Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1837189 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1837189 T3


EP 1837189 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2006 06017766.4 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1837189 T3 Int.Cl. B41J 3/407 (2006.01) B41J 3/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 12.10.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/41 EP 1837189 B1 B41J 3/44 (2006.01) B44C 5/04 (2006.01) B23Q 1/01 (2006.01) B23Q 1/70 (2006.01) B27M 1/08 (2006.01) Tytuł wynalazku: Urządzenie do uszlachetniania przedmiotów obrabianych (30) (43) Pierwszeństwo: 08.03.2006 EP 06004713 12.06.2006 EP 06012041 Zgłoszenie ogłoszono: 26.09.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/39 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: HOMAG GmbH, Schopfloch, DE PL/EP 1837189 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: ACHIM GAUß, Dornstetten, DE LUDWIG ALBRECHT, Dornstetten, DE JOHANNES SCHMID, Starzach/Wachendorf, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marta Skrobot SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr. poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-9294/VAL EP 1 837 189 B1 Opis 5 10 15 20 25 30 35 40 Dziedzina techniki [0001] Wynalazek dotyczy urządzenia do uszlachetniania przedmiotów obrabianych, które korzystnie są co najmniej częściowo wykonane z drewna, tworzyw drzewnych itp., według części przedznamiennej zastrzeżenia 1. Stan techniki [0002] Urządzenie wymienionego na wstępie rodzaju jest znane na przykład z DE 100 31 030 B4. W tym urządzeniu przedmioty obrabiane są dostarczane i układane na przenośniku. W celu wykrycia położenia przedmiotów obrabianych na przenośniku urządzenie to ma czujniki stacjonarne, które są umieszczone na przenośniku względnie na bramie. Czujniki te muszą też wykrywać geometrię przedmiotów obrabianych albo dane dotyczące geometrii muszą zostać przekazane ze znajdującej się wcześniej maszyny do obróbki i wprowadzone oraz przetworzone przy uwzględnieniu nowych danych z czujników, dotyczących położenia. Prowadzi to do wysokich nakładów konstrukcyjnych i technologicznych. [0003] Ponadto złożony przez zgłaszającego, opublikowany europejski wniosek patentowy EP 05 009 326.9 również odnosi się do urządzenia z urządzeniem drukującym, urządzeniem przenoszącym przedmioty obrabiane oraz z urządzeniem przenoszącym, zgodnie z tym, jak podano te urządzenia w części przedznamiennej zastrzeżenia 1. [0004] EP 1 479 524 A1 przedstawia atramentowe urządzenie drukujące, który znajduje się nad płytą przenoszącą i zawiera głowicę do drukowania atramentowego, która ma możliwość wychylania się na ramieniu wokół pewnej osi i może być przesuwana teleskopowo. Do sterowania głowicą do drukowania przewidziano elektroniczny przyrząd sterujący, który zawiera mikroprocesor z przypisanym mu programem i pamięcią danych. Wyjścia przyrządu sterującego są połączone z głowicą do drukowania i różnymi urządzeniami napędowymi do ruchu wychylnego i przesuwania teleskopowego urządzenia drukującego. Dzięki temu umożliwiono takie poruszanie głowicą do drukowania atramentowego względem znajdującego się pod nią korpusu, że głowica do drukowania może osiągnąć całą powierzchnię korpusu chromowanego. [0005] DE 100 31 030 B4 ujawnia sposób wytwarzania płaskich części konstrukcyjnych o określonym wyglądzie powierzchni, w szczególności płyt czołowych elementów kuchennych. W tym celu nad przenośnikiem o ruchomej taśmie przenoszącej jest umieszczona belka poprzeczna, na której jest ruchomo prowadzony