Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1746030 T5
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1746030 T5


EP 1746030 T5

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2006 06010919.6 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1746030 T5 Int.Cl. B65B 57/04 (2006.01) B65B 51/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 30.04.2008 Europejski Biuletyn Patentowy 2008/18 EP 1746030 B1 A22C 11/12 (2006.01) Tytuł wynalazku: System składający się z maszyny klipsującej i zasobnika klipsów oraz sposób eksploatacji maszyny klipsującej (30) (43) Pierwszeństwo: 18.07.2005 DE 200510033437 Zgłoszenie ogłoszono: 24.01.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/04 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.07.2008 Wiadomości Urzędu Patentowego 2008/07 (47) O złożeniu tłumaczenia zmienionego ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: Poly-clip System GmbH & Co. KG, Hattersheim am Main, DE PL/EP 1746030 T5 (72) Twórca(y) wynalazku: DETLEF EBERT, Bad Nauheim, DE JOACHIM MEYRAHN, Erzhausen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Kamiński KANCELARIA PATENTOWA Al. Jerozolimskie 101/18 02-011 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 746 030 B2 U-3039n/08 System składający się z maszyny klipsującej i zasobnika klipsów oraz sposób eksploatacji maszyny klipsującej Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest system klipsujący składający się z maszyny klipsującej i z zasobnika klipsów oraz sposób eksploatacji maszyny klipsującej. Maszyna klipsująca jest wyposażona w co najmniej jedno wymienne narzędzie zamykające do zaciskania klipsów dostarczanych z zasobnika, osadzone obrotowo albo przesuwnie względem współpracującego drugiego narzędzia zamykającego. [0002] Za pomocą maszyn klipsujących tego rodzaju zamyka się osłonki albo torebki wypełnione płynami, pastami albo granulatem. Podczas procesu pakowania najpierw wypełnia się opakowanie odpowiednim produktem oraz- w przypadku opakowań wykonanych w kształcie długich tulejek- dzieli się na porcje za pomocą elementów zaciskowych (kiełbasy). Elementy zaciskowe przewężają odcinki tulei, przy czym następuje przemieszczenie produktu umieszczonego w obszarze przewężenia w kierunku osiowym, tzn. wzdłuż osi tulei, zaś w samym obszarze przewężenia tworzy się wierzchołek opakowania. Następnie w kolejnym kroku pakowania na tych wierzchołkach osadza się za pomocą narzędzi zamykających jeden klips albo w przypadku stosowania podwójnych narzędzi zamykających ? dwa klipsy. [0003] Narzędzie zamykające składa się z matrycy i stempla, między którymi podczas zamykania opakowania zaciska się klips, przy czym odległość między 1 obiema częściami przyrządu (szczelina zamykająca) powinna być jak najmniejsza. Po zaciśnięciu klipsa obie części narzędzia wracają do położenia wyjściowego. [0004] Zamknięciom tego rodzaju stawia się bardzo wysokie wymagania jakościowe. Z jednej strony siła zamykająca klips nie może być zbyt duża, aby nie uszkodzić powłoki. Z drugiej strony zamknięcie musi być wystarczająco szczelne, aby przykładowo podczas dalszej obróbki (gotowanie, wędzenie itp.) zawartość nie wypływała z opakowania. Jeżeli maszyna klipsująca jest przeznaczona do zamykania różnych produktów wędliniarskich i różnych rodzajów opakowań, zakładane będą również klipsy o różnych wielkościach i wytrzymałości (długość ramion i grubość materiału). W takich przypadkach, w celu uzyskania prawidłowego zamknięcia, z reguły stosuje się wymienne jedno narzędzie zamykające, przy czym elementy wymienne są dopasowane do odpowiednich wielkości klipsów. [0005] Wymiennym elementem jest przeważnie matryca, którą mocuje się w odpowiednio dopasowanym uchwycie. W dalszej części opisu nazwa matryca i narzędzie zamykające będą stosowane zamiennie. [0006] Wymienność narzędzia zamykającego stwarza niebezpieczeństwo, że albo pracownik obsługi zapomni zainstalować odpowiednie narzędzie albo wybrana zostanie niewłaściwa matryca. [0007] Ze względu na różne grubości materiału, a którego są wykonane klipsy, różne są też wysokości utworzonych z tych klipsów klamer zamykających