Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1738046 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1738046 T3


EP 1738046 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2004 04739381.4 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1738046 T3 Int.Cl. E06B 1/62 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 31.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/35 EP 1738046 B1 Tytuł wynalazku: Listwa uszczelniająca (30) (43) Pierwszeństwo: 02.04.2004 DE 102004017064 Zgłoszenie ogłoszono: 03.01.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/01 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: RPM Ireland IP Ltd., Dublin, IE EXTE EXTRUDERTECHNIK GMBH, Wipperfürth, DE PL/EP 1738046 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: RÜDIGER DANIEL, WERMELSKIRCHEN, DE DAN FRIEDL, Wipperfürth, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Maciej Grabowski SULIMA-GRABOWSKA-SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr.poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-9131/VAL EP 1 738 046 B1 Opis 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [0001] Wynalazek dotyczy listwy uszczelniającej z tworzywa sztucznego do uszczelnień między ościeżnicą okienną lub podobnym elementem a ościeżem okiennym, z dwoma fragmentami, ruchomo ze sobą połączonymi przetłoczeniem przegubowym przebiegającym w kierunku wzdłużnym listwy uszczelniającej, przy czym pierwszy fragment listwy jest wykonany w celu połączenia na klej z ościeżnicą okienną, a drugi fragment listwy może być składany w celu utworzenia przekraczającego 180? kąta rozwarcia, zwróconego ku ościeżnicy okiennej bądź ku ościeżu okiennemu, przy czym drugi fragment listwy jest oparty na ościeżu okiennym za pomocą elementu dystansowego, przyczyniającego się do uszczelniania. [0002] Profil pokrywający w postaci listwy uszczelniającej, zamykający szczelinę między ościeżnicą okienną lub podobnym elementem a ościeżem okiennym, jest znany z DE 197 27 621 A1. Taka listwa uszczelniająca przez odpowiednie składanie jej fragmentów jest gięta wzdłuż przetłoczenia przegubowego w swego rodzaju profil skrzynkowy. Jej położenie zabezpieczają przy tym obejmujące się nawzajem żebra hakowe. Przetłoczenie przegubowe jest uzyskiwane przez zwykłą, pozostawiającą mostki redukcję materiału, z utworzeniem zawiasy błonowej. [0003] Z DE-GM 90 00 464.7 pochodzi propozycja wyciskania wargi uszczelniającej na ciągłą listwę uszczelniającą. Warga uszczelniająca rozciąga się pod kątem ostrym do samej płaskiej listwy uszczelniającej. [0004] Z DE-GM 91 10 541.2 pochodzi listwa uszczelniająca w postaci listwy do pokrywania szczelin, która składa się z dwóch fragmentów, dających się rozdzielać w miejscu zadanego przerwania, zaopatrzonych w klej w celu łączenia. Jeśli jednak taka płaska listwa uszczelniająca ma być stosowana jako listwa kątowa, to wspomniane miejsce zadanego przerwania używa się jako zawiasę błonową. Drugi fragment listwy można wtedy odchylić o zwrócony ku ościeżnicy okiennej bądź ościeżu okiennemu kąt rozwarcia przekraczający 180° położenie fragmentów listwy, i nakleić na ościeże okienne. [0005] DE 199 11 199 A1 opisuje prostokątną w przekroju poprzecznym listwę do umieszczania między ościeżnicą okienną a przypisanym jej ościeżem, przy czym między co najmniej jednym ramieniem listwy a ościeżem jest umieszczony pasek piankowy i przy czym co najmniej jeden pasek piankowy znajduje się na wewnętrznej stronie ramienia i w wyniku impregnacji rozpręża się z opóźnieniem, oraz