Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1769514 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1769514 T3


EP 1769514 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.07.2005 05770177.3 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1769514 T3 Int.Cl. H01C 1/16 (2006.01) H01C 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 21.09.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/38 EP 1769514 B1 Tytuł wynalazku: Rezystor obciążający o wysokiej wydajności (30) (43) Pierwszeństwo: 09.07.2004 DE 102004033680 Zgłoszenie ogłoszono: 04.04.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/14 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Wobben Properties GmbH, Aurich, DE PL/EP 1769514 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: ALOYS WOBBEN, Aurich, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Wanda Wierzbicka-Dobrzyńska RZECZNIK PATENTOWY ul.Senatorska 40 m 42 skr. poczt. 10 00-954 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 769 514 Rezystor obciążający o wysokiej wydajności Opis [0001] Wynalazek dotyczy rezystora obciążającego z wieloma łączonymi elektrycznie szeregowo elementami rezystora. [0002] W znanych rezystorach wysokiej jak wydajności, w przedstawionym w uproszczeniu na fig. 5 i w wycinku na fig. 6, w od zależności umieszczenia elementu rezystora w zakresie rezystora występują różne przyłącza. Dwa zewnętrzne elementy, spośród których jeden jest widoczny na fig. 6, mają jedno proste przyłącze i jedno przyłącze ścięte, zasadniczo zagięte pod kątem zagięte prostym. pod kątem Pozostałe prostym elementy rezystora wyprowadzenia, które mają dwa jednak są zagięte w przeciwnych kierunkach. [0003] Jak widać na fig. 5, dlatego do wytwarzania rezystora wysokiej wydajności potrzeba czterech różnych rodzajów elementów rezystora. Są to element początkowy i końcowy 12, 13 i określana ilość prawych i lewych elementów pośrednich 10, 11. Podczas gdy elementy pośrednie 10, 11 są utworzone z dwoma przyłączami zagiętymi w przeciwnych kierunkach, element początkowy i element końcowy 12, 13 zawierają proste przyłącze do połączenia z obwodem prądu elektrycznego i zagięte pod kątem prostym przyłącze do połączenia z sąsiadującym elementem rezystora. W zależności od sytuacji montażowej przyłącze jest zagięte w lewo lub w prawo. 2 [0004] Ponieważ sąsiadujące elementy rezystora są łączone ze sobą na przyłączach zagiętych pod kątem prostym, z długości zagiętego odcinka wynika odstęp sąsiadujących elementów rezystora względem siebie. Konkurują tutaj z tego względu jak najbardziej kompaktowa konstrukcja (bez uwzględnienia aspektów termicznych) i jak najbardziej przyjazny pod względem montażu układ elementów sąsiadującymi budowę rezystora. elementami powinien być Z jednej rezystora jak strony ze odstęp względu najmniejszy, a z na pomiędzy kompaktową drugiej strony większy odstęp między sąsiadującymi elementami rezystora jest bardziej przyjazny pod względem montażu niż mniejszy odstęp. [0005] W US wydajności z 2,647,978 wieloma wskazuje łączonymi się rezystor elektrycznie wysokiej szeregowo elementami rezystora. Elementy rezystora są łączone ze sobą przez pręty. Na obu końcach elementów rezystora występuje przyłącze, przy czym przyłącze jest wykonane pod kątem prostym do elementu rezystora. Na tym przyłączu mocowany jest element przyłączeniowy, przy czym elementy rezystora są łączone ze sobą poprzez elementy przyłączeniowe poprzez pręty. [0006] W US 2,662,958 również wskazuje się rezystor wysokiej wydajności z wieloma łączonymi elektrycznie szeregowo elementami rezystora. Elementy rezystora zawierają na swoich obu końcach przyłącza do połączenia elementów rezystora. [0007] W US 5 159 310 wskazuje się rezystor wysokiej wydajności z cechami części nieznamiennej zastrzeżenia 1. [0008] Celem równocześnie wynalazku przyjaznego jest w utworzenie montażu kompaktowego rezystora i wysokiej wydajności. [0009] Ten cel osiąga się przez rezystor wysokiej wydajności