Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2120365 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2120365 T3


EP 2120365 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120365 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2006 09010708.7 (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 18.04.2012 Europejski Biuletyn Patentowy 2012/16 EP 2120365 B1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04B 7/06 (2006.01) H04B 7/02 (2006.01) H04B 7/12 (2006.01) H04B 7/26 (2006.01) H04J 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) Tytuł wynalazku: Sposób sterowania transmisją, stacja bazowa, jednostka mobilna oraz system komunikacyjny do dywersyfikacji opóźnienia (30) Pierwszeństwo: 20.12.2005 JP 2005366590 Zgłoszenie ogłoszono: 18.11.2009 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/47 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.09.2012 Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/09 (43) (73) Uprawniony z patentu: Sharp Kabushiki Kaisha, Osaka, JP (72) Twórca(y) wynalazku: TOSHIZO NOGAMI, Chiba, JP KIMIHIKO IMAMURA, Vancouver, US RYOTA YAMADA, Chiba, JP PL/EP 2120365 T3 (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Józef Własienko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 59/53P30290PL00 2 Opis DZIEDZINA TECHNIKI [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu sterowania transmisją, nadajnika, stacji bazowej, jednostki mobilnej oraz systemu komunikacyjnego. [0002] Pierwszeństwo jest zastrzegane na podstawie japońskiego zgłoszenia patentowego nr 2005-366590 złożonego 20 grudnia 2005 r. STAN TECHNIKI [0003] związanej W z ostatnich latach z zaproponowano wykorzystaniem na wiele w technologii nośnych, obszarów transmisją wielu bloków dokonanie podziału, dla szeregowania użytkownika, płaszczyzny czasowo-częstotliwościowej rozmieszczonych wzdłuż osi częstotliwości i osi czasu. Zauważa się przy tym, że obszar zdefiniowany przez oś częstotliwości oraz oś czasu i zapewniony określany dla jako komunikacji przypisana indywidualnego szczelina, zaś użytkownika, jest podstawowy blok takich obszarów dla oznaczenia przypisanych szczelin określany jest jako fragment (chunk). [0004] Przy transmisji i/lub sygnałów sygnałów transmisji bloki rozgłoszeniowej/grupowej sterujących, rozproszone w szerokim obszarze częstotliwości są przypisane w celu uzyskania efektu dywersyfikacji częstotliwościowej a tym samym sprawienia, że odbiór sygnału będzie mniej podatny na obniżone natężenie sygnału rf. [0005] Przeciwnie, przy transmisji sygnałów jednostkowych w typu jeden nadajnik rf w na jeden w odbiornik rf, żeby były bloki rozproszone węższym uzyskania obszarze efektu komunikacji zaproponowano, częstotliwości przypisane celu 59/53P30290PL00 3 dywersyfikacji dla wielu użytkowników (przywołane niepatentowe dokumenty 1, 2 i 3). [0006] (URL: [0007] [Niepatentowy dokument 1]: "Downlink Multiple Access ftp://ftp.3gpp.org/TDG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_40bis/Docs/R1[Niepatentowy dokument 2]: "Physical Channel and Scheme for Evolved UTRA," 4 kwietnia 2005, R1-050249, 3GPP 050249.zip). Multiplexing in Evolved UTRA Downlink," 20 czerwca 2005, R1050590, 3GPP (URL: ftp://ftp.3gpp.org/TSG RAN/WG1 RL1/R1 Ad Hocs/LTE AH JUNE- 05/Docs/R1-05 0590.zip). [0008] [Niepatentowy dokument 3]: "Intra-Node B Macro Diversity Using Simultaneous Transmission with Softcombining in Evolved UTRA Downlink," 29 sierpnia 2005, R1-050700, 3GPP (URL: [0009] czasu ftp://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_42/Docs/R1Figury 33 i 34 przedstawiają rozkład na płaszczyźnie (oś pionowa) ? częstotliwości (oś pozioma) sygnałów, 050700.zip) które mają być przesłane z nadajnika rf do odbiornika rf. Odwołując się do figury 33, czas i częstotliwość są pokazane odpowiednio pionowej transmisji f4, z wzdłuż od t1 osi do pionowej są t5. i poziomej. wzdłuż Wzdłuż osi z osi czasu poziomej tym, co zdefiniowane jednorodne Podobnie, pasma szerokości zdefiniowane są częstotliwościowe pasma transmisji, od f1 do jednorodną szerokością Fc. Zgodnie pokazano na figurze 33, szerokości czasowe od t1 do