jest mocowany w stanie ściśniętym i z możliwością uniesienia. [0006] Zadaniem wynalazku jest stworzenie tego rodzaju listwy uszczelniającej, prostej pod względem budowy i montażu. [0007] Zadanie to rozwiązano dzięki listwie uszczelniającej o cechach zastrzeżenia 1. [0008] Zwraca się uwagę na to, że drugi fragment listwy jest opierany na ościeżu okiennym za pomocą elementu dystansowego, przyczyniającego się do uszczelniania. Element dystansowy pozostawia luz na dociśnięcie dla wspomnianego fragmentu listwy; może on optymalnie ściśle przylegać, zapewniając uszczelnienie. Drugi, połączony przegubowo fragment listwy jest przy tym nośnikiem uszczelniającego elementu dystansowego, będącego pod działaniem siły przywracającej. Ten element może być pełnym paskiem uszczelniającym z materiału o własnościach gumy i/lub paskiem uszczelniającym z pianki, jak został on opisany w odniesieniu do aktywowalnej wersji w DE 199 44 611 A1. Możliwość regulowanego, elastycznego odchylenia zapobiega oprócz tego oderwaniu się drugiego fragmentu listwy od pierwszego fragmentu listwy, stanowiącego bazę do mocowania. Ponadto drugi fragment listwy po prawidłowym ustawieniu listwy uszczelniającej silnie odgina się sprężyście w kierunku ościeża 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 okiennego. Właściwa mu sprężystość materiału jest też użyteczna z punktu widzenia oszczędności miejsca składowania paska uszczelniającego. [0009] Korzystna postać wykonania polega zatem na tym, że drugiemu fragmentowi listwy przypisana jest jako element dystansowy zagięta warga uszczelniająca, zwrócona ku ościeżu okiennemu. Warga uszczelniająca najlepiej dopasowuje się np. do nieró wności tynku budowli ? czemu sprzyja dodatkowo uzyskane ustawienie wstępne. Ponadto jako korzystne okazuje się to, że listwa uszczelniająca jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego. Istotna jest przy tym twardość zapewniająca samonośność, a z drugiej strony jednak zapewniająca wspomnianą sprężystość. Sama warga uszczelniająca jest natomiast wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego. W celu uniemożliwienia zbytniego odgięcia drugiego fragmentu listwy, np. powyżej 270?, na odwróconej od ościeża okiennego stronie drugiego fragmentu listwy jest ukształtowana powierzchnia oporowa do współdziałania z tyłem pierwszego fragmentu listwy; ograniczenie kąta rozwarcia listwy uszczelniającej jest w ten sposób znaczne. Z drugiej strony możliwe jest takie wykonanie, że na odwróconej od ościeżnicy okiennej stronie pierwszego fragmentu listwy jest ukształtowana powierzchnia oporowa do współdziałania z tyłem drugiego fragmentu listwy w celu odpowiedniego ograniczenia kąta rozwarcia listwy uszczelniającej. Z technologicznego punktu widzenia powierzchnie op orowe można traktować tak samo, korzystnie dzięki temu, że powierzchnia oporowa jest wykonana na specjalnym żebrze, wystającym ponad tylną stronę pierwszego i/lub drugiego fragmentu listwy, przebiegającym w kierunku wzdłużnym listwy uszczelniającej. Takie żebro może być zaprojektowane jako niezauważalnie małe. Przebiega ono celowo w okolicy przetłoczenia przegubowego. Jeśli zrezygnuje się z tego żebra, to można zaproponować taką konstrukcję, że powierzchnię oporową uzyskuje się przez odsadzenie ścianek fragmentów listwy względem siebie. Mając na uwadze oszczędność miejsca niezbędnego do składowania zaproponowano, by listwa uszczelniająca była wykonana bez pustych komór, z prawie tą samą grubością pierwszego i drugiego fragmentu listwy, przy czym