według zastrzeżenia 1. [0010] Występuje tutaj rezystor wysokiej wydajności z wieloma łączonymi elektrycznie szeregowo elementami rezystora, z jedną pierwszą i jedną drugą stroną, przy czym na pierwszym końcu występuje pierwsze przyłącze, a na drugim końcu występuje 3 drugie przyłącze charakteryzujący zawiera odcinek odcinek do się że tym, wewnętrzny wewnętrzny określonym łączenia kątem i pierwsze odcinek pierwszego w elementów stosunku i drugie przyłącze zewnętrzny, przyłącza do rezystora, jest pierwszej przy czym zagięty strony z elementu rezystora, a odcinek zewnętrzny pierwszego przyłącza położony jest na płaszczyźnie, która jest zasadniczo równoległa do płaszczyzny elementu rezystora i przy czym odcinek wewnętrzny drugiego przyłącza jest zagięty z określonym kątem w stosunku do drugiej strony elementu rezystora i odcinek zewnętrzny drugiego przyłącza położony jest na płaszczyźnie, która jest zasadniczo równoległa do płaszczyzny elementu rezystora. [0011] Podstawą wynalazku jest obserwacja, że przy przykładzie wykonania według wynalazku odstęp przyłączy z jednej strony elementów rezystora, przestrzeń między a tym samym sąsiadującymi dostępna podczas montażu przyłączami podwaja się do dwukrotności odstępu płyt. Tym samym montaż przy takim samym odstępie elementów rezystora, a tym samym przy takiej samej wielkości konstrukcyjnej rezystora wysokiej wydajności zostaje znacząco ułatwiony. [0012] Według wynalazku przyłącza są obustronnie przesunięte o określony wymiar w stosunku do osi wzdłużnej elementu rezystora. Przez to, że jedno z przyłączy jest utworzone z określonym wymiarem powyżej, a drugie z takim samym wymiarem poniżej osi wzdłużnej, poprzez odpowiedni układ poszczególnych elementów rezystora wynalazku rezystor można wysokiej utworzyć stanowiący wydajności z przedmiot takich samych standardowych elementów rezystora. [0013] W wyżej wymieniony sposób tworzy się rezystor wysokiej wydajności, który korzystnie może być stosowany jako rezystor obciążający (Dump Load) w wytwornicach energii, zwłaszcza elektrowniach wiatrowych. W tym celu kilka rezystorów wysokiej wydajności może być umieszczonych w szafach lub na innych 4 odpowiednich stelażach, aby w ten sposób osiągnąć wymiarowanie dla wystarczająco dużej, dopuszczalnej mocy traconej. [0014] Poniżej wynalazek jest dokładniej objaśniany na podstawie Figur. Przedstawione są: Fig. 1 widok w perspektywie pierwszego przykładu wykonania rezystora wysokiej wydajności według wynalazku; Fig. 2 widok z góry na przedstawiony na figurze 1 rezystor wysokiej wydajności; Fig. 3 widok z przodu drugiego przykładu wykonania rezystora wysokiej wydajności według wynalazku; Fig. 4 widok boczny w perspektywie przedstawionego na figurze 3 rezystora wysokiej wydajności; Fig. 5 uproszczony widok z góry na znany rezystor wysokiej wydajności; i Fig. 6 szczegóły znanego rezystora wysokiej wydajności. [0015] Figura 1 przedstawia widok w perspektywie pierwszego przykładu wykonania stanowiącego przedmiot wynalazku rezystora wysokiej wydajności. Ten rezystor wysokiej wydajności składa się z pierwszych elementów rezystora 10 i drugich elementów rezystora 11, Przedstawioną wydajności które na tej osiąga są umieszczone figurze się, kiedy przemiennie, konstrukcję elementy za rezystora rezystora sobą. wysokiej 10, 11 są przeciągane przez uchwyty 20, które są tutaj utworzone jako pręty gwintowane. Aby możliwe było stałe zamontowanie elementów rezystora. występują elementy dystansowe 21. Takie elementy dystansowe 21 składają się z materiału izolacyjnego i izolują równocześnie elementy rezystora 10, 11 od uchwytu 20. Może to następować w znany sposób, przykładowo np. krótkie odsadzenie elementu dystansowego z mniejszą średnicą zewnętrzną niż widoczna na figurze wchodzi w odpowiednio duży otwór w element każdym z rezystora elementów spoczywa rezystora obwodowo na 10, 11, (nie a tym samym przedstawionym) odsadzeniu elementu dystansowego 21 i tym samym jest izolowany 5 od uchwytu 20. Oczywiście