Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1763639 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1763639 T3


EP 1763639 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1763639 T3 (13) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.05.2005 05741881.6 (51) Int. Cl. F16B11/00 (2006.01) (97) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) Tytuł wynalazku: Układy mocujące (30) Pierwszeństwo: O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 24.02.2010 Europejski Biuletyn Patentowy 2010/08 EP 1763639 B1 DE200410031551 29.06.2004 DE200420010375U 07.07.2004 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 21.03.2007 Europejski Biuletyn Patentowy 2007/12 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.07.2010 Wiadomości Urzędu Patentowego 07/2010 (73) Uprawniony z patentu: A. RAYMOND ET CIE, Grenoble, FR (72) Twórca (y) wynalazku: BREMONT Michel, Gex, FR PAPIRER Yves, Rixheim, FR HAENSEL Mathias, Rümmingen, DE TAKENAKA Yasuki, Fujisawa-City, JP PL/EP 1763639 T3 (74) Pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych Patpol Sp. z o.o. rzecz. pat. Borowska-Kryśka Urszula 02-770 Warszawa 130 skr. poczt. 37 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 763 639 B1 V3550PL00/UK Opis [0001] Wynalazek dotyczy układów mocujących według części nieznamiennych zastrzeżeń patentowych 2 i 4. [0002] Opis DE 297 22 126 U1 ujawnia tego typu układy mocujące, w którym w gładkościenne cylindryczne wgłębienie ustalające wstawiony jest odpowiednio uformowany korpus wciskowy. Korpus wciskowy musi być w celu złączenia z częścią mocującą albo nadtopiony, co ma niekorzystny wpływ lub musi być wykonany tak dokładnie wymiarowo, żeby bez niebezpieczeństwa pęknięć z powodu za wysokiego nacisku siłowego na jego całym obwodzie zewnętrznym mógł być on wstawiony, połączony zamknięciem siłowym we wgłębienie ustalające. W praktyce uporanie się z tym związane jest z pewnymi trudnościami wykonawczo-technicznymi. [0003] Kolejny układ mocujący znany jest z opisu DE 196 45 000 A1. Ten układ mocujący wykazuje część mocującą, która posiada odcinek mocujący, który ma płaską na zewnętrznej stronie powierzchnię. Ponadto, układ mocujący jest wyposażony w topliwy klej, który po nadtopieniu w stosunkowo niskiej temperaturze przywiera jako warstwa klejąca do płaskiej po zewnętrznej stronie powierzchni jak również w celu mocowania tym samym wstępnie konfekcjonowanego układu mocującego ze wspornikiem jest topliwy w stosunkowo wysokiej temperaturze. Wprawdzie w tym układzie mocującym części wbudowane łączą się niezawodnie ze wspornikiem, ale jednak istnieje pewne niebezpieczeństwo, że przy niezachowaniu dokładnych warunków nadtapiania topliwego kleju, topliwy klej przy zbyt niskiej temperaturze topienia nie będzie wystarczająco przywierał do płaskiej po zewnętrzne stronie powierzchni i ewentualnie, na przykład w transporcie luzem, układy mocujące odprysną albo topliwy klej przy zbyt wysokiej temperaturze topnienia już zaktywuje się i przy połączeniu pomiędzy układem mocującym a wspornikiem osiągnięta zostanie niewystarczająca wytrzymałość. [0004] U podstaw wynalazku leży zatem zadanie opracowania układów mocujących podanych na wstępie rodzajów, w których korpus wciskowy byłby łatwy do wyprodukowania z punktu wykonawczo-technicznego i byłby łączony bezproblemowo z częścią mocującą. [0005] Zadanie to rozwiązuje się w przypadku układów mocujących podanych na wstępie rodzajów według wynalazku o cechach znamiennych