Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1753925 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1753925 T3


EP 1753925 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2005 05730794.4 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1753925 T3 Int.Cl. E04G 1/22 (2006.01) E04G 1/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 28.09.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/39 EP 1753925 B1 E04G 3/30 (2006.01) E04G 5/14 (2006.01) E01D 19/10 (2006.01) E04G 7/02 (2006.01) Tytuł wynalazku: Przegubowy system nośny platformy roboczej, system platformy roboczej i sposoby stosowania tychże (30) (43) Pierwszeństwo: 31.03.2004 US 814945 Zgłoszenie ogłoszono: 21.02.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/08 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: Safway Services, LLC, Waukesha, US PL/EP 1753925 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: EDWARD TIFFT, North Bennington, US PAUL JOLICOEUR, Troy, US ROY SCRAFFORD, Scotia, US CLIFFORD WESTRICK, Albany, US DAVE GORDON, Schenectady, US TOM SILIC, Saratoga Springs, US MATHIEU GRUMBERG, Delmar, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Urszula Sierpińska PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 753 925 B1 V13137PLOO/US Opis wynalazku [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy og61nie dziedziny budownictwa i tymczasowych platform roboczych, kt6re S'l budowane, aby uzyskac dostE1P do r6znych CZE1sci r6znych budowli. Konkretnie, wynalazek dotyczy jedynego w swoim rodzaju systemu nosnego platformy roboczej, systemu piatformy roboczej, poszczeg61nych CZE1sci takich system6w oraz sposob6w ich stosowania i wytwarzania. [0002] Obecne struktury platform roboczych maj'l liczne wady i niedoci 'lgniE1cia. Zasadnicze znaczenie dla wszystkich platform roboczych, kt6re S'l zawieszone nad ziemi 'l , jest bezpieczenstwo pracownik6w, kt6rzy z nich korzystaj'l. Wszystkie systemy platform roboczych, aby byly legalne, musz'l spelniac liczne przepisy wydane przez administracjE1 Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Administration - "OSHA") Ministerstwa Pracy USA. Uwaza siE1, ze wiele obecnie stosowanych system6w platform roboczych dostE1pnych na rynku nie spelnia wszystkich tych przepis6w OSHA. [0003] Ponadto, w przemysle budowlanym koszty maj'l zawsze duze znaczenie. Bez wzglE1du na to, czy projekt budowlany jest projektem rob6t publicznych (na przyklad tani 'l ofert'l), czy projektem prywatnym, zmniejszenie i/albo utrzymanie koszt6w jest kluczowe dla wykonawcy (Iub wykonawc6w) i wlasciciela. Zmniejszenie koszt6w robocizny, materialu i/albo sPrzE1tu pomaga rozwi'lzac bardzo wazn'l kwestiE1 koszt6w. [0004] W dziedzinie platform roboczych i system6w nosnych, istotn'l CZE1sci 'l kosztu jest robocizna wymagana przy budowaniu i demontazu. [0005] Niekt6re obecne systemy platform roboczych wymagaj'l pelnego montazu z daleka od ostatecznego miejsca montazu (na przyklad na ziemi; na placu budowy itp.), a nastE1pnie transportu (na przyklad podnoszenia dtwignikiem, wyci'lgania, wznoszenia, przemieszczania itp.) zmontowanej platformy roboczej do jej wymaganego ostatecznego miejsca na placu budowy. Ten aspekt "zbudowania, a nastE1pnie przemieszczenia" wielu system6w platform roboczych jest czasochlonny i wymaga znacznego nakladu pracy oraz sprzE1tu do ukonczenia. W dokumencie US 5 203 428 ujawniono wszystkie cechy CZE1sci przedznamiennej zastrz. 1. [0006] Podsumowuj'lc, istnieje potrzeba wyeliminowania wyzej wymienionych oraz innych wad w technice platform roboczych i system6w nosnych platform roboczych. Istnieje zapotrzebowanie na udoskonalony system, kt6ry wyratnie spelnia, a nawet wykracza ponad przepisy OSHA, wymagaj'lc przy tym mniej czasu, nakladu pracy i sPrzE1tu do montazu, przemieszczania, rozbudowy i demontazu. [0007] Niniejszy wynalazek dostarcza strukturE1 nosn'l platformy roboczej wedlug zastrz. 1 i spos6b otrzymywania struktury nosnej wedlug zastrz. 11. [0008] Cechy niniejszego wynalazku stan'l siE1 bardziej zrozumiale na podstawie szczeg610wego opisu jego przykladu wykonania, wybranego dla cel6w i1ustracji i przedstawionego na dol'lczonych rysunkach, na kt6rych: Fig. 1 przedstawia piastE1 w perspektywicznym widoku z g6ry; Fig. 2 przedstawia piastE1 w widoku z g6ry; Fig. 3 przedstawia przyklad wykonania piasty w widoku z boku; Fig. 4 przedstawia piastE1 w widoku od spodu; Fig. 5 przedstawia piastE1 i poprzeczkE1 w perspektywicznym widoku z g6ry; 1 EP 1 753 925 81 Fig. 6A przedstawia, w rozstrzelonym perspektywicznym widoku z g6ry, wzajemne polqczenie mi~dzy piastq a poprzeczkq; Fig. 6B przedstawia widok z fig. 6A w perspektywicznym widoku z g6ry; Fig. 7 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, system nosny platformy roboczej