Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1817854 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1817854 T3


EP 1817854 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.11.2005 05849373.5 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1817854 T3 Int.Cl. H04W 72/12 (2009.01) H04W 88/06 (2009.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 10.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/32 EP 1817854 B1 Tytuł wynalazku: System i sposób spójnego działania radiowego (30) (43) Pierwszeństwo: 30.11.2004 US 1436 Zgłoszenie ogłoszono: 15.08.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/33 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: Symbol Technologies, LLC, Holtsville, US PL/EP 1817854 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: JAMES R. FUCCELLO, Patchogue, US MARK ORLASSINO, Centereach, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center 00-833 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 27859/16/ZWA/GP EP 1 817 854 System i sposób spójnego działania radiowego Opis Tło [0001] Standardowy system może wykorzystywać nadajnik-odbiornik radiowy, który działa zgodnie z standardowym protokołem komunikacji bezprzewodowej (np. standardem IEEE 802.11). System może zawierać wiele urządzeń bezprzewodowych, które komunikują się z centralnym komputerem, wykorzystując jeden lub wiele punktów dostępowych. Jak zdefiniowano w standardzie 802.11, te komunikacje mogą wykorzystywać pasmo częstotliwości 2,4 GHz. System może zawierać ponadto nadajnik-odbiornik radiowy, który działa zgodnie z innym protokołem komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth?). Bluetooth działa w tym samym paśmie częstotliwości, co standard 802.11 i jest przeznaczony do komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu wykorzystującej niski poziom mocy. [0002] Każdy z nadajników-odbiorników radiowych ma swój własny system operacyjny, który steruje parametrami jego działania (np. stanem, bezpieczeństwem, ustawieniami). W szczególności te systemy operacyjne są niezależne od siebie. Na przykład, jeżeli nadajnikodbiornik radiowy 802.11 modyfikuje swoje parametry, nadajnik-odbiornik radiowy Bluetooth nie reguluje swoich działań na podstawie zmodyfikowanych parametrów nadajnikaodbiornika 802.11. Również działanie zarówno odbiornika, jak i nadajnika w tym samym paśmie częstotliwości może prowadzić do interferencji w nadawaniu-odbiorze sygnału, pogorszenia sygnału i/lub zmniejszenia funkcjonalności każdego z nadajników-odbiorników. Na przykład, realizowanie funkcji w nadajniku-odbiorniku 802.11 może wpływać na lub ograniczać funkcjonalność nadajnika-odbiornika Bluetooth. Jeżeli tak, użytkownik może stwierdzić, że trudno jest zarządzać nadawaniem-odbiorem sygnałów przez nadajnikiodbiorniki z powodu zakłóceń [0003] Również problematyczne w wielokrotnym nadajniku-odbiorniku i systemach multiprotokołów jest to, że użytkownikowi nie przedstawia się lub nie jest on powiadamiany o jednoczesnych operacjach, które mogą być realizowane w nadajnikach-odbiornikach. Ponadto każdy nadajnik-odbiornik może mieć oddzielny interfejs, poprzez który użytkownik musi koordynować wykorzystywanie jednego nadajnika-odbiornika, jednocześnie monitorując lub regulując działanie innego nadajnika-odbiornika. [0004] US 2004/0176122 przedstawia nadajniki-odbiorniki IEEE 802.11 i Bluetooth, które pracują w sposób skoordynowany w jednym terminalu telekomunikacyjnym. Nadajnikodbiornik Bluetooth uzyskuje dostęp do współdzielonego kanału komunikacyjnego z nadajnika-odbiornika IEEE 802.11 przez wymaganie dostępu. [0005] US 20002/0061031 opisuje zmniejszanie zakłóceń lub zapobieganie kolizji spośród wielokrotnych protokołów sieci bezprzewodowych WLAN. Podsumowanie wynalazku [0006] Wynalazek jest zgodny z załączonymi zastrzeżeniami patentowymi. [0007] System