Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1767818 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1767818 T3


EP 1767818 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2006 06120165.3 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1767818 T3 Int.Cl. F16H 55/17 (2006.01) F16H 57/04 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 14.12.2011 Europejski Biuletyn Patentowy 2011/50 EP 1767818 B1 Tytuł wynalazku: Koło zębate (30) (43) Pierwszeństwo: 26.09.2005 DE 102005045938 Zgłoszenie ogłoszono: 28.03.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/13 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2012 Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/05 (73) Uprawniony z patentu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE PL/EP 1767818 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: JOACHIM GUETTINGER, Achern, DE ORLANDO GABRIEL DE DIAS, Karlsruhe, DE ERICH MUELLER, Buehl-Vimbuch, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Ewa Balińska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 83P29378PL00 EP 1 767 818 B1 Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest koło zębate, zwłaszcza przekładni ślimakowej, według części nieznamiennej zastrze5 żenia 1. [0002] Znane ze stanu techniki koła zębate są z reguły smarowane kąpielą olejową lub smarem stałym. Zwłaszcza w przekładniach ślimakowych koło zębate przed montażem przekładni pokrywa się smarem stałym, który wówczas musi być do dyspo- 10 zycji koła zębatego w całym okresie użytkowania. Smar stały nie wystarcza jednak często na cały okres użytkowania, wobec czego dochodzi do pracy przy niedostatecznym smarowaniu koła zębatego (na sucho). W następstwie pracy na sucho (przy niedostatecznym smarowaniu) koło zębate ulega prze- 15 grzaniu, co może powodować awarię przekładni, a także uszkodzenia leżących w jej otoczeniu elementów konstrukcyjnych. [0003] Aby zapobiec szybkiemu osiąganiu przez koło zębate stanu, w którym porusza się ono na sucho (pracuje przy nie20 dostatecznym smarowaniu), a zatem jego przegrzaniu, dokument US 2002/0014133 A1 proponuje wykonanie na kole zębatym usytuowanego w środku rowka, który rozciąga się na obwodzie koła zębatego, i zaopatrzenie tego rowka jako zbiorniczka środka smarowego w środek smarowy. Z tego rowka środek sma- 25 rowy może spływać na usytuowane z prawej i lewej strony rowka boki zębów koła zębatego. Rozprowadzanie środka smarowego z boków zębów koła zębatego odbywa się tutaj w sposób nieukierunkowany, wobec czego nadal istnieje niebezpieczeństwo pracy (ruchu) koła zębatego na sucho. 2 [0004] Wynalazek ma za zadanie takie ulepszenie koła zębatego, by w przyszłości zredukować wymienione powyżej niedogodności. [0005] Wynalazek rozwiązuje postawione zadanie za pomocą 5 cech znamiennej części zastrzeżenia 1. [0006] Na kole zębatym według wynalazku, zwłaszcza przekładni ślimakowej, przewidziany jest według wynalazku zbiorniczek środka smarowego. Dzięki zbiorniczkowi środka smarowego zęby koła zębatego podczas eksploatacji są w spo10 sób ciągły zasilane środkiem smarowym, co redukuje niebezpieczeństwo pracy przy niedostatecznym smarowaniu, na sucho, i przegrzania koła zębatego. W następstwie tego zapewnia się bezpieczeństwo pracy przekładni i chroni się przyległą do niej część konstrukcji. 