Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2025234 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2025234 T3


EP 2025234 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07765860.7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 2025234 T3 Int.Cl. A22C 13/00 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 19.06.2019 Europejski Biuletyn Patentowy 2019/25 EP 2025234 B1 Tytuł wynalazku: Sposób wytwarzania osłonki ze znakami i produktu mięsnego ze znakami, wytworzona tym sposobem osłonka i produkty mięsne (30) Pierwszeństwo: 11.05.2006 ES 200601215 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 18.02.2009 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/08 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2020 Wiadomości Urzędu Patentowego 2020/02 (73) Uprawniony z patentu: VISCOFAN S.A., Pamplona, ES PL/EP 2025234 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: CARLOS LONGO ARESO, Pamplona, ES ALBERTO GALLUES BIURRUN, Pamplona, ES JOSE IGNACIO RECALDE IRURZUN, Pamplona, ES (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Maciej Grabowski SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.K. Skr. poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-17779/VAL EP 2 025 234 B1 Opis 5 10 15 20 25 30 35 40 45 PRZEDMIOT WYNALAZKU [0001] Wynalazek należy do dziedziny osłonek przeznaczonych do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych. [0002] Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania osłonki ze znakami, która stanowi owinięcie nadziewanego produktu mięsnego, do którego można również przenosić te znaki, przy użyciu technik impregnacji na uprzednio marszczonej osłonce. TŁO WYNALAZKU [0003] Do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych od niepamiętnych czasów używano jako osłonek jelit zwierzęcych. Wytworzone w tych osłonkach produkty są następnie poddawane różnym sposobom (gotowanie, fermentacja...) aż do wytworzenia końcowego produktu spożywczego. [0004] Ludzie, naśladując naturalne osłonki, zaczęli wytwarzać sztuczne osłonki. Sztuczne osłonki są rurowymi opakowaniami o bardzo dobrze określonych właściwościach, przeznaczonymi do wytwarzania produktów spożywczych, takich jak kiełbasy, salami i duża różnorodność nadziewanych produktów mięsnych. [0005] Sztuczne osłonki są wykonywane z tworzyw sztucznych (na przykład poliamidów), a ponadto osłonki są również wykonywane z celulozy, samej lub ze wzmocnieniem z papieru włóknistego, i działają jak forma do wytwarzania wędlin o określonej średnicy oraz jako pojemnik do ich transportu, a ponadto mogą one obejmować znak producenta lub rysunek. Takie sztuczne osłonki nie są zjadane z resztą wędliny i trzeba je ściągnąć przed ostatecznym spożyciem. [0006] Jeszcze inne sztuczne osłonki wytwarza się z jadalnych materiałów, takich jak kolagenu pozyskiwanego z krów lub świń, i stanowią one podstawę osłonek, które można zjadać razem z resztą nadziewanego produktu mięsnego, w podobnej formie do nadziewanych produktów mięsnych wytwarzanych z naturalnych osłonek. [0007] Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza osłonek o dużej średnicy, osłonki zapewnia się w osobnych częściach przeznaczone do nadziewania produktem spożywczym lub w postaci kul przeznaczonych do wytwarzania mniejszej liczby produktów spożywczych, sztuczne osłonki przed sprzedażą zazwyczaj poddaje się specjalnemu sposobowi zwanemu ?marszczeniem?. [0008] W takim sposobie marszczenia osłonkę marszczy się w uporządkowany sposób, na wzór marszczeń w akordeonie, i tworzy się rurowe marszczone opakowania (zwane ?marszczonymi osłonkami?) zapewniające dużą długość osłonki, mające postać którą łatwo się nadziewa w automatycznych maszynach, takich jak ta opisana w patencie US 3 115 668 (Townsend). Taki sposób marszczenia i przykład jego zastosowania opisano na przykład w patentach US 2 983 949 (Matecki) i 5 782 683 (Stall) [0009] Podczas sposobu marszczenia do osłonki powszechnie dodaje się różne substancje, takie jak mała ilość oleju do nasmarowania jej, dzięki której opiera się sposobowi marszczenia bez pękania, lub wewnętrzny sprej, który może obejmować różne substancje, takie jak środki zwilżające, takie jak woda, gliceryna, lub środki przyczyniające się do późniejszego łatwiejszego ściągania osłonki z reszty produktu mięsnego, którym jest nadziana. [0010] Sposób marszczenia tworzy serię marszczeń w osłonce na wzór marszczeń w akordeonie, które zasadniczo odpowiadają uporządkowanemu wzorowi, przy czym forma tych wzorów marszczenia jest przedmiotem kilku patentów, takich jak US 3,907,003 i US 3,988,804 (Regner) and US 4,210,981, ponieważ mają one duży wpływ na liczbę osłonek, które mogą być ściśnięte na określonej długości marszczonej osłonki, a także na stabilność produkowanej osłonki i jej późniejsze funkcjonowanie (wysokość i jednolite średnice wewnętrzne marszczonej osłonki, które zapewniają bezproblemowe wypełnienie i jednolitą wytrzymałość na marszczenie osłonki podczas jej wypełniania). -2- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0011] Zasadniczo, gdy osłonka nie jest pomarszczona, obserwuje się marszczenia z marszczeń wykonanych podczas marszczenia. Chociaż marszczenia te mogły wcześniej być nieregularne, techniki marszczenia ewoluowały, by zapewnić bardzo regularne i jednorodne marszczenia, co oznacza, że typowe jest, że marszczenia te mają bardzo powtarzalną strukturę. Zasadniczo, w najbardziej typowych rodzajach marszczeń, helikoidalne załamanie w osłonce jest zwykle obserwowane w osłonce, gdy osłonka nie jest pomarszczona, co jest zwykle znane jako ?duża lub pierwotna spirala?, wynikające z marszczenia głównego, która rozciąga się na zewnątrz marszczonej osłonki oraz szeregu marszczeń pomocniczych o różnych formach, które są nazywane ?marszczeniami wtórnymi?, przeplatanymi między główną spiralą a średnicą wewnętrzną marszczonej osłonki i które są ujawnione, na przykład, w patentach US 3,907,003 i US 4,210,981. [0012] W stanie techniki znane są również osłonki, które mogą przenosić kolor na wędliny wytwarzane z ich zastosowaniem, jak w przypadku US 2 521 101 (Thor) lub zgłoszenia patentowego US 2003/0039724 A1 (Viskase). [0013] Inne osłonki zawierają karmelowy środek barwiący, zapewniający powierzchni kiełbas przyjemny, brązowy kolor, jak te opisane w US 3,860,728 lub WO 