Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1795754 T3
Wyszukiwarka patentów
 • od
 • do
Patent EP 1795754 T3


EP 1795754 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.11.2006 06124932.2 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1795754 T3 Int.Cl. F04D 13/02 (2006.01) F04D 29/62 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 28.12.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/52 EP 1795754 B1 F04D 13/06 (2006.01) Tytuł wynalazku: KOŁNIERZ UNIWERSALNY (30) (43) Pierwszeństwo: 06.12.2005 DE 102005058274 Zgłoszenie ogłoszono: 13.06.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: PL/EP 1795754 T3 Hilge GmbH & Co. KG, Bodenheim, DE (72) Twórca(y) wynalazku: HEINZ RUST, Nackenheim, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Kamiński KANCELARIA PATENTOWA D Al. Jerozolimskie 101/18 02-011 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 795 754 B1 U-5205n/16 KOŁNIERZ UNIWERSALNY Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy pompy, zwłaszcza pompy odśrodkowej, z korpusem pompy, silnikiem oraz łącznikiem pompa - silnik, przez który korpus pompy połączony jest z silnikiem. [0002] Takie pompy znane są od dłuższego czasu. Łącznik pompa - silnik, który często wykonany jest jako jednoczęściowy odlew, na swoim końcu po stronie pompy posiada często dowolnie ukształtowany przyrząd dla zamocowania na korpusie pompy a na drugim końcu kołnierz mocujący, do którego mocowany jest, zwykle elektryczny, silnik dla pompy. Łącznik pompa ? silnik musi przy tym być dopasowany do charakterystyki stosowanej pompy jak i szczegółów silnika. Ponieważ najczęściej wewnątrz łącznika pompa - silnik znajduje się sprzęg między silnikiem pompy z jednej strony, oraz wałem silnika z drugiej, dokładne pozycjonowanie silnika elektrycznego na kołnierzu mocującym ma decydujące znaczenie dla długiego czasu użytkowania pompy. [0003] Ponieważ silniki elektryczne mają wiele możliwych zastosowań, producenci silników elektrycznych często oferują szeregi standardowych silników, różniących się mocą. Ogólnie, większa moc silnika prowadzi do większych jego gabarytów tak, że kołnierz mocujący przewidziany na silniku również zmienia się wraz z mocą silnika. Jednakże u większości producentów silników liczba różnych kołnierzy silnika jest ograniczona i mogą być one stosowane dla wyraźnie większej ilości  silników o różnym wykonaniu i mocy. Ponadto są standardy wielkości, stosowane przez dużą część producentów silników. [0004] Zasadniczo pożądane jest aby długość całkowitą zespołu składającego się z pompy, łącznika pompa ? silnik i silnika elektrycznego ukształtować jako możliwie krótką, przy czym płaszczyzna połączenia między korpusem pompy i napędem elektrycznym powinna być dobrze dostępna. Aby zapewnić odpowiednie połączenie między korpusem pompy z jednej strony i silnikiem elektrycznym z drugiej strony, w niektórych formach wykonania zwykle stosuje się różne łączniki pompa - silnik, które w danym przypadku pod względem swoich wymiarów geometrycznych dopasowane są do wymiarów kołnierza i wału silnika. Innymi słowy, dla każdego innego kołnierza silnika wymagana jest własna geometria łącznika pompa - silnik. Niezależnie od tego, że pociąga to zwiększone koszty produkcji i magazynowania, utrudnia to także wymianę silnika w przypadku przeglądu albo gdy pompa ma być wyposażona w silnik o innej mocy, co najmniej wtedy gdy do dyspozycji nie ma silnika o odpowiednim kołnierzu. [0005] Pismo US 6 036 452 opisuje przyrząd łączący dla silników z krótkim wałem. Dla umożliwienia połączenia pomp o różnej wielkości z silnikiem, pierścieniowa płaszczyzna kołnierza wykonana jest dwuczęściowo. [0006] Pismo DE 296 18 475 opisuje łącznik pompa - silnik z