Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1757915 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1757915 T3


EP 1757915 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2006 06014000.1 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1757915 T3 Int.Cl. G01K 1/10 (2006.01) G01K 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 31.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/35 EP 1757915 B1 Tytuł wynalazku: Urządzenie do pomiaru temperatury stopionych metali (30) (43) Pierwszeństwo: 24.08.2005 DE 102005040311 Zgłoszenie ogłoszono: 28.02.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/09 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: PL/EP 1757915 T3 Heraeus Electro-Nite International N.V., Houthalen, BE (72) Twórca(y) wynalazku: MARTIN KENDALL, Hasselt, BE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Joanna Kowalewska DENNEMEYER & ASSOCIATES SP. Z O.O. ul. Swarzewska 57/1 01-821 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). PL-PAT-2012-761 EP 1 757 915 B1 Urządzenie do pomiaru temperatury stopionych metali Opis [0001] Wynalazek dotyczy urządzenia do pomiaru temperatury stopionych metali, w szczególności stopionego żelaza lub stali, z termoelementem umieszczonym w rurze termoelementu, z zewnętrznym korpusem ochronnym wykonanym zasadniczo z grafitu i tlenku metalu, przy czym 5  rura termoelementu umieszczona jest w korpusie ochronnym w pewnym odstępie z utworzeniem przestrzeni pośredniej, i przy czym w przestrzeni pośredniej umieszczony jest materiał izolujący oraz materiał redukujący tlen. Ponadto wynalazek dotyczy sposobu produkcji takiego urządzenia. [0002] Tego typu urządzenia znane są na przykład z dokumentu EP 558 808 B1 lub US 5,209,571 A. W dokumentach tych opisano umieszczenie pochłaniacza gazów pomiędzy rurą termoelementu 10  i zewnętrznym korpusem ochronnym w celu osłony termoelementu. Ten pochłaniacz gazów może na kształt rury okalać rurę termoelementu. W trakcie użytkowania materiał urządzenia podlega działaniu znacznych wahań temperatury, a przez to podlega naprężeniom termicznym. Naprężenia termiczne mogą prowadzić do uszkodzeń poszczególnych materiałów. Poza tym podobne urządzenia znane są z dokumentu GB 2193375. 15  [0003] Z dokumentu DE 101 06 476 C1 znane jest urządzenie pomiarowe, którego zewnętrzny korpus ochronny wykonany jest ze węgla szklistego. Ta zewnętrzna warstwa ochronna jest szczelna sama w sobie. Z dokumentu US-A 4,060,095 znane jest urządzenie do pomiaru temperatury, którego zewnętrzna rura ochronna ma postać rury metalowej. [0004] 20  Z dokumentu FR2645959 znane jest kolejne urządzenie do pomiaru temperatury stopionych metali. [0005] Celem wynalazku jest dostarczenie urządzenia do pomiaru temperatury stopionych metali, które byłoby lepsze od istniejących urządzeń. [0006] Cel się osiąga dzięki cechom znamiennym niezależnych zastrzeżeń patentowych. Zgodne z wynalazkiem urządzenie do pomiaru temperatury stopionych metalu, w szczególności żelaza lub 25  tlenku przy czym rura termoelementu umieszczona jest w korpusie ochronnym w pewnym odstępie z utworzeniem przestrzeni pośredniej, i przy czym w przestrzeni pośredniej umieszczony jest materiał izolujący oraz materiał redukujący tlen. Pod pojęciem rury termoelementu w rozumieniu wynalazku widzieć należy co najmniej jednostronnie zamkniętą rurę, w której umieszczone są przewody termoelementu, przy czym przewody termoelementu oddzielone są od 30  siebie za pomocą co najmniej jednego korpusu izolującego. Ten korpus izolujący mieć postać na przykład podwójnej rury lub pojedynczych odcinków rury. Dzięki temu, że materiał izolujący oraz materiał redukujący tlen w