Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1773445 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1773445 T3


EP 1773445 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2005 05771868.6 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1773445 T3 Int.Cl. A61M 39/26 (2006.01) A61M 39/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 24.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/34 EP 1773445 B1 Tytuł wynalazku: Złączka zaworowa do medycznych przewodów infuzyjnych (30) (43) Pierwszeństwo: 27.07.2004 IT TO20040524 Zgłoszenie ogłoszono: 18.04.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/16 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: Industrie Borla SpA, Moncalieri, IT PL/EP 1773445 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: GIANNI GUALA, Torino, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Irena Rachubik SULIMA-GRABOWSKA-SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. 1O-1 Building ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-9011/VAL EP 1 773 445 B1 Opis 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dziedzina techniki wynalazku [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy złączek zaworowych do medycznych przewodów infuzyjnych z wykorzystaniem introduktora płynu infuzyjnego, na przykład strzykawki typu bezigłowego, zazwyczaj ze złączem typu Luer albo Luer-Lock. Stan techniki [0002] Złączki zaworowe tego rodzaju są znane, na przykład, z dokumentów US-5242342, US-5676346, US-6706022, US-5700248 i US-6682509. [0003] Mówiąc dokładniej, dokumenty US-5700248 i US-6682509 opisują złączkę zaworową według części przedznamiennej zastrzeżenia 1, która zapewnia korpus rurowy mający komorę, koniec wlotowy przystosowany do sprzęgania introduktora cieczy i koniec wylotowy. Wewnątrz komory korpusu rurowego umieszczony jest osiowo wydrążony bolec i ma on zamkniętą końcówkę, skierowaną ku końcowi wlotowemu korpusu rurowego i osiowo od niego oddalony. Ten wydrążony bolec znajduje się w połączeniu z końcem wylotowym korpusu rurowego i ma co najmniej boczny otwór do połączenia z komorą korpusu rurowego, oddalony od swojej końcówki. Złączka ta zawiera ponadto elastyczny człon uszczelniający, który zawiera główkę elastyczną, mającą wstępnie wykonaną szczelinę i zazwyczaj umieszczoną w stanie zamkniętym (albo stanie nieaktywnym) wewnątrz tego końca wlotowego korpusu rurowego, w którym ta wstępnie wykonana szczelina jest zamknięta i osiowo ruchoma w kierunku końcówki wydrążonego bolca, przy czym w wyniku wprowadzenia wspomnianego introduktora do końca wlotowego, w celu wzajemnego oddziaływania ze wspomnianą końcówką, przyjmując elastycznie odkształconą otwartą konfigurację (albo stan aktywny), w którym ta wstępnie wykonana szczelina jest otwarta. Elastyczny człon uszczelniający złączki zaworowej zawiera ponadto wydrążony element elastyczny, połączony z główką i wstawiony pomiędzy korpus rurowy i wydrążony bolec w celu izolowania komory korpusu rurowego od jego końca wylotowego. Wspomniany wydrążony element elastyczny tworzy elastyczne środki naciskające, które dążą do utrzymania główki w jej stanie zamkniętym oraz ma wewnętrzną powierzchnię stykową z wydrążonym bolcem do izolowania wspomnianego uprzednio co najmniej jednego bocznego otworu od komory korpusu rurowego, gdy główka znajduje się w stanie zamkniętym. [0004] Złączki zaworowe tego rodzaju muszą spełniać szereg podstawowych wymagań, ponieważ ich wykorzystanie jest często krytyczne dla przeżycia pacjentów, którzy je wykorzystują. [0005] Po pierwsze, zamknięcie końca wlotowego korpusu rurowego, które działa dzięki główce członu elastycznego, musi być zasadniczo szczelne, zapewniając tym samym całkowitą barierę przeciwbakteryjną, nawet po powtarzanych otwarciach i ponownych zamknięciach złączki zaworowej. [0006] Po drugie, działanie otwierające i ponownie zamykające to połączenie pomiędzy końcem wlotowym i końcem wylotowym złączki, przy wprowadzaniu i odpowiednio wyjmowaniu introduktora, musi być całkowicie niezawodne i powtarzalne, bez nawet minimalnego zagrożenia niesprawnością, która może pociągać za sobą poważne ryzyko dla pacjenta, dołączonego do tej złączki zaworowej. Z tego powodu, liczba przemieszczeń mechanicznych członów złączki zaworowej musi być tak mała, jak jest to możliwe. [0007] Po trzecie, łączniki te muszą być zdolne skutecznie wspierać dowolne nadciśnienie, które może być w nich wytworzone podczas użytkowania i w stanie zamkniętym albo nieaktywnym oraz gwarantować skuteczne uszczelnienie przy nadciśnieniu i podciśnieniu. [0008] Na koniec, złączki zaworowe muszą być łatwe do mycia i dezynfekcji od strony końca wlotowego, zazwyczaj tamponem nasyconym środkiem dezynfekującym. 