t5 oraz pasma częstotliwości od f1 do f4 definiują dwadzieścia (20) fragmentów od K1 do K20. [0010] postaci Odwołując się do figury 34, cztery fragmenty od K1 do jednego fragmentu poszerzonego częstotliwościowo o K4 rozmieszczone wzdłuż osi częstotliwości, są połączone do paśmie częstotliwościowym 4f1, który jest następnie dzielony na trzy szczeliny od S1 do S3 o jednorodnej długości t1/3. Szczeliny od S1 do S3 są następnie przypisane odpowiednio do 59/53P30290PL00 4 użytkowników od pierwszego do trzeciego, przy czym użytkownicy korzystają z zalet dywersyfikacji częstotliwościowej. [0011] Następnie fragment K5 jest wykorzystywany jako przypisana szczelina S4 dla czwartego użytkownika. Podobnie, fragmenty K6 i K7 są łączone w celu utworzenia przypisanej szczeliny S5 dla piątego użytkownika, zaś fragment K8 jest wykorzystywany użytkownika. korzystają użytkowników. [0012] [0013] Podobnie, fragmenty K9 i K11 są wykorzystywane jako Z drugiej strony, fragmenty K10 i K12 są podzielone przypisana szczelina S7 dla siódmego użytkownika. wzdłuż osi czasu na trzy części o równej długości t3/3 pasma częstotliwości 2F2 w celu utworzenia szczelin od S8 do S10, które są przypisane użytkownikom odpowiednio od ósmego do dziesiątego. Tak więc użytkownicy od siódmego do dziesiątego korzystają z zalet efektu dywersyfikacji częstotliwościowej. [0014] Podobnie fragmenty K13 i K14 są wykorzystywane jako przypisane szczeliny S11 i S12 dla użytkowników, odpowiednio, jedenastego i dwunastego. Z drugiej strony, fragmenty K15 i K16 są połączone w szczelinę S13 o szerszym paśmie przypisaną do trzynastego użytkownika. Tak więc użytkownicy od jedenastego do trzynastego korzystają z efektu dywersyfikacji dla wielu użytkowników. [0015] Ponadto fragmenty K17 i K19 są połączone w szczelinę S14 przypisaną do czternastego użytkownika. Z drugiej strony fragmenty K18 i K20 są połączone w szczeliny od S15 do S17 o paśmie częstotliwościowym od od S15 od do S17 2f2 są do i do długości czasowej do Tak t5/3. więc z Szczeliny użytkownicy przypisane użytkowników, korzystają z jako zalet przypisana efektu szczelina od S6 dla do dla szóstego szóstego wielu Tak więc użytkownicy czwartego dywersyfikacji odpowiednio, piętnastego czternastego siedemnastego. siedemnastego efektu dywersyfikacji częstotliwościowej. 59/53P30290PL00 [0016] powyżej 5 Problem związany z konwencjonalną technologią opisaną polega nie na tym, że efekt dywersyfikacji osiągany w jednostki dla wielu od i jest odpowiednio zależności mobilnej użytkowników lokalizacji [0017] i symboli użytkownika terminalowej powiązanej szczeliny przypisanej do niego. W dokumencie WO 2005/117 321 A1 przedstawiono sposoby które stosują do zmienne czasowo z jednej opóźnienie lub do przeznaczonych transmisji większej urządzenie, liczby anten. ISTOTA WYNALAZKU [0018] Według jest pierwszej sposób cechy drugiej trzeciej czwartej postaci niniejszego wynalazku, według są zapewniony [0019] [0020] [0021] [0022] [0023] sterowania według postaci postaci postaci transmisją zastrzeżenia 1. Korzystne Według Według Według pierwszej niniejszego niniejszego niniejszego postaci przedstawione w zastrzeżeniach od 2 do 8. wynalazku, wynalazku, wynalazku zapewnia się nadajnik według zastrzeżenia 9. zapewnia się stację bazową według zastrzeżenia 10. zapewnia się jednostkę mobilną według zastrzeżenia 11. Według piątej postaci niniejszego wynalazku zapewnia się system komunikacyjny według zastrzeżenia 12. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0024] Figura według Figura 1 przedstawia w postaci blokowej system komunikacyjny rf, który wykorzystuje nadajnik 1 sygnału rf pierwszego 2A przykładu wykonania profil niniejszego opóźnienia wynalazku. przedstawia schematycznie 59/53P30290PL00 6 sygnału wykorzystywany w powyższym przykładzie wykonania. Figura 2B przedstawia schematycznie funkcję przenoszenia powiązaną z powyższym przykładem wykonania. Figura Figura 3A 3B przedstawia przedstawia schematycznie profil inną opóźnienia funkcję sygnału wykorzystywany w powyższym przykładzie wykonania. schematycznie przenoszenia powiązaną z powyższym przykładem wykonania. Figura 