2004/094544 A1 (Teepak). [0014] Inne osłonki zawierają produkt osiągający swój brązowy kolor w wyniku reakcji, kiedy poddaje się je wysokiej temperaturze, jak w US 5,270,067 (Underwood). [0015] Wiele patentów, takich jak US 4 657 765 (Viskase) i US 6 032 701 (Teepak), jest przeznaczonych do wytwarzania osłonek, które przenoszą ciekły dym na powierzchnię kiełbas i które zastępują lub zmniejszają zapotrzebowanie na etap wędzenia w wytwarzaniu kiełbas. [0016] Impregnacja osłonki płynnym roztworem dymu może być przeprowadzona w kilku postaciach dobrze znanych w stanie techniki, takich jak te przedstawione w patencie US 4,518,619 (Chiu), a zatem osłonka może przejść przez kąpiel impregnującą, płynny dym może być dodawany przez rozpylanie podczas marszczenia osłonki, lub roztwór może być wprowadzany do wnętrza osłonki, która jest przesuwana między rolkami (?powłoka bąbelkowa?). [0017] Patent US 4,504,500 (Red Arrow) ujawnia również sposób impregnacji ciekłym dymem z marszczonej osłonki, w której marszczona osłonka jest umieszczana w kontakcie z roztworem ciekłego dymu i stosowana jest różnica ciśnień, która wymusza przepływ między marszczeniami osłonki, aż zasadniczo cała powierzchnia osłonki zostanie równomiernie nasycona ciekłym dymem. [0018] Znane są również sposoby impregnacji osłonek (zasadniczo wilgoci), w których osłonkę styka się z materiałami chłonnymi i sprężystymi, takimi jak gąbki, jak na przykład w patentach US 3,809,576 i US 4,356,218. [0019] Należy podkreślić, że ogólnie w osłonkach impregnowanych substancjami przeznaczonymi do uzyskania koloru powierzchni na powierzchni nadziewanych produktów mięsnych dąży się do tego, by kolor ten był jednorodny, a gdy czasami pojawiają się linie lub znaki, dla przykład, związane z zagięciami osłonki (spowodowanymi podczas wytwarzania lub marszczenia osłonki), wspomniane niejednorodności są uważane za wady, jak cytowano w US2003/0039724 A1 (akapit [0035]) lub w US 4 818 551 (Kol. 3, wiersz 10 -16; Kol. 7, wiersz 52-65) i chociaż wiadomo, że marszczenia, jeśli impregnacja osłonki jest niejednorodna, mogą pozostawić znaki na kiełbasie, jednak zjawisko to, chociaż znane, nie zostało korzystnie wykorzystane. [0020] Z drugiej strony w stanie techniki znane są osłonki, które mogą być zaopatrzone w pewien rysunek lub wzór, który będzie potem zawierać wędlina, takie jak na przykład z patentu US 3,961,082 należącego do Naturin, dotyczącego zadrukowanego jadalnego kolagenu. [0021] W patencie US 6 200 510 B1 natryskuje się na osłonkę w etapie przed jej suszeniem (symuluje paski na osłonce, które są dodawane przed marszczeniem osłonki). [0022] Inna technika pozwala na pozostawienie logo lub rysunku na powierzchni kiełbasy, ponieważ działa ona jak ekran (maska) na dym wykorzystywany podczas wędzenia, logo lub rysunek wydrukowany na osłonce o specjalnej kompozycji, która jest w dużej mierze nieprzepuszczalna dla dymu, jak ujawniono w patencie US 5,834,076 (Viscofan). -3- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0023] Przedmiotem kilku patentów było również drukowanie osłonek celulozowych z logo lub znakami, zwłaszcza znakami typu grill, które są przenoszone na powierzchnię kiełbasy podczas gotowania, jak ujawniono w patentach US 5,084,283 i US 5 085,890 (Viskase). Jednak sposób ten jest złożony i pociąga za sobą koszt dodatkowego drukowania oraz konieczność wywrócenia osłonki na lewą stronę podczas marszczenia, przez co staje się on mało praktyczny. [0024] Podczas gotowania produktów mięsnych poddanych obróbce cieplnej na ich powierzchni powstają zwykle ciemne znaki, zwane znakami typu grill, ze względu na połączenie wysokich temperatur na drutach i kontaktu z produktem spożywczym. Te znaki typu grill zazwyczaj mają typowy wzór, który charakteryzuje wygląd wielu produktów mięsnych i jest bardzo atrakcyjny dla konsumenta. [0025] Wytwarzanie znaków typu grill na produktach spożywczych jest celem kilku patentów, takich jak patent US 4 384 006, w którym wykorzystuje się gorące druty, które wchodzą w kontakt z pożywieniem, jednocześnie poruszając się do przodu i obracając, tak że tworzą nieprzerwany spiralny znak na powierzchni kiełbasy. [0026] W patencie US 4,905,587 (Conagra) na mięso podczas nadziewania nim osłonki nakłada się cienką warstwę cieczy i opisano w nim (w kolumnie 4, wiersz 65), że można go zaadaptować do wytwarzania znaków typu grill. [0027] W patencie US 5,762,968 rozważa się zastosowanie natryskiwania znaków, które na produktach spożywczych imitują znaki typu grill. [0028] W zgłoszeniu patentowym US 2005/0008742 A1 i jego równoważniku WO 2005/006889 A1 zapewnia się sposób znakowania różnych produktów spożywczych za pomocą strumieni roztworów barwiących, wytwarzających na produktach spożywczych znaki zbliżone do znaków typu grill, których kolor pojawia się po poddaniu produktu spożywczego obróbce cieplnej. OPIS WYNALAZKU [0029] Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania osłonki ze znakami do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych, a także osłonki ze znakami wytwarzanej zgodnie ze sposobem. [0030] Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania produktu mięsnego ze znakami, który obejmuje zastosowanie osłonki ze znakami, a także nadziewanego produktu mięsnego wytwarzanego z osłonką ze znakami. [0031] Sposób wytwarzania osłonki ze znakami stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych rozpoczyna się od marszczenia rurowego opakowania i charakteryzuje się tym, że obejmuje etap impregnacji za pomocą kompozycji barwiącej co najmniej jednego sektora powierzchni marszczonej rurowej osłonki. W szczególnym przykładzie wykonania, impregnacja kompozycji barwiącej jest przeprowadzana na całej zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni marszczonej rurowej osłonki. W innym szczególnym przykładzie wykonania jest to realizowane przez określenie co najmniej jednego paska na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni marszczonej rurowej osłonki. W innym szczególnym przykładzie wykonania jest on przeprowadzany na co najmniej jednym ciągłym podłużnym pasku na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni marszczonej rurowej osłonki. W innym szczególnym przykładzie wykonania jest on przeprowadzany na dwóch przeciwległych podłużnych taśmach