Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1752592 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1752592 T3


EP 1752592 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2006 06015272.5 (11) PL/EP (13) (51) 1752592 T3 Int.Cl. E04B 2/16 (2006.01) E04C 1/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 17.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/33 EP 1752592 B1 Tytuł wynalazku: Sposób wytwarzania cegieł oraz system cegłowy wytworzony tym sposobem (30) (43) Pierwszeństwo: 21.07.2005 DE 102005034809 19.01.2006 DE 102006002825 Zgłoszenie ogłoszono: 14.02.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/07 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck, DE Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG, Alzenau, DE PL/EP 1752592 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: WERNER PAULITSCHKE, Kaarst, DE HERBERT PIEPER, Dülmen, DE RÜDIGER SATTLER, Altenstadt, DE THOMAS MAUCHER, Mittelbiberach, DE BERND SCHUPP, Neu Ulm, DE HUBERT L. THATER, Babenhausen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Maciej Grabowski SULIMA-GRABOWSKA-SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr.poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-8907/VAL EP 1 752 592 B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania cegieł według części przedznamiennej 5 zastrzeżenia 1 oraz systemu cegłowego według części przedznamiennej zastrzeżenia 35. [0002] Cegły, w szczególności pustaki wykonywane są z gliny, iłu lub masy gliniastej bez dodatku innych materiałów jako cegły formowane maszynowo i wypalane w temperaturze 800 do 1000°C. Cegły tego rodzaju zawierają sześcienny korpus o szerokości, która zasadniczo zgadza się z grubością budowanej z cegieł ściany budynku. Z tego powodu tego 10 rodzaju cegły wytwarzane są w różnych szerokościach. Możliwe jest jednak, że większą liczbę cegieł umieszcza się w taki sposób, że przylegają one do siebie swoimi węższymi bokami. Przykładowo dwie tego typu cegły tworzą we wspomnianej wcześniej konfiguracji ścianę budynku, która ma grubość, odpowiadającą zasadniczo podwójnej szerokości cegły. W toku zracjonalizowanej produkcji odpowiednich ścian budynku przyjęło się, aby wykonywać 15 mury z cegieł o szerokości, która odpowiada pożądanej szerokości ścian budynku. [0003] Przykładowo tego typu cegła znana jest z dokumentu DE 31 00 642 A1. W tym przypadku chodzi o pustak z warstwami izolacyjnymi, które umieszczone są równolegle do dwóch leżących naprzeciw siebie stron zewnętrznych pustaka w przestrzeniach tego pustaka i oddzielone od siebie przez przynajmniej jeden obszar w którym znajduje się pusta przestrzeń. 20 Obszary, w których znajduje się materiał izolacyjny są ponadto oddzielone od obszarów które zawierają puste przestrzenie przebiegające równolegle do ścian zewnętrznych cegły. Według stanu techniki materiałem izolacyjnym jest piankowy materiał izolacyjny, tak więc przykładowo poliuretan lub polistyren, który w formie spienionej umieszczony zostaje w przewidzianych do tego celu przestrzeniach pustaka. Ponadto jako materiał izolacyjny 25 wymieniana jest wełna mineralna, jednak stan techniki nie ujawnia, w jaki sposób wełna mineralna umieszczona ma być w przestrzeniach pustaków. Według tego stanu techniki możliwe jest również, wprowadzanie do przestrzeni pustaków gotowych płyt materiału izolacyjnego, przykładowo płyt materiału piankowego. [0004] Kolejny rodzaj cegieł znany jest z dokumentu DE 35 32 590 A1, przy czym cegła 30 zawiera korpus posiadający komory powietrzne. Przynajmniej po jednej stronie korpusu utworzone są pierwsze mostki, które rozciągają się tylko przez jedną część wysokości korpusu. Na tych mostkach utworzono równolegle do korpusu pierwszą nieckę. Na pierwszej niecce i/lub po drugiej stronie korpusu umieszczone są dwa mostki, na których umieszczona 2 jest druga niecka również równolegle do korpusu, która jednak rozciąga się tylko na część korpusu, w sposób przesunięty w stosunku do pierwszego mostka. Przestrzeń pomiędzy nieckami i/lub przestrzeń pomiędzy korpusem a niecką wypełniona jest materiałem izolacyjnym, gdzie materiał izolacyjny może być wykonany z materiału piankowego, korka, 5 sieczki korkowej, włókna korkowego, wełny drzewnej, wełny szklanej i wełny mineralnej. Ponadto możliwe są włókna sztuczne, które mogą być wstrzykiwane, wlewane lub wsuwane do przestrzeni pomiędzy nieckami i/lub pomiędzy korpusem a niecką. [0005] Kolejna cegła w postaci cegły kratówki znana jest z dokumentu DE 296 09 385 U1. Ta cegła kratówka zawiera otaczającą obudowę, przy czym przynajmniej dwie przeciwległe 10 strony obudowy po odpowiadającej im stronie zewnętrznej z cegły kratówki zawierają wgłębienia albo wybrzuszenia, które łączą się przy bocznym szeregu wielu cegieł kratówek. Ponadto cegła kratówka zawiera umieszczone wewnątrz mostki, które definiują przebiegające pionowo przestrzenie. W przypadku takiej cegły kratówki przewidziano, że wewnątrz otaczającej ścianki znajduje się przynajmniej jedna przestrzeń wewnętrzną, do której można 15 wprowadzić materiał izolacyjny. Ta przestrzeń wewnętrzna w porównaniu z przestrzeniami jest zasadniczo większa. Jako materiał izolacyjny stosowana jest wełna szklana, wełna mineralna, piankowe tworzywo sztuczne lub materiał izolacyjny z tworzyw sztucznych, w szczególności z pustych w środku włókien. [0006] Ponadto z dokumentu DE 200 12 221 U1 znana jest cegła w formie kostki, która 20 zawiera dwie, umieszczone na przeciwległych ścianach zewnętrznych kostki, w trakcie zwyczajnego użytkowania zorientowane poziomo strony nośne, dwie umieszczone na stronach zewnętrznych, zwrócone w kierunku stycznym, w trakcie zwyczajnego użytkowania zorientowane pionowo strony styczne, korzystnie z fugowaniem stycznym, dwie leżące naprzeciwko stron zewnętrznych, w trakcie zwyczajnego użytkowania umieszczone pionowo, 25 korzystnie wolne strony zewnętrzne, przy czym wewnątrz kostki w trakcie zwyczajnego użytkowania umieszczone są pionowo zorientowane przestrzenie, które przechodzą przez kostkę, w ten sposób, że umieszczone są przynajmniej na jednej stronie nośnej, korzystnie na obu stronach nośnych. Od tych przestrzeni umieszczono większą liczbę przestrzeni o mniejszym przekroju otworów, przy czym przynajmniej jedna przestrzeń wykonana została 30 jako przestrzeń, w której można umieścić materiał izolacyjny, a która ma większy przekrój poprzeczny. Jako materiał izolacyjny przewidziano