wózek. Na wózku zamocowano głowicę do drukowania, która poprzez dysze barwiące może spryskiwać cieczą. [0006] Idea US 2003/218663 A1 zmierza do sposobu i urządzenia do wytwarzania obrazu na produkcie. Samo urządzenie drukujący jest przy tym umieszczone stacjonarnie na przenośniku i obejmuje drukarkę, która ma co najmniej jedną głowicę do drukowania i jest połączona z urządzeniem sterującym. W celu wytworzenia obrazu, który ma być naniesiony na produkt, urządzenie sterujące obejmuje procesor graficzny. [0007] DE 20 2004 000662 U1 ujawnia urządzenie drukujące do zadrukowywania wąskich boków przedmiotów obrabianych w postaci płyty. [0008] Idea EP 0 993 903 A2 dotyczy maszyny do obrabiania wyrobów drzewnych. Maszyna ta obejmuje obsadę narzędzia, ruchomo zamocowaną na środkach łożyskujących. Maszyna ta ma bramę z dwoma skierowanymi ku górze zastrzałami, wzdłuż których może poruszać się belka. Po obu stronach belki umieszczono głowice dla obsady narzędzia, które mogą ślizgać się po tych belkach. W tych głowicach obsady dla marzędzia może być wmontowane narzędzie oznaczające typu ?ink-jet?. Przedstawienie wynalazku 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0009] Zadaniem niniejszego wynalazku jest zatem dostarczenie urządzenia powyższego rodzaju do uszlachetniania przedmiotów obrabianych, które przy prostej konstrukcji i prostym napędzie umożliwia wysoką jakość uszlachetniania. [0010] Zadanie to rozwiązano zgodnie z wynalazkiem dzięki urządzeniu do uszlachetniania przedmiotów obrabianych według zastrzeżenia 1. Korzystna modyfikacja wynalazku jest podana w zastrzeżeniu 2. [0011] U podstaw wynalazku leży idea, by najbardziej, jak to możliwe, unikać zmiany mocowania uszlachetnianych przedmiotów obrabianych w trakcie uszlachetniania. W tym celu w urządzeniu powyższego rodzaju zgodnie z wynalazkiem przewidziano, że ma ono ponadto co najmniej jedno urządzenie do obróbki do obrabiania przedmiotów obrabianych. W ten sposób jest możliwe nie tylko zadrukowywanie przedmiotów obrabianych w zgodnym z wynalazkiem urządzeniu, ale też przeprowadzanie pojedynczych albo licznych procesów obróbki, które mogą odbywać się przed zadrukowywaniem, po nim lub w jego trakcie. Dzięki temu można zrezygnować ze zmiany mocowania między tymi operacjami uszlachetniania, tak że nie jest wymagane żadne wielokrotne ustawianie przedmiotu obrabianego i/albo wykrywanie czujnikiem, co upraszcza konstrukcję całego urządzenia i jego napędu, bez zakłócania jakości uszlachetniania. [0012] Choć w ramach wynalazku korzystne jest zastosowanie co najmniej jednego urządzenia drukującego typu ?ink-jet?, alternatywnie lub dodatkowo można też zastosować inne urządzenia drukujące. [0013] W ramach wynalazku jest zasadniczo możliwe umieszczenie stacjonarnego urządzenia drukującego typu ?ink-jet? i/albo urządzenia do obróbki oraz prowadzenie wzdłuż nich uszlachetnianych przedmiotów obrabianych przy zastosowaniu przenośnika. Jest również możliwe, by przewidzieć wykonanie ruchomego urządzenia drukującego i/albo urządzenia do obróbki albo też kombinację obu tych wariantów, tzn. zarówno przedmioty obrabiane, jak i urządzenie drukujące i/albo urządzenie do obróbki podczas procesu drukowania względnie obróbki są przemieszczane przy użyciu przenośnika. [0014] Urządzenie do obróbki do obrabiania przedmiotów obrabianych może być w ramach niniejszego wynalazku zaprojektowane w różny sposób i być przystosowane do jednego lub kilku rodzajów obróbki. [0015] Również przenośnik może być w ramach niniejszego wynalazku zaprojektowany w najróżniejszy sposób, na