Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1775035 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1775035 T3


EP 1775035 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.10.2005 05022478.1 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1775035 T3 Int.Cl. B08B 15/02 (2006.01) F24C 15/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 31.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/35 EP 1775035 B1 Tytuł wynalazku: Samooczyszczająca się komora wyciągowa i system czyszczący dla komory wyciągowej (30) (43) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono: 18.04.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/16 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG, Böblingen, DE PL/EP 1775035 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: GERHARD HÖPFL, Geiersthal, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Teresa Szlagowska-Kiszko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 1 80P39045PL00 EP 1 775 035 B1 Opis [0001] Wynalazek istniejących 5 wyciągowej dotyczy urządzeń oraz służącego systemu komory do czyszczącego wyciągowej do rozbudowy dla komory odpowietrzania pomieszczeń zamkniętych, z takim systemem czyszczącym. [0002] W komorach wyciągowych, jak na przykład okapach gastronomicznych dochodzi z czasem do osadzania się zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz do smażenia lub inne 10 organiczne składniki powietrza odlotowego. Te zanieczyszczenia nie tylko są niehigieniczne, lecz prowadzą też do zwiększenia zagrożenia pożarowego we wnętrzu komory wyciągowej i dlatego muszą być regularnie usuwane. Wewnętrzne obszary komór wyciągowych są jednak często trudno dostępne i 15 tylko z trudem dają się oczyścić ręcznie bez ich demontażu. [0003] Znane są okapy gastronomiczne, w których przez wbudowane dysze rozpylające do wnętrza okapu gastronomicznego od czasu do czasu rozpylana jest gorąca woda jako środek czyszczący, 20 aby rozpuściła i zmyła zanieczyszczenia. Ten rodzaj czyszczenia jest jednak zwłaszcza w przypadku osadów zawierających tłuszcze mało efektywny. [0004] Z dokumentu US-A-4 753 218 znany jest system czyszczący dla zawierającej wentylator komory wyciągowej według części nieznamiennej zastrzeżenia 1. 25 [0005] Dlatego zaproponowanie zadaniem komory niniejszego wyciągowej z wynalazku wbudowanym jest systemem czyszczącym, w której możliwe będzie bardziej skuteczne czyszczenie. Oprócz tego należy zaproponować służący do rozbudowy istniejących urządzeń system czyszczący dla komór 30 wyciągowych, który umożliwi skuteczne czyszczenie. [0006] Rozwiązaniem tego zadania odnośnie do systemu czyszczącego są cechy zastrzeżenia 1 a odnośnie do komory wyciągowej cechy zastrzeżenia. Korzystne podano w zastrzeżeniach zależnych. ukształtowania 2 [0007] Komora wyciągowa, która służy do odpowietrzania pomieszczeń zamkniętych, ma przewód doprowadzający środka czyszczącego i co najmniej jedną zamocowaną we wnętrzu komory wyciągowej dyszę rozpylającą, która służy do spryskiwania 5 środkiem czyszczącym co najmniej jednego obszaru komory wyciągowej. Według wynalazku ta co najmniej jedna dysza rozpylająca jest za pośrednictwem przewodu doprowadzającego środka czyszczącego połączona z zespołem dozującym do dozowanego wprowadzania środka czyszczącego, który to zespół 10 zawiera otwór wlotowy dla korzystnie mikrobiologicznie czynnego środka czyszczącego. [0008] Dzięki temu można komorę wyciągową spryskać we wnętrzu mikrobiologicznie czynnym środkiem czyszczącym, który rozkłada osady organiczne i w ten sposób bez