Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1723289 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1723289 T3


EP 1723289 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05706809.0 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1723289 T3 Int.Cl. E04B 1/94 (2006.01) E06B 5/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 16.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/46 EP 1723289 B1 Tytuł wynalazku: Sposób zapobiegania albo zmniejszania zginania, spowodowanego przez gradient temperatury, elementu konstrukcyjnego oraz korpus, prasowany w sposób ciągły, do użytku z tym sposobem (30) (43) Pierwszeństwo: 04.03.2004 DK 200400364 Zgłoszenie ogłoszono: 22.11.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/47 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Fiberline Engineering ApS, Middelfart, DK PL/EP 1723289 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: ANDERS KORSGAARD, Christiansfeld, DK HENRIK THORNING, KOLDING, DK (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Elżbieta Kowal POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 1 78P39997PL00 Sposób EP 1 723 289 B1 zapobiegania spowodowanego albo przez zmniejszania gradient zginania, temperatury, elementu konstrukcyjnego oraz korpus, prasowany w sposób ciągły, do użytku z tym sposobem Opis patentowy [0001] 5 Niniejszy technik wynalazek zapobiegania spowodowanego przez dotyczy albo nowatorskich zmniejszania gradient zginania, temperatury, elementów konstrukcyjnych, które mogą być wystawione na działanie wysokiej temperatury, takiej jak temperatura wywołana przez pożar po jednej stronie elementów konstrukcyjnych. 10 [0002] Istnieje szereg systemów konstrukcyjnych albo budowlanych, takich jak budynki mieszkalne, obejmujące poziome przegrody, drzwi, okna, ekrany przeciwpożarowe, konstrukcje 15 statków, obejmujące podziały pomiędzy żaluzjami, ekranami przeciwpożarowymi itp., fizyczne oddzielenie jednej podziały drzwiami, które pokładu, oknami mają strony na oraz celu elementu konstrukcyjnego albo elementów od przeciwnej strony oraz zapobieganiu przedostawaniu się ognia, pod warunkiem, że pożar 20 występujący elementów stronę po jednej konstrukcyjnych, elementu albo stronie będzie elementu przenoszony elementów na albo drugą konstrukcyjnych. Konwencjonalnie, elementy konstrukcyjne tego rodzaju są wykonane ze stali albo zawierają element stalowy, który jest mocowany do konstrukcji podtrzymującej albo innego 25 elementu konstrukcyjnego, za pomocą środków odpornych na wysoką temperaturę oraz elementów izolujących termicznie, 2 takich jak korpus, prasowany w sposób ciągły, odporny na wysoką temperaturę, czyli korpus wykonany z żywicy odpornej na wysoką temperaturę oraz zawierający włókna o wysokiej 5 wytrzymałości oraz wysokiej sztywności, takie jak włókna szklane, włókna węglowe, włókna kevlarowe itp. Korpus, odporny przykład z na wysoką epoksydu, poliestrowej, oraz temperaturę, fenolu, wykonany ognioodpornej zawierający włókna na żywicy szklane może wytrzymywać wystawienie na działanie temperatury powyżej 10 1000°C oraz jest używany powszechnie w dziedzinie konstrukcji ognioodpornych, takich jak drzwi ognioodporne albo podobne. Przykłady drzwi ognioodpornych są opisane w dokumentach US 6.434.899, US 6.615.544, US 4.811.538, US 4.364.987 oraz GB 8630463 oraz dokonuje się odniesienia 15 do tych amerykańskich patentów, które są dalej zawarte w niniejszym opisie przez odniesienie. Dokument EP 1 002 924 ujawnia izolowany cieplnie profil kompozytowy, zawierający dwa profile oraz pomiędzy nimi belkę izolującą, mającą zwiększoną elastyczność. Dokument DE 44 20 27 682 ujawnia zawierający izolowany dwa cieplnie profile oraz profil kompozytowy, pomiędzy nimi belkę izolującą, mającą zwiększoną elastyczność, połączoną tak, że stabilność konstrukcyjna jest zapewniona nawet w przypadku gdy belka izolacyjna ulegnie zniszczeniu. 