Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1836896 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1836896 T3


EP 1836896 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.03.2006 07006713.7 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1836896 T3 Int.Cl. A22C 11/02 (2006.01) F16K 1/36 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 14.09.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/37 EP 1836896 B1 Tytuł wynalazku: Urządzenie i sposób regulacji poziomu wypełnienia i regulowanej ewakuacji pastowatych mas (30) (43) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono: 26.09.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/39 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.03.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/03 (73) Uprawniony z patentu: Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Biberach, DE PL/EP 1836896 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: BERND MAILE, Oggelshausen, DE MARTIN STAUDENRAUSCH, Biberach, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Urszula Borowska-Kryśka PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 1 836 896 81 V2367PL01/UK Opis [0001] Wynalazek dotyczy lejka pr6zniowego do produkcji kielbas, napelniacza pr6zniowego, obejmujqcego taki iejek pr6zniowy oraz sposobu regulacji poziomu wypelnienia i regulowanej ewakuacji pastowatych mas. [0002J Z opisu EP 1 502 509 A1 jest juz znany napelniacz pr6iniowy. Napelniacz pr6iniowy posiada zaw6r wlotowy. Zaw6r wlotowy slUiy tutaj do regulacji poziomu wypelnienia. [0003] Z opisu US 3,166,786 jest jUi znany napelniacz pr6iniowy. W celu odciqgania moiliwie dUiej 1I0sci powietrza od pastowatej masy, jest przewidziana tarcza z malymi otworami, wytwarzajqca male przeplywy, aby w ten spos6b odciqgac z masy wi~cej powietrza. Wielkosc otwor6w i plyta Sq stale, tak ie stopien ewakuacji nie ulega zmianie. [0004J Przy produkcji kielbas stosuje si~ zazwyczaj maszyny do napelniania, kt6rych lejki napelniajqce Sq otwarte u g6ry. Przy tym, przenosi si~ znajdujqcy si~ w lejku farsz kielbasiany przez obiegowq si~ zasilajqcq do srodka. W mechanizmie przenosnikowym, kt6ry znajduje wytwarza si~ krzywk~ na wylocie lejka napelniajqcego, za pomocq pompy pr6iniowej podcisnienie, w celu odciqgania z farszu kielbasianego powietrza i przy tym t1enu, przez co przedluia si~ trwalosc kielbasy. Z drugiej strony, przez podcisnienie w mechanizmie przenosnikowym powstaje r6inica cisnien lip tego, ie pastowata masa zostaje wcisni~ta wzgl~dem powierzchni wypelnienia lejka, kt6ra prowadzi do przez cisnienie atmosferyczne do komory mechanizmu przenosnikowego. [0005] Ewakuacja farszu kielbasianego tym sposobem celu odciqgania z farszu kielbasianego jeszcze wi~cej moie odbywac mas~ zamkni~tego wciska si~ tylko w ograniczonej mierze. W powietrza, a przez to t1enu, uiywa tak zwane lejki pr6iniowe, przy czym jui w iejku wytwarza pastowat q si~ si~ lejki, podcisnienie. Przez to podcisnienie, napelnianq ze zbiornika zasobnikowego przez panujqce tam wyisze cisnienie do lejka. Alternatywnle, zasilanie lejka pr6inlowego moie odbywac pod cisnieniem. si~ zamkni~te Przy i po wplywaniu masy do zamkni~tego, si~ r6wniei dodatkowq pompq poddanego dzialaniu pr6ini lejka, powierzchniowe udzialy powietrza ulegajq oderwaniu i odessaniu z pastowatej napelnianej masy, takie jak przykladowo p~cherze powietrza, to znaczy odbywa si~ pewna ewakuacja wplywajqcej masy. [0006] Poziom wypelnienia w lejku wykrywa si~ przy tym zazwyczaj za pomocq czujnika poziomu wypelnienia. Zaleinie od poziomu wypelnienia, zaw6r na rurze doprowadzajqcej otwiera si~ wzgl~dnie zamyka (regulacja dwupunktowa). Celem tej regulacji jest jedynie regulacja pozlomu zawartosci lejka. [0007J Znane techniki majq jednak t~ wad~, ie wplywanie masy odbywa si~ bardziej lub mniej uderzeniowo i w spos6b niekontrolowany. Przy tym, stopien ewakuacji wplywajqcej masy nie jest zasadniczo optymalny, gdyi pozostajq w masie oddalone od powierzchni udzialy powietrza. [0008] Bazujqc na tym, u podstaw niniejszego wynalazku leiy zadanie dostarczenia urzqdzenia i sposobu, kt6re umoiliwiajq przy ewakuowanym lejku dla wplywajqcej masy na przeprowadzanie dodatkowo do regulacji poziomu wypelnienia, przeprowadzanie oddzialywania wzgl~dnie regulowania stopnia ewakuacji. [0009] Wedlug wynalazku zadanie to rozwiqzuje si~ przez cechy zastrzezen 1 i 16. [0010] Przez to, ie wedlug niniejszego wynalazku wysokosc szczeliny wlotowej moina regulowac na zaworze wlotowym poprzez urzqdzenie regulacyjne, mozna celowo wplywac na stopien ewakuacji, a zatem na 1 EP 1 836896 B1 pozostaJqcq ilosc powietrza reszlkowego