przykład jako pojedynczy stół do transportu przedmiotów obrabianych, ale też jako szereg przesuwnych części, które mogą być przesuwane względem siebie. Według jednej modyfikacji wynalazku jest jednak korzystne, by przenośnik był przygotowany do wywołania ruchu względnego między uszlachetnianym przedmiotem obrabianym a urządzeniem do obróbki, a konkretnie korzystnie tak, by przedmiot obrabiany mógł być obrabiany i zadrukowywany bez zmiany swojego położenia względem urządzenia przenoszącego przedmioty obrabiane. W ten sposób w zgodnym z wynalazkiem urządzeniu można uniknąć zmian mocowania uszlachetnianych przedmiotów obrabianych w trakcie uszlachetniania, dzięki czemu ma miejsce prostszy i dokładniejszy napęd przy wysokiej jakości uszlachetniania. [0016] Urządzenie drukujące typu ?ink-jet? lub urządzenie do obróbki w zgodnym z wynalazkiem urządzeniu mogą być ustawione zasadniczo na dowolnym miejscu, na przykład na robocie przesuwnym albo stacjonarnym. [0017] Według wynalazku urządzenie drukujące może być wkładany z możliwością wymiany do jednostki obróbkowej. [0018] Taka jednostka obróbkowa bardzo dobrze nadaje się jako podstawowa część składowa urządzenia do obróbki, a konkretnie w połączeniu z szeregiem narzędzi i/albo zespołów do obróbki, które według wynalazku mogą być zmieniane w co najmniej jednej jednostce obróbkowej i mogą być magazynowane w co najmniej jednym magazynku. Przy niskim nakładzie konstrukcyjnym, jak na przykład przy niskiej liczbie układów 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 napędowych, wynika stąd duża różnorodność możliwości obróbki przedmiotów obrabianych. [0019] Poza tym co najmniej jedna jednostka obróbkowa może być stosowana nie tylko do napędzania najróżniejszych narzędzi i/albo zespołów do obróbki, ale też do napędzania jednostki drukującej. W tym celu według zastrzeżenia 1 wymienionego wynalazku przewidziano jednostkę drukującą, która może być zmieniana w co najmniej jednej jednostce obróbkowej, a konkretnie poprzez złącze. Dzięki temu również jednostka drukująca może być stosowana elastycznie i być sprowadzana w położenie robocze do jednostki obróbkowej tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna do uszlachetniania przedmiotu obrabianego. Aby umożliwić niezawodną wymianę jednostki drukującej do jednostki obróbkowej, według wynalazku przewidziano, że jednostka drukująca ma środek przyłączeniowy, za pomocą którego może ona zostać wymieniona w uchwycie narzędzia jednostki obróbkowej. Zatem jednostka obróbkowa nie musi być adaptowana do uchwycenia jednostki drukującej, ale jednostka drukująca ma odpowiednie środki przyłączeniowe, które mogą być włączone w i tak istniejący uchwyt narzędziowy jednostki obróbkowej. Krótki opis rysunków [0020] Figura 1 pokazuje schematycznie widok perspektywiczny urządzenia do uszlachetniania przedmiotów obrabianych według jednej postaci wykonania wynalazku; Figura 2 pokazuje schematycznie częściowy widok z góry na urządzenie, pokazane na figurze 1; Figura 3 pokazuje schematycznie częściowy wycięty widok z przodu na urządzenie, pokazane na figurze 1; Figura 4 pokazuje dalsze szczegóły urządzenia drukującego urządzenia, pokazanego na figurze 1; Figura 5 pokazuje dalsze szczegóły urządzenia drukującego urządzenia, pokazanego na figurze 1; Figura 6 przedstawia pracę urządzenia, pokazanego na figurze 1. Szczegółowy opis korzystnych postaci wykonania [0021] Korzystne postaci wykonania niniejszego wynalazku zostaną poniżej szczegółowo opisane z odniesieniem do załączonych rysunków. [0022] Urządzenie 1 do uszlachetniania