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0009] W przypadku złączek zaworowych znanych ze wspomnianych uprzednio dokumentów US-5700248 i US-6682509, otwarcie połączenia, po dołączeniu introduktora, pomiędzy końcem wlotowym korpusu rurowego i końcem wylotowym, przez otwór lub otwory boczne wydrążonego bolca, zostaje osiągnięte w rezultacie przejścia wstępnie wykonanej szczeliny główki elastycznej przez końcówkę wydrążonego bolca. Ten wydrążony element członu elastycznego ma ścianę pofałdowaną albo w kształcie mieszka, zatem osiowe ściskanie wywołuje jego zapadanie się jak akordeonu. Ten osiowy nacisk elementu wydrążonego jest taki, że główka elastyczna przesuwa się wzdłuż wydrążonego bolca, dopóki nie zostanie umieszczona poniżej jego otworu bocznego, lub otworów, tym samym bezpośrednio odsłaniając te otwory boczne na przepływ, przychodzący z introduktora. [0010] Ten układ ma zasadniczo taką wadę, że w stanie zamknięcia złączki zaworowej, uszczelnienie otworu albo otworów bocznych wydrążonego bolca polega wyłącznie na elastyczności promieniowej elementu wydrążonego członu elastycznego. Ponadto przejście, po otworzeniu złączki zaworowej, wstępnie wykonanej szczeliny główki elastycznej przez końcówkę wydrążonego bolca, wraz ze sprzężeniem odpowiedniej zamkniętej końcówki z introduktorem, może pociągać za sobą ryzyko niesprawności, oprócz ograniczenia dotyczącego minimalnej średnicy introduktorów, które mogą być wykorzystywane we wspomnianych znanych złączkach zaworowych. Opis wynalazku [0011] Celem niniejszego wynalazku jest przezwyciężenie wspomnianych uprzednio wad, a wspomniany cel jest osiągnięty zasadniczo dzięki następującej kombinacji właściwości: ? końcówka wydrążonego bolca jest tak ukształtowana, aby powodować, że główka elastycznego członu uszczelniającego przyjmuje wspomnianą uprzednio konfigurację otwartą bez przejścia wstępnie wykonanej szczeliny, ? korpus rurowy korzystnie dociska wewnętrzną powierzchnię stykową wydrążonego elementu elastycznego członu uszczelniającego do wydrążonego bolca, gdy wspomniana wyżej główka elastyczna znajduje się w położeniu zamkniętym, ? gdy wspomniana główka elastyczna przemieszcza się od stanu zamkniętego do konfiguracji otwartej, wewnętrzna powierzchnia stykowa wydrążonego elementu elastycznego członu uszczelniającego otwiera połączenie pomiędzy wspomnianym uprzednio co najmniej jednym bocznym otworem wydrążonego bolca i końcem wlotowym korpusu rurowego, przez wspomnianą, wstępnie wykonaną szczelinę. [0012] Dzięki tej idei rozwiązania zostały skutecznie przezwyciężone wspomniane uprzednio wady znanych złączek zaworowych, przy znaczących korzyściach w kategoriach większego bezpieczeństwa, funkcjonalności i wszechstronności wykorzystania. [0013] Korpus rurowy złączki ma korzystnie fragment ściany wewnętrznej o powierzchni stożkowej, któremu, w stanie nieodkształconym uszczelnienia główki elastycznej, przeciwstawia się fragment o powierzchni stożkowej, komplementarny do powierzchni zewnętrznej wydrążonego elementu elastycznego członu uszczelniającego. Uzyskany jest tym samym promieniowy składnik nacisku wewnętrznej powierzchni wydrążonego elementu elastycznego członu uszczelniającego na powierzchnię zewnętrzną wydrążonego bolca, zapewniając tym samym skuteczne i bezpieczne oddzielenie, wspomnianego uprzednio, co najmniej jednego bocznego otworu wydrążonego bolca. Efekt ten może być jeszcze bardziej poprawiony dzięki temu, że, we wspomnianym nieodkształconym stanie uszczelnienia, wydrążony element elastycznego członu uszczelniającego dąży do naciskania główki elastycznej przeciwnie do działania wstępnego naprężenia osiowego. [0014] Według dodatkowych korzystnych cech wynalazku, wydrążony element elastycznego elementu uszczelniającego składa się z zasadniczo cylindrycznego niepofałdowanego korpusu. 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [0015] W pierwszej postaci wykonania wynalazku wewnętrzna powierzchnia stykowa wydrążonego elementu elastycznego elementu uszczelniającego jest ukształtowana w taki sposób, aby, we wspomnianym nieodkształconym stanie uszczelnienia, była stosowana do wspomnianego uprzednio co najmniej jednego bocznego otworu wydrążonego bolca. W tym przypadku wydrążony bolec może być ukształtowany z zewnętrznym przewężeniem pierścieniowym w pobliżu co najmniej jednego wspomnianego otworu bocznego. [0016] W wariancie, rozważanym teraz jako korzystna postać wykonania, wewnętrzna powierzchnia stykowa wydrążonego elementu elastycznego członu uszczelniającego jest ukształtowana w taki sposób, aby była stosowana, we wspomnianym nieodkształconym stanie uszczelnienia, do obszaru wydrążonego bolca, który znajduje się pomiędzy