Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1782722 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1782722 T3


EP 1782722 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.10.2006 06291605.1 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1782722 T3 Int.Cl. A47K 10/32 (2006.01) A47K 10/38 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 20.04.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/16 EP 1782722 B1 Tytuł wynalazku: System dozowania papieru w rolce bezrdzeniowej, sposób wytwarzania takiej rolki, i rolka papieru (30) (43) Pierwszeństwo: 04.11.2005 FR 0553353 Zgłoszenie ogłoszono: 09.05.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/19 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen, FR PL/EP 1782722 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: GILLES CATTACIN, Colmar, FR NICOLAS POMMIER, Colmar, FR JEAN-LOUIS NEVEU, Colmar, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Elżbieta Słomczyńska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 1 41P38135PL00 EP 1 782 722 B1 System dozowania papieru w rolce bezrdzeniowej, sposób wytwarzania takiej rolki, i rolka papieru 5 Opis [0001] Wynalazek dotyczy systemu dozowania wstęgi produktu wchłaniającego w rolce bezrdzeniowej, sposobu 10 wytwarzania rolki zastosowana w bezrdzeniowej, takim systemie która może dozowania i być rolki bezrdzeniowej utworzonej z nawiniętej wstęgi produktu wchłaniającego. [0002] Wynalazek dozowania 15 wstęgi dotyczy w produktu szczególności wchłaniającego systemu w rolce bezrdzeniowej, zawierającego: - rolkę, utworzoną z wchłaniającego, nawiniętej o wstęgi kształcie produktu zasadniczo cylindrycznym i odgraniczoną osiowo przez pierwszą stronę boczną i drugą stronę boczną przeciwległą osiowo; 20 - dozownik do dozowania produktu wchłaniającego przez obrót rolki wokół osi, który zawiera korpus i środki do utrzymywania i prowadzenia w obrocie rolki w stosunku do korpusu, przy czym środki do 25 utrzymywania zawierają ustawiania pierwszym środku 30 i prowadzenia pierwszy mogący element być gnieździe pierwszej w do obrocie prowadzenia umieszczony komplementarnym strony rolki skojarzonej i osiowo w ułożonym w z i rolką zawierający drugi element utrzymujący mogący być umieszczony osiowo w drugim gnieździe komplementarnym ułożonym w środku drugiej strony 2 skojarzonej z rolką, przy czym dozownik zawiera pokrywę, która jest zamontowana ruchomo w stosunku do korpusu, pomiędzy położeniem otwartym w celu umieszczenia rolki a położeniem zamkniętym podczas 5 używania rolki i która utrzymuje wspomniany element do prowadzenia i ustawiania. [0003] Znane są liczne przykłady systemów dozujących tego typu. [0004] 10 Dotyczy to w większości systemów, które umożliwiają dozowanie papieru do użytku jednorazowego, zwłaszcza w ogólnodostępnych i zbiorowych toaletach, znanego pod nazwą wycierania, papieru ręczników higienicznego, papierowych rolki lub do rolki do wycierania rąk. 15 [0005] Dokument US system dozowania 2004/0129825 zgodny z A1 rozpowszechnia częścią przedznamienną zastrzeżenia 1. Dokument US 6,070,821 A rozpowszechnia sposób wytwarzania zastrzeżenia 20 zgodny 10. z częścią Dokument przedznamienną US 6,502,781 B1 rozpowszechnia rolkę zgodną z częścią przedznamienną zastrzeżenia 11. [0006] Aby niektórzy zapewnić