zastrzeżeń patentowych 1,2 i 4. [0006] Ze względu na cechy podane w częściach znamiennych zastrzeżeń patentowych 1,2 i 4, obecnie również w przypadku korpusów wciskowych, mających mniejsze rozmiary pod względem średnicy zewnętrznej w porównaniu ze średnicą wewnętrzną wgłębienia ustalającego, jest zatem zapewnione ich niezawodne trzymanie przy ich niezawodnym wstawianiu do wgłębienia ustalającego. [0007] Dalsze celowe ukształtowanie wynalazku zgodnie z zastrzeżeniem patentowym 2 jest przedmiotem zastrzeżenia zależnego 3. [0008] Z dalszego opisu korzystnego przykładu wykonania wynalazku w nawiązaniu do figur rysunku wynikają dalsze celowe ukształtowania i zalety. Na rysunku pokazuje: fig. 1 w perspektywicznym widoku przekrojowym pierwszy przykład wykonania układu mocującego według wynalazku z częścią mocującą i korpusem wciskowym, przed jego wstawieniem do wgłębienia ustalającego, która wykazuje jako struktura trzymająca pewną liczbę żeber krawędziowych, 1 EP 1 763 639 B1 fig. 2 w widoku perspektywicznym pierwszy przykład wykonania we wstępnie konfekcjonowanym układzie z wstawionym do wgłębienia ustalającego korpusem wciskowym, fig. 3 w perspektywicznym widoku przekrojowym pierwszy przykład wykonania po nadtopieniu korpusu wciskowego w trwałym połączeniu ze wspornikiem, fig. 4 w perspektywicznym widoku przekrojowym układ mocujący (nie jest częścią zastrzeganego wynalazku) z częścią mocującą i korpusem wciskowym, przed jego wstawieniem do wgłębienia ustalającego, która wykazuje punkt sklejenia jako struktura trzymająca. fig. 5 w perspektywicznym widoku przekrojowym drugi przykład wykonania, w którym we wgłębieniu ustalającym części mocującej jest wstawiony trzpień trzymający struktury trzymającej, który jest wprowadzany do wgłębienia trzpieniowego umieszczonego w korpusie wciskowym i fig. 6 w perspektywicznym widoku przekrojowym trzeci przykład wykonania układu mocującego według wynalazku z częścią mocującą, w której wgłębieniu ustalającym jest wstawiony korpus wciskowy i w tym układzie struktury trzymającej jest on trzymany języczkami trzymającymi zazębiającymi się z kołnierzem pierścieniowym. [0009] Fig. 1 pokazuje w widoku perspektywicznym przekrój pierwszego przykładu wykonania według wynalazku układu mocowania z częścią łączącą 1, która na podłużnym odcinku trzpieniowym 2 i jako odcinek mocujący dysponuje spłaszczonym talerzykiem kręgowym 3 o zaokrąglonym obwodzie, połączonym z odcinkiem trzpieniowym 2. Odcinek uchwytowy 2 jest wykonany podłużnie i służy do zamocowania części nadbudowy, nie przedstawionej na fig. 1, podczas gdy talerzyk kręgowy 3 wykazuje odwróconą od odcinka trzpieniowego, w tym przykładzie wykonania płaską po zewnętrznej stronie powierzchnię 4,od której wznosi się po stronie brzegowej pewna liczba rozpórek 5, wystających ponad powierzchnię 4. [0010] Mniej więcej pośrodku talerzyka kręgowego 3 znajduje się wgłębienie ustalające 6, które jest otwarte w kierunku płaskiej na zewnętrznej stronie powierzchni 4. Wgłębienie ustalające 6 posiada płaską od strony spodniej ścianę wewnętrzną 7 i owalnie obiegającą boczną ścianę wewnętrzną 8, na której jako struktura mocująca znajduje się pewna ilość radialnie skierowanych do wewnątrz żeber brzegowych 9. Brzeg wgłębienia ustalającego graniczący z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią 4 jest utworzony jako skośna do wewnątrz powierzchnia stożkowa 10. [0011] W dalszej kolejności pierwszy przykład wykonania zgodny z fig.1 jest wykonany