wspomnianym co najmniej jednym otworem bocznym i wspomnianą końcówką. Króki opis rysunków [0017] Wynalazek zostanie teraz szczegółowo opisany w odniesieniu do dołączonych rysunków, zapewnionych wyłącznie tytułem nieograniczającego przykładu, gdzie: ? Figura 1 jest uproszczonym widokiem z boku złączki zaworowej do przewodów medycznych według wynalazku, ? Figura 2 jest uproszczonym widokiem przekroju osiowego stanu zaworu w pierwszym przykładzie wykonania wynalazku, przedstawionym w stanie pierwszym, ? Figury 3 i 4 są dwoma widokami, podobnymi do figury 2, przedstawiającymi dwa różne stany działania złączki zaworowej, ? Figura 5 jest przekrojem poprzecznym wzdłuż linii V-V z figury 2, ? Figura 6 jest wariantem figury 5, ? Figura 7 jest widokiem podobnym do tego z figury 2, ale obróconym o około 30°, w którym element złączki został pominięty, ? Figura 8 jest bocznym widokiem elementu złączki zaworowej według pierwszego przykładu wykonania, ? Figura 9 jest widokiem perspektywicznym figury 8, ? Figura 10 jest widokiem podobnym do tego z figury 8, przedstawiającym drugi przykład wykonania tego samego elementu, ? Figura 11 jest widokiem perspektywicznym figury 10, ? Figura 12 jest bocznym widokiem pionowym innego elementu złączki zaworowej, a w szczególności tego pominiętego na figurze 7, ? Figura 13 jest widokiem perspektywicznym figury 12, ? Figura 14 jest widokiem podobnym do tego z figury 2, przedstawiającym pierwszy wariant złączki zaworowej w pierwszym stanie działania, ? Figury 15 i 16 są dwoma widokami, podobnymi do tych z figury 14, przedstawiającymi dwa różne stany działania złączki zaworowej, ? Figura 17 przedstawia szczegół z figury 14 w powiększonej skali, ? Figura 18 jest widokiem częściowym, podobnym do tego z Figury 2 i 14 , przedstawiającym drugi wariant złączki zaworowej według wynalazku, ? Figura 19 przedstawia powiększenie figury 18, ? Figura 20 jest widokiem podobnym do tego z figur 2 i 14, przedstawiającym trzeci wariant złączki zaworowej według wynalazku, przedstawiony w stanie zamkniętym, ? Figura 21 jest widokiem podobnym do tego z figury 20, ze złączką zaworową w stanie otwartym, i ? Figura 22 przedstawia szczegół z figury 20 w powiększonej skali. 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Szczegółowy opis wynalazku [0018] Odnosząc się najpierw do figur 1 i 2, pierwszy przykład wykonania złączki zaworowej do medycznych przewodów infuzyjnych według wynalazku zasadniczo zawiera zewnętrzny korpus rurowy 1, wydrążony wewnętrzny bolec 2 umieszczony osiowo wewnątrz komory korpusu rurowego 1 i pośredni elastyczny człon uszczelniający 3. Korpus rurowy 1 i wydrążony bolec 2 zazwyczaj są wykonane z formowanych tworzyw sztucznych, podczas gdy elastyczny element uszczelniający jest wykonany z materiału elastycznego, na przykład z gumy silikonowej. [0019] Zewnętrzny korpus rurowy 1 ma koniec wlotowy 4, utworzony w formie żeńskiego członu łączącego typu Luer-Lock do sprzęgania, w powszechnie znany sposób, z męskim członem łączącym typu Luer lub Luer-Lock introduktora płynu, ustanowionym na przykład przez strzykawkę bezigłową, część, która jest w sposób uproszczony oznaczona przez odnośnik S na figurach 3 i 4. Wewnętrzna powierzchnia pierścieniowa końca wlotowego 4, oznaczona przez odnośnik 5, może być tylko nieznacznie stożkowa albo, dogodniej, również cylindryczna. [0020] Drugi koniec korpusu rurowego 1 albo koniec wylotowy, jest ukształtowany jako męski człon łączący typu Luer-Lock ze środkowym króćcem rurowym 6 o nieznacznie stożkowej powierzchni zewnętrznej 7 i gwintowaną wewnętrznie powłoką zewnętrzną 7. W przykładzie wykonania z figury 2 zewnętrzna powłoka 7 jest uzyskana integralnie z korpusem rurowym 1, podczas gdy wewnętrzny króciec 6 jest utworzony integralnie z wydrążonym bolcem 2, jak przedstawiono na figurach 8 i 9. W obszarze złącza pomiędzy wydrążonym bolcem 2 a króćcem 6 znajduje się kołnierz pierścieniowy 8, który jest sprzężony w szczelny sposób wewnątrz korpusu rurowego 1, w bezpośrednim sąsiedztwie powłoki gwintowanej 7. W wariancie, przedstawionym na figurach 10 i 11, zarówno środkowy króciec 6, jak i gwintowana powłoka 7, są uzyskane integralnie z wydrążonym bolcem 2, który w tym przypadku jest utworzony także z kołnierzem pierścieniowym 8, w celu sprzęgnięcia wewnątrz korpusu rurowego 1. [0021] Wydrążony bolec 2 ma, po stronie przeciwległej końca wylotowego 6, 7 złączki, zamkniętą końcówkę 9, skierowaną ku końcowi wlotowemu 4 i znajdującą się w małej odległości osiowej od niego. Inaczej niż w pewnych znanych złączkach zaworowych, w których swobodny koniec wydrążonego bolca ma przekłuwające zakończenie, końcówka 9 została utworzona z koroną osiowo-promieniowych wypustek 10, oddalonych