odpowiednią samodzielną, dodatkową redukcją dla przyłączenia silnika elektrycznego z różniącym się kołnierzem mocującym. W tym celu element redukcyjny jest łączony śrubami z łącznikiem pompa - silnik z jednej strony i z silnikiem elektrycznym z drugiej strony. Taki element redukcyjny zmienia jednak długość konstrukcyjną między pompą i kołnierzem silnika. Poza tym udostępniono tutaj kolejną płaszczyznę połączenia, która w danym przypadku przy odpowiednim nakładzie musi być skręcona śrubami w obszarze pasowanych połączeń i przez to zwiększa  koszty produkcji. [0007] Poza tym, zwykle pompa każdej wielkości jest łączona z silnikami specjalnymi o różnej mocy, poprzez specjalnie ukształtowany łącznik pompa ? silnik. Montaż całego agregatu trwa bardzo krótko, przy niewielu wariantach części i dużej dokładności ruchu obrotowego. Silniki specjalne są jednak drogie w produkcji i powiązane z danym producentem. [0008] Wychodząc z tego stanu techniki, zadaniem wynalazku jest zaoferowanie możliwie jednoczęściowego łącznika pompa - silnik, który umożliwia przyłączanie rozmaitych silników elektrycznych, bez znaczącej zmiany długości konstrukcyjnej. Według wynalazku zadanie to jest rozwiązane przez łącznik pompa - silnik dla przyłączenia pompy do silnika przez kołnierz dla zamocowania łącznika na silniku, przy czym kołnierz posiada przelotowy otwór dla pomieszczenia wału silnika jak i pierwszą powierzchnię pierścieniową ograniczającą otwór przelotowy, przy czym przewidziana jest druga powierzchnia pierścieniowa, która ulokowana jest koncentrycznie do pierwszej, otaczając ją i łącząc się z nią, przy czym druga powierzchnia pierścieniowa w kierunku poosiowym, wystaje w stronę silnika względem pierwszej powierzchni pierścieniowej o odległość ?d? tak, że kołnierz udostępnia dwie równoległe płaszczyzny i przy czym druga powierzchnia pierścieniowa posiada otwory przelotowe dla mocowania śrubami kołnierza silnika, a pierwsza powierzchnia pierścieniowa posiada drugą grupę otworów, które zasadniczo mają taką samą odległość od powierzchni pierścieniowej. [0009] Dzięki takiemu przedsięwzięciu, do kołnierza mogą być zamocowane dwa różne silniki elektryczne, z różnymi wymiarami kołnierza silnika. Gdy stosowany jest silnik elektryczny z małym kołnierzem, to może on korzystać z pierwszej powierzchni pierścieniowej jako kołnierza łączącego. Jeśli natomiast stosowany jest silnik z większym kołnierzem przyłączeniowym, to wtedy jako kołnierz może  być wykorzystana druga powierzchnia pierścieniowa. Przez to, że druga powierzchnia pierścieniowa wystaje trochę przed pierwszą powierzchnię pierścieniową, druga powierzchnia pierścieniowa może być wykorzystana jako kołnierz bez tego, że pierwsza powierzchnia pierścieniowa będzie przeszkadzać przy mocowaniu. Innymi słowy, kołnierz według wynalazku może być stosowany dla dwóch różnych wymiarów kołnierza silnika bez konieczności stosowania elementu redukcyjnego albo wymiany łącznika pompa - silnik. [0010] W kolejnym szczególnie korzystnym kształcie wykonania, łącznik pompa silnik posiada korpus dla pomieszczenia połączenia wału silnika i silnika pompy. Korpus łącznika pompa - silnik nie musi być koniecznie zamknięty, lecz może posiadać jedno lub kilka okien, przez które można dostać się do połączenia wirnika pompy i silnika pompy. [0011] Szczególnie celowe jest, gdy co najmniej druga powierzchnia pierścieniowa wystaje w kierunku promieniowym poza korpus łącznika pompa - silnik i na stronie przeciwnej do płaszczyzny kołnierza posiada co najmniej jedno, korzystnie co najmniej trzy a szczególnie korzystnie cztery żebra wzmacniające. Dzięki takim przedsięwzięciom część kołnierza, tworząca drugą powierzchnię pierścieniową może być ukształtowana jako bardzo