wzgl~dnie t1enu resztkowego w pastowateJ masie i regulowae go. Wedlug niniejszego wynalazku mozna zatem uzyskae mozliwie cienki masowy przekr6j poprzeczny w obszarze wplywania. Zatem, wszystkie zawarte udzialy powietrza Sq bliskie powierzchni i mog q zatem zostae dobrze oderwane i odessane. Stopien ewakuacji zalezy mi~dzy innymi od masowego przekroju poprzecznego, a zatem od wysokosci szczeliny wlotowej. [0011] Zatem, wedlug niniejszego wynalazku, szczelin~ wlotowq na zaworze wlotowym lejka pr6zniowego mozna regulowae w celu regulacji poziomu wypelnienia i w celu regulowanej ewakuacji pastowatej masy. Wplywanie pastowatej masy nie odbywa si~ juz zatem uderzeniowo albo w spos6b niekontrolowany, lecz w spos6b kontrolowany i moze bye dopasowane na przyklad do wydajnosci przenoszenia mechanizmu przenosnikowego, do wlasciwosci produktu, takich jak przykladowo do zawartosci powietrza pastowatej masy przed wplywaniem do lejka pr6zniowego, przy czym regulacja zaworu nie odbywa dwupunktowq, lecz przez regulacj~ wielopunktowq albo regulacj~ si~ juz przez regulacj~ proporcjonalnq. Mozna zatem celowo wplywae na zawartose powietrza produktu koncowego. [0012] Korzystnie, niniejszy wynalazek ma urzqdzenie regulacyjne do regulowania wysokosci szczeliny w zaleznosci od scisliwosci wylocie iflub mi~dzy wzgl~dnie zawartosci powietrza pastowatej masy przed zaworem wlotowym illub po zaworem wlotowym i wylotem (na przyklad w lejku pr6zniowym) i od parametr6w poziomu wypelnienia. Oznacza to, ze przez zmian~ udzialu powietrza w pastowatej masie zmienia si~ r6wniez scisliwosc i wysokose szczeliny wlotowej w zaleznosci od tej wielkosci, aby przykladowo nastawie okreslony udzial powietrza. Jesli jest na przyklad zawarte duzo powietrza w pastowatej masie, to trzeba wybierae mozliwie malq szczeliny S odbywa wypelnlenia zalicza si~ si~ szczelin~, aby zawarte p~cherze powietrza mogly bye dobrze odrywane. Regulacja jednak r6wniez w zaleznosci od parametr6w poziomu wypelnienia. Do parametr6w przykladowo wydajnose napelniania pastowatej masy przez wlot do lejka pr6zniowego illub poziom wypelnienia w lejku iflub wydajnose przenoszenia mechanizmu przenosnikowego, kt6ry jest umieszczony na wylocie lejka pr6zniowego. [0013] Takie urzqdzenie regulacyjne do regulowania wysokosci szczeliny reguluje wysokosc szczeliny przykladowo w zaleznosci od przynajmniej jednego parametru z nast~pujqcej grupy: scisliwosc lub zawartose powietrza pastowatej masy przed zaworem wlotowym, scisliwose lub zawartosc powietrza pastowatej masy po wylocie (na przyklad na wyjsciu dolqczonego mechanizmu przenosnikowego) albo w lejku pr6zniowym, wydajnosc napelniania pastowatej masy do lejka pr6Zniowego, uziarnienie wklad6w masy, r6znica cisnien przed i po zaworze wlotowym, wydajnose przenoszenia mechanizmu przenosnikowego, umieszczonego na wyjsciu lejka pr6zniowego oraz poziom wypelnienia pastowatej masy w lejku pr6zniowym, temperatura pastowatej masy, lepkosc pastowatej masy. [0014] Wedlug niniejszego wynalazku, szczelina wlotowa ma przykladowo kolisty albo eliptyczny przekr6j poprzeczny. Mozliwe Sq r6wniez inne zamkni~te geometrie przekroju poprzecznego. [0015] Wedlug niniejszego wynalazku, zaw6r ma na wlocie gniazdo zaworu i naprzeciwleglq przy czym odst~p pomi~dzy plyt~ odbojowq, gniazdem a plytq odbojowq daje wysokose szczeliny. Zatem w niedrogi i prosty spos6b mozna zrealizowae zaw6r wlotowy wedlug wynalazku. [0016] Wedlug niniejszego wynalazku, zaw6r wlotowy ma wysokosci szczeliny. Nap~d nap~d do plyty odbojowej w celu ustawienia ten pozwala na dokladne ustawienie odpowiedniej pozycji plyty odbojowej 2 EP 1 836 896 81 wzgl~dnie wysokosei szezeliny, Mozliwie jest r6wniez wykonanie z nieruehomq plyt q odbojowq i z gniazdem nap~du, zaworu, przestawnym za pomoeq [0017) Wedlug korzystnej postaei wykonania, sredniea plyty odbojowej jest wi~ksza niz sredniea gniazda zaworu wzgl~dnie pastowatq mas~ otworu zaworu, Plyta odbojowa jest zgodnie z tym korzystnie tak uksztaltowana, ze kieruje do dolu wzgl~dnie skosnie do dolu, to znaezy w kierunku wylotu lejka pr6zniowego, Przez kierowanie napelnianej masy do dolu lepiej kontroluje si~ poziom wypelnienia, zwlaszeza przypadku rzadkich napelnianych mas, gdyz farsz przy wchodzeniu do lejka nie pryska tak bardzo na [0018) pokryw~ i scian~ lejka, Taka plyta odbojowa jest przykladowo uformowana w taki spos6b, ze obejmuje po stronie, skierowanej do gniazda zaworu, wybranie, kt6re obejmuje przynajmniej w obszarze zewn~trznym szczeliny wlotowej odcinek, nachylony od osi srodkowej zaworu wlotowego skosnie do dolu albo nachylony do dolu odcinek, [0019) Na tym odeinku, pastowatq mas~ mozna