zwarty korpus izolacyjny, który pod względem swoich wymiarów zewnętrznych, to jest pod względem swojej długości osiowej i swojego przekroju odpowiada dokładnie wymiarom otaczającej go przestrzeni. Aby utrzymać 3 ten korpus izolacyjny w przestrzeni zawiera ona w swoim przekroju wystające wybrzuszenie w postaci wystającej płytki w kształcie dziobu. Dziób ten jest wciskany w materiał izolacyjny tak, że materiał izolacyjny zamocowany zostaje sztywno do komory otworu. [0007] Wreszcie na rynku dostępne są cegły, a mianowicie pustaki, które mają sześcienny 5 korpus, które mają szerokość odpowiadającą grubości tworzonej ściany budynku. W tym sześciennym korpusie umieszczono przestrzenie, które są wypełnione wypełnieniem izolacyjnym z perlitu. [0008] Opisane wcześniej cegły wykazują szereg cech niekorzystnych. Tak wiec można zauważyć, że wprowadzenie materiału izolacyjnego w postaci sypkiej, przykładowo z perlitu, 10 wermikulitu lub szkła piankowego ma tę wadę, że materiał musi być spiekany albo musi być uzupełniony o środek wiążący, aby umożliwić utwardzenie materiału w cegle. Jeśli wsyp ten umieszczony zostaje dopiero po wytworzeniu sześciennego korpusu wtedy konieczny jest czas na utwardzenie, zanim cegła gotowa będzie do sprzedaży. Opcjonalnie proces utwardzania może być skrócony przez uzupełniający proces spalania. Ponadto zachodzi ta 15 niekorzystna okoliczność, że przestrzenie w różnych cegłach przyjmują różną ilość materiału izolacyjnego, tak, że odpowiednie materiały izolacyjne muszą być przechowywane w różnych warunkach. Dotyczy to w szczególności takich cegieł, które są wypełnione wstępnie ukształtowanym materiałem izolacyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, dla każdej długości i szerokości cegły, konieczne jest zapewnienie właściwego materiału izolacyjnego. Ponadto, 20 znane cegły mają częściowo tę wadę, że wprowadzony materiał izolujący umieszczony jest w przestrzeniach bez zapewnienia wystarczającej przyczepności, tak, że materiał izolacyjny musi być albo przyczepiony za pomocą dodatkowego spoiwa albo być umocowany za pomocą występów w przestrzeniach. Zastosowanie spoiwa prowadzi między innymi do tego, że z powodu zastosowania części z materiałów organicznych nie jest możliwe zachowanie 25 odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Zastosowanie dodatkowych występów jako elementów mocujących prowadzi do większej złożoności kształtu w trakcie wytwarzania cegieł oraz do problemu, że podczas maszynowej produkcji, w szczególności podczas maszynowego umieszczania elementów izolacyjnych występy te mogą zostać uszkodzone lub zniszczone tak, że sukces jest wysoce wątpliwy. Ponadto cegły te mają tę niekorzystną cechę, 30 że pomimo zastosowania dodatkowych występów w przestrzeniach otaczających materiał izolacyjny materiał ten wypada, gdy cegły przecinane są w kierunku podłużnym. Cegły, które są wypełnione luźnym materiałem wypełniającym podczas rozdzielania lub podczas przecinania wykazują tendencję do tego, że luźne wypełnienie z powodu niewystarczającego 4 umocowania wypada. Z tego powodu oferowane są specjalne cegły określane jako cegła surowa. Ponadto sypkie wypełnienie wykazuje przewodność cieplną minimum 0,043 W/mK. [0009] Dokument FR 2 201 377 A1 ujawnia sposób wytwarzania cegieł według części przedznamiennej zastrzeżenia 1 oraz system cegłowy według części przedznamiennej 5 zastrzeżenia 35. Wychodząc z tego stanu techniki, wynalazek ma za zadanie dalszy rozwój właściwego sposobu wytwarzania cegieł tak, aby umożliwić racjonalną produkcję cegieł o różnych długościach i szerokościach, przy czym cegły mają bardzo dobre właściwości izolacyjne i wykazują dostateczną zmienność pod względem swoich właściwości tłumiących i termoizolacyjnych. Ponadto wynalazek ma za zadanie dostarczenie cegieł, które w prosty i 10 efektywny sposób przy zachowaniu doskonałych właściwości tłumiących i termoizolacyjnych mogą być produkowane masowo. [0010] Rozwiązanie tego problemu przewiduje według wynalazku, zgodnie z zastrzeżeniem 1, że wszystkie przestrzenie cegieł różnej szerokości wytwarzane są odpowiednio z ustaloną wcześniej szerokością mostków pomiędzy przestrzeniami o identycznej szerokości i 15 korzystnie o określonej objętości. [0011] Według wynalazku przewiduje się, że cegły różnej długości i szerokości zawierają przestrzenie, które niezależnie od długości i szerokości cegieł pod względem swojej szerokości maja identyczną formę, tak, że przestrzenie te zasadniczo mogą być wypełnione identycznymi elementami izolującymi, przykładowo elementami izolującymi w kształcie 20 pasów, belek lub płytek wykonanych z włókien organicznych i/lub nieorganicznych lub nieorganicznych materiałów piankowych lub nadmuchiwanych. Zachowanie różnej szerokości materiału izolacyjnego nie jest tutaj konieczne, tak, że wypełnianie cegieł zasadniczo jest bardziej racjonalne i korzystniejsze pod względem kosztów. Zmienność cegieł w zakresie różnych długości osiąga się zatem dzięki różnorodnej długości mostków pomiędzy 25 przestrzeniami. W ten sposób sposób według wynalazku umożliwia przykładowo wytwarzanie cegieł, mianowicie pustaków o grubości ściany wynoszącej 24 cm, 30 cm, 36,5 cm, 38 cm, 40 cm, 42,5 cm lub 49 cm, z których wszystkie zawierają identyczne pod względem szerokości przestrzenie o szerokości przykładowo 40 mm, tak, że w przypadku tych wcześniej opisanych pustaków o różnej szerokości zasadniczo wykorzystać można 30 elementy izolacyjne, które charakteryzują się różną grubością. [0012] W celu realizacji wyżej wymienionego zadania w przypadku zgodnego z wynalazkiem systemu cegłowego według zastrzeżenia 35 przewiduje się, że materiał izolacyjny ma kształt 5 elementów formowanych i może być bez tarcia wprowadzony do przestrzeni, przy czym elementy formowane korzystnie mają szerokość i/lub długość większą od przestrzeni. [0013] Przez połączenie cierne pomiędzy wykonanym w postaci elementów formowanych materiałem izolacyjnym a korpusem cegły materiał izolacyjny jest zasadniczo bez strat 5 umieszczany w przestrzeni, tak, że nawet przecięcie cegły niekoniecznie prowadzi do tego, że materiał izolacyjny wypada z cegły. Wykonany według wynalazku mur ceglany jest niepalny i wykazuje przewodność cieplną max 0,034 W/mK. [0014] Cegły korzystnie wytwarzane są z nieorganicznego materiału wyjściowego. Przykładowo tego typu cegły mogą być wytworzone z materiału utwardzanego hydraulicznie, 10 w szczególności z