wedlug niniejszego wynalazku; Fig. 8A przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, wzajemne polqczenie mi~dzy poprzeczkq a elementem nosnym pokrycia; Fig. 8B przedstawia wzajemne polqczenie mi~dzy poprzeczkq a elementem nosnym pokrycia w rozstrzelonym odwr6conym perspektywicznym widoku z g6ry; Fig. 8C przedstawia wzajemne polqczenie mi~dzy poprzeczkq a elementem nosnym pokrycia w przyblizeniu i w perspektywicznym widoku z g6ry; Fig. 9 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, system nosny platformy roboczej i system platformy roboczej wed/ug niniejszego wynalazku; Fig. 10 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, drugi przyk/ad wykonania systemu nosnego platformy roboczej i systemu platformy roboczej wedlug niniejszego wynalazku; Fig. 11A przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, poprzeczk~, piast~ i cz~sc zespolu ustalajqcego pokrycia; Fig. 11 B przedstawia poprzeczk~, piast~ i cz~sc zespolu ustalajqcego pokrycia w rozstrzelonym przyblizeniu i w widoku perspektywicznym; Fig. 11 C przedstawia piast~ i cz~sc zespolu ustalajqcego pokrycia w przekrojowym widoku bocznym; Fig. 12 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, trzeci przyklad wykonania systemu nosnego platformy roboczej i systemu platformy roboczej wedlug niniejszego wynalazku; Fig. 13 przedstawia, w perspektywicznym widoku od spodu, przyklad wykonania pokazany na fig. 12; Fig. 14 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, system platformy roboczej i system nosny platformy roboczej przed ruchem przegubowym wed/ug niniejszego wynalazku; Fig. 15 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, przyklad wykonania wedlug fig. 14 w trakcie ruchu przegubowego; Fig. 16 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, przyklad wykonania wed/ug fig. 15 w trakcie dalszego ruchu przegubowego; Fig. 17 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, przyklad wykonania wedlug fig. 16 w trakcie dalszego ruchu przegubowego; Fig. 18 przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, przyklad wykonania wedlug fig. 14 po zakoriczeniu ruchu przegubowego; Fig. 19A przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, zesp6/ poprzeczki i piasty; Fig. 19B przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, drugi przyk/ad wykonania zespolu poprzeczki i piasty; Fig. 19C przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, trzeci przyklad wykonania zespo/u poprzeczki i piasty; 2 EP 1 753 925 B1 Fig. 19D przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, czwarty przyklad wykonania zespolu poprzeczki i piasty; Fig. 20A przedstawia, w widoku z g6ry, zakrzywiony system nosny platformy roboczej; Fig. 20B przedstawia, w widoku z g6ry, zagi~ty system nosny platformy roboczej; Fig. 21A przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, wzajemne polqczenie pionowym slupkiem mi~dzy piastq a por~czy; Fig. 21 B przedstawia w przybliieniu widok z fig. 21A; Fig. 21C przedstawia widok z Fig. 21 B w widoku rozstrzelonym; Fig. 22A przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, pionowy slupek por~czy i por~cz; Fig. 22B przedstawia widok z Fig. 21 B w widoku rozstrzelonym; Fig. 22C przedstawia, w przybliieniu i w perspektywicznym widoku z g6ry, wzajemne polqczenie mi~dzy pionowym slupkiem por~czy a por~czq; Fig. 23 przedstawia, w przekrojowym widoku z boku, system nosny platformy roboczej i system platformy roboczej dolqczony do struktury; Fig. 24A przedstawia, w perspektywicznym widoku z g6ry, sprz~ienie mi~dzy piastq a Iqcznikiem wieszakowym; Fig. 24B przedstawia, w przybliieniu, sprz~ienie pokazane na Fig. 24A; Fig. 25A przedstawia, w przekrojowym widoku z boku, dolqczenia piast~, lqcznik wieszakowy i urzqdzenie do do budowli; Fig. 25B przedstawia, w przybliieniu i w przekrojowym widoku z boku, wzajemne polqczenie mi~dzy piastq a Iqcznikiem wieszakowym; Fig. 26A przedstawia, w przekrojowym widoku z g6ry, pomocniczy uchwyt montaiowy pasma nosnego; Fig. 26B przedstawia pomocniczy uchwyt montaiowy pasma nosnego w widoku z g6ry; Fig. 26C przedstawia uchwyt montaiowy pasma nosnego w widoku z przodu; Fig. 26D przedstawia uchwyt montaiowy pasma nosnego w widoku z boku; Fig. 27 przedstawia, w przekrojowym widoku z boku, zawieszenie systemu platformy roboczej, prowadzqce ze struktury poprzez pomocniczy uchwyt montaiowy pasma nosnego; Fig. 28A przedstawia, w widoku z boku, system platformy roboczej zawieszony pod mostem lukowym; Fig. 28B przedstawia, w widoku z boku, drugi przyklad wykonania systemu platformy roboczej zawieszonego pod mostem lukowym; Fig. 28C przedstawia, w widoku z boku, wielopoziomowy system platformy roboczej zawieszony pod mostem lukowym; a Fig. 29 przedstawia, w widoku z boku, uklad do przeprowadzania test6w