Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2114738 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2114738 T3


EP 2114738 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2114738 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.10.2007 07821884.9 (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 29.08.2012 Europejski Biuletyn Patentowy 2012/35 EP 2114738 B1 (13) (51) T3 Int.Cl. B60S 1/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie wycieraczki szyby, zwłaszcza dla pojazdu mechanicznego (30) Pierwszeństwo: 19.12.2006 DE 102006059931 Zgłoszenie ogłoszono: 11.11.2009 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/46 (43) (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2013 Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/02 (73) Uprawniony z patentu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE (72) Twórca(y) wynalazku: STEPHAN PAULI, Achern, DE ROLAND BOHN, Buehl, DE GUENTHER FRIDERICHS, Schwarzach, DE PL/EP 2114738 T3 (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jan Niewieczerzał POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 42P31139PL00 Opis [0001] Wynalazek dla dotyczy urządzenia EP 2 114 738 B1 wycieraczki według szyby, części zwłaszcza pojazdu mechanicznego, nieznamiennej zastrzeżenia 1. Stan techniki 5 [0002] W publikacji wycieraczki silnik DE 100 37 dla do 666 A1 zostało opisane urządzenie które ma szyby pojazdu mechanicznego, ramienia napędowy napędzania wycieraczki. Silnik napędowy sprzężony jest w tym celu z wałkiem 10 napędowym, i który na którym osadzone jest jest ramię w wycieraczki ułożyskowany obrotowo łożyskowanym zamocowaniu w obudowie urządzenia wycieraczki szyby. [0003] Fragment wałka napędowego, który sprzężony jest z wycieraczki usytuowany jest na zewnętrznej ramieniem 15 stronie pojazdu i jest narażony na wpływy atmosferyczne. Należy zatroszczyć się zatem o to, żeby woda nie mogła przedostawać napędowego i się dalej do do łożyskowanego napędu zamocowania wałka w silnikowego, ponieważ przeciwnym razie grozi to niebezpieczeństwem uszkodzenia 20 silnika i niezdolnością do funkcjonowania urządzenia wycieraczki szyby. [0004] szyby z JP 2005 324710 A ujawnia urządzenie wycieraczki silnikowo jest napędzanym w wałkiem napędowym, który w zamocowany 25 obrotowo ułożyskowanym zamocowaniu kształcie tulei. Na tuleję łożyskową nasadzona jest osłona wodochronna, która ma parasolowy obszar przyjmowania oraz kanał odpływowy, który uchodzi w obszarze najniższego miejsca do parasolowego obszaru przyjmowania i odprowadza 2 zebraną tam wodę. Osłona wodochronna osadzona jest wzajemnie nieobrotowo na wałku napędowym i razem z nim wprawiana jest w ruch obrotowy. [0005] 5 Osłona wodochronna potrzebująca dla dla stosunkowo do dużo przestrzeni obszaru konstrukcyjnej oraz podobnego parasola który przyjmowania kanału odpływowego, oddalony jest promieniowo stosunkowo daleko od osi wałka napędowego. Ponieważ osłona wodochronna obraca się wspólnie z wałem napędowym, więc silnik musi być przyspieszany ze 10 stosunkowo dużym momentem bezwładności się ze względu i na dużą przestrzennie promieniową rozpościerające odległość wykonanie ścianek zewnętrznych parasolowego obszaru przyjmowania oraz kanału odpływowego. Ujawnienie wynalazku 15 [0006] U podstaw w wynalazku leży zadanie utworzenia szyby. niezawodnego działaniu urządzenia wycieraczki Należy zwłaszcza przeszkodzić niepożądanemu wnikaniu wody do ułożyskowanego zamocowania wałka napędowego wprawiającego w ruch ramię wycieraczki. 