działania 15 mechanicznego usuwa je bez reszty. Dzięki celowej aplikacji kultur mikrobiologicznych do regularnego czyszczenia komory wyciągowej nie są potrzebne prace polegające na odsłanianiu i demontażu. [0009] 20 Zespół dozujący zawiera korzystnie pompę środka dozowanego. Dzięki temu środek czyszczący daje się łatwo dozować i można go w prosty sposób transportować z rezerwuaru środka czyszczącego do dyszy rozpylającej. [0010] Korzystnie mikrobiologicznie 25 przewidziany czynny środek jest kanister czyszczący, w na który to kanister wnika otwór wlotowy. Kanister na mikrobiologicznie czynny środek czyszczący łatwo można uzupełnić środkiem czyszczącym. [0011] Korzystnie napełnienia 30 do przewidziany wskazywania stanu jest wskaźnik środka stanu czyszczącego w kanistrze środka czyszczącego, dzięki któremu łatwo można monitorować stan napełnienia i w odpowiednim czasie może zostać wygenerowany alarm, zanim środek czyszczący wyczerpie się. [0012] 35 Korzystnie dysza rozpylająca wykonana jest w postaci dyszy mgłowej, która wytwarza drobno rozprowadzoną rozpylaną 3 mgłę. Drobno rozprowadzona rozpylana mgła zrasza równomiernie komorę wyciągową. Dzięki temu użycie mikrobiologicznego czynnego środka czyszczącego może być szczególnie skuteczne i oszczędne. 5 [0013] Dzięki programowalnemu zespołowi sterującemu komora wyciągowa może być czyszczona automatycznie w regularnych przedziałach czyszczenia, na przykład przed rozpoczęciem pracy albo po zakończeniu pracy. Dzięki sterowanemu zraszaniu komory wyciągowej środkiem czyszczącym zmniejsza się zużycie 10 środka czyszczącego, co zapewnia niższe koszty eksploatacji. [0014] Zespół dozujący, kanister środka czyszczącego i zespół sterujący są korzystnie umieszczone w zamkniętej, kompaktowej szafce sprzętowej. Dzięki temu można łatwo przestrzegać przepisów higieny obowiązujących w dziedzinie 15 kuchni przemysłowych. [0015] Celowo komora wyciągowa jest zaopatrzona w korzystnie automatyczny kurek opróżniający, który podłącza się do odpływu i który służy do odprowadzenia zbierającej się brudnej 20 wody. Dzięki temu zbierająca się w niewielkich ilościach brudna woda może zostać łatwo odprowadzona do znajdującego się w miejscu montażu kanału ściekowego. [0016] W korzystnej postaci wykonania komora wyciągowa wykonana jest w postaci okapu gastronomicznego połączonego z kanałem wyciągowym i zawiera separator aerozoli. Dysza środka 25 natryskowego separator jest usytuowana aerozoli gastronomicznego są i tak, że przestrzeń równomiernie kanał wyciągowy, wyciągowa zraszane okapu środkiem czyszczącym. [0017] 30 Dysza rozpylająca oraz usytuowany wewnątrz komory wyciągowej odcinek przewodu doprowadzającego środka czyszczącego są korzystnie wykonane ze stali chromoniklowej. Dzięki temu są szczególnie łatwe do czyszczenia i nie stanowią punktu zapalnego wewnątrz komory wyciągowej. [0018] 35 Dla łatwej obsługi okap gastronomiczny ma wpuszczony w korpus okapu niskonapięciowy pulpit obsługowy. Za pomocą 4 pulpitu obsługowego można dobrze monitorować cykle czyszczenia. [0019] został 5 Według kolejnego aspektu wynalazku zaproponowany system czyszczenia, który może być zamontowany w zainstalowanych komorach wyciągowych. Zawiera on przewód doprowadzający środka czyszczącego i co najmniej jedną dyszę rozpylającą, która zamocowana jest we wnętrzu komory wyciągowej po to, by spryskiwała środkiem czyszczącym co najmniej jeden obszar komory wyciągowej. Z tą co najmniej jedną 10 dyszą rozpylającą, za pośrednictwem przewodu doprowadzającego środka czyszczącego połączony jest zespół dozujący, który służy do dozowanego wprowadzania środka czyszczącego i który zawiera otwór wlotowy dla mikrobiologicznie czynnego środka czyszczącego. 