jakość producenci dozowanego rozwinęli produktu, systemy zwane ?jednorodzajowymi?, które mogą przyjmować tylko jeden 25 typ produktu lub rodzinę określonych produktów. [0007] Istnieją różne sposoby do spowodowania jednorodzajowości systemu. [0008] Stan techniki obejmuje zwłaszcza końcówki z tworzywa sztucznego o specjalnym kształcie, które są 30 umieszczane produkt na jest wspornikami przykład wewnątrz nawinięty umieszczonymi i które w rdzenia, na który współpracują dozowniku. Bez ze tych 3 końcówek rolka nie może być umieszczona lub nie może być używana prawidłowo. [0009] Główna wada urządzenia tego typu jest natury ekonomicznej: 5 trzeba wytwarzać dodatkowe elementy, które nie mają zasadniczego znaczenia dla użytkownika systemu i które będą niezdatne do użytku po skończeniu rolki. Te części z tworzywa sztucznego powodują zatem dodatkowy koszt i dodatkowe odpadki po skończeniu rolki. 10 [0010] Znane są również rolki mające boki, z których każdy wyposażony jest w rowek współpracujący ze specjalnym wspornikiem: rolka bez rowka nie może być utrzymywana w dozowniku lub też drzwiczki tego dozownika nie mogą się domknąć, z powodu wymiaru rolki 15 bez rowka innego w porównaniu z rolką z rowkami. [0011] Ten typ systemu jest skuteczny, ale wytwarzanie tych otworów wymaga skomplikowanych urządzeń do obróbki rolki. [0012] 20 Aby proponuje zaradzić ekonomiczny tym niedogodnościom środek umożliwiający wynalazek uzyskanie ?jednorodzajowości? pary ?dozownik, rolka papieru? bez dodawania do rolki dodatkowych elementów. [0013] W tym celu, wynalazek proponuje system dozowania taki jak określony w zastrzeżeniu 1. 25 [0014] Według innych cech charakterystycznych wynalazku: - pokrywa jest zamontowana obrotowo w stosunku do korpusu wokół osi poprzecznej i prostopadłej do osi obrotu rolki; 30 - pierwsze gniazdo skojarzone z sekcją obrotową o zmniejszającym się przekroju pierwszego elementu do prowadzenia i ustawiania rozciąga się osiowo w 4 rolce od pierwszej strony, na długości osiowej mniejszej lub równej połowie długości osiowej rolki; - pierwsze gniazdo skojarzone z sekcją obrotową o zmniejszającym się przekroju rozciąga się osiowo 5 w rolce na długości osiowej mniejszej lub równej jednej trzeciej długości osiowej rolki; - maksymalna średnica pierwszego gniazda skojarzonego z sekcją obrotową o zmniejszającym się 10 przekroju średnicy jest nowej mniejsza rolki. lub równa maksymalna połowie średnica pierwszego gniazda skojarzonego z sekcją obrotową o zmniejszającym się przekroju jest mniejsza lub równa jednej trzeciej średnicy nowej rolki; 15 - wspomniana sekcja pierwszego elementu do prowadzenia i ustawiania jest sekcją stożkową lub w kształcie stożka ściętego; - wspomniana sekcja prowadzenia i pierwszego ustawiania ma elementu do wierzchołek o zaokrąglonym kształcie; i 20 - rolka zawiera gniazdo, które przecina wspomnianą rolkę na wylot, od pierwszej strony bocznej do drugiej strony bocznej wspomnianej rolki. [0015] Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania 25 takiego, jak określony w zastrzeżeniu 10. [0016] Wynalazek dotyczy również rolki takiej, jak określona w zastrzeżeniu 11. [0017] Inne cechy charakterystyczne i zalety będą widoczne 30 na podstawie lektury następującego szczegółowego opisu dla zrozumienia którego załączono rysunki, na