3C przedstawia jeszcze inną funkcję przenoszenia powiązaną z powyższym przykładem wykonania. Figura 4A przedstawia schematycznie maksymalne opóźnienie sygnału powiązane z przykładem wykonania. Figura 4B przedstawia związek na maksymalnych figurze 4A wielkości ze zmianą opóźnienia Figura Figura 5A 5B przedstawionego przedstawia przedstawia częstotliwości. maksymalne związek na wielkości maksymalnych figurze w 5A opóźnienia wielkości ze zmianą powiązane z przykładem wykonania. opóźnienia Figura 6A przedstawionych ilustruje wspólnego 6B częstotliwości. transmisję sygnału rf powyższym wiele przykładzie anteny bez mocy wykonania Figura przez żadnego opóźnienia stosowanego względem sygnału. przedstawia rozkład częstotliwości odbieranego sygnału w odbiorniku rf 9 przedstawionym na figurze 6A. Figura Figura różnymi Figura 7B 6C 7A przedstawia ilustruje rozkład w częstotliwości powyższym mocy odbieranego sygnału w odbiorniku rf 10. transmisję przykładzie w mocy wykonania wspólnego sygnału rf z wielu anten z wzajemnie wielkościami przedstawia opóźnienia rozkład wprowadzanymi częstotliwości poszczególnych antenach. odbieranego sygnału w odbiorniku rf 9 przedstawionym na figurze 7A. 59/53P30290PL00 Figura 7C przedstawia 7 rozkład częstotliwości mocy odbieranego sygnału w odbiorniku rf 10 przedstawionym na figurze 7A. Figura 8 przedstawia, jaką strukturę ma fragment w przykładzie wykonania. Figura 9 ilustruje stan, w którym wiele (trzy pod względem liczby) bezprzewodowych terminalowych jednostek mobilnych komunikuje się ze stacją bazową. Figura dla, 10 przedstawia funkcje przenoszenia C11 dla i C12 wielu terminalowej jednostki 12 w powyższym przykładzie wykonania odpowiednio, obszaru dywersyfikacji użytkowników i obszaru dywersyfikacji częstotliwościowej w powiązaniu z układem fragmentu. Figura dla 11 przedstawia funkcje przenoszenia dla, C21 i C22 wielu terminalowej jednostki 14 w powyższym przykładzie wykonania obszaru dywersyfikacji odpowiednio, użytkowników oraz obszaru dywersyfikacji częstotliwościowej w powiązaniu z układem fragmentu. Figura 12 przedstawia funkcję przenoszenia dla fragmentów od K1 do 13 K4 powiązanych z terminalową jednostką oraz 12 w przykładzie wykonania. Figura przedstawia funkcje przenoszenia układ fragmentu dla przypadku, kiedy początkowa faza sygnału rf transmitowanego z jednej anteny jest selektywnie ustawiana na zasadzie szczelina za szczeliną. Figura 14 przedstawia zmianę poziomu odbieranego sygnału dla przypadku, kiedy początkowa faza jest selektywnie i obszaru wartości w ustawiana w powyższym przykładzie wykonania w zależności od obszaru dywersyfikacji dla wielu użytkowników dywersyfikacji częstotliwościowej. Figura 15 przedstawia transmisji przykład dla raportowanych każdego z szybkości Figura 16 (CQI) fragmentów terminalowej jednostce 12 w przykładzie wykonania. przedstawia przykład raportowanych wartości 59/53P30290PL00 szybkości Figura 17 transmisji 8 (CQI) dla każdego z fragmentów w terminalowej jednostce 13 w przykładzie wykonania. przedstawia transmisji 18A przykład dla raportowanych każdego z wartości w szybkości Figura (CQI) fragmentów terminalowej jednostce 14 w przykładzie wykonania. przedstawia przykład priorytetyzacji terminalowych jednostek od 12 do 14 w przykładzie wykonania względem fazy p1. Figura 18B przedstawia przykład priorytetyzacji terminalowych jednostek od 12 do 14 w przykładzie wykonania względem fazy p2. Figura 19 przedstawia przykład szeregowania opartego na priorytetyzacji przedstawionej na figurach 18A i 18B. Figura 20 przedstawia inny przykład szeregowania opartego na priorytetyzacji przedstawionej na figurach 18A i 18B. Figura 21 przedstawia układ fragmentu dla przypadku, kiedy proporcja liczby fragmentów, względem których stosuje się odpowiednie kontrolowana. Figura 22 przedstawia, jak początkowa faza jest selektywnie ustawiana wynalazku. Figura 23 przedstawia związek między zmianą poziomu odbieranego sygnału a czasem w obu kierunkach (round trip time) RTT szeregowania dla drugiego przykładu wykonania. Figura 24 przedstawia przykład zmiany poziomu odbieranego sygnału w terminalowych