opakowanie. Z tego powodu konieczne jest ustawienie położenia spoczynkowego przynajmniej jednego z narzędzi zamykających tak, aby wielkość szczeliny zamykającej była dopasowana do wysokości klamry. Czynność tę należy wykonać ręcznie z reguły po każdej wymianie klipsów albo narzędzia zamykającego. [0008] Jeżeli narzędzie nie zostanie prawidłowo nastawione, szczelina zamykająca może być zbyt duża i wytrzymałość zamknięcia będzie zbyt mała. Jeżeli szczelina 2 zamykająca będzie zbyt mała, klips może uszkodzić materiał zamykanego opakowania oraz może nastąpić szybsze zużycie narzędzi zamykających, a nawet uszkodzenie maszyny klipsującej. [0009] Celem wynalazku jest opracowanie maszyny klipsującej i sposobu eksploatacji tej maszyny, który zmniejszy niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwej obsługi oraz zapewni uzyskanie prawidłowego zaciśnięcia klipsa na opakowaniu. [0010] Cel wynalazku zrealizowano w systemie i sposobie opisanych w części znamiennej zastrzeżeń patentowych 1 i 7. Cel wynalazku zrealizowano również w maszynie klipsującej według zastrzeżenia 6. [0011] Maszyna klipsująca jest wyposażona w czujnik do odczytu znacznika zasobnika zapasowego z klipsami i wysyłania sygnału z informacją o klipsach, w inny czujnik do rozpoznawania znacznika narzędzia zamykającego i wysyłania sygnału zawierającego informację o tym narzędziu oraz w sterownik z wejściami sygnałowymi dla obu tych czujników, wyposażony w analizator do porównywania sygnałów z czujników i generowania sygnału zgodności doboru klipsów i narzędzia. Dzięki rozwiązaniu według wynalazku można w znacznym stopniu wyeliminować możliwość wystąpienia błędów obsługi. W tym celu sygnał zgodności musi być udostępniony pracownikowi obsługi albo praca maszyny będzie w zależności od tego sygnału wstrzymana lub uruchomiona. [0012] Zasobnik klipsów jest wyposażony w szpulę z nawiniętym łańcuchem klipsowym, zaopatrzoną w etykietę ze znacznikiem, w którym są zawarte dane dotyczące klipsów. Czujnik do rozpoznawania tej etykiety jest korzystnie wyposażony w czytnik. [0013] Etykieta zasobnika jest korzystnie wyposażona w obszar zawierający transponder do zapisywania i odczytywania danych drogą radiową, zaś czujnik 3 znacznika zasobnika jest wyposażony w czytnik do odczytywania danych z tego transpondera. Bardzo małe wymiary etykiety z transponderem umożliwiają jej umieszczenie na zasobniku, zwłaszcza bezpośrednio na szpuli zasobnika. Szczególnie korzystna jest również możliwość bezdotykowego odczytywania informacji. Stosowanie etykiet z transponderem jest rozwiązaniem znanym ze stanu techniki, stosowanym do śledzenia ruchu towarów. Zastosowanie etykiety z transponderem spełnia w rozwiązaniu według wynalazku dwie funkcje ? rozpoznawanie parametrów klipsów oraz znakowanie towaru w celu transportu albo składowania. [0014] W korzystnym rozwiązaniu według wynalazku dane geometryczne dotyczące klipsów uzyskuje się bezpośrednio z klipsów odwijanych ze szpuli. W takim przypadku czujnik zasobnika jest wyposażony w czytnik rozpoznający przesuwające się elementy łańcucha i przesyłający sygnały do układu porównującego. Układ porównujący odbiera sygnały z czytnika, porównuje z wzorcem, zaś wynik porównania przesyła jako informację o klipsach do analizatora. [0015] Odczytana informacja dotyczy wielkości, zarysu, grubości materiału albo innych tego rodzaju danych dotyczących klipsów przesuwających się przed czytnikiem. W przypadku znanego ze stanu techniki łańcucha klipsowego wykonanego z drutu (przeważnie aluminiowego) wytłoczonego w kształcie fal, klipsy są utworzone jako segmenty łańcucha połączone ramionami. W zależności od wielkości klipsa w dużym zakresie zmienia się podziałka łańcucha (długość fali) i wysokość ramion (amplituda fali). Różnice te mogą być rozpoznane za pomocą systemu odczytu według wynalazku, przykładowo kamery cyfrowej, bariery świetlnej, przetwornika akustycznego albo innego podobnego urządzenia do pomiaru długości albo odstępu. [0016] W szczególnie korzystnym rozwiązaniu według wynalazku kamera cyfrowa 4 rejestruje optycznie klips, zwłaszcza jeżeli jest ustawiona w położeniu, w którym może