w kształcie zasadniczo cylindrycznego korpusu wciskowego 11 wyposażonego w topliwy klej, który skierowany jest swoimi czołowymi brzegami na zewnątrz skośnej powierzchni stożkowej 12. [0012] Fig. 2 pokazuje perspektywiczny widok pierwszego przykładu wykonania w układzie wstępnie konfekcjonowanym z wprowadzonym do wgłębienia ustalającego 6 korpusem wciskowym 11. W przypadku ułatwionego, przez centrujące współdziałanie powierzchni stożkowych 10, 12, wprowadzenia korpusu wciskowego 11 we wgłębienie ustalające 6, żebra brzegowe 9 zazębiają się w korpusie wciskowym 11 tak, że korpus wciskowy 11 jest połączony mechanicznie z częścią łączącą 1. Przy tym korpus wciskowy 11 wystaje nad płaską po zewnętrznej stronie powierzchnię 4, przy tym wystający wolumen jest tak ustawiony, że jest nieznacznie mniejszy niż wolumen rozciągający się pomiędzy otaczającym brzegiem talerzyka kręgowego 3 a górną stroną rozpórki 5. W tym układzie wstępnego konfekcjonowania układ mocujący nadaje się bezproblemowo luzem do transportu. [0013] Fig.3 pokazuje perspektywiczny przekrój pierwszego przykładu wykonania po roztopieniu korpusu dociskowego 11 w stosunkowo wysokiej temperaturze wystarczającej do plastyfikacji i aktywizacji topliwego 2 EP 1 763 639 B1 kleju do stałego połączenia z przykładowym wspornikiem 13 wykonanym w postaci szklanej płyty. Na fig.3 widać, że po roztopieniu i aktywizacji topliwego kleju jak również po następującym po tym utwardzeniu po nałożeniu łącza mocującego 1 na wspornik 13 w układzie wstępnego konfekcjonowania rozdzielił się na płaskiej zewnętrznej stronie górnej powierzchni 4, wystający wolumen korpusu wciskowego 11 ponad brzeg wgłębienia wciskowego 6 do zewnętrznej strony brzegu talerzyka kręgowego 3 , przy czym znajdujące się przed płaską na zewnętrznej stronie powierzchni wskazujących wypukłości stron rozpórek 5 przylegają do wspornika 13. Tym samym, układ mocujący jest połączony na stałe płaskim połączeniem klejowym ze wspornikiem 13. [0014] Fig. 4 pokazuje układ mocujący (nie będący częścią przedmiotowego wynalazku) w przekroju perspektywicznym, przy czym w pierwszym przykładzie wykonania fig. 1 do fig. 3, jak również w drugim przykładzie wykonania według fig. 4 odpowiednie elementy są opatrzone jednakowymi oznacznikami i nie są w dalszej części bliżej objaśniane. Przy układzie mocującym według fig. 4 boczny wewnętrzny brzeg 8 jest gładkościenny, przy czym średnica wewnętrzna wgłębienia ustalającego 8 jest nieznacznie większa niż zewnętrzna średnica korpusu wciskowego 11. Jako struktura mocująca przy tym układzie mocującym jest przewidziany punkt klejenia 14 z kleju utwardzającego się w temperaturze pokojowej, naniesionego na denną stronę wewnętrznej ściany 7. Do połączenia korpusu wciskowego 11 z częścią łączącą 1 , korpus wciskowy 11 zostaje wstawiony przy jeszcze klejącym punkcie klejenia 14 do wgłębienia ustalającego 6 i tam pozostawiony aż do czasu gdy połączenie klejowe pomiędzy częścią łączącą 1 i korpusem wciskowym 11 będzie wystarczająco mocne aby korpus wciskowy 11 po mających nastąpić po wstępnym konfekcjonowaniu środkach manipulacyjnych pozostał we wgłębieniu ustalającym. [0015] Fig. 5 pokazuje perspektywiczny przekrój drugiego przykładu wykonania układu mocującego według wynalazku, przy czym w pierwszym przykładzie wykonania fig. 1 do fig. 2 układu mocującego według fig. 4 i drugiego przykładu wykonawczego zgodnie z fig. 5 odpowiednie elementy opatrzone jednakowymi oznacznikami nie są w dalszej