25 [0003] Ten profil kompozytowy zawiera wszystkie cechy wymagane do realizacji sposobu według preambuły zastrzeżenia 1. [0004] Nowoczesna konstrukcja ognioodporna może zawierać korpus, prasowany w sposób ciągły, odporny na 30 wysokie temperatury, konstrukcji jest ognioodpornej wykonana materiału, który ze odpornego od stali, na oddziela siebie, gdy aluminium wysokie dwie strony jedna strona albo podobnego temperatury, jest 3 zamocowana korpusu, na stałe prasowanego do w jednej sposób części ciągły, kołnierzowej odpornego na wysokie temperatury, oraz druga strona, również wykonana ze stali albo innego materiału metalowego odpornego na 5 wysokie temperatury, jest zamocowana do drugiej części kołnierzowej korpusu prasowanego odpornego na wysokie temperatury. ognioodpornej jest wypełnieniem 10 z w sposób Wnętrze konstrukcji konwencjonalnie materiałów izolacji ciągły, wypełnione termicznej oraz materiałów odpornych na wysokie temperatury, takich jak włókna wykonane z minerałów, szkła albo podobnego materiału. [0005] Elementy konstrukcyjne powyższego rodzaju, takie jak drzwi ognioodporne mogą być zbudowane w celu 15 wytrzymywania wystawienia na działanie ciepła o temperaturze 1000°C, przez wydłużony okres czasu, taki jak 1 godzina, oraz jednocześnie elementy konstrukcyjne powinny zapobiegać elementów 20 przenoszeniu konstrukcyjnych konstrukcyjnych. Może na wystąpić ognia drugą z jednej stronę problem, strony elementów ponieważ jedna strona na przykład drzwi, patrz strona zwrócona w stronę ognia, jest nagrzewana do temperatury ognia, takiej jak temperatura 1000°C albo nawet wyższa, zaś strona 25 jest utrzymywana w przeciwległa stosunkowo niskiej temperaturze, takiej jak temperatura poniżej 40° ? 50°C. W konsekwencji, co jest zrozumiałe, występuje gradient wysokiej temperatury w poprzek elementu albo elementów konstrukcyjnych, zaś gradient temperatury powoduje, że dwie strony elementów konstrukcyjnych, na przykład dwie 30 części drzwi, patrz jedna część zwrócona w stronę ognia o wysokiej temperaturze, oraz przeciwna strona zwrócona w stronę o niskiej temperaturze, rozszerzają się różnie, ponieważ strona o wysokiej temperaturze rozszerza się i w 4 ten sposób może spowodować powstanie zginania, spowodowanego przez gradient temperatury, skrzydła drzwi. Zginanie, spowodowane przez gradient temperatury, na przykład drzwi ogniotrwałych powoduje, że skrzydło drzwi 5 wygina się oraz w konsekwencji w skrajnej sytuacji skrzydło drzwi zostaje przemieszczone a w ten sposób może utworzyć małe otwory przez które ogień może być przeniesiony ze strony pożaru o wysokiej temperaturze na stronę chłodną przez drzwi ogniotrwałe. 10 [0006] W obecnym kontekście, wyrażenie ?zginanie spowodowane przez gradient temperatury? jest używane jako określenie rodzajowe definiujące zjawisko wywoływania zginania elementu albo elementów konstrukcyjnych z powodu wysokiego 15 gradientu temperatury poprzez element konstrukcyjny albo element konstrukcyjne. Zjawisko jest podobne do zjawiska znanego z na przykład przełączników, w których element bimetalowy jest stosowany do wywoływania zginania zależnego od temperatury, elementu w wyniku 20 efektu bimetalowego. spowodowane aspektach dobrze bimetalowego, Zjawiska przez znanego do w nagrzewaniu zdefiniowane gradient podobne przy temperatury, zjawiska stanie jako zginania techniki elementu zginanie, jest w wielu bimetalowego, oraz określenie zginanie, spowodowane przez gradient temperatury, należy 25 zatem rozumieć jako używane w obecnym kontekście jako określenie rodzajowe, podobne wyżej do obejmujące opisanego wszelkie zjawiska oraz zjawiska również na przykład do zginania bimetalowego. [0007] 30 Uważa się, że podobne sytuacje jak wyżej opisane zginanie ściany przeciwpożarowej może wystąpić, o ile będą używane przegrody przeciwpożarowe albo elementy oddzielające albo takie przegrody jak przegrody pomiędzy poziome, poziomymi oddzielenia płaszczyznami, 5 drzwiami, oknami, ekranami przeciwpożarowymi, bramami, otworami, na przykład bramami albo otworami pieców do spalania albo pieców, drzwi kompozytowych wykonanych z kombinacji 5 konstrukcji konstrukcji przegrody ekranami statków, pomiędzy metalowych obejmujących żaluzjami, przeciwpożarowymi niniejszy oraz wynalazek ma drewnianych, przegrody drzwiami, itp. Ogólnie znaczenie w pokładu, oknami uważa oraz się, odniesieniu że do kompozytowych albo łączonych konstrukcji wystawianych na 10 zmienne gradienty temperatury, temperatury wynoszące co [0008] Celem techniki zapobiegania spowodowanego 15 konstrukcyjnego temperatury konstrukcyjny 300°C może gradienty uzyskanie zginania, temperatury, z materiału do ? jest zmniejszania gradient nagrzewania rzędu wynalazku albo wykonanego wytrzymywania jak najmniej 200°C ? 