cementu, wapna, żwiru, splitu, piasku naturalnego i/lub rozdymanego lekkiego kruszywa z dodatkiem innych materiałów lub bez tego dodatku, takich jak pył ceglany, popiół lub inne materiały lub innego utwardzanego cieplnie materiału wyjściowego, w szczególności z gliny, iłu, masy gliniastej z dodatkiem innych materiałów lub bez takiego dodatku, takich jak materiały szkliwione lub wypalane, przykładowo polistyren, trociny, 15 włókno papierowe lub tym podobne. [0015] Wytwarzanie cegieł może odbywać się zarówno w sposób ciągły w procesie wytłaczania lub w sposób nieciągły, w którym cegła wytwarzana jest oddzielnie w jednym kształcie przez to, że wiele form wypełnianych jest materiałem wyjściowym a materiał wyjściowy utwardzany jest w formie. Jak już wspomniano powyżej materiał wyjściowy może 20 być utwardzany hydraulicznie lub po procesie suszenia wprowadzany do pieca, w którym wypalane są cegły. Dalsze cechy i korzyści sposobu według wynalazku ew. systemu cegłowego według wynalazku wynikają z zastrzeżeń zależnych lub z dalszych opisów korzystnych przykładów wykonania sposobu według wynalazku lub systemu cegłowego według wynalazku. 25 [0016] Dalsze rozwinięcie sposobu według wynalazku przewiduje, że przestrzenie mają różne długości, przy czym większe długości są całkowitą wielokrotnością mniejszych długości. Przestrzenie mogą tym samym być wyposażone w elementy formowane z materiału izolacyjnego, przy czym elementy formowane mają odpowiadającą grubość materiału i dopasowaną do przestrzeni długość. Korzystnie cegła zawiera dwie przestrzenie różnej 30 długości, przy czym krótsze przestrzenie mają długość, odpowiadającą połowie długości dłuższych przestrzeni. Elementy formowane z materiału izolacyjnego mogą z tego powodu mieć szerokość, która odpowiada długości dłuższej przestrzeni, przy czym w celu dopasowania krótszych przestrzeni materiał izolacyjny do utworzenia elementów 6 formowanych w swojej szerokości zostaje przepołowiony i ostatecznie umieszczony w przestrzeniach o mniejszej długości. [0017] Według dalszej cechy sposobu według wynalazku przestrzenie umieszczone są pod kątem prostym do osi wzdłużnej korpusu, tak, że przestrzenie przebiegają w kierunku 5 wzdłużnym do utworzonej z cegieł ściany budynku i umożliwiają optymalną izolację cieplną i/lub wytłumienie utworzonej z nich ściany budynku. [0018] Korzystnie przestrzenie mają długość, która jest większa niż szerokość przestrzeni. Ponadto przewidziane jest, że przestrzenie mają prostokątny przekrój poprzeczny tak, że elementy formowane konieczne do wypełnienia przestrzeni mogą być wykonane z materiału 10 izolacyjnego, przykładowo z włókien mineralnych, taśm i/lub płytek połączonych spoiwem, przy czym poszczególne elementy formowane tych taśm z włókien mineralnych lub płytek z włókien mineralnych przez rozcięcie pod kątem prostym do dużych powierzchni taśm z włókna mineralnego lub płytek z włókna mineralnego są rozdzielone. [0019] W przestrzeniach umieszczone są elementy formowane z materiału izolacyjnego 15 odpowiadające zasadniczo pod względem kształtu przekrojowi poprzecznemu przestrzeni. Korzyść z cegły o różnej długości i szerokości wytworzonej w sposobie według wynalazku jest taka, że wytworzone we wszystkich cegłach w sposób zgodny przestrzenie mają określoną objętość, tak, że produkcja cegieł o zasadniczo określonej objętości materiału izolacyjnego może mieć miejsce, gdzie odchylenia produkcyjne nie prowadzą do sytuacji, w 20 której przestrzenie wypełnione zostają zbyt małą ilością materiału izolacyjnego lub gdzie nadmiarowy materiał izolacyjny musi być regularnie usuwany z urządzenia produkcyjnego w toku prac porządkowych. [0020] Elementy formowane przynajmniej w kierunku przeciwlegle umieszczonych powierzchni umieszczone są w sposób ścisły i korzystnie w formie skompresowanej mogą 25 być umieszczone w przestrzeni. Kompresja elementów formowanych przed umieszczeniem elementów formowanych w przestrzeni ma tę zaletę, że elementy formowane nie ulegają uszkodzeniu na skutek zwiększonego tarcia o powierzchnie ścian wewnętrznych przestrzeni powstałego podczas umieszczania. Jest wiec możliwe zastosowanie elementów formowanych z włókien mineralnych o względnie niewielkiej gęstości. 30 [0021] Według dalszej cechy sposobu według wynalazku element formowany umieszczany jest gładko w przestrzeni, przy czym element formowany korzystnie ma większą niż przestrzeń szerokość i/lub długość. Uzupełniająco można przewidzieć, że elementy formowane są połączone przynajmniej z powierzchnią ścian wewnętrznych przestrzeni. Jak 7 już wspomniano, stosowane są korzystnie elementy formowane z włókien mineralnych sklejonych spoiwem, w szczególności z włókien mineralnych i włókien szklanych. Alternatywnie elementy formowane mogą być wykonane z włókien materialnych takich jak len, konopie, wełna owcza i/lub tym podobne. 5 [0022] W tym przypadku korzystne okazało się wytwarzanie elementów formowanych o przebiegu włókien równoległym do dużych powierzchni elementu formowanego tak, że elementy formowane wykazują dużą ściśliwość w kierunku powierzchni normalnej dużych powierzchni elementów formowanych a zatem mogą być stosowane w postaci sprasowanej w przestrzeniach. 10 [0023] Aby zwiększyć przyczepność elementów formowanych w przestrzeniach, według jednej z dalszych cech sposobu według wynalazku przewiduje się, że powierzchnie ścian wewnętrznych przestrzeni odznaczają się dużą chropowatością. Jako alternatywa lub jako uzupełnienie może być przewidziane rozwiązanie, gdzie powierzchnie ścian wewnętrznych przestrzeni zawierają punktowe i/lub liniowe występy, które korzystnie mają maksymalną 15 wysokość 1 mm. Liniowe występy mogą rozciągać się przez całą długość przestrzeni lub tylko przez część długości przestrzeni, przy czym występy liniowe mogą być wykonane również w sposób ciągły. [0024] Według dalszej cechy wynalazku przewiduje się, że przestrzenie umieszczone są w szeregach. Korzystnie dwie przestrzenie umieszczone są w każdym szeregu, i mają różną 20 szerokość. Służy to przede wszystkim zachowaniu stabilności cegły, tak że cegła zawiera nie tylko powierzchnie ścian zewnętrznych, ale również mostki w obszarze pomiędzy sąsiadującymi przestrzeniami szeregu. [0025] Korzystnie w każdym szeregu umieszczone są dwie przestrzenie, przy czym przestrzeń ma długość, która jest dwa razy większa niż długość drugiej przestrzeni. 