kątowo w taki sposób, aby tworzyły pomiędzy sobą zewnętrzne osiowo-promieniowe kanały przepływowe 11. Wspomniane kanały przepływowe 11 są wyraźniej widoczne na figurach 8, 9 i 10, 11, a również na figurze 7, która odpowiada figurze 2 z tym wyjątkiem, że ukształtowanie końca wylotowego 6, 7 jest takie, jak na figurach 10 i 11, a nie jak na figurach 8 i 9, i gdzie elastyczny człon uszczelniający 3 został pominięty ze względu na uproszczenie ilustracji. [0022] Powierzchnie 10a końców wypustek 10, skierowanych ku końcowi wlotowemu 4, są korzystnie płaskie albo nieznacznie zaokrąglone. [0023] Wydrążony bolec 2 ma, w małej odległości od końcówki 9, utworzony jeden lub większą liczbę promieniowych otworów bocznych 12, przez które komora bolca 2, a tym samym koniec wylotowy 6, 7 złączki zaworowej, może zostać umieszczony w połączeniu z końcem wlotowym 4 w sposób wyjaśniony poniżej. [0024] Jak wyraźniej przedstawiają to figury 12 i 13, uszczelniający człon elastyczny 3 zawiera, dogodnie jako jeden element, główkę elastyczną 13 i wydrążony element elastyczny 14. [0025] Główka elastyczna 13 ma kształt komplementarny do wewnętrznej ściany 5 złącza wlotowego 4 w taki sposób, aby mogła być w nim umieszczona w styczności, w sposób przedstawiony na figurze 2, bez znaczącej ingerencji w stan zamknięty, w którym wspomniana główka 13 jest zasadniczo nieodkształcona. Albo, gdy główka elastyczna 13 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 zamyka ten koniec wlotowy 4, pozostaje zasadniczo nieściśnięta wewnątrz jego powierzchni wewnętrznej 5. [0026] Poprzez główkę 13 utworzona jest wstępnie wykonana szczelina albo wycięcie osiowe 15, które w nieodkształcanym stanie zamkniętym główki elastycznej 13, jest zamknięte wewnątrz końca wlotowego 4, w wyniku elastyczności główki 13. W tym stanie osiągnięta jest jednocześnie antybakteryjna bariera ochronna pomiędzy wnętrzem złączki zaworowej a zewnętrzem i zapewnienie możliwości skutecznego działania czyszczenia, zazwyczaj przeprowadzanego przy pomocy tamponu nasyconego środkiem dezynfekującym. [0027] Główka 13 łączy się z wydrążonym elementem elastycznym 14 przez stożkowy ścięty fragment 16, którego większa podstawa tworzy pierścieniowe rozszerzenie zatrzymujące 17, które, w stanie nieodkształconym uszczelnienia z figury 2, jest skierowane ku wewnętrznemu rozszerzeniu pierścieniowemu 18 o powierzchni stożkowej, komplementarnej do korpusu rurowego 1. [0028] Wspomniany wydrążony element elastyczny 14 ma, na końcu przeciwległym do główki elastycznej 13, krawędź końcową 19, która zamyka się w sposób szczelny ścianę zewnętrzną wydrążonego bolca 2, na jego kołnierzu pierścieniowym 8. Ogólna konfiguracja wydrążonego elementu elastycznego 14 może być pofałdowana albo o kształcie mieszka (jak w przypadku wspomnianych uprzednio dokumentów US-5700248 i US-6682509) albo, o wiele bardziej dogodnie i prosto, o kształcie po prostu cylindrycznym, o przekroju okrągłym (jak przedstawiono szczegółowo na figurze 5), eliptycznym (jak przedstawiono szczegółowo na figurze 6), albo nawet wielokątnym. W każdym razie wydrążony element elastyczny 14 ma pogrubiony fragment 20 z nieznacznie stożkową powierzchnią zewnętrzną 21, w sposób wyjaśniony poniżej współdziałający z komplementarną powierzchnią stożkową fragmentu 22 wewnętrznej ściany korpusu rurowego 1. Ściana wewnętrzna fragmentu 20 wydrążonego elementu elastycznego 14, oznaczona odnośnikiem 23, jest umieszczona w styczności z wydrążonym bolcem 2 i, w stanie nieodkształconym zamkniętym główki 13, wewnątrz złącza wlotowego 4, aby zamykać w uszczelniony sposób otwory boczne 12 tak, aby izolować złącze wylotowe 6, 7 komory 24, pomiędzy główką elastyczną 13, zamkniętą końcówką 9 i obszarem ściany wewnętrznej członu elastycznego 3, który otacza końcówkę 9. To uszczelnione zamknięcie otworów bocznych 12 przez ścianę wewnętrzną 23 jest zapewnione, według szczególnego aspektu wynalazku, przez jej obwodowe promieniowe przyleganie do wydrążonego bolca 2, działające w wyniku wzajemnego oddziaływania pomiędzy stożkowymi powierzchniami 21 i 22 oraz pod działaniem osiowego elastycznego naprężenia wstępnego wydrążonego elementu elastycznego 14. [0029] To działanie złączki zaworowej jest opisane w sposób, jak następuje. [0030] W przedstawionym na figurze 2 stanie zamkniętym główka elastyczna 13 ze wstępnie wykonaną szczeliną 15 znajduje się, jak stwierdzono, w nieodkształconej zamkniętej konfiguracji, utrzymywana jako szczelnie zamknięta wewnątrz końca wlotowego 4. To wstępne naprężenie osiowe wydrążonego elementu elastycznego 14, we współdziałaniu z promieniowym składnikiem nacisku wywieranego korzystnie przez odcinek wewnętrzny o powierzchni stożkowej 22 korpusu