na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni marszczonej rurowej osłonki. [0032] Sposób według wynalazku rozpoczyna się od wstępnie marszczonej osłonki, która stanowi marszczoną rurową osłonkę, do której produkt mięsny jest później wprowadzany. [0033] Gdy rurowa marszczona osłonka impregnowana jest barwiona, stwierdzono, że nieoczekiwanie, po wypchnięciu osłonki, znaki powstałe w wyniku tej impregnacji nie stanowią wady wytworzonego końcowego produktu nadziewanego mięsem, ale można go korzystnie wykorzystać jako powtarzającą się lub sekwencyjną serię znaków, które symulują znaki typu grill na produkcie mięsnym. [0034] W szczególności, gdy marszczenia marszczonej osłonki są impregnowane podłużnym pasmem barwiącym, obserwuje się, że nadziewany produkt mięsny wytworzony w tej -4- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 impregnowanej osłonce jest zaopatrzony w powtarzalną lub sekwencyjną serię znaków, które są rozmieszczone spiralnie i które symulują znaki typu grill na powierzchni produktu mięsnego. [0035] Udowodniono, że impregnacja substancji barwiącej korzystnie odbywa się w głównej spirali wytworzonej podczas marszczenia osłonki i że ta spirala będzie odtwarzana w nadziewanym produkcie mięsnym. [0036] Należy podkreślić, że wynalazek wykorzystuje szczególną strukturę marszczonej osłonki i marszczeń, które zawiera, a to, co w innych patentach było wadą, której należy unikać (znaki marszczeń), jest korzystnie stosowane w wynalazku do oferowania produktu o większej wartości dodanej. [0037] Całkowita impregnacja marszczonej powierzchni osłonki (przy założeniu, że powierzchnią jest rurowa osłonka marszczonej osłonki) według proponowanego sposobu, wytworzyłaby pełną ciągłą spiralę na całej powierzchni kiełbasy, co byłoby bardzo trudne do odtworzenia przez drukowanie (ponieważ obie strony osłonki musiałyby być zadrukowane, idealnie zgodne) lub natryskiem na powierzchnię kiełbasy. [0038] Pasek może być również impregnowany różnymi możliwymi formami, takimi jak linia prosta, falista, zygzak, linia przerywana lub jako deska kreślarska. Te konfiguracje mogą być widoczne na marszczonej osłonce, jednak widoczna konfiguracja wytworzona w każdej kiełbasie jest w przybliżeniu podobna. [0039] Impregnację można również wykonać w kilku pasmach. Impregnację można przeprowadzić w dwóch przeciwległych bocznych pasach marszczonej osłonki, które wytworzyłyby na nadziewanych produktach mięsnych znaki typu grill na dwóch przeciwnych stronach kiełbas. Operacja ta byłaby bardzo trudna i kosztowna do powtórzenia, gdyby pojawienie się znaków typu grill musiało zostać wykonane przez zadrukowanie osłonki (na przykład za pomocą fleksografii), ponieważ obie strony osłonki musiałyby być zadrukowane. [0040] Impregnację kompozycją barwiącą można przeprowadzić tak, by osadziła się na osłonce; kompozycja barwiąca może być częściowo wchłonięta przez materiał osłonki. Kompozycja barwiąca może również migrować lub dyfundować do wnętrza osłonki. W korzystnym przykładzie wykonania, kompozycja barwiąca może dyfundować przez osłonkę i docierać do nadziewanego produktu mięsnego, zabarwionego podczas przetwarzania nadziewanego produktu mięsnego, dzięki czemu zapewnia znaki typu grill na powierzchni, nawet gdy osłonka jest usunięta. [0041] Impregnację marszczonej osłonki kompozycją barwiącą można przeprowadzić na jej zewnętrznej lub wewnętrznej stronie, która następnie będzie w kontakcie z kompozycją mięsną, lub na obu. W szczególnym przykładzie wykonania, wspomniana impregnacja jest przeprowadzana na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni marszczonej rurowej osłonki. Podobnie impregnację można przeprowadzić na jednej ze stron, a osłonę można odwrócić przed użyciem. [0042] Marszczona osłonka jest korzystnie impregnowana w zagięciach osłonki, które tworzą ?główną spiralę?. Gdyby zaimpregnować tylko jeden odcinek obwodu zewnętrznej średnicy marszczonej osłonki, kawałki zaimpregnowanego marszczenia byłyby ułożone w przybliżeniu spiralnie nieprzerwaną linią na kiełbasie, przypominając znaki typu grill. [0043] Osłonka może zawierać dodatkowe związki; impregnacja znakami niekoniecznie oznacza, że jest to jedyny dodatek, zamiast tego osłonka może być poddawana dodatkowym obróbkom, które wpływają na jej właściwości powierzchniowe, polegające na przykład na obróbce, która poprawia złuszczanie osłonki lub jej przyczepność do mięsa lub cechy przepuszczalności osłonki lub stosowania pasków, barwników, nadruków itp. przez zastosowanie, na przykład, łatwych do usuwania roztworów lub środków aromatyzujących do żywności, farby drukarskiej, substancji nieprzepuszczających, ciekłego dymu lub innych, na których efekt wpłyną znaki kompozycji barwiącej, która jest dodatkowo impregnowana. [0044] Rozróżnia się różne sposoby przeprowadzania impregnacji kompozycją barwiącą według wynalazku, takie jak zanurzenie, malowanie, skraplanie, kontakt z impregnowanym materiałem chłonnym, dyfuzja natryskowa lub druk. -5- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0045] W szczególności sposób przeprowadzania impregnacji marszczonej osłonki może polegać na zanurzeniu marszczonej osłonki w pojemniku, który zawiera kompozycję barwiącą, co normalnie spowodowałoby równoczesną impregnację zewnętrznej i wewnętrznej strony marszczonej osłonki. Alternatywnie, marszczone osłonki można umieścić na pojemniku, takim jak taca, zawierającym niski poziom kompozycji barwiącej, i poddawać marszczone osłonki obrotowi, by impregnowały powierzchnię kompozycją barwiącą. Korzystnie, marszczone osłonki umieszcza się w pełnym pojemniku do określonego poziomu kompozycji barwiącej, tak że po wprowadzeniu impregnowane jest tylko wąskie pasmo zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki. Podobnie, marszczone osłonki można również osadzić na rowku, który ma taką samą szerokość jak taśma do impregnacji i który zawiera dobrze określoną ilość kompozycji barwiącej, która ma być ilościowo wchłonięta przez marszczone osłonki. [0046] Zaobserwowano, że gdy kompozycja barwiąca wchodzi w kontakt z marszczeniami marszczonej osłonki, ciecz kompozycji barwiącej może być wchłaniana przez kapilarność utworzoną między sąsiednimi marszczeniami marszczonej osłonki. Chociaż zjawisko to nie jest szkodliwe dla wynalazku, ogólnie prowadzi do większego rozproszenia naniesionej kompozycji