5 7,36 x 10 5 7,50 x 10 4 6 1,10 x 10 6 1,34 x 10 6 1,4 1,29 x 10 6 2,8 6,16 x 10 5 6,40 x 10 7 4,00 x 10 5 3,60 x 10 14 2,40 x 10 5 1,80 x 10 Ślepa 1,20 x 10 6 1,44 x 10 1,40 x 10 H2NCO2NH4 Tabela 8F: Wpływ biocydów na wzrost beztlenowych MO, czas kontaktowania 30 minut Beztlenowe MO (cfu/ml), 30 minut wsad jako Cl2 (ppm) H2NSO3NH4 (NH4)2SO4 1,4 1,50 x 10 3 1,00 x 10 2,8 1,00 x 10 1 1,00 x 10 7 1,00 x 10 1 1,00 x 10 14 1,00 x 10 1 1,00 x 10 Ślepa 1,00 x 10 3 1,00 x 10 H2NSO3H 1 2,50 x 10 1 1,00 x 10 1 2,00 x 10 1 3,00 x 10 3 1,00 x 10 H2NCO2NH4 3 1,00 x 10 1 1 1,00 x 10 1 2 1,00 x 10 1 2 1,00 x 10 1 3 1,00 x 10 3 Tabela 8G: Wpływ biocydów na wzrost MO na pożywkach wysokocukrowych, czas kontaktowania 30 minut Wysokocukrowe MO (cfu/ml), 30 min wsad jako Cl2 (ppm) H2NSO3NH (NH4)2SO4 H2NSO3H 5 4 6,40 x 10 1,79 x 10 5 2 3,32 x 10 4 2,00 x 10 2 1 8,72 x 10 4 1,00 x 10 1 1 7,30 x 10 3 1,00 x 10 1 5 7,00 x 10 4 1,10 x 10 5 1,4 6,24 x 10 4 2,8 5,00 x 10 2 4,00 x 10 7 1,00 x 10 1 1,00 x 10 14 1,00 x 10 1 1,00 x 10 Ślepa 1,20 x 10 5 1,10 x 10 1,03 x 10 H2NCO2NH4 [0100] Wyniki przedstawione w Tabelach 8E-8G wyraźnie wskazują na różnice pod względem 5 liczby żywotnych kolonii po czasie kontaktowania wynoszącym 30 minut. Biocyd wytworzony z użyciem karbaminianu amonu wykazywał lepsze właściwości niż inne testowane biocydy pod względem zwalczania tlenowych MO. SERIA 4 Przykład 9: Porównanie właściwości biobójczych biocydów wytworzonych z użyciem 10 różnych związków zawierających azot lub soli [0101] Pożywka testowa A: 500 ml zanieczyszczonej zawiesiny glinki i 200 ml gotowanej skrobi zmieszano z 5 litrami wody wodociągowej i zaszczepiono warstwą biologiczną usuniętą z obszaru powierzchni papierni. [0102] Pożywka testowa B: 0,46 g siarczku sodu dodano do 2 litrów zawiesiny glinki z pożywki 15 testowej A. [0103] Ze względu na wysoką mętność próbek, wiarygodny pomiar resztkowego całkowitego chloru nie był możliwy do przeprowadzenia. Pomiar jakościowy całkowitego chloru potwierdził, iż większość biocydu została zużyta przez tę pożywkę testową. 25 [0104] Próbki zliczonych żywotnych kolonii usunięto po czasie kontaktowania wynoszącym 1 godzinę. [0105] Jak opisano powyżej, biocydy wytworzono poprzez zmieszanie rozcieńczeń poniższych substancji z rozcieńczonym chloranem (I) sodu: Nr Testu Rodzaj Stosunek molowy względem NaOCl 13 Mieszanina glicyny i wodorotlenku amonu 1:1 14 sulfaminian amonu 1:1 15 karbaminian metylu 1:1 16 N,N-dimetyloamon N,N-dimetylokarbaminian 1:1 17 karbaminian amonu + HCl (HCl dodano do karbaminianu amonu przed zmieszaniem z NaOCl, w celu zapewnienia wytworzenia biocydu przy pH 9,2) 1:1 18 siarczan amonu 2:1 19 siarczan amonu 2:1 20 karbaminian amonu + HCl (HCl dodano do karbaminianu amonu przed zmieszaniem z NaOCl, w celu zapewnienia wytworzenia biocydu przy pH 8,7) 1:1 21 Próba kontrolna -- 5 [0106] Utworzone biocydy natychmiast dodano w odpowiednich objętościach do próbek testowych i zmierzono stężenia tlenowych i beztlenowych MO. Zmierzono pH w czasie podawania biocydu i dwa dni później. Stężenia, w których podawano biocydy i wyniki podawania biocydu do pożywki testowej A przedstawiono