15 [0020] Poniżej, na podstawie rysunków zostanie bliżej objaśniony jeden przykład wykonania wynalazku. Figury pokazują: figura 1 schematyczny widok od przodu okapu gastronomicznego w przekroju i 20 figura 2 schematyczny widok z boku okapu gastronomicznego w przekroju. [0021] Na figurze 1 przedstawiony jest zainstalowany w kuchni przemysłowej okap gastronomiczny 20 w schematycznym przekroju wzdłużnym. Okap gastronomiczny 20 zamocowany jest 25 nad stanowiskiem gotowania 10, aby odprowadzał z kuchni opary powstające podczas gotowania. W tym celu jest on podłączony do zaopatrzonego w wentylator kanału wyciągowego 21, który prowadzi do atmosfery zewnętrznej (oznaczone strzałką). [0022] 30 dysze Wewnątrz okapu gastronomicznego zamocowane są dwie rozpylające 25, które przyłączone są do przewodu doprowadzającego 24 środka czyszczącego. Przez te dysze rozpylające 24 do przestrzeni wyciągowej okapu gastronomicznego może być rozpylany mikrobiologicznie czynny środek czyszczący. 5 [0023] Mikrobiologicznie czynne środki czyszczące są znane jako takie. Zawierają one szczególne mikroorganizmy, takie jak bakterie i inne mikrokultury, które są w stanie rozkładać zanieczyszczenia organiczne, takie jak osady zawierające 5 tłuszcze i oleje, na wodę i dwutlenek węgla. Mikrobiologicznie aktywne środki czyszczące są nieszkodliwe i stanowią metodę czyszczenia szczególnie przyjazną dla środowiska. Zawarte w nich mikroorganizmy nie obciążają środowiska, lecz wyświadczają kolejne pożyteczne przysługi w oczyszczalniach 10 i wodach. Oprócz tego takie środki czyszczące są przyjazne dla materiałów i nie powodują korozji albo łamliwości materiału i/lub uszczelek. Przykładem takiego środka czyszczącego, który może być stosowany z opisanym okapem gastronomicznym, jest produkt ?Microclean Hood? firmy WT-Cleancorp. 15 [0024] Do przewodu doprowadzającego 24 środka czyszczącego przyłączony jest zespół dozujący 32, które dawkowany środek czyszczący pompuje do dysz rozpylających 25. Przez przewód ssawny 34 zespół dozujący 32 połączony jest z kanistrem 33 środka 20 czyszczącego. W przykładzie wykonania urządzenie dozujące zawiera pompę dozującą. Przez przewód ssawny 34, który wnika do kanistra 33 środka czyszczącego, pompuje ona pod ciśnieniem niewielkie ilości środka czyszczącego do obu dysz rozpylających 25. Pompa dozująca pompuje około 5 ml środka czyszczącego 25 na m2 czyszczonej powierzchni okapu gastronomicznego. [0025] Zamiast pompy dozującej urządzenie dozujące 32 może być zrealizowane też przy użyciu zaworu dozującego i sprężarki, która trwale utrzymuje pod ciśnieniem zbiornik 33 środka czyszczącego, tak że podczas krótkotrwałego otwarcia 30 zaworu dozującego przewidziana ilość środka czyszczącego podnosi się pod ciśnieniem ze zbiornika 33 środka czyszczącego do przewodu doprowadzającego 24 środka czyszczącego aż do dysz rozpylających 25. [0026] 35 Kanister 33 środka czyszczącego może być albo zamontowany na stałe i może być przewidziany do zewnętrznego 6 ponownego napełniania, albo można zastosować standardowy kanister jednorazowego użytku dostarczany przez producenta mikrobiologicznie czynnego środka czyszczącego, do którego wtedy po prostu wkłada się koniec węża przewodu ssawnego 34. 