przedmiotów obrabianych jako korzystna postać wykonania niniejszego wynalazku jest pokazana schematycznie na figurze 1 w widoku perspektywicznym. Urządzenie służy do obróbki i nanoszenia wzorów na przedmioty obrabiane 2, które w niniejszej postaci wykonania co najmniej częściowo są wykonane z drewna, tworzyw drzewnych, tworzyw sztucznych itp., jakie często są stosowane na przykład w meblarstwie i elementach budowlanych. [0023] Urządzenie 1 obejmuje urządzenie drukujące 10 typu ?ink-jet?, które w niniejszej postaci wykonania pracuje według zasady ?drop on demand?. Jak najlepiej można zauważyć na figurze 4, urządzenie drukujące 10 typu ?ink-jet? obejmuje szereg dysz 12, z których mogą być wyrzucane krople atramentu i które w niniejszej postaci wykonania są umieszczone w kilku szeregach, przy czym każdy szereg jest przewidziany do wyrzucania określonego koloru, na przykład cyjanu, magenty, żółtego i czarnego. [0024] Ponadto w urządzeniu drukującym 10 przewidziano jednostki suszące 14, na przykład suszarki na promienie UV, które służą do ciągłego suszenia atramentu, naniesionego przez urządzenie drukujące, w celu uniknięcia możliwego drukowania z niedokładnym ?Passer?. [0025] Urządzenie drukujące 10 jest w niniejszej postaci wykonania przewidziane na jednostce obróbkowej 6 względnie wymieniane w niej, co widać najlepiej na figurze 3. Urządzenie do obróbki jest takim urządzeniem do obróbki, które nadaje sie także do uchwycenia narzędzi lub zespołów do obróbki z możliwością zmiany i wymiany i które ma 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 w tym celu uchwyt narzędziowy 6? oraz złącze 6??, przy czym złącze może być zaprojektowane na przykład do przenoszenia danych, energii, napędu, płynu itp. [0026] W celu umożliwienia wymiany urządzenia drukującego (jednostki drukującej) 10 w jednostce obróbkowej, w niniejszej postaci wykonania jednostka drukująca 10 jest zaopatrzona w króciec przyłączeniowy 18, który może być zmieniony w uchwycie narzędziowym 6? jednostki obróbkowej (por. figura 3). Ponadto jednostka drukująca 10 ma środki przenoszące 16 (por. figura 3), które mogą się komunikować ze złączem 6?? jednostki obróbkowej. Przy tym mogą być przenoszone na przykład dane, energia, napęd, płyn itp., a w szczególności również atrament. Poza tym jednostka drukująca 10 może mieć zasobnik atramentu i/albo bezprzewodowe urządzenie do przenoszenia danych, choć na figurach nie są one pokazane. [0027] Jednostka obróbkowa 6 jest przewidziana z możliwością przemieszczania w kierunku y na bramie 4, która z kolei może być zaprojektowana z możliwością przemieszczania w kierunku x. Przy tym w niniejszej postaci wykonania przewidziano przy tym dwie bramy 4, z których każda może nieść jedną lub kilka jednostek obróbkowych 6, które ewentualnie mogą być umieszczone po przeciwległych stronach danej bramy 4. Przy tym należy zauważyć, że bramy 4 mogą być też ewentualnie zaprojektowane jako wysięgniki. [0028] Jednostki obróbkowe 6 mogą być automatycznie albo ręcznie uzbrajane w narzędzia do obróbki i/albo zespoły do obróbki 30 oraz w jedną lub kilka jednostek drukujących 10 (figura 3) przez przewidziane na każdej z bram 4 magazynki 32 narzędzi. Oznacza to, że jednostki drukujące 10 są zaprojektowane tak, by one również mogły być odkładane do magazynków 32. [0029] W ramach niniejszej postaci wykonania można stosować najróżniejsze narzędzia do obróbki 30 i/albo zespoły do obróbki 30; jak na przykład narzędzia do obróbki wiórowej (wiertła, frezy itp.), zespoły do oklejania krawędzi, zespoły do wyciskania, zespoły do