postaci mieszanki proszkowej tworzą rurę, którą w pewnym odstępie okala rura termoelementu i/lub którą w pewnym odstępie okala korpus ochronny, która zatem jest ruchoma w stosunku do rury termoelementu i/lub korpusu ochronnego, wyrównują się naprężenia 35  termiczne, tak że ogólnie jest mniej podatne na pęknięcia. Korzystnie materiał izolacyjny stanowi tlenek, w szczególności tlenek glinu, zaś materiałem redukującym tlen ? metal nieszlachetny, w 2   szczególności glin. Zawartość glinu, w stosunku do mieszanki proszkowej, wynosi korzystnie 10 do 40 % wag., w szczególności 15 do 33 % wag. [0007] Rura może mieć postać jednostronnie zamkniętą, obustronnie otwartą lub mieć postać większej liczby odcinków rury umieszczonych jeden za drugim. Dodatkowo w celu mieszania 5  proszków może ona zawierać środek wiążący. Środki wiążące do zastosowania w przypadku wysokich temperatur są w zasadzie znane, na przykład można zastosować środek wiążący na bazie fenolu lub metylocelulozy. Spajają one materiał, z którego wykonana jest rura, bez upośledzania pożądanej funkcji odpędzania gazów. Samą rurę wytwarzać można poprzez prasowanie na sucho, odlewanie, wytłaczanie lub poprzez natryskiwanie metalem stapianym w 10  strumieniu plazmy, przy czym osiąga się wysoki stopień szczelności rury przy minimalnej porowatości i niewielkiej przepustowości dla gazów utleniających. Odstęp pomiędzy rurą z materiału izolującego i materiału redukującego tlen z jednej strony oraz rurą termoelementu lub korpusem ochronnym z drugiej strony jest przynajmniej częściowo wypełniony włóknami lub kulkami, bez uniemożliwiania wymaganej ruchomości. Wspomniane włókna lub kulki przyczyniają 15  się do stabilizacji układu. Włókna lub kulki są wykonane z tlenku glinu lub mieszanki składającej się z tlenku, w szczególności tlenku glinu, i materiału redukującego tlen, w szczególności metalu nieszlachetnego, takiego jak tlenek glinu. [0008] Sposób produkcji opisanego urządzenia charakteryzuje się tym, że z mieszanki proszkowej wykonuje się rurę, do której wnętrza wtyka się termoelement, oraz tym, że dookoła rury 20  umieszczony korpus ochronny. [0009] Zgodnie z wynalazkiem cel sposobu produkcji opisanego urządzenia osiąga się tym, że z mieszanki proszkowej tworzy się rurę, do której wnętrza wtyka się termoelement, oraz tym, że dookoła rury umieszczany jest korpus ochronny Możliwe jest również najpierw wprowadzenie rury (rury z pochłaniaczem gazów) w korpus ochronny (i na przykład sprasowanie tych elementów), a 25  następnie wetknięcie do środka rury termoelementu. [0010] Wynalazek zostanie następnie wyjaśniony na podstawie przykładu w oparciu o rysunek. [0011] Na rysunku Figury od 1 do 3 przedstawiają różne postacie wykonania urządzenia według wynalazku. Figura 1 30  urządzenie z zamkniętą rurą redukującą tlen Figura 2 urządzenie z rurą składającą się z większej liczby odcinków oraz Figura 3 urządzenie z otwartą rurą redukującą tlen. 35  [0012] Na Figurze 1 przedstawiono przykładowo postać wykonania wynalazku. W zewnętrznym korpusie ochronnym 1 wykonanym z mieszanki grafitu i tlenku glinu z zawartością tlenku glinu z zakresu od około 50 do 60 % wag., w jego środkowym otworze umieszczono materiał izolujący i materiał redukujący tlen jako rurę redukującą gazy 2 z mieszanki tlenku glinu i glinu z zawartością glinu z zakresu od około 20 % wag. Rura redukująca gazy 2 jest sprasowana z zewnętrznym 40  korpusem ochronnym 1. W rurze redukującej gazy 2 umieszczono rurę termoelementu 3, przy czym pomiędzy rurą termoelementu 3 i rurą redukującą gazy 2 utworzono odstęp 4. Rura termoelementu 3 uchodzi na swoim wystającym z zewnętrznego korpusu ochronnego 1 końcem do 3   tak zwanego styku 5, przewidzianego do łączenia z dalszym przewodem pomiarowym. Rura termoelementu 3 ze stykiem 5 jest przymocowana za pomocą cementu 6 w zewnętrznym korpusie ochronnym 1. Wewnątrz styku 5 również wprowadzono cement 7 do zamocowania rury termoelementu 3 w rurowym styku 5. Wnętrze odstępu 4 wypełnia powietrze. 