25 Przestrzenie mają zatem stosunek długości jedna trzecia do dwóch trzecich. Według dalszej cechy sposobu według wynalazku przewiduje się, że przestrzenie o różnej długości umieszczone są w sposób naprzemienny w sąsiadujących szeregach, tak, że mostek umieszczony pomiędzy dwoma przestrzeniami w kierunku wzdłużnym cegły umieszczony jest w sposób przesunięty w stosunku do mostka pomiędzy dwoma przestrzeniami 30 sąsiadujących szeregów. Taka konfiguracja służy zwiększeniu wytrzymałości cegły. [0026] Korzystnie wszystkie przestrzenie wypełnione są materiałem izolacyjnym. W tym przypadku istnieje możliwość wypełnienia przestrzeni różnymi materiałami izolacyjnymi tak, że cegła wytworzona sposobem według wynalazku może być dopasowana do odpowiednich 8 wymagań w ścianie budynku. Tak przykładowo jeśli chodzi o wytłumienie i/lub izolację cieplną cegłom stawiane są różne wymagania, zależnie od tego, czy mają one być zastosowane w ścianie zewnętrznej, czy w wewnętrznej. Podczas gdy w przypadku ściany zewnętrznej w pierwszej kolejności najważniejsza jest izolacja cieplna, ściany wewnętrzne 5 budynku powinny przede wszystkim spełniać zadanie tłumiące, podczas gdy dąży się również do uzyskania właściwości termoizolacyjnych. [0027] Wysoki stopień wytłumienia uzyskuje się w ten sposób, że przynajmniej jedna przestrzeń, korzystnie wszystkie przestrzenie jednego szeregu wypełnione są w szczególności ziarnistym materiałem o grubości rzędu ? 1.500 kg/m3, w szczególności ? 2.000 kg/m3. 10 Wytworzona w ten sposób cegła jest następnie korzystnie w ten sposób stosowana w ścianie zewnętrznej, że uzyskuje się wysoki stopień wytłumienia akustycznego. [0028] W sposobie według wynalazku przewidziane zostało ponadto w korzystny sposób, że elementy formowane oddzielone są niemal nieskończonym, taśmowym materiałem izolacyjnym. Może istnieć również możliwość, że elementy formowane po wprowadzeniu do 15 przestrzeni oddzielone są przez niemal nieskończony taśmowy materiał izolujący. Alternatywnie istnieje możliwość, że elementy formowane przed wprowadzeniem do przestrzeni oddzielone są przez niemal nieskończony materiał izolujący w rolce. W obu przypadkach elementy formowane mogą łączyć się w jednej powierzchni z korpusem sześciennym cegły tak, że nie jest konieczna dalsza obróbka cegły. Jeśli cegła zawiera 20 większą liczbę umieszczonych szeregowo przestrzeni, tak więc oczywiście umieszczone obok siebie nieskończone taśmowe materiały izolacyjne odpowiednio pod względem długości przestrzeni mogą być wprowadzone i oddzielone od siebie. Elementy formowane wykonane są jako pasy, płyty lub pręty z taśmy materiału izolacyjnego podzielonej na części za pomocą jednego lub wielu podłużnych cięć. W tym przypadku taśma z włókien mineralnych 25 poprowadzona jest nad taśmą produkcyjną tego typu cegieł równolegle do kierunku przesuwania się cegieł, i odpowiednio do liczby wymaganych pasów, płyt lub prętów docinana podłużnie, przy czym paski, płytki lub pręty mające formę elementów formowanych są kompresowane i w tym stanie umieszczane w przestrzeniach. W przestrzeniach elementy formowane rozprężają się, tak, że z powodu swoich wymiarów, które są większe od 30 wymiarów przestrzeni, mogą być one bez żadnego tarcia utrzymane w tych przestrzeniach. [0029] Według dalszej cechy wynalazku przewiduje się, że taśma z włókna mineralnego odpowiednio do szerokości przestrzeni może być cięta na różnej szerokości pasy, płyty lub pręty, które oddzielają elementy formowane. 9 [0030] Korzystnym okazało się wytwarzanie korpusów sześciennych z bloków modułowych albo z elementów cegłowych o jednej grubości wynoszącej ? 1,70 kg/dm3. [0031] Aby osiągnąć wysoką izolację termiczną, sposób według wynalazku przewiduje, że cegła ma stosunek mostka do przestrzeni w kierunku grubości ściany wynoszący 1 do 2,2 5 2,5 i / lub w kierunku długości ściany 1 do 2,0 - 2,3. W tego typu cegle stosunek otworów kształtuje się na poziomie pomiędzy 56 a prawie 64 %, tak, że do cegły może zostać wprowadzona odpowiednia ilość materiału izolacyjnego. Według wynalazku możliwe jest wytworzenie cegły o przewodności cieplnej wynoszącej ? 0,09 W/mK. [0032] Wspomniane wcześniej cechy korzystne sposobu według wynalazku odnoszą się 10 również do systemów cegłowych według wynalazku. System cegłowy według wynalazku charakteryzuje się tym, że materiał izolacyjny ma kształt elementów formowanych i może być bez tarcia wprowadzony do przestrzeni, przy czym elementy formowane korzystnie mają szerokość i/lub długość większą od przestrzeni. W ten sposób element formowany zostaje na trwałe wprowadzony do przestrzeni, tak, że nawet w panujących na placach budowy trudnych 15 warunkach nie wypadnie on z cegły a w szczególności pozostaje w przestrzeni wtedy, gdy cegła przykładowo jest docinana w ten sposób, że przestrzeń jest z jednej strony otwierana, tak, że element formowany przylega tylko do trzech pozostałych powierzchni ściennych. W ten sposób zapewnia się, że wytworzona z cegieł według wynalazku ściana budynku wykazuje wysokie właściwości termoizolacyjne i tłumiące. 20 [0033] Przestrzenie mają różne długości oraz identyczną szerokość tak, że zostaje określona zadana objętość. Dzięki identycznej szerokości przestrzeni elementy formowane, które mają być zastosowane mogą przykładowo być płytami o stałej grubości materiału, i mogą być wprowadzone do przestrzeni. Elementy formowane można wtedy dopasować do różnych długości przestrzeni. Okazało się korzystne, że przestrzenie mają różne długości, przy czym 25 większa długość jest całkowitą wielokrotnością mniejszej długości, tak, że przestrzenie przykładowo mogą mieć połowę długości lub podwójną długość w porównaniu z przestrzeniami standardowymi. [0034] Przestrzenie rozciągają się korzystnie pod kątem prostym do osi wzdłużnej korpusu, przy czym przestrzenie mają długość, która jest większa niż szerokość przestrzeni. 