powlekania, zespoły do sklejania warstw, zespoły czyszczące, zespoły odtłuszczające, zespoły do polepszania przyczepności i zwilżalności zadrukowywanych powierzchni oraz zespoły do redukcji ładunku elektrostatycznego zadrukowywanych powierzchni. Te narzędzia i zespoły mogą oczywiście być zamontowane także na trwałe (niezależnie od jednostki obróbkowej). W celu wykonania takich rodzajów obróbki, jak czyszczenie, odtłuszczanie, polepszanie przyczepności i zwilżalności oraz redukcja ładunku elektrostatycznego wskazuje się na przygotowany przez zgłaszającego europejski wniosek patentowy nr 06 004 713.1, z pierwszeństwa którego skorzystano. [0030] W niniejszej postaci wykonania pod bramą 4 rozciąga się stół 20 dla przedmiotów obrabianych do przenoszenia danego opatrywanego wzorem przedmiotu obrabianego 2, przesuwny w kierunku x, pokazanym na figurze 1. Stół 20 dla przedmiotów obrabianych może być zaprojektowany w najróżniejszy sposób i być też utworzony na przykład przez obiegający taśmę przenoszącą lub podobny element. Dzięki swojej możliwości przemieszczania stół 20 dla przedmiotów obrabianych tworzy równocześnie urządzenie przenoszące przedmioty obrabiane i część przenośnika według niniejszego wynalazku. [0031] Umieszczenie płytowego przedmiotu obrabianego 2 na stole 20 dla przedmiotów obrabianych jest pokazane dokładniej w rzucie z góry na figurze 2. W niniejszej postaci wykonania stół 20 dla przedmiotów obrabianych ma wysuwny kołek oporowy 22, do którego przedmiot obrabiany 2 może przylegać w celu pozycjonowania zgrubnego. Ponadto na stole 20 dla przedmiotów obrabianych jest umieszczonych kilka czujników 52 odległości, które są częścią urządzenia 50 do wykrywania zgrubnego. Pokazane na figurze 2 czujniki odległości są przeznaczone do wykrywania odległości między czujnikami a powierzchnią boczną (wąską powierzchnią) danego przedmiotu obrabianego 2. W niniejszej postaci wykonania czujniki 52 mają przy tym możliwość obrotu wokół osi, rozciągającej się prostopadle do powierzchni stołu 20 dla przedmiotów obrabianych, a w razie potrzeby możliwość przemieszczania równolegle do tej powierzchni. Urządzenie 50 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 do wykrywania zgrubnego służy zatem do zgrubnego wykrywania geometrii i do pozycjonowania danego przedmiotu obrabianego 2. [0032] Dalsze szczegóły stołu 20 dla przedmiotów obrabianych są pokazane na figurze 3, przedstawiającej częściowo wycięty widok z przodu urządzenia pokazanego na figurze 1. Widać tam, że dany przedmiot obrabiany 2 może być ustalany na stole 20 dla przedmiotów obrabianych bądź na taśmie dla przedmiotów obrabianych na przykład przez ssawkę podciśnieniową 24. Jest również możliwe, by odpowiednie ssawki bądź otwory ssące zintegrować ze stołem względnie z taśmą dla przedmiotów obrabianych. [0033] Ponadto zgodne z wynalazkiem urządzenie 1 obejmuje urządzenie wykrywające 40 do wykrywania położenia względnego urządzenia drukującego 10 typu ?ink-jet? i danej pokrywanej wzorami powierzchni przedmiotu obrabianego 2. W niniejszej postaci wykonania urządzenie wykrywające 40 ma kilka rodzajów czujników 42, 46, które można najlepiej zauważyć na figurach 3, 4 i 5. Początkowo urządzenie wykrywające 40 obejmuje w niniejszej postaci wykonania trzy czujniki 42 odległości, które są umieszczone na urządzeniu drukującym 10 w pobliżu dysz 12 i mierzą w kierunku, który zasadniczo jest równoległy do kierunku wyrzucania atramentu z dysz 12 (figura 4). Tymi czujnikami odległości można z jednej strony ocenić odległość bezwzględną między urządzeniem drukującym 10 a