5  [0013] Na Figurze 2 przedstawiono kolejny przykład wykonania wynalazku. Przy tym w zewnętrznym korpusie ochronnym 1 umieszczono rurę redukującą gazy 2', która się składa z większej liczby przymocowanych do siebie odcinków rury. Rura redukująca gazy 2' tworzy odstęp 4' od zewnętrznego korpusu ochronnego 1 oraz odstęp 4 od rury termoelementu 3 umieszonej w rurze redukującej gazy 2'. Rura termoelementu 3 uchodzi do styku 5 i jest w nim zamocowana za 10  pomocą cementu 7. Styk 5 jest zamocowany za pomocą cementu 6 w zewnętrznym korpusie ochronnym 1. [0014] Figura 3 przedstawia podobną postać wykonania według wynalazku, przy czym rura redukująca gazy 2' wykonana jest z pojedynczego elementu i umieszczona z utworzeniem odstępu 4' w zewnętrznym korpusie ochronnym 1. Pomiędzy rurą redukującą gazy 2" i umieszczoną w niej 15  rurą termoelementu 3 znajduje się również odstęp 4. Heraeus Electro-Nite International N.V. Pełnomocnik:   PL-PAT-2012-761 EP 1 757 915 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie do pomiaru temperatury stopionych metali, w szczególności stopionego żelaza lub stali, z termoelementem umieszczonym w rurze termoelementu, z zewnętrznym korpusem ochronnym wykonanym zasadniczo z grafitu i tlenku metalu, przy czym rura termoelementu umieszczona jest w korpusie ochronnym w pewnym odstępie z utworzeniem przestrzeni pośredniej, i przy czym w przestrzeni pośredniej umieszczony jest materiał izolujący oraz materiał redukujący tlen, przy czym materiał izolujący oraz materiał redukujący tlen jako mieszanka proszkowa tworzą rurę (2;2';2"), znamienne tym, że rura (2;2';2") w pewnym odstępie okala rurę termoelementu (3), albo że rurę (2;2';2") w pewnym odstępie okala korpus ochronny (1), przy czym odstęp (4;4') pomiędzy rurą (2;2';2") z materiału izolującego oraz materiału redukującego tlen z jednej strony oraz rurą termoelementu (3) lub korpusem ochronnym (1) z drugiej strony przynajmniej częściowo wypełniony jest włóknami lub kulkami i przy czym włókna lub kulki wykonane są z tlenku glinu lub z mieszanki składającej się z tlenku oraz materiału redukującego tlen. 2. Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że jako materiał izolujący stosuje się tlenek, w szczególności tlenek glinu, zaś jako materiał redukujący tlen ? metal nieszlachetny, w szczególności glin. 3. Urządzenie według zastrzeżenia 2, znamienne tym, że zawartość glinu, w stosunku do mieszanki proszkowej, wynosi 10 do 40 % wag., korzystnie 15 do 33 % wag. 4. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 do 3, znamienne tym, że rura (2;2';2") z materiału izolującego oraz materiału redukującego tlen ma postać jednostronnie zamkniętą, obustronnie otwartą lub postać większej liczby odcinków rury. 5. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 do 4, znamienne tym, że rura (2;2';2") z materiału izolującego oraz materiału redukującego tlen dodatkowo poza mieszanką proszkową zawiera środek wiążący. 6. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 1 do 5, znamienne tym, że włókna lub kulki wykonane są z tlenku glinu lub mieszanki składającej się z tlenku glinu oraz metalu nieszlachetnego, takiego jak glin. Heraeus Electro-Nite International N.V. Pełnomocnik: EP 1 757 915 B1  Rysunek PL-PAT-2012-761 EP 1 757 915 B1  PL-PAT-2012-761 EP 1 757 915 B1    PL-PAT-2012-761Grupy dyskusyjne