ponadto w stanie wyjściowym, z wyjątkiem wytłaczanej, ale wykonanej z miękkiego tworzywa sztucznego wargi uszczelniającej, powstaje płaska w prz ekroju poprzecznym, jednowarstwowa część, taka, że jest możliwe zwinięcie listwy uszczelniającej w rolkę. Ponadto zaproponowano, by warga uszczelniająca była wytłaczana w procesie wytłaczania dwuskładnikowego. Wtedy z punktu widzenia techniki uszczelniania okazuje się ponadto korzystne, by w obszarze kąta wewnętrznego, zawartego między wargą uszczelniającą a drugim fragmentem listwy, został umieszczony oddzielny pasek uszczelniający. Jest on wykonany z pianki. Dokładniej pasek uszczelniający jest wykonany z pianki, uchwyconej w stanie ściśniętym zdzieralną folią. Taki pasek uszczelniający z pianki ? jak już objaśniono ? opisano w DE 199 44 611 A1. Ujawniona treść tego zgłoszenia jest tu całkowicie włączona, także w celu przyjęcia cech jego dokumentacji do zastrzeżeń niniejszego zgłoszenia. Poza tym można przewidzieć, by przetłoczenie przegubowe było wykonane drogą współwytłaczania fragmentu miękkiego tworzywa sztucznego. Dzięki temu można zapewnić łatwe wyginanie fragmentów listwy uszczelniającej, co okazuje się użyteczne podczas montażu. Korzystne jest też to, że wytłaczanie listwy uszczelniającej odbywa się odpowiednio do ustawienia w stanie po zamontowaniu. W związku z tym montaż tak wytłoczonej listwy uszczelniającej jest ułatwiony, gdyż łatwo wchodzi ona w miejsce zgięcia. [0010] Przedmiot wynalazku został dokładniej objaśniony poniżej przy użyciu kilku przedstawionych graficznie przykładów wykonania. Pokazano na: fig. 1 listwa uszczelniająca w przekroju poprzecznym z uwidocznionymi zmianami szerokości i oddzielnym paskiem uszczelniającym, według wersji podstawowej, fig. 2 listwa uszczelniająca w stanie umieszczenia, z jeszcze nieaktywowanym oddzielnym paskiem uszczelniającym, 3 powiększenie fragmentu III z fig. 1, odpowiednie powiększenie z fig. 2, widok perspektywiczny zwiniętej listwy uszczelniającej, listwa uszczelniająca w widoku jak na fig. 1, graficznie uzupełnionym, pokazującym jeden z wariantów, fig. 7 listwa uszczelniająca w stanie umieszczenia i z jeszcze nieaktywowanym paskiem uszczelniającym, fig. 8 inny wariant listwy uszczelniającej w widoku jak na fig. 6, fig. 9 ta listwa uszczelniająca w przekroju poprzecznym, znów uchwycona w stanie umieszczenia, a więc ze złożonym drugim fragmentem listwy, fig. 10 inna postać wykonania listwy uszczelniającej w przekroju poprzecznym, przedstawiająca stan podczas montażu z zagięciem, fig. 11 listwa uszczelniająca według fig. 10 z oddzielnym paskiem uszczelniającym, fig. 12 listwa uszczelniająca według fig. 10 do 11, w stanie po zamontowaniu odpowiednio do fig. 2 i 4. [0011] Przedstawiona listwa uszczelniająca L jest wytwarzana jako część z tworzywa sztucznego, w stanie wyjściowym zasadniczo płaska i jednowarstwowa. Służy jako mający możliwość wyginania się, a przy tym nie łamiący się profil zakrywający do uszczelniania szczelin, np. w konstrukcjach budowlanych. [0012] Listwa uszczelniająca L obejmuje dwa połączone przegubowo fragmenty. Pierwszy fragment 1 listwy służy do połączenia klejem z elementem konstrukcyjnie przyporządkowanym do budowli. [0013] Drugi fragment 2 listwy ma możliwość odchylania względem konstrukcji budowlanej. [0014] Przetłoczenie przegubowe między oboma fragmentami 1, 2 listwy oznaczono jako 3. Jest ono wykonane jako zawiasa błonowa. [0015] Element konstrukcyjny może być ościeżnicą okienną 4. Jest ona osadzona w ościeżu okiennym 5. [0016] Szczelina 