izolacja może też następować przez jedną lub kilka nałożonych na uchwyty, odpowiednich tulei. [0016] Połączenie elektryczne elementów rezystora 10, 11 ze sobą następuje przy użyciu połączeń śrubowych na przyłączach 16, przy czym możliwe są także inne połączenia przewodzące elektryczność. Dobrze widać to w przypadku pierwszego elementu rezystora 10. Po prawej stronie na rysunku przyłącze 16 jest wolne. Służy wysokiej ono do wydajności. podłączenia W prosty elektrycznego sposób można rezystora tutaj zatem podłączać np. przewody lub inne, odpowiednie przedmioty. Lewe przyłącze 16 tego przedniego elementu rezystora 10 jest połączone przy użyciu dwóch śrub 23 z odpowiednim przyłączem dalszego elementu rezystora 11. Połączenie poszczególnych elementów rezystora 10, 11 ze sobą do postaci stanowiącego przedmiot wynalazku rezystora wysokiej wydajności jest dobrze widoczne na fig. 2. [0017] Pierwsze i drugie elementy rezystora 10, 11 są wykonane w taki sposób, że zawierają na swoich obu końcach przyłącze 16a, 16b, przy czym jedno z przyłączy 16a jest zagięte w jedną stronę 10a, a drugie przyłącze 16b jest zagięte w drugą stronę 10b. Korzystnie przyłącza 16a, 16b mają odcinek wewnętrzny i zewnętrzny. Odcinek wewnętrzny jest tutaj zagięty w pierwszą lub drugą stronę elementu rezystora, a odcinek zewnętrzny jest następnie ponownie elementu rezystora. wykonany Dzięki zasadniczo równolegle równoległemu do wykonaniu danego odcinka zewnętrznego przyłączy 16a, 16b znacząco upraszcza się montaż danych elementów rezystora. [0018] Na tej fig. 2 przedstawiony jest widok z góry na stanowiący przedmiot wynalazku rezystor wysokiej wydajności. Zaczynając od dolnej krawędzi rysunku, przemiennie umieszczone są pierwsze elementy rezystora 10 i drugie elementy rezystora 11 i są one łączone ze sobą mechanicznie przez uchwyty 20 i elementy dystansowe 21. Abstrahując od obu zewnętrznych elementów rezystora, sąsiadujące elementy rezystora 10, 11 na 6 zwróconych ku sobie przyłączach 16 są łączone ze sobą śrubami. W ten sposób występuje poszczególnych elementy elementów rezystora elektrycznie rezystora zawierają na połączenie 10, 11. figurze szeregowe Oba po zewnętrzne prawej stronie wolne przyłącze 16, na którym można je łączyć z elektrycznymi przewodami doprowadzającymi. [0019] Na tej fig. 2 dobrze że widać, przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi przyłączami z jednej strony rezystora wysokiej wydajności odpowiada dwukrotnemu odstępowi między sąsiadującymi elementami rezystora. [0020] Fig. 3 stanowiącego przedstawia przedmiot dalszy wynalazku przykład elementu wykonania rezystora. Taki element rezystora 10 różni się od tego z pierwszego przykładu wykonania układem przesunięte o przyłączy określony 16. Takie wymiar d1, przyłącza d2 w 16 są stosunku do narysowanej osi wzdłużnej 25 elementu rezystora 10, tzn. jedno przyłącze jest umieszczone powyżej osi wzdłużnej, a jedno poniżej osi wzdłużnej. Dalsza struktura odpowiada zasadniczo strukturze w poprzednim przykładzie wykonania dystansowe 21. przykładzie występują Oprócz tego wykonania. uchwyty sąsiadujące Także 20 w tym i elementy elementy rezystora także w tym przykładzie wykonania dla utworzenia połączenia elektrycznego na przyłączach 16 są łączone ze sobą śrubami. Wyraźnie widać na tej figurze, że przyłącze 16 znajduje się w lewym zakresie przyłącze 16 figury znajduje powyżej się uchwytu w prawym 20, podczas zakresie figury gdy z określonym wymiarem poniżej odpowiedniego uchwytu 20. [0021] Fig. wydajności 4 przedstawia tego drugiego widok boczny przykładu rezystora wykonania wysokiej wynalazku. Wyraźnie widać ponownie elementy dystansowe 21, które razem z uchwytem 20 tworzą mechaniczne połączenie elementów rezystora 10 ze sobą. Także na tej figurze wyraźnie widać, że połączenia elektryczne następują ponownie przyłączach 16, czym przy na przez połączenia obu zewnętrznych śrubowe na elementach 7 rezystora przyłącza 16 są wolne, aby umożliwić podłączenie przewodów