30 [0035] Tego typu cegła może być wytwarzana w prosty sposób, gdy przestrzenie mają prostokątny przekrój poprzeczny, tak, że elementy formowane również mają prostokątny przekrój poprzeczny. Taka konfiguracja elementów formowanych jest korzystna szczególnie w przypadku materiału wyjściowego w kształcie płyty z materiału izolacyjnego, ponieważ 10 materiał izolacyjny, który jest dostarczany w rolkach lub w płytach, musi być podzielony poprzecznie do tego celu na paski tylko przez część, w kierunku wzdłużnym Musi być przycinany pojedynczym cięciem w kierunku wzdłużnym lub poprzecznym w formie pasków, które już mają szerokość dopasowaną do szerokości przestrzeni, tak, że za pomocą ciecia 5 uzyskuje się długość elementu formowanego z materiału izolacyjnego. Zgodnie z dalszą cechą cegły według wynalazku przewiduje się, że elementy formowane przynajmniej w kierunku przeciwlegle umieszczonych powierzchni wykonane są w sposób skompresowany. Dzięki skompresowaniu elementów formowanych mogą one w prosty sposób w skompresowanej formie być wprowadzone do przestrzeni, w której się ostatecznie rozprężają 10 i są trwale utrzymywane w przestrzeniach dzięki sile tarcia. [0036] Dodatkowo przewidziane jest rozwiązanie, gdzie elementy formowane przyklejone są do przynajmniej jednej powierzchni wewnętrznej przestrzeni. Przykładowo element formowany w obszarze powierzchni zewnętrznej może zawierać warstwę spoiwa, która po wprowadzeniu elementu formowanego do przestrzeni aktywowana jest przykładowo za 15 pomocą ciepła. [0037] Elementy formowane korzystnie wykonane są z włókien mineralnych związanych spoiwem, w szczególności z włókien szklanych lub włókien mineralnych ponieważ te materiały izolacyjne mają doskonałe właściwości termoizolacyjne i tłumiące, ponadto w zależności od swojej grubości w prosty sposób można je skompresować. Ponadto te materiały 20 izolacyjne są proste w obróbce, w szczególności łatwo jest je docinać. [0038] Dalsza cecha wynalazku przewiduje, że elementy formowane z włókien mineralnych połączonych spoiwem mają włókna przebiegające równolegle do dużych powierzchni elementów formowanych, tak, że element formowany w kierunku powierzchni normalnej dużych powierzchni utworzony jest w sposób skompresowany. 25 [0039] Aby zwiększyć przyczepność elementów formowanych w przestrzeniach, według jednej z dalszych cech wynalazku przewiduje się, że powierzchnie ścian wewnętrznych przestrzeni odznaczają się dużą chropowatością powierzchniową. Alternatywnie lub dodatkowo może być przewidziane, że powierzchnie ścian wewnętrznych przestrzeni mają punktowe i/lub liniowe, korzystnie utworzone w sposób nieprzerwany występy, które 30 korzystnie mają maksymalną wysokość wynoszącą 1 mm tak, że nie przeszkadzają one w umieszczaniu elementów formowanych w przestrzeniach. Chropowatą powierzchnię można alternatywnie lub jako uzupełnienie wytworzyć poprzez zastosowanie struktury 11 powierzchniowej rdzenia podczas wytłaczania gliniastych pustych cegieł lub przez odpowiednie ukształtowanie szalunku. [0040] Według dalszej cechy systemu cegłowego według wynalazku przestrzenie są umieszczone w szeregach przy czym według rozwinięcia w każdym szeregu umieszczone są 5 dwie przestrzenie, które mają różną długość. Korzystnie w każdym szeregu umieszczone są dwie przestrzenie, przy czym jedna przestrzeń ma długość, która jest dwa razy większa niż długość drugiej przestrzeni. Rozwinięcie tej konfiguracji przewiduje, że przestrzenie o różnej długości umieszczone są w sąsiadujących szeregach. Wcześniej opisane konfiguracje powodują dużą stabilność systemu cegłowego według wynalazku. Według dalszej cechy 10 wynalazku wszystkie przestrzenie cegły mogą być wypełnione materiałem izolacyjnym. Istnieje tutaj możliwość, że przestrzenie wypełnione zostają różnym materiałem izolacyjnym w celu wytworzenia systemu cegłowego według wynalazku odpowiadającego różnym wymogom, które muszą spełnić zewnętrzne i wewnętrzne ściany budynku. [0041] Wysoki stopień wytłumienia uzyskuje się w ten sposób, że przynajmniej jedna 15 przestrzeń, korzystnie wszystkie przestrzenie jednego szeregu cegły wypełnione są w szczególności ziarnistym materiałem o grubości rzędu ? 1.500 kg/m3, w szczególności ?2.000 kg/m3. [0042] System cegłowy według wynalazku składa się korzystnie z bloczków modułowych lub z elementów cegłowych o grubości ? 1,70 kg/dm3, które korzystnie wykazują właściwości 20 termoizolacyjne ? 0,40 W/m K i stosunek mostek-przestrzeń w kierunku grubości ściany wynoszący 1 do 2,2 - 2,5 i/lub w kierunku długości ściany od 1 do 2,0 - 2,3. Ogólnie rzecz biorąc według wynalazku cegła wypełniona elementami formowanymi z materiału izolacyjnego ma ogólną wartość Lambda10 wynoszącą ? 0,09 W/mK. Gęstość materiału izolacyjnego z włókna mineralnego według wynalazku wynosi w szczególności pomiędzy 13 25 kg/m3 a 120 kg/m3 i ma wartość Lambda10 wynoszącą ? 0,034 W/mK. [0043] Dalsze cechy i korzyści wynalazku wynikają z następującego w dalszej części opisu przynależnych rysunków, na których przedstawione zostały korzystne przykłady wykonania systemu cegłowego według wynalazku. Na rysunkach pokazano: Figura 1 cegłę mającą formę pustaka dla ściany o grubości 24 cm w widoku z góry. 30 Figura 2 cegła według Figury 1 przy grubości ściany wynoszącej 30 cm w widoku z góry; Figura 3 cegła według Figury 1 przy grubości ściany wynoszącej 36,5 cm w widoku z góry; Figura 4 cegła według Figury 1 przy grubości ściany wynoszącej 40 cm w widoku z góry i 12 Figura 5 cegła według Figury 1 przy grubości ściany wynoszącej 49 cm w widoku z góry. [0044] Pokazana na Figurze 1 cegła 1 zasadniczo zawiera sześcienny korpus 2, który składa się z dwóch zewnętrznych powierzchni ściennych 3 i prostopadłych do nich zewnętrznych powierzchni ściennych 4, 5. Powierzchnie ścian zewnętrznych 3 są płaskie, podczas gdy 5 powierzchnia ściany zewnętrznej 4 zawiera występ 6 a powierzchnia ściany zewnętrznej 5 odpowiadające temu występowi 6 wgłębienie 7. Pokazana na Figurze 1 cegła zawiera zasadniczo kwadratową podstawę. [0045] W cegle 1 znajdują się umieszczone równolegle do powierzchni ścian zewnętrznych 3 przestrzenie 8 o długości a i szerokości b. Ponadto cegła zawiera 1 przestrzenie 9 o długości c 10 i szerokości b. Długość c odpowiada połowie długości a. [0046] Przestrzenie 8 i 9 umieszczone są w szeregach 10 i oddzielone przez mostek 11 o szerokości d. Szeregi 10 oddzielone są od siebie mostkami 12 przy czym mostki 12 mają szerokość e. [0047] Dodatkowo cegła 1 zawiera w obszarze powierzchni ścian zewnętrznych 3 ściany 15 zewnętrzne 13 o grubości f a w obszarze powierzchni ścian zewnętrznych 4, 5 ściany zewnętrzne 14 o grubości g. [0048] Przedstawiony na Figurze 1 przykład wykonania cegły 1 jest szkicem poglądowym a w dalszej części w odniesieniu do Figur 2 do 5, które podają odpowiednie wymiary a do g. [0049] Przestrzenie 8, 9 wypełnione są formowanymi elementami 15 z włókien mineralnych 20 połączonych substancjami wiążącymi, przy czym włókna mineralne przebiegają równolegle do osi wzdłużnej przestrzeni 8, 9. Elementy formowane 15 są w formie sprasowanej i w tym stanie wprowadzane są do przestrzeni 8, 9. Elementy formowane 15 zawierają w stanie rozprężonym w porównaniu do szerokości d przestrzeni 8, 9 większą grubość materiału, tak, że elementy formowane 15 w sposób beztarciowy utrzymywane są w przestrzeniach 8, 9. 