nast~pnie prowadzie w kierunku wylotu, [0020) Takie wybranie moze miee przykladowo zasadniczo wkl~sly ksztalt lub tez moze przebiegae przykladowo pierscieniowo wok61 osi srodkowej zaworu, [0021) Korzystnie, wlot jest wykonany w g6rnym obszarze lejka pr6Zniowego, w postaci rury doprowadzajqcej, kt6rej otwarty koniee wystaje do lejka i jest skierowany do g6ry, przy czym plyta odbojowa lezy naprzeciwko otwartego konca, [0022) Korzystnie, lejek pr6zniowy ma przed zaworem wlotowym iflub po wylocie lejka, na przyklad w wzgl~dnie mechanizmie przenosnikowym, urzqdzenie do okreslania zawartosei powietrza scisliwosci. Gdy jest przewidziane takie urzqdzenie do okreslania zawartosci powietrza do okreslania wzgl~dnie do okreslania seisliwosci, w6wczas zmierzone wartosci mozna przekazywae dalej do urzqdzenia regulacyjnego, przy czym w6wezas przykladowo regulaeja szczeliny wlotowej moze odbywae si~ poprzez zmierzone wartosci. Ponadto, lejek pr6zniowy moze miee poziomomierz, Lejek pr6zniowy moze miee ponadto r6wniez przed illub po zaworze wlotowym cisnieniomierz, Cisnieniomierze mogq bye ponadto umieszczone przed, w i po mechanizmie przenosnikowym, [0023) Napelniacz pr6zniowy wedlug niniejszego wynalazku obejmuje ponadto meehanizm przenosnikowy, kt6ry odprowadza pastowatq mas~ z wylotu lejka pr6zniowego i przesuwa do rury napelniajqcej, w celu napelniania kielbas pastowat q masq, a ponadto taki napelniacz pr6zniowy ma pomp~ pr6zniowq w celu wytwarzania podcisnienia 0 r6Znej wysokosci w lejku pr6zniowym i ewentualnie r6wniez w mechanizmie przenosnikowym, [0024) W sposobie wedlug wynalazku przeprowadza si~ regulacj~ szczeliny, przy czym wysokosc szczeliny, szczeliny wlotowej reguluje si~ tak, ze jest ona tak duza jak to konieczne dla regulacji poziomu wypelnienia, leez r6wniez tak mala jak to wymagane dla regulacji stopnia ewakuacji. [0025) Wedlug niniejszego wynalazku, geometria otworu zaworu powinna bye korzystnie taka, ze szczelina otworowa, to znaezy szczelina wlotowa, jest mozliwie dluga, to znaczy, ze rura doprowadzajqca ma mozliwie duzq srednic~, ze moze bye doprowadzana wystarczajqca lIose masy, mimo iz wysokosc szczeliny S ma bye utrzymywana mozliwie mala, [0026) Zaw6r wlotowy dla regulowanego wpuszczania pastowatej masy do lejka pr6zniowego ma plyt~ odbojowq, lezqcq na przeciwko gniazda zaworu, przy czym plyta odbojowa jest tak wykonana, ze kieruje pastowatq mas~ w kierunku przeciwnie wzgl~dnie ukosnie do kierunku wlotowego, Ten ksztalt plyty 3 EP 1 836 896 81 odbojowej prowadzi do kierowania napelnianej masy, przykladowo do dolu, przez co z jednej strony, zwlaszcza w przypadku rzadkich napelnianych mas, mozna lepiej kontrolowae poziom wypelnienia, gdyz farsz przy wchodzeniu do iejka nie pryska tak bardzo na pokryw,? i scian,? lejka. 0 0 [0027] Pastowatq mas,? kieruje si,? zwlaszcza pod kqtem okolo 100 do 180 w odniesieniu do kierunku wlotowego wzgl,?dnie w odniesieniu do osi srodkowej zaworu wlotowego. [0028] Wedlug korzystnej postaci wykonania, plyta odbojowa ma po stronie zwr6conej do gniazda zaworu wybranie, kt6re przynajmniej w zewn,?trznym obszarze szczeliny wiotowej ma odcinek, nachylony ukosnie do dolu od osi srodkowej zaworu wlotowego. [0029] Wedlug korzystnego przykladu wykonania, srednica plyty odbojowej jest wi,?ksza niz srednica gniazda zaworu. [0030] Wybranie moze miee zasadniczo wkl,?sly ksztalt lub tez przebiegae pierscieniowo wok61 osi srodkowej zaworu. [0031] Niniejszy wynalazek zostanie nast,?pnie blizej wyjasniony w odniesieniu do nast,?pujqcych figur. Fig.1 pokazuje schematyczny przekr6j przez napelniacz pr6Zniowy wedlug niniejszego wynalazku. Fig.2 pokazuje widok z g6ry na plyt,? odbojowq zgodnego z wynalazkiem zaworu wlotowego. Fig.3 pokazuje w schematyczny spos6b przekr6j poprzeczny kolejnej postaci wykonania plyty odbojowej zaworu wlotowego wedlug niniejszego wynalazku. FigA pokazuje zwiqzek mi,?dzy wysokosciq szczeliny i stopniem ewakuacji. Fig.5 pokazuje przekr6j przez pomp,? lopatkowq, jaka moze bye stosowana jako mechanizm przenosnikowy do niniejszego wynalazku. Fig.6 pokazuje schematycznie schemat blokowy obwodu regulacji wedlug niniejszego wynalazku. [0032] Fig.1 pokazuje schematycznie napelniacz pr6zniowy 100 wedlug niniejszego wynalazku. Napelniacz pr6zniowy 100 obejmuje lejek pr6zniowy 1, kt6ry jest zlozony z lejka 33 i pokrywy 2. Lejek 33 i pokrywa 2 Sq ze sobq polqczone pr6znioszczelnie uszczelkq 34, tu na przyklad pierscieniem uszczelniajqcym. Lejek pr6zniowy 1 obejmuje wlot 7 do doprowadzania pastowatej masy z nieprzedstawionego zbiornika zasobnikowego poprzez rur,? doprowadzajqcq 8. Lejek 1 obejmuje ponadto na dolnym koncu, to