6 między ościeżnicą okienną 4 a ościeżem okiennym 5 mieści zwykłą piankę budowlaną 7, np. piankę poliuretanową. Pianka budowlana 7 jest zakotwiona w zewnętrznej mającej otwarte komory stronie ościeżnicy okiennej 4 i przylega do boków budowli, przyczepiając się po stronie ościeża dzięki występującej tam chropowatości. Pozostała powierzchnia przekroju poprzecznego ościeżnicy okiennej 4, wykonanej jako profil z tworzywa sztucznego, jest widoczna z wieloma komorami i może być usztywniona wkładem stabilizującym 8, wprowadzonym do jednej z komór. [0017] Do połączenia klejowego listwy uszczelniającej L z ościeżnicą okienną 4 służy klejowa warstwa przyczepna 9, pokryta w czasie przechowywania paskiem ochronnym. [0018] Przetłoczenie przegubowe 3, łączące z możliwością przegubowego ruchu fragmenty 1, 2 listwy, z technologicznego punktu widzenia jest tak samo istotne i przebiega w kierunku wzdłużnym listwy uszczelniającej L. Jeśli chodzi o postać wykonania, to przetłoczenie przegubowe 3 może być zaprojektowane jako V-kształtne nacięcie 10 z dnem w kształcie spiczastym albo też wyraźnie zaokrąglonym. To ostatnie jest według wersji podstawowej korzystne i wykorzystywane w wariancie według fig. 6. Vkształtne nacięcie 10 może być otwarte od strony stosowania lub odwrócone od strony stosowania. [0019] Drugi fragment 2 listwy jest elastycznie odginany w celu utworzenia kąta ? rozwarcia, wychodząc od płaskiego stanu wyjściowego, przekraczającego 180°, zwróconego ku ościeżnicy okiennej 4 bądź ku ościeżu okiennemu 5. Wynikiem tego jest widoczna np. na fig. 2 listwa kątowa, która zamyka względnie uszczelnia szczelinę 6 od strony wnętrza budowli. Odginany, drugi fragment 2 listwy, pod wpływem siły przywracającej materiału i podążając za kształtem, przylega przy tym do odpowiedniej pofig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 wierzchni współpracującej, tu do ościeża okiennego 5, bez mocowania. Dokonuje się to pośrednio. [0020] Korzystnie dokonuje się to za pośrednictwem specjalnej wargi uszczelniającej 11 jako elementu dystansowego, przyczyniającego się do uszczelniania. Opiera się ona swobodnym końcem o ościeże okienne 5. Warga uszczelniająca 11 znajduje się na drugim fragmencie 2 listwy. Jej ustawienie, zwrócone ku ościeżu okiennemu 5, pokazano na rysunku. Warga uszczelniająca 11 już w stanie wyjściowym (por. np. fig. 1) przyjmuje przebieg zagięty, który przy przypisanej konstrukcji (por. np. fig.4) przechodzi w łagodne zaokrąglenie, patrząc od strony wnętrza ? wklęsłe, co zwiększa siłę naprężającą, bez niebezpieczeństwa odstawania wargi uszczelniającej 11. W tym celu dający się odginać drugi fragment 2 listwy jest podparty w okolicy przetłoczenia przegubowego 3. Ponadto warga uszczelniająca 11 jest wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego, mniej więcej porównywalnego z warstwą z miękkiej gumy. Sama listwa uszczelniająca L jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego, z którego można łatwo zrobić zawias błonowy, np. z PVC. [0021] Wspomniane wyżej podparcie w celu ograniczenia kąta ? rozwarcia drugiego fragmentu 2 listwy jest realizowane w postaci powierzchni oporowej 12. Według wersji podstawowej jest ona ukształtowana w pobliżu przegubu równo z drugim fragmentem 2 listwy. Powierzchnia oporowa 12 współpracuje z tyłem 13 pierwszego fragmentu 1 l istwy. Tył 13 stanowi zatem stabilną powierzchnię współpracującą, dzięki czemu dochodzi do pożądanego ograniczenia maksymalnego kąta ? rozwarcia listwy uszczelniającej L. [0022] Inaczej