w Tabeli 9A; stężenia, w których podawano biocydy i wyniki podawania 10 biocydu do pożywki testowej B przedstawiono w Tabeli 9B. Tabela 9A TEST Poziom podawania (jako Cl2, ppm) pH dzień 1 pH dzień 3 1,24 x 10 4 7,5 7,3 1,04 x 10 4 7,71 7,58 4 2,00 x 10 3 7,42 7,58 4 8,20 x 10 2 7,43 7,38 4 8,00 x 10 3 7,38 7,49 4 3,64 x 10 3 7,56 7,56 5 2,00 x 10 1 7,65 7,4 4 1,00 7,75 7,37 4 1,00 x 10 7,66 7,61 4 1,00 tlenowe beztlenowe 5 5 13CA 12 1,10 x 10 13CB 20 1,10 x 10 14CA 12 8,10 x 10 14CB 20 3,30 x 10 15CA 12 8,90 x 10 15CB 20 8,20 x 10 16CA 12 1,50 x 10 16CB 20 8,60 x 10 17CA 12 8,90 x 10 17CB 20 1,70 x 10 8,04 7,44 3 7,41 7,23 1,44 x 10 3 7,45 7,52 5 1,00 7,45 7,32 5 2,00 x 10 7,53 7,27 5 2,00 x 10 7,52 7,29 4 6,80 x 10 4 18CA 12 9,00 x 10 18CB 20 3,30 x 10 19CA 12 1,90 x 10 19CB 20 1,20 x 10 20CA 12 1,90 x 10 26 5 3,60 x 10 3 7,78 7,4 5 1,00 x 10 4 7,44 7,26 pH dzień 1 pH dzień 3 20CB 20 1,80 x 10 21C 0 9,90 x 10 Tabela 9B TEST Poziom podawania (jako Cl2, ppm) tlenowe 13SA 20 2,20 x 10 13SB 14SA 14SB 15SA 15SB 16SA 16SB 17SA 17SB 18SA 18SB 19SA 19SB 20SA 20SB 21 S (pr. kontrolna) [0107] 5 24 20 24 32 36 32 36 32 36 20 24 32 36 32 36 beztlenowe 5 5 1,60 x 10 4 4,50 x 10 4 2,50 x 10 4 4 8,18 7,43 3,00 x 10 4 8,29 7,35 1,70 x 10 2 8,31 7,66 2,60 x 10 3 8,48 7,46 8,49 7,63 8,64 8,47 3,00 x 10 4 4 3,00 x 10 4 5 1,00 8,29 7,6 5 1,00 8,49 7,57 3 1,00 8,74 8,68 3 1,00 9,50 x 10 7,60 x 10 1,60 x 10 1,50 x 10 8,70 x 10 6,60 x 10 5 8,85 8,82 8,01 7,35 8,24 7,58 3,00 x 10 4 5 3,00 x 10 4 4 1,00 8,35 8,36 3 1,00 8,41 8,48 4 1,00 8,63 8,6 3 1,00 8,67 8,64 7,8 7,37 2,40 x 10 1,40 x 10 3,00 x 10 1,70 x 10 1,60 x 10 8,10 x 10 5 0 3,00 x 10 9,20 x 10 3,00 x 10 4 Wyniki przedstawione w Tabelach 9A i 9B pokazują, iż pomimo dużej potrzeby zastosowania utleniacza w pożywce i zmierzonego śladowego występowania resztkowego chloru przy danych poziomach podawania biocydu, biocydy wytworzone z użyciem karbaminianu amonu i sulfaminianu amonu wykazywały zwalczanie wzrostu MO w silnie zainfekowanych próbkach. SERIA 5 [0108] Zastosowano dwie pożywki testowe: 10 GLINKA: 200 ml zawiesiny glinki dodano do 2 litrów wody wodociągowej przy pH 7,04. Pożywkę testową zaszczepiono MO z papierni. GLINKA + KWAS: 200 ml zawiesiny glinki dodano do 2 litrów wody wodociągowej i pH zmniejszono do 6,12 poprzez dodanie HCl. Dodano skrobię (100 ml gotowanej skrobi). Pożywki testowej nie zaszczepiono MO pochodzącymi z zewnątrz. 15 [0109] Do wszystkich próbek testowych podano 20 ppm biocydu wyrażonego jako całkowity chlor. Przykład 10 [0110] Jak opisano powyżej, biocydy wytworzono poprzez mieszanie rozcieńczeń poniższych substancji i rozcieńczonego chloranu (I) sodu: Nr Testu Rodzaj 22 Próba kontrolna ? brak biocydu Stosunek molowy względem NaOCl 27 23 węglan amonu 1:1 24 siarczan amonu 1:1 25 karbaminian amonu 1:1 26 karbaminian amonu + HCl (HCl dodany w celu zmniejszenia pH do 9,22) 1:1 [0111] Odpowiednie ilości wytworzonych biocydów natychmiast dodano do próbek testowych i zmierzono ilości żywotnych kolonii tlenowych i beztlenowych po 60 minutach od podania. Wartość pH zmierzono w czasie podawania biocydu i trzy dni później. Stężenia, w których podano biocydy i 5 wyniki podawania biocydu przedstawiono w Tabeli 10. Tabela 10 TEST warunki Stęż. (jako Cl2, ppm) tlenowe 22A glinka + kwas 0 5,00 x 10 22C glinka 0 1,50 x 10 23CB glinka 20 3,00 x 10 beztlenowe 1,02 x 10 4 6,64 Dane niedostępne 7 6,00 x 10 3 7,4 7,22 6 2,12 x 10 3 7,55 7,82 4 5,28 x 10 3 6,93 7,06 5 2,00 x 10 3 7,34 7,16 4 8,56 x 10 3 6,6 7,05 6 1,84 x 10 3 7,41 7,24 4 4,96 x 10 3 6,76 7,03 7 2,52 x 10 3 7,72 7,34 1,60 x 10 4 6,88 6,69 glinka + kwas 20 3,08 x 10 24CB glinka 20 8,00 x 10 24AB glinka + kwas 20 2,80 x 10 25CB glinka 20 3,00 x 10 25AB glinka + kwas 20 1,09 x 10 26CB glinka 20 3,00 x 10 glinka + kwas 20 pH dzień 3 4 23AB 26AB pH dzień 1 4 5,40 x 10 SERIA 6 [0112] Środowisko reakcji: 0,34 g Na2S dodano do 2 litrów wody wodociągowej zawierającej 200 10 ml zawiesiny gotowanej skrobi. Początkowy ORP: -263mv. W związku z tym, iż skrobia była zaszczepiona w sposób naturalny, tej pożywki testowej nie zaszczepiano hodowlą drobnoustrojów pochodzących z zewnątrz. Przykład 11 [0113] Analogicznie jak w Przykładzie 9, biocydy wytworzono z zastosowaniem następujących 15 rodzajów substancji i chloranu (I) sodu w następujących proporcjach: Nr Testu Rodzaj Stosunek molowy względem NaOCl 27 węglan amonu 1:1 28 cyjanuran amonu 1:1 29 sulfaminian amonu 1:1 30 karbaminian amonu 1:1 31 mieszanina 1:1 karbaminianu amonu i kwasu karbaminowego (HCl dodano w celu obniżenia pH do 9,2) 1:1 32 bromek amonu 1:1 28 33 karbaminian amonu 2:1 34 próba kontrolna - [0114] Wyniki, w tym chlor całkowity, przedstawiono w Tabeli 11: Tabela 11 TEST Poziom podawania (jako Cl2, ppm) Chlor całkowity (ppm) tlenowe 27A 47 2,5 8,80 x 10 pH dzień 1 pH dzień 3 pH dzień 4 5 1,00 8,94 8,85 7,67 6 1,00 8,88 7,98 7,5 6 1,00 8,83 7,99 7,43 5 1,00 9,12 9,1 8,19 6 1,00 8,94 8,3 7,55 6 1,00 8,88 8,79 7,58 3 1,00 9,1 9,07 8,71 6 1,00 8,51 7,72 7,45 28A 47 0,9 3,00 x 10 29A 47 1,2 3,00 x 10 30A 47 6 5,12 x 10 31A 47 1,5 2,00 x 10 32A 47 2,4 1,00 x 10 33A 47 4,9 1,50 x 10 34A 5 beztlenowe 0 0 8,00 x 10 [0115] Doświadczenie to przedstawia szczególny przypadek, w którym występuje wyjątkowo duża potrzeba zastosowania utleniacza z powodu obecności środka silnie redukującego (Na2S) i skrobi oraz produktów ubocznych jej rozpadu, które są wytwarzane przez dużą populację drobnoustrojów zakażających skrobię. Ekstremalne warunki takie jak te można często spotkać w środowiskach przemysłowych i rolniczych, takich jak gleba, procesy recyklingu, czynny szlam i odpady itp. 10 Przykład 12 [0116] Biocydy wytworzono w analogiczny sposób jak w Przykładzie 9, ale biocydy podano do zawiesiny glinki, jak opisano w Przykładzie 10 i dodatkowe biocydy wytworzono w ten sam sposób, przy czym dodano NaBr (ilość równomolowa względem chloranu (I) i związku zawierającego azot lub jego sól) do związku zawierającego azot lub jego soli przed rozcieńczeniem i mieszaniem z 15 rozcieńczeniem chloranu (I). Wyniki przedstawiono w Tabelach 12A i 12B. Tabela 12A TEST Stęż. (jako Cl2, ppm) Tlenowe Beztlenowe 13CA 12 1,10 x 10 5 1,24 x 10 4 13CB 20 1,10 x 10 5 1,04 x 10 4 14CA 12 8,10 x 10 4 2,00 x 10 3 14CB 20 3,30 x 10 4 8,20 x 10 2 15CA 12 8,90 x 10 4 8,00 x 10 3 15CB 20 8,20 x 10 4 3,64 x 10 3 16CA 12 1,50 x 10 5 2,00 x 10 16CB 20 8,60 x 10 4 1,00 1,00 x 10 17CA 12 8,90 x 10 4 17CB 20 1,70 x 10 4 1,00 6,80 x 10 3 1,44 x 10 3 18CA 12 9,00 x 10 4 18CB 20 3,30 x 10 4 29 19CA 12 1,90 x 10 5 1,00 19CB 20 1,20 x 10 5 2,00 x 10 1 20CA 12 1,90 x 10 5 2,00 x 10 1 20CB 20 1,80 x 10 5 3,60 x 10 3 21C 0 9,90 x 10 5 CA, CB = brak dodatku NaBr podczas wytwarzania biocydu Tabela 12B TEST Stęż. (jako Cl2, ppm) Tlenowe Beztlenowe 13CC 20 9,30 x 10 4 8,96 x 10 3 13CD 28 9,60 x 10 4 1,04 x 10 3 14CC 20 1,10 x 10 5 1,46 x 10 3 14CD 28 9,00 x 10 4 1,52 x 10 2 15CC 20 6,80 x 10 4 8,00 x 10 3 15CD 28 4,80 x 10 5 2,72 x 10 3 16CC 20 6,60 x 10 4 1,00 16CD 28 3,80 x 10 4 1,00 2,00 x 10 17CC 20 5,00 x 10 4 17CD 28 1,50 x 10 4 1,00 2,00 x 10 3 18CC 12 3,90 x 10 4 18CD 20 1,30 x 10 4 6,40 x 10 2 19CC 20 1,90 x 10 5 2,00 x 10 1 19CD 28 5,90 x 10 4 4,00 x 10 1 20CC 20 8,00 x 10 4 1,00 x 10 0 20CD 28 1,20 x 10 4 1,00 x 10 1 21C 0 9,90 x 10 5 CC, CD = dodatek NaBr podczas wytwarzania biocydu SERIA 7 Redukcja Na2S 5 [0117] Przygotowano serię pojemników, z których każdy zawierał 100 ml wody DI w której rozpuszczono ?5 mg siarczku sodu. Do każdego z pojemników dodano odpowiednią ilość utleniacza lub roztworu kontrolnego w następujący sposób: a. 0,08 g NaNO2 b. karbaminian amonu (110 mg) 10 c. Monochloramina (MCA) utworzona z siarczanu amonu i NaOCl (stosunek molowy 1:1, każdy ze składników wstępnie rozcieńczono przed mieszaniem, 15 ppm wyrażone jako całkowity chlor). d. MCA wytworzona z siarczanu amonu i NaOCl (stosunek molowy 1:1, każdy ze składników wstępnie rozcieńczono przed mieszaniem, 15 ppm wyrażone jako całkowity chlor) + 15 karbaminian amonu (110 mg). 30 e. Produkt reakcji karbaminianu amonu i chloranu (I) sodu (15 ppm wyrażone jako całkowity chlor) (stosunek molowy 1:1) + 100 ppm karbaminianu amonu f. Produkt reakcji karbaminianu amonu i chloranu (I) sodu (15 ppm wyrażone jako całkowity chlor), stosunek molowy 2:1 5 g. Produkt reakcji karbaminianu amonu i chloranu (I) sodu (15 ppm wyrażone jako chlor), stosunek molowy 1:1 h. Produkt reakcji bromku amonu i chloranu (I) sodu (15 ppm wyrażone jako chlor), stosunek molowy 1:1, + karbaminian amonu (100 mg). i. Produkt reakcji bromku amonu i karbaminianu amonu z chloranem (I) sodu (15 ppm 10 wyrażone jako chlor), stosunek molowy 1:1:1 [0118] Próbki poddano analizie pod względem całkowitej ilości siarki i siarczanu kilka dni od dodania utleniacza. Wyniki przedstawiono w Tabeli 13: Tabela 13 15 Test % pozostałej S % utworzonego SO4 A 100 0 B 19,6 45,63 C 3,92 37,1 D <2 24,7 E 2 <16,9 F 3,9 16,9 G 1,96 13 H 17,6 50,8 I 15,7 24 [0119] Wyniki w Tabeli 13 pokazują, że karbaminian amonu może usuwać siarczki oraz, że po reakcji z NaOCl lub z mieszaninami zawierającymi chloraminy, wysoka wydajność karbaminianu amonu pod względem usuwania siarczków z próbek, które poddano oddziaływaniu utrzymuje się. SERIA 8 Reakcje związków zawierających azot 20 Środowisko reakcji: [0120] PIASEK: 250 g piasku dodano do 2,5 l wody wodociągowej zawierającej 100 g zanieczyszczonej skrobi. ASA: 150 ml zawiesiny CaCO3 i 20 ml ASA (bezwodnik alkenylo-bursztynowy) o wielkości w/g 25 Bayer. Zawiesinę zaszczepiono kawałkami szlamu z papierni. Do każdych 100 ml roztworu testowego dodano 1 ml OBA (środek optycznie rozjaśniający, pochodna triazyny). [0121] Zbadano następujące związki zawierające azot lub sole: Test 35 = Dimetylohydantoina (DMH) + NH4OH Test 36 = karbaminian amonu 30 Test 37 = sulfaminian amonu Test 38 = kwas sulfaminowy Test 39 = glutamina 31 Test 40 = chlorek amonu Test 41 = bromek amonu Test 42 = próba ślepa [0122] Każdy związek zawierający azot lub jego sól zmieszano z rozcieńczonym NaOCl i produkt 5 reakcji dodano do pojemnika reakcji w odpowiedniej ilości, jak tylko wytworzono biocyd. Przed dodaniem do pojemnika reakcji, biocyd zawierał 4000 ppm wyrażone jako całkowity chlor. [0123] Wyniki testów w PIASKU (piasek+ skrobia) przedstawiono w Tabeli 14: Tabela 14 Związek zawierający N Poziom podawania (ppm) Chlor całkowity 10 min. (ppm) Tlenowe (cfu) 40 8 3 7,50 x 10 40 12 35 35 8 12 36 36 8 12 37 37 8 12 38 38 8 12 39 39 8 12 40 40 8 12 42 kontrola 10 0 6 5,6 7,5 4,9 7,2 5,6 8,3 1,9 2,7 6,1 8,4 5 8,5 0 Beztlenowe (cfu) Cl2 po 1 godz. (ppm) pH po trzech tygodniach 4 3,00 x 10 4,3 6,97 4 4,00 x 10 7,5 6,89 4 1,00 x 10 4,3 6,84 2 2,00 x 10 6,8 6,94 3 6,00 x 10 4,8 6,9 2 1,00 x 10 6,8 7,46 3 5,00 x 10 5,3 6,9 2 1,00 x 10 7,6 6,88 5 1,00 x 10 4 1,1 5,15 6,00 x 10 3 2 5,79 1,9 4,12 3,4 4,07 1,68 x 10 1,84 x 10 8,80 x 10 4,40 x 10 6,00 x 10 1,02 x 10 7,00 x 10 2,00 x 10 5 1,50 x 10 6 3,00 x 10 4 6 3,00 x 10 4 3 3,00 x 10 4 6,78 2 2,00 x 10 7,1 6,84 7 4 0 4,25 3,00 x 10 3,00 x 10 1,07 x 10 5,00 x 10 1,15 x 10 5,92 x 10 [0124] Wyniki testów w ASA (CaCO3 + ASA) przedstawiono w Tabeli 15: Tabela 15 Związek zawierający N Poziom podawania (ppm) Chlor całkowity 10 min. (ppm) Tlenowe (cfu) 40 8 5,3 2,82 x 10 Beztlenowe (cfu) Cl2 po 1 godz. pH po trzech tygodniach 5 1,00 5,1 7,53 4 1,00 x 10 8,2 7,63 5 1,00 4,2 7,6 4 1,00 x 10 7,5 7,67 5 3,00 x 10 4,5 7,59 5 1,00 x 10 4,2 7,62 5 2,00 x 10 4,7 7,55 5 1,00 x 10 8 7,82 40 12 8 9,52 x 10 35 8 4,9 1,50 x 10 35 12 7,5 8,16 x 10 36 8 5,3 1,00 x 10 36 12 5,3 1,00 x 10 37 8 4,8 1,50 x 10 37 12 8,2 1,00 x 10 32 6 3,00 x 10 5 2,20 x 10 38 8 1,1 3,00 x 10 38 12 1,1 3,00 x 10 3 2,3 7,48 4 2,8 7,41 6 3,00 x 10 4 3,9 7,39 5 2,00 x 10 4,5 8,24 4 1,00 x 10 7,9 8,16 6 4 0 8,23 5,3 3,00 x 10 39 12 7,6 3,00 x 10 40 8 3,9 1,50 x 10 40 12 5,9 3,20 x 10 0 7,52 3,00 x 10 8 0 1,2 5 39 42 kontrola 3 5,84 x 10 1,60 x 10 [0125] Wyniki w Tabelach 14 i 15 pokazują, iż biocydy pochodzące od związków zawierających ugrupowanie amidowe, ugrupowanie imidowe, ugrupowanie sulfamidowe, ugrupowanie sulfimidowe lub ugrupowanie aminoiminowe cechują się wysoką aktywnością biobójczą nawet w 5 warunkach niesprzyjających dla utleniających biocydów. Wydajność tych biocydów jest wyższa niż wydajność wykazywana przez chloraminy pochodzące z soli nieorganicznych. SERIA 9 Procedura: [0126] Procedura z rozcieńczeniem: Biocydy wytworzono z roztworu chloranu (I) sodu (24000 10 ppm wyrażone jako całkowity chlor) i równej objętości roztworu zawierającego równomolową ilość związku zawierającego azot lub jego soli. Oczekiwano, iż końcowe stężenie chloranu (I) bezpośrednio przed mieszaniem będzie zatem wynosić 12000 ppm. [0127] Procedura ze stężeniem: Biocydy wytworzono z roztworu chloranu (I) sodu (12000 ppm wyrażone jako całkowity chlor) i znikomej objętości stężonego roztworu (amon/DMH: 18% 15 (stężenia masowego); siarczan guanidyny, 30% (stężenia masowego); karbaminian amonu, 35,3% (stężenia masowego); sulfaminian amonu, 26,1% (stężenia masowego)) zawierającego równomolową ilość związku zawierającego azot lub jego soli. Oczekiwano, iż końcowe stężenie chloranu (I) bezpośrednio przed mieszaniem będzie zatem wynosić 12000 ppm. [0128] Wartość pH biocydu, stężenie i % zmierzono po 20 minutach po zmieszaniu składników. 20 Wyniki przedstawiono w Tabeli 16. Tabela 16 Związek/sól Sposób dodawania pH biocydu Stężenie biocydu ppm jako Cl2 Wydajność % biocydu (względem samego Cl) DMH rozcieńcz. 12,63 7500 61,5 DMH stęż. 12,65 6000 49,2 Guanidyna rozcieńcz. 12,1 12200 100 Guanidyna stęż. 12,11 11200 91,8 Karbaminian rozcieńcz. 10,57 11300 92,6 Karbaminian stęż. 10,55 9990 81,9 Sulfaminowy rozcieńcz. 10,5 3600 29,5 Sulfaminowy stęż. 11,19 3900 32 A.Y. LABORATORIES LTD. 25 Pełnomocnik: PL-PAT-2012-848 EP 1 711 057 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób zwalczania wzrostu drobnoustrojów lub warstwy biologicznej w pożywce, przy czym X- 3 4 + sposób ten obejmuje mieszanie soli o wzorze Y [NH2R R ] X lub mieszaniny takich soli i wodnego roztworu utleniacza chloranowego (I) w celu utworzenia biocydu zawierającego sól o wzorze X- 3 4 + Y [NHR R Cl] X, w którym x- Y oznacza postać zasadową kwasu Y, która zawiera co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania pierwszorzędowej aminy, ugrupowania drugorzędowej ugrupowania aminy, ugrupowania imidowego, trzeciorzędowej ugrupowania aminy, sulfamidowego, ugrupowania ugrupowania amidowego, sulfimidowego i ugrupowania aminoiminowego; i 3 4 + 3 4 [NH2R R ] oznacza postać kwasową zasady NHR R w której: 3 4 każdy R i R jest niezależnie od siebie wybrany z grupy składającej się z H i C1-8 alkilu, 3 4 lub R i R , razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10członowy pierścień heterocykliczny ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu; i x wynosi od 1 do 3; 3 4 + a stosunek molowy [NH2R R ] do chloranu (I) wynosi co najmniej 1:1, i podawanie tego biocydu do pożywki. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym Y jest wybrany z grupy składającej się z: (a) cząsteczek o łańcuchu prostym, rozgałęzionym lub cyklicznym zawierających co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania amidowego, ugrupowania imidowego, ugrupowania sulfamidowego, ugrupowania sulfimidowego i ugrupowania X- aminoiminowego, a Y oznacza postać zasadową tej cząsteczki; i (b) cząsteczek amfoterycznych zawierających co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej się z ugrupowania pierwszorzędowej aminy, ugrupowania drugorzędowej aminy i ugrupowania trzeciorzędowej aminy, i co najmniej jedno ugrupowanie wybrane z grupy składającej X- się z COOH i SO3H, a Y oznacza postać anionową tej cząsteczki amfoterycznej. X- 3. Sposób według zastrzeżenia 2, w którym Y 1 2 oznacza wzór [R R N-A-COO] X- 1 2 lub [R R N-A- X- SO3] , w którym: A oznacza wiązanie, C1-20 alkil o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkenyl o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkinyl o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl, przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl jest ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród -COOH, -COH, -SCH3, -NH2, =NH, -NHC(=NH)NH2, -C(=O)NH2, -OH, 4-hydroksyfenylu, 5-imidazolilu, 3-indolilu, fluorowca, -SO3H, =O, C1-8 alkilu, C3-8 cykloalkilu, C4-9 cykloalkiloalkilu, fenylu, 4-metylofenylu, benzylu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C4-9 cykloalkiloalkilu, -O-fenylu, -O-4- 2 7 7 7 metylofenylu, -O-benzylu, -SO2R lub -NHR w którym R oznacza H, C1-8 alkil, fenyl, 4-metylofenyl, benzyl lub -NH2, i w którym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl ewentualnie zawiera od jednego do trzech heteroatomów wybranych spośród N, O i S; 1 2 każdy R i R jest niezależnie wybrany z grupy składającej się z H, C1-20 alkilu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkenylu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C2-20 alkinylu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C3-10 cykloalkilu, C4-C20 alkilocykloalkilu o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, C4-10 cykloalkenylu, C4-10 cykloalkinylu lub C6-C10 arylu, przy czym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl jest ewentualnie podstawiony jedną lub większą liczbą grup wybranych spośród -COOH, -COH,-SCH3, -NH2, =NH, -NHC(=NH)NH2, -C(=O)NH2, -OH, 4-hydroksyfenylu, 5imidazolilu, 3-indolilu, fluorowca, -SO3H, =O, C1-8 alkilu, C3-8 cykloalkilu, C4-9 cykloalkiloalkilu, fenylu, 4-metylofenylu, benzylu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C3-8 cykloalkilu, -O-C4-9 cykloalkiloalkilu, -O7 7 7 fenylu, -O-4-metylofenylu, -O-benzylu,-SO2R lub -NHR , w którym R oznacza H, C1-8 alkil, fenyl, 4-metylofenyl, benzyl lub -NH2, i w którym każdy C1-20 alkil, C2-20 alkenyl, C2-20 alkinyl, C3-10 cykloalkil, C4-C20 alkilocykloalkil, C4-10 cykloalkenyl, C4-10 cykloalkinyl lub C6-C10 aryl ewentualnie zawiera od jednego do trzech heteroatomów wybranych spośród N, O i S; 1 lub R i A, razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub od 5- do 10-członowy pierścień heteroaromatyczny, w którym wolna 1 para elektronów atomu azotu, do którego przyłączone są R i A nie stanowi części aromatycznego układu elektronów pi, przy czym od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub heteroaromatyczny jest ewentualnie podstawiony jedną lub większa liczbą grup wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu; 1 2 lub R i R , razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą od 5- do 10członowy pierścień heterocykliczny lub od 5- do 10-członowy pierścień heteroaromatyczny, w 1 którym wolna para elektronów atomu azotu, do którego przyłączone są R i A nie stanowi części aromatycznego układu elektronów pi, przy czym od 5- do 10-członowy pierścień heterocykliczny lub heteroaromatyczny jest ewentualnie podstawiony jedną lub większa liczbą grup wybranych spośród C1-6 alkilu, C3-8 cykloalkilu, fluorowca, grupy hydroksy, -OC1-6 alkilu lub -OC3-8 cykloalkilu. 4. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym stężenie tego utleniacza chloranowego (I) w roztworze wodnym utleniacza chloranowego (I) bezpośrednio przed mieszaniem ze wspomnianą solą lub mieszaniną soli nie jest wyższe niż 24000 ppm wyrażone jako całkowity chlor. 5. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym sól lub mieszanina soli występuje w postaci roztworu wodnego w stężeniu 0,od 5-60% (stężenie masowe). bezpośrednio przed mieszaniem z roztworem utleniacza chloranowego (I). 6. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym komorę mieszania stanowi przewód, do którego podczas wspomnianego mieszania wpływa, i z którego wypływa w sposób ciągły woda. 7. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym wspomniany utleniacz chloranowy (I) jest wybrany spośród następujących: 3 (a) grupy składającej się z chloranów (I) alkalicznych i metali ziem alkalicznych, chloranu (I) uwalnianego do wody ze stałego nośnika chloru i chloranu (I) utworzonego in situ z chloru gazowego, i ich mieszanin; i (b) grupy składającej się z chloranu (I) litu, chloranu (I) sodu, chloranu (I) wapnia, chloranu (I) magnezu i chloranu (I) potasu. 3 4 8. Sposób według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym R i R oznaczają H. 9. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym Y jest wybrany z grupy składającej się z kwasu karbaminowego, kwasu sulfaminowego, glicyny, glutaminy, argininy, histydyny i lizyny, i ich mieszanin. 10. Sposób według zastrzeżenia 6, w którym roztwór utleniacza chloranowego (I) wytwarza się in situ w przewodzie przed wprowadzeniem wspomnianej soli lub mieszaniny soli do tego przewodu. 11. Sposób według któregokolwiek z poprzedzających zastrzeżeń, w którym sól lub mieszaninę soli rozcieńcza się przed mieszaniem z utleniaczem chloranowym (I). 12. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym pożywka jest wybrana z grupy składającej się z: masy włóknistej i wody procesowej z fabryki papieru, wody z wieży chłodniczej, ścieków lub ścieków po regeneracji, zawiesin glinkowych, zawiesin skrobiowych, szlamu, gleby, zawiesiny koloidalnej, wody do nawadniania i cieczy cechujących się wysoką zdolnością do redukcji. 13. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym wspomniany utleniacz chloranowy (I) i sól lub mieszaninę soli miesza się przy braku obecności dodatku bromku, a pożywka jest zasadniczo wolna od dodatku bromku podczas podawania wspomnianego biocydu. 14. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (a) stężenie biocydu bezpośrednio przed podaniem do pożywki wynosi od 1000 do 12000 ppm wyrażone jako całkowity chlor; i (b) stężenie wspomnianego biocydu we wspomnianej pożywce, po podaniu wspomnianego biocydu do wspomnianej pożywki, wynosi 0,od 5-300 ppm wyrażone jako chlor. 15. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym biocyd cechuje się skutecznością w czasie 1 godziny od podania do pożywki. A.Y. LABORATORIES LTD. Pełnomocnik: EP 1 711 057 B1 Rysunek PL-PAT-2012-848 EP 1 711 057 B1 PL-PAT-2012-848

Grupy dyskusyjne