cienka, ponieważ konieczna wytrzymałość jest zapewniona przez żebra wzmacniające. Korzystnie, żebra wzmacniające rozciągają się zasadniczo w kierunku promieniowym. [0012] Szczególnie korzystne jest gdy te otwory przelotowe rozciągają się także przez żebra wzmacniające. Przez to możliwe jest pewne i efektywne mocowanie silnika na kołnierzu. [0013] Przy kolejnym, szczególnie korzystnym kształcie wykonania, pierwsza i druga powierzchnia pierścieniowa wykonane są z jednej części. Zasadniczo jest wprawdzie możliwe wykonanie drugiej powierzchni pierścieniowej jako oddzielnej  części na pierwszej powierzchni pierścieniowej, jednak wykonanie jednoczęściowe ma zaletę, że odpadają pasowania wstawek i nie muszą być one potem skręcane śrubami. [0014] W następnym, szczególnie korzystnym kształcie wykonania przewidziany jest element pierścieniowy, który posiada średnicę zewnętrzną, która jest mniejsza lub równa średnicy wewnętrznej drugiej powierzchni pierścieniowej i korzystnie posiada średnicę wewnętrzną, która jest większa od średnicy wewnętrznej pierwszej powierzchni pierścieniowej, przy czym element pierścieniowy może być nałożony na pierwszą powierzchnię pierścieniową. Element pierścieniowy jest korzystnie z blachy. [0015] Dzięki elementowi pierścieniowemu, łącznik pompa ? silnik może być dopasowany do więcej niż dwóch różnych kołnierzy silnika. [0016] Element pierścieniowy może być oczywiście wykonany jako wieloczęściowy. Przy tym nie jest konieczne, aby poszczególne części elementu pierścieniowego zetknięte ze sobą tworzyły kształt pierścienia. Poszczególne elementy częściowego pierścienia, dla zamocowania kołnierzy silnika w innym wykonaniu, nakładane są na pierwszą powierzchnię pierścieniową i dodatkowo mogą być utrzymywane na swojej pozycji w płaszczyźnie skręcenia śrubami przez wykorzystanie odsadzonych otworów. [0017] Dlatego, aby łącznik pompa ? silnik zgodny z wynalazkiem zamocować do silnika średniej mocy, tzn. silnika o średniej wielkości kołnierza, element pierścienia jest kładziony na pierwszej powierzchni pierścieniowej tak, że kołnierz silnika wchodzi w kontakt z powierzchnią kołnierza udostępnioną przez element pierścienia. [0018] Ponadto element pierścienia, korzystnie w kierunku poosiowym posiada grubość da, która jest równa lub większa od odstępu poosiowego między pierwszą i  drugą powierzchnią pierścieniową. Szczególnie korzystnie, grubość da elementu pierścieniowego jest większa o 0,05 mm od odstępu d, a bardziej korzystnie 0,1 do 0,15 mm. Dzięki temu element pierścieniowy tworzy samodzielną, nową płaszczyznę kołnierza. [0019] Ponadto korzystne jest, że pierwsza powierzchnia pierścieniowa posiada drugą grupę otworów, które zasadniczo mają taki sam odstęp od punktu środkowego szerokości powierzchni pierścieniowej, przy czym druga grupa ma większy odstęp od punktu środkowego szerokości powierzchni pierścieniowej jak pierwsza i przy czym element pierścieniowy posiada grupę otworów, które przy nałożeniu elementu pierścieniowego na pierwszą powierzchnię pierścieniową są współosiowe z otworami drugiej grupy. Druga grupa otworów służy dlatego do zamocowania silnika elektrycznego na płaszczyźnie kołnierza, którą tworzy element pierścieniowy. Przy tym odpowiednie śruby przechodzą zarówno przez otwory w elemencie pierścieniowym jak i przez otwory drugiej grupy pierwszej powierzchni pierścieniowej. [0020] Dalsze korzyści, cechy i możliwości zastosowania niniejszego wynalazku stają się jasne na podstawie opisu korzystnego kształtu wykonania i przynależnych rysunków. [0021] Rysunki przedstawiają: Fig. 1 Perspektywiczny widok kołnierza według wynalazku, elementu pierścienia jak i różnych wielkości silnika elektrycznego Fig. 2 Widok częściowy całego agregatu pompowego, i Fig. 3 Widok rozstrzelony alternatywnego kształtu wykonania [0022] Na Fig. 1, w widoku perspektywicznym przedstawiono pięć  różnych wielkości silników elektrycznych 9, 8?, 8??, 8??? i 8????. Różnią się one mocą i związaną z nią wielkością kołnierza mocującego 9. Każdy silnik posiada wał silnika 10. Takie silniki znane są od dawna i jako standard mogą być uzyskane w rozmaitych wielkościach u producentów silników elektrycznych. [0023] Ponadto na Fig. 1 przedstawiono kołnierz mocowania silnika, łącznika pompa ? silnik 15. Kołnierz mocowania silnika posiada pierwszą powierzchnię pierścieniową 2 i drugą powierzchnię pierścieniową 1, przy czym druga powierzchnia pierścieniowa 1 jest względem pierwszej powierzchni pierścieniowej trochę wysunięta do przodu, w stronę kołnierza skierowaną do silnika. Dzięki obu powierzchniom pierścieniowym 1, 2 udostępnione są dwie, lekko względem siebie przesunięte, płaszczyzny kołnierza. Jeśli jeden z mniejszych silników 8, 8? ma być połączony z łącznikiem pompa ? silnik, to silniki te mogą być swoim kołnierzem 9 nałożone na pierwszą powierzchnię pierścieniową. Kołnierz 9 silników posiada zasadniczo kołową powierzchnię centrującą, która jest tak zwymiarowana, że zagłębia się w otwór utworzony przez powierzchnię pierścieniową 2, przy czym powierzchnia zewnętrzna występu centrującego opiera się na powierzchni wewnętrznej 20 pierwszej powierzchni pierścieniowej 2. Zamocowanie silnika 8 albo 8? na kołnierzu następuje przy pomocy śrub 12, które przechodzą przez otwory 11 na kołnierzu silnika i przez otwory na wewnętrznym okręgu otworów 4. [0024] Jeśli zamiast tego, z kołnierzem ma być połączony największy silnik elektryczny 8????, to użyta zostaje płaszczyzna kołnierza utworzona przez drugą powierzchnię pierścieniową 1. Kołnierz silnika 9 jest tutaj wykonany odpowiednio większy i w ten sposób, że kołowy występ centrujący pasuje dokładnie do powierzchni wewnętrznej 21 drugiej powierzchni pierścieniowej 1. W ten sposób silnik 8???? nie dotyka pierwszej powierzchni pierścieniowej 2, lecz tylko drugą powierzchnię pierścieniową 1. Silnik jest mocowany na kołnierzu z wykorzystaniem  otworów 11, które dokładnie pasują do otworów 22 w drugiej powierzchni pierścieniowej 1. [0025] W ten sposób możliwe jest zamocowanie do jednego i tego samego kołnierza dwóch różnych wielkości silnika, bez konieczności stosowania jakichkolwiek elementów redukcyjnych albo wymiany całego łącznika pompa ? silnik 15. W przedstawionym kształcie wykonania druga powierzchnia pierścieniowa 1 posiada żebra wzmacniające 3, które przewidziane są po stronie przeciwnej do płaszczyzny kołnierza. Dzięki żebrom wzmacniającym 3, grubość pierścienia tworzącego drugą płaszczyznę kołnierza może być bardzo niewielka. [0026] Jeśli zamiast silników elektrycznych 8, 8? albo 8???? do łącznika pompa ? silnik 15 ma być zamocowany silnik o wielkości pośredniej 8?? albo 8???, to na pierwszą powierzchnię pierścieniową 2 nakładany jest element pierścieniowy 6. Element pierścieniowy 6 posiada otwory 7, które są tak ulokowane, że są współosiowe z otworami na okręgu 5, pierwszej powierzchni pierścieniowej 2. Grubość elementu pierścieniowego względnie kołowego 6 jest nieznacznie większa niż stopień 21 utworzony z jednej strony przez pierwszą powierzchnię pierścieniową 2 i drugiej strony przez drugą powierzchnię pierścieniową 1. Następstwem tego jest to, że element pierścieniowy 6 udostępnia samodzielną płaszczyznę kołnierza. Teraz silnik 8?? albo 8??? może być zamocowany na kołnierzu w ten sposób, że kołnierz silnika przylega do płaszczyzny kołnierza utworzonej przez element pierścieniowy 6. Występ centrujący przewidziany na silniku (nie pokazany) wchodzi w kontakt z powierzchnią wewnętrzną elementu pierścieniowego 6 i jest przez nią centrowany. [0027] Dla przypadku zastosowania silnika ze średnim kołnierzem przyłączeniowym, tzn. dla przypadku użycia elementu pierścieniowego 6, na Fig. 2 przedstawiono widok częściowy kompletnego agregatu pompowego. Pompa 13  jest tutaj połączona przez przyrząd łączący 16 z łącznikiem pompa ? silnik. 15. Łącznik 15 z kolei jest połączony z silnikiem 8?? poprzez kołnierz uniwersalny według wynalazku. Silnik 8?? leży na płaszczyźnie kołnierza utworzonej przez element pierścieniowy 6. Pierwsza powierzchnia pierścieniowa 2 jak i druga powierzchnia pierścieniowa 1 nie stykają się z kołnierzem silnika. Wirnik 14 pompy 13, od strony silnika posiada tuleję 17 z czterema szczelinami 18, znajdującą się w łączniku pompa ? silnik 15. Ta tuleja 17 obejmuje wał silnika 8??. Dla zamocowania wirnika 14 na wale silnika, tuleja 17 jest mocowana na wale silnika przy pomocy przyrządu mocującego 19. [0028] Na Fig. 3 przedstawiony jest alternatywny kształt wykonania wynalazku. Widok na Fig. 3 przedstawia silnik 8 i pompę 13. Między silnikiem 8 i pompą 13 ulokowany jest łącznik pompa ? silnik, który posiada kołnierz łączący, mający pierwszą powierzchnię pierścieniową 2 i druga powierzchnię pierścieniową 1. Element pierścieniowy 6 nie ma tutaj kształtu pierścienia, lecz składa się z tylko czterech elementów pierścienia 23, o kształcie soczewkowym. Te elementy części pierścienia 23 nakładane są na pierwszą powierzchnię pierścieniową 2. [0029] Korzystnie elementy części pierścienia 23 mają w przybliżeniu kształt podkładek, przy czym krawędzie zewnętrzne zasadniczo dopasowane są do wewnętrznej powierzchni centrującej drugiej powierzchni pierścieniowej. Powierzchnie krawędzi skierowane do wnętrza tworzą cztery punkty zderzakowe, które przewidziane są dla centrowania silnika. [0030] Ponadto może być korzystne, gdy ? jak przedstawiono na Fig. 3 ? otwory dla mocowania 5 ukształtowane są jako stopniowe, tzn. rozszerzają się na swoim końcu skierowanym w stronę elementu częściowego pierścienia albo elementu pierścieniowego. Element częściowego pierścienia albo element pierścieniowy posiada wtedy odpowiednie kołnierzowe występy, które wchodzą w rozszerzony  obszar otworu dla mocowania. Przy takim kształcie wykonania, element pierścieniowy względnie element części pierścienia wsuwany jest w otwór odsadzony. Lista oznaczeń [0031] 1 druga powierzchnia pierścieniowa 2 pierwsza powierzchnia pierścieniowa 3 żebra wzmacniające 4 pierwsza grupa otworów pierwszej powierzchni pierścieniowej 5 druga grupa otworów pierwszej powierzchni pierścieniowej 6 element pierścieniowy 7 otwory 8 8?, 8??, 8???, 8???? silnik elektryczny 9 kołnierz silnika 10 wał silnika 11 otwory w kołnierzu silnika 12 śruby mocujące 13 pompa 14 wirnik 15 łącznik pompa ? silnik 16 przyrząd łączący 17 tuleja 18 szczelina  19 przyrząd mocujący 20 wewnętrzna powierzchnia centrująca pierwszej powierzchni pierścieniowej 21 wewnętrzna powierzchnia centrująca drugiej powierzchni pierścieniowej 22 trzecia grupa otworów drugiej powierzchni pierścieniowej 23 elementy częściowego pierścienia  Zastrzeżenia Patentowe 1. Agregat pompowy, zwłaszcza agregat z pompą odśrodkową, z pompą, silnikiem oraz łącznikiem pompa - silnik (15) dla połączenia pompy i silnika, przy czym łącznik pompa - silnik posiada kołnierz, do którego przymocowany jest silnik, przy czym kołnierz posiada otwór przelotowy, w którym mieści się wał silnika (10), jak i posiada pierwszą powierzchnię pierścieniową (2) ograniczającą otwór przelotowy, znamienny tym, że przewidziana jest druga powierzchnia pierścieniowa (1), która jest koncentryczna do pierwszej, otaczając ją i łącząc się z nią, przy czym druga powierzchnia pierścieniowa 1 wystaje poosiowo przed pierwszą powierzchnię pierścieniową (2) o odległość d (21) w kierunku silnika tak, że kołnierz (9) oferuje dwie równoległe płaszczyzny i przy czym druga powierzchnia pierścieniowa (1) posiada otwory przelotowe (22) dla przykręcenia kołnierza silnika a pierwsza powierzchnia pierścieniowa (2) posiada pierwszą grupę otworów (4), które zasadniczo mają taki sam odstęp od punktu środkowego szerokości powierzchni pierścieniowej, i przy czym silnik posiada kołnierz przyłączeniowy (9), mający zasadniczo kołową lub częściowo kołową powierzchnię centrującą, której średnica zewnętrzna zasadniczo odpowiada średnicy wewnętrznej pierwszej albo drugiej powierzchni pierścieniowej, i powierzchnia centrująca wchodzi w otwór przelotowy utworzony przez jedną lub drugą. 2. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 1, znamienny tym, że łącznik pompa silnik (15) posiada korpus dla pomieszczenia połączenia wału silnika (10) i wirnika pompy (14). 3. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 2, znamienny tym, że co najmniej  druga powierzchnia pierścieniowa (1) wystaje w kierunku promieniowym poza korpus łącznika pompa - silnik i po stronie przeciwnej do płaszczyzny kołnierza posiada co najmniej jedno, korzystnie trzy i szczególnie korzystnie cztery żebra wzmacniające (3). 4. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 3, znamienny tym, że żebra wzmacniające (3) zasadniczo ustawione są w kierunku promieniowym. 5. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 4, znamienny tym, że otwory przelotowe (22) biegną przez żebra wzmacniające (3). 6. Agregat pompowy według jednego z Zastrzeżeń 1 do 5, znamienny tym, że pierwsza i druga powierzchnia pierścieniowa (1, 2) utworzone są przez jedną część. 7. Agregat pompowy według jednego z Zastrzeżeń 1 do 6, znamienny tym, że przewidziany jest element pierścieniowy (6), o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej średnicy wewnętrznej drugiej powierzchni pierścieniowej (1) i korzystnie ze średnicą wewnętrzną większą niż średnica wewnętrzna pierwszej powierzchni pierścieniowej (2), przy czym element pierścieniowy (6) może być nałożony na pierwszą powierzchnię pierścieniową (2). 8. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 7, znamienny tym, że element pierścieniowy (6) składa się z kilku, korzystnie z czterech części (23). 9. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 7 albo 8, znamienny tym, że element  pierścieniowy (6) w kierunku poosiowym posiada grubość da, która jest równa lub większa od odległości d tak, że element pierścieniowy (6) tworzy trzecią powierzchnię pierścieniową. 10. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 9, znamienny tym, że grubość da elementu pierścieniowego (6) jest o 0,05, a korzystnie między 0,1 i 0,15 mm większa niż odległość d. 11. Agregat pompowy według jednego z Zastrzeżeń 7 do 10, znamienny tym, że pierwsza powierzchnia pierścieniowa (2) posiada drugą grupę otworów (5), które zasadniczo mają taki sam odstęp od punktu środkowego szerokości powierzchni pierścieniowej, przy czym druga grupa otworów (5) jest dalej od punktu środkowego szerokości powierzchni pierścieniowej jak pierwsza grupa otworów (4), i że element pierścieniowy posiada grupę otworów (7), które przy nałożeniu elementu pierścieniowego (6) na pierwszą powierzchnię pierścieniową (2) są współosiowe z otworami (5) drugiej grupy. 12. Agregat pompowy według Zastrzeżenia 11, znamienny tym, że druga grupa otworów (5) wykonana jest jako otwory odsadzone a element pierścieniowy posiada występy, które są ukształtowane tak, że wchodzą w otwory odsadzone.  EP 1 795 754 B1 9 1/3 EP 1 795 754 B1 10 2/3 EP 1 795 754 B1 3/3 11

Grupy dyskusyjne