jest w przypadku przedmiotu zgodnym z pierwszym wariantem (fig. 6 i 7). W tym przypadku jest tak, że na odwróconej od ościeżnicy okiennej 4 stronie pierwszego fragmentu 1 listwy jest ukształtowana, oznaczona również przez 12, powierzchnia oporowa do współpracy z tyłem 14 drugiego fragmentu 2 listwy w celu ograniczenia kąta ? rozwarcia listwy uszczelniającej L. [0023] Powierzchnia oporowa 12 w każdej z obu postaci znajduje się na żebrze 15. Żebro 15 jest osadzone po pierwsze na drugim fragmencie 2 listwy (fig. 2), a po drugie na pierwszym fragmencie 1 listwy (fig. 7), którego powierzchnia oporowa 12 spotyka się z odpowiednią powierzchnią współpracującą tyłu 14 drugiego fragmentu 2 listwy. Powierzchnia oporowa 12 jest na fig. 7 nawet jeszcze powiększona przez idący dalej od podstawy żebra 15, składany ze sobą skośny kontur między fragmentami 1, 2 listwy. Ta wyznaczona przez V-kształtne nacięcie 10 powierzchnia oporowa jest oznaczona jako 12?. [0024] Żebra 15 wyraźnie wystają i stanowią wystarczające skupienie materiału dla wytworzenia pożądanych koziołków blokujących. [0025] W odróżnieniu od wersji podstawowej, bądź pierwszego wariantu, można też przewidzieć, że powierzchnia przylegania 12 jest uzyskana przez odsadzenie ścianek fragmentów 1, 2 listwy względem siebie. Ten drugi wariant wynika z fig. 8 i 9. Odsadzenie, wynoszące niecałą grubość ścianki, pozostawia między fragmentami 1, 2 listwy redukujące grubość przetłoczenie przegubowe 3. Powierzchnia przylegania 12 jest przy tym utworzona przez uzyskany stopień na bliskim przegubowi końcu drugiego fragmentu 2 listwy. Ma ona nawis, toteż przy osiągnięciu pełnego kąta ? rozwarcia zaostrzona górna krawędź w określony sposób uderza o tył 13 pierwszego fragmentu 1 listwy. Oczywiście w razie rezygnacji z nawisu można także uzyskać wystarczający styk stopnia stanowiącego powierzchnię oporową 12. Jedno i drugie skutkuje skutecznym zamknięciem naroża wewnętrznego. [0026] Wychodząca z drugiej wąskiej krawędzi warga uszczelniająca jest tu też oznaczona jako 11. Spełnia ona nakreślone wyżej funkcje dobrze uszczelniającego z amknięcia szczeliny 6. 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0027] Widoczna listwa uszczelniająca L, według drugiego wariantu na stronie chwyt ającej klejową warstwę przyczepną 9 jest zaopatrzona w wyeksponowane żebro krawędziowe 16. Przebiega ono w sposób ciągły i równolegle do przetłoczenia przegubowego 3, przebiegającego w kierunku wzdłużnym listwy uszczelniającej L. [0028] Listwa uszczelniająca L jest formowana w procesie tłoczenia dwuskładnikowego. Zarówno według wersji podstawowej, jak też nakreślonych wariantów, listwa uszczelniająca L jest zaopatrzona w dodatkowy element uszczelniający. Jako podstawa do mocowania służy we wszystkich przypadkach odginany, a więc drugi fragment 2 listwy. Konkretnie następuje to tak, że w obszarze 17 kąta wewnętrznego, zawartego między wargą uszczelniającą 11 a drugim fragmentem 2 listwy, naniesiony jest oddzielny pasek uszczelniający 18. Wykonany jest on z elastycznej pianki, zdolnej do powrotu do pierwotnej postaci, a jednocześnie stanowiącej akumulator energii i, jak warga uszczelniająca 11, jest również umieszczony jako element dystansowy, przyczyniający się do uszczelniania szczeliny 6. Ten uszczelniający element dystansowy opiera się o ościeże okienne 5. Korzystnie jest to pianka poliuretanowa o otwartych porach. Jeśli pożądane jest rozprężanie z opóźnieniem, to należy sięgnąć po środek impregnujący. Zastosowanie znajduje tu akrylan. [0029] Pasek