300°C. niniejszego przez takie zdolnego konkretnej 400°C, stanowić który jedną elementu do wysokiej to element stronę ściany przeciwpożarowej albo podobnej konstrukcji. 20 [0009] Zaletą rozdzielenie pomiędzy niniejszego pomiędzy elementem wynalazku elementami jest to, konstrukcyjnymi konstrukcyjnym oraz że albo konstrukcją podtrzymującą uzyskuje się przy użyciu oraz wykorzystaniu nieodłącznych zalet korpusów prasowanych w sposób ciągły, 25 w zakresie wysokiej sztywności, niskiego temperatury itp. oraz zmniejsza zginanie, wytrzymałości ciężaru, oraz odporności jednocześnie wysokiej na eliminuje spowodowane przez wysokie się albo gradient temperatury, elementu konstrukcyjnego, przy wystawieniu 30 na konkretną wysoką temperaturę podparcia elementu konstrukcyjnego. oraz bez pogarszania 6 [0010] innymi 5 Powyższy cel, powyższa zaleta razem z wieloma celami, oczywiste z wynalazku są korzyściami poniższego zgodne i cechami, szczegółowego z pierwszą które będą opisu niniejszego postacią niniejszego wynalazku uzyskaną przez sposób według zastrzeżenia 1. [0011] Zgodnie wynalazku, z podstawowymi korpus, podtrzymujący naukami prasowany w konstrukcyjnie, niniejszego sposób odporny ciągły, na wysokie temperatury, zawiera część włókien, które nie są stabilne 10 w konkretnej temperaturze alternatywnie ulegają temperaturze, osłabiając oraz które degradacji w ten miękną w sposób oraz konkretnej podtrzymujący korpus, prasowany w sposób ciągły. [0012] 15 Włókna wzmacniające zawierają pierwszą część, utworzoną przez włókna o wysokiej wytrzymałości, wysokiej sztywności oraz stabilne w wysokiej temperaturze, przy czym wymienione włókna są włóknami szklanymi, włóknami węglowymi albo wytrzymywania 20 temperatury, włóknami kevlarowymi, nagrzewania oraz drugą do część zdolnymi konkretnej utworzoną do wysokiej przez włókna polimerowe albo włókna wykonane ze szkła z zewnętrzną powłoką polimerową, taką jak PE (polietylenowa), PP (polipropylenowa), PVC (z polichlorku winylu). [0013] 25 Włókna wywołujące osłabienie korpusu podtrzymującego, prasowanego w sposób ciągły, czyli wyżej wymieniona druga część włókien, może być równomiernie rozmieszczona wewnątrz żywicy albo alternatywnie może być usytuowana konkretnej 30 zamiast w konkretnych strefy ogólnego strefach, osłabienia osłabiania w albo celu utworzenia strefy zginania, podtrzymującego korpusu, prasowanego w sposób ciągły. Usytuowanie włókien, które powodują osłabienie podtrzymywanego korpusu, przy 7 wystawieniu na temperatury może asymetryczne, działanie podwyższonej ponadto wewnątrz być korpusu, wysokiej symetryczne prasowanego albo w sposób ciągły, ponieważ asymetryczne usytuowanie może powodować; 5 że jedna strona korpusu, prasowanego w sposób ciągły, jest słabsza korpusu oraz raczej powoduje niż ogólne jednostronne osłabienie odkształcenie i odkształcenie korpusu, prasowanego w sposób ciągły, przy wystawieniu na konkretną 10 podwyższoną temperaturę. Jedna albo więcej stref jest usytuowanych wewnątrz korpusu, prasowanego w sposób ciągły, środkowe odkształcenie albo strefa centralnego odkształcenia może być uzyskane, gdy strefy są usytuowane w środku korpusu prasowanego w sposób ciągły. 