5 [0027] Dysze rozpylające 25 wykonane są w postacie dysz mgłowych, tak że pompowany pod ciśnieniem środek czyszczący jest drobno rozpylany na mgłę i okap gastronomiczny 20 jest równomiernie zraszany wewnątrz. [0028] 10 Na okapie gastronomicznym 20 zamocowany jest kurek opróżniający 22, który przez odprowadzenie 23 prowadzi do odpływu 15 na miejscu montażu. Przez kurek opróżniający 22 zbierająca się w niewielkich ilościach brudna woda i nadmiar środka czyszczącego, który gromadzi się w rynience zbiorczej na 15 dolnej krawędzi okapu gastronomicznego, mogą zostać odprowadzone do odpływu. Korzystnie, zawór opróżniający jest zautomatyzowany, dlatego zbierające się ilości cieczy są regularnie odprowadzane w sposób automatyczny. [0029] Według wynalazku przewidziany jest programowalny zespół sterujący 35. Zespół sterujący 35 dba o to, by 20 czyszczenie okapu gastronomicznego 20 przebiegało w sposób w pełni automatyczny. W tym celu o wstępnie zaprogramowanych porach aktywuje on zespół dozujący. W ten sposób można ustalić interwały czyszczenia przebiegające we wstępnie zaprogramowanych cyklach czasowych, na przykład codziennie po 25 zakończeniu pracy albo przed rozpoczęciem pracy. Ponadto niezbędne jest, by po spryskaniu okap kuchenny pracował jeszcze przez około 5 minut, aby odessany został nadmiar mgły środka czyszczącego. To również jest sterowane przez zespół sterujący 35 przez to, że wentylator okapu gastronomicznego 30 jest w sposób wymuszony włączany podczas każdego czyszczenia. [0030] Dodatkowo w korpusie okapu gastronomicznego 20 zamontowany jest jeszcze niskonapięciowy pulpit obsługowy 28. Oprócz łatwej obsługi za pośrednictwem odpowiednich przycisków manipulacyjnych umożliwia on ciągłe monitorowanie 35 cykli czyszczenia i wskazuje ewentualne nieprawidłowości w 7 działaniu. Ponadto zawiera on wskaźnik napełnienia kanistra 33 środków czyszczących i generuje sygnał alarmu, kiedy kończy się środek czyszczący. [0031] 5 Zespół dozujący, zbiornik środka czyszczącego i zespół sterujący umieszczone są w kompaktowej i higienicznej szafce sprzętowej ze wspólnym przyłączeniem 36 do sieci elektrycznej. Przewód doprowadzający 24 środka czyszczącego między 10 okapem gastronomicznym a elastycznym przewodem giętkim, najprostsze układanie. Wewnątrz przewód doprowadzający 24 szafką sprzętową jest który umożliwia jak okapu środka gastronomicznego czyszczącego i dysze rozpylające 25 wykonane są ze stali szlachetnej, na przykład stali chromoniklowej, aby można było uzyskać dobre wyniki czyszczenia i uniknąć groźby pożaru. 15 [0032] Na figurze przekrój poprzeczny 2 przedstawiony przez okap jest schematyczny gastronomiczny 20. Okap gastronomiczny posiada separator 26 aerozoli, za którym w odległości około 50 cm usytuowane są dysze rozpylające 25. Dodatkowo w okapie gastronomicznym wbudowane jest urządzenie 20 oświetlające 27. [0033] do Separator aerozoli jest filtrem trwałym, który służy wychwytywania cząstek tłuszczu i brudu zawartych w odciągniętych oparach. W przykładzie wykonania składa się on z przeplecionych labiryntowo blach prowadzących ze stali 25 szlachetnej i usytuowanego za nimi filtra z siatki ze stali szlachetnej. Na zimnym metalu skraplają się pary tłuszczów a cząstki brudu przyczepiają się do dużej powierzchni. [0034] Oczywiście, w okapie gastronomicznym można też użyć innych rodzajów filtrów, jak na przykład filtrów z węglem 30 aktywnym. [0035] W wyniku regularnego spryskiwania separatora 26 aerozoli mikrobiologicznie czynnym środkiem czyszczącym skutecznie rozkładane i usuwane są oddzielnie cząstki tłuszczu i brudu. Separator aerozoli może w ten sposób przez długie 35 okresy pracować prawie bez konserwacji. W codziennym użyciu 8 w kuchniach przemysłowych zalecane