wykryć charakterystyczne różnice między klipsami i przedstawia wynik zapisu na monitorze. Na podstawie obrazu układ porównujący porównuje ten obraz z wzorcem i następnie przyporządkowuje odpowiedni typ klipsa do uzyskanego zdjęcia. [0017] W przypadku zastosowania systemu odczytu wyposażonego w barierę świetlną, wiązkę promieni należy ustawić tak, aby była przecinana przez elementy łańcucha z regularnością wynikająca z podziałki, grubości materiału i prędkości przesuwu, przykładowo gdy przed barierą przechodzi ramię klipsa. Dzięki takiemu rozwiązaniu układ porównujący może rozpoznać szerokość klipsa albo na podstawie porównania z wzorcem uzyskanym z impulsów zegarowych albo bezpośrednio przez porównanie z wzorcem zapisanym w pamięci. [0018] Wymienne narzędzie zamykające jest korzystnie zaopatrzone w etykietę narzędziową z danymi dotyczącymi tego narzędzia, zaś czujnik do rozpoznawania narzędzia jest wyposażony w czytnik do odczytywania tej etykiety. [0019] Również etykieta narzędziowa może być wyposażona w obszar transpondera, przy czym czujnik jest zaopatrzony w odpowiedni układ do odczytu danych drogą radiową. W tym przypadku także stosowanie transpondera jest korzystne ze względu na niewielkie wymiary etykiety i podwójną funkcję urządzenia. [0020] W innym rozwiązaniu według wynalazku narzędzie zamykające (matryca) może być identyfikowana również na podstawie geometrycznych. W tym korzystnym rozwiązaniu elementy tworzące znacznik geometryczny, matryca zaś swoich właściwości jest wyposażona w maszyna klipsująca jest wyposażona w uchwyt matrycy z wbudowanym czujnikiem do rozpoznawania kształtu znacznika matrycy i wysyłania tych danych. Rozpoznanie typu matrycy 5 może być przeprowadzone dotykowo, za pomocą odpowiedniego styku. W innym korzystnym rozwiązaniu rozpoznawanie może być bezdotykowe, jeżeli czujnik z czytnikiem jest połączony z układem porównującym otrzymane dane z wzorcem, przy czym wynik porównania jest podawany jako informacja o narzędziu do analizatora. Urządzeniem odczytującym może być, podobnie jak w przypadku czujnika do rozpoznawania klipsów, kamera cyfrowa, bariera świetlna, przetwornik sygnału akustycznego albo podobne urządzenia do pomiaru długości albo odstępu. [0021] W szczególnie korzystnym rozwiązaniu według wynalazku maszyna klipsująca jest wyposażona w urządzenie wskaźnikowe, które na podstawie sygnału zgodności otrzymanego ze sterownika maszyny emituje sygnał optyczny albo dźwiękowy, jeżeli dobór klipsów nie jest zgodny z doborem narzędzia zamykającego. Sygnał ten po zainstalowaniu nowego łańcucha klipsowego albo zmianie narzędzia informuje użytkownika o nieprawidłowym dobraniu jednego z tych elementów i konieczności usunięcia pomyłki przed uruchomieniem maszyny klipsującej. [0022] W innym korzystnym rozwiązaniu według wynalazku na podstawie sygnału informującego o niewłaściwym doborze klipsów albo narzędzia sterownik maszyny klipsującej zatrzymuje pracę maszyny i umożliwia ja dopiero wtedy, gdy oba te elementy będą dobrane prawidłowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie tylko otrzymuje informację o błędzie obsługi, ale również nie ma możliwości uruchomienia maszyny, jeżeli klips i matryca nie są kompatybilne. [0023] W maszynach klipsujących wyposażonych w nastawniki do regulacji położenia spoczynkowego narzędzia zamykającego, a tym samym wielkości szczeliny zamykającej między matrycą i stemplem, sterownik na podstawie informacji o klipsach i narzędziach zamykających określa i sygnalizuje wzorcową wielkość szczeliny. Sygnał ten blokuje wysłanie innego sygnału uruchamiającego 6 dalszą pracę maszyny i jednocześnie jest podawany w formie optycznej albo akustycznej. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza obsługę maszyny klipsującej, ponieważ na podstawie danych o wielkości klipsa albo narzędzia pracownik otrzymuje informację o konieczności i wielkości zmian ustawienia maszyny. Za pomocą przykładowo piktogramów (strzałki itp.), liczb, kolorów albo odcieni sterownik informuje o kierunku zmian nastawienie, które należy wykonać, aby uzyskać wzorcową wielkość szczeliny zamykającej. [0024] W szczególnie korzystnym rozwiązaniu według wynalazku nastawniki szczeliny zamykającej są wyposażone w napęd i w układ pozycjonujący połączony ze sterownikiem. Układ pozycjonujący rozpoznaje rzeczywiste położenie spoczynkowe narzędzia , zaś sterownik na podstawie porównania położenia rzeczywistego i wzorcowego wysyła odpowiedni sygnał sterujący do napędu nastawnika. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie wysokiego stopnia zautomatyzowania maszyny, który po zainstalowaniu przez pracownika narzędzia zamykającego eliminuje całkowicie konieczność dalszej ingerencji w regulację, a tym samym eliminuje możliwość powstania błędów obsługi. [0025] W innym korzystnym rozwiązaniu według wynalazku sterownik jest wyposażony w interfejs do odczytywania informacji o produkcie, ustala zgodność parametrów klipsów i narzędzia zamykającego z parametrami produktu oraz po pozytywnym wyniku porównania wysyła sygnał umożliwiający pracę maszyny. System informuje w ten sposób użytkownika, czy do produktu wybranego przykładowo za pomocą przycisków na klawiaturze połączonej ze sterownikiem dobrano prawidłową wielkość i rodzaj klipsów oraz czy zastosowano odpowiednie narzędzie zamykające. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie wzrasta bezpieczeństwo pracy maszyny klipsującej. [0026] Sposób według wynalazku eksploatacji maszyny klipsującej składa się z 7 następujących kroków: identyfikowanie znacznika zasobnika klipsów, wysłanie odpowiedniego sygnału z danymi o klipsach, identyfikacja znacznika przynajmniej jednego wymiennego narzędzia zamykającego, wysłanie odpowiedniego sygnału informującego o parametrach narzędzia zamykającego, analiza danych o klipsach i narzędziu zamykającym i wysłanie sygnału o zgodności obu tych elementów. [0027] Inne korzystne cechy maszyny klipsującej według wynalazku oraz sposobu jej użytkowania są przedstawione w zastrzeżeniach patentowych zależnych oraz w opisie przykładowego rozwiązania przedstawionego na rysunku, na którym Fig.1 przedstawia w sposób schematyczny system według wynalazku wyposażony w maszynę klipsującą oraz pojemnik zapasowy; Fig.2 w sposób schematyczny inne przykładowe rozwiązanie systemu według wynalazku oraz Fig.3 schemat eksploatacji maszyny klipsującej. [0028] Fig.1 przedstawia istotne ze względu na rozwiązanie według wynalazku elementy systemu klipsującego 100. We wnętrzu obudowy maszyny klipsującej 110 są umieszczone dwa narzędzia zamykające 112 i 114 osadzone względem siebie obrotowo albo przesuwnie. Ruch tych narzędzi jest skierowany do wspólnego punktu centralnego 116, który przeważnie jest wyznaczony przez oś zamykanego opakowania. Element zamykający (klips) przeznaczony do nałożenia na końcówkę osłonki zwężonej za pomocą nie przedstawionego na rysunku zacisku jest doprowadzany do pierwszego narzędzia zamykającego 112 jako wykonany w 8 kształcie linii falistej bezkońcowy łańcuch klipsowy 118 . W celu ułatwienia prowadzenia łańcucha klipsowego 118 narzędzie zamykające 112 jest umocowane na osadzonym obrotowo względem osi 120 ramieniu 122 wyposażonym w prowadnicę 124, której wlot jest umieszczony w pobliżu osi obrotu 120. Wylot prowadnicy 124 jest umieszczony w narzędziu zamykającym 112, które w przykładowym rozwiązaniu przedstawionym na rysunku jest wykonane jako wymienna matryca. [0029] Drugie narzędzie zamykające 114 tworzy stempel współpracujący z tą matrycą. narzędzia zamykające 112, 114 najpierw odcinają od łańcucha 118 pierwszy klips, a następnie owijają klips wokół wierzchołka osłonki uzyskując w ten sposób skuteczne zamknięcie opakowania. [0030] W obudowie maszyny klipsującej jest umieszczony również system podający 130 do podawania klipsów. System ten składa się z osadzonego na osi 132 uchwytu 134 zasobnika umieszczonego na szpuli 136. Na szpuli 136 jest nawinięta zwijka zapasowa 138 z klipsami. Na odcinku od szpuli 136 do prowadnicy 124 umieszczonej na dolnym ramieniu 122 Między systemem podającym 130 i dolnym ramieniem 122 łańcuch klipsowy jest prowadzony za pomocą prowadnicy środkowej 147. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się prowadzenie łańcucha 118 na całym odcinku między łącznikiem 112 i narzędziem zamykającym 114. [0031] W przykładowym rozwiązaniu według fig.1 system jest wyposażony w znacznik zasobnika wykonany w kształcie etykiety 140 umieszczonej na korpusie szpuli 136. Po jednej stronie etykiety jest umieszczony obszar z optycznym kodem kreskowym (albo kodem 2-D) odczytywany bezdotykowo przez czujnik maszyny, zaś po drugiej stronie również odczytywany maszynowo i bezdotykowo obszar transpondera, w którym jest zapamiętywana informacja uzyskiwana drogą radiową. W każdym z tych obszarów mogą być zakodowane dane dotyczące klipsów 9 nawiniętych na szpulę. Na dodatkowym obszarze etykiety może być umieszczony napis zawierający informację dla pracownika obsługi, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie wielkości klipsów nawet w przypadku uszkodzenia obszarów do odczytu automatycznego albo awarii rządzeń odczytujących. [0032] Dane na etykiecie odczytuje się za pomocą czujników różnych typów. Maszyna klipsująca jest wyposażona w umieszczony obok szpuli czujnik wykonany jako czytnik 142 odczytujący informacje zakodowane w kodzie kreskowym , kodzie 2-D albo na obszarze transpondera na etykiecie 140 (fig.1 przedstawia układ odczytujący w dużym uproszczeniu i nie pokazuje rzeczywistego wzajemnego rozmieszczenia etykiety i czytnika). Czytnik optyczny jest wyposażony w źródło światła (laser), układ soczewek i odbiornik do rejestrowania odbitych promieni świetlnych. Urządzenia do odczytu danych zawartych na obszarze transpondera na etykiecie 140 są wyposażone w antenę nadawczą i odbiorczą oraz w odpowiedni układ elektroniczny, za pomocą którego aktywizuje się transponder. [0033] W celu uzyskania odczytu z etykiety 140, która po zainstalowaniu szpuli może być ustawiona w różnym położeniu kątowym, konieczne jest wstępne obrócenie szpuli 136 tak, aby etykieta 140 była umieszczona w pobliżu nieruchomego z reguły czytnika 142. Obrót ten może być wykonany automatycznie po założeniu nowego zasobnika klipsów. [0034] Uzyskana informacja ze znacznika jest następnie przekazywana z czytnika 142 przewodem sygnałowym 144 do sterownika 145, a dokładniej do analizatora 146. [0035] W znacznik wykonany jako etykieta narzędziowa 148 jest wyposażony również wymienne narzędzie zamykające tworzące matrycę 112. W rozwiązaniu według fig.1, w obszarze wyjściowym albo w położeniu otwartym ramienia 122 albo dolnego narzędzia zamykającego 112 jest umieszczony drugi czytnik 150 do 10 optycznego rozpoznawania etykiety narzędziowej (również w tym przypadku układ odczytujący jest przedstawiony w dużym uproszczeniu, które nie oddaje rzeczywistego rozmieszczenia i ustawienia elementów). Dolne narzędzie zamykające 112, odwrotnie niż szpula 136 tworząca zasobnik zapasowy, jest zawsze ustawione w prawidłowej pozycji względem czytnika 150, również w przypadku wymiany narzędzia, dzięki czemu odczyt etykiety narzędziowej 148 jest uproszczony. [0036] Na etykiecie narzędziowej 148 również może być umieszczony kod kreskowy albo 2-D (odpowiednio dla czytnika 150) albo transponder oraz nadruk czytelny dla pracownika obsługi. [0037] Informacja uzyskana za pomocą czytnika 150 ze znacznika umieszczonego na dolnym narzędziu zamykającym 112 jest następnie przekazywana do analizatora 146 za pomocą przewodu sygnałowego 152. Analizator 146 opracowuje sygnały dotyczące szpuli 136 i narzędzia zamykającego 112, przykładowo za pomocą porównywania danych tabelarycznych. Jeżeli porównanie tych danych wykaże zgodność zastosowanych klipsów i narzędzia zamykającego 112, wówczas analizator 146 wysyła do sterownika 145 sygnał zgodności uruchamiający dalsze czynności maszyny klipsującej. [0038] Sterownik maszyny klipsującej 145 jest połączony z przyrządem wskaźnikowym wykonanym jako terminal 154. W przypadku, gdy wysłany ze sterownika 145 sygnał nie potwierdzi zgodności zastosowanego narzędzia zamykającego 112 i klipsów, na monitorze odpowiednia optyczna informacja. 