obciqienia na przykladzie wykonania niniejszego wynalazku. [0009] Odnoszqc si~ teraz do rysunk6w, fig. 1 przedstawia cz~sc przedmiotowej konstrukcji, mianowicie piast~, oznaczonq jako 10. Piasta 10, kt6ra jest polqczona z poprzeczkq 30 (patrz na przyklad fig. 5) stanowi integralnq roboczej. Poprzeczk~ cz~sc systemu nosnego platformy roboczej i systemu platformy stanowi jakikolwiek podluiny czlon strukturalny przystosowany do przenoszenia 3 EP 1 753 925 81 lub podtrzymywania obciqzenia, taki jak belka poprzeczna, kratownica, ksztaltownik stalowy (tzn. dwuteownik, ceownik itp.) lub tym podobne. Piasta 10 jest skonfigurowana tak, ze gdy jest dolqczona do poprzeczki 30, to umozliwia ruch przegubowy zar6wno piasty 10, jak i poprzeczki 30. Piasta jest strukturq lqczqcq, tak q jak w~zel, przegub, sworzeri, stojak, kolumna, srodek, wal, trzpieri obrotowy lub tym podobne. Stosowane w niniejszym dokumencie okreslenie "ruch przegubowy" definiuje si~ jako zdolnosc odchylania i/albo obrotu wok61 punktu obrotu lub osi. Jak zostanie om6wione bardziej szczeg6l0wo ponizej, ta cecha ruchu przegubowego umozliwia mi~dzy innymi przy mniejszej sile roboczej latwy montaz i demontaz element6w skladowych systemu w lub w poblizu pozqdanego polozenia koricowego. [0010] Piasta 10 zawiera wierzchni element 11 i spodni element 12, rozmieszczone przy dalszych koricach cz~sci konfiguracj~, srodkowej 15. Wierzchni element 11 i spodni element 12 mogq miee zasadniczo plaskq a takZe bye r6wnolegle do siebie. W pokazanym przykladzie wykonania, wierzchni element 11 i spodni element 12 Sq osmiokqtne w widoku z g6ry. przy czym os pod/uina cz~sci Cz~se srodkowa 15 moze bye cz~sciq walcowq, srodkowej 15 jest prostopadla do plaszczyzn wierzchniego elementu 11 i spodniego elementu 12. W pokazanym przykladzie wykonania, kolowym prostym. Na fig. 1, dolny odcinek pokazae, ze cz~se cz~sci cz~se srodkowej 15 jest srodkowa 15 jest waicem usuni~ty dla przejrzystosci, aby srodkowa 15 jest wydrqzona. [0011] Wykonane Sq liczne otwory 13, 14 przechodzqce zar6wno przez, odpowiednio, wierzchni element 11, jak i spodni element 12. Te liczne otwory (na przyklad 13A, 138, 13C, 130, 13E, 13F, 13G, 13H) Sq rozmieszczone w odst~pach miejsca dla polqczenia z jednq albo od siebie na wierzchnim elemencie 11 tak, aby zapewniae r6zne wi~cej poprzeczek 30 (patrz na przyklad fig. 5). Na spodnim elemencie 12 w podobny spos6b Sq rozmieszczone liczne otwory (na przyklad 14A, 148, 14C, 140, 14E, 14F, 14G, 14H) jest rozmieszczona w odst~pach od siebie, w zwiqzku z czym odpowiednie otwory (na przyklad 13A i 14A) Sq wsp6l0siowe. [0012] Na srodku wierzchniego elementu 11 jest wykonany srodkowy otw6r 16, kt6ry jest skonfigurowany do osadzenia Iqcznika wieszakowego (patrz na przyklad fig. 22, 23A, 24A, 248). Srodkowy otw6r 16 moze miee konfiguracj~ og61nie krzyzowq, ze wzgl~du na sw6j otw6r 19 w srodkowym obszarze z czterema odchodzqcymi od niego szczelinami 17 (na przyklad, 17A, 178, 17C, 170). Poprzecznie do kazdej z czterech szczelin 17A, 178, 17C, 170 rozciqga si~ szereg krzyzowych szczelin 18A, 188, 18C, 180, kt6rych uzytecznose stanie podstawie ponizszego om6wienia. Ola elementu 11 dodano drugq plytk~ zwi~kszenia polqczony z nimi si~ oczywista na wytrzymalosci, do spodniego boku wierzchniego wzmacniajqcq 20, przy czym otwory na plytce wzmacniajqcej 20 odpowiadajq konfiguracji srodkowego otworu 16 i wszystkich jego pobocznych otwor6w (17, 18, 19). 00 boku cz~sci srodkowej 15 jest opcjonainie dodana r~kojese 22. [0013] Fig. 2, 3 i 4 przedstawiajq, w widoku z g6ry, z boku i od spodu, ten sam przyklad wykonania piasty przedstawionej na fig. 1. Fig. 4 przedstawia mi~dzy innymi dolny otw6r 23 na spodnim elemencie 12. W doinym otworze 23 widoczna jest spodnia sciana wzmocnienia 20. 00 wzmocnienia 20 i wewn~trznej sciany cz~sci srodkowej 15 Sq dolqczone liczne w~zl6wki 25, kt6re zapewniajq dodatkowe wsparcie dla piasty 10. 4 EP 1 753 925 B1 [0014] Fig. 5 przedstawia, w perspektywicznym widoku Z g6ry, wzajemne polqczenie mi~dzy pojedynczq piastq lOa pojedynczq poprzeczkq 30, zas fig. 6A i 6B przedstawiajq, odpowiednio, w widoku rozstrzelonym i w przyblizeniu, a takze w zwyklym widoku perspektywicznym i w przyblizeniu, szczeg61typowego polqczenia mi~dzy piastq lOa poprzeczkq 30. [0015] Poprzeczka 30 zawiera g6rny element 32 i dolny element 33. Pomi~dzy elementami 32, 33 Sq poprzekladane Iiczne ukosne czlony wsporcze 38. Kazdy z element6w 32, 33 sklada ksztaltnych konstrukcj~, swojej cz~sci si~ z dw6ch L- zelaznego kqtownika 39A, 39B. Elementy 32, 33 zwykle mogq miec identycznq z tym wyjqtkiem, ze g6rny element 32 zawiera otwory Iqcznikowe 54A, 54B przy polowie rozpi~tosci (patrz na przyklad fig. 8A, 8B). Poprzeczka 30 ma pierwszy koniec 31A i drugi koniec 31 