których: 5 - figura 1 jest przekrojem podłużnym systemu dozowania według wynalazku; - figura 2a jest widokiem w perspektywie rolki papieru według wynalazku przedstawiającym pierwszy bok 5 zawierający gniazdo zgodne ze sposobem wykonania wynalazku; - figura 2b jest widokiem identycznym z figurą 2a przedstawiającym drugi bok rolki według wynalazku; - figura 3 dozowania 10 jest przekrojem zawierającego podłużnym rolkę systemu według stanu techniki. [0018] W następującym nieograniczającego opisie, przykładu, podanym składniki tytułem identyczne, analogiczne lub podobne będą oznaczone takimi samymi 15 odnośnikami. [0019] W opisie i w zastrzeżeniach tytułem nieograniczającego pionową, podłużną i przyjmuje przykładu, poprzeczną według się, orientacje orientacji trójścianu L, V, T wskazanego na figurach. 20 [0020] Na figurze 1 przedstawiono system 10 dozowania produktu wchłaniającego zwiniętego wokół gniazda 24 w rolkę 14 bezrdzeniową według wynalazku. [0021] Produkt wchłaniający jest tu rolką 14 wstęgi papieru 12, przedstawioną na figurach 2a i 2b, takiego 25 jak papier higieniczny, o kształcie cylindrycznym, odgraniczoną osiowo przez pierwszą stronę boczną 16a i drugą stronę boczną 16b przeciwległymi do siebie. [0022] Gniazdo 24 przecina rolkę 14 na wylot i zawiera pierwsze gniazdo 24a i drugie gniazdo 24b dochodzące 30 odpowiednio do stron 16a i 16b rolki 14. [0023] System 10 dozowania zawiera ponadto dozownik 18 do dozowania papieru 12 z rolki 14. Dozowanie papieru 6 12 wykonywane jest przez obrót rolki 14 wzdłuż osi A zasadniczo podłużnej. [0024] W tym celu, dozownik zawiera korpus 20, który, korzystnie, 5 zamocowany jest sztywno do ściany (nie przedstawionej). [0025] Dozownik 18 zawiera pokrywę 28 zamontowaną ruchomo w stosunku do korpusu 20 za pomocą środków obrotowych 30, które składają się z połączenia obrotowego o osi B, na przykład typu przegubu. W ten 10 sposób, pokrywa 28 może otwierać się i zamykać dzięki ruchowi obrotowemu wokół osi B poprzecznej i prostopadłej do osi A obrotu rolki 14. [0026] 15 Dzięki temu, położenie otwarte położenie zamknięte pokrywa w celu w 28 może umieszczenia celu przyjmować rolki dozowania 14 papieru i 12, przedstawione na figurze 1. [0027] Tytułem nieograniczającego przykładu, korpus 20 i pokrywa 28 mogą być jednym elementem, w tym przypadku korpus 20 i pokrywa 28 byłyby połączone ze sobą, na 20 przykład, częścią elastyczną mogącą zapewnić otwarcie pokrywy 28 w stosunku do korpusu 20. [0028] W znany sposób, dozownik 18 zawiera środki 22 do utrzymywania i prowadzenia w obrocie rolki 14. [0029] 25 Jak przedstawiono dokładniej na figurze 1, środki 22 do utrzymywania i prowadzenia w obrocie rolki 14 zawierają ustawiania, pierwszym pierwszy który element może gnieździe 24a być o 22a do prowadzenia umieszczony kształcie osiowo i w komplementarnym ułożonym w środku pierwszej strony 16a skojarzonego z 30 rolką 14. Środki 22 zawierają drugi element utrzymujący 22b, który może być umieszczony osiowo w drugim gnieździe 24b komplementarnym ułożonym w środku drugiej strony 16b skojarzonego z rolką 14. 