156 terminala 154 wyświetla się System może być wyposażony również w głośnik (nie przedstawiony na rysunku), który wysyła jednocześnie sygnał dźwiękowy. [0039] Terminal 154 jest wyposażony w zespół przycisków 158, za pomocą których 11 można przekazywać do sterownika 145 przez odpowiedni interfejs dane dotyczące produktu. Sterownik 145 albo procesor tego sterownika sprawdza zgodność danych uzyskanych na podstawie odczytu ze szpuli 136 i z narzędzia zamykającego 112 z danymi dotyczącymi produktu. Jeżeli dane są zgodne, sterownik 145 wysyła sygnał zwalniający. Sygnał ten może być potwierdzony za pomocą odpowiedniego komunikatu albo może spowodować uruchomienie następnego punktu menu danych. Może również rozpocząć opisaną wyżej procedurę rozpoznawania zgodności informacji uzyskanej z odczytu szpuli 136 i narzędzia zamykającego 112 albo, jeżeli procedura ta jest już przeprowadzona, może być sygnałem uruchamiającym klipsowanie wyrobu. [0040] Terminal 154 i sterownik 145 mogą być wyposażone w dodatkowe interfejsy do sterowania urządzeniem napełniającym umieszczonym przed maszyna klipsującą 110 albo transporterem odbierającym gotowe wyroby umieszczonym za ta maszyną. [0041] Fig.2 przedstawia inne rozwiązanie systemu klipsującego 200 według wynalazku, wyposażonego w maszynę klipsującą 210, której właściwości są identyczne, jak w rozwiązaniu według fig.1. [0042] W odróżnieniu do rozwiązania według fig.1, w przykładowej konstrukcji według fig.2 czujnik jest wyposażony w system odczytujący wykonany jako bariera świetlna 242 umieszczona wzdłuż drogi, po której przesuwa się łańcuch klipsowy 218 ( na fig.2 czytnik i etykieta są przedstawione w dużym uproszczeniu, które nie oddaje rzeczywistego rozmieszczenia i ustawienia elementów). Ogniwa łańcucha klipsowego 218 przecinające wiązkę promieni bariery świetlnej 242 wyzwalają cykliczne sygnały (styk otwarty/zamknięty). Sygnały te są przekazywane za pomocą przewodu sygnałowego 252 do odpowiedniego układu porównującego 247. Przy znanej albo kontrolowanej prędkości przesuwu łańcucha można na podstawie 12 sygnałów cyklicznych porównywanych z długością impulsów zegarowych odczytać podziałkę łańcucha klipsowego 218 i uzyskać w ten sposób dane wymiarowe klipsów. W tym celu układ porównujący 247 jest wyposażony w dodatkowe wejście dla impulsów zegarowych oraz wejście dla sygnału informującego o prędkości przesuwu łańcucha klipsowego 218 (wejścia te nie są pokazane na rysunku). Porównując uzyskaną wielkość podziałki z wzorcem, układ porównujący 247 uzyskuje dane dotyczące geometrii klipsów i przesyła je w postaci sygnałów do analizatora 246, który sprawdza zgodność zastosowanego łańcucha klipsowego 218 i narzędzia zamykającego 212. [0043] Fig.3 przedstawia przykładowo sposób eksploatacji maszyny klipsującej według wynalazku. [0044] Podczas procesu uruchomienia S 300 rozpoczyna się rozruch maszyny klipsującej składający się z kolejnych kroków przedstawionych w dalszej części opisu oraz przykładowo z czynności regulacyjnych i nastawczych, podczas których jest ustalane i ew. korygowane położenie spoczynkowe narzędzi zamykających. W kolejnym kroku S 302 wybiera się rodzaj pakowanego produktu, przykładowo w menu, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą terminala 154 albo za pomocą szyny komunikacyjnej łączącej maszynę klipsującą 110, 210 albo jej sterownik 145, 245 z zewnętrznym procesorem sterującym. Jeżeli produkt wybiera się za pomocą terminala 154, użytkownik może wprowadzić i zatwierdzić nowe dane za pomocą przycisków 258 albo interaktywnego monitora. [0045] W następnym kroku S 304 identyfikuje się zastosowane klipsy, następnie w kroku S 306 sprawdza się, czy klips jest prawidłowo dobrany do zamykania wybranego produktu. Jeżeli nie, wówczas w kroku S 308 wyświetli się na terminalu 154 sygnał niezgodności. Jednocześnie w kroku S 310 system zażąda od pracownika obsługi decyzji zmiany produktu albo zastosowania innych klipsów. 13 Jeżeli nastąpi zmiana klipsów, system wróci do kroku S 304 i wykona identyfikację klipsów po potwierdzeniu przez użytkownika zmiany albo zanegowaniu zmiany produktu. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zmianę niewłaściwie wybranego produktu, system wraca do kroku S 302. [0046] Po ustaleniu w kroku S 306, że zidentyfikowany klips jest prawidłowo dobrany do produktu, w następnym kroku S 312 czujnik rozpoznaje rodzaj narzędzia zamykającego . Uzyskany w wyniku odczytu sygnał o zainstalowanym narzędziu jest przekazany do sterownika systemu w celu sprawdzenia w kroku S 314 zgodności tego narzędzia z wybranymi klipsami. Jeżeli sterownik nie stwierdzi zgodności narzędzia i klipsa, w kroku S 316 zostanie utworzony komunikat o niezgodności. Po podjęciu w kroku S 318 decyzji o wymianie narzędzia zamykającego i zamocowaniu w kroku S 319 nowego narzędzia, użytkownik potwierdza za pomocą terminala zmianę, zaś w kroku S 312 następuje ponowna identyfikacja. [0047] Niezgodność narzędzia zamykającego z klipsem jest zapisywana w protokole w kroku S 320. Protokół ten może być następnie przekazany do serwisu, gdzie może być wykorzystany do zidentyfikowania źródeł błędów obsługi. [0048] W dalszym kroku S 322 w przypadku niezgodności klipsa i narzędzia zamykającego wysyłany jest sygnał blokujący dalszą pracę maszyny. Sygnał ten będzie powtarzany do czasu wymiany narzędzia w kroku S 318, potwierdzenia tej wymiany w kroku S 319, przeprowadzenia ponownej identyfikacji S 312 i weryfikacji w kroku S 314 potwierdzającej zgodność obu elementów. [0049] Między potwierdzeniem zgodności w kroku S 314 i ostatecznym uruchomieniem procesu klipsowania produktów w kroku S 324 mogą być wykonane dodatkowe czynności kontrolne, przykładowo ustalenie rzeczywistego położenia spoczynkowego jednego albo obu narzędzi zamykających 112, 114 (212, 214), a 14 tym samym ustalenie wielkości szczeliny zamykającej. Rzeczywiste położenie spoczynkowe ustala się przykładowo bezpośrednio na podstawie odczytu czujników łańcucha klipsowego i narzędzia zamykającego albo po porównaniu danych z tych czujników z położeniem wzorcowym. Położenie wzorcowe może być przykładowo ustalone i zapisane w pamięci sterownika maszyny klipsującej po zidentyfikowaniu klipsów i przyrządu. [0050] Zarówno rzeczywiste jak i wzorcowe położenie spoczynkowe zostaną przedstawione przykładowo na terminalu 154 w celu poinformowania pracownika obsługi, jak powinien wykonać zmianę ustawienia narzędzia zamykającego, aby uzyskać wartość wzorcową położenia spoczynkowego. Jeżeli maszyna klipsująca jest wyposażona w napęd do ustawiania położenia spoczynkowego narzędzia zamykającego, regulacja zostanie przeprowadzona automatycznie na podstawie porównania wartości rzeczywistej i wzorcowej. [0051] Przed uruchomieniem w kroku S 324 procesu klipsowania możliwe są również inne dodatkowe kroki procesu rozruchowego. [0052] Obok wcześniej opisanych czujników do identyfikacji klipsów i narzędzia zamykającego mogą być zainstalowane dodatkowe czujniki albo systemy sygnalizujące do odczytywania za pomocą innych technik parametrów zakodowanych geometrycznie albo elektronicznie. Przykładowo do identyfikacji znaczników na szpuli mogą być stosowane kamery cyfrowe, przyciski, czujniki odległości, bariery świetlne, akustyczne przetworniki sygnałów odczytujące falę dźwiękową odbitą od powierzchni oraz podobne urządzenia tego rodzaju. [0053] Wymienne narzędzie zamykające w przykładowym rozwiązaniu tworzy matrycę, jednak według wynalazku w systemie albo w maszynie klipsującej możliwe jest stosowanie innych rozwiązań, przykładowo wymiennego stempla, który umożliwi dopasowanie narzędzia do wielkości klipsa. Stempel ten może być 15 rozpoznany przez czujniki zainstalowane w systemie, jeżeli będzie wyposażony w odpowiedni znacznik, zaś sam system będzie wyposażony w czujniki przystosowane do odczytu zakodowanych informacji i przesyłania ich do sterownika maszyny klipsującej. [0054] Zasobnik zapasowy nie musi być wykonany w kształcie szpuli z nawiniętą zwijką, jak w przykładzie przedstawionym w opisie. Zrozumiałe jest, że rozwiązanie według wynalazku może być stosowane do wszystkich systemów podających łańcuch klipsowy. [0055] Sposób według wynalazku eksploatacji maszyny klipsującej nie jest ograniczony pod względem kolejności czynności oraz ilości kroków do schematu przedstawionego w przykładowym rozwiązaniu na fig.3. 