B. Przy obu koricach 31A, 31 B zar6wno g6rnego elementu 32, jak i dolnego elementu 33 rozciqga si~ g6rny kolnierz lqczqcy 35 i dolny kolnierz Iqczqcy 36. Poprzez zar6wno g6rny kolnierz lqczqcy 35, jak i dolny kolnierz lqczqcy 36 przechodz q otwory Iqczqce 37. Tak wi~c istniejq cztery g6rne kolnierze Iqczqce 35A, 35B, 35C, 350; oraz cztery dolne kolnierze lqczqce 36A, 36B, 36C, 360. przy pierwszym koricu 31A, od g6rnego elementu 32 odchodzi g6rny kolnierz lqczqcy 35A i dolny kolnierz lqczqcy 36A, przez kt6re przechodzi otw6r lqczqcy 37A. Podobnie, przy drugim koricu 31 B g6rnego elementu 32 odchodzi g6rny kolnierz Iqczqcy 35B i dolny kolnierz lqczqcy 36B, przez kt6re przechodzi otw6r lqczqcy 37B. Kontynuujqc, przy pierwszym koricu 31A dolnego elementu 32 odchodzi g6rny kolnierz Iqczqcy 350 i dolny kolnierz Iqczqcy 360. Poprzez te kolnierze lqczqce 350, 360 przechodzi otw6r lqczqcy 370. Przy drugim koricu 31 B poprzeczki 30, od dolnego elementu 33 odchodzi g6rny kolnierz Iqczqcy 35C i dolny kolnierz lqczqcy 36C, przez kt6re przechodzi otw6r lqczqcy 37C. [0016] Wewnqtrz kazdego z otwor6w lqczqcych 37A, 37B, 37C, 370 znajdujq si~ dodatkowe otwory ryglujqce 360A, 360B, 360C, 3600, r6wniez wykonane w kolnierzach lqczqcych 35A, 35B, 35C, 350. [0017] Jak pokazano na fig. 6A i 6B, w otworach lqczqcych 37 i w dowolnych dw6ch odpowiadajqcych sobie g6rnych i dolnych otworach 13, 14 piasty 10 mozna umiescic sworzeri 40. W ten spos6b, poprzeczk~ 30 mozna lqczyc na praktycznie nieograniczonq liczb~ sposob6w i kqt6w z piastq 10. Na przyklad, sworzeri 40 mozna wprowadzic poprzez g6rny kolnierz Iqczqcy 35A; poprzez otw6r 13A; poprzez dolny kolnierz lqczqcy 36A (caly pierwszy koniec 31A g6rnego elementu 32); poprzez g6rny kolnierz lqczqcy 350; poprzez otw6r 14A; a przypadku, sworzeri 40 zostaje ponadto nast~pnie przesuni~ty poprzez dolny kolnierz lqczqcy 360. W tym przez otwory lqczqce 37A i 370. Sworzeri 40 zawiera dwa kolki walcowe 42 przy swoim g6rnym koricu. Oolny z dw6ch kolk6w walcowych 42 dziala jako element oporowy, zapobiegajqc tym samym calkowitemu zeslizni~ciu si~ sworznia 40 z poprzeczki 30 i piasty 10. G6rny kolek walcowy 42 dziala jako uchwyt dla palc6w, kt6ry umozliwia latwe uchwycenie i wyj~cie sworznia 40 z poprzeczki 30 i piasty 10. Konstrukcja tych r6znych cz~sci jest taka, ze mozliwy jest swobodny obr6t poprzeczki 30 i piasty 10, nawet gdy poprzeczka 30 i piasta 10 Sq polqczone ze sobq. Strzalka obrotowa R, wskazuje obr6t poprzeczki 30, zas strzalka obrotowa R2 wskazuje obr6t piasty 10. Te mozliwosci obrotowe poprzeczki 30 i piasty 10 zapewniajq cz~sciowo zdolnosc ruchu przegubowego przedmiotowej konstrukcji. [0018] Poprzez otwory ryglujqce 360A, 360B, 360C, 3600 przy koricu poprzeczki 30 mozna wprowadzic drugi opcjonainy kolek ryglujqcy 40B w celu zaryglowania poprzeczki 30 i uniemozliwienia ruchu przegubowego, jesli jest to pozqdane. Sworzeri ryglujqcy 40B opiera 5 si~ 0 rowek 24 na piascie EP 1 753 925 81 10. Rowki s'l wykonane zar6wno w g6rnym elemencie 11, jak i w dolnym elemencie 12. Sworzer'l rygluj'lcy 40B moze zawierae dodatkowe dwa kolki walcowe 42, podobnie jak sworzer'l 40. [0019] Ola specjalisty w dziedzinie powinno bye oczywiste, ze chociaz poprzeczka 30 pokazana na figurach jest wykonana z element6w 0 okreslonym kszta/cie, to istniej'l inne przyklady wykonania, kt6re zapewniaj'l warianty przedmiotowej konstrukcji. Na przyklad, poprzeczka 30 na figurach moze bye powszechnie nazywana belk'l poprzeczn'l b'ldz dzwigarem lub poprzeczk'l kratow'l. Poprzeczka 30 moze r6wniez bye wykonana z rur strukturalnych. Oznacza to, ze poprzeczka 30 moze bye wykonana z wielu CZfisci rurowych ksztaltownik6w strukturalnych; albo poprzeczka moze bye pojedynczym rurowym ksztaltownikiem strukturalnym. Podobnie, poprzeczka 30 moze bye wykonana z ksztaltownika stalowego (na przyklad szerokich czlon6w kolnierzowych, w'lskich czlon6w kolnierzowych itp.) lub innych odpowiednich ksztaltownik6w i materia/6w. [0020] Fig. 7 przedstawia skonstruowany segment lub modul systemu nosnego 100 platformy roboczej. Nalezy zaznaczye, ze cztery piasty 10A, 10B, 10e, 100 s'l wzajemnie pol'lczone z czterema poprzeczkami 30A, 30B, 30e, 300. Fig. 7 przedstawia system nosny 100 platformy roboczej, kt6ry jest kwadratowy w widoku z g6ry. Ola specjalist6w w dziedzinie powinno bye oczywiste, ze mozna go wytwarzae w innych ksztaltach i konfiguracjach. Zmienianie na przyklad dlugosci poprzeczek 30 umozliwia wytwarzanie innych ksztalt6w. Na przyklad, mozna wytwarzae prostok'ltny system nosny 100 platformy roboczej. Ponadto, dolqczanie poprzeczek 30 do r6Znych otwor6w 13, 14 piasty 10 umozliwia uzyskiwanie r6znych k'lt6w, pod jakimi poprzeczki 30 s'l pol'lczone z piastami 10. Na przyklad, mozna skonstruowae system nosny 100 