15 [0014] Technika zginania, według eliminowania spowodowanego sposobu według przez albo zmniejszania gradient pierwszej temperatury, postaci niniejszego wynalazku może być stosowana w połączeniu z dowolnym z wyżej 20 opisanych elementów zastosowanie niniejszego eliminowania zginania, temperatury, drzwi konstrukcyjnych. wynalazku jednakże spowodowanego ognioodpornych, powyżej, oraz w konsekwencji, przez jak pierwszej postaci podtrzymujący konstrukcyjny dwie sposobu według wynalazku, konstrukcyjny stanowi omówiono konkretnej postaci oraz niniejszego element dotyczy gradient to preferowanego obecnie przykładu wykonania 25 Konkretne jak metalowe przy sam czym element płyty drzwi ogniotrwałych. [0015] 30 Materiały używane na żywicę korpusu mogą być dowolnymi spośród materiałów używanych konwencjonalnie w przemyśle prasowania winyloester, fenol, ciągłego, epoksyd takimi albo ich jak poliester, kombinacje, oraz 8 również materiały termoplastyczne stosowane do termoplastycznego prasowania ciągłego. [0016] Powyższy cel, innymi 5 celami, oczywiste korzyściami poniższego wynalazku są wynalazku uzyskaną ciągły, [0017] 10 z powyższa zaleta razem z wieloma zgodne i cechami, szczegółowego z przez drugą które opisu postacią korpus, będą niniejszego niniejszego prasowany w sposób według zastrzeżenia 6. Wynalazek zostanie teraz opisany dalej, w odniesieniu do rysunków na których: Fig. 1 jest schematycznym oraz perspektywicznym widokiem przedstawiającym efekt wywołany gradientem temperatury w konwencjonalnym korpusie odpornym na wysoka temperaturę oraz wysoce stabilnym gradiencie temperatury. 15 Figury 2a, 2b, 2c oraz 2d są przekrojem pionowym oraz schematycznymi widokami przedstawiającymi różne przykłady wykonania korpusu, prasowanego w sposób ciągły, używanego jako elementy do eliminowania albo zmniejszania zginania spowodowane przez gradient temperatury, 20 Fig. 3 jest widokiem perspektywicznym prototypowego przykładu wykonania korpusu, prasowanego w sposób ciągły, według konkretnej postaci niniejszego wynalazku. Fig. 4 jest schematycznym widokiem przedstawiającym urządzenie do wprowadzania korpusu, prasowanego w sposób 25 ciągły, według niniejszego wynalazku jak pokazano na Fig. 3 oraz Fig. 5a i ogniotrwałych 5b oraz są schematycznym przekrojem drzwi widokiem drzwi ogniotrwałych, w których korpus podtrzymujący, prasowany w sposób ciągły, 30 jest używany jako korpus podtrzymujący do łączenia dwóch metalowych części skrzydeł drzwi ogniotrwałych oraz do 9 eliminowania albo zmniejszania metalowego zginania drzwi, zakładając, że jedna strona drzwi jest wystawiona na działanie skrajnego nagrzewania, takiego jak nagrzewanie do 5 temperatury w przybliżeniu 300°C ? 400°C, przez wydłużony okres czasu, taki jak 1 godzina, Fig. 6 jest wykresem przedstawiającym efekt zastąpienia włókien korpusu, prasowanego w sposób ciągły, o wysokiej wytrzymałości oraz wysokiej sztywności, aby umożliwić rozciąganie korpusu, prasowanego w sposób ciągły, przy 10 wystawieniu na działanie ciepła oraz Fig. 6a jest szczegółem wykresu z Fig. 6. [0018] Na Fig. przedstawiający 15 jest temperatury, elementu ekstremalne nagrzewanie schematycznie końcową 12, pokazany zginanie, strukturalnego. 20 1 spowodowane przez konstrukcyjnego, na jednej Oznaczenie element ściankę schematyczny 14 stronie liczbowe oraz gradient wystawionego konstrukcyjny górną widok elementu 10 oznacza mający ściankę na ściankę boczną 16. Naprzeciw ścianki końcowej 12, element konstrukcyjny 10 ma kolejną ściankę końcową oraz naprzeciw ścianki górnej 14, element konstrukcyjny 10 ma kolejną ściankę dolną zaś naprzeciw ścianki bocznej 16 element konstrukcyjny 10 ma kolejną ściankę końcową oraz naprzeciw ścianki górnej 14, 25 element konstrukcyjny ma kolejną ściankę dolną oraz naprzeciw ścianki bocznej 16 element konstrukcyjny 10 ma kolejną ściankę ekstremalne wywołujące 30 boczną, nagrzewanie podnoszenie konstrukcyjnego 10, która takie jest jak temperatury naprzeciw wystawiona ciepło na ścianki z na pożaru, boku elementu bocznej 16, na przykład do temperatury 300°C ? 