barwiącej i do rozszerzenia obszaru impregnowanego w stosunku do początkowo zastosowanego obszaru, z tego powodu korzystne jest, gdy zjawisko kapilarności jest ograniczone lub nie zachodzi, o ile jest to możliwe. [0047] Podobnie kompozycja barwiąca może być wchłaniana przez strukturę osłonki i może powodować pewne rozproszenie związków barwiących. Jeśli to rozproszenie jest nadmierne, prowadzi także do większego rozszerzenia zabarwionego obszaru w stosunku do początkowo zastosowanego obszaru, z efektem tworzenia szerszych i bardziej rozproszonych znaków o mniej intensywnym kolorze, z tego powodu korzystne jest, gdy zjawisko rozproszenia jest ograniczone, o ile to możliwe. [0048] Aby rozwiązać wyżej wspomniany problem, stwierdzono, że dodanie środków, które zwiększają lepkość kompozycji barwiącej, zmniejsza ruchliwość kompozycji w osłonce, co zmniejsza kapilarność między marszczeniami osłonki, a także dyfuzję kompozycji barwiącej na osłonce, która powodowałaby nadmiernie rozmazane i nieprecyzyjne znaki, tracąc intensywność koloru na znakach, które wymagałyby większej ilości kompozycji barwiącej, by uzyskać odpowiednią intensywność. Pozwoliłoby to również uniknąć konieczności dodawania większych stężeń produktów barwiących, by zrekompensować efekt rozmycia koloru podczas zwiększania obszaru znaków na osłonce. [0049] Lepkość kompozycji barwiącej można również korzystnie zmieniać w zależności od temperatury; zastosowanie niskich temperatur podczas impregnacji może zwiększyć lepkość kompozycji barwiącej i zmniejszyć jej dyfuzję do osłonki. Zazwyczaj impregnację przeprowadza się w temperaturze od -10?C do 25?C. Wspomniana kompozycja barwiąca może być impregnowana w postaci płynnej, żelowej lub zamrożonej. [0050] W niektórych przypadkach nie odrzuca się możliwości, że występuje pewne rozproszenie, co nadaje naturalny wygląd, bardziej podobny na przykład do znaków typu grill powstających w wyniku kontaktu z grillem, które są bardziej intensywne w środku znaku i bledsze na krawędziach, taki efekt jest trudny do wytworzenia innymi sposobami, na przykład w znakach wytwarzanych przez natryskiwanie lub natryskiwanie strumieniowe roztworów barwników. [0051] Inne sposoby impregnowania marszczonej osłonki kompozycją barwiącą mogą polegać na malowaniu pędzlem nasączonym kompozycją barwiącą, która jest umieszczana w kontakcie z zewnętrzną powierzchnią marszczonej osłonki, nakładana jeden raz, lub w razie potrzeby można wykonać kilka kolejnych aplikacji w czasie; w ten sposób łatwo jest dozować wymaganą ilość roztworu barwiącego, który zostałby dodany do pędzla przed malowaniem marszczonej osłonki. Wymieniony pędzel może opcjonalnie znajdować się w maszynie do marszczenia, a pasek może być impregnowany na marszczonej osłonce, podczas gdy jest ona przemieszczana wzdłużnie na maszynie do marszczenia, dzięki czemu unika się dodawania kolejnych etapów obróbki marszczonej osłonki. -6- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0052] Impregnację kompozycji barwiącej można również przeprowadzić przez umieszczenie materiału chłonnego w kontakcie z marszczoną osłonką, jak gąbka nasączona kompozycją barwiącą. [0053] Materiał chłonny może przybierać różne formy, takie jak podłużny pasek, który wzdłużnie tnie się w marszczone osłonki, pozostawiając pasmo kompozycji barwiącej, lub może to być koło z gąbczastego materiału, który obraca się na zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki i w innym miejscu dodaje się niezbędną ilość kompozycji barwiącej. Ten materiał chłonny można opcjonalnie umieścić na maszynie do marszczenia, co pozwoliłoby uniknąć dodawania kolejnych etapów obróbki marszczonej osłonki. Ten materiał chłonny może również składać się z bibuły filtracyjnej nasączonej kompozycją barwiącą; ta bibuła filtracyjna może być opcjonalnie umieszczona między warstwami marszczonych osłonek, które są pakowane razem dla ich sprzedaży producentowi produktu mięsnego, co pozwoliłoby uniknąć dodawania kolejnych etapów przetwarzania marszczonej osłonki. [0054] Impregnacja kompozycji barwiącej może opcjonalnie prowadzić do dodatkowego etapu drenażu, który zmniejsza nadmiar kompozycji barwiącej na marszczonej osłonce, na przykład grawitacyjny naciek cieczy barwiącej nieimpregnowanej w osłonce lub absorpcji materiałem chłonnym (na przykład bibuła filtracyjna lub gąbka), która wchłania niechciany nadmiar kompozycji barwiącej. [0055] Impregnację marszczonej osłonki kompozycją barwiącą można również przeprowadzić przez kapanie kompozycji barwiącej na powierzchnię marszczonej osłonki. [0056] Marszczone osłonki można również impregnować kompozycją barwiącą za pomocą natrysku (takiego jak druk atramentowy) lub na przykład za pomocą aerografu, który drukuje na marszczonej owijce bez konieczności kontaktu fizycznego. Opcjonalnie impregnację wykonaną za pomocą sprayu można przeprowadzić na masce, która wyraźnie ogranicza powierzchnię marszczonej osłonki i pozwala uniknąć niepożądanej impregnacji innych obszarów. [0057] Kompozycję barwiącą można również impregnować przez kontakt z półstałym materiałem, takim jak żel. Kompozycja barwiąca może mieć postać żelu. Gdy kompozycję barwiącą styka się przez pewien czas z powierzchnią marszczonej osłonki, może nastąpić dyfuzja substancji barwiących do osłonki w wyniku migracji. Zaletą zastosowania żelu w porównaniu do użycia cieczy jest w tym przypadku uniknięcie obecności wolnego płynu na powierzchni marszczonej osłonki, który miałby tendencję do wzrostu przez kapilarność pomiędzy sąsiednimi marszczeniami osłonki i powodowania mniej regularnej impregnacji. [0058] Podobnie, kompozycję barwiącą można również impregnować przez osadzenie, w kontakcie z marszczoną osłonką, warstwą zawierającej kompozycję barwiącą. Na przykład pasek półstałego żelu (lub w stanie kremowym), który zawiera kompozycję barwiącą, może być osadzony jako pasek na marszczonej osłonce, by zapewnić bardzo regularną ilość kompozycji barwiącej na centymetr marszczonej osłonki. Cienki pasek zamrożonej kompozycji barwiącej może być również osadzony jako pasek na marszczonej osłonce. [0059] Kompozycja barwiąca impregnowana na marszczonej osłonce tworzy znaki na osłonce. Opcjonalnie te znaki mogą symulować znaki typu grill. [0060] Opcjonalnie, znaki wytworzone przez kompozycję barwiącą mogą migrować z osłonki do