15 [0007] Zbiorniczek środka smarowego może być w prosty sposób zintegrowany z kołem zębatym, jeżeli stanowi on pierścień magazynujący, łączący się w kierunku osiowym z wieńcem zębów. [0008] Aby środek smarowy, który w przekładniach ślimako- 20 wych stanowi z reguły smar stały, można było przechowywać na pierścieniu magazynującym, na pierścieniu tym mogą być rozmieszczone szczeliny. [0009] Aby środek smarowy był do dyspozycji w lukach pomiędzy zębami, zapewniając w ten sposób optymalne smarowanie, 25 szczeliny mogą uchodzić do luk pomiędzy zębami. [0010] Jeżeli szczeliny na pierścieniu magazynującym są węższe niż luki pomiędzy zębami, zwłaszcza jeżeli szczeliny tworzą kapilary na pierścieniu magazynującym, wówczas środek smarowy może się powoli wślizgiwać w luki pomiędzy zę- 3 bami. W ten sposób środek smarowy można w jak najdłuższym przedziale czasu doprowadzać celem smarowania luk. [0011] Koło zębate może mieć w obszarze pierścienia magazynującego swoją największą średnicę zewnętrzną. Pozwala to 5 zgromadzić na pierścieniu magazynującym jak największą ilość środka smarowego. [0012] Jeżeli koło zębate jest kołem zębatym z tworzywa sztucznego, wówczas zalety wynalazku przejawiają się szczególnie wyraźnie, ponieważ koła zębate z tworzyw sztucznych 10 ulegają wyjątkowo szybkiemu zużyciu w przypadku pracy przy niedostatecznym smarowaniu - na sucho - i reagują we wrażliwy sposób na przegrzanie. [0013] Poza tym wynalazek dotyczy zespołu wycieraczki do szyb, który ma według wynalazku koło zębate według jednego 15 z zastrz. 1 do 7. [0014] Poniżej objaśniony jest bardziej szczegółowo przykład wykonania na podstawie załączonych rysunków. [0015] W szczególności przedstawiają: fig. 1 20 przekrój przez koło zębate według wynalazku; fig. 2 perspektywiczny widok z góry na koło zębate z fig. 1. [0016] Fig. 1 przedstawia koło zębate 10 z pierścieniem magazynującym 11. Pierścień magazynujący 11 łączy się w kierunku osiowym z wieńcem 12 zębów. 25 [0017] Na pierścieniu magazynującym 11 są rozmieszczone szczeliny 20 (patrz fig. 2), w których przechowywany jest środek smarowy. 4 [0018] Szczeliny 20 uchodzą do luk 21 pomiędzy zębami 22. W ten sposób środek smarowy może celowo spływać do luk 21 i dbać tam o niezawodne smarowanie. [0019] Szczeliny 20 są węższe niż luki 21, przy czym szcze5 liny 20 mogą być korzystnie ukształtowane w postaci kapilar. Dzięki temu środek smarowy może się przedostawać powoli do luk 21, co pozwala doprowadzać środek smarowy w jak najdłuższym przedziale czasu do smarowania luk 21. [0020] Koło zębate 10 ma w obszarze pierścienia magazynują- 10 cego 11 swoją największą średnicę zewnętrzną (patrz fig. 1). Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcyjnemu można w prosty sposób magazynować jak największą ilość środka smarowego. ROBERT BOSCH GMBH Pełnomocnik: 83P29378PL00 EP 1 767 818 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Koło zębate (10), zwłaszcza przekładni ślimakowej, które ma zbiorniczek środka smarowego, który stanowi łączący się w kierunku osiowym z wieńcem zębów, pierścień magazynujący (11), przy czym na pierścieniu magazynującym (11) rozmieszczone są szczeliny (20), które uchodzą do luk pomiędzy zębami, znamienne tym, że szczeliny (20) na pierścieniu magazynującym (11) są węższe niż luki (21) pomiędzy zębami (22). 2. Koło zębate (10) według zastrz. 1, znamienne tym, że ma ono w obszarze pierścienia magazynującego (11) swoją największą średnicę zewnętrzną. 3. Koło zębate (10) według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że jest kołem zębatym z tworzywa sztucznego. 4. Zespół wycieraczki do szyb, zwłaszcza do pojazdu mechanicznego, znamienny tym, że ma koło zębate (10) według jednego z zastrz. 1 do 3. ROBERT BOSCH GMBH Pełnomocnik:Grupy dyskusyjne