elektrycznych. [0022] Decydująca różnica w porównaniu z pierwszym przykładem wykonania elementu polega na rezystora przedmiot że tym, 10, wynalazku. aby tutaj potrzeba utworzyć Wynika to tylko rezystor z jednego stanowiący przesuniętego układu przyłączy 16 w stosunku do linii środkowej elementu rezystora 10. Taki przesunięty rezystora przez układ umożliwia odpowiednio połączenie umieszczony elementów układ, według wynalazku, do postaci rezystora wysokiej wydajności. [0023] Jak opisano powyżej, powierzchniowe występują według elementy wynalazku korzystnie rezystora. Wszystkie elementy rezystora mają korzystnie taką samą lub identyczną budowę. Wyżej opisany rezystor wysokiej wydajności może być korzystnie umieszczony elektroniki mocy jako rezystor elektrowni obciążający wiatrowej lub na w szafkach oddzielnym stelażu w elektrowni wiatrowej, aby można było go stosować jako Dump następuje Load. przy Wymiarowanie tym w taki rezystorów że sposób, wysokiej można wydajności osiągnąć dużą dopuszczalną moc traconą. [0024] Jeśli moc wytwarzana przez generator elektryczny elektrowni wiatrowej nie może być odprowadzana do sieci lub nie ma być odprowadzana do sieci, ta moc elektryczna jest całkowicie lub częściowo odprowadzana przez rezystor wysokiej wydajności. Tym samym może następować szybka regulacja mocy. Ponieważ przy tego rodzaju regulacji mocy występuje regulacja elektryczna, przestawianie kąta łopat wirnika elektrowni wiatrowej początkowo nie jest konieczne. [0025] Rezystor wysokiej wydajności lub wiele rezystorów wysokiej wydajności jest korzystnie umieszczony(ch) w pobliżu przetwornika elektrowni wiatrowej. Wobben Properties GmbH Pełnomocnik: 8 EP 1 769 514 Zastrzeżenia patentowe 1. Rezystor wysokiej wydajności z wieloma łączonymi elektrycznie szeregowo jednoelementowymi, położonymi na jednej płaszczyźnie elementami rezystora (10, 11), każdorazowo z jedną pierwszą i jedną drugą stroną (10a, 10b; 11a, 11b) i pierwszym i drugim końcem, przy czym na pierwszym końcu występuje pierwsze przyłącze (16a), a na drugim końcu drugie przyłącze (16b) do rozłącznego połączenia sąsiadujących elementów rezystora (10, 11), przy czym pierwsze i drugie przyłącze (16a, 16b) zawiera każdorazowo odcinek wewnętrzny i odcinek zewnętrzny, przy czym odcinek wewnętrzny pierwszego przyłącza (16a) jest zagięty pod kątem w stosunku do pierwszej strony (10a, 11a) elementu rezystora (10, 11) i odcinek zewnętrzny pierwszego przyłącza (16a) wystaje poza element rezystora (10, 11) o płaszczyźnie, określony która wymiar leży i położony zasadniczo jest na równolegle do płaszczyzny elementu rezystora (10, 11) i przy czym odcinek wewnętrzny drugiego przyłącza (16b) jest zagięty pod kątem w stosunku do drugiej strony (10b, 11b) elementu rezystora (10, 11) i odcinek zewnętrzny drugiego przyłącza (16b) wystaje poza element rezystora (10, 11) o określony wymiar i położony jest na płaszczyźnie, która leży zasadniczo rezystora (10, 11), równolegle do płaszczyzny elementu 9 przy czym rozłącznie sąsiadujące elementy przez odcinki ich rezystora zewnętrzne są połączone pierwszych i drugich przyłączy i w sposób elektryczny, znamienny tym, że pierwsze przyłącze (16a) jest przesunięte o pierwszy wymiar (d1) w stosunku do osi wzdłużnej (25) elementu rezystora (10, 11), a drugie przyłącze (16b) jest przesunięte o drugi wymiar (d2) w stosunku do osi wzdłużnej (25) elementu rezystora (10, 11), przy czym pierwszy wymiar (d1) odpowiada drugiemu wymiarowi (d2) i pierwsze i drugie przyłącze (16a, 16b) jest przesunięte w przeciwnym kierunku do osi wzdłużnej (25). 2. Rezystor wysokiej wydajności według zastrz. 1, przy czym przestrzeń pośrednia między sąsiadującymi przyłączami z jednej strony rezystora wysokiej wydajności odpowiada dwukrotnemu odstępowi między dwoma sąsiadującymi elementami rezystora. 3. Elektrownia wiatrowa z co najmniej jednym rezystorem wysokiej wydajności według jednego z zastrz. 1-2. Wobben Properties GmbH Pełnomocnik: 10 11 12 13 14 15Grupy dyskusyjne