produktu mięsnego podczas przetwarzania, co oznacza, że pozostają na produkcie mięsnym, nawet jeśli osłonka zostanie oderwana, jak to zwykle ma miejsce w osłonce celulozowej. Opcjonalnie, znaki wytworzone przez kompozycję barwiącą mogą pozostać na osłonce, na przykład dla nadania wyglądu znaków typu grill grillowanego produktu mięsnego lub dla identyfikacji produktu mięsnego przez producenta produktu mięsnego lub dla wykrycia resztek osłonki, która nie została zerwana; w tym przypadku byłoby korzystne, by kompozycja barwiąca nie migrowała do produktu mięsnego, a nawet aby osłonka zawierająca znaki identyfikacyjne lub znaki ostrzegające o obieraniu była zdzierana i usuwana z nadziewanego produktu mięsnego po tym, jak nadziewany produkt mięsny został wytworzony. -7- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0061] Kompozycja barwiąca przeznaczona do impregnowania w marszczonej osłonce do wytwarzania znaków może zawierać jedną lub więcej znanych substancji barwiących i, opcjonalnie, jeden lub więcej związków koadiuwantów. [0062] Kompozycja barwiąca może zawierać jako substancję barwiącą związek wybrany spośród ciekłego dymu, karmelu, frakcji karmelu, barwnika spożywczego, cukru redukującego, hydroksyacetaldehydu, maillozy i ich mieszanin. [0063] W szczególnym przykładzie wykonania, kompozycja może zawierać ciekły dym, w którym to przypadku kompozycja barwiąca wytwarza ciemne znaki typu grill (w zależności od stężenia i ilości zastosowanego ciekłego dymu). Kompozycja barwiąca może zawierać w innym przykładzie wykonania, związek jako substancję barwiącą, która nadaje barwę w reakcji z produktem spożywczym, z osłonką lub z obydwoma w wysokich temperaturach. Pod tym względem kompozycja barwiąca może zawierać cukier redukujący, taki jak glukoza, dekstroza, fruktoza, galaktoza, laktoza, maltoza, mannoza, fukoza, ksyloza, erytroza, treoza, syrop kukurydziany, syrop kukurydziany bogaty w fruktozę, syrop klonowy, serwatka, miód, melasa, cukier palony, skrobia podczas dekstrynacji i ich mieszaniny. W innym szczególnym przykładzie wykonania, kompozycja zawiera hydroksyacetaldehyd. W korzystnym przykładzie wykonania stosuje się Maillose. [0064] Podobnie, związki można również dodawać do kompozycji barwiącej lub osłonki, które reagują z wyżej wymienionymi produktami z wytworzeniem koloru, takiego jak białka, takie jak albumina, kolagen lub żelatyna, kazeinian lub aminokwasy, takie jak glicyna lub lizyna. Białko można dodać, na przykład, do łatwego do złuszczania roztworu, który jest natryskiwany na osłonkę podczas marszczenia, takiego jak żelatyna, która reaguje z wyżej wymienionymi związkami, tworząc zabarwienie, i w ten sposób utrwala go w reakcji z białkiem i unika się późniejszej dyfuzji, co dałoby o wiele mniej wyraźne zabarwienie. Zatem z jednej strony związki barwiące, które dyfundują przez ściankę osłonki, mogą reagować, a z drugiej strony białko pokrywające wewnętrzną ściankę osłonki może reagować, tworząc związki barwiące o znacznie mniejszej skłonności do dyfundowania niż wolne składniki barwiące, które pozostają na powierzchni kiełbasy, by uzyskać mniej rozproszone pasma, które są ostrzejsze i przy mniejszym ryzyku rozmycia przez ewentualne dysze do mycia kiełbasy. [0065] W innym szczególnym przykładzie wykonania, kompozycja barwiąca zawiera jako substancję barwiącą karmel lub jego frakcje; w ten sposób znaki nabiorą brązowego koloru, który jest mniej lub bardziej ciemny w zależności od stężenia i siły zabarwienia zastosowanego karmelu. W innym szczególnym przykładzie wykonania kompozycja barwiąca zawiera barwnik spożywczy, który wytwarza pożądany ton znaków. W innym szczególnym przykładzie wykonania, kompozycja zawiera substancję spożywczą lub ekstrakt, który charakteryzuje się tym, że daje pożądany kolor, taki jak, na przykład, ekstrakt z herbat, czekolady, słodu, ekstrakt z prażonych zbóż. [0066] Kompozycja barwiąca może także zawierać mieszaninę powyższych substancji barwiących lub innych substancji barwiących. [0067] Kompozycja barwiąca może dodatkowo zawierać inne składniki, oprócz związków barwiących, które pomagają jej spełniać różne funkcje. Zatem kompozycja barwiąca może zawierać środki zagęszczające, takie jak hydrokoloidy, które modyfikują lepkość kompozycji barwiącej i zmniejszają nadmierne wchłanianie przez kapilarność między marszczeniami marszczonej osłonki. Środki te mogą obejmować, między innymi, karboksymetylocelulozę (CMC) metylocelulozę (MC) lub inne etery celulozy, karageninę, gumę guar, gumę szarańczynu, skrobię, żelatynę, pektynę, agar, alginian, gumę gellan lub inne środki modyfikujące lepkość. [0068] Kompozycja barwiąca może dodatkowo zawierać inne składniki, które modyfikują dyfuzję kompozycji barwiącej do osłonki, by opóźnić wchłanianie roztworu dodawanego podczas marszczenia, takie jak poliole, na przykład glicerol lub glikol propylenowy, lub cukry, takie jak sacharoza, glukoza lub fruktoza. Związki te mogą zmniejszać skłonność wody do szybkiego wychwytywania przez sztuczną osłonkę, a zatem zmniejszać szybkie wchłanianie wody i rozpuszczonych w niej substancji barwiących, zmniejszając w ten sposób w pewien sposób -8- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 dyfuzję kompozycji barwiącej w strukturze osłonki, co może powodować nadmiernie rozproszone i blade znaki na osłonce. Osłonka może również zawierać pewną ilość zmienionych polioli, które modyfikują wchłanianie kompozycji barwiącej przez osłonkę i sprzyjają tworzeniu odpowiednich znaków. [0069] Podobnie, barwnik może dodatkowo zawierać inne składniki, które modyfikują wchłanianie barwników przez osłonkę, takie jak środki powierzchniowo czynne, takie jak na przykład Polisorbate 80, dodecylosiarczan sodu lub inne środki powierzchniowo czynne. [0070] Kompozycja barwiąca może również zawierać inne dodatkowe związki, takie jak regulatory pH, środki stabilizujące, przeciwutleniacze, konserwanty kompozycji barwiących, środki chelatujące (które mogą uniknąć tworzenia czarnych plam podczas impregnacji osłonki celulozowej z powodu ciekłego dymu) lub inne związki, które mogą być konieczne. [0071] Stosowane osłonki mogą być kilku rodzajów. W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku osłonką do impregnowania kompozycją barwiącą jest celuloza niskokalibrowa (wytwarzana z celulozy derywatyzowanej