jednostkach 12 i 13 w przykładzie wykonania. Figura 25 przedstawia przykład szeregowania dla przypadku, kiedy wzajemnie inna początkowa faza jest ustawiana dla każdego z fragmentów w przykładzie wykonania. Figura 26 przedstawia przykład różnicy faz dwóch sygnałów oraz zespolonych amplitud połączonych dwóch sygnałów. Figura 27 przedstawia charakterystyki częstotliwościowe i w drugim przykładzie wykonania niniejszego początkowe fazy, jest adaptacyjnie 59/53P30290PL00 9 układ fragmentów dla przypadków, kiedy stosowane są cztery różne fazy początkowe w trzecim przykładzie wykonania wynalazku. Figura 28 przedstawia w postaci blokowej układ jednostki stacji bazowej według czwartego przykładu wykonania wynalazku. Figura 29 przedstawia sieć działań dla opisania działania szeregującej jednostki 19 w czwartym przykładzie wykonania. Figura 30 przedstawia przykład informacji MSC w przykładzie wykonania. Figura Figura 31 32 przedstawia przedstawia 21 w w postaci postaci w blokowej blokowej piątym układ układ sekcji sekcji nadawczej 21 wykorzystywanej w przykładzie wykonania. nadawczej wykonania. Figura 33 przedstawia dla przykład sygnału rf zależności czasowoz częstotliwościowej transmitowanego wykorzystywanej przykładzie nadajnika rf do odbiornika rf według tradycyjnej techniki. Figura 34 przedstawia inny przykład zależności częstotliwościowej dla sygnału rf czasowoz transmitowanego nadajnika rf do odbiornika rf według tradycyjnej techniki. (Symbole referencyjne) [0025] 1 5 i 6 7 8 11 15 oznacza nadajnik sygnału rf; anteny nadawcze; środki opóźniające; odbiornik sygnału rf; nadajnik sygnału rf; odbiornik sygnału rf; bezprzewodowe terminalowe jednostki; stacja bazowa; jednostka protokołu konwergencji danych pakietowych 2, 3 i 4 9 i 10 12, 13 i 14 (PDCP); 59/53P30290PL00 16 17 18 19 20 21 22 23 10 jednostka kontroli łącza radiowego (RLC); jednostka kontroli dostępu do nośnika (MAC); warstwa fizyczna; układ szeregujący; kontroler jednostki nadawczej; jednostka nadawcza; jednostka odbiorcza; jednostka konwersji częstotliwości radiowej; anteny; procesory sygnałowe typu użytkownik-za- 24, 25 i 26 110x i 110y użytkownikiem; 111 112 120 130 jednostka kodująca korekcji błędów; jednostka modulacji; generator sygnału pilotującego; jednostka przypisania podnośnej; procesory sygnałowe typu antena-za- 140a, 140b i 140c anteną 141 142 143 144 145 146 jednostka obrotu fazy; jednostka odwrotnej szybkiej transformacji Fouriera konwerter równoległo-szeregowy; jednostka wprowadzania przedziału ochronnego; filtr konwerter C-A; procesory sygnałowe typu użytkownik-za- (IFFT); 210x i 210y użytkownikiem 211 212 213 214 215 216 jednostka kodująca korekcji błędów jednostka modulacji jednostka przypisania podnośnej; jednostka IFFT; konwerter równoległo-szeregowy; jednostka wprowadzania cyrkulacyjnego opóźnienia; procesory sygnałowe typu antena-za- 230a, 230b i 230c anteną; 59/53P30290PL00 231 232 233 234 11 jednostka łączenia sygnałów; jednostka wprowadzania przedziału ochronnego; filtr; i konwerter C-A. NAJLEPSZY TRYB REALIZACJI WYNALAZKU [0026] W odniesieniu do rysunków zostanie teraz opisany pierwszy przykład wykonania niniejszego wynalazku. Na figurze 1, na której schematycznie przedstawiono sygnał transmitowany z nadajnika 1 sygnału rf do odbiornika 7 sygnału rf za pośrednictwem wielu ścieżek transmisji, przy czym nadajnik 1 posiada anteny 2, 3 i 4, do których bezpośrednio dostarczany jest sygnał nadawczy, odpowiednio przez środki opóźniające 5 o opóźnieniu T i dodatkowo przez środki opóźniające 6 o opóźnieniu T, tak, że anteny 2, 3 i 4 mogą transmitować ten sam sygnał rf z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 0, T oraz 2T. Odbiornik 7 sygnału rf odbiera sygnał rf transmitowany z nadajnika 1. Pomimo że nadajnik 1 posiada trzy anteny od 2 do 4, anteny te mogą być antenami ulokowanymi w tym samym sektorze albo we wzajemnie różnych sektorach wewnątrz obszaru pokrycia tej samej stacji bazowej albo we wzajemnie różnych obszarach pokrycia stacji bazowych, przyjmując, że nadajnik 1 stanowi mobilnej. zgodnie z jednostkę Przyjmuje w 5 tym co i 6 tym, stacji się w samym opisano