znaczy na koncu, przeciwleglym do pokrywy 2, wylot 13 dla pastowatej masy. Pastowata masa, kt6ra znajduje si,? w lejku, jest przenoszona przez obiegowq krzywk,? zasilajqcq 10 do srodka. Krzywka zasilajqca 10 ma tu skrobak 11. Krzywka zasilajqca jest w znany spos6b osadzona obrotowo w lozysku 12 wok61 osi srodkowej D i jest obracana za pomocq niepokazanego nap,?du w znany spos6b wok61 osi D. Skrobak 11 uklada si,? przy tym przy scianie wewn,?trznej lejka 1. [0033] Na wylocie 13 jest umieszczony mechanizm przenosnikowy, kt6ry przenosi pastowat q mas,? z lejka pr6zniowego 1 do rury napelniajqcej 15. Poprzez rur,? napelniajqcq 15, nast,?pnie w znany spos6b, pastowatq mas,?, takq jak przykladowo farsz kielbasiany, przesuwa si,? do przewidzianych dla niego oslonek kielbasianych. [0034] W zamkni,?tym lejku pr6Zniowym 1 wytwarza si,? podcisnienie za pomocq pompy pr6Zniowej 23, kt6ra jest tu przedstawiona tylko schematycznie. Odbywa si,? to przykladowo przez osobne przylqcze pr6zniowe 60. Mozna zatem odciqgae powietrze i tlen z farszu kielbasianego, przez co przedluza si,? trwaloS6 gotowego 4 EP 1 836 896 81 produktu. Zawartose powietrza decyduje poza tym 0 wyglqdzie przy krojeniu i gryzieniu gotowego produktu. Podcisnienie w lejku pr6zniowym 1 niesie ponadto ze sobq tf? zaletf?, ze napelniana pastowata masa jest wciskana wzglf?dnie wyciqgana ze zbiornika zasobnikowego przez panujqce tam normalne cisnienie do zamknif?tego lejka pr6zniowego 1. Alternatywnie, zasilanie lejka pr6zniowego moze bye wspierane r6wniez dodatkowq pompq lub odbywae sif? pod cisnieniem. [0035] W mechanizmie przenosnikowym 14 moze bye wytwarzane r6wniez za pomocq pompy pr6zniowej 23 podcisnienie, aby odciqgae jeszcze dodatkowo powietrze, a przez to lien z pastowatej masy, to znaczy farszu kielbasianego. Cisnienie bezwzglf?dne w mechanizmie przenosnikowym jest mniejsze albo jednakowe jak cisnienie w lejku pr6zniowym, tak ze przez podcisnienie w mechanizmie przenosnikowym 14 naciska sif? pastowatq masf? z lejka pr6zniowego do kom6r mechanizmu przenosnikowego. Jest mozliwe dodatkowe mechaniczne wsparcie dla przeprowadzania pastowatej masy do mechanizmu przenosnikowego przykladowo za pomocq przenosnika slimakowego. [0036] Przyklad takiego mechanizmu przenosnikowego 14 jest przedstawiony na fig.5. Fig.5 pokazuje og61nie znanq pompf? lopatkowq, jaka jest r6wniez blizej opisana w opisie EP 1040758 B1 albo w DE 4227621 A1. Jak widae z fig.5, pompa lopatkowa sklada sif? z obudowy 40 pompy i umieszczonego w niej mimosrodowo wprawianego w obr6t wirnika z walem 41 pompy. W wirniku Sq umieszczone osadzone promieniowo przesuwnie /opatki 4, kt6re tworzq kom6rki przenosnikowe 46 razem ze sciankq 42 obudowy 40 pompy, dnem 45 i pokrywq (nie przedstawiono) obudowy i zewnf?trznq powierzchniq wirnika 41 i wsp6/pracujq w sensie uszczelniajqcym, przy czym obudowa 40 pompy ma wlot 50 farszu i wylot 51 farszu, mif?dzy kt6rymi moze bye zrealizowany sektor sciskania 52 i sektor dozowania 53. Wlot 50 jest pO/qczony z wylotem 13 lejka pr6zniowego 1. W sektorze sciskania 52 zmienia na przyklad w tym przykladzie wykonania scianka wewnf?trzna 42 sW6j odstf?p wzglf?dem walu 41 pompy tak, ze skraca sif? d/ugose lopatek 43, zmierzona przy obrocie wirnika wok61 walu 41 pompy w kierunku A przestrzeni sciskania, gdyz lopatki Sq przesuwane po stronie przestrzeni sciskania w kierunku walu 41. Jesli wirnik porusza sif? zatem wok61 walu 41 pompy w kierunku obrotu A, to w sektorze sciskania 52 zmniejsza sif? pojemnosc komory 8a. W sektorze dozowania 53 pozostaje sta/a pojemnosc komory przy obrocie wirnika wok61 walu 41, tak ze powstaje okreslona objf?tose dozowania. W sektorze wylotowym 59 dana kom6rka /opatkowa znajduje sif? w polqczeniu z wylotem 51 kom6rki lopatkowej, przez kt6ry przesuwa sif? pastowatq masf? na przyk/ad do rury napelniajqcej 15. [0037] Jak juz wymieniono, niniejszy wynalazek umozliwia opr6cz regulacji poziomu wypelnienia wp/ywanie na stopien ewakuacji masy wplywajqcej do lejka pr6zniowego 1, wzglf?dnie na regulowanie go. [0038] W tym celu zaw6r wlotowy 3 jest przewidziany na wlocie 7. Zaw6r 3 obejmuje tu gniazdo 9 zaworu, kt6re znajduje sif? na kOlicu rury doprowadzajqcej 8. Wlot 7 jest tu przewidziany w g6rnym obszarze, to znaczy w g6rnej jednej trzeciej lejka pr6zniowego 1. Rura doprowadzajqca 8 wystaje do lejka pr6zniowego, przy czym w tym przykladzie wykonania otwarty koniec rury doprowadzajqcej 8 jest skierowany do g6ry. Na g6rnym koncu rury doprowadzajqcej 8 moze bye ponadto umieszczona odpowiednia uszczelka, pierscien uszczelniajqcy, i tak dalej. Zaw6r wlotowy 3 obejmuje ponadto plytf? odbojowq 5, kt6ra