lub niederywatyzowanej). Jeśli osłonka jest zaprojektowana do oderwania przed użyciem do wytwarzania nadziewanego produktu mięsnego, korzystne jest, by kompozycja barwiąca migrowała na powierzchnię kiełbasy, pozostawiając na niej znaki, jak ma to miejsce w przypadku znaków typu grill. Jeżeli osłonka będzie przechowywana na nadziewanym produkcie mięsnym do czasu jego spożycia, znaki mogą opcjonalnie pozostać na powierzchni osłonki. [0072] Osłonka do impregnacji może być również sztuczną osłonką z regenerowanego kolagenu i może być spożywana razem z nadziewanym produktem mięsnym lub w razie potrzeby zrywana. Jeśli osłonka pozostaje na nadziewanym produkcie mięsnym do czasu jego spożycia, korzystne jest, by znaki pozostały na powierzchni osłonki, bez migracji do nadziewanego produktu mięsnego, i w tym przypadku korzystne jest zastosowanie kompozycji barwiącej, która reaguje z kolagenem i unieruchamia go w ten sposób lub kompozycję barwiącą, która nie migruje na powierzchnię osłonki. [0073] Osłonką do impregnacji może być również celuloza (wytwarzana z celulozy derywatyzowanej lub niederywatyzowanej) wzmocniona materiałem włóknistym. [0074] Osłonką do impregnacji może być również osłonka wykonana z materiału polimerowego (takiego jak osłonka z tworzywa sztucznego). W tym przypadku impregnacja osłonki kompozycją barwiącą można korzystnie przeprowadzić na wewnętrznej powierzchni osłonki, która będzie miała kontakt z produktem mięsnym, ponieważ dyfuzja przez ściankę osłonki może być zmniejszona. Alternatywnie, impregnację osłonki kompozycją barwiącą można przeprowadzić na zewnątrz osłonki, a następnie osłonkę wywinąć na lewą stronę przed jej wypełnieniem. [0075] Sposób wytwarzania osłonki ze znakami według wynalazku można łączyć z innymi rodzajami obróbki, które wpływają na jej właściwości powierzchniowe przyczepności, koloru, przepuszczalności, wyglądu i inne przed etapem impregnacji kompozycją barwiącą. W szczególnym przykładzie wykonania, osłonka zawiera związek wybrany z grupy białek i środków modyfikujących dyfuzję kompozycji barwiącej w osłonce przed etapem impregnacji za pomocą co najmniej jednego sektora powierzchni marszczonej rurowej osłonki. [0076] Podobnie sposób wędzenia może być przeprowadzany przez dym w stanie gazowym lub dym ciekły, co nadaje ogólnie odpowiedni ton kiełbasie. Etap impregnacji kompozycją barwiącą można również połączyć z innymi istniejącymi obróbkami osłonki, takimi jak działanie roztworów podczas marszczenia, które ułatwiają odrywanie osłonki, impregnacji osłonki roztworami ciekłego dymu lub związków, które nadają brązowy kolor, barwnikami w żelu w osłonce przed jej wysuszeniem lub wszelkiego rodzaju znanymi zabiegami na osłonce lub kiełbasie. [0077] Sposób według wynalazku rozpoczyna się od marszczonej rurowej osłonki. Na etapie zakładania osłonki korzystne jest, by zakładanie nie powodowało marszczeń w sposób nieuporządkowany lub losowy, ale aby zakładanie tworzyło marszczenia zgodnie z powtarzalnym wzorem, tak aby następnie można było utworzyć powtarzalny wzór znaków na nadziewanym produkcie mięsnym. Korzystny jest sposób marszczenia, który wytwarza dużą spiralę na powierzchni marszczonej osłonki, lub inna technologia marszczenia, która wytwarza dużą spiralę -9- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 na powierzchni marszczonej osłonki, lub kolejna seria powtarzających się marszczeń, takich jak na przykład marszczenia ze strukturą podobną do marszczeń w akordeonie. W korzystnym przykładzie wykonania marszczenie osłonki polega na złożeniu z utworzeniem dużej spirali na zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki. [0078] Wtórne marszczenia osłonki generalnie powodują marszczenie osłonki, które można oznaczyć kapilarnością cieczy kompozycji barwiącej; ogólnie rzecz biorąc, te marszczenia wtórne mają inną orientację niż marszczenia głównej spirali osłonki, a ich znakowanie kompozycją barwiącą zakłóciłoby wzór znaków tworzonych przez marszczenia głównej spirali. Podczas opracowywania wynalazku dozwolone jest, by marszczenia wtórne były do pewnego stopnia oznaczone kompozycją barwiącą, najlepiej w sposób losowy, i mogą nawet krzyżować się z marszczeniem głównej spirali, by uzyskać wzór w postaci ostrzy. Korzystnie, marszczenia wtórne nie krzyżują się, nie przecinają ani nie zakłócają marszczenia głównej spirali i nie są zabarwione. [0079] Marszczenie osłonki może zmieniać odległość podziałki ostrza głównej spirali, zgodnie z odpowiednimi parametrami marszczenia. W ten sposób nachylenie spiralnego znaku może zmieniać się w odniesieniu do osi wzdłużnej kiełbasy i okresowego oddzielania lub odległości między odpowiednimi znakami wytwarzanymi przez główną spiralę osłonki, zmieniając odpowiednie parametry marszczenia. W ten sposób można wytwarzać różne produkty spożywcze, na przykład kiełbasy, ze znakami rozmieszczonymi regularnie między sobą w różnych odległościach lub z różnymi nachyleniami znaków w stosunku do osi kiełbasy lub ze znakami, które tworzą pełną spiralę na powierzchnia kiełbasy z żądanym skokiem ostrza. Odległość między znakami, ich nachyleniem lub skokiem ostrza spirali może się zatem zmieniać. [0080] Marszczenie osłonki wpływa również na różnicę między marszczeniami osłonki a jej rozmiarem wystawionym na kontakt z kompozycją barwiącą. Przekrój podłużny marszczonej osłonki pokazuje, że marszczenia są ułożone jedno na drugim, z pewnym kątem nachylenia w stosunku do osi podłużnej marszczonej osłonki, zwanym kątem stożka. [0081] Ogólnym celem jest zwiększenie stosunku między pierwotną długością osłonki bez marszczenia a długością marszczonej osłonki dla zwiększenia wydajności wykorzystania marszczonej osłonki przez przetwórcę produktu mięsnego. [0082] Wszystkie te parametry marszczenia osłonki określają rozmieszczenie marszczeń, które tworzą zewnętrzną powierzchnię marszczonej osłonki, które nakładają się wzajemnie jak dachówki. [0083] Marszczenie osłonki określa nachylenie marszczeń względem osi marszczonej osłonki, a także odległość od jednego marszczenia do drugiego oraz odsłonięty obszar każdego marszczenia. Wszystkie te czynniki wpływają później na impregnację kompozycją barwiącą. [0084] Odsłonięty obszar każdego marszczenia na powierzchni marszczonej osłonki będzie obszarem osłonki, który można łatwiej impregnować, gdy