zawiera pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy, działający zgodnie z pierwszym -2protokołem komunikacyjnym i drugi nadajnik-odbiornik radiowy, działający zgodnie z drugim protokołem komunikacyjnym. Pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy transmituje pierwszy sygnał do drugiego nadajnika-odbiornika, pierwszy sygnał zawiera dane dotyczące działania pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego. Drugi nadajnik-odbiornik radiowy reguluje działanie w funkcji danych. [0008] Ponadto sposób transmitowania sygnału zawierającego dane z pierwszego nadajnikaodbiornika radiowego do drugiego nadajnika-odbiornika radiowego określa, czy działanie drugiego nadajnika-odbiornika radiowego będzie zakłócać działanie pierwszego nadajnikaodbiornika radiowego na podstawie danych w sygnale i reguluje działanie drugiego nadajnika-odbiornika radiowego w funkcji danych. [0009] Ponadto nadajnik-odbiornik radiowy, działający zgodnie z pierwszym protokołem komunikacyjnym, zawiera odbiornik do odbioru pierwszego sygnału z innego nadajnikaodbiornika radiowego, działającego zgodnie z drugim protokołem komunikacyjnym, przy czym pierwszy sygnał zawiera dane dotyczące działania innego nadajnika-odbiornika, oraz element operacyjny do regulowana działania nadajnika-odbiornika radiowego w funkcji danych. Krótki opis rysunku [0010] Figura 1 przedstawia przykład wykonania spójnego systemu radiowego według wynalazku. Figura 2 przedstawia inny przykład wykonania spójnego systemu radiowego według wynalazku. Figura 3 przedstawia przykład wykonania sposobu wykorzystującego spójny system radiowy według wynalazku. Figura 4 przedstawia inny przykład wykonania sposobu wykorzystującego spójny system radiowy według wynalazku. Opis szczegółowy [0011] Fig. 1 przedstawia przykład wykonania spójnego systemu radiowego 5 według wynalazku. System 5 może zawierać serwer 10 podłączony do sieci komunikacyjnej 15. Przewodowa sieć komunikacyjna 15 jest ponadto podłączona do punktu dostępowego (?AP?) 20. Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, może być kilka punktów dostępowych AP, a sieć może zawierać dowolną liczbę i typy elementów składowych (np. telefony, faksy, itp.). [0012] Punkt dostępowy AP 20 umożliwia transmisję i odbiór bezprzewodowych sygnałów zgodnie z pierwszym protokołem komunikacyjnym (?FCP?) (np. protokołem 802.11b), wykorzystując szczególne pasmo częstotliwości (np. pasmo 2,4 GHz). Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, punkt dostępowy AP 20 może zawierać element (np. antenę), który poprawia i/lub zwiększa zdolność punktu dostępowego AP 20 do wysyłania i odbioru sygnałów bezprzewodowych. -3[0013] System 5 zawiera ponadto pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy (?FRT?) 25 i drugi nadajnik-odbiornik radiowy (?SRT?) 30. Według wynalazku FRT 25 i SRT 30 mogą być wbudowane do jednego układu komputerowego (np. komputera osobistego, laptopa, telefonu komórkowego, PDA, komputera ręcznego, itp.) lub oddzielnych układów komputerowych (np. rozproszonego środowiska obliczeniowego). FRT 25 i/lub SRT 30 mogą posiadać odpowiedni interfejs(y) użytkownika. Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, interfejs użytkownika może zawierać, na przykład, zestaw regulatorów, wyświetlacz operacyjny, złącze do przewodowego lub bezprzewodowego podłączania następnych urządzeń, anteny, itp. [0014] FRT 25 komunikuje się za pomocą pierwszego protokołu komunikacyjnego FCP, umożliwiającego wysyłanie i odbiór sygnałów przez punkt dostępowy AP 20 i urządzenie FCP 35 (np. komputer osobisty, laptop, telefon komórkowy, PDA, komputer ręczny, itp.) wykorzystujące pierwszy protokół komunikacyjny (FCP). Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, FRT 25 może zawierać element (np. antenę) (niepokazaną), która poprawia i/lub zwiększa zdolność wysyłania i odbioru sygnałów bezprzewodowych. [0015] SRT 30 może działać zgodnie z drugim protokołem komunikacyjnym (?SCP?) (np. Bluetooth?), który wykorzystuje to samo pasmo częstotliwości, co FCP. SRT 30 może komunikować się z urządzeniem SCP 40, które działa wykorzystując SCP. Na przykład, urządzeniem SCP 40 może być urządzenie podległe (np. skaner, drukarka, PDA, osobiste urządzenia zarządzania danymi, karta PC, zestaw słuchawkowy, itp.). Jako urządzenie podległe, urządzenie SCP 40 może wysyłać sygnały do i odbierać sygnały z SRT 30 wykorzystując SCP. [0016] W jednym przykładzie wykonania wynalazku użytkownik systemu 5 może wybierać szczególny kanał do działania FRT 25. FRT 25 może działać w jednym z kilku kanałów komunikacyjnych w paśmie częstotliwości. Jak wiedzą znawcy dziedziny, pasmo częstotliwości wykorzystywane przez sieć 802.11 posiada czternaście kanałów dostępnych do używania. Jednak niektóre kraje ograniczają dostępność kanałów. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych dostępne do użytku są tylko kanały 1 - 11; z drugiej strony, kanały 1 - 13 są dostępne w większości krajów Europy. W Japonii dostępny jest tylko kanał 14. Wybrany kanał będzie umożliwiał komunikację pomiędzy urządzeniami, które działają, wykorzystując FCP (np. FRT 25 i urządzenie FCP 35). Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, wybór kanału dla działania FRT 25 może być alternatywnie dokonywany przez program lub podprocedurę. Na przykład, może być automatycznie wybierany kanał w 3. aktywnym punkcie dostępowym. [0017] Po wybraniu kanału, FRT 25 wysyła sygnał 45 do SRT 30. Sygnał 45 może zawierać dane dotyczące wybranego kanału. W następnych przykładach wykonania dane mogą dotyczyć działania lub zamierzonego działania FRT 25. Na przykład, dane mogą ujawniać parametry operacyjne takie, jak realizowane zadanie lub przeznaczone do realizowania przez FRT 25, zmianę ustawień FRT 25 i/lub zmianę stanu FRT 25. Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, transmisja i odbiór sygnału 45 mogą być realizowane przez podobny interfejs programowy przewidziany w FRT 25 i SRT 30, wykorzystując na przykład powszechny interfejs aplikacji programu (common application program interfejs ? ?API?) lub -4alternatywnie, wykorzystując interfejs sprzętowy taki, jak powszechny procesor, gdy FRT 25 i SRT 30 są wbudowane w ten sam układ obliczeniowy. [0018] Po odbiorze sygnału 45, SRT 30 może regulować swoje działanie, wykorzystując element operacyjny w funkcji danych zawartych w sygnale 45. Na przykład, SRT 30 może odbierać dane dotyczące kanału, który FRT 25 aktualnie wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać. SRT 30, działając zgodnie z SCP, może modyfikować swoje działanie dla unikania kanału, który wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać FRT 25. W ten sposób SRT 30 może z wyprzedzeniem regulować swoje działanie, zanim zakłóci działania FRT 25 w kanale. [0019] Przeciwnie względem stanu techniki, wynalazek podaje a priori wiedzę dla SRT 30 o kanale, że jest wykorzystywany przez FRT 25. Sygnał 45 z FRT 25 może sygnalizować do SRT 30, który kanał wykorzystuje FRT 25. W wyniku tego SRT 30 może modyfikować swoją maskę bitową dla zapobiegania transmitowaniu danych w kanale. W efekcie SRT 30 nie musi ?uczyć się? przez posiadanie pakietów danych kolidujących z działalnością kanału wykorzystywanego przez urządzenie 802.11. [0020] W następnym przykładzie wykonania wynalazku sygnał 45 może być transmitowany z SRT 30 do FRT 25. Na przykład, sygnał 45 może zawierać dane dotyczące maski bitowej SRT 30. W ten sposób FRT 25 może zapobiegać wybieraniu kanałów wykorzystywanych przez SRT 30. [0021] Fig. 2 przedstawia następny przykład wykonania systemu spójnego radia 5. Ten następny przykład wykonania zawiera również serwer 10 podłączony do sieci