bazowej tym sektorze. powyżej, czas dla systemu że trzy telefonii anteny się ze T, w są także, środków celu opisie, że zlokalizowane opóźniających Przyjmuje każdy opóźnienia zapewnia opóźnienia T dla sygnału rf transmitowanego z anteny 3, dając opóźnienie 2T dla sygnału rf transmitowanego z anteny 4. [0027] Figury 2A i 2B przedstawiają, odpowiednio, profil opóźnienia sygnału i funkcję przenoszenia dla wielu (3 pod względem liczby) sygnałów rf transmitowanych przez wzajemnie różne ścieżki transmisji, które wiążą się z trzema czasami 59/53P30290PL00 opóźnienia sygnału 0, (oś T i 2T 12 wspomnianymi trzech dotarcia powyżej. Figura sygnału rf 2A rf za moc przedstawia, względem upływu czasu (oś pozioma), wielkość mocy pionowa) w celu składowych do transmitowanych opisanymi wyżej odbiornika Mówiąc pośrednictwem trzech ścieżek transmisji, związanych z trzema czasami opóźnienia. ściślej, odbieranego sygnału ma maksymalną opóźnioną składową w chwili 2T+dmax, która jest znacznie większa niż odpowiednia składowa mocy odbieranego sygnału, gdy ten sam sygnał rf jest transmitowany w tym samym czasie. Należy tutaj zauważyć, że dmax oznacza tutaj różnicę w czasie odbioru między sygnałami rf, które zostały przesłane odpowiednio najdłuższą i najkrótszą ścieżką transmisji. [0028] podstawie Odwołując się do figury 2B, która przedstawia funkcję pod względem mocy odbieranego profilu sygnału opóźnienia na w transformaty Fouriera przenoszenia dziedzinie czasu, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 2A, duża opóźniona składowa obserwowana w chwili 2T+dmax w profilu opóźnienia oznacza nagłą zmianę funkcji przenoszenia w dziedzinie częstotliwości. Dlatego dane D1 i D2 są rozproszone ze współczynnikiem rozproszenia wynoszącym 4, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 2B, do których to danych przypisano podnośną. Pomimo po albo że pożądane jest w 1, dla tym połączeniu korekcji kontrolowanie, rozproszenia błędów korekcji w stronie współczynnik od nadajnika kodowania zmiany współczynnika kodu przenoszenia. od zależnej od zależności można zmiany funkcji Współczynnik rozproszenia lub współczynnik kodowania dla kodu błędów wyznaczyć niezależnie częstotliwości [0029] wielu charakterystyk ścieżki transmisji, ponieważ opóźnienie 2T jest znane po stronie nadajnika 1. Jeżeli ma zostać osiągnięty efekt dywersyfikacji dla użytkowników, to maksymalne opóźnienie 2T+dmax dla profilu chwilowego opóźnienia korzystnie nie powinno być duże. Figury od 3A do 3C przedstawiają profil opóźnienia i funkcje 59/53P30290PL00 przenoszenia dla 13 odbieranych sygnałów transmitowanych za pośrednictwem ścieżek związanych z wzajemnie różnymi czasami opóźnienia. W szczególności figura 3A przedstawia, względem upływu czasu (oś pozioma), wielkość mocy sygnału (oś pionowa) trzech składowych sygnału rf transmitowanych za pośrednictwem trzech ścieżek transmisji związanych z wzajemnie różnym czasem opóźnienia. Z drugiej strony, figury 3B i 3C przedstawiają funkcje przenoszenia obserwowane u1 i i u1 w u2. odbiornikach Ze względu funkcja sygnału na rf dla użytkowników, lokalizacji odpowiednio, różnicę użytkowników u2, przenoszenia dowolnego momentu obserwowanego w odbiorniku jednego z nich różni się od funkcji przenoszenia obserwowanej w odbiorniku drugiego z użytkowników. obszar na i figurach z Mówiąc 3B i ściślej, 3C b1 są i przyjmując, przeznaczone b2, to jakości odbioru danych że dla lewostronny kanałów prawostronny obszar krzywych odbiornik transmisji w kanale do kanału przedstawionych użytkownika korzysta z 1 częstotliwości korzysta zalet b1. u1 jest odpowiednio zalet lepszej kanału częstotliwości b2, natomiast odbiornik użytkownika u2 lepszej Tak więc jakości za częstotliwości użytkownika transmisja D1-D4 wykonywana pośrednictwem częstotliwości b2, zaś transmisja danych D1-D4 do użytkownika u2 wykonywana jest za pośrednictwem kanału częstotliwości b1. [0030] wydajność uzyskiwany użytkownikom częstotliwości, Zgodnie dla z tym, co opisano komunikacji powyżej, może efekt poprawić różnym kanałów kanał dywersyfikacji wielu przez aby w użytkowników, umożliwianie wzajemnie ten sposób który