wejdzie on w kontakt z kompozycją barwiącą, co oznacza, że jeśli ten odsłonięty obszar każdego marszczenia jest większy w jednej marszczonej osłonce, znak typu grill będzie szerszy niż w innej sytuacji, w której odsłonięty obszar osłonki w każdym marszczeniu jest mniejszy. [0085] Fizyczna odległość między kolejnymi marszczeniami będzie również wpływać na impregnację, ponieważ jeśli utworzy się przestrzeń między dwoma kolejnymi marszczeniami, zjawisko kapilarności cieczy, którą kompozycja barwiąca może przenosić, może wzrosnąć, powodując powstanie znaków typu grill, które są bardziej rozległe lub rozmyte niż pierwotnie zastosowane. [0086] Nachylenie marszczeń może również wpływać na impregnację, na przykład, gdy kompozycję barwiącą impregnuje się przez nałożenie i przesunięcie pędzla impregnowanego kompozycją barwiącą na powierzchni marszczonej osłonki, a także jeżeli impregnację przeprowadza się w kierunku nachylenia marszczeń lub w przeciwnym kierunku. [0087] Sposób wytwarzania osłonki ze znakami, która stanowi przedmiot wynalazku, zgodnie z tym, co określono w zastrz. 1, rozpoczyna się od osłonki, na której wykonywana jest operacja marszczenia dla wytworzenia marszczonej osłonki rurowej i zasadniczo polega na impregnacji za -10- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 pomocą kompozycji barwiącej na co najmniej jednym sektorze powierzchni marszczonej osłonki rurowej. [0088] Aby wytworzyć produkt mięsny ze znakami, inicjuje się fazę polegającą na wprowadzeniu masy mięsnej, na której ewentualnie migruje kompozycja barwiąca osłonki, co powoduje powstanie produktu mięsnego, na którym odtwarzane są znaki osłonki. [0089] Wynalazek zapewnia również sposób wytwarzania nadziewanego produktu mięsnego ze znakami w osłonce ze znakami zapewnionymi przez wynalazek, a także nadziewanego produktu mięsnego ze znakami wytwarzanymi w tym sposobie. [0090] W szczególnym przypadku wykonania, sposób wytwarzania charakteryzuje się tym, że migracja kompozycji barwiącej zachodzi z osłonki w kierunku masy mięsnej podczas nadziewania i przetwarzania masy mięsnej w marszczonej osłonce rurowej. OPIS RYSUNKÓW [0091] Dla uzupełnienia tworzonego opisu i aby pomóc w lepszym zrozumieniu cech wynalazku, według korzystnego przykładu wykonania, zestaw rysunków jest dołączony jako integralna część opisu, przy czym ma przedstawieniowy, nieograniczający charakter: Fig. 1A. reprezentuje marszczoną osłonkę. Fig. 1B pokazuje tę samą marszczoną osłonkę, na którą nałożono pas impregnujący kompozycji barwiącej. Fig. 2A. pokazuje kawałek niemarszczonej i częściowo otwartej osłonki, w której obserwuje się różne marszczenia powstałe podczas marszczenia. Fig. 2B pokazuje fragment niemarszczonej osłonki z marszczonej osłonki, na który zastosowano impregnujący pasek kompozycji barwiącej, w której obserwuje się powtarzające się znaki kompozycji barwiącej, które znajdują się na głównej spirali marszczeń marszczonej osłonki. Fig. 2C pokazuje inny fragment niemarszczonej osłonki z marszczonej osłonki, na którym impregnowana jest zewnętrzna powierzchnia marszczonej osłonki, przy czym obserwuje się, że kompozycja barwiąca znajduje się wzdłuż głównej spirali marszczeń marszczonej osłonki. Fig. 3A przedstawia kiełbasę wytworzoną z osłonką z fig. 2B, w której powtarzalny wzór wydłużonych i nachylonych znaków obserwuje się na powierzchni kiełbasy i które są podobne do znaków typu grill. Fig. 3B i 3C przedstawia kiełbasy wyprodukowane z osłonką z fig. 2C, w których kiełbasy są otoczone kolorową spiralną taśmą, która jest podobna do ciągłego znaku grilla (typu ?barber-pole?), pokazując, na fig. 3C, kompletną taśmę reprezentowaną przez linię przerywaną na tylnej powierzchni. Fig. 4 przedstawia fragment marszczonej osłonki, w którym obserwuje się ułożenie marszczeń osłonki, które tworzą marszczone osłonki. Fig. 5A pokazuje szczegół marszczeń osłonki, które znajdują się na zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki. Fig. 5B przedstawia szczegół marszczeń osłonki, które znajdują się na powierzchni marszczonej osłonki, pokrytej kompozycją barwiącą, której część można osadzić na marszczeniach marszczonej osłonki, kolejną część rozproszoną w ściance osłonki i inną część pochłoniętą przez kapilarność w przestrzeni między sąsiednimi marszczeniami marszczonej osłonki. PRZYKŁADY WYKONANIA WYNALAZKU Przykład 1: [0092] Pasek ciekłego dymu (Red Arrow Smoke-EZ LFB Supreme) został zaimpregnowany na zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki celulozowej w formacie 23 za pomocą pędzla. Fragment marszczonej osłonki nie był marszczony, by pokazać, że osłonka miała spiralne marszczenie na całej swojej powierzchni, która była zaznaczona w regularnych odstępach w obszarach, w których została zaimpregnowana ciekłym dymem. Marszczona osłonka została później nadziana masą mięsną, a kiełbasy wytwarzano w standardowym cyklu. Kiełbasy -11- 5 10 15 20 25 30 35 wytwarzane z tą osłonką miały powtarzalny wzór podłużnych i nachylonych wzorów w odniesieniu do wzdłużnej osi kiełbasy, które są podobne do znaków typu grill wytwarzanych przez zastosowanie grillowania kiełbas. Przykład 2: [0093] Przygotowano kompozycję barwiącą, która zawierała Maillose 60 (Red Arrow) z 1,5% metylocelulozą (Methocel PA 125) i została umieszczona na tacy o głębokości cieczy 2 mm. Marszczona osłonka celulozowej w formacie 24 została osadzona na tacy, a taca została tak obrócona, że cała zewnętrzna powierzchnia marszczonej osłonki została zaimpregnowana. Marszczona osłonka została usunięta, a nadmiar płynu usunięto za pomocą bibuły filtracyjnej; ilość zaimpregnowana odpowiadała 140 mg kompozycji barwiącej na metr liniowy osłonki. Marszczona osłonka została później nadziana masą mięsną, a kiełbasy wytwarzano w standardowym cyklu. Następnie osłonkę celulozową oderwano i odrzucono. Wytworzone kiełbasy zostały oznaczone przez Maillose przez osłonkę celulozową i miały na całej swojej powierzchni ciągły spiralny znak podobny do ?barber-pole?. Przykład 3: [0094] Przygotowano kompozycję barwiącą utworzoną przez Maillose 45 (Red Arrow) z 0,1% karageniną sodową. Mieszaninę ogrzewano w 90°C, a następnie pozostawiono do ochłodzenia, aż do uzyskania półstałej konsystencji. Marszczona osłonka celulozowej w formacie 24 została nałożona na kompozycję barwiącą, dzięki czemu pasek