części bliżej objaśniane. Drugi przykład wykonania według fig. 5 posiada jako strukturę trzymającą trzpień trzymający 15, przedstawiony według fig. 5, który jest wprowadzony masywnym odcinkiem na końcu do wgłębienia ustalającego 6 i tam ze względu na zamknięcie siłowe z boczną wewnętrzną ścianą 8 jest zabezpieczony przed wypadnięciem. Na końcu leżącym naprzeciwko masywnego odcinka znajduje się trzpień trzymający 15 z dwoma sprężającymi ramionami 16 między którymi pozostawiono międzyprzestrzeń 17 na sprężynowanie. [0016] Korpus wciskowy 11 w drugim przykładzie wykonania według fig. 5 jest wykonany z otworem do wyjmowania trzpienia 18 rozciągającym się między czołowymi powierzchniami kryjącymi, przy czym skierowane do powierzchni kryjącej brzegi każdorazowo wykonane ze skierowaną do wewnątrz powierzchnią stożkową 19, aby ułatwić wprowadzanie ramion sprężynujących 16. We wstępnie konfekcjonowanym układzie w przykładzie wykonania według fig.5 korpus wciskowy 11 jest zatknięty na trzpieniu trzymającym 15 i przylega do płaskiej po zewnętrznej stronie powierzchni 4. [0017] Do połączenia układu mocującego zgodnie z przedstawionym przykładem wykonania na fig.5 z nie przedstawionymi wspornikami, wspornik i układ mocujący przy nadtopionym korpusie wciskowym 11 zostanie połączony, przy czym trzpień trzymający 15 osiowo zanurzony jest w wgłębieniu ustalającym tak aby wystające ponad płaską po zewnętrznej stronie powierzchnię 4 strony czołowe ramion sprężynujących 16 leżały w płaszczyźnie osiąganych zakresów rozpórek 5. [0018] Fig. 6 pokazuje perspektywiczny przekrój trzeciego przykładu wykonania układu mocującego według wynalazku, przy czym w pierwszym przykładzie wykonania według fig. 1 do fig. 3, układu mocującego 3 EP 1 763 639 B1 według fig. 4, drugim przykładzie wykonania według fig. 5 i trzecim przykładzie wykonania według fig. 6, odpowiednie elementy są opatrzone jednakowymi oznacznikami i nie są w dalszej części objaśnione. W trzecim przykładzie wykonania według fig. 6 struktura trzymająca ma pewną ilość osiowo ułożonych w formie pierścieniowej z promieniowym odstępem od bocznej wewnętrznej ściany 8 języczków trzymających 20, które są uformowane jednym końcem na spodniej stronie ściany wewnętrznej 7. Języczki trzymające 20 wykazują końcówki każdorazowo ze skierowanym radialnie do środka noskiem zatrzaskowym 21, na których każdorazowo od wewnętrznej strony znajduje się powierzchnia stożkowa skierowana do wewnątrz. [0019] W trzecim przykładzie wykonania według fig. 6, korpus wciskowy 11 jest wykonany w osiowym obszarze końcowym z dużym obiegającym kręgiem pierścieniowym 23, który w swoim radialnym wymiarze dopasowany jest do nosków zatrzaskowych. Do wstępnego koncesjonowania układu mocującego w przedstawionym na fig.6 trzecim przykładzie wykonania, korpus wciskowy 11 z kręgiem pierścieniowym 23 wstawiany jest do wgłębienia ustalającego aż noski zatrzaskowe podchwycą komplementarną przeciwną strukturę tworzącą krąg pierścieniowy 23 i połączą przez to korpus wciskowy z częścią mocującą 1. Zastrzeżenia patentowe 1. Układ mocujący z częścią mocującą, mającą odcinek mocujący z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią i z topliwym klejem, który dla mocowania części mocującej ze wspornikiem może być roztapiany i łączony powierzchniowo z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią części mocującej, jak również ze wspornikiem, przy czym część mocująca wykazuje wgłębienie ustalające otwarte w kierunku