lezy naprzeciwko gniazda 9 zaworu rury doprowadzajqcej 8. P/yta odbojowa 5 jest pO/qczona poprzez drqzek 17 z nap~dem 4, kt6ry moze poruszae plytf? odbojowq 5 w kierunku strzalki F do g6ry i dolu wzdluz osi srodkowej M zaworu wlotowego 3. as srodkowa M zaworu przebiega zasadniczo r6wnolegle do osi srodkowej D lejka pr6zniowego 1. Nap~d 4 obejmuje silnik, przykladowo sllnik krokowy, kt6ry steruje 5 si~ sterownikiem wzglf?dnie urzqdzeniem EP 1 83689681 regulujqcym 22, I kt6ry ustawia wlotowa S mi~dzy pozycj~ plyty odbojowej 5. Przy otwartym zaworze powstaje zatem szczelina gniazdem 9 zaworu na g6rnym koncu rury napelniajqcej 8 a przeciwleglq kraw~dziq dolnq plyty odbojowej 5. Doprowadzony rurq doprowadzajqcq 8 larsz, wzgl~dnie doprowadzona pastowata masa wchodzi nast~pnie poprzez obiegowq szczelin~ wejsciowq S do lejka pr6zniowego 1. [0039] Geometria zaworu jest korzystnie tak wykonana, ze szczelina wlotowa S ma mozliwie duzq dlugosc, to znaczy ze rura doprowadzajqca ma mozliwie duzq srednic~, wzgl~dnie mozliwie duzy obw6d. Umozliwia to, ze szczelina wejsciowa S moze przyjqe stosunkowo malq wysokosc h. Korzystnie, szczelina wejsciowa S ma kolistq albo owalnq wzgl~dnie eliptycznq geometri~ przekroju poprzecznego, Sq jednak mozliwe r6wniez inne geometrie przekroju poprzecznego. Powstaje zatem stosunkowo cienki masowy przekr6j poprzeczny w obszarze wplywania. To znaczy, wszystkie zawarte udzialy powietrza Sq bliskie powierzchni i mogq zatem dobrze odrywae si~ i mogq zostae odessane. [0040] Poprzez wysokose h szczeliny wlotowej S mozna zatem wplywae na wymiar ewakuacji. Jak widae z lig.1, plyta odbojowa 5 ma wi~kszq srednic~ niz rura doprowadzajqca 8 w obszarze gniazda 9 zaworu, tak ze obszary koncowe plyty odbojowej 5 wystajq ponad gniazdo 9 zaworu. Korzystnie, plyta odbojowa 5 jest tak wykonana, ze kieruje wplywajqcy larsz kielbasiany do dolu, to znaczy do wylotu 12 lejka pr6Zniowego 1. Przez specjalny ksztalt plyty odbojowej 5, zwlaszcza w przypadku rzadkich napelnianych mas, mozna lepiej kontrolowae poziom wypelnienia, gdyz larsz przy wchodzeniu do lejka nie pryska tak bardzo na scian~ pokryw~ i lejka. Jak wynika przykladowo z Ilg.1 i 2, plyta odbojowa 5 ma do tego po stronie, zwr6conej do gniazda zaworu, wybranie 6, kt6re ma przynajmniej w zewn~trznym obszarze szczeliny wlotowej S odcinek A, kt6ry jest nachylony od osi srodkowej M ukosnie na zewnqtrz i do dolu. Ten nachylony odcinek kieruje mas~ do doh Nachylony odcinek A powinien bye przewidziany przynajmniej w obszarze, kt6ry graniczy od zewnqtrz ze szczelinq wlotowq (mi~dzy dolnq stronq plyty odbojowej a gniazdem 9 zaworu), nie musi jednak, jak wynika z lig.1, przebiegae calkowicie do [0041] Fig.2 pokazuje widok z g6ry na zewn~trznego plyt~ brzegu plyty odbojowej 5. odbojowq 5, pokazanq na lig.1, przy czym wyraznie widae wybranie 6, kt6re przebiega tu pierscieniowo wok61 osi srodkowej M zaworu. [0042] Ksztalt nie jest jednak ograniczony do ksztaltu wybrania 6 pokazanego na lig.1. Moze bye przykladowo wykonane r6wniez wybranie 6 w plycie odbojowej 5, uksztaltowane wkl~slo, jak przedstawiono na lig.3, kt6re przebiega zasadniczo kolowo-symetrycznie do osi srodkowej M. Jak widae przykladowo wyratnie z lig.3, wybranie 6 ma odcinek A, kt6ry jest tu nachylony 0 okolo 130' w odniesieniu do kierunku wlotowego E, to znaczy do osi srodkowej M, a zatem kieruje wplywajqcq mas~ do doh Odcinek A powinien bye nachylony pod kqtem blisko 100-180' w odniesieniu do osi srodkowej M, wzgl~dnie kierunku wlotowego E, aby zrealizowae odpowiednie kierowanie. [0043] Wedlug niniejszego wynalazku, wysokose h szczeliny wlotowej S jest tak uregulowana, ze zaleznie od r6znych parametr6w szczelina wlotowa S jest utrzymywana tylko tak duza jak to konieczne dla regulacji poziomu wypelnienia i r6wnoczesnie tak mala jak to mozliwe do regulacji ewakuacji. Rozwiqzuje regulacj~ si~ to przez minimalnej szczeliny. Jako parametry dla regulacji jest brany pod uwag~ przynajmniej jeden parametr z nast~pujqcej grupy: scisliwose lub zawartose powietrza pastowatej masy przed zaworem wlotowym, scisliwose lub zawartose powietrza pastowatej masy po wylocie 13, na przyklad na wyjsciu mechanizmu przenosnikowego 14, wydajnose napelniania pastowatej masy ze zbiornika zasobnikowego do 6 EP 1 836 896 81 lejka pr6zniowego 1, uziarnienie wklad6w pastowatej masy, r6znica cisnien przed i po zaworze wiotowym 3, poziom wypelnienia, lepkosc pastowatej masy, temperatura masy, i tak dalej. [0044] W celu zmierzenia r6znicy cisnien przed i po zaworze wlotowym 3, mogq bye przewidziane odpowiednie czujniki cisnieniowe 18 przed zaworem wlotowym 3 wzgl~dnie 19 w lejku pr6zniowym 