7 [0030] Według wynalazku, pierwszy element 22a do prowadzenia i ustawiania zawiera sekcję 26 obrotową o przekroju zmniejszającym się do wewnątrz dozownika 18, która może być umieszczona osiowo w pierwszym gnieździe 5 24a skojarzonym z rolką 14. [0031] Według korzystnego sposobu wykonania, sekcja obrotowa 26 o przekroju zmniejszającym się do wewnątrz dozownika 18 ma kształt zasadniczo stożkowy i rozciąga się 10 osiowo od pierwszej gnieździe 24a położeniu zamkniętym, równej rolki jednej strony 14, kiedy na 16a pokrywa długości trzeciej w l1 długości pierwszym 28 jest mniejszej osiowej l2 w lub lub szerokości rolki 14. [0032] 15 Ponadto, stożkowa sekcja obrotowa 26 jest ustawiona w stosunku do pokrywy 28 w taki sposób, że kiedy ta pokrywa jest w położeniu zamkniętym, stożkowa sekcja obrotowa 26 ułożona jest w pierwszym gnieździe 24a współosiowo do rolki 14. [0033] 20 Ponadto wierzchołek 46 sekcja o obrotowa zaokrąglonym 26 ma na kształcie końcówce bez ostrego kąta. Korzystnie, zaokrąglony kształt wierzchołka 46 zapobiega uszkodzeniu wstęgi produktu wchłaniającego 12 rolki 14 w styku z sekcją obrotową 26. [0034] 25 środku Pierwsze pierwszej gniazdo 24a, strony 16a które ma jest ułożone kształt w mogący współpracować ze stożkową sekcją obrotową 26. Tak więc, pierwsze gniazdo 24a ma tu kształt stożkowy i ma kąt a2 obrotu w stosunku do osi A zasadniczo identyczny do kąta a1 obrotu stożkowej sekcji obrotowej 26 w stosunku 30 do osi A. [0035] Tytułem wskazania, optymalny kąt a1 może być zawarty pomiędzy 30° a 55°. 8 [0036] Korzystnie, pierwsze gniazdo 24a ma maksymalną średnicę d1 mniejszą lub równą jednej trzeciej średnicy d2 nowej rolki 14. [0037] 5 Drugi ?harpuna?, element znanego utrzymujący ze stanu 22b techniki jest i ma typu kształt ogólnie cylindryczny. [0038] Na pierwszej końcówce, drugi element utrzymujący 22b zawiera część zaczepową 32, która jest ułożona w drugim 10 gnieździe 24b, przedstawionym na figurze 2b, drugiej strony 16b rolki 14 w sposób współosiowy z rolką 14. [0039] Część zaczepowa 32 zawiera elementy 34 wystające promieniowo, jak żeberka 34, które ułożone są w kierunku zasadniczo ukośnym w stosunku do osi podłużnej 15 A rolki 14, przeciwstawiają w taki się sposób, że cofnięciu żeberka drugiego 34 elementu utrzymującego 22b kiedy ten element jest zagłębiony w rolce 14, tak jak przedstawiono, na przykład, na figurze 1. 20 [0040] Żeberka 34 są korzystnie swobodne w obrocie wzdłuż osi A w stosunku do części zaczepowej 32, a część 32 jest nieruchoma w stosunku do korpusu 20. 25 [0041] Ponadto, część ukośne 36, ułatwić aby zaczepowa wsunięcie 32 zawiera drugiego ścięcie elementu utrzymującego 22b w rolkę 14. [0042] Część zaczepowa 32 drugiego elementu utrzymującego 22b ma korzystnie długość osiową l3 równą lub mniejszą od jednej trzeciej długości osiowej l2 rolki 14. 30 [0043] Na drugiej końcówce, drugi element utrzymujący 22b zawiera część 38 zamocowaną w wytoczonym otworze 40 korpusu 20 wzdłuż osi podłużnej A rolki 14. 9 [0044] Ponadto, drugi element utrzymujący 22b zawiera występ 42, który współpracuje z pierścieniowym gniazdem 44 wytoczonego uniemożliwić 5 drugiego otworu 40 korpusu przemieszczenie elementu 20, osiowe utrzymującego tak, wzdłuż 22b na aby osi A zewnątrz dozownika 18. [0045] Takie rozwiązanie umożliwia łatwe ułożenie i ustawienie rolki 14 w dozowniku 18. [0046] Korzystnie, stożkowy kształt sekcji obrotowej 26 10 umożliwia pokrywy samośrodkowanie 28, zapewniając rolki w 14 ten w stosunku sposób do uzyskanie ?jednorodzajowości? systemu. [0047] Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania rolki 14. 