25 Ponadto elementy formowane 15 odpowiadają pod względem swojego obrysu zewnętrznego prostokątnym w przekroju przestrzeniom 8, 9 cegły 1. [0050] Aczkolwiek na Figurze 1 oraz również na dalszych Figurach 2 do 5 tylko część przestrzeni 8, 9 wypełniona jest elementami formowanymi 15 rozumie się samo przez się, że w przypadku cegły 1 wszystkie przestrzenie 8, 9 lub również tylko część przestrzeni 8, 9 30 może być wypełniona elementami formowanymi 15, przy czym oczywiście również różne elementy formowane 15, to jest przykładowo takie elementy formowane 15 mogą być stosowane, które mają wysokie właściwości tłumiące oraz takie elementy formowane 15, które wykazują dużą termoizolacyjność. 13 [0051] Pokazane na Figurach 1 do 5 przestrzenie 8, 9 mają odpowiednio szerokości b wynoszące 40 mm. Przestrzenie 8 mają długość a wynoszącą korzystnie 150 mm, podczas gdy przestrzenie 9 mają długość c wynoszącą korzystnie 75 mm. Wynika z tego w przypadku cegły 1 według Figury 2 o szerokości B wynoszącej 30 cm, która odpowiada grubości 5 utworzonej z nich ściany, ilość pięciu szeregów 10 z przestrzeni 8 i 9 każdorazowo o szerokości b wynoszącej 40 mm i szerokości mostka e wynoszącej 16,666 mm. [0052] Mostki 11 mają szerokość d wynoszącą 7,334 mm. Grubość g ściany zewnętrznej 14 wynosi 7,33 mm w obszarze obu przedstawionych na Figurze 2 występów 6 i 8 mm w obszarze ściany zewnętrznej 14 po obu stronach występów 6. Grubość f ścian zewnętrznych 10 13 wynosi 16,666 mm i jest zgodna z szerokością mostka e. [0053] Na Figurze 3 przedstawiony został dalszy przykład wykonania cegły 1 który jest przewidziany dla wytworzenia ściany budynku o grubości wynoszącej 38 cm i tym samym ma szerokość B wynoszącą 38 cm. [0054] W odróżnieniu do przykładu wykonania według Figury 2 przykład wykonania według 15 Figury 3 różni się tym, że zamiast pięciu szeregów 10 z przestrzeniami 8, 9 w przykładzie wykonania według Figury 2 jest sześć szeregów 10 z przestrzeniami 8, 9 i umieszczonymi w nich elementami formowanymi 15. Stąd wynika również różne od przykładu wykonania przedstawionego na Figurze 2 określenie szerokości e mostków 12, które w przykładzie wykonania według Figury 3 ma szerokość mostka e wynoszącą 20 mm. W podobny sposób 20 również grubość f ściany zewnętrznej 13 cegły 1 różni się od tej pokazanej na Figurze 2 i wynosi 20 mm. Ponadto wymiary a do d i g zgadzają się z przykładem wykonania według Figury 2. [0055] Przy podanych powyżej wymiarach a do g i L cegła 1 według Figury 3 wykazuje dużą zawartość przestrzeni 8, 9 wynoszącą 56,9 %, podczas gdy zawartość przestrzeni 8, 9 w 25 przypadku cegły według Figury 2 wynosi 60,1 %. Tak samo przedstawia się również stosunek elementów formowanych 15, które są umieszczane w przestrzeniach 8,9 jako materiał izolacyjny. [0056] Na Figurze 4 przedstawiono dalszy przykład wykonania cegły 1, który tym różni się od cegły 1 według Figur 2 i 3, że cegła 1 według figury 4 ma szerokość B wynoszącą 40 cm i 30 z tego powodu została przewidziana do konstrukcji ścian budynków o grubości wynoszącej 40 cm. Z wyjątkiem grubości f i szerokości mostka e wymiary cegły 1 według Figury 4 zgadzają się z wymiarami cegły 1 według Figur 2 i 3. W odróżnieniu cegła 1 według Figury 4 ma szerokość mostka e wynoszącą 15 mm i grubość f również wynoszącą 15 mm. Ponadto 14 można zauważyć, że cegła 1 według Figury 4 w odróżnieniu od cegły według Figury 3 zawiera trzy występy 6 i co za tym idzie trzy wgłębienia 7 na przeciwległej powierzchni ściany zewnętrznej 4. [0057] Elementy formowane 15 umieszczone są w przestrzeniach 8, 9, które to przestrzenie 8, 5 9 umieszczone są w siedmiu równoległych szeregach 10. Cegła 1 według Figury 4 ma stosunek przestrzeni 8, 9 wynoszącą 63,1 %. [0058] Ostatecznie Figura 5 pokazuje kolejną cegłę 1 o ośmiu szeregach 10 utworzonych przez równolegle umieszczone przestrzenie 8, 9, przy czym cegła 1 zawiera dwa występy 6 w obszarze powierzchni ściany zewnętrznej 4 i dwa wgłębienia 7 w obszarze przeciwlegle 10 leżących powierzchni ścian zewnętrznych 5. Cegła 1 według Figury 5 wykazuje stosunek przestrzeni 8, 9 wynoszący 58,9 % i ma szerokość B wynoszącą 49 cm, tak, że przystosowana jest ona do konstruowania ścian budynków o grubości wynoszącej 49 cm. [0059] W porównaniu z opisanymi wcześniej cegłami 1 również cegła 1 według Figury 5 ma wymiary odpowiadające długości a i c i szerokością b przestrzeni 8, 9. Ponadto również 15 grubość g ściany zewnętrznej 14 odpowiada opisanym wcześniej przykładom wykonania cegły 1. W odróżnieniu od tego tylko szerokość mostka e ma wymiary wynoszące 18,888 mm. Wymiar ten przewidziany jest również dla grubości f ściany zewnętrznej 13. [0060] Opisane wcześniej i przedstawione na Figurach 1 do 5 cegły 1 w korzystny sposób mogą być wytwarzane w procesie, przy którym cegły1 w pierwszym kroku z materiału 20 wyjściowego, przykładowo z gliny, iłu lub z masy gliniastej z dodatkiem innych materiałów lub bez niego, takie jak szkliwo i/lub materiały wypalane, przykładowo polistyren, trociny, włókna papierowe i tym podobne wytłaczane są z tuby i następnie suszone i wypalane. [0061] Ostatecznie w przypadku wszystkich przedstawionych wcześniej cegieł 1 o różnej szerokości B bez problemu możliwym jest wypełnienie przestrzeni 8, 9 odpowiednimi 25 elementami formowanymi 15, ponieważ przestrzenie 8 w przypadku wszystkich cegieł 1 na Figurach 1 do 5 również ukształtowane są zgodnie, tak jak przestrzenie 9 tych cegieł 1. W tym celu możliwe jest, oddzielenie odpowiednich elementów formowanych 15 jako elementów z materiału izolacyjnego, mających formę pasów od taśmy z włókna mineralnego, wprowadzenie do przestrzeni 8, 9 i docinanie równo z materiałem izolacyjnym, zanim pasy 30 materiału izolacyjnego następnie wprowadzone zostaną do najbliższej przestrzeni 8, 9 o odpowiednich wymiarach. 