uszczelniający 18 jest otulony zrywaną folią 19, wykonaną w postaci rękawa ochronnego. Folia 19, utrzymująca pasek uszczelniający 18 w stanie ściśniętym, jest zamknięta szwem 20. Z tego miejsca złożona w kształt litery U folia 19 przechodzi w dwa swobodne płaty 21 do pociągania. Te ostatnie mijają wargę uszczelniającą 11 i można je łatwo uchwycić w celu oderwania. Szew 20 działa jak linia perforacji. Otwiera on część folii 19 w kształcie rękawa, wskutek czego pianka może się rozprężać z efektem uszczelniania. Dalsze szczegóły, jak już wskazano powyżej, są zawarte w DE 199 44 611 A1, a mianowicie również wskazano utworzone przez warstwę klejącą 22 mocowanie paska uszczelniającego 18 do listwy uszczelniającej L. [0030] Jak widać na fig. 3, płaty 21 do pociągania dają się zawinąć, przechodząc dalej nad płaską listwę uszczelniającą L od skrajnego miejsca szwu 20. [0031] Oprócz tego pozostaje jeszcze stwierdzić, że uzyskano taką postać wykonania, w której listwa uszczelniająca L jest wykonana bez pustych komór, z pierwszym i dr ugim fragmentem 1, 2 listwy o prawie tej samej grubości, przy czym ponadto w stanie wyjściowym, z wyjątkiem wytłoczonej, ale wykonanej z miękkiego tworzywa sztucznego wargi uszczelniającej 11, powstaje płaska w przekroju poprzecznym, jednowarstwowa część, taka, że jest możliwe zwinięcie listwy uszczelniającej L w rolkę. Oszczędzająca miejsce składowania postać (rolka R) jest pokazana graficznie na fig. 5. Jest tam też pokazana maksymalna szerokość listwy uszczelniającej L w postaci taśmy. Szerokość może przyjmować wartości zmieniające się skokowo o 10 mm w odniesieniu do pierwszego fragmentu 1 listwy mającej szerokość ok. 100 mm. Zewnętrzna wąska krawędź jest ścięta pod kątem 45? (patrz widok na rysunku). [0032] Foli 19 w ostatniej wersji nie przedstawiono, jednakże również należy ona do wyposażenia (por. zwłaszcza fig. 8 i 9). [0033] W związku ze wspomnianą możliwością zwijania listwy uszczelniającej L w rolkę, stosunkowo mała jej grubość może prowadzić do powstawania swego rodzaju wgłębień lub niecek, co mogłoby zakłócać przyklejanie do ościeżnicy okiennej 1. Wynikającemu stąd efektowi wybrzuszeń/zwijania skutecznie zapobiega się jednak przez zaginanie płaskiej listwy uszczelniającej L w zagięte położenie montażowe i końcowe. Dochodzi do nadzwyczaj prostego ustawienia powstającej tu budowy kątowej, co stwarza możliwość lepszego efektu przyklejania. [0034] Inna wersja listwy uszczelniającej L jest przedstawiona na figurach 10 do 12. Jak widać na figurach 10 i 11, listwa uszczelniająca L jest tu obecna w zagiętym położeniu montażowym, tzn. fragmenty 1 i 2 listwy są poprzez przetłoczenie przegubowe 3 ustawione prostopadle do siebie. To zagięte położenie odpowiada stanowi montażu l i- 6 5 stwy uszczelniającej L, co jest związane z zaletami zwłaszcza podczas montażu tej wytłaczanej listwy L, gdyż łatwo wchodzi ona w miejsce zgięcia. Wspierająco wpływa tu jeszcze fakt, że przetłoczenie przegubowe 3 w tej wersji jest wykonane ze współwytłaczanego fragmentu z miękkiego tworzywa sztucznego. W odniesieniu do tego, można tu zastosować np. miękkie PVC. Zastrzeżenia patentowe 10 15 20 25 30 35 40 45 1. Listwa uszczelniająca (L) z tworzywa sztucznego, do uszczelnień między ościeżnicą okienną (4) lub podobnym elementem a ościeżem okiennym (5), z dwoma fragmentami (1, 2), ruchomo ze sobą połączonymi przetłoczeniem przegubowym (3) przebiegającym w kierunku wzdłużnym listwy uszczelniającej (L), przy czym pierwszy fragment (1) listwy jest wykonany