został zaimpregnowany na zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki przez 60 sekund. Marszczona osłonka została następnie usunięta i kiełbasy zostały przetworzone. Kiełbasy produkowane z tą osłonką mają powtarzalny wzór podłużnych wzorów na powierzchni podobny do znaków grilla. Znaki były drobniejsze, ostrzejsze i bardziej intensywne niż te wytworzone w Przykładzie 1. Przykład 4: [0095] Pasmo karmelu (Metarom) zostało zaimpregnowane na marszczonej osłonce kolagenowej w formacie 21 za pomocą pędzla. Kolorowa taśma miała przybliżoną szerokość 1,5 cm i stanowiła 25% obwodu osłonki. Marszczona osłonka została później nadziana masą mięsną i wyprodukowano kiełbaski ?wiener?. Po obróbce powierzchnie kiełbasy miały powtarzalny wzór podłużnych wzorów, podobny do znaków grilla. Osłonkę ze środkiem barwiącym można spożywać wraz z kiełbasą. Przykład 5: [0096] Dwa przeciwne paski Maillose 45 (Red Arrow) zostały zaimpregnowane, zawierające 2% metylocelulozę Methocel PA 125 na zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki kolagenowej w formacie 21 za pomocą pędzla. Kolorowa taśma miała przybliżoną szerokość 1,5 cm i stanowiła 25% obwodu osłonki. Marszczona osłonka została później nadziana masą mięsną i wyprodukowano kiełbaski ?wiener?. Po obróbce powierzchnie kiełbasy miały na dwóch przeciwległych powierzchniach powtarzalny wzór wydłużonych pasków o karmelizowanym kolorze, prawdopodobnie w wyniku reakcji Maillose z kolagenem osłonki, podobnie jak znaki typu grill. Osłonkę ze środkiem barwiącym można spożywać wraz z kiełbasą. -12- Zastrzeżenia patentowe 1. 5 2. 10 3. 15 4. 20 5. 6. 25 7. 30 8. 35 9. 40 10. 45 11. 50 Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych, oparty na marszczonej rurowej osłonce, znamienny tym, że obejmuje etap: - impregnacji za pomocą kompozycji barwiącej zawierającej środki zagęszczające, co najmniej jednego podłużnego pasma na odcinku powierzchni marszczonej rurowej osłonki. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według zastrz. 1, w którym środki zagęszczające są wybrane spośród: karboksymetylocelulozy (CMC) metylocelulozy (MC), karageniny, gumy guar, gumy karobowej, skrobi, żelatyny, pektyny, agaru, alginianu lub gumy gellan. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że impregnację marszczonej rurowej osłonki przeprowadza się sposobem lub kombinacją sposobów wybranych spośród zanurzenia, malowania, kapania, kontaktu z impregnowanym materiałem chłonnym, dyfuzji sprayu lub wycisku. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 3, znamienny tym, że kompozycję barwiącą impregnuje się w postaci płynnej, żelowej lub mrożonej. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 4, znamienny tym, że impregnację prowadzi się w temperaturze od -10°C do 25°C. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 5, znamienny tym, że po impregnacji przeprowadza się dodatkowy etap odsączania, który absorbuje niepożądany nadmiar kompozycji barwiącej. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 6, znamienny tym, że impregnację kompozycji barwiącej przeprowadza się na całej zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni marszczonej rurowej osłonki. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 7, znamienny tym, że dwa przeciwległe podłużne pasma są impregnowane na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni marszczonej rurowej osłonki. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 8, znamienny tym, że kompozycja barwiąca zawiera co najmniej jedną substancję barwiącą, która jest wybrana spośród frakcji ciekłego dymu, karmelu, frakcji karmelu, barwników spożywczych, cukru redukującego, hydroksyacetaldehydu, maillozy i ich mieszaniny. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według zastrz. 9, znamienny tym, że cukier redukujący jest wybrany spośród glukozy, dekstrozy, fruktozy, galaktozy, laktozy, maltozy, mannozy, fukozy, ksylozy, erytrozy, treozy, syropu kukurydzianego, syropu kukurydzianego bogatego we fruktozę, syropu klonowego, serwatki, miodu, melasy, cukru palonego, skrobi podczas dekstrynacji i ich mieszanin. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 10, znamienny tym, że kompozycja barwiąca zawiera co najmniej jeden związek -13- 12. 5 10 13. 15 14. 20 15. 16. 25 17. 18. 30 19. wybrany z grupy białek, środków modyfikujących dyfuzję kompozycji barwiącej w osłonce, środków powierzchniowo czynnych, regulatorów pH, środków stabilizujących, konserwanty, przeciwutleniaczy, środków chelatujących i ich mieszanin. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 11, znamienny tym, że zastosowana osłonka jest wybrana spośród: - osłonka celulozowa niskiego formatu, - regenerowana osłonka kolagenowa, - osłonka celulozowa wzmocniona włóknem, - osłonka z tworzywa sztucznego. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 12, znamienny tym, że osłonkę poddaje się obróbce, która wpływa na jej właściwości powierzchniowe przyczepności, koloru, przepuszczalności i konstrukcji przed do impregnacji kompozycją barwiącą. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według zastrz. 13, znamienny tym, że osłonka zawiera związek wybrany z grupy białek i środków modyfikujących dyfuzję kompozycji barwiącej przed impregnacją kompozycją barwiącą. Sposób wytwarzania osłonki z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill stosowanymi do wytwarzania nadziewanych produktów mięsnych według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 14, znamienny tym, że marszczenie osłonki polega na złożeniu z utworzeniem dużej spirali na zewnętrznej powierzchni marszczonej osłonki. Osłonka ze znakami wytworzonymi zgodnie ze sposobem według któregokolwiek z zastrzeżeń 1 do 15. Sposób wytwarzania produktu mięsnego z wydłużonymi symulowanymi śladami typu grill, znamienny tym, że obejmuje nadziewanie masy mięsnej w osłonce ze znakami według zastrz. 16. Sposób wytwarzania produktu mięsnego z podłużnymi symulowanymi śladami grilla według zastrz. 17, znamienny tym, że kompozycja barwiąca migruje z osłonki w kierunku masy mięsnej podczas nadziewania i przetwarzania masy mięsnej w marszczonej osłonce rurowej. Produkt mięsny z podłużnymi symulowanymi znakami typu grill wytworzony zgodnie ze sposobem według któregokolwiek z zastrzeżeń 17 do 18. -14- -15- -16- -17- -18-


Grupy dyskusyjne