platformy roboczej, kt6ry jest tr6jk'ltny w widoku z g6ry (nie pokazano). Tak wifiC zmienianie dlugosci poprzeczki 10 (patrz na przyklad fig. 19A-190) i/albo zmienianie k'lta (Iub k'lt6w), pod jakimi poprzeczki 30 odchodz'l od piast 10, umozliwia konstruowanie systemu nosnego 100 platformy roboczej 0 praktycznie dowolnym ksztalcie i rozmiarze. Ponadto, systemy nosne 100 platformy roboczej 0 r6inym ksztalcie, rozmiarze i konfiguracji mozna l'lczye i stykae ze sob'l, dzifiki czemu konstrukcja platformy roboczej jest praktycznie w pelni konfigurowalna. Ta mozliwose przystosowywania systemu nosnego 100 platformy roboczej zapewnia wygodny spos6b uzyskiwania dostfipu do wymaganego w budownictwie obszaru roboczego 0 praktycznie kazdym ksztalcie. [0021] Fig. 8A, 8B i 8e przedstawiajq, w r6znych widokach i w przyblizeniu, wzajemne pO/'lczenie mifidzy srodkow'l poprzeczk'l nosnq 52 pokrycia a poprzeczk'l 30. Srodkowa poprzeczka nosna 52 pokrycia zapewnia dodatkowe podparcie dla platform nosnych 50 (patrz na przyklad fig. 9) i moze rozciqgae sifi mifidzy dwiema poprzeczkami 30. Na obu kor'lcach srodkowej poprzeczki nosnej 52 pokrycia znajduje sifi kolek 53, kt6ry wchodzi w odpowiadaj'lcy mu otw6r 54 na g6rnej cZfisci poprzeczki 30. Na przyklad, fig. 8B przedstawia, w widoku rozstrzelonym, wzajemne pol'lczenie, w kt6rym kolek 53 wchodzi w otw6r 54A. W ten spos6b zminimalizowane jest przemieszczanie sifi (zar6wno boczne, jak i osiowe) srodkowej poprzeczki nosnej 52 pokrycia. [0022] Fig. 9 przedstawia przyklad wykonania systemu nosnego 100 wedlug fig. 7, w kt6rym na systemie nosnym 100 zostala umieszczona platforma 50A, zamieniaj'lc w ten spos6b system nosny 100 w system platformy roboczej 120. Platforma 50A w tym przykladzie wykonania spoczywa na srodkowej poprzeczce nosnej 52A pokrycia i na poprzeczkach 30A, 30B, 300. Krawfidzie platformy 50A mog'l spoczywae na wierzchu srodkowej poprzeczki nosnej 52 pokrycia i zelaznego k'ltownika 39A, 6 EP 1 753 925 Bl ~rodkowej 398 na wierzchu odpowiednich poprzeczek 30A, 308, 300. Ta konfiguracja wierzchu poprzeczki no~nej 52A pokrycia jest taka, ze unika si~ pionowego i poziomego przemieszczania si~ platformy 50A. Platforma robocza 50 zwykle jest zwymiarowana tak, aby byla platem materialu 0 wymiarach 4' x B' (1,22 m x 2,44 m). Platforma robocza 50A moze zawierae na przyklad drewniany panel 51A. Odpowiednia platforma robocza 50 moze bye wykonana z metalu (na przyklad stali, aluminium itp.), drewna, tworzywa sztucznego, kompozytu lub innych odpowiednich material6w. Podobnie, platforma robocza 50 moze bye wykonana z element6w, kt6re Sq jednolite, faliste, kratowe, gladkie lub majq inne odpowiednie konfiguracje. Na przyklad, platforma robocza 50 moze bye drewnianq taflq, sklejkq, materialem pokrycia dachowego, metalem na ramie, kratq, stalowq blachq itp. Tak po umieszczeniu pierwszej platformy roboczej 50A na systemie moze kontynuowae w ten spos6b prac~ i umie~cie to pokazano na fig. 10, aby pokrye caly system no~nym wi~c 100 platformy roboczej, monter dodatkowe wiele platform roboczych 50A, 508, jak no~ny drewnianymi platformami 51A, 518 i w ten spos6b utworzye kompletny system platformy roboczej 120. [0023] Fig. 11A, 118 i 11 C przedstawiajq, w r6znych widokach w przyblizeniu, dodatkowy, opcjonalny element, kt6ry moze bye obecny jako cz~se odst~pem mi~dzy systemu platformy roboczej 120. Nad wieloma platformami roboczymi 50 moze bye umieszczona plyta ustalajqca 60 pokrycia. Plyta ustalajqca 60 pokrycia moze zawierae liczne otwory 62, aby mozna bylo licznymi plyt~ ~rubami przyczepie ustalajqcq 60 pokrycia do poprzeczki 30. Plyta ustalajqca 60 pokrycia jest jednym ze sposob6w, w jakie mozna przymocowywae platformy robocze 50 do systemu no~nego 100. [0024] Jak pokazano na fig. 12 i 13, praktycznie nie istnieje ograniczenie rozmiaru i ksztaltu systemu nosnego 100 i systemu platformy roboczej 120, jakie mozna utworzye za pomocq przedmiotowych konstrukcji. Fig. 12 i 13 przedstawiajq, odpowiednio, w perspektywicznym widoku z g6ry j od spodu, jeden duzy prostokqtny przyklad wykonania systemu no~nego 100 i systemu platformy roboczej 120. [0025] Jak stwierdzono powyzej, jednq z wad licznych istniejqcych platfonm roboczych jest niemozno~e ich zamontowania na miejscu, a takZe niemoznosc ich przenoszenia, rozbudowy lub usuwania, gdy cz~~e platformy roboczej jest juz zamontowana na miejscu. Przedmiotowa konstrukcja eliminuje wad~. Pracownik lub pracownicy mogq dodawae si~ fizycznie na istniejqcej, zmontowanej cz~~ci wi~cej systemu segment6w systemu no~nego wymagane zadne oszcz~dno~ci 100, znajdujqc 100. Oznacza to, ze pracownik (Iub pracownicy) moze rozbudowywae, przenosie lub usuwae system narz~dzi r~cznych. no~nego t~ no~ny 100 przy uzyciu jedynie Do dodawania lub