rurowego 1 na stożkową powierzchnię zewnętrzną odcinka 21 wydrążonego elementu elastycznego 14, utrzymuje, jak stwierdzono, fragment 20 wspomnianego wydrążonego elementu 14 w styczności ze szczelnym zamknięciem otworów bocznych 12 wydrążonego bolca 2. W ten sposób połączenie pomiędzy końcem wlotowym 4 i końcem wylotowym 6, 7 złączki zaworowej jest podwójnie zamknięte, z jednej strony w wyniku zamykania złącza wlotowego 4 przez główkę elastyczną 13 w stanie nieodkształconym i z drugiej strony przez zatkanie otworów 12 przez fragment 20 wydrążonego elementu elastycznego 14. [0031] Gdy koniec bezigłowej strzykawki S jest, w szczelny sposób, dołączony czołowo do główki elastycznej 13, a następnie wsunięte do złącza wlotowego 4, w sposób 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 przedstawiony na figurze 3, główka elastyczna 13 jest naciskana osiowo w kierunku wnętrza złączki, w wyniku ściśnięcia lub osiowego zapadnięcia się wydrążonego elementu elastycznego 14. Jednocześnie odcinek 20 wydrążonego elementu elastycznego 14 przesuwa się wzdłuż wydrążonego bolca 3 w kierunku złącza wylotowego 6, 7, uwalniając otwory boczne 12, które zostają wskutek tego umieszczone w połączeniu z komorą 24. [0032] Powierzchnia 5, która jest cylindryczna albo o zmniejszonej zbieżności, jest zaprojektowana w szczególności w celu odkształcania i mieszczenia stożkowej powierzchni strzykawki S w sposób uszczelniony. [0033] Kontynuując wprowadzanie bezigłowej strzykawki S, aż do jej całkowitego zablokowania w połączeniu typu Luer-Lock w złączu wlotowym 4, złączka zaworowa przyjmuje konfigurację przedstawioną na figurze 4: dodatkowe osiowe ściskanie wydrążonego elementu elastycznego 14 umożliwia główce 13 przesunięcie w kierunku wnętrza wydrążonego korpusu 1, dopóki nie przeciwstawi się czołowo końcówce 9, tym samym wzajemnie oddziałując z jej wypustką 10. W wyniku wspomnianego wzajemnego oddziaływania główka 13 przyjmuje elastycznie odkształconą konfigurację, czyli promieniowo rozszerzoną na zewnątrz w taki sposób, aby otworzyć wstępnie wykonaną szczelinę 15. Złącze wlotowe 4 albo bezigłowa strzykawka S zostają w ten sposób umieszczone w połączeniu ze złączem wylotowym 6, 7 przez komorę 24, kanały 11 końcówki 9, otwory boczne 12 i komorę wydrążonego bolca 2. [0034] Gdy bezigłowa strzykawka S zostaje wyjęta za złącza wejściowego 4, elastyczny powrót elementu wydrążonego 14 uszczelnienia elastycznego 3 szybko przywraca uszczelnioną konfigurację z figury 2, gdzie główka elastyczna 13 wraca do stanu nieodkształconego wewnątrz złącza wlotowego 4, co z kolei elastycznie przywraca stan nieodkształcony, a otwory boczne 12 zostają ponownie zamknięte przez odcinek 20 wydrążonego elementu elastycznego 14. [0035] Figury 14 do 16 przedstawiają wariant złączki zaworowej według wynalazku w tych samych trzech stanach działania, opisanych uprzednio w odniesieniu do figur 2 do 4. W tym wariancie części, które są identyczne albo podobne do tych już opisanych powyżej, zostały oznaczone przez takie same odnośniki liczbowe. [0036] W rzeczywistości odmienność polega jedynie na tym, że wydrążony bolec 2 został ukształtowany z pierścieniowym wgłębieniem albo przewężeniem 25 przy otworach bocznych 12, o mniej lub bardziej rozciągłej długości osiowej, w którym zostaje sprzęgnięty pogrubiony odcinek 20 wydrążonego elementu elastycznego 14 elastycznego członu uszczelniającego 3, w stanie nieodkształconym uszczelnienia główki elastycznej 13 w złączu wejściowym 4. Również w tym wariancie, w wyniku wprowadzenia bezigłowej strzykawki S do złącza wlotowego 4 i w wyniku osiowego ściskania wydrążonego elementu elastycznego 14, odcinek 20 stopniowo przemieszcza się w kierunku złącza wylotowego 6, 7 przesuwając się wzdłuż wydrążonego bolca 2, uwalniając wskutek tego otwory boczne 12. W wyniku elastycznego odkształcenia główki 13 z powodu wzajemnego oddziaływania z wypustkami 10 końcówki 9 otwiera się następnie połączenie płynowe pomiędzy złączem wlotowym 4 i złączem wylotowym 6, 7, przez otwartą, wstępnie wykonaną szczelinę 15, komorę 24, kanały przepływowe 11, otwory 12 i komorę wydrążonego bolca 2, jak przedstawiono na figurze 16. [0037] Figura 17 przedstawia szczegół szczelnego zamknięcia otworów 12 przez odcinek 20 wydrążonego elementu elastycznego 14, w stanie uszczelnionym z figury 14. [0038] Na figurach 18 i 19 przedstawiony jest dodatkowy wariant złączki zaworowej według wynalazku. W tym wariancie, w którym części, które są identyczne albo podobne do tych już opisanych poprzednio zostały oznaczone przez takie same odnośniki liczbowe, odcinek 20 wydrążonego elementu elastycznego 14 elastycznego członu uszczelniającego 3 osiąga szczelne zamknięcie otworów bocznych 12 