transmisji jest systemu bezprzewodowej, wzajemnie różnych wykorzystać stosowania częstotliwości o lepszej jakości transmisji w dowolnym danym momencie. Jednakże, kiedy maksymalny czas opóźnienia 2T+dmax jest ustawiony na wartość, ulega która jest nadmiernie duża, to pod funkcja przenoszenia bardziej gwałtownej zmianie względem częstotliwości, co sprawia w rezultacie, że różnica 59/53P30290PL00 14 jakości w transmisji między kanałami b1 i b2 częstotliwości staje się mniejsza. dla W celu uzyskania odpowiedniego maksymalny efektu czas dywersyfikacji wielu użytkowników, opóźnienia 2T+dmax powinien być ustawiony na wartość, która jest wystarczająco mała. [0031] Figury 4A, 4B, 5A i 5B przedstawiają związek między czasem opóźnienia (n-1)T przedstawionym w maksymalnym dziedzinie czasu a zmianą funkcji przenoszenia przedstawioną w dziedzinie częstotliwości. Kiedy transmitowany sygnał rf jest odbierany w odbiorniku z mocą w31 i w32 z opóźnieniem (n-1)T, wówczas funkcja przenoszenia ścieżki transmisji od nadajnika do (oś odbiornika pionowa), jest taka, jak pokazano F = na figurze 4B, z rozdziałem częstotliwości o stromym spadku w odbieranej mocy zdefiniowanym przez 1/(n-1)T. Podobnie, kiedy odbierany jest transmitowany sygnał rf, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 5A, w odbiorniku z mocą w41, w42 i w43, przy czym ostatni sygnał o mocy w43 odbierany jest (n-1)T później niż pierwszy sygnał o mocy w41, rozdział częstotliwości o stromym spadku w odbieranej mocy (oś pionowa) jest zdefiniowany także przez F=1/(n-1)T. [0032] Zgodnie efekt z tym, co opisano powyżej, gdy ma zostać funkcja osiągnięty dywersyfikacji częstotliwości, przenoszenia powinna wykazywać zmianę częstotliwości inną niż dla przypadku, kiedy uzyskany ma być efekt dywersyfikacji dla wielu użytkowników. Dlatego też, kiedy dąży się do efektu dla dywersyfikacji częstotliwości, środowisko odpowiednie uzyskania takiego efektu jest realizowane przez ustawienie (n1)T>Fc, gdzie maksymalny czas opóźnienia (n-1)T jest ustawiony przez odstęp między antenami nadawczymi, zaś szerokość pasma częstotliwości Fc jest przyjmowana dla fragmentu, który jest podstawowym obszarem zdefiniowanym przez płaszczyznę czasowoczęstotliwościową dla zabezpieczenia komunikacji między użytkownikami. Natomiast, kiedy dąży się do uzyskania efektu dywersyfikacji dla wielu użytkowników, środowisko odpowiednie 59/53P30290PL00 dla takiego efektu 15 realizowane między jest przez ustawienie (n-1)T W (njest opisie 1)T<1/Fc, ustalony podanym gdzie przez maksymalny kiedy czas opóźnienia jest warunek odstęp antenami nadawczymi. poniżej, ustalony (n-1)T<1/Fc, obejmuje on (n-1)T=0. Pomimo że w opisie poniżej przyjmuje się, że czas opóźnienia wprowadzany przez zastosowanie wielu anten nadawczych przedstawiony jest przez T pomnożone przez (n-1), gdzie przyjmuje się, że T jest stałą, anteny mogą mieć wzajemnie różne wartości T. Także, kiedy dąży się do uzyskania efektu dywersyfikacji dla wielu użytkownikowów, wówczas liczba anten nadawczych może zostać zredukowana, zamiast ustawienia (n-1)T<1/Fc, [0033] dla powodując z w ten sposób co skrócenie maksymalnego efekt wpływowi rf jest czasu opóźnienia. Zgodnie tym, można od opisano albo bez czy powyżej, ulegania sygnał dywersyfikacji wielu częstotliwościowej efekt dywersyfikacji użytkowników w na uzyskać tego, warunków ścieżek transmisji, przez ustawienie (n-1)T>1/Fc albo (n-1)T<1/Fc, transmitowany [0034] może zależności podstawie na w dywersyfikacji podstawie od rodzaju częstotliwościowej dywersyfikacji sygnałów do czy dywersyfikacji dla wielu użytkowników. Transmisja wybrana (na częstotliwościowej albo dywersyfikacji dla wielu użytkowników zostać zależności sygnału przesłania albo przykład zmiany dla pilotującego, sygnału sterującego, sygnału transmisji rozgłoszeniowej/grupowej, itp) szybkości położenia szybko nadajnika (dywersyfikacja się nadajnika i częstotliwościowa poruszającego dywersyfikacja dla wielu użytkowników dla wolno poruszającego się nadajnika, itp). [0035] nadajnik Figury 6A-6C ilustrują działanie systemu, w którym 8 sygnału z wielu rf transmituje bez ten sam sygnał