16 Zastrzeżenia patentowe 1. System (100, 200) wyposażony w maszynę klipsującą (110, 210) z co najmniej jednym wymiennym narzędziem zamykającym (112, 212) do zaciskania klipsów na opakowaniach wykonanych w kształcie węży albo torebek, osadzonym obrotowo albo przesuwnie względem drugiego narzędzia zamykającego (114, 214) oraz w zasobnik zapasowy z klipsami znamienny tym, że wymienne narzędzie zamykające (112, 212) oraz zasobnik zapasowy z klipsami są zaopatrzone w znaczniki i że maszyna klipsująca (110, 210) jest wyposażona w czujnik do odczytu znacznika zasobnika zapasowego z klipsami i wysyłania sygnału z informacją o klipsach, w inny czujnik do rozpoznawania zamykającego i wysyłania sygnału znacznika narzędzia zawierającego informację o tym narzędziu oraz w sterownik (145, 245) z wejściami sygnałowymi dla obu tych czujników, wyposażony w analizator (146, 246) do porównywania sygnałów z czujników i generowania sygnału zgodności doboru klipsów i narzędzia. 2. System (100, 200) według zastrz.1 znamienny tym, że zasobnik klipsów jest wyposażony w szpulę (136) z nawiniętym łańcuchem klipsowym (138, 238), zaopatrzoną w etykietę (140) ze znacznikiem i że czujnik do rozpoznawania tej etykiety jest wyposażony w czytnik (142). 3. System (100, 200) według zastrz.1 znamienny tym, że czujnik do rozpoznawania zasobnika z klipsami jest wyposażony w układ odczytujący 17 (242) do rozpoznawania informacji o klipsach (218) na podstawie ich parametrów geometrycznych i do wysyłania tego odczytu oraz w połączony z systemem odczytu (242) układ porównujący (247) do odbierania odczytanej informacji i porównywania otrzymanych danych z wzorcem, przy czym wynik porównania jest wysyłany do analizatora (246) jako sygnał informujący o parametrach klipsów. 4. System (100, 200) według jednego z wymienionych zastrzeżeń znamienny tym, że wymienne narzędzie zamykające (112, 212) jest zaopatrzone w etykietę narzędziową (148, 248) z danymi dotyczącymi tego narzędzia i że czujnik do rozpoznawania narzędzia (112, 212) jest wyposażony w czytnik (150, 250) do odczytywania tej etykiety. 5. System (100, 200) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 4 znamienny tym, że wymienne narzędzie zamykające (112, 212) jest wykonane jako matryca z elementami tworzącymi znacznik geometryczny i że maszyna klipsująca (110, 210) jest wyposażona w uchwyt matrycy z wbudowanym czujnikiem do rozpoznawania kształtu znacznika matrycy i wysyłania tych danych. 6. Maszyna klipsująca (110, 210) według jednego z zastrzeżeń od 1 do 5. 7. Sposób eksploatacji systemu do zamykania klipsów na opakowaniach wykonanych w kształcie węży albo torebek według jednego z zastrzeżeń od 1 do 5, składa się z następujących kroków: identyfikuje się (S 304) znacznik zasobnika klipsów, wysyła odpowiedni 18 sygnał z danymi o klipsach, identyfikuje się (S 312) znacznik przynajmniej jednego wymiennego narzędzia zamykającego, wysyła się odpowiedni sygnał informujący o parametrach narzędzia zamykającego, analizuje się (S 314) dane o klipsach i narzędziu zamykającym i wysyła sygnał o zgodności obu tych elementów, potwierdzający prawidłowe dobranie zidentyfikowanego narzędzia zamykającego i zidentyfikowanego zasobnika klipsów. 8. Sposób według zastrz.8 znamienny tym, że identyfikacja (S 304) znacznika zasobnika klipsów obejmuje odczyt danych na etykiecie (140) zasobnika. 9. Sposób według zastrz.8 znamienny tym, że identyfikacja (S 304) klipsów obejmuje odczyt parametrów geometrycznych klipsów pobranych z zasobnika oraz porównanie odczytanych informacji z wzorcem i że wynik porównania jest wysyłany jako sygnał identyfikujący. 19 EP 1 746 030 B2 11 1/3 EP 1 746 030 B2 12 2/3 Fig.3 EP 1 746 030 B2 Fig.3 ? opis S 300 Rozruch maszyny klipsującej klipsującej S 302 Wybór produktu TAK S 304 S 310 Wybór nowego produktu Identyfikacja NIE zasobnika klipsów S 306 Sprawdzenie, czy klipsy są dobrane odpowiednio do produktu NIE S 312 Identyfikacja przyrządu zamykającego Utworzenie komunikatu S 308 Wybrać nowe narzędzie zamykające ? S 319 S 318 S 314 Sprawdzenie, czy przyrząd zamykający jest dobrany odpowiednio do klipsów S 316 NIE S 324 Rozpoczęcie procesu klipsowania 3/3 Wymiana narzędzia zamykającego Utworzenie komunikatu Wybór nowego produktu Utworzenie protokółu S 322


Grupy dyskusyjne