wydrążonego bolca 2 w sposób pośredni, a nie bezpośredni. Czyli zamiast zamykania na powierzchni przewężenia pierścieniowego 25, odcinek 20 ma fragment o powierzchni stożkowej 26, który, w stanie 7 5 10 15 20 25 30 35 40 45 uszczelnienia, jest dociskany w uszczelniającym styku do komplementarnej zewnętrznej powierzchni stożkowej 27, służąc jako połączenie z wgłębieniem pierścieniowym 25. Wspomniany styk uszczelniający jest w tym przypadku zapewniony zarówno przez osiowe naprężenie wstępne wydrążonego elementu elastycznego 14, jak i przez składniki, osiowy i promieniowy, nacisku wywieranego korzystnie przez wewnętrzną powierzchnię stożkową 22 korpusu rurowego 1 na zewnętrzną powierzchnię stożkową 21 wydrążonego elementu elastycznego 14. W tym wariancie, jak w tym, który zostanie opisany poniżej, powierzchnia wewnętrzna główki elastycznej 13 jest utworzona z koroną kanałów 30, które w stanie otwartym główki 13 tworzą przejścia przepływu osiowego do przenoszenia płynu, przychodzącego ze strzykawki S przez przejścia promieniowe 11, utworzone pomiędzy wypustkami 10 końcówki 9 wydrążonego bolca 2 do otworów bocznych 12 (patrz na przykład również figura 21). [0039] W dodatkowym wariancie, przedstawionym na figurach 20 i 22, rozważanym teraz jako korzystny przykład wykonania, i w którym części, które są identyczne albo podobne do tych już opisanych poprzednio zostały oznaczone przez takie same odnośniki liczbowe, wewnętrzna powierzchnia stożkowa 26 wydrążonego elementu elastycznego 14, współdziałająca z zewnętrzną powierzchnią zewnętrzną 27 wydrążonego bolca 2, jest utworzona przez wewnętrzną wypustkę pierścieniową 28 wspomnianego wydrążonego elementu elastycznego 14. [0040] Jak stwierdzono, ten wariant jest obecnie rozważany jako korzystny zasadniczo dlatego, że styk wewnętrznej wypustki pierścieniowej 28 ze stożkową powierzchnią zewnętrzną 27 wydrążonego bolca 2, w stanie zamknięcia złączki zaworowej, jest wciąż bezpieczniejszy, nawet jeśli wewnątrz złączki zostanie podczas użytkowania wytworzone podciśnienie albo nadciśnienie. [0041] We wszystkich przykładach wykonania złączki zaworowej opisanych powyżej, wydrążony bolec 2 może zostać wyposażony w dodatkowe otwory boczne 29, osiowo oddalone od otworów bocznych 12 i mających funkcję umieszczania w połączeniu złącza wylotowego 6, 7 i wewnętrznej komory 31, umieszczonej pomiędzy odcinkiem 20 wydrążonego elementu elastycznego 14 i jego krawędzią końcową 19. W ten sposób podczas wprowadzenia strzykawki S i po uwolnieniu otworów 12, jakiekolwiek powietrze, które mogło zostać uwięzione wewnątrz komory 31 może swobodnie uciec i nie utrudniać działania elementu elastycznego 14. Ponadto, pod koniec wykorzystania złączki zaworowej, gdy w wyniku usunięcia bezigłowej strzykawki S stan nieodkształcony zamknięcia główki elastycznej wewnątrz złącza wlotowego 4 i szczelne zamknięcie ścian bocznych 12 są przywrócone, dowolna ciecz, która mogła wniknąć do komory 31 podczas użytkowania, jest wyrzucana przez wspomniane uprzednio otwory 29, tworząc korzystny efekt dodatniego ciśnienia w złączu wylotowym 6, 7, ułatwiając całkowite odprowadzenie całego wstrzykiwanego leku. Na koniec, wewnątrz komory 31 może zostać przyjęte dowolne ciśnienie płynu, pochodzące ze złącza wylotowego 6, 7, pozwalając jednocześnie na ulepszenie uszczelniających właściwości komplementarnych powierzchni stożkowych 26, 27. [0042] W celu uzyskania efektów opisanych powyżej, odcinek przejścia otworów 29 jest dogodnie kalibrowany w stosunku do otworów 12. [0043] Naturalnie szczegóły budowy oraz przykłady wykonania mogą się znacznie różnić od tych, które zostały opisane i przedstawione w niniejszym dokumencie, bez odchodzenia tym samym od zakresu niniejszego wynalazku, jak określono w dołączonych zastrzeżeniach. Zastrzeżenia patentowe 1. Złączka zaworowa do przewodów medycznych do infuzji za pomocą introduktora płynu (S), zawierająca: 8 5 10 15 20 25 30 35 40 2. 45 3. 50 - korpus rurowy (1) mający komorę, koniec wlotowy (4) przystosowany do sprzęgania introduktora (S) i koniec wylotowy (6, 7), - wydrążony bolec (2) umieszczony osiowo wewnątrz komory korpusu rurowego (1) i mający zamkniętą końcówkę (9), skierowaną ku wspomnianemu końcowi wlotowemu (4) korpusu rurowego i osiowo od niego oddaloną, przy czym wspomniany wydrążony bolec (2) znajduje się w połączeniu z końcem wylotowym (6, 7) korpusu rurowego (1) i ma co najmniej boczny otwór (12), oddalony od wspomnianej końcówki (9) w celu połączenia z komorą wspomnianego korpusu rurowego (1), i - elastyczny element uszczelniający (3), zawierający: - główkę elastyczną (13), mającą wstępnie wykonaną szczelinę (15) i normalnie położoną w stanie zamkniętym we wspomnianym końcu wlotowym (4) korpusu rurowego (1), w którym zamknięta jest wspomniana wstępnie wykonana szczelina (15), i jest osiowo ruchoma na wspomnianej końcówce (9) wydrążonego bolca (2), w wyniku wprowadzenia wspomnianego introduktora do końca wlotowego, w celu wzajemnego oddziaływania ze wspomnianą końcówką (9), przyjmując elastycznie odkształconą konfigurację otwartą, w której wstępnie wykonana szczelina (15) jest otwarta, - wydrążony element elastyczny (14) połączony ze wspomnianą główką (13) i wstawiony pomiędzy wspomniany korpus rurowy (1) i wspomniany wydrążony bolec (2), w celu izolowania komory wspomnianego korpusu rurowego (1) w stosunku do wspomnianego końca wylotowego (6, 7), wspomniany wydrążony element elastyczny (14) tworzy elastyczne środki dociskowe, dążące do utrzymania wspomnianej główki (13) we wspomnianym stanie zamkniętym i ma powierzchnię wewnętrzną (23; 26) do stykania się ze wspomnianym wydrążonym bolcem (2) w celu izolowania wspomnianego co najmniej jednego bocznego otworu (12) w stosunku do komory korpusu rurowego (1), gdy wspomniana główka (13) znajduje się we wspomnianym nieodkształconym stanie uszczelnienia, znamienna tym, że: - końcówka (9) wydrążonego bolca (2) jest tak ukształtowana, aby powodować, że główka (13) elastycznego członu uszczelniającego (3) przyjmuje wspomnianą konfigurację otwartą bez przejścia wstępnie wykonanej szczeliny (15), - wspomniany korpus rurowy (1) korzystnie dociska wspomnianą wewnętrzną powierzchnię stykową (23; 26) elementu wydrążonego (14) elastycznego członu uszczelniającego (3) do wspomnianego wydrążonego bolca (2), gdy wspomniana główka elastyczna (13) znajduje się we wspomnianym położeniu zamkniętym, - gdy wspomniana główka elastyczna (13) przemieszcza się od stanu zamkniętego do konfiguracji otwartej, wspomniana wewnętrzna powierzchnia stykowa (23; 26) elementu wydrążonego (14) elastycznego członu uszczelniającego (3) otwiera połączenie pomiędzy wspomnianym co najmniej jednym otworem bocznym (12) wydrążonego bolca (2) i końcem wlotowym (4) korpusu rurowego (1) przez wspomnianą wstępnie wykonaną szczelinę (15). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, znamienna tym, że wspomniany korpus rurowy (1) ma fragment ściany wewnętrznej o powierzchni stożkowej (22), której przeciwstawia się, we wspomnianym położeniu zamkniętym wspomnianej główki elastycznej (13), komplementarny fragment (21) powierzchni stożkowej elementu wydrążonego (14) elastycznego członu uszczelniającego (3). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 2, znamienna tym, że wspomniany komplementarny fragment (21) powierzchni stożkowej elementu wydrążonego (14) elastycznego członu uszczelniającego (3) naciska na wspomniany wydrążony bolec (2), gdy wspomniana główka elastyczna (3) znajduje się we wspomnianym stanie 9 4. 5 10 5. 6. 15 7. 20 8. 9. 25 10. 30 11. 12. 35 13. 14. 40 15. 45 16. 50 17. zamkniętym, również przez działanie naprężenia wstępnego osiowego wspomnianego elementu wydrążonego (14). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 3, znamienna tym, że wspomniany wydrążony element (14) elastycznego członu uszczelniającego (3) ma, w pobliżu wspomnianej główki elastycznej (13) zewnętrzny fragment zatrzymujący (17), który we wspomnianym stanie nieodkształconym uszczelniania wspomnianej główki elastycznej (13) jest skierowany ku komplementarnej wewnętrznej powierzchni zatrzymującej (18) korpusu rurowego (1), przylegającej do wspomnianego końca wlotowego (4). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 4, znamienna tym, że wspomniany zewnętrzny fragment zatrzymujący (17) i wspomniana komplementarna wewnętrzna powierzchnia zatrzymująca (18) mają ukształtowanie stożkowe. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, znamienna tym, że wspomniana końcówka (9) wydrążonego bolca (2) ma wiele osiowych wypustek (10) oddalonych kątowo i ograniczających pomiędzy nimi kanały przepływowe (11), skierowane ku wspomnianej główce (13) elastycznego członu uszczelniającego (3). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 6, znamienna tym, że wspomniane wypustki (10) mają końcówki do wzajemnego oddziaływania (10a) z główką (13) elastycznego członu uszczelniającego (3), mające zasadniczo płaską konfigurację. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 6, znamienna tym, że wspomniane wypustki (10) mają końcówki do wzajemnego oddziaływania (10a) z główką (13) elastycznego członu uszczelniającego (3), mające zasadniczo zaokrągloną konfigurację. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 6, znamienna tym, że wspomniana główka elastyczna (13) jest wewnętrznie ukształtowana z osiowymi kanałami przepływowymi (30). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, znamienna tym, że wspomniany wydrążony element (14) elastycznego członu uszczelniającego (3) składa się z zasadniczo cylindrycznego niepofałdowanego korpusu. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 10, znamienna tym, że wspomniany zasadniczo cylindryczny niepofałdowany korpus (14) ma przekrój okrągły. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 10, znamienna tym, że wspomniany zasadniczo cylindryczny niepofałdowany korpus (14) ma przekrój eliptyczny. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 10, znamienna tym, że wspomniany zasadniczo cylindryczny niepofałdowany korpus (14) ma przekrój wielokątny. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, znamienna tym, że wspomniana wewnętrzna powierzchnia stykowa (23) elementu wydrążonego (14) elastycznego członu uszczelniającego (3) jest tak ukształtowana, żeby mogła być położona promieniowo na wspomnianym co najmniej jednym otworze bocznym (12) wydrążonego bolca (2) w jego stanie zamkniętym. Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 14, znamienna tym, że wspomniany wydrążony bolec (2) jest ukształtowany z zewnętrznym przewężeniem pierścieniowym (25) przy wspomnianym co najmniej jednym otworze bocznym (12). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 14, znamienna tym, że wspomniany wydrążony element (14) elastycznego członu uszczelniającego (3) ma pierścieniowe pogrubienie (20), tworzące wspomnianą wewnętrzną powierzchnię stykową (23). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, znamienna tym, że wspomniana wewnętrzna powierzchnia stykowa (26) elementu wydrążonego (14) elastycznego 10 5 18. 10 19. 15 20. 20 21. 22. 25 30 35 40 członu uszczelniającego (3) jest tak ukształtowana tak, żeby mogła być położona promieniowo na obszarze (27) wspomnianego wydrążonego bolca (2), znajdującym się pomiędzy wspomnianym co najmniej jednym otworem bocznym (12) i wspomnianą końcówką (9). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 17, znamienna tym, że wspomniany wydrążony bolec (2) ma zewnętrzne rozszerzenie pierścieniowe o powierzchni stożkowej (27) i wspomnianą wewnętrzną powierzchnię stykową elementu wydrążonego (14) elastycznego członu uszczelniającego (2), która jest uformowana przez wewnętrzną wypustkę pierścieniową (26, 28), mającą powierzchnię stożkową, komplementarną do tej powierzchni wspomnianego zewnętrznego rozszerzenia pierścieniowego (27). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, znamienna tym, że wspomniany koniec wlotowy (4) korpusu rurowego (1) ma cylindryczną powierzchnię wewnętrzną (5). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, w którym wspomniany koniec wylotowy korpusu rurowego (1) składa się z męskiego elementu połączenia typu Luer-Lock, znamienna tym, że wspomniany męski element (5, 7) połączenia typu Luer-Lock jest ukształtowany przynajmniej częściowo integralnie ze wspomnianym wydrążonym bolcem (2). Złączka zaworowa jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1, znamienna tym, że wspomniany wydrążony bolec (2) ma co najmniej dodatkowy boczny otwór (29) osiowo oddalony od wspomnianego co najmniej jednego otworu bocznego (12) po stronie wspomnianego końca wylotowego (6, 7) korpusu rurowego (1). Sposób przesyłania płynu z introduktora (S) płynu do złączki zaworowej, znamienny tym, że zapewnia się złączkę zaworową, jak zastrzeżono w zastrzeżeniach 1 do 21 i sprzęga się wspomniany introduktor (S) wewnątrz wspomnianego końca wejściowego (4) korpusu rurowego (1) złączki zaworowej, realizując następujące etapy: - przemieszcza się osiowo wspomnianą główkę elastyczną (13) ze wspomnianego stanu zamkniętego w kierunku wspomnianej końcówki (9) wydrążonego bolca (2) w wyniku osiowego ściskania wspomnianego wydrążonego elementu elastycznego (14) elastycznego członu uszczelniającego (3), podczas gdy wspomniana wewnętrzna powierzchnia stykowa (23; 26) przemieszcza się osiowo wzdłuż wspomnianego wydrążonego bolca (2), otwierając połączenie pomiędzy wspomnianym co najmniej jednym otworem bocznym (12) i wnętrzem wspomnianego wydrążonego elementu elastycznego (14), - dociska wspomnianą główkę elastyczną (13) do zamkniętej końcówki (9) wydrążonego bolca (2) w taki sposób, że wspomniana główka elastyczna (13) przyjmuje wspomnianą elastycznie odkształconą konfigurację, otwierając wspomnianą wstępnie wykonaną szczelinę (15) bez przejścia przez wspomnianą końcówkę (9) oraz otwierając połączenie pomiędzy wspomnianym introduktorem (S) i wspomnianym co najmniej jednym bocznym otworem (12) wydrążonego bolca (2). Uprawniony: Industrie Borla SpA Pełnomocnik: mgr inż. Irena Rachubik Rzecznik patentowy 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Grupy dyskusyjne