przedmiotem obrabianym 2, a poza tym z otrzymanych danych, dotyczących odległości, można także wnioskować o dokładnym konturze danego przedmiotu obrabianego 2. [0034] Jak można najlepiej zauważyć na figurach 3 i 5, nad elementem 44, w niniejszej postaci wykonania wychylnym, na urządzeniu drukującym 10 są umieszczone inne czujniki 42 odległości. Dany czujnik jest przez element wychylny 44 wprowadzany w położenie wysunięte, które można najlepiej zauważyć na figurze 5. W tym położeniu pokazane na figurze 5 czujniki 42 mierzą w kierunku, który jest zasadniczo prostopadły do kierunku wyrzucania atramentu z dysz 12. Dzięki temu jest wykrywana grubość względnie wysokość danego zadrukowywanego obszaru i unika się nadmiernego zużycia atramentu ?overspray?. [0035] Poza tym w niniejszej postaci wykonania na urządzeniu drukującym 10, w pobliżu dysz 12 wyrzucania atramentu, jest umieszczony czujnik 46 wykrywania obrazu, który mierzy również w kierunku zasadniczo równoległym do kierunku wyrzucania atramentu z dysz 12. Czujnik 46 wykrywania obrazu może być na przykład kamerą CCD lub tym podobnym, które może sporządzić cały obraz zadrukowywanego albo już zadrukowanego obszaru danego przedmiotu obrabianego 2. [0036] Choć na figurach nie pokazano tego, z jednej strony wszystkie czujniki, a z drugiej strony urządzenie drukujące i korzystnie też pozostałe części robocze urządzenia 1 są połączone z urządzeniem sterującym, który szacuje wszystkie dane, wykrywane przez czujniki, i na tej podstawie steruje pracą urządzenia, w szczególności urządzenia drukującego. Praca urządzenia może się tu przedstawiać, jak następuje. [0037] Najpierw przedmiot obrabiany 2 jest zgrubnie pozycjonowany przez kołek oporowy 22 na stole 20 dla przedmiotów obrabianych i ustalany przez ssawkę podciśnieniową 24. Następnie ustawienie i/albo kontur przedmiotu obrabianego 2 na stole 20 dla przedmiotów obrabianych są wykrywane przez czujniki 52 i te dane są przesyłane do urządzenia sterującego. [0038] Następnie stół 20 dla przedmiotów obrabianych jest przemieszczany w kierunku x, tak by przedmiot obrabiany 2 mógł być obrabiany względnie uszlachetniany przez wymieniane w jednostce obróbkowej 6 narzędzia, urządzenia lub jednostki drukujące. Praca urządzenia drukującego jest realizowana, jak następuje. [0039] Na podstawie danych z czujników 52 urządzenie drukujące 10 jest przemieszczane na odpowiednim trzpieniu 6 wzdłuż bramy 4 do zadrukowywanego przedmiotu obrabianego 2. Czujniki 42, 46 wykonują przy tym pracę pomiarową w sposób ciągły, tak by można było otrzymywać informacje o obecności i ewentualnie odległości danego 6 5 10 15 20 25 30 przedmiotu obrabianego, a poza tym (przez czujnik 46 wykrywania obrazu) także inne informacje o przedmiocie obrabianym 2. Na podstawie tych danych urządzenie sterujące wysyła sygnały dotyczące drukowania do danych dysz 12 (względnie przypisanych im piezoelektrycznych elementów wykonawczych lub termoelementów), tak by przedmiot obrabiany 2 był zadrukowywany. W celu kompensacji przekraczanych tolerancji czyli w celu kompensacji odchyłek rozmiarów, położenia itp., dotyczących przedmiotu obrabianego 2, w zależności od wykrytych danych z czujników 42, 46 mogą być przy tym włączane lub wyłączane pojedyncze dysze lub grupy dysz. Alternatywnie lub dodatkowo w ramach wynalazku jest również możliwe, by jedna lub kilka dysz urządzenia drukującego 10 było utworzonych przez piezoelektryczny środek nastawczy lub podobny, aby ich położenie albo kierunek wyrzutu dopasować do przedmiotu obrabianego 2. Przy zadrukowywaniu dużych powierzchni