odejmowania od systemu, bqdz jego przemieszczania, nie Sq narz~dzia mechaniczne, wciqgarki, dzwigi ani inny sprz~l. Ta zaleta zapewnia zatem w zakresie nakladu pracy, czasu i sprz~tu. [0026] Fig. 14 do 1B przedstawiajq stopniowe rozkladanie przegubowe tylko jednego segmentu roboczego systemu no~nego 100 do odpowiedniego polozenia. Moze to z latwo~ciq realizowae jeden lub dw6ch pracownik6w, poprzez po prostu sekwencyjne doczepienie dodatkowej poprzeczki 300 do istniejqcej piasty 1OA. 100 dolqcza poprzeczk~ si~ Nast~pnie do pierwszej poprzeczki 300 dolqcza si~ .nowq" drugq dodatkowq poprzeczk~ 30F, aby dolqczye koncowq 30E. Ponadto dolqcza poprzeczk~ si~ piast~ jeszcze jednq si~ piast~ 10E i 30F z powrotem do istniejqcej piasty 108. W ten spos6b pracownik (Iub pracownicy) moze zamontowae nowy segment systemu przyklad skladajqcy 100. Do piasty no~nego 100 (na z dw6ch "nowych" piast100, 10E i "nowych" poprzeczek 300, 30E, 30F) obok 7 EP 1 753 925 61 istniej'lcego segmentu syslemu nosnego 100 (na przyklad skladaj'lcego si~ mi~dzy innymi z piasl1 OA, 1DB, 1DC i poprzeczek 30A, 30B). Pracownik (Iub pracownicy) mOie montowae nowe lub przenosie islniej'lce segmenly syslemu nosnego 100, podczas gdy pracownik (Iub pracownicy) pozostaje (pozoslaj'l) na iSlniej'lcych segmenlach platformy roboczej 50. Oznacza 10, ie do monlaiu, przenoszenia lub usuwania dodalkowych segmenl6w syslemu nosnego 100 nie jest wymagany dodatkowy sprz~t diwigowy ani maszyneria. Ponadto, pracownik (Iub pracownicy) monluj'lcy nie musz'l wykraczae poza islniej'lcy zmontowany syslem nosny 100 lub musz'l wykraczae jedynie nieznacznie poza syslem nosny 100. dosl~pne Ozi~ki lemu przedmiotowe konslrukcje S'l bezpieczniejsze nii istniej'lce syslemy podczas montaiu, przenoszenia, demontaiu i przemieszczania. Na przyklad, jak pokazano na fig. 14, monler(zy) mOie (mog'l) znajdowae 50A, SOB, SOC, 500 podczas przenoszenia lub montaiu si~ na islniej'lcych platformach roboczych nasl~pnego segmenlu (Iub segment6w) konslrukcji. [0027] Jak wyrainie pokazano na fig. 15 do 17 za pomoc'l slrzalek ruchu "M", przez pol'lczenie obrolu nowych poprzeczek 300, 30E, 30F i nowych piast 100, 10E, nowy segment systemu nosnego 100 mOie przemiescie si~ i obr6cie do swojego wymaganego poloienia kolicowego. Oznacza 10, ie syslem nosny 100 rozklada si~ przegubowo do odpowiedniego poloienia. Ponadto, rozkladanie przegubowe moie bye zapocz'llkowywane i zatrzymywane (a nawel odwracane) przez montera (Iub monter6w), podczas gdy monter(zy) pozoslaje na jui istniej'lcym systemie nosnym 100. Chociai lege nie pokazano, to moina slosowae dodalkowe urz'ldzenia uzupelniaj'lce, kl6re wspomagaj'l rozkladanie przegubowe (na przyk!ad silniki, narz~dzia r~czne, narz~dzia mechaniczne, hydraulik~ itp.). [0028] Fig. 18 przedslawia nowy segment systemu nosnego 100, rozloiony przegubowo do odpowiedniego po!oienia, przed zamontowaniem platformy nosnej (Iub platform nosnych) 50 i innych cz~sci, jak om6wiono powyiej (palrz na przyklad fig. 8A, 8B, 8C, 9, 10, 11A, 11 B, 11 C, 12). Usuni~cie cz~sci syslemu nosnego 100 moina wykonae zasadniczo poprzez odwr6cenie kolejnosci wyiej wymienionych elap6w. [0029] Chociai omawian'l przedmiotow'l konslrukcj~ moina montowae i rozbudowywae dzi~ki wyiej wymienionej moiliwosci rozkladania przegubowego, 10 powinno bye oczywisle, ie len spos6b uiycia nie jesl jedynym dosl~pnym. Na przyklad, zamiast rozkladania przegubowego poszczeg61nych modul6w lub segment6w syslemu nosnego 100 z jui zamontowanego segmentu syslemu nosnego 100, montai moina wykonywae zasadniczo "w powielrzu". Oznacza 10, ie system nosny 100 moina budowae i l'lczye w calose "w powielrzu", kolejno, segmenl po segmencie, przy zaslosowaniu wielu elemenl6w wsl~pnie wsl~pnie sprz~lu do podnoszenia lub wyci'lgania. Allernalywnie, piasty 10 i poprzeczki 30 moina montowae na ziemi iub w innym miejscu, a nasl~pnie przemieszczae lub wyci'lgae jako zmontowany modul do pOi'ldanego miejsca pod budowl'l. [0030] Fig. 19A, 19B, 19C, 190 przedslawiaj'l r6ine przyk!ady realizacji konfiguracji poprzeczki 30 i piasly 10. Na przyklad, fig. 190 przedstawia poprzeczk~ 30A "slandardowej" dlugosci (na przyklad 0 nominalnej dlugosci wynosz'lcej 8 st6p (2,44 m)) z dwiema piaslami 10A, 10B. T~ poprzeczk~ 30A "slandardowej" dlugosci moina okreslae mianem "jednoslki 6/6". Fig. 19C przedslawia dwie poprzeczki 30A, 30B r6wnej dlugosci, pol'lczone z piaslami 10A, 1DB, 1DC. Poniewai kaida z poprzeczek 30A, 30B na fig. 19C ma polow~ dlugosci poprzeczki 30A na fig. 190, 8 wi~c moina je okreslae mianem EP 1 753 925 81 ,jednostki 3/6' ze wzgl~du na to, te majq polow~ dlugosci wytej wymienionej ,jednostki 6/6'. Podobnie, na fig. 19B przedstawione Sq dwie poprzeczki 30A, 30B 0 niejednakowej dlugosci, kt6re motna okreslae