15 [0048] Sposób wytwarzania rolki 14 obejmuje etap, podczas którego odkształca się osiowo bok rolki 14, tu pierwszy bok 16a, aby uformować pierwsze gniazdo 24a za pomocą narzędzia (nie przedstawionego) obejmowanego o kształcie na przykład stożka ściętego poruszanego przez 20 maszynę typu prasy, dokonując zgniecenia warstw papieru 12 w środku pierwszej strony 16a rolki 14, tak, że pierwsze gniazdo 24a może współpracować ze stożkową sekcją obrotową 26 pierwszego elementu utrzymującego 22a. 25 [0049] Tytułem wskazania, uformowane w ten sposób pierwsze gniazdo 24a może mieć maksymalną głębokość p1 równą jednej trzeciej długości osiowej l2 rolki 14, i korzystnie równą jednej piątej tej długości l2 tak, aby zbytnio nie deformować rolki 14. Z tego samego powodu, 30 maksymalna średnica d1 pierwszego gniazda 24a jest mniejsza od połowy średnicy d2 rolki 14 i korzystnie mniejsza lub równa wspomnianej rolki 14. jednej trzeciej średnicy d2 10 [0050] Zbieżność pierwszego gniazda 24a wykonanego w ten sposób nie narusza właściwości użytkowych listków papieru 12 tworzących rolkę 14. [0051] 5 Według utrzymujący identyczny prowadzenia wariantu 22b z i ma wykonania, kształt kształtem drugi stożkowy pierwszego ustawiania, element zasadniczo elementu ewentualnie o 22a różnych wymiarach. [0052] Według tego wariantu wykonania, rolka 14 zawiera 10 gniazdo 24a i 24b o kształcie stożkowym w każdej ze swoich stron odpowiednio 16a i 16b. [0053] W prowadzenia ten sposób, i ustawiania, pierwszy na element przykład o 22a do kształcie stożkowym, uniemożliwia rolce nie mającej gniazda 24a o 15 dostosowanym kształcie zastosowanie w systemie 10. [0054] Jak przedstawiono na figurze 3, standardowa rolka 14 o długości osiowej l2 identyczna z rolką 14 według wynalazku, tytułem wskazania około 95 mm, bez odkształcenia lub gniazda 24a, może być utrzymywana na 20 miejscu wewnątrz dozownika 18. [0055] Za to, jej właściwe odwijanie będzie utrudnione, ponieważ pokrywa 28 dozownika 18 nie będzie mogła być zamknięta z powodu występu utworzonego przez stożkową sekcję obrotową 26, która będzie stanowić przeszkodę 25 przy jej zamykaniu. W danym przypadku, jeśli pokrywa 28 zostałaby zamknięta, właściwe odwijanie rolki 14 byłoby utrudnione przez występowanie zbyt dużej siły tarcia pomiędzy rolką 14 a stożkową sekcją obrotową 26. [0056] Ponadto, stożkowy kształt pierwszego elementu 30 22a do prowadzenia i ustawiania ułatwia prowadzenie i ustawianie rolki 14 w stosunku do pokrywy 28, kiedy ta pokrywa przechodzi z położenia otwartego do położenia zamkniętego. 11 [0057] Ponadto, stożkowy kształt pierwszego elementu 22a do prowadzenia pomaga w ustawianiu rolki 14 o odpowiednim kształcie jeśli drugi element utrzymujący 22b jest źle ustawiony, lub nawet nie jest umieszczony. 5 [0058] Bez wychodzenia z ram wynalazku, środki 22 do utrzymywania i prowadzenia w obrocie rolki 14 mogą stanowić część elementu strukturalnego niezwiązanego w sposób stały z korpusem 20 dozownika 18. 10 SCA TISSUE FRANCE Pełnomocnik: 12 41P38135PL00 EP 1 782 722 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. System (10) dozowania wchłaniającego (12) w wstęgi rolce (14) produktu bezrdzeniowej, zawierający: - rolkę (14), produktu utworzoną z wchłaniającego nawiniętej (12), o wstęgi kształcie zasadniczo cylindrycznym i odgraniczoną osiowo przez pierwszą stronę boczną (16a) i drugą stronę boczną (16b) przeciwległą osiowo; - dozownik (18) wchłaniającego wokół osi środki (12) (A), (22) do przez który do dozowania obrót zawiera utrzymywania produktu rolki korpus i (14) (20) i prowadzenia w obrocie rolki (14) w stosunku do korpusu (20), przy czym środki prowadzenia pierwszy w (22) obrocie element do rolki (22a) do ustawiania mogący pierwszym gnieździe (24a) środku pierwszej ułożonym w skojarzonej element z rolką (22b) umieszczony (16b) w (14) (14) prowadzenia ułożonym skojarzonej w z osiowo i w komplementarnym i drugim i zawierają umieszczony utrzymujący osiowo komplementarnym strony być utrzymywania strony (16a) zawierają drugi mogący być gnieździe (24b) środku rolką drugiej (14), przy czym dozownik (18) zawiera pokrywę (28), która jest zamontowana ruchomo w stosunku do korpusu (20), pomiędzy położeniem otwartym w celu umieszczenia rolki (14) a położeniem zamkniętym 13 podczas używania rolki (14) i która utrzymuje wspomniany element (22a) do prowadzenia i ustawiania, w którym co najmniej pierwszy element (22a) do prowadzenia i ustawiania zawiera sekcję obrotową (26) o przekroju zmniejszającym się do wewnątrz dozownika (18), która może być umieszczona osiowo w pierwszym gnieździe (24a) skojarzonym z rolką (14), przy czym wspomniany system (10) dozowania jest znamienny tym, że wspomniana rolka (14) zawiera wspomniane pierwsze i drugie gniazdo (24a,24b) komplementarne przed montażem wspomnianej rolki (14) we wspomnianym dozowniku (18) i tym, że pierwsze gniazdo komplementarne (24a) ułożone w środku pierwszej strony (16a) skojarzonej z rolką (14) ma, przed montażem rolki, kształt obrotowy o przekroju zmniejszającym się do wewnątrz rolki (14). 2. System (10) wchłaniającego dozowania (12) w wstęgi rolce (14) produktu bezrdzeniowej według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że pokrywa (28) jest korpusu zamontowana (20) wokół obrotowo osi w (B) stosunku do poprzecznej i prostopadłej do osi (A) obrotu rolki (14). 3. System (10) wchłaniającego według dozowania (12) któregokolwiek w wstęgi rolce z (14) poprzednich produktu bezrdzeniowej zastrzeżeń, znamienny tym, że pierwsze gniazdo (24a) skojarzone z sekcją obrotową (26) o zmniejszającym się przekroju pierwszego elementu (22a) do prowadzenia i ustawiania rozciąga się osiowo w rolce (14) od 14 pierwszej strony (16a) na długości osiowej (11) mniejszej lub równej połowie długości osiowej (12) rolki (14). 4. System (10) wchłaniającego dozowania (12) w wstęgi rolce (14) produktu bezrdzeniowej według zastrzeżenia 3, znamienny tym, że pierwsze gniazdo (24a) skojarzone z sekcją obrotową (26) o zmniejszającym się przekroju rozciąga się osiowo w rolce (14) na długości osiowej (11) mniejszej lub równej jednej trzeciej długości osiowej (12) rolki (14). 5. System (10) dozowania wstęgi produktu wchłaniającego (12) w rolce bezrdzeniowej według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że maksymalna średnica (d1) pierwszego gniazda (24a) skojarzonego zmniejszającym się z sekcją przekroju obrotową jest (26) mniejsza o lub równa połowie średnicy (d2) nowej rolki (14). 