1. W celu okreslenia poziomu wypelnienia w lejku pr6zniowym moze bye przewidziany odpowiedni czujnik poziomu wypelnienia 21 w lejku pr6zniowym 1. Jako czujnik poziomu wypelnienia mozna przykladowo stosowae czujnik ultradzwi~kowy, mechaniczny poziomowskaz albo pojemnosciowy lub optyczny czujnik, kt6ry podaje dokladny poziom wypelnienia lub podaje, czy poziom wypelnienia miesci si~ w dopuszczalnym zakresie. W celu okreslenia zawartosci powietrza, kt6ra jest niemal proporcjonalna do scisliwosci pastowatej masy, moze bye przewidziane przykladowo w mechanizmie przenosnikowym 14 urzqdzenie 16 do mierzenia scisliwosci. Urzqdzenie do mierzenia scisliwosci 62, 61 moze bye r6wniez przewidziane przed zaworem wlotowym 3 lub w lejku (i). Na lig.5 oznacznik 16 przedstawia urzqdzenie do mierzenia scisliwosci. Funkcjonowanie czujnika scisliwosci jest blizej wyjasnione przykladowo w opisie EP 1040758 81. Jak juz wspomniano, w komorach 46 w do sciskania pastowatej masy zmienia si~ pojemnose. Urzqdzenie 16 obejmuje zatem czujnik cisnieniowy, wykrywajqcy zmian~ zmian~ cisnienia w komorze 0 zmiennej pojemnosci, przy czym r6wniez wykrywa si~ dokladnq pojemnosci, z czego mozna wyliczye scisliwose. Mozna oczywiscie stosowae takze inne znane urzqdzenia do mierzenia scisliwosci. [0045] Wymienione powyzej urzqdzenia pomiarowe, takie jak zasadniczo urzqdzenia do pomiaru scisliwosci 16, czujniki cisnieniowe 18, 19, poziomomierz 22 mogq bye polqczone z urzqdzeniem regulacyjnym 22, kt6re natomiast reguluje ustawienie szczeliny wlotowej S. [0046] Wydajnosc napelniania (to znaczy lIosc wypelnienia w czasie) pastowatej masy ze zbiornika zasobnikowego do lejka pr6zniowego 1 moze bye na przyklad okreslana z nast~pujqcych parametr6w i moze bye r6wniez dalej przekazywana do urzqdzenia sterujqcego 22: wysokose h szczeliny otworowej S, czas trwania Lit (Lit = t, - t,), poziom w momencie t" poziom wypelnienia w momencie t,. [0047] Jak wynika z uprzedniego opisu, wysokosciq szczeliny h zaworu wlotowego 3 mozna zatem tak sterowae zaleznie od r6znych parametr6w, ze mozna regulowac zar6wno poziom wypelnienia, jak i ewakuacj~ pastowatej masy. Regulacja przebiega przy tym przez regulacj~ minimalnej szczeliny, przy czym szczelina wlotowa S moze utrzymywana tylko tak wysoka jak to konieczne dla regulacji poziomu wypelnienia i r6wnoczesnie tak mala jak to mozliwe do regulacji ewakuacji. [0048] FigA pokazuje schematycznie zWiqzek mi~dzy stopniem ewakuacji i wysokosci q szczeliny h. Stopien ewakuacji jest r6wniez zalezny od wydajnosci przenoszenia, a przy tym od pr~dkosci przenoszenia V,;V, masy do lejka. Zazwyczaj stopien ewakuacji przy mniejszej pr~dkosci V, jest wyzszy niz przy wi~kszej pr~dkosci V,. Stopien ewakuacji zalezy r6wniez od podcisnienia w lejku pr6zniowym i ewentualnie od stanu pastowatej masy, to znaczy przykladowo od wtrqcen w pastowatej masie. [0049] Jesli zatem wysokosc szczeliny h szczeliny wlotowej S jest regulowana w zaleznosci od zawartosci powietrza, a zatem scisliwosci pastowatej masy (na przyklad przed zaworem wlotowym 3 illub po wylocie 13), a ponadto r6wniez w zaleznosci od parametr6w poziomu wypelnienia, takich jak przykladowo wydajnosc napelniania pastowatej masy do lejka pr6zniowego 1 illub poziom wypelnienia w lejku pr6zniowym 1, moze to odbywae si~ przez zamkni~ty obw6d regulacji, przy czym wielkosci regulowane stanowi na przyklad zawartosc powietrza pastowatej masy i poziom wypelnienia, a czlon nastawczy zaw6r wlotowy 3. Mozna 7 EP 1 836 896 81 zatem ustawic okreslonq zawartosc powietrza, przykladowo 0,5 do 10%. 8zczelina wejsciowa 8 jest jednak r6wniez tak regulowana w sensie regulacji minimalnej szczeliny, ze poziom wypelnienia lezy w okreslonym zakresie zadanym poziomu wypelnienia. [0050] W zWlqzku z fig.6, kt6ra pokazuje schemat blokowy dla przykladu wykonanla obwodu regulacjl wedlug ninlejszego wynalazku, zostanie blizej wyjasniona regulacja szczeliny wejsciowej 8. [0051] W tym obwodzie regulacji wielkoscl regulacyjne stanowi poziom wypelnienia i stopien ewakuacji, to znaczy udzlal powietrza wzgl"idnie scisliwosc pastowatej masy, a czlon nastawczy stanowi zaw6r wlotowy. Odcinek regulowania stanowi ewakuacja farszu, wzgl"idnie wypelnlenie lejka. Czlony pomiarowe dla zamkni~tej regulacji stanowi czujnik scisliwosci i poziomomierz. W tym specjalnym przykladzie, w celu regulacjl mlerzy si~ sclsliwosc w wylocie mechanizmu przenosnikowego 14. Urzqdzenie regulacyjne, to znaczy regulator, por6wnuje wartosci rzeczywiste i wartosci zadane danych wielkosci regulacyjnych i ustala wysokosc szczeliny wejsciowej h w zaleznosci od por6wnania wartoscl rzeczywistej i zadanej, w celu