w celu połączenia na klej z ościeżnicą okienną (4), a drugi fragment (2) listwy może być składany w celu utworzenia przekraczającego 180? kąta (?) rozwarcia, zwróconego ku ościeżnicy okiennej (4) bądź ku ościeżu okiennemu (5), przy czym drugi fragment (2) listwy jest oparty na ościeżu okiennym (5) za pomocą elementu dystansowego, przyczyniającego się do uszczelniania, znamienna tym, że (i) na odwróconej od ościeża okiennego (5) stronie drugiego fragmentu (2) listwy jest ukształtowana powierzchnia oporowa (12) do współpracy z tyłem (13) pierwszego fragmentu (1) listwy i do ograniczenia kąta (?) rozwarcia listwy uszczelniającej (L), lub (ii) na odwróconej od ościeżnicy okiennej (4) stronie pierwszego fragmentu (1) listwy jest ukształtowana powierzchnia oporowa (12) do współpracy z tyłem (14) drugiego fragmentu (2) listwy w celu odpowiedniego ograniczenia kąta (?) rozwarcia listwy uszczelniającej (L). 2. Listwa uszczelniająca według zastrzeżenia 1 lub w szczególności według tego, znamienna tym, że drugiemu fragmentowi (2) listwy jako element dystansowy jest przyporządkowana zwrócona ku ościeżu okiennemu (5), przebiegająca w sposób wygięty warga uszczelniająca (11). 3. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że listwa uszczelniająca (L) jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego. 4. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że warga uszczelniająca (11) miękkiego tworzywa sztucznego. 5. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że powierzchnia oporowa (12) jest wykonana na specjalnym żebrze (15), wystającym ponad tylną stronę pierwszego i/lub drugiego fragmentu (1/2) listwy, przebiegającym w kierunku wzdłużnym listwy uszczelniającej (L). 6. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że powierzchnia oporowa (12) jest uzyskana przez odsadzenie ścianek fragmentów (1, 2) listwy względem siebie. 7. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że listwa uszczelniająca (L) jest wykonana bez pustych komór, z prawie tą samą grubością pierwszego i drugiego fragmentu (1, 2) listwy, przy czym ponadto w stanie wyjściowym, z wyjątkiem wytłoczonej, ale wykonanej z miękkiego tworzywa sztucznego wargi uszczelniającej (11), powstaje płaska w przekroju poprzecznym, jednowarstwowa część, taka, że jest możliwe zwinięcie listwy uszczelniającej (L) w rolkę. 7 5 10 15 20 8. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że warga uszczelniająca (11) jest formowana w procesie wytłaczania dwuskładnikowego. 9. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że w obszarze (17) kąta wewnętrznego, rozpiętego między wargą uszczelniającą (11) a drugim fragmentem (2) listwy, jest umieszczony osobny pasek uszczelniający (18). 10. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że pasek uszczelniający (18) jest wykonany z pianki. 11. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że pasek uszczelniający (18) jest wykonany z pianki, uchwyconej w stanie ściśniętym w zdzieralną folię (19). 12. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że przetłoczenie przegubowe (3) jest wykonane w procesie współwytłaczania fragmentu z miękkiego tworzywa sztucznego. 13. Listwa uszczelniająca według jednego lub kilku poprzednich zastrzeżeń lub w szczególności według tego, znamienna tym, że wytłaczanie listwy uszczelniającej (L) odbywa się odpowiednio do odchylonej pozycji montażowej. Uprawnieni: RPM Ireland IP Ltd. EXTE EXTRUDERTECHNIK GMBH Pełnomocnik: mgr Maciej Grabowski Rzecznik patentowy 8 9 10 11 12 13 14


Grupy dyskusyjne