6. System (10) wchłaniającego dozowania (12) w wstęgi rolce (14) produktu bezrdzeniowej według zastrzeżenia 5, znamienny tym, że maksymalna średnica (d1) pierwszego gniazda (24a) skojarzonego z sekcją obrotową (26) o zmniejszającym się przekroju jest mniejsza lub równa jednej trzeciej średnicy (d2) nowej rolki (14). 7. System (10) wchłaniającego według dozowania (12) w któregokolwiek rolce z wstęgi (14) poprzednich produktu bezrdzeniowej zastrzeżeń, znamienny tym, że wspomniana sekcja (26) pierwszego elementu (22a) do prowadzenia i ustawiania jest sekcją stożkową lub w kształcie stożka ściętego. 15 8. System (10) dozowania wchłaniającego (12) w wstęgi rolce (14) produktu bezrdzeniowej według zastrzeżenia 7, znamienny tym, że wspomniana sekcja (26) prowadzenia pierwszego i ustawiania elementu ma (22a) wierzchołek do (46) o zaokrąglonym kształcie. 9. System (10) dozowania wchłaniającego według (12) w któregokolwiek wstęgi rolce z (14) produktu bezrdzeniowej poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że rolka (14) zawiera gniazdo (24), które przecina wspomnianą rolkę (14) na wylot, od pierwszej strony bocznej (16a) do drugiej strony bocznej (16b) wspomnianej rolki (14). 10. Sposób wytwarzania systemu (10) wchłaniającego rolki (14) dozowania (12) w bezrdzeniowej wstęgi rolce (14) dla produktu bezrdzeniowej, zawierający etap, podczas którego odkształca się osiowo stronę rolki (14) za pomocą narzędzia, tak, aby wykonać gniazdo (24a) mogące współpracować z elementem prowadzenia zawierającym sekcję i ustawiania obrotową (26) o (22a) przekroju zmniejszającym się, znamienny tym, że rolka (14) jest dla systemu dozowania według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym sekcja obrotowa (26) wspomnianego ustawiania jest elementu stożkowa, (22a) i tym, prowadzenia że i wspomniane gniazdo (24a) rolki (14) ma kształt stożkowy, a narzędzie ma kształt stożka ściętego. 11. Rolka (14) zwiniętego bezrdzeniowa, produktu utworzona wchłaniającego ze wstęgi (12), o kształcie zasadniczo cylindrycznym i odgraniczona osiowo przez pierwszą stronę boczną (16a) i drugą 16 stronę boczną (16a) przeciwległe osiowo, zawierająca pierwsze gniazdo (24a) ułożone w środku pierwszej strony (16a) i drugie gniazdo (24b) ułożone w środku drugiej strony (16b), przy czym pierwsze gniazdo przekroju (24a) zmniejszającym ma się kształt do obrotowy wewnątrz o rolki (14), wspomniana rolka (14) jest znamienna tym, że jest ona wytworzona według sposobu z zastrzeżenia 10, przy czym pierwsze gniazdo (24a) ma kształt stożkowy, i tym, systemu dozowania że jest ona według przeznaczona któregokolwiek do z zastrzeżeń od 1 do 9, w którym sekcja obrotowa (26) pierwszego elementu (22a) prowadzenia i ustawiania jest stożkowa. 12. Rolka (14) znamienna bezrdzeniowa tym, że według wspomniana zastrzeżenia rolka (14) 11, zawiera gniazdo (24), które przecina wspomnianą rolkę na wylot, od pierwszej strony bocznej (16a) do drugiej strony bocznej (16b) wspomnianej rolki (14). SCA TISSUE FRANCE Pełnomocnik: 1/2 EP 1 782 722 81 18 , 28 " / ? /:~~- " ;32- 34'; 22b' , ,22a " 22 36 - e3" 40-+<'?/ , , A --- ~~_24a ,24. "fl"E--=":::""-=.J' '~ " """ -la':--- 26 " " " a2 , -...-?12 14 ,Fig. 1 B 30 41P3B135PLOO 2/2 EP 1 782 722 B1 24b 24a 14 14 . .;.... ., .. Fig.2b ?Fig.2a 18 1 28 20 16b -+..,..( .26? 22a 22b . ' . Fig. 3 . 30 41P38135PLOO


Grupy dyskusyjne