15 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania cegieł (1) różnej długości i szerokości, przy czym wytwarzana jest pierwsza cegła, która wykazuje pierwszą szerokość a druga cegła drugą szerokość, która jest różna od pierwszej szerokości, przy czym każda cegła zasadniczo zawiera sześcienny korpus, 5 który ma wysokość, długość i szerokość, przy czym każdy sześcienny korpus zawiera więcej, przynajmniej dwie przestrzenie (8, 9) posiadające długość (a, c) i szerokość (b), oddzielone od siebie za pomocą mostków (11, 12), które przynajmniej częściowo służą dołączeniu materiału izolacyjnego, w którym każda cegła z materiału wyjściowego tworzona jest przez wytworzenie przestrzeni, znamienny tym, że wszystkie przestrzenie (8, 9) cegieł (1) o różnej 10 szerokości utworzone są przez odpowiednio ustaloną szerokość mostków (11, 12) pomiędzy przestrzeniami (8, 9) o jednakowej szerokości (b) i korzystnie o określonej szerokości a szerokość każdego sześciennego korpusu odpowiada ułamkowi całościowemu, w szczególności 1/1, 1/2 lub 1/3 grubości muru utworzonego z wielu cegieł. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że, cegła (1) wytworzona została z 15 nieorganicznego materiału wyjściowego. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że cegły (1)wytwarzane są w formie wytłaczanej lub oddzielnie w jednej formie. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że cegły (1) wykonane są z utwardzanego hydraulicznie materiału wyjściowego, w szczególności cementu, wapna, żwiru, piasku, gresu, 20 naturalnych i/lub rozdymanych lekkich kruszyw z dodatkiem innych materiałów lub bez niego, jak na przykład z pyłu ceglanego, popiołu lub podobnych materiałów lub z utwardzanego cieplnie materiału wyjściowego, w szczególności z gliny, iłu lub z masy gliniastej z dodatkiem innych materiałów lub bez niego, takich jak materiały szkliwiące lub wypalane, jak przykładowo polistyren, trociny, włókna papierowe i tym podobne. 25 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) mają różne długości (a, c) przy czym długości (a) są wielokrotnościami długości (c). 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) rozciągają się równolegle do osi wzdłużnej korpusu (2). 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) mają długość (a, c), która 30 jest większa niż szerokość (b) przestrzeni (8, 9). 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) mają przekrój kwadratowy. 16 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w przestrzeniach (8, 9) mogą zostać umieszczone zasadniczo odpowiadające przekrojowi przestrzeni (8, 9) elementy formowane (15) z materiału izolacyjnego. 10. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że elementy formowane (15) przynajmniej w 5 kierunku przeciwlegle umieszczonych powierzchni umieszczone są w sposób ścisły i korzystnie w formie skompresowanej mogą być umieszczone w przestrzeniach (8, 9). 11. Sposób według zastrz. 9 albo 10, znamienny tym, że elementy formowane (15) mają szerokość i/lub długość większą w stosunku do leżących naprzeciw przestrzeni (8, 9). 12. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że elementy formowane (15) uzupełniająco 10 sklejone są z przynajmniej jedną powierzchnią wyściełającą przestrzenie (8, 9) od wewnątrz. 13. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że elementy formowane (15) wykonane są z włókien mineralnych połączonych za pomocą substancji wiążącej, takich jak włókna mineralne, włókna szklane, włókna żużlowe. 14. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że elementy formowane wytworzone są z 15 naturalnych materiałów włóknistych jak konopie, len, wełna owcza lub bawełna w sposób związany i niezwiązany. 15. Sposób według zastrz. 13 albo 14, znamienny tym, że elementy formowane (15) wykonane są w ten sposób, że włókna przebiegają w sposób równoległy do dużych powierzchni elementów formowanych (15). 20 16. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że elementy formowane (15) mają kształt płytek, prętów lub pasków. 17. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnie ścian wewnętrznych przestrzeni (8, 9) mają wysoką chropowatość powierzchni. 18. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnie ścian wewnętrznych 25 przestrzeni (8, 9) utworzone zostały z punktowymi i/lub liniowymi występami, które korzystnie mają maksymalną wysokość wynoszącą 1 mm. 19. Sposób według zastrz. 17, znamienny tym, że, chropowatość powierzchni ścian wewnętrznych przestrzeni (8,9) utworzone zostały przez odpowiednie zawierające zmatowione powierzchnie rdzenie. 30 20. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) umieszczone są w szeregach (10). 21. Sposób według zastrz. 20, znamienny tym, że w każdym szeregu (10) umieszczone są dwie przestrzenie (8, 9) które mają różne długości (a, c). 17 22. Sposób według zastrz. 20, znamienny tym, że w każdym szeregu (10) umieszczone są dwie przestrzenie (8, 9) przy czym jedna przestrzeń (8) ma długość, która jest dwa razy większa niż długość drugiej przestrzeni (9). 23. Sposób według zastrz. 20 albo 21, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) o różnych 5 długościach (a, c) umieszczone są w sąsiednich szeregach (10) w sposób naprzemienny. 24. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wszystkie przestrzenie (8, 9) wypełnione są materiałem izolacyjnym. 25. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) wypełnione są różnym materiałem izolacyjnym. 10 26. Sposób według zastrz. 1 albo 20, znamienny tym, że przynajmniej jedna przestrzeń (8, 9), korzystnie wszystkie przestrzenie (8, 9) jednego szeregu (10) wypełnione są ziarnistym materiałem o grubości rzędu ? 1.500 kg/m3, w szczególności ? 2.000 kg/m3. 27. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że elementy formowane (15) oddzielone są przez prawie nieskończone taśmy materiału izolacyjnego. 15 28. Sposób według zastrz. 27, znamienny tym, że elementy formowane (15) po włożeniu do przestrzeni (8, 9) oddzielone są przez prawie nieskończone taśmy materiału izolacyjnego. 29. Sposób według zastrz. 27, znamienny tym, że elementy formowane (15) przed włożeniem do przestrzeni (8, 9) oddzielone są przez prawie nieskończone taśmy materiału izolacyjnego. 20 30. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że, elementy formowane (15) jako paski, płytki lub pręty oddzielone są przez element z włókna mineralnego, w szczególności w swoim kierunku wzdłużnym. 31. Sposób według zastrz. 30, znamienny tym, że element z włókna mineralnego odpowiednio do szerokości (b) przestrzeni (8, 9) rozdzielany jest na różnej szerokości paski, 25 płytki lub pręty, od których oddzielone są elementy formowane (15). 32. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że korpus (2) wytworzony został z modułowych bloczków lub z tłucznia cegłowego o gęstości ? 