20 [0007] Zadanie to jest rozwiązywane zgodnie z wynalazkiem przez cechy określone w zastrzeżeniu 1. W zastrzeżeniach zależnych podane są korzystne udoskonalenia. [0008] Zgodne z wynalazkiem urządzenie wycieraczki szyby, które zwłaszcza jest stosowane w pojazdach mechanicznych, i 25 to korzystnie silnik jako urządzenie wycieraczki twornik szyby tylnej, jest zawiera napędowy, którego sprzężony przez przekładnię z wałkiem napędowym, który w obudowie urządzenia wycieraczki szyby ułożyskowany jest obrotowo w łożyskowanym zamocowaniu. Wałek napędowy sprzężony jest z 30 ramieniem wycieraczki i porusza je napędzającym ruchem obrotowym względnie wahadłowym. Dla ochrony przed wnikająca 3 wodą w obszarze wałka napędowego osłona i łożyskowanego która zamocowania usytuowana jest wodochronna, wyposażona jest w urządzenie odwadniające, przez które woda wnikająca 5 do wnętrza Urządzenie osłony przeciwwodnej może to, być że odprowadzana. odwadniające zapewnia wnikająca przypadkowo do wnętrza osłony przeciwwodnej woda zostanie mogła odprowadzona się dalej z do do przy powrotem, zanim woda ta będzie wałka Osłona przed przedostać i łożyskowanego silnika tym zamocowania napędowego 10 wodochronna napędowego. ochronę stanowi właśnie wnikaniem wody, przy czym urządzenie odwadniające spełnia dodatkową funkcję ochrony dla przypadku, gdy woda z zewnątrz wniknie do wnętrza osłony wodochronnej. [0009] 15 Osłona wodochronna celowo jest przez względem element obrotowo uszczelniający uszczelniona ułożyskowanego wałka, co już daje w normalnych warunkach wystarczająco wskutek spełniana 20 dobrą ochronę przed i wnikająca zużycia przez zostanie z wodą. nie Jeśli byłaby element powrotem osłony silniejszych funkcja to przez obciążeń uszczelniania wnikająca woda uszczelniający, odprowadzona wodochronnej. [0010] Częścią urządzenie odwadniające składową urządzenia odwadniającego jest otwór zlokalizowany w ściance osłony przeciwwodnej łączący 25 wnętrze osłony wodochronnej z otoczeniem. Wnikająca woda jest odprowadzana przez ten otwór do otoczenia. [0011] Zgodnie z wynalazkiem urządzenie odwadniające zawiera do tego część ścianki prowadzącą wodę, która w sposób ukierunkowany odprowadza wnikająca wodę, zwłaszcza z 30 urządzenia wycieraczki szyby i silnika napędowego. Część ścianki prowadząca wodę pełni zatem funkcję ukierunkowanego 4 prowadzenia rozważenia prowadzącą urządzenia 5 wody, przy czym ewentualnie między elementem albo jest częścią także do połączenie wodę i przepływu dalszym szyby ścianki konstrukcyjnym elementem wycieraczki innym konstrukcyjnym pojazdu mechanicznego, przykładowo z kanałem prowadzącym wodę, przez który woda do odprowadzenia będzie dalej odtransportowana. Otwór w ściance osłony wodochronnej i część ścianki prowadząca wodę znajdują się celowo w najniższym miejscu otwartego wnętrza osłony wodochronnej 10 dla zapewnienia tego, że nie będzie możliwe zbieranie się wnikającej wody we wnętrzu. Część ścianki prowadząca wodę jest usytuowana na zewnątrz otworu, osłony tak aby wodochronnej woda w bezpośrednim przez 15 otwór sąsiedztwie mogła uchodząca i aby zostać bezpośrednio odebrana uniknąć błędnego przepływu. [0012] Według że dalszego osłona korzystnego otacza celowo wykonania zamocowanie jako tuleja przewidziano, łożyskowane, wodochronna jest które wykonane łożyskowa. Osłona wodochronna jest utworzona korzystnie w 20 kształcie przekrój tulei i posiada i w zwykły sposób otacza cylindryczny łożyskowane poprzeczny osiowo zamocowanie. Otwór znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie strony czołowej tulei łożyskowej. [0013] 25 Część ścianki prowadząca wodę usytuowana jest osiowo na wysokości tulei łożyskowej po zewnętrznej stronie osłony wodochronnej. W tym wykonaniu tuleja łożyskowa służy za podporę dla otaczającej ją osłony wodochronnej i części ścianki prowadzącej wodę usytuowanej na zewnętrznej stronie, tak że wchodzi w rachubę zastosowanie na osłonę 30 wodochronną także stosunkowo miękkiego i poddającego się cienkiego materiału, zwłaszcza tworzywa sztucznego, a mimo 5 to będzie zagwarantowane to, że występujące w czasie eksploatacji siły statyczne i dynamiczne będą podparte i nie będą wywierać ujemnego wpływu na działanie. [0014] 5 Część ścianki prowadząca wodę jest w szczególności utworzona jako jedna część ze ścianką osłony wodochronnej i wykonana w postaci promieniowo wystającego fragmentu ścianki na zewnętrznej stronie osłony przeciwwodnej. [0015] dalszych 10 Dalsze zalety i korzystne figur i wykonania rysunku, wynikają na z zastrzeżeń, opisu którym przedstawiony jest przekrój przez urządzenie wycieraczki szyby. [0016] Urządzenie w wycieraczki szyby 1 stosowane jako jest zwłaszcza pojazdach mechanicznych urządzenie wycieraczki szyby tylnej. Urządzenie wycieraczki szyby 1 15 zawiera w obudowie 2 elektryczny silnik napędowy 3, którego twornik sprzężony jest przez układ przekładni 4 z wałkiem napędowym wahadłowy. 5 Na i wprawia stronie go w ruch obrotowy względnie względem czołowej przeciwległej układu przekładni 4 wałek napędowy 5 jest połączony przez 20 układ zamocowania do 6 z ramieniem do wycieraczki 7, które Wałek przylega przewidzianej czyszczenia szyby. napędowy 5 ułożyskowany jest obrotowo w tulei łożyskowej 8, która tworzy łożyskowane zamocowanie. Tuleja łożyskowa 8 jest ukształtowana celowo jako jedna część z obudową 2 25 urządzenia wycieraczki szyby. [0017] Wałek napędowy 5 obejmowany jest przez osłonę wodochronną 9, która utworzona jest jako pusty cylinder względnie jako tuleja i jest nasunięta na wałek napędowy 5. Osłona wodochronna obejmuje osiowo ? a zatem patrząc w 30 kierunku napędowego osi ? wzdłużnej zewnętrzną względnie ściankę osi obrotu 13 wałka 8. Po tulei łożyskowej 6 stronie zwróconej do ramienia wycieraczki 7 osłona wodochronna 9 obejmująca wałek napędowy 5 jest na swojej czołowej stronie uszczelniona wodoszczelnie przez element uszczelniający 10 względem wałka napędowego. Do zewnętrznej 5 ścianki osłony wodochronnej 9 przylega element uszczelniający szybę 12, przez który szyba pojazdu 11 - w przykładzie wykonania szyba tylna pojazdu jest uszczelniona wodoszczelnie względem urządzenia wycieraczki szyby 1. 10 [0018] W ściance osłony wodochronnej 9 wykonany jest otwór 14, przez który zamknięte przez osłonę wodochronną wnętrze połączone jest z otoczeniem. Ten otwór 14 znajduje się w bezpośredniej bliskości strony czołowej 16 tulei łożyskowej 8. Na zewnętrznej stronie osłony wodochronnej 9 15 usytuowana jest poza tym wystająca promieniowo część ścianki prowadząca wodę 15, która utworzona jest jako jedna część ze ścianką osłony wodochronnej. Ta część ścianki prowadząca wodę 15 leży również w bezpośrednim sąsiedztwie otworu 14. Osłona wodochronna 9 jest nasunięta osiowo tak 20 daleko na tuleję łożyskową 8, że część ścianki prowadząca wodę 15 znajduje się osiowo na wysokości tulei łożyskowej i podlega przez to podparciu. Część ścianki prowadząca wodę 15 wystająca promieniowo na zewnętrznej stronie osłony wodochronnej 9 może być połączona przez żebro wsporcze 17 z 25 cylindryczną ścianką osłony