400°C. W konsekwencji ścianka boczna elementu konstrukcyjnego 10, naprzeciw 10 ścianki bocznej 16 rozszerza się, jak pokazano za pomocą pary przeciwnych strzałek 20, natomiast ścianka boczna 16 kurczy się, albo względem rozszerzonej ścianki bocznej zmniejsza 5 swoją długość. Ten efekt zginania ścianki bocznej 16 albo faktycznie elementu konstrukcyjnego 10 jest nazywany zginaniem, spowodowanym przez gradient temperatury, oraz może w skrajnej sytuacji spowodować, że element oraz 10 konstrukcyjny dolnej ścianki, funkcję zapobiegania gorącej strony, utworzy szczeliny pogarszając w ten rozprzestrzenianiu czyli lewej części wzdłuż górnej sposób celową się Fig. 1, ognia do od zimnej strony, czyli prawej części Fig. 1. [0019] Aby gradient 15 zapobiegać temperatury, spowodowanemu elementu strukturalnego przez 10, elementy izolacji termicznej oraz konstrukcyjne elementy podtrzymujące niniejszego ulegają elementu wynalazku, osłabieniu, ogrzewanie, 20 zginaniu, takie konstrukcyjnego, zawierają gdy jak są pewne wystawiane nagrzewanie według nauk strefy, które na do ekstremalne temperatury w zakresie 300°C ? 400°C. W konwencjonalnym ognioodpornym elemencie konstrukcyjnym, na przykład w drzwiach albo ścianie, dwie powierzchnie metalowe, stanowiące ścianki boczne ognioodpornego połączone 25 ze izolujący sobą cieplnie elementu przez korpus, konstrukcyjnego, nieprzewodzący prasowany w ciepła sposób są albo ciągły, służący do zmniejszania przenoszenia cieplnego ciepła od strony gorącej na stronę zimną. Ponieważ konwencjonalny korpus prasowany wytrzymałości, 30 w sposób wysokiej ciągły, sztywności oraz o wysokiej odporności na wysokie temperatury zawiera stałe włókna szklane, włókna węglowe albo włókna kevlarowe, korpus prasowy w sposób ciągły utrzymuje swoją wysoką wytrzymałość oraz wysoką sztywność, nawet w ekstremalnych temperaturach, na 11 działanie których element może być wystawiony, gdy jest zawarty w ognioodpornym elemencie konstrukcyjnym, który jest wystawiony na działanie ognia na jednej stronie tak, jak 5 na nagrzewanie do temperatury w zakresie 300°C ? 400°C. Aby umożliwić dwóm metalowym skrzydłem drzwi albo ścianom elementu konstrukcyjnego przemieszczenie względem siebie, oraz w konsekwencji eliminowanie albo w znacznym stopniu zmniejszanie gradient 10 zginania, temperatury, spowodowanego ognioodpornego przez elementu konstrukcyjnego, izolujący termicznie oraz podtrzymujący korpus, prasowany w sposób ciągły, ściany ognioodpornej jest, zgodnie z naukami niniejszego wynalazku utworzony przez profilowany korpus, prasowany w sposób ciągły, który zawiera oprócz włókien szklanych, włókien węglowych 15 albo włókien kevlarowych o wysokiej wytrzymałości, wysokiej sztywności oraz wysokiej stabilności termicznej włókna takie, stopieniu jak albo włókna polimerowe, zniszczeniu, przy które ulegają wystawieniu na ekstremalnie wysoką temperaturę w zakresie na przykład 20 300°C ? 400°C. [0020] Na różnych figurach, elementy albo części składowe służące takim celom jak elementy albo części składowe odpowiednio opisane powyżej, jednakże mające inną konfigurację geometryczną są oznaczone takimi samymi 25 oznaczeniami liczbowymi, jednakże z dodanymi apostrofami, w celu wskazania różnic geometrycznych. Jak wskazano na Figurach 2a ? 2d, włókna ulegające stopieniu albo zniszczeniu mogą być usytuowane w pewnych strefach, jak na 30 Fig. 2a profilowany korpus 20, prasowany w sposób ciągły, zawiera rdzeń 22 z żywicy, w którym znajdują się paski wstęg wzmacniających albo włókien wzmacniających 24 razem z polimerowe dwiema strefami oraz tworzącymi 26 zawierającymi osłabienie włókna profilowanego 12 korpusu 20 w tych konkretnych strefach, pod warunkiem, że profilowany powyżej korpus 20 temperatury jest nagrzewany topnienia do albo temperatury alternatywnie temperatury rozkładu albo spalania włókien zawartych w 5 dwóch strefach. Zastosowanie stref może ulec zmianie w celu uzyskania określonej zdolności zginania, jak to przedstawiono w przykładach wykonania 2a ? 2d. [0021] 10 Na Fig. 2b, profilowany korpus 20?, prasowany w sposób ciągły, której duża zawiera ilość główną strefę włókien środkową polimerowych 26?, w zapewnia osłabienie w obrębie strefy 26? pod warunkiem wystawienia profilowanego korpusu 20, prasowanego w sposób ciągły, na temperaturę powyżej temperatury topnienia włókien polimerowych. 