1,70 kg/dm3. 33. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że cegła (1) ma przewodnictwo ciepła ? 0,40 W/mK. 30 34. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że cegła (1) ma proporcje mostek-przestrzeń w kierunku wzdłużnym 1 do 2,2 - 2,5 i/lub w kierunku poprzecznym 1 do 2,0 - 2,3. 35. System cegłowy, w szczególności system cegieł pustakowych z przynajmniej jedną pierwszą i jedną drugą cegłą (1), korzystnie cegłą pustakową, przy czym cegła zasadniczo 18 zawiera sześcienny korpus, który ma wysokość, długość i szerokość, przy czym sześcienny korpus zawiera przynajmniej dwie wykazujące długości (a, c) i szerokość (b), oddzielone od siebie mostkami (11, 12) przestrzenie (8, 9) które przynajmniej częściowo służą temu, aby pomieścić materiał izolacyjny, przy czym materiał izolacyjny ma postać elementów 5 formowanych (15), gdzie elementy formowane (15) umieszczane są w przestrzeniach (8, 9) w sposób beztarciowy, przy czym elementy formowane korzystnie mają szerokość i/lub długość, które są większe od wymiarów przestrzeni, a pierwsza cegła ma pierwszą szerokość natomiast druga cegła drugą szerokość, która jest różna od pierwszej szerokości, znamienny tym, że, wszystkie przestrzenie (8, 9) wszystkich cegieł (1) mają przez określoną szerokość 10 mostków identyczną szerokość (b) i korzystnie zdefiniowaną objętość, przy czym szerokość każdego sześciennego korpusu jest całościowym ułamkiem, w szczególności 1/1, 1/2 lub 1/3 grubości muru zbudowanego z wielokrotności cegieł. 36. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) mają różne długości (a, c). 15 37. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) mają różne długości (a, c)gdzie długości (a) są wielokrotnością długości (c). 38. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) umieszczone są równolegle do osi wzdłużnej korpusu (2). 39. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) mają długość 20 (a, c), która jest większa niż szerokość (b) przestrzeni (8, 9). 40. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) mają prostokątny przekrój poprzeczny. 41. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że w przestrzeniach (8, 9) mogą zostać umieszczone zasadniczo odpowiadające przekrojowi przestrzeni (8, 9) elementy 25 formowane (15) z materiału izolacyjnego. 42. System cegłowy według zastrz. 41, znamienny tym, że elementy formowane (15) przynajmniej w kierunku przeciwlegle umieszczonych powierzchni umieszczone są w sposób ścisły. 43. System cegłowy według zastrz. 41, znamienny tym, że elementy formowane (15) 30 uzupełniająco sklejone są z przynajmniej jedną powierzchnią wyściełającą przestrzenie (8, 9) od wewnątrz. 19 44. System cegłowy według zastrz. 41, znamienny tym, że elementy formowane (15) wykonane są z włókien mineralnych połączonych za pomocą substancji wiążącej, w szczególności z włókna mineralnego lub z włókna szklanego. 45. System cegłowy według zastrz. 44, znamienny tym, że elementy formowane (15) 5 zawierają włókna przebiegające w sposób równoległy do dużych powierzchni elementów formowanych (15). 46. System cegłowy według zastrz. 41, znamienny tym, że elementy formowane (15) mają kształt płytek, prętów lub pasków. 47. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że powierzchnie ścian 10 wewnętrznych przestrzeni (8, 9) mają wysoką chropowatość powierzchni. 48. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że powierzchnie ścian wewnętrznych przestrzeni (8, 9) utworzone zostały z punktowymi i/lub liniowymi występami, które korzystnie mają maksymalną wysokość wynoszącą 1 mm. 49. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) umieszczone 15 są w szeregach (10). 50. System cegłowy według zastrz. 49, znamienny tym, że w każdym szeregu (10) umieszczone są dwie przestrzenie (8, 9), które mają różne długości (a, c). 51. System cegłowy według zastrz. 49, znamienny tym, że w każdym szeregu (10) umieszczone są dwie przestrzenie (8, 9), przy czym jedna przestrzeń (8) ma długość, która 20 jest dwa razy większa niż długość (c) drugiej przestrzeni (9). 52. System cegłowy według jednego z zastrzeżeń 49 do 51, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) o różnych długościach umieszczone są w sąsiednich szeregach (10) w sposób naprzemienny. 53. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że wszystkie przestrzenie (8, 9) 25 wypełnione są materiałem izolacyjnym. 54. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że przestrzenie (8, 9) wypełnione są różnym materiałem izolacyjnym. 55. System cegłowy według zastrz. 35 albo 49, znamienny tym, że przynajmniej jedna przestrzeń (8, 9), korzystnie wszystkie przestrzenie (8, 9) jednego szeregu (10) wypełnione są 30 ziarnistym materiałem o grubości rzędu ? 1.500 kg/m3, w szczególności ? 2.000 kg/m3. 56. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że korpus (2) wytworzony został z modułowych bloczków lub z tłucznia cegłowego o gęstości ? 1,70 kg/dm3. 57. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny przewodnością cieplną ? 0,09 W/mK. 20 58. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny stosunkiem mostek/przestrzeń w swoim korzystnie skierowanym w kierunku grubości ściany kierunku wzdłużnym rzędu 1 do 2,2 2,5 i/lub w swoim korzystnie w kierunku wzdłużnym ściany wyrównanym kierunku szerokości od 1 do 2,0 - 2,3. 5 59. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny tym, że korpus składa się z materiału wyjściowego o przewodności cieplnej maksymalnie 0,40 W/mK. 60. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny nieorganicznym materiałem wyjściowym. 61. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny przez hydraulicznie utwardzany materiał wyjściowy, w szczególności cement, wapno, żwir, piasek, gres, naturalne i/lub rozdęte lekkie 10 kruszywa z dodatkiem innych materiałów lub bez niego, takich jak pył ceglany, pył lub podobne materiały. 62. System cegłowy według zastrz. 35, znamienny utwardzalnym cieplnie materiałem wyjściowym, w szczególności gliną, iłem lub masa gliniastą z dodatkiem innych materiałów lub bez niego, takich jak glazura i/lub materiały spalane, na przykład, polistyren, trociny, ścier 15 drzewny i tym podobne. Uprawnieni: 1. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG 2. Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG Pełnomocnik: mgr Maciej Grabowski Rzecznik patentowy 21 22 23 24 25

Grupy dyskusyjne