płaskiej po zewnętrznej stronie powierzchni i przy tym topliwy klej jest wykonany jako korpus wciskowy, który może być wstawiany do wgłębienia ustalającego, przy czym w obszarze wgłębienia ustalającego (6) jest utworzona struktura trzymająca (8,9;15,16,18;20,21), przy czym postać korpusu wciskowego jest tak dopasowana do struktury trzymającej (8,9;15,16,18;20,21), że korpus wciskowy (11) może być połączony z częścią mocującą (1) i przy czym struktura trzymająca jest przynajmniej częścią bocznej ściany wewnętrznej (8) wgłębienia ustalającego (6), znamienny tym, że boczna ściana wewnętrzna (8) posiada pewną liczbę skierowanych do wewnątrz żeber (9), które przy wstawianiu korpusu wciskowego do wgłębienia ustalającego (11) zazębiają się z korpusem wciskowym, tak że graniczący z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią (4) brzeg wgłębienia ustalającego (6) jest utworzony jako ukośna do wewnątrz powierzchnia stożkowa (10), a korpus wciskowy (11) na swoich czołowych brzegach jest wykonany z ukośnymi na zewnątrz powierzchniami stożkowymi (12). 2. Układ mocujący z częścią mocującą, mającą odcinek mocujący z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią i z topliwym klejem, który dla mocowania części mocującej ze wspornikiem może być roztapiany i łączony powierzchniowo z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią części mocującej, jak również ze wspornikiem, przy czym część mocująca wykazuje wgłębienie ustalające otwarte w kierunku płaskiej po zewnętrznej stronie powierzchni i przy tym topliwy klej jest wykonany jako korpus wciskowy, który może być wstawiany do wgłębienia ustalającego, przy czym w obszarze wgłębienia ustalającego (6) jest utworzona struktura trzymająca (8,9;15,16,18;20,21), przy czym postać korpusu wciskowego jest tak dopasowana do struktury trzymającej (8,9;15,16,18;20,21), że 4 EP 1 763 639 B1 korpus wciskowy (11) może być połączony z częścią mocującą (1), znamienny tym, że struktura trzymająca posiada pewną ilość języczków trzymających (20), osadzonych na spodniej stronie ściany wewnętrznej (7) wgłębienia ustalającego (6). 3. Układ mocujący według zastrzeżenia 2, znamienny tym, że języczki trzymające (20) mają każdorazowo nosek zatrzaskowy (21), a korpus wciskowy (11) ma przeciwną strukturę (23) komplementarną do nosków zatrzaskowych (21), przy czym noski zatrzaskowe (21) i przeciwna struktura (23) dają się ze sobą zazębiać. 4. Układ mocujący z częścią mocującą, mającą odcinek mocujący z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią i z topliwym klejem, który dla mocowania części mocującej ze wspornikiem może być roztapiany i łączony powierzchniowo z płaską po zewnętrznej stronie powierzchnią części mocującej, jak również ze wspornikiem, przy czym część mocująca wykazuje wgłębienie ustalające otwarte w kierunku płaskiej po zewnętrznej stronie powierzchni i przy tym topliwy klej jest wykonany jako korpus wciskowy, przy czym w obszarze wgłębienia ustalającego (6) jest utworzona struktura trzymająca (8,9;15,16,18;20,21) i przy czym postać korpusu wciskowego tak jest dopasowana do struktury trzymającej (8,9;15,16,18;20,21), że korpus wciskowy (11) może być połączony z częścią mocującą (1), znamienny tym, że struktura trzymająca ma trzpień trzymający (15) przesuwny osiowo częściowo we wgłębieniu ustalającym (6) i tam zabezpieczany i że korpus wciskowy (11) jest wykonany z wybraniem (18) trzpienia do którego wsuwany jest trzpień trzymający (15). 5Grupy dyskusyjne