nastawlenia okreslonej zawartosci powietrza na jednostk"i obj~tosci w pastowatej masie i aby r6wniez utrzymywac prawidlowo poziom wypelnienla. Na regulacj~ jak przykladowo cisnienie przed zaworem wlotowym mogq dodatkowo wplywac kolejne parametry, takie wzgl~dnle cisnienie po zaworze wlotowym, scisliwosc masy przed zaworem wlotowym, scisllwosc masy w lejku, lepkosc masy, temperatura masy, uziarnienie wklad6w i tym podobne. Wymienione uprzednio parametry mozna okreslac, jak uprzednlo oplsano, poprzez odpowiednie urzqdzenia pomlarowe, przy czym ich wartosci doprowadza si~ lub tez podaje si~ nast~pnie do regulatora. [0052] Urzqdzenle sterujqce wzgl~dnle regulacyjne 22 jest polqczone w tym celu z urzqdzeniem do wprowadzania informacjl, w kt6rym mozna wprowadzac na przyklad r6zne wartosci zadane dla udzialu powietrza wzgl~dnie scisllwosci, wydajnosci napelnlanla, poziomu wypelnienla, cisnienia w lejku pr6zniowym 1 oraz clsnienia przed zaworem wlotowym 3, cisnienia w wylocie i wlasclwosci, takie jak na przyklad temperatura i stan pastowatej masy. [0053] Pokazany na figurze 6 schemat blokowy pokazuje tylko jeden przyklad regulacji wedlug niniejszego wynalazku i w zadnym wypadku nie jest do niego ograniczony. Zasadnicze w przypadku nlniejszego wynalazku jest jedynie to, ze zaw6r wlotowy jest czlonem nastawczym dla regulacji stopnia ewakuacji pastowatej masy, to znaczy dla okreslonego udzlalu powietrza w pastowatej masie wzgl~dnle odpowiedniej scisliwosci. Zastrzezenia patentowe 1. Lejek pr6znlowy (1) do produkcji kielbas z wlotem (7) do doprowadzania pastowatej masy, zwlaszcza farszu kielbasianego, wylotem (13) do odprowadzania pastowatej masy, zaworem wlotowym (3), kt6ry jest umieszczony na wlocie (7), przy czym w lejku pr6zniowym (1) wytwarzalne jest podclsnienle, znamienny tym, ze w otwartym stanie zaw6r wlotowy (3) tworzy szczelin~ 8 wlotowq (8) dla pastowatej masy, kt6rej EP 1 836 896 81 wysokose (h) szczeliny w otwartym stanie zaworu wlotowego (3) moze bye regulowana dla wplywania na stopieli ewakuacji pastowatej masy, przy czym regulacja zaworu wlotowego (3) regulacj~ proporcjonalnq. 2. wielopunktowq albo regulacj~ nast~puje poprzez Lejek pr6zniowy wedlug zastrzezenia 1, znamienny tym, ze lejek obejmuje ponadto urzqdzenie regulacyjne (22) do regulowania wysokosci (h) szczeliny w zaleznosci od przynajmniej jednego parametru z nast~pujqcej grupy: scisliwose lub zawartosc powietrza pastowatej masy przed zaworem wlotowym (3), scisliwose lub zawartose powietrza pastowatej masy po wylocie (13) albo w lejku pr6zniowym (1), wydajnosc przenoszenia mechanizmu przenosnikowego (14), umieszczonego nast~pnie na wylocie (13), uziarnienie wklad6w pastowatej masy, r6znica cisnieli przed i po zaworze wlotowym (3), wydajnosc napelniania pastowatej masy do lejka pr6zniowego, poziom wypelnienia pastowatej masy w lejku pr6zniowym, temperatura pastowatej masy, lepkosc pastowatej masy. 3. Lejek pr6zniowy wedlug zastrzezenia 1 albo 2, znamienny tym, ze lejek pr6zniowy obejmuje ponadto urzqdzenie regulacyjne do regulowania wysokosci (h) szczeliny w zaleznosci od scisliwosci lub zawartosci powietrza pastowatej masy przed zaworem wlotowym (3) i1lub po wylocie (13) iflub mi~dzy zaworem wlotowym (3) i wylotem (13) oraz w zaleznosci od parametr6w poziomu wypelnienia. 4. Lejek pr6zniowy wedlug przynajmniej jednego z zastrzezeli 1 do 3, znamienny tym, ze szczelina wlotowa (8) ma kolisty albo eliptyczny lub inny zamkni~ty przekr6j poprzeczny. 5. Lejek pr6Zniowy wedlug przynajmniej jednego z zastrzezeli 1 do 4, znamienny tym, ze zaw6r (3) ma na wlocie (7) gniazdo (9) zaworu i naprzeciwleglq plyt~ odbojowq (5), przy czym odst~p (h) mi~dzy gniazdem (9) zaworu a plytq odbojowq (5) daje wysokosc (h) szczeliny, 6. Lejek pr6zniowy wedlug zastrzezenia 5, znamienny tym, ze zaw6r (3) obejmuje nap~d (4) do plyty odbojowej (5) dla ustawienia wysokosci (h) szczeliny. 7. Lejek pr6Zniowy wedlug zastrzezenia 6, znamienny tym, ze srednica plyty odbojowej (5) jest wi~ksza niz srednica gniazda (9) zaworu. 8. Lejek pr6zniowy wedlug przynajmniej jednego z zastrzezeli 5 do 7, 9 EP 1 836 896 81 znamienny tym, ze p/yta odbojowa (5) jest tak uksztaitowana, ze kieruje pastowat q masf1 do dotu wzglf1dnie skosnie do do/u w kierunku wylotu (13). 9. Lejek pr6zniowy wed/ug przynajmniej jednego z zastrzezen 5 do 8, znamienny tym, ze p/yta odbojowa (5) jest tak wykonana, ze obejmuje po stronie zwr6conej do gniazda (9) zaworu, wybranie (6), kt6re ma przynajmniej w zewnf1trznym obszarze szczeliny wlotowej (8) odcinek (A), nachylony od osi srodkowej (M) zaworu ukosnie do dolu albo do do/u. 10. Lejek pr6zniowy wedlug zastrzezenia 8, znamienny tym, ze wybranie (6) ma zasadniczo wklf1sly ksztalt lub przebiega pierscieniowo wok61 osi srodkowej (M) zaworu (3). 