wodochronnej 9, przez co część ścianki prowadząca wodę 15 podlega dalszemu podparciu. [0019] do Otwór 14 i część ścianki prowadząca wodę 15 służą wnikającej wody z ograniczonego przez odprowadzania osłonę wodochronną 9 pierścieniowej przestrzeni wewnętrznej 30 między powierzchnią boczną wałka napędowego 5 i wewnętrzną ścianką osłony wodochronnej. W przykładzie wykonania 7 naniesiono kilka kropli wody 18, które spływają wzdłuż wewnętrznej ścianki osłony wodochronnej 9 ukośnie w dół w kierunku otworu 14, przez otwór 14 zostają skierowane promieniowo na zewnątrz na część ścianki prowadzącą wodę 15 5 i są odprowadzone z niej promieniowo na zewnątrz i przez to z urządzenia wycieraczki szyby 1. Z powodu ukośnego wbudowania urządzenia wycieraczki szyby 1 położony jest w przestrzeni ukośnie wałek napędowy wewnętrzna 5 i przez to także przez pierścieniowa 10 przestrzeń ograniczona osłonę wodochronną 9, tak że krople wody 18 mogą spływać wzdłuż tworzącej skos wewnętrznej ścianki osłony wodochronnej w dół, w kierunku otworu 14. Ponieważ otwór 14 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie czołowej strony 16 tulei łożyskowej 8, to we wnętrzu nie może zbierać się 15 woda, a całość wnikającej wody, która w szczególności wnika w przypadku nieszczelności przez element uszczelniający 10, zostaje natychmiast odprowadzona z wnętrza osłony wodochronnej. [0020] 20 Aby zapewnić w ten to, że że osłona otwór wodochronna będzie wodę zamontowana sposób, odprowadzający zawsze będzie znajdował się w najniższym miejscu, można osłonę wodochronną zamontować stosownie do ułożyskowania przez odpowiednie prowadzenie względem obudowy urządzenia wycieraczki szyby. Robert Bosch GmbH Pełnomocnik: 8 42P31139PL00 EP 2 114 738 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie wycieraczki szyby, zwłaszcza dla pojazdu z silnikiem który napędowym (3), który napędza w mechanicznego, wałek napędowy (5), ułożyskowany w obudowie jest (2) obrotowo łożyskowanym zamocowaniu (8) urządzenia wycieraczki szyby (1) i porusza ramię wycieraczki (7), przy czym w obszarze wałka napędowego (5) i wykonanego jako tuleja łożyskowa (8) łożyskowanego zamocowania usytuowana jest osłona wodochronna (9), która ma urządzenie odwadniające (14, 15) do odprowadzania wody wnikającej do wnętrza osłony wodochronnej (9), przy czym osłona wodochronna (9) otacza tuleję łożyskową (8), a urządzenie odwadniające zawiera część ścianki prowadzącą wodę (15), wzdłuż której odpływać wnikająca woda, znamienne tym, że urządzenie odwadniające zawiera otwór (14) w ściance osłony wodochronnej (9) i że część ścianki prowadząca wodę (15) usytuowana jest na zewnętrznej stronie osłony wodochronnej (9) w sąsiedztwie otworu (14) w ściance osłony wodochronnej (9) i osiowo na wysokości tulei łożyskowej (8). 2. Urządzenie wycieraczki szyby według zastrzeżenia 1, tym, jest że część ścianki część kierująca ze wodę (15) osłony znamienne utworzona jako jedna ścianką wodochronnej (9). 3. Urządzenie wycieraczki szyby według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienne tym, że część ścianki kierująca wodę (15) usytuowana jest pod kątem prostym względem ścianki osłony wodochronnej (9). 9 4. Urządzenie 1 do wycieraczki 3, szyby tym, według że jednego z zastrzeżeń znamienne między osłoną wodochronną (9) i wałkiem napędowym (5) umieszczony jest element uszczelniający (10). 5. Zastosowanie urządzenia wycieraczki szyby według jednego z zastrzeżeń 1 do 4 jako urządzenia wycieraczki szyby tylnej. Robert Bosch GmbH Pełnomocnik:


Grupy dyskusyjne