jest jedynie, by co 14 dni wymyć dodatkowo filtr ciepłą wodą. [0036] Dzięki strukturze modułowej łatwo można dodatkowo łatwo wyposażyć w system czyszczący istniejące już okapy 5 gastronomiczne. W tym celu wewnątrz okapu instaluje się jedynie przewód doprowadzający ze stali szlachetnej z dyszami rozpylającymi, a przez elastyczny przewód doprowadzający przyłącza się zewnętrzną szafkę sprzętową z niezbędnymi do pracy 10 zintegrowanymi i regulacyjnymi, pompą urządzeniami dozującą i sterującymi zbiornikiem środka czyszczącego. [0037] System czyszczący może być instalowany nie tylko w okapach gastronomicznych, lecz nadaje się do wszystkich rodzajów używanych przemysłowo komór wyciągowych, jak na 15 przykład okapy nad ladami, okapy nad grillami, okapy trapezowe lub kanały trapezowe. Südluft Systemtechnik GmbH & Co.KG Pełnomocnik: 20 9 Zastrzeżenia patentowe 1. System czyszczący dla zawierającej wentylator komory wyciągowej (20) z a) przewodem doprowadzającym (24) środka czyszczącego 5 i co najmniej jedną zamocowaną we wnętrzu komory wyciągowej (20) dyszą rozpylającą (25) do spryskiwania środkiem czyszczącym co najmniej jednego obszaru komory wyciągowej (25); b) zespołem dozującym (32), który z tą co najmniej jedną 10 dyszą rozpylającą (25) połączony jest za pośrednictwem przewodu doprowadzającego (24) środka czyszczącego do dozowanego wprowadzania środka czyszczącego, który to zespół zawiera otwór wlotowy (34) dla mikrobiologicznie aktywnego środka czyszczącego; c) programowalnym zespołem sterującym (35) do 15 aktywacji zespołu dozującego (32); znamienny tym, że d) zespół sterujący (35) jest tak zaprogramowany, by podczas przedziałów czyszczenia przebiegających we wstępnie 20 aktywował zaprogramowanych zespół dozujący przedziałach (32), czasowych podczas każdego czyszczenia w sposób wymuszony włączał wentylator komory wyciągowej (20) a po czyszczeniu pozostawiał go włączonym jeszcze przez około 5 minut. 25 2. System czyszczący według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że zespół dozujący (32) zawiera pompę środka dozowanego. 3. System czyszczący według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że otwór wlotowy (34) wnika do kanistra (33) środka czyszczącego 30 na korzystnie mikrobiologicznie czynny środek czyszczący. 4. System czyszczący według zastrzeżenia 3, znamienny wskaźnikiem stanu napełnienia do wskazania stanu środka czyszczącego w kanistrze (33) środka czyszczącego. 10 5. System czyszczący według jednego z zastrzeżeń od 1 do 4, znamienny tym, że co najmniej jedna dysza rozpylająca (25) wykonana jest w postaci dyszy mgłowej do wytwarzania drobno rozprowadzonej rozpylanej mgły. 5 6. System czyszczący zastrzeżeń, według znamienny tym, jednego z poprzednich że zespół dozujący (32), kanister (33) środka czyszczącego i zespół sterujący (35) są umieszczone w zamkniętej szafce sprzętowej (30). 7. 10 System czyszczący według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny kurkiem opróżniającym (22), który dla odprowadzania zbierającej się brudnej wody może być podłączony do odpływu (15). 8. System czyszczący według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że co najmniej jedna dysza rozpylająca 15 (25) oraz umieszczany wewnątrz komory wyciągowej odcinek przewodu doprowadzającego (24) środka czyszczącego wykonane są ze stali chromoniklowej. 9. Komora odciągowa do odpowietrzania pomieszczeń zamkniętych, znamienna tym, że zawiera system czyszczący 20 według jednego z poprzednich zastrzeżeń. Südluft Systemtechnik GmbH & Co.KG Pełnomocnik:Grupy dyskusyjne