15 [0022] Na wewnątrz Fig. żywicy prasowanego w 2c, znajduje 22 profilowanego sposób się ciągły, wiele stref korpusu oraz 26 20??, jednocześnie wzmacniające wstęgi albo włókna 24 są pominięte. Na Fig. 2d jest pokazana bardziej rozwinięta konstrukcja ponieważ 20 profilowany korpus 20???, prasowany w sposób ciągły, zawiera rdzeń 22 z żywicy, w którym znajdują się trzy strefy 26??? osłabienia. Dwie warstwy 23 jak kanapka otaczają rdzeń 22 z żywicy. Warstwy 23 zawierają dużą ilość 25 włókien sztywności oraz o wysokiej stabilnych wytrzymałości, w wysokiej wysokiej temperaturze, takich jak włókna szklane, włókna węglowe albo włókna kevlarowe oraz prasowany w ponadto sposób profilowany ciągły, zawiera korpus dwie 20???, profilowane części końcowe 27 otaczające zewnętrzne końce płytkiego 30 korpusu składającego się z dwóch warstw otaczających 23 oraz środkowego rdzenia 22 z żywicy. Element 27 może być wykonany metalowych z żywicy nasadek albo alternatywnie końcowych, które składać są się obrabiane z do 13 kształtu sposób profilowanego ciągły, po korpusu 20???, zakończeniu prasowanego procesu w prasowania ciągłego. [0023] 5 Na Fig. 3 jest pokazany widok perspektywiczny profilowanego według korpusu, niniejszego wzmocnioną włóknem prasowanego wynalazku, szklanym w sposób obejmującego otaczającą ciągły, żywicę środkową 22 strefę osłabienia 26IV. [0024] 10 Na Fig. 4 jest pokazane urządzenie do prasowania ciągłego, zawierające sekcję przyjmowania 46, w której są wprowadzane wstęgi materiałów wzmacniających włóknami, które to wstęgi są pokazane w lewej części Fig. 4 zaś dwie z nich są oznaczone oznaczeniem liczbowym 42. Na 15 Fig. 4 oznaczenie (zasobniki) włókien sztywności oraz liczbowe 44 wysokiej wytrzymałości, o stabilnych w oznacza wysokiej trzy szpule wysokiej temperaturze, takich jak włókna szklane, włókna węglowe albo włókna kevlarowe, które przyjmowania 20 Oprócz 46 o oraz dostarczanych dostarczane również urządzenia włókien sztywności są ze 40 do wysokiej stabilnych szpul włókna wprowadzane w do sekcji prasowania ciągłego. wytrzymałości, wysokiej wysokiej (zasobników) wzmacniające, temperaturze, 44, dodatkowo takie jak są włókna polimerowe, do sekcji przyjmowania 46 ze zbiornika 43, 25 pokazanego w górnej części Fig. 4, które to włókna służą jako włókna wytrzymałość wzmacniające oraz dużą oraz zapewniają sztywność wysoką przy niskiej temperaturze, takiej jak temperatura poniżej 100°C, oraz które to włókno ulegają stopnieniu albo zniszczeniu, przy 30 wystawieniu na działanie podwyższonej temperatury, takiej jak temperatura w zakresie 300°C ? 400°C. Z sekcji przyjmowania 46 sznurek 48 zawierający wstęgi 42, włókna o wysokiej wytrzymałości, wysokiej sztywności oraz 14 stabilnych w wysokiej temperaturze, ze szpul (zasobników) 44 oraz dodatkowe włókna dostarczane ze zbiornika 43 są wprowadzane do aplikatora żywicy oraz urządzenia 50 do nagrzewania 5 oraz utwardzania żywicy, łączącego się ze zbiornikiem żywicy za pomocą rurki 52, do dostarczania żywicy jest do urządzenia. oznaczona Matryca oznaczeniem wyjściowa liczbowym urządzenia 54 oraz 50 zapewnia konkretnie skonfigurowany kształt sznurka 56, prasowanego w sposób ciągły, podawanego z urządzenia 50, który to 10 sznurek 56 jest wprowadzany do dwóch urządzeń ciągnących 58, do ciągnięcia sznurka z matrycy 54 urządzenia 50. Z ciągarki 58 sznurek 56 jest dostarczany do obcinarki 60, która rozdziela sznurek 56 na poszczególne sekcje. [0025] 15 Na zawierające Fig. ramę 5a, 62 są pokazane oraz skrzydło drzwi drzwi ognioodporne 64. Skrzydło drzwi 64 jest wytwarzane zgodnie z naukami niniejszego wynalazku zaś na Fig. 5b, przekrój skrzydła drzwi 64 oraz ramy ujawnia te konstrukcje drzwi, w szczególności skrzydła drzwi. 