między rf nimi anten wprowadzania jednocześnie jakiegokolwiek opóźnienia. Przyjmując, że nadajnik 8 sygnału rf jest wykorzystywany z wieloma (trzema pod względem liczby) 59/53P30290PL00 poziomo względem zgodnie z niekierunkowymi siebie, tym, 9, jak co 16 antenami pokazano na rozmieszczonymi na figurze 6A. 6A, W równolegle powstają rezultacie poziomie eliptyczne listki e11 i e12 w charakterystyce promieniowania, pokazano figurze stosunkowo powstanie obszar, w którym sygnały rf będą odbierane przez odbiornik przykładowo, przy wysokim mocy odbieranego sygnału w całym paśmie częstotliwości (patrz figura 6B), podczas gdy obecny będzie inny obszar, w którym sygnały rf są odbierane w ze całym stosunkowo paśmie małym poziomem mocy odbieranego figura 6C). [0036] wzajemnie Figury 7A ? 7C ilustrują działanie systemu, w którym inny czas opóźnienia odpowiednim sygnałom. nadajnik 8 sygnału rf transmituje ten sam sygnał rf nadając Przyjmując, że nadajnik 8 sygnału rf jest wykorzystywany z wieloma (trzema pod względem liczby) poziomo niekierunkowymi antenami rozmieszczonymi równolegle względem siebie, jak pokazano na figurze 7A, średni poziom odbieranego sygnału w odbiorniku 9 sygnału rf jest utrzymywany na zasadniczo stałym poziomie (patrz figura 7B), niezależnie od kierunku, chociaż będą rf, występowały gdzie poziom obszary mocy częstotliwości odbieranego jest sygnału lub odbieranego sygnału wysoki sygnału częstotliwości (patrz niski, ze względu na eliptyczne listki e21-e26 charakterystyki promieniowania, jak pokazano na figurze 6A, w wyniku czego jakość transmisji na poziomie odbieranego sygnału odbiornika 9 sygnału rf (figura 7B) i odbiornika 10 (figura 7C) mogą być ze sobą porównywalne. 8 z Tak więc, różnym transmisja czasem sygnałów rf z nadajnika wzajemnie opóźnienia nadawanym sygnałom w antenach nadawczych może rozwiązać wadę związaną z systemem przedstawionym na figurach 6A i 6B, gdzie te same sygnały rf są transmitowane jednocześnie za pośrednictwem wielu anten transmisyjnych bez żadnego opóźnienia, zgodnie z tym, co pokazano na figurach od 6A do 6C. [0037] Figura 8 przedstawia, jak sygnały są rozmieszczone we 59/53P30290PL00 17 fragmencie K1 przedstawionym na figurze 1. Odwołując się do figury 8, fragment K1 zawiera dziewiętnaście (19) podnośnych od S1 do S19 rozmieszczonych wzdłuż poziomej osi (częstotliwości) oraz cztery (4) symbole sm multipleksowane z podziałem na częstotliwości ortogonalne (OFDM), rozmieszczone wzdłuż osi pionowej (częstotliwości). Zakreskowane części od P1 do P10 oznaczają wspólne kanały pilotowe dla transmisji sygnałów Wspólnego Kanału Pilotowego (CPICH), które służą do estymowania stanu ścieżek transmisji w czasie demodulacji i do wyznaczania wspólnymi jakości odbieranego do sygnału rf. Te części sygnałów fragmentu inne niż wspomniane wyżej zakreskowane części, są kanałami danych transmisji wspólnych danych. Należy zauważyć, że fragmenty od K1 do K20 mają taką samą strukturę sygnału. [0038] jednostki Odwołując 12, 13 się i 14 do figury 9, w mobilne obszarze terminalowe otaczającym usytuowane jednostkę stacji bazowej 11, która zawiera nadajnik sygnału rf realizujący niniejszy wynalazek, są skomunikowane z jednostką stacji bazowej 11. Jednostka stacji bazowej 11 tworzy trzy sektory SC1-SC3, z których każdy posiada wiele (na przykład trzy) anten. Należy zauważyć, że trzy mobilne jednostki wspomniane powyżej są skomunikowane z sektorem SC1 w sposób opisany powyżej w odniesieniu do figury 1. [0039] Figura 10 przedstawia w swojej górnej części funkcje dla wielu użytkowników z mocą oraz i w obszarze przenoszenia C11 i C12 obserwowane, odpowiednio, w obszarze dywersyfikacji dywersyfikacji Należy częstotliwościowej, że na figurze częstotliwością przenoszenia sygnału rf, odpowiednio, wzdłuż osi pionowej i osi poziomej. zauważyć, 10 funkcje obserwowane w mobilnej terminalowej jednostce 12 z figury 9, są przedstawione jako funkcje przenoszenia C11 i C12. [0040] Figura 10 przedstawia także w swojej dolnej części sposób podobny do figury 1, na której fragmenty K1-K20 są przypisane do użytkowników w celu komunikacji. Na figurze 10 