mianem, odpowiednio, "jednostki 2/6' i ,jednostki 4/6'. Jest tak dlatego, te ,jednostka 2/6' ma w przybliteniu jednq trzeciq dlugosci ,standardowej" ,jednostki 6/6' poprzeczki pokazanej na fig. 19D, a "jednostka 4/6' ma w przybliteniu dwie trzecie dlugosci .jednostki 6/6". Ten sam system jest pokazany na fig. 19A, przy czym pierwsza poprzeczka 30A jest okreslana mianem "jednostki 1/6", a druga poprzeczka 30B jest okreslana mianem "jednostki 5/6". Jak stwierdzono powytej, stosowanie poprzeczek 30 0 r6tnych dlugosciach i rozkladanie poprzeczek 30 od piast 10 pod r6tnymi kqtami pozwala uzyskiwae niemal nieskonczonq r6tnorodnose konfiguracji i obrysu podstawy system6w nosnych 100. Ta r6Znorodnose umotliwia na przyklad monterowi tworzenie systemu nosnego 100 wok61 r6Znych przeszk6d (na przyk/ad kolumn, filar6w, podp6r itp.) i budowli. R6tnorodnose umotliwia monterowi tworzenie systemu platformy roboczej 120 0 rozmaitych ksztaltach opr6cz tylko prostokqta. (0031) Fig. 20A i 20B przedstawiajq, w widoku z g6ry, tylko dwa z motliwych przyklad6w wykonania. Na tych figurach pokazano, te system nosny platformy roboczej 100 umotliwia r6tne ustawienia w poziomie. Na przyk/ad, fig. 20A przedstawia poprzeczki 30 0 dlugosci 8 st6p, wzajemnie polqczone z licznymi piastami 10. Ze wzgl~du na odst~p mi~dzy sworzniem 40 a piastq 10 zapewniony jest pewien stopien elastycznosci systemu nosnemu 100, dzi~ki czemu ten system 100 mote bye zakrzywiony lub "zalamany" w kierunku poziomym. Mote to przyczynie si~ do umotliwienia montatu systemu 100 wok61 budowli. Fig. 20B przedstawia system 100, kt6ry jest zagi~ty. Na przyk/ad, poprzeczki 30C polqczone z piastq 10C mogq bye kr6tsze nit poprzeczki 30B polqczone z piastq 10B. Poprzeczki 30B z kolei Sq kr6tsze nit poprzeczki 30A, kt6re Sq polqczone z piastq 10A. W ten spos6b, poprzez stosowanie poprzeczek 30A, 30B, 30C 0 r6tnej dlugosci i/albo zmienianie kqta, pod jakim poprzeczka 30 jest polqczona z piastq 10, motliwe jest konfigurowanie system6w 100, kt6re Sq zagi~te, jak na fig. 20B. Podobnie, umotliwia to montat systemu 100 na przyklad wok61 r6Znych przeszk6d, budowli itp. (0032) Fig. 21 A do 22C przedstawiajq r6tne szczeg6/y polqczenia dotyczqce sposobu, w jaki mote bye dolqczony uk/ad por~czy. Fig. 21A, 21 B i 21C przedstawiajq wzajemne polqczenie mi~dzy s/upkiem 85 por~czy a piastq 10. Siupek 85 por~czy zwykle jest podlutny i zawiera pierwszy kolnierz 86A oraz drugi kolnierz 86B, kt6re odchodzq od niego dla polqczenia z piastq 10. W pierwszym kolnierzu 86A jest wykonany otw6r, podobnie jak w drugim kolnierzu 86B. Poprowadzenie ko/ka 40 przez g6rny kolnierz 86A, nast~pnie przez otwory 13 w g6rnym eiemencie 11 i w d61 przez dolny kolnierz 86B, a w koncu przez otwory 14 w dolnym elemencie 12 umotliwia monterowi dolqczenie slupka 85 por~czy do piasty 10 systemu nosnego 100. Kolek 40 mote zawierae r6tne urzqdzenia, takie jak kolki walcowe 42 i p~telk~ utrzymujqcq 43. W ten spos6b motna do/qczye pewnq liczb~ slupk6w 85 por~czy do piast 10 i utworzye uk/ad por~czy wok61 systemu piatformy roboczej 120 tak, aby spelnie przepisy OSHA. (0033) Fig. 22A, 22B, 22C przedstawiajq, w r6Znych widokach, slupek 85 por~czy i jego polqczenie z por~czq por~cz 88. Por~cz 88 mote miee rozmaite postacie, takie jak lancucha, linki, sznura itp. Na przyklad, 88 mote bye galwanizowanq linkq samolotowq. Siupek 85 Jak pokazano w widoku rozstrzeionym na fig. 22B, do dolqczenia motna stosowae srub~ 0 sworzniu zagi~tym 89 z nakr~tkq por~czy zawiera liczne otwory 87. por~czy 88 do slupa 85 84. Poprzez dolqczenie licznych por~czy por~czy 88 do licznych slupk6w 85 otrzymuje si~ uklad por~czy, kt6ry spe/nia przepisy OSHA. Na przyklad, motna 9 EP 1 753 925 81 dodae jeszcze jedn'l por~cz 88 w punkcie ~rodkowym slupka 85 por~czy. W innych przykladach wykonania, slupki 85 por~czy mozna r6wniez wykorzystywae do budowy systemu oslony roboczej. Na przyklad, do slupk6w 85 por~czy mozna dol'lczae plandeki, p1achty celem osloni~cia obszaru roboczego dla malowania, rozbi6rki, zmniejszania ilo~ci azbestu lub farby olowiowej i podobnych dzialar'l, w trakcie kt6rych pracownicy nie chc'l, aby z obszaru roboczego wydostawaly si~ jakiekolwiek opary, farba, niebezpieczne materialy, gruz itp. [0034] Fig. 23 przedstawia, w przekrojowym widoku z boku, jeden z przyklad6w wykonania, w kt6rym system no~ny 100 i system platformy roboczej 120 S'l dol'lczone, za po~rednictwem l'lcznika wieszakowego 80, do budowli 90. 