komunikacyjnej 15, która jest ponadto połączona z punktem dostępowym AP 20. Punkt dostępowy AP 20 przesyła bezprzewodowe sygnały do FRT 25 i/lub SRT 30. Użytkownik może wybrać kanał do działania FRT 25. Następnie, FRT 25 wysyła sygnał 45 do SRT 30 z danymi dotyczącymi wyboru kanału. W tym przykładzie wykonania, SRT 30 może odpowiadać następnym sygnałem 50, który zawiera dane odpowiedzi na dane zawarte w sygnale 45 pierwotnie wysłanym przez FRT 25. Na przykład, SRT 30 może wykorzystywać kanał w ważnym celu, który nie może być przerwany. Ten następny sygnał 50 do FRT 25 może zawierać dane, które informują FRT 25, że używanie kanału przez SRT 30 jest krytyczne i nie może być przerwane lub w żaden sposób pogorszone. FRT 25 może wtedy wybrać następny kanał na podstawie danych z następnego sygnału 50. [0022] Przykładowy sposób 100 według wynalazku jest pokazany na fig. 3. W etapie 110 FRT 25 transmituje sygnał 45 do SRT 30. Jak opisano powyżej, sygnał 45 może zawierać dane dotyczące działania FRT 25. W etapie 120 SRT 30 określa, na podstawie danych w sygnale 45, czy działanie SRT 30 zakłóca lub będzie zakłócać działania FRT 25. Na przykład, jeżeli dane w sygnale 45 przedstawiają, że FRT 25 będzie wykorzystywał kanał dwa do działania, SRT 30 może chcieć przerwać komunikację w kanale dwa. [0023] Jeżeli działanie SRT 30 nie zakłóca lub nie będzie zakłócać działania FRT 25, wtedy SRT 30 może kontynuować swoje działanie, jak pokazano w etapie 130. Jednak, jeżeli działanie SRT 30 zakłóca lub będzie zakłócać działanie FRT 25, SRT 30 może regulować -5swoje działanie na podstawie danych w sygnale 45 z FRT 25, jak pokazano w etapie 140. W odniesieniu do przykładu podanego wyżej, SRT 30 może przerwać komunikację w kanale dwa. Jeżeli SRT 30 wykorzystuje Bluetooth jako SCP, przerwanie komunikacji w kanale dwa może być realizowane przez zmienianie maski bitowej SRT 30. Na przykład, wprowadzenie wartości zero do maski bitowej może wskazywać, że kanał dwa jest ?zły? i nie powinien być używany (tzn. przeskakiwany w AFH). [0024] Fig. 4 przedstawia następny przykład wykonania sposobu 200 według wynalazku. W etapie 210 FRT 25 transmituje sygnał 45 do SRT 30. Jak opisano powyżej, sygnał 45 może zawierać dane dotyczące działania FRT 25. W etapie 220 SRT 30 określa, czy jego działanie zakłóca lub będzie zakłócać działanie FRT 25. Jeżeli działanie SRT 30 nie zakłóca i nie będzie zakłócać działania FRT 25, sposób 200 przechodzi do etapu 230, gdzie SRT 30 kontynuuje swoje obecne i/lub zamierzone działanie. [0025] Jeżeli SRT 30 określa, że jego działanie zakłóca lub będzie zakłócać działanie FRT 30, sposób 200 przechodzi do etapu 240, gdzie SRT 30 określa, czy jego obecne lub zamierzone działanie ma pierwszeństwo przed działaniem FRT 25. Jak widać w etapie 250, jeżeli SRT 30 nie ma pierwszeństwa przed FRT 25, SRT 30 reguluje swoje działanie na podstawie sygnału 45 z FRT 25. Jednak, jak widać w etapie 260, jeżeli SRT 30 ma pierwszeństwo przed FRT 25 i SRT 30 transmituje następny sygnał 50 do FRT 25, wskazuje, że SRT 30 ma pierwszeństwo. W etapie 270 FRT 25 odbiera następny sygnał 50 i reguluje swoje działanie na tej podstawie. W ten sposób dane w następnym sygnale 50 mogą przedstawiać, że działanie SRT 30 jest krytyczne i nie powinno być przerywane i/lub pogarszane. W odpowiedzi FRT 25 może zapobiegać działaniom (np. używaniu kanałów podanych w następnym sygnale 50), które uniemożliwiłyby działanie SRT 30. [0026] Według wynalazku sygnały 45, 50 mogą zawierać dane, które przedstawiają odpowiednio działanie FRT 25 i SRT 30. W odpowiedzi na sygnały 45, 50, FRT 25 lub SRT 30 mogą podejmować decyzję dotyczącą swojego własnego działania, tym samym optymalizować działanie systemu 5 przez umożliwienie FRT 25 i SRT 30 podejmowanie kompetentnych decyzji o ich działaniu. Jednak w następnym przykładzie