59/53P30290PL00 18 fragmenty są podzielone na cztery grupy, to znaczy grupę L11 składającą się z fragmentów K1, K5, K9, K13 i K17; grupę L12 składającą się z fragmentów K2, K6, K10, K14 i K18; grupę L13 składającą się z fragmentów K3, K7, K11, K15 i K19; a także grupę L14 składającą się z fragmentów K4, K8, K12, K16 i K20; przy czym grupy L11 i L13 pokrywają obszar dywersyfikacji dla wielu [0041] 12 z użytkowników, zaś grupy L12 i L14 pokrywają obszar dywersyfikacji częstotliwościowej. Wynika z tego, że kiedy funkcja przenoszenia ścieżki wykorzystaniem zawartego w wspólnego grupie sygnału L11, pilotującego jest CPICH część transmisji jest obliczana dla mobilnej terminalowej jednostki fragmentu obserwowana funkcji przenoszenia C11 leżąca w paśmie częstotliwości f1. Podobnie, kiedy funkcja przenoszenia ścieżki transmisji jest obliczana pasma z wykorzystaniem f2 wspólnego sygnału pilotującego a także, CPICH fragmentu zawartego w grupie L12, obserwowana jest część częstotliwości funkcji przenoszenia C12, kiedy funkcja przenoszenia ścieżki transmisji jest obliczana z wykorzystaniem wspólnego sygnału pilotującego CPICH fragmentu zawartego w grupie ścieżki grupie L14, L13, obserwowana jest część pasma z częstotliwości f3 funkcji przenoszenia C11, zaś kiedy funkcja przenoszenia zawartego tutaj, że w transmisji to jest jest grupy obliczana część wykorzystaniem wspólnego sygnału pilotującego CPICH fragmentu obserwowana K1-K20 na pasma dla być częstotliwości f4 funkcji przenoszenia C12. Należy zauważyć podział fragmentów L11-L14 może przypisania do obszaru dywersyfikacji dla wielu użytkowników i obszarów utrzymywany tego, jak dywersyfikacji w stanie częstotliwościowej od etapu niezmienionym są mobilne mobilnych projektowania jednostki o dużej systemu albo może być zmieniany dynamicznie w zależności od wykorzystywane terminalowe jednostek funkcję (liczba [0042] takich Figura jednostek, 11 prędkości oraz ilość transmitowanych danych, itp.). przedstawia przenoszenia 59/53P30290PL00 19 obserwowaną w mobilnej jednostce 14 przedstawionej na figurze 9, a także podział fragmentów na grupy. W szczególności, górna część figury 11 przedstawia funkcje przenoszenia C21 i C22 obserwowane, odpowiednio, w obszarze dywersyfikacji dla wielu użytkowników oraz z w mocą obszarze sygnału rf i figur się różnicę dywersyfikacji częstotliwością 10 i 11, że częstotliwościowej, Można zauważyć na i oznaczonymi, odpowiednio, wzdłuż osi pionowej i osi poziomej. podstawie C21 ze i C12 porównania C22 względu na funkcje przenoszenia C11 różnią od funkcji przenoszenia [0043] lokalizacji, gdzie obserwowana jest ścieżka transmisji. Figura 11 także przedstawia w swojej dolnej części sposób podobny do figury 10, na której fragmenty K1-K20 są przypisane do użytkowników w celu komunikacji. Na figurze 11 fragmenty są podzielone na cztery grupy, to znaczy grupę L11 składającą się z fragmentów K1, K5, K9, K13 i K17; grupę L12 składającą się z fragmentów K2, K6, K10, K14 i K18; grupę L13 składającą się z fragmentów K3, K7, K11, K15 i K19; oraz grupę L14 składającą się z fragmentów K4, K8, K12, K16 i K20; przy czym grupy L11 oraz L13 pokrywają obszar dywersyfikacji dla wielu [0044] dla użytkowników, zaś grupy L12 i L14 pokrywają obszar dywersyfikacji częstotliwościowej. Wynika z tego więc, że kiedy obliczana jest funkcja terminalowej obserwowana jednostki CPICH część 14 z wykorzystaniem zawartego jest w f1 przenoszenia ścieżki transmisji, jak w przypadku figury 10, mobilnej L11, wspólnego grupie funkcji sygnału pilotującego jest C21. fragmentu pasma obserwowana częstotliwości przenoszenia Podobnie, część pasma częstotliwości f2 funkcji przenoszenia C22, część pasma częstotliwości f3 funkcji przenoszenia C21 oraz część pasma częstotliwości f4 funkcji przenoszenia C22, kiedy obliczana jest funkcja przenoszenia ścieżki transmisji z wykorzystaniem wspólnego sygnału pilotującego CPICH fragmentu zawartego w grupach odpowiednio L12, L13 i L14. 59/53P30290PL00 [0045] stacji (CQI), Jeśli bazowej informacja jako część 20 wskazująca sygnału na jakość odbieranego Kanału między sygnału jest transmitowana z każdej z mobