Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1716414 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1716414 T3


EP 1716414 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.2005 05708544.1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1716414 T3 Int.Cl. G01N 33/487 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 22.06.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/25 EP 1716414 B1 Tytuł wynalazku: Układ wyrzucania paska (30) (43) Pierwszeństwo: 18.02.2004 US 545161 P Zgłoszenie ogłoszono: 02.11.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/44 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Universal Biosensors PTY Limited, Rowville, AU PL/EP 1716414 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: GARRY CHAMBERS, Rowville, AU ALASTAIR HODGES, Rowville, AU DAVID SAYER, Rowville, AU (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Urszula Sierpińska PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 71641481 V12755PLOO/US Opis n.O WYNALAZKU Dziedzina techniki [0001] Wynalazek dotyczy og61nie urzqdzeri do wyrzucania paska. W szczeg6lnosci, wynalazek dotyczy przenosnych uklad6w wyrzucania paska dla zastosowari w testach medycznych. Stan techniki [0002] W urzqdzeniach, w kt6rych element jednorazowy niejednorazowym i ten element jednorazowy jest stosowany i zminimalizowanie kontaktu pomi~dzy ma bye nast~pnie umieszczony usuwany, cz~sto w elemencie jest korzystne operatorem a zuzytym elementem jednorazowym. DZieje si~ tak zwlaszcza w urzqdzeniach, w kt6rych krew lub inne potencjalnie zakaine czynniki Sq obecne w lub na elemencie jednorazowym. Przykladem takiego urzqdzenia jest bazujqce na pasku i mierniku urzqdzenie testujqce dla zastosowari medycznych. W lym rodzaju urzqdzenia, jednorazowy pasek lub inny ukszta!lowany element jest napelniony pr6bkq biologicznq takq jak krew, albo podczas umieszczania albo przed umieszczaniem w mierniku, kt6ry odczytuje wyniki testu. W JP 2003/114213, EP 1 321 769, US 2005/0186162 i EP 0 885 591 ujawniono przyklady takiego urzqdzenia testujqcego bazujqcego na pasku i mierniku. ISTOT A WYNALAZKU [0003] Wedlug wynalazku opracowano uklad wyrzucania paska dla przetrzymywania wyrzucania jednorazowego paska napelnionego pr6bkq biologicznq (1; 10), kt6ry to uklad zawiera: miernik zawierajqcy obudow~ miernika (4; 30); cz~sciowo jednorazowy pasek napelniony pr6bk q biologicznq (1; 10) umieszczony co najmniej wewnqtrz obudowy (4; 30); i sekcj~ poruszania paska (2; 20; 70), kt6ra to sekcja poruszania paska zawiera wszystkie elementy ukladu, kt6re Sq zaangaiowane w poruszanie paska (1; 10), przy czym ta sekcja poruszania paska zawiera obrotowy element dociskowy (2; 20) dla dociskania do paska do poruszania paska z pierwszej pozycji do odmiennej drugiej pozycji wzgl~dem obudowy, przy czym obrotowy element dociskowy (2; 20) jest jedynym elementem sekcji poruszajqcej pasek, kt6ry jest umieszczony ruchomo wzgl~dem przystosowany do obudowy (4; 30), przy czym obrotowy element dociskowy (2; 20) jest docisni~cia do plaskiej powierzchni czolowej paska. [0004] Wynalazek stanowi prosty do wprowadzenia i solidny uklad do wbudowania do elementu niejednorazowego. Uklad pozwala operatorowi na transportowanie elementu jednorazowego (albo w obr~bie lub na zewnqtrz elementu niejednorazowego) bez kontaktu z elementem jednorazowym. W przypadku transportowania elementu jednorazowego na zewnqtrz elementu niejednorazowego, wynalazek funkcjonuje jak mechanizm wyrzucajqcy. W przypadku transportowania elementu jednorazowego w obr~bie elementu niejednorazowego, wynalazek funkcjonuje dla transportowania elementu jednorazowego do swojej pozycji do zastosowania, od pozycji skladowania wewn~trznego do pozycji skladowania zewn~trznego. Wynalazek moie wykonywae jednq lub obie te funkcje. Wynalazek zostanie opisany w odniesieniu do urzqdzenia czujnikowego bazujqcego na jednorazowym pasku i mierniku, gdzie korzystne jest, gdy element jednorazowy moie bye przystosowany do wyrzucania z elementu niejednorazowego bez bezposredniej stycznosci operatora z elementem jednorazowym. 1 (0005) Znane Sq uklady do wyrzucania dla jednorazowych pask6w w uk!adach czujnika bazujqcych na pasku i mierniku. Monitor glukozy we krwi, wprowadzony na rynek przez Bayer Diagnostics pod nazwq Glucometer ESPIRITTM w Australii i As-eensia ? DEX?2 w USA transportuje zuzyty pasek przez ruch zestawu dzwigni i spr~zyn aktywowanych przez uzytkownika przesuwajqcego podkladk~ na powierzchni czolowej miernika. Ten mechanizm transportuje pasek od kasety w mierniku do pozycji testowej, a zuzyciu. Jest to wzgl~dnie skomplikowany uklad wymagajqcy licznych nast~pnie cz~sci wyrzuca pasek po ruchomych i przez to jest narazony na uszkodzenie mechaniczne. Pcha on r6wniez pasek od kor'lca i przez to musi bye zaprojektowany tak, aby nie kolidowa! z wtykami polqczenia elektrycznego do paska. Celem urzqdzer'l wedlug wynalazku jest przezwyci~zenie moze miee tylko pojedynczq cz~sci cz~se wad takich urzqdzer'l przez zapewnienie prostego ukladu, kt6ry ruchomq, kt6ra jest solidna i !atwa do wprowadzenia i moze pracowae na paska poza obszarem jakichkolwiek wtyk6w polqczenia elektrycznego. Wynalazek zostanie opisany w odniesieniu do zasadniczo plaskiego paska uksztaltowanego jako element jednorazowy, kt6ry jest wstawiony do portu w mierniku. (0006) W przykladzie wykonania uklad ma element dociskowy dla wyrzucania paska z korpusu przez transportowanie paska z pierwszej pozycji do drugiej pozycji, przy czym sita tarcia pomi~dzy powierzchniq elementu dociskowego i co najmniej jednq powierzchniq paska, do kt6rej jest docisni~ta powierzchnia elementu dociskowego, transportuje pasek z pierwszej pozycji do drugiej pozycji. OPIS FIGUR RYSUNKU (0007) Fig. 1 przedstawia schematyczny widok cylindra wedlug przykladu wykonania wynalazku; Fig. 2 przedstawia przekr6j poprzeczny cylindra wedlug przykladu wykonania wynalazku, kt6ry to przekr6j jest wykonany r6wnolegle do kierunku wyrzucania paska; a Fig. 3 przedstawia przekr6j poprzeczny przykladu wykonania wynalazku z kulq, w kt6rym przekr6j jest wykonany prostopadle do kierunku wyrzucania paska. OPIS SZCZEG6l:.owy (0008) Przyklad wykonania wynalazku przedstawiono i opisano na figurach. (0009) Przyklad wykonania wynalazku ma element dociskowy taki jak cylinder lub kula, kt6ry jest dociskany w d6l do powierzchni czolowej paska i jest poruszany dla transportowania paska do pozycji w porcle miernika dla wykonania testu, poza port miernika po wykonaniu testu, iub do obu. W niniejszym opisie powierzchnia czolowa paska jest uznawana za ten obszar paska, kt6ry ciqgnie si~ w kierunku r6wnoleg!ym do kierunku, w kt6rym pasek ma bye transportowany. Przykladami takich obszar6w Sq duze obszary powierzchni czolowych paska, kt6re z paskiem polozonym plasko mogq tworzye czola dolne i g6rne lub mniejszy obszar cz6! taki, ze przy pasku po!ozonym plasko mogq tworzye kraw~dzie boczne paska. Podczas pracy, element dociskowy jest dociskany do powierzchni czolowej paska przez operatora dla zapewnienia kontaktu z paskiem. Element dociskowy jest nast~pnie poruszany przez operatora, przy zachowaniu stycznosci z paskiem tak, ze pasek jest transportowany do lub poza port miernika przez ruch operatora. Element dociskowy jest przystosowany do odpowiednio szerokiego zakresu ruchu tak, ze pasek moze bye transportowany do pozycji, gdzie moze bye poprawnie umieszczony w porcle paska dla wykonania testu (w przypadku transportowania paska do portu miernika) lub usuni~ty z miernika pod sitq ci~zkosci (w przypadku poruszania pasa poza port paska). Po tym, jak pasek jest przemieszczony do pozycji przez element dociskowy, nacisk operatora na element dociskowy zostaje zdj~ty, albo poprzez pozostawienie paska w gotowosci do wykonania testu (w tym przypadku transportowania do portu miernika) lub uwolnienie paska i 2 pozwolenie mu na wypadni~cie z miernika pod sHq ci~zkosci (w przypadku transportowania paska poza port miernika). W tym drugim przypadku operator musi bye poinstruowany na przyklad 0 trzymaniu miernika i paska nad zbiornikiem odpad6w podczas wyrzucania paska tak, ze gdy pasek odpada, to jest odbierany przez zbiornik odpad6w. [0010) W przykladzie wykonania wedlug wynalazku, element dociskowy stanowi cylinder zamontowany na osi, kt6ra jest umieszczona w obudowie miernika. Cylinder zamontowano tak, ze moze on bye czo/a paska i obr6cony wzgl~dem cylindra wzgl~dem docisni~ty do obudowy miernika. Mozna zapewnie obr6t przez zezwolenie na obr6t osi lub bardziej korzystnie pozwalajqc osi na obr6t W korzystnym przykladzie wykonania, os ma wystarczajqcy ruch w obr~bie wzgl~dem otwor6w lub miernika, w kt6rych Sq umieszczone kol1ce osi, by pozwolie cylindrowi na obudowy miernika. wci~e docisni~cie w obudowie i ruch w d61 do stycznosci z czolem paska. Pasek moze bye transportowany przez operatora naciskajqcego na cylinder i obracajqcego go tak, ze cylinder styka m6c to wykonae, gdy jest on docisni~ty wzgl~dem musi bye wystarczajqco duza si~ z paskiem i jednoczesnie transportuje go w kierunku obrotu. By do czoja paska, si/a stycznosci pomi~dzy cylindrem i czolem paska sit trzymajqcych pasek w porcie miernika, by pozwolie paskowi na poruszenie przez obracanie cylindra. [0011) W korzystnym przykladzie wykonania wynalazku, powierzchnia elementu dociskowego stycznego z paskiem jest wykonana z materialu 0 korzystnym wsp6/czynniku tarcia takim, ze pasek jest poruszany przez element dociskowy, gdy ten drugi jest poruszany bez wymogu nadmiernej sHy dociskowej. Przykladowe materialy to polimery, takie jak elastomery. Korzystne elastomery obejmujq gumy naturalne, gumy syntetyczne, gumy silikonowe i ich mieszaniny. W korzystnym przykladzie wykonania, materialem tym jest Thermofiex? (Plastic Technologies Service, Adelshofen, Niemcy). [0012) Ten uklad ma kilka zalet w stosunku do znanych urzqdzel1. Jest prosty. Zasadniczo tylko jedna cz~se jest wymagana dla oprzyrzqdowania wynalazku. Jest odporny na uszkodzenie mechaniczne. Nie ma wymogu stosowania spr~zyn lub cz~sci delikatnych, kt6re moglyby doznae usterki podczas powtarzalnego uzycia i mozliwe jest wykonanie wszystkich [0013) ze cz~sci poprzez niedrogie czynnosci formowania plastiku. Zastosowana sHa moze bye latwo regulowana przez operatora. spr~zynami Odmiennie od uklad6w i diwigniami, bezposrednia natura tego urzqdzenia pozwala operatorowi na latwe wyczucie i zastosowanie odpowiedniej sHy dociskowej i obrotowej dla skutecznego transportowania paska. [0014) Wynalazek jest odporny na usterki w transporcie. Przy bardziej skomplikowanych mechanizmach, resetowanie i ponowne zastosowanie mechanizmu transportowego nie jest zawsze proste, jezeli nie pracowal prawidlowo. Jednak dzi~ki b~dzie wynalazkowi uzytkownik moze w prosty spos6b zastosowae obr6t cylindra transportowego do ponownej stycznosci paska w nast~pnym punkcie i zapewnie odpowiedni transport. [0015) Poniewaz wynalazek moze funkcjonowac przez zastosowanie sily dociskowej na czojo paska, zatem nie jest konieczne dziajanie mechanizmu transportowego na kraw~di kol1cowq paska umieszczonq w porcie miernika. W paskach, gdzie jest wymagane polqczenie elektryczne pomi~dzy miernikiem i paskiem, korzystne jest zapewnienie polqczenia przyleglego do kol1ca paska wstawionego w miernik. Jest to korzystne z powodu koszt6w, poniewaz pozwala na mniejszy obszar paska do umieszczania w mierniku i przez to mniejszy calkowity rozmiar paska do zastosowania. Korzystne jest to r6wniez z powod6w ergonomicznych i swiadomosci uzytkownika, poniewaz uzytkownik moze jasno zidentyfikowae obszar polqczenia na kol1cu paska w obudowie, gdzie uzytkownik wstawia pasek do miernika. 3 [0016] Znane uklady transportowe dzialajq przez pchanie na kraw~dz koncowq paska. Poniewaz wlyki polqczenia elektrycznego r6wniez cz~sto znajdujq si~ w tym obszarze, zatem z powod6w wymienionych powyzej problem projektowy jest obecny tam, gdzie wlyki polqczenia i lransportujqcy elemenl pchajqcy wymagajq zamonlowania razem na malym obszarze. W szczeg6lnosci, element pchajqcy moze bye wymagany do spasowania pod lub penelrowania przez obszar wlyku polqczeniowego, zwlaszcza wymagajqcy malych cz~sci, kl6re mogq bye delikatne i lrudne w operowaniu podczas monlazu w fabryce. Uklad transportujqcy wedlug wynalazku usuwa t~ potrzeb~, pozwalajqc elementowi dociskowemu na docisni~cie do plaskiego czola paska. Ten obszar stycznosci moze bye umieszczony poza obszarem wlyk6w polqczenia eleklrycznego. Moze on bye przylegly lub przykrywae obszar zaj~ly przez wlyki bez kolidowania lub potrzeby zastosowania malych cz~sci. Poniewaz moze on bye umieszczony na czole paska przeciwiegle do czola, na kt6rym spoczywajq wlyki eleklryczne, zatem w przypadku cz6/ kraw~dziowych moze spoczywae przylegle do wlyk6w z osi q ruchu prostopadlq do plaszczyzny wlyk6w polqczeniowych. Moze r6wniez znajdowae si~ zaraz z przodu wlyk6w na czole paska. [0017] W innym przykladzie wykonania wynalazku, jako element dociskowy jesl stosowana kula na osi zamiast cylindra. Ten przypadek ma zalely polegajqce na redukowaniu ilosci miejsca wymaganego przez urzqdzenie i moze r6wniez zezwolie operatorowi na bardziej proste zastosowanie wi~kszego cisnienia na pasek, poniewaz obszar kola, kl6ry styka si~ z paskiem, b~dzie w wi~kszosci przypadk6w mniejszy od obszaru dla cylindra 0 odpowiadajqcym rozmiarze. Przy mniejszym obszarze slycznosci, przez l~ samq si!~ mozna przylozye wi~ksze cisnienie. [0018] Przyklady wykonania wynalazku przedslawiono na fig. 1 do 3. Na tych figurach przedslawiono pasek w jego pozycji testujqcej, z kt6rego to punktu moze on bye wyrzucony. W przypadku transportowania paska do portu miernika, elemenl dociskowy jest umieszczony dla wsl~pnej stycznosci paska blisko konca paska przeciwlegle do konca polqczenia eleklrycznego. Element dociskowy jest stosowany do lransportowania paska tak, ze koniec polqczenia elektrycznego paska jest spasowany z obszarem polqczenia miernika na koncu procesu transportowego. W tym przypadku pasek moze wymagae podawania do mechanizmu transportujqcego z jego pozycji skladowania przez osobne urzqdzenie. [0019] Obecnie zostanq om6wione szczeg610wo figury. Na fig. 1, korzystnie plaski prostokqlny pasek 1 jesl wstawiony do portu w obudowie miernika 4. Cylinder 2 jesl ustawiony powyzej paska 1 lak, ze moze bye docisni~ly do czo/a g6rnego paska 1 przez operatora. Cylinder 2 jesl zamonlowany na osi, kl6ra ciqgnie si~ do kolnierza 3 tak, ze cylinder 2 moze bye obracany przez operalora dla wyrzucenia paska 1 z portu. [0020] Na Fig. 2 przedstawiono przekr6j poprzeczny urzqdzenia pokazanego na fig. 1. Elemenly na fig. 2 odpowiadajq tym samym elementom na fig. 1. Dodalkowo pokazano os 5, na kt6rej zamontowano cylinder 2. Zakrzywiona slrzalka oznaczona jako 6 przedstawia kierunek obrolu, kl6ry moze bye nadany przez operatora dla wyrzucenia paska 1 z portu miernika. Wtyk polqczeniowy 7 dla miernika pokazano w typowej pozycji dla miernika do utworzenia polqczenia eleklrycznego z paskiem. [0021] Fig. 3 przedstawia przyklad przekroju poprzecznego kulowego przyk/adu wykonania wynalazku widzianego z przodu. Wedlug lego przykladu wykonania, podniesiona sekcja 20 kuli 70 moze bye do elementu jednorazowego 10 (Iub paska). Zredukowany obszar slycznosci pomi~dzy docisni~la elemenlem dociskowym (kula 70) i elemenlem jednorazowym 10 w por6wnaniu do cylindrycznego przyk/adu wykonania oznacza, ze operator moze przy zadanej sile zastosowae wyzsze cisnienie. 