bocznych przedmiotu obrabianego 2, oprócz czujnika 46 wykrywania obrazu pracują umieszczone pierwotnie obok dysz 12 czujniki 42, które najlepiej widać na figurze 4. Do zadrukowywania wąskich powierzchni przedmiotu obrabianego 2 stosowane są alternatywnie lub dodatkowo czujniki 42, które mogą być wysuwane przez wychylne elementy 44, aby wykryć wysokość wąskiej powierzchni i w ten sposób zapobiec nadmiernemu zużyciu atramentu ?overspray?. [0040] Po zadrukowaniu pewnego fragmentu powierzchni może on w razie potrzeby być suszony przez jednostki suszące 14, ewentualnie również równolegle do procesu zadrukowywania. [0041] Droga przemieszczania urządzenia drukującego 10 i/albo przedmiotu obrabianego 2 są pokazane schematycznie na figurze 6. Lewy rysunek na figurze 6 przedstawia pracę w tak zwanym trybie drukowania poprzecznego, w którym urządzenie drukujące 10 wraz z jednostką obróbkową 6 jest przemieszczane tam i z powrotem wzdłuż bramy 4 w kierunku y, a przedmiot obrabiany 2 jest dalej przemieszczany w takcie w kierunku x przez stół 20 dla przedmiotów obrabianych. [0042] Alternatywnie jest również możliwe, by zastosować schemat, przedstawiony po prawej na figurze 6, który można określić jako tryb drukowania wzdłużnego. W nim sam urządzenie drukujące 10 jest w procesie drukowania zasadniczo nieruchome, a przedmiot obrabiany 2 jest przemieszczany tam i z powrotem w kierunku x przez stół 20 dla przedmiotów obrabianych. Urządzenie drukujące 10 musi zatem zostać dalej przemieszczone w takcie jedynie w kierunku y po zakończeniu drukowania taśmy. Poza tym w ramach niniejszego wynalazku są również możliwe kombinacje obu trybów, i mogą być także zadrukowywane na przykład taśmy umieszczone ukośnie albo podobne. Zastrzeżenia patentowe 35 40 45 1. Urządzenie (1) do uszlachetniania przedmiotów obrabianych (2), które korzystnie są co najmniej częściowo wykonane z drewna, tworzyw drzewnych itp., z: urządzeniem drukującym (10), które korzystnie jest wykonane jako urządzenie drukujące typu ?ink-jet?, z szeregiem dysz (12), z których mogą być wyrzucane krople atramentu, z urządzeniem (20) przenoszącym przedmioty obrabiane do przenoszenia pokrywanych wzorem przedmiotów obrabianych (2), z przenośnikiem do realizowania ruchu względnego między uszlachetnianym przedmiotem obrabianym (2) a urządzeniem drukującym (10), oraz z co najmniej jednym urządzeniem do obróbki (30) do obrabiania przedmiotów obrabianych, przy czym urządzenie obejmuje ponadto jednostkę obróbkową z uchwytem narzędziowym (6?) do przyjęcia z możliwością wymiany i zmiany urządzeń do obróbki, znamienne tym, 7 5 2. 10 że to urządzenie ma co najmniej jeden magazynek, że to urządzenie ma ponadto szereg narzędzi i/albo zespołów do obróbki (30), które mogą być zmieniane w uchwycie narzędziowym co najmniej jednej jednostki obróbkowej (6) i składowane w co najmniej jednym magazynku (32), oraz że urządzenie drukujące (10) ma środek przyłączeniowy (18), za pomocą którego poprzez złącze (6??) może on zostać zmieniony w uchwycie narzędziowym (6?) co najmniej jednej jednostki obróbkowej (6). Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że przenośnik jest przeznaczony także do realizowania ruchu względnego między uszlachetnianym przedmiotem obrabianym (2) a urządzeniem do obróbki (30), a korzystnie w taki sposób, że przedmiot obrabiany (2) może być obrabiany i zadrukowywany bez zmiany swojego położenia względem urządzenia (20) przenoszącego przedmioty obrabiane. Uprawniony: HOMAG GmbH Pełnomocnik: mgr inż. Marta Skrobot Rzecznik patentowy 8 9 10 11 12
Grupy dyskusyjne