11. Lejek pr6zniowy wedlug przynajmniej jednego z zastrzezen 5 do 10, znamienny tym, ze wlot (7) jest wykonany w g6rnym obszarze lejka pr6zniowego (1) w postaci rury doprowadzajqcej (8), kt6rej otwarty koniec wystaje do lejka pr6zniowego (1) i jest skierowany do g6ry, przy czym p/yta odbojowa (5) lezy naprzeciwko otwartego konca. 12. Lejek pr6zniowy wed/ug przynajmniej jednego z zastrzezen 1-11, znamienny tym, ze ponadto przed zaworem wlotowym (3) i/lub po wylocie (13) lejka pr6zniowego (1) albo w lejku pr6zniowym jest umieszczone urzqdzenie do okreslania sclsliwosci pastowatej masy wzglf1dnie zawartosci powietrza (16). 13. Lejek pr6zniowy wed/ug przynajmniej jednego z zastrzezen 1-12, znamienny tym, ze ponadto jest umieszczony poziomomierz (21) w lejku pr6zniowym (1). 14. Lejek pr6zniowy wed/ug przynajmniej jednego z zastrzezen 1-13, znamienny tym, ze czujnik cisnieniowy jest przewidziany przed i po zaworze wlotowym. 15. Napelniacz pr6zniowy (100) z lejkiem pr6zniowym (1) wedlug przynajmniej jednego z zastrzezen 1 do 10, oraz mechanizmem przenosnikowym (14), kt6ry odprowadza pastowatq masf1 z wylotu (13) lejka pr6zniowego (1) i przesuwa do rury nape/niajqcej (15), dla napelniania kie/bas pastowatq masq, 10 EP 1 836 896 81 pompq pr6zniowq dla wytwarzania podcisnienia w mechanizmie przenosnikowym iflub w lejku pr6zniowym. 16. Spos6b regulacji poziomu wypelnienia i regulowanej ewakuacji pastowatych mas, zwlaszcza farszu kielbasianego z nast<;lpujacymi etapami: doprowadzania pastowatej masy do lejka pr6zniowego (1) poprzez zaw6r wlotowy (3), odprowadzania pastowatej masy poprzez wyiot (13) lejka pr6zniowego, przy czym w lejku pr6zniowym wytwarza si<;l podcisnienie, znamienny regulacjq wysokosci szczeliny wlotowej (S) otwartego zaworu wlotowego (3) dla wplywania na stopien ewakuacji pastowatej masy, przy czym regulacja zaworu wlotowego (3) nast<;lpuje poprzez regulacj<;l wielopunktowq albo regulacj<;l proporcjonalnq. 17. Spos6b wedlug zastrzezenia 16, znamienny tym, ze odprowadza si<;l pastowat<;l mas<;l za pomocq mechanizmu przenoszqcego (14) z wylotu (13), a mechanizm przenoszqcy przesuwa pastowatq mas<;l dla napelniania kielbas do rury napelniajqcej. 18. Spos6b wedlug zastrzezenia 16 albo 17, znamienny tym, ze wysokosc szczeliny (h) reguiuje si<;l w zaleznosci od scisliwosci wzgl<;ldnie zawartosci powietrza pastowatej masy przed zaworem wlotowym (3) illub po wylocie (13) lejka pr6zniowego iflub pomi<;ldzy zaworem wlotowym (3) a wylotem (13) i w zaleznosci od parametr6w poziomu wypelnienia. 19. Spos6b wedlug zastrzezenia 16 albo 17, znamienny tym, ze wysokosc szczeliny (h) reguluje si<;l w zaleznosci od przynajmniej jednego z ponizszych parametr6w: scisliwoS6 lub zawartosc powietrza pastowatej masy przed zaworem wlotowym (3), scisliwoS6 lub zawartoS6 powietrza pastowatej masy po wylocie (13) albo w lejku pr6zniowym, wydajnosc wypelnienia pastowatej do iejka pr6zniowego, uziarnienie wklad6w pastowatej masy, r6znica cisnien przed i po zaworze wlotowym (3), poziom wypelnienia, wydajnoS6 przenoszenia mechanizmu przenosnikowego (14), umieszczonego na wylocie (13), temperatura pastowatej masy, lepkoS6 pastowatej masy. 20. Spos6b wedlug jednego z zastrzezen 16 do 19, znamienny tym, ze dla regulacji wysokosci szczeliny (h) szczeliny wiotowej (S) przeprowadza si<;l regulacj<;l szczeliny, przy czym szczelina wiotowa (S) jest ustawiana tak, ze jest tak duza, jak jest to konieczne dla regulacji poziomu wypelnienia i tak mala, jak jest to wymagane dla regulacji stopnia ewakuacji. 11 EP 1 836896 B1 PUBLlKACJE CYTOWANE W OPISIE Ponitsza /ista pUb/ikacji cytowanych przez zg/aszajqcego ma na celu wY/qcznie pomoc d/a czytajqcego i nie stanowi cZi7sci dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, te d%tono najwii7kszej starannosci przy jej tworzeniu, nie motna wyk/uczy6 b/i7d6w lub przeoczerJ i EUP nie ponosi tadnej odpowiedzialnosci w tym wzgli7dzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie ? EP 1502509 Ai [0002] ? US 3166786 A [0003] ? EP 1040758 81 [0036] [0044] ? DE 4227621 Ai [0036] 12 EP 1 836 896 B1 M 1QQ~ 4 2 D F A 34 t 17 5 h 1 21 12 15 d 23 FIG. 1 22 EP 1 836 896 B1 @1M 6 FIG. 2 FIG. 3 EP 1 83689681 '13' ""ex> O"l .Wartos? Poziom , :nia W3rtoSC zadana Zawartosc powietrza ~ ""tll O"l Regulator Zaw6r wlotowy i tak dale] H Ewakuacja I' Zmierzona zawartosc powietrza Lmierzony poziom wypelnienia FIG. 6 farszu ~ J---o Czujnik scisliwosci w wylocie mechanizmu przenosnikowego ~ Pomiar Ipoziomu wypelnienia
Grupy dyskusyjne