4 Zastrzezenia patentowe 1. Uklad wyrzucania paska dla przetrzymywania i wyrzucania jednorazowego paska napelnionego pr6bk,! biologiczn,! (1; 10), kt6ry to uk/ad zawiera: miernik zawieraj,!cy obudow~ miernika (4; 30); jednorazowy pasek napelniony pr6bk,! biologiczn,! (1; 10) umieszczony co najmniej sekcj~ cz~sciowo wewn,!trz obudowy (4; 30); i poruszania paska (2; 20; 70), kt6ra to sekcja poruszania paska zawiera wszystkie elementy ukladu, kt6re s'! zaangazowane w poruszanie paska (1; 10), przy czym ta sekcja poruszania paska zawiera element dociskowy (2; 20) dla dociskania do paska dla poruszenia paska z pierwszej pozycji do odmiennej drugiej pozycji wzgl~dem obudowy, kt6ry to element dociskowy (2; 20) jest jedynym elementem sekcji poruszania paska, kt6ry jest umieszczony ruchomo wzgl~dem obudowy (4; 30) i kt6ry to element dociskowy (2; 20) jest skonfigurowany do dociskania do p/askiej powierzchni cZolowej paska. znamienny tym, ze element dociskowy jest umieszczony obrotowo. 2. Uklad wedlug zastrz. 1, w kt6rym pierwsza pozycja jest pozycj,! testowania, w kt6rej pasek (1; 10) jest ustawiony cz~sciowo wewn,!trz i cz~sciowo na zewn,!trz obudowy (4; 30) i jest stosowany w tescie. 3. Uklad wedlug zastrz. 2, w kt6rym druga pozycja jest pozycj,! wyrzucania, w kt6rej pasek (1; 10) jest ustawiony na zewn,!trz obudowy (4; 30) i jest usuwany z ukladu. 4. Uklad wedlug zastrz. 1, w kt6rym pierwsza pozycja jest pozycj,! skladowania. w kt6rej pasek (1; 10) jest przechowywany, a druga pozycja jest pozycj,!testowania, w kt6rej pasek (1; 10) jest stosowany do testu. 5. Uk/ad wedlug zastrz. 1, w kt6rym obrotowy element dociskowy jest cylindrem (2) maj,!cym wyst~py (5) wzdluz osi cylindra. 6. Uklad wed/ug zastrz. 5, zawieraj,!cy ponadto kt6re to cz~sci cz~sci odbieraj'!ce przymocowane do obudowy (4), odbieraj,!ce odbieraj,! wyst~py dla wyznaczenia ruchu cylindra (2). 7. Uklad wedlug zastrz. 6, w kt6rym 8. Uklad wed/ug zastrz. 1, w kt6rym obrotowy element dociskowy jest kul,! (70) maj'!c'! cz~sci odbieraj,!ce s'! szczelinami z otwartymi koncami. wyst~py (50) wzdluz osi kuli. 9. cz~sci Uklad wedlug zastrz. 8, zawieraj,!cy ponadto kt6re to cz~sci odbieraj,!ce odbieraj,! wyst~py cz~sci odbieraj,!ce przymocowane do obudowy (30), (50) dia zdefiniowania ruchu kuli (70). 10. Uklad wedlug zastrz. 9, w kt6rym odbieraj'!ce s'! szczelinami z otwartymi koncami. 11. Uklad wedlug zastrz. 1, w kt6rym sila tarcia pomi~dzy powierzchni'! obrotowego elementu dociskowego (2; 20) a plask,! powierzchni,! czolow'! paska (1; 10), do kt6rej jest dociskana powierzchnia obrotowego elementu dociskowego, transportuje pasek (1; 10) z pierwszej pozycji do drugiej pozycji. 12. Uklad wedlug zastrz. 11, w kt6rym powierzchnia paska (1; 10), do kt6rej jest dociskana powierzchnia obrotowego elementu dociskowego (2; 20), jest g6rn,! powierzchni,! cZolow,! paska (1; 10). 13. Uklad wedlug zastrz. 11, w kt6rym powierzchnia paska (1; 10), do kt6rej jest dociskana powierzchnia obrotowego elementu dociskowego (2; 20), jest doln,! powierzchni,! czolow,! paska (1; 10). 5 3 .___4 FIG. 1 6 ~ 2 3 7 FIG. 2 6 20 FIG. 3 7 EP 1 71641481 Odnosniki cytowane w opisie Ponitsza Iista odnosnik6w cytowanych przez zglaszajqcego rna na celu wy/qcznie pomoc dla czytajqcego i nie stanowi cz~sci dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, te d%tono tworzeniu, nie motna wykluczyc bl~d6w najwi~kszejstarannosci przy jej lub przeoczen i EUP nie ponosi tadnej odpowiedzialnosci w tym wzg/~dzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie ? JP 2003114213 A [0002] ? US 20050186162 A [0002] ? EP 1321769 A [0002] ? EP 0885591 A [0002] 8
Grupy dyskusyjne