wykonania sygnały 45, 50 mogą zawierać polecenie. Na przykład, FRT 25 może przeprowadzać krytyczne działanie. W ten sposób sygnał 45 z FRT 25 do SRT 30 zawiera polecenie, które instruuje SRT 30, aby zaniechał używania kanału dwa. W jednym przykładzie SRT 30 musi słuchać polecenia i zaniechać używania kanału dwa aż do następnego poinstruowania przez FRT 25, aż do osiągnięcia określonego czasu (np. licznik) lub aż do zażądania przez SRT 30 udzielenia przez FRT 25 zgody na używanie kanału dwa. W drugim przykładzie FRT 25 może zmienić działanie SRT 30 przez, na przykład, blokowanie dostępu SRT 30 do kanału dwa (np. przez zmienianie maski bitowej SRT 30). [0027] System 5 według wynalazku może być ponadto zastosowany do poprawienia bezpieczeństwa danych. W ten sposób nadawaniu-odbiorowi danych, które wymagają najwyższego bezpieczeństwa, może być nadawany priorytet. Na przykład, SRT 30 może być ustawione na ?ustawienie szeroko otwarte? (?wide-open setting?). Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, każda transmisja z SRT 30 jest wykrywana przez wszystkie urządzenia -6znajdujące się w zasięgu nadawania-odbioru SRT 30. A więc, jeżeli FRT 25 przeprowadza lub zamierza przeprowadzać bezpieczne działanie, sygnał 45 może zawierać dane, które przedstawiają SRT 30, że powinien poprawić swoje bezpieczeństwo (np. przez ustawienie ?zamknięte dla wszystkich? ? ?closed-to-all?). [0028] Następny przykład wykonania systemu 5 według wynalazku jest do komunikacji wykorzystującej protokół przesyłania głosu przez Internet (voice-over internet protocol ? ?VoIP?). Na przykład, FRT 25 może wykorzystywać VoIP, a więc wymagać nieprzerwanego lub niepogorszonego działania dla zachowania odpowiedniej jakości dźwięku. A więc, sygnał 45 z FRT 25 do SRT 30 może informować SRT 30, aby zapobiegać połączeniu o profilu dźwiękowym, które mogłoby zakłócać i pogarszać jakość dźwięku, jeżeli miałoby pozwolenie na połączenie. [0029] Następny przykład wykonania systemu 5 jest do poprawienia doświadczenia użytkownika z FRT 25 i SRT 30. Na przykład, jak podano powyżej, każdy nadajnik-odbiornik radiowy może mieć swój własny interfejs użytkownika. Jeżeli tak, od użytkownika może być wymagane regulowanie ustawień SRT 30 po wykonaniu zmiany w ustawieniach FRT 25. Jednak system 5 według wynalazku umożliwia automatyczną regulację SRT 30 po dokonaniu przez użytkownika zmian w FRT 25. [0030] Jak mogą zrozumieć znawcy dziedziny, wynalazek może ponadto być zastosowany do przekazywania informacji dotyczącej stanu stosu radiowego, do współistnienia (np. AFH), do konsoli usuwania błędów, do sieci kratowych, do mobilnej obsługi satelitów, do bezprzewodowych sieci lokalnych, do rozległych sieci komputerowych i do bezprzewodowych sieci osobistych. [0031] Wynalazek został opisany w związku z nadajnikami-odbiornikami radiowymi 25, 30, protokołami komunikacyjnymi FCP, SCP i sygnałami 45, 50. Jak może zrozumieć znawca tej dziedziny, wynalazek może być również pomyślnie zrealizowany. Zgodne z tym w przykładach wykonania mogą być dokonywane różne modyfikacje i zmiany bez wykraczania poza zakres wynalazku, jak podano w poniższych zastrzeżeniach patentowych. Odpowiednio opis i rysunki powinny być traktowane raczej jako ilustracyjne, a nie jako ograniczające. Grażyna Palka Rzecznik patentowy -7Zastrzeżenia patentowe 1. System (5) zawierający: obudowę; pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy (25) umieszczony w obudowie i działający zgodnie z pierwszym protokołem komunikacyjnym; i drugi nadajnik-odbiornik radiowy (30) umieszczony w obudowie i działający zgodnie z drugim protokołem komunikacyjnym; przy czym pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy (25) działa dla transmitowania pierwszego sygnału do drugiego nadajnika-odbiornika (30), a pierwszy sygnał zawiera dane zawierające poszczególny kanał