20 Na Fig. 5b jest pokazany korpus 20IV, prasowany [0026] w sposób ciągły, mający dwie nasadki końcowe 27, do których dwa metalowe skrzydła 66 drzwi są przyspawane albo zamocowane, na przykład za pomocą nitów albo innych mechanicznych elementów mocujących. Drzwi ognioodporne 60 25 zawierają również centralne wypełnienie 68 izolujące cieplnie, zamknięte pomiędzy dwoma metalowymi skrzydłami 66 drzwi. Drzwi ognioodporne 60 zawierają ponadto parę klamek 70 mających wałek przelotowy, niepokazany na rysunku. 30 [0027] każdy Na Fig. 6 są pokazane dwa wykresy, z których przedstawia wydłużenie prasowanego w sposób ciągły, profilowanego korpusu, podobnego do korpusu 20IV 15 pokazanego na Fig. 3, wystawionego na obciążenie oraz odpowiednio w nagrzewanym. stanie nienagrzewanym Jeden wykres oraz oznaczony w stanie jako ?bez nagrzewania? przedstawia wydłużenie korpusu, gdy nie jest 5 wystawiony na nagrzewanie, oraz drugi wykres oznaczony jako ?z nagrzewaniem? oznacza wydłużenie korpusu, gdy jest wystawiony na działanie ciepła takiego, że nagrzewa się do temperatury powyżej 300°C ? 400°C. Jak wynika z Fig. 6 profilowany korpus, prasowany w sposób ciągły, 10 może rozszerzać nagrzewany, się w pozwalając konstrukcyjnemu, większym stopniu, w sposób ten zawierającemu gdy jest elementowi profilowany korpus, prasowany w sposób ciągły, na zmniejszenie do minimum albo 15 wyeliminowanie zginania, spowodowanego przez gradient temperatury, elementu konstrukcyjnego. Gdy jest nagrzewany, element sprężystości konstrukcyjny poprzecznej, co ma niższy pozwala moduł elementowi konstrukcyjnemu na bardziej swobodne wydłużanie się pod wpływem nagrzewania, zmniejszając w ten sposób do minimum 20 zginanie, spowodowane przez gradient elementu konstrukcyjnego. Na Fig. szczegół wykresu 6, przedstawiający z Fig. 6a temperatury, jest pokazany bardzie szczegółowo pierwszą część dwóch krzywych pokazanych na Fig. 6. Szczegół z Figury 6a pokazuje, że wykres ?bez 25 nagrzewania? nagrzewaniem?, nagrzewania? jest oraz jest bardziej stromy niż również pokazuje, że usytuowany powyżej wykres wykres wykresu? ?z ?bez z nagrzewaniem?. Przykład: 30 [0028] Prototypowy przykład wykonania profilowanego korpusu 20IV, prasowanego w sposób ciągły, pokazany na Fig. 3 jest wykonany z następujących części składowych: żywica była fenolowa, włókna o wysokiej wytrzymałości, 16 wysokiej sztywności oraz wysokiej stabilności termicznej były włóknami szklanymi, włókna tworzące strefę zginania były włóknami polimerowymi z poliestru. Profile miały następujące rozmiary: 31 mm szerokości, 50 mm wysokości, 5 oraz 2,6 mm grubości. Wersja prototypowa profilowanego korpusu 20IV prasowanego w sposób ciągły, była używana do pomiarów przedstawionych na Fig. 6. Fiberline Engineering ApS Pełnomocnik: 17 78P39997PL00 EP 1 723 289 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób zapobiegania albo zmniejszania zginania, spowodowanego przez gradient temperatury, elementu 5 konstrukcyjnego (10), wykonanego z materiału zdolnego do wytrzymywania nagrzewania do konkretnej temperatury, przez nagrzewaniu wymienionego wymienionej 10 wydłużony konkretnej okres czasu, przy (10) do elementu temperatury, przy czym wymieniony element konstrukcyjny (10) jest połączony z przyległym, podtrzymującym elementem konstrukcyjnym przez korpus podtrzymujący, odporny na wysoką temperaturę, dostarczania 15 (10), wymienionego dostarczania zawierający elementu kroki konstrukcyjnego wymienionego korpusu podtrzymującego, odpornego na wysoką temperaturę, w postaci profilowanego korpusu (20), prasowanego w sposób ciągły, zawierającego zestaloną żywicę (22), odporną 20 na wysoką wzmacniające (23), temperaturę, których oraz część włókna składa się z włókien wykazujących wysoką wytrzymałość oraz wysoką sztywność w niskiej wytrzymałość oraz wystawieniu 25 na temperaturze oraz zmniejszoną sztywność, oraz ewentualnie zmniejszoną przy zniszczeniu w wymienionej konkretnej temperaturze oraz mocowanie wymienionego elementu konstrukcyjnego (10), względem jego konstrukcji wymienionego ciągły, 30 podtrzymującej, korpusu przy czym (20), za prasowanego wymienione włókna pomocą w sposób wzmacniające zawierają włókna szklane, włókna węglowe albo włókna kevlarowe, zdolne do wymienionej konkretnej polimerowe, albo wytrzymywania temperatury, włókna szklane nagrzewania oraz mające do włókna powłokę 18 zewnętrzną z polimeru, niezdolne do wytrzymywaniu nagrzewania do wymienionej konkretnej temperatury, znamienny tym, że wymieniona konkretna temperatura wynosi 300 °C ? 400°C. 5 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym wymieniony podtrzymujący element konstrukcyjny (10) jest dolnym elementem budowlanym albo elementem konstrukcyjnym (10) albo elementem konstrukcyjnym (10) podobnym do wymienionego 10 wspomnianego najpierw elementu konstrukcyjnego (10). 3. Sposób według dowolnego spośród zastrzeżeń 1 albo 2, w którym wymieniony element konstrukcyjny (10) jest płytą metalową drzwi ognioodpornych (60). 4. Sposób według dowolnego spośród zastrzeżeń od 1 do 15 3, w którym wymieniony korpus (22) z żywicy jest wykonany z poliestru, winyloestru, fenolu, epoksydu albo ich kombinacji. 5. Sposób według dowolnego spośród zastrzeżeń od 1 do 4, w którym wymieniony korpus, prasowany w sposób 20 ciągły, zawiera zawierających wymienionych jedną albo wymienioną włókien, więcej co aby stref najmniej umożliwić (26), część odkształcanie wymienionego korpusu, prasowanego w sposób ciągły, w wymienionych konkretnych strefach. 25 6. Korpus (20), prasowany w sposób ciągły, do użytku zgodnie ze zastrzeżeń sposobem od 1 do według 5, dowolnego który to spośród korpus (20), prasowany w sposób ciągły, zawiera korpus (22) z żywicy, mający zestaloną żywicę, odporną na wysokie 30 temperatury, których włókna co oraz włókna najmniej wykazujące wzmacniające część wysoką jest (23), utworzona wytrzymałość oraz z przez wysoką 19 sztywność w niskiej wytrzymałość i wystawieniu na temperaturze zmniejszoną oraz oraz zmniejszoną sztywność, ewentualnie przy zniszczeniu w konkretnej temperaturze, przy czym wymienione włókna 5 wzmacniające zawierają pierwszą część, zawierającą włókna szklane, kevlarowe, włókna zdolne do węglowe albo wytrzymywania włókna nagrzewania do wymienionej konkretnej temperatury, oraz drugą część niezdolną 10 do wymienionej wytrzymywania konkretnej nagrzewania temperatury, przy do czym wymienione włókna wymienionej drugiej części ulegają zniszczeniu, ponieważ wymienione włókna wymienionej drugiej części są utworzone przez włókna polimerowe takie jak PE (polietylenowe), PP (polipropylenowe), 15 PVC (z polichlorku winylu) albo podobne włókna, albo są utworzone przez włókna szklane, włókna węglowe albo włókna kevlarowe, mające powłokę zewnętrzną z polimeru niezdolnego do wytrzymywania nagrzewania do wymienionej 20 konkretnej temperatury, przy czym wymieniona konkretna temperatura wynosi 300 °C ? 400 °C. 7. Korpus (20), dowolnego prasowany spośród w sposób zastrzeżenia ciągły, 6, według przy czym wymieniony korpus (20), prasowany w sposób ciągły, 25 zawiera jedną albo więcej stref (26), zawierających wymienioną co najmniej część wymienionych włókien, aby umożliwić prasowanego odkształcanie w sposób wymienionego ciągły, w korpusu, wymienionych konkretnych strefach. 30 8. Korpus (20), zastrzeżenia więcej stref prasowany 7, w (26?) w którym jest sposób ciągły wymieniona usytuowanych jedna w według albo środku 20 wymienionego korpusu, prasowanego w sposób ciągły, w celu utworzenia środkowej strefy odkształcenia. 9. Korpus (20), prasowany w sposób ciągły, według dowolnego spośród zastrzeżenia od 6 do 8, przy czym 5 wymieniony korpus (20), prasowany w sposób ciągły, jest zamocowany wewnątrz metalowych osłon końcowych (27) odkrywając środkową część niezakrytą izolującą środkową część. Fiberline Engineering ApS Pełnomocnik: oraz 1/4 EP 1 723289 81 IL /6 10 ~ riB ,Fig. 1 I 24 76 26' (20 21., 26 24 Fig. 2 b . Fig. 20 {20 11 (22 ...-I---t 27 ~p @@ ~ ?'0 ? ? ?? ? (? f 7011/ 27 @ 22 Fig. 2c 23 26/l1 Fig. 2 d 78P39997PLOO 2/4 EP 1 723 289 81 26lY Fig. 3 61,- ...62-- 6[, 70 J 60 Fig. 50 Fig. 5b 70 78P39997PLOO 3/4 EP 1 723 289 81 78P39997PLOO 4/4 EP 1 723 289 81 Bez nagrzewania Z nagrzewaniem I, ODciqzenie Wydluzenie Fig. 6 Fig.6A 78P39997PLOO
Grupy dyskusyjne