8udowl'l 90 w tym przykladzie wykonania jest most 90. Na spodzie mostu 90 znajduje si~ pewna liczba belek 92. Do kilku z belek 92 jest dol'lczony szereg l'lcznik6w b~d'lcych wieszakowych 80, w tym przykladzie wykonania po~rednictwem lar'lcuchami duzej wytrzymalo~ci, za urz'ldzenia 82 do dol'lczania do budowli, a w tym przykladzie wykonania standardowych uchwyt6w belek. Przy obrzezu systemu platformy roboczej 120 znajduje por~czy, 0 a tym samym utworzony jest uklad por~czy si~ pewna liczba slupk6w 85 wok61 systemu platformy roboczej 120. Do r6znych piast 10 w systemie no~nym 100 s'l dol'lczone iiczne lar'lcuchy 80, zapewniaj'lc tym samym pol'lczenie strukturalne z mostem 90. W ten spos6b mozna w pelni zawiesie system platformy roboczej 120 i system no~ny 100 na odpowiedniej budowli 90. Nalezy zaznaczye, ze kazda z piast 10 niekoniecznie wymaga l'lcznika wieszakowego 80 do pol'lczenia jej z budowl'l 90. Na przyklad, nie ma l'lcznika wieszakowego 80 l'lcz'lcego piast~ 10X z belk'l 92X. Moze tak bye dlatego, ze piasta 10A nie jest odpowiednio ustawiona pod spodem belki 92X lub innym odpowiednim punktem zawieszenia, a zatem stosowanie w tym miejscu lar'lcucha 80 jest niemozliwe albo niepozqdane. [0035] tqcznik wieszakowy 80 moze bye dowolnym odpowiednim mechanizmem nosnym, kt6ry moze utrzymywae zar6wno system platformy roboczej 120, razem ze wszystkimi jego dodatkowymi ci~zarami wlasnymi, jak i wszelkie przewidziane obciqzenie uzytkowe umieszczone na systemie platformy roboczej 120. W rzeczywisto~ci, system platformy roboczej 120 moze utrzymywae wlasny ci~zar plus co najmniej czterokrotnose przewidzianego obciqzenia uzytkowego, umieszczonego na systemie platformy roboczej 120. Podobnie, Iqcznik wieszakowy 80 jest r6wniez odpowiedni do utrzymywania wlasnego ci~zaru plus co najmniej czterokrotno~e umieszczonego na nim przewidzianego obciqzenia uzytkowego. tqcznik wieszakowy 80 moze bye lar'lcuchem 0 duzej wytrzymalosci, iinkq lub tym podobnym. Na przyklad, jednym odpowiednim lqcznikiem wieszakowym 80 jest lar'lcuch klasy 100 ~rednicy 0 3/8" (9,53 mm), ze stopu poddanego obr6bce cieplnej. [0036] tqcznik wieszakowy 80 jest dolqczony do uchwytu 82 beiki, kt6ry jest dolqczony do iicznych element6w 82 na spodzie budowli 80. 8udowla 90 moze bye mostem, wiaduktem, strukturq sufitu budynku lub tym podobnym. Podobnie, elementy 92, do kt6rych jest dolqczony lqcznik wieszakowy 80, mogq bye belkami, poprzeczkami lub jakimikolwiek innymi odpowiednimi elementami strukturalnymi budowii 90. Zamiast uchwyt6w 82 belek mozna stosowae inne podobne urzqdzenia 82 do dolqczania do budowli. [0037] Wszystkie fig. 24A, 248, 25A, 258 przedstawiajq w r6znych widokach wzajemne polqczenie mi~dzy Iqcznikiem wieszakowym 80 (na przyklad lar'lcuchem, linkq itp.) a piastq 10. W pokazanym przykladzie wykonania, swobodny koniec lar'lcucha (tzn. koniec odlegly od budowli 90) jest 10 EP 1 753 925 61 przepuszczany przez otw6r 19 w srodkowym obszarze wierzchniego elementu 11 piasty 10. taricuch 80 jest nast~pnie przesuwany ponad i do jednej z czterech szczelin 17 (na przyk!ad 17A). Po umieszczeniu laricucha 60 w szczelinie 17A, w s 'l' \ ,, , , .~ ~ ~ ~ 20 EP 1 75392581 ... /" lOD, . ySOA., ,'SOB FIG. 7 21 <_ EP 1 753 925 61 I ~ 22 EP 1 75392561 100-....... " 120 . . /10D. . 50A .. /" BOA . . 51A?? , . FIG. 9 23 '. . . ; EP 1 753 925 81 100-...... 120 \ FIG. 10 24 EP 1 75392581 ' .. Q It) ..... .10 Q 10 Q ~\ Q ""'4 ""'4 ? .~ ~ 25 Ep 1 75392581 ....... . 26 ' EP 1 753 925 81 27 EP 1 753 925 B1 ~I ,: . . 28 .: --~..... Ep 1 75392581 29 EP 1 75392561 .~ . .. --~.... ci .~?. 30 EP 1 75392581 31 EP 1 753 925 81 32 EP 1 753 925 81 10e I IDe . 1 . " ." J. .FIG. 19A' .100:, I. FIG. 19B' lOB' FIG. lye I FIG. 19D 33 EP 1 753 925 81 34 EP 1 753 925 81 : 35 " EP 1 753 925 81 Q ,~. 'C\l ,.~ .~" .. . " '.' ~ . ? , " ~ ~ C\l C ~ 36 EP 1 753 925 81 ~. t' 00 . ~~ .. ~ 00 .~ .~ .. ~. ~ 00? 00 37 EP 1 75392581 ---~,.... 38 EP 1 753 925 B1 Q ~ ~~ ~ ~ Q C';j 39 ~ C\l C ~ EP 1 753 925 81 .~ . . l~. ~... C .~ 40 , 300 I 304 I 302 305 - l- I I I I I I I B 303 303 , I, ~ I' I I \.7 , 305 305 303 FIG. 26B 300 I .... ~ 302 m FIG. '26A "'ll ~ .... '"'" '"'" III ~ --~ . ~ ~ --<=> ~ _~l;l-""-~ ~ --<=> ~ ,l:I-r1l:l-._- ~ ~ --<=> ~ itt;j.-._- ~ ~ 44 EP 1 75392561 a:-- -~ -J ~. ~ ;;g "". CJ? 00' .~ .~ '-" ~ '. 45 , 500 500 I K: .. ?30A 30B I t - :Jt. I I. lOB BOA 180 LBS 1225 LBS1225LBS 13120 LBS 5010 LBS 180 LBS 5080 LBS . 3105 LBS 1225 LBS.1225 LBS ~;{ BOB m "tI ... ~ .I>0) ~A ? ? ~ ,..JU I .... . lOA 550 . I ? . . .. .... .550 . 550 \ 550? lOB .550 . h .,.--j FlO. 29?.? . F .~. ? ? ~ '" '"CD '"'"o:J ~ EP 1 753 925 B1 ODNOSNIKI CYTOWANE W OPISIE Ponitsza /ista odnosnik6w cytowanych przez zglaszajqcego ma na celu wy/qcznie pomoc dla czytajqcego i nie stanowi cZf!sci dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, te do/atono najwif!kszej starannosci przy jej tworzeniu, nie motna wykluczyc b/f!d6w lub przeoczen i EUP nie ponosi tadnej odpowiedzialnosci w tym wzglf!dzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie US 5203428 A [0005] 47Grupy dyskusyjne