do działania pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego (25); przy czym drugi nadajnik-odbiornik radiowy (30) działa dla: określania, czy jego działanie będzie zakłócać działanie pierwszego nadajnikaodbiornika radiowego na podstawie danych operacyjnych w pierwszym sygnale; określania, czy ma on pierwszeństwo działania przed pierwszym nadajnikiemodbiornikiem radiowym; jeżeli nie ma pierwszeństwa, reguluje swoje działanie w funkcji danych operacyjnych w pierwszym sygnale; i w przeciwnym przypadku transmituje drugi sygnał do pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego, a drugi sygnał zawiera drugie dane, po czym pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy będzie regulować swoje działanie w funkcji drugich danych w drugim sygnale. 2. System według zastrz. 1, w którym każdy pierwszy i drugi protokół komunikacyjny jest jednym spośród standardu IEEE 802.11 i standardu Bluetooth. 3. System według zastrz. 1, w którym drugi sygnał zawiera polecenie z drugiego nadajnikaodbiornika do pierwszego nadajnika-odbiornika dla przerwania działania. 4. System według zastrz. 1, w którym pierwszy sygnał zawiera dane instruujące drugi nadajnik-odbiornik radiowy (30) dla poprawienia jego bezpieczeństwa. 5. System według zastrz. 4, w którym pierwszy sygnał zawiera dane instruujące drugi nadajnik-odbiornik radiowy (30) dla zapobiegania połączeniu o profilu dźwiękowym, które mogłoby zakłócić pierwszy nadajnik-odbiornik. 6. System według zastrz. 5, zawierający ponadto interfejs użytkownika jednego z nadajników-odbiorników, przy czym interfejs użytkownika jest dostosowany do kierowania użytkownika do regulowania działania tego jednego nadajnika-odbiornika po wysłaniu danych do innego nadajnika-odbiornika. 7. System według zastrz. 1, w którym dane w drugim sygnale dotyczą priorytetu działania drugiego nadajnika-odbiornika radiowego (30). 8. System według zastrz. 1, w którym drugie dane w drugim sygnale zawierają maskę bitową drugiego nadajnika-odbiornika radiowego (30). -89. System według zastrz. 8, w którym maska bitowa jest jedną spośród maski kanału IEEE 802.11b i maski kanału Bluetooth AFH. 10. System według zastrz. 1, w którym pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy (25) ponadto zmienia działanie drugiego nadajnika-odbiornika radiowego przez zmienianie maski bitowej drugiego nadajnika-odbiornika radiowego (30). 11. Sposób, obejmujący: transmitowanie (210) pierwszego sygnału z pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego, działającego zgodnie z pierwszym protokołem komunikacyjnym, do drugiego nadajnika-odbiornika, działającego zgodnie z drugim protokołem komunikacyjnym, a pierwszy sygnał zawiera dane operacyjne, zawierające poszczególny kanał wybrany do działania pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego, przy czym pierwszy nadajnik-odbiornik radiowy i drugi nadajnik-odbiornik radiowy są umieszczone w obudowie; określanie (220), czy działanie drugiego nadajnika-odbiornika radiowego będzie zakłócać działanie pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego na podstawie danych operacyjnych w pierwszym sygnale; określanie (240), czy drugi nadajnik-odbiornik radiowy ma pierwszeństwo działania przed pierwszym nadajnikiem-odbiornikiem radiowym; jeżeli drugi nadajnik-odbiornik radiowy nie ma pierwszeństwa, regulowanie (250) działania drugiego nadajnika-odbiornika radiowego w funkcji danych operacyjnych w pierwszym sygnale; i w przeciwnym przypadku, transmitowanie (260) drugiego sygnału z drugiego nadajnika-odbiornika radiowego do pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego, a drugi sygnał zawiera drugie dane; i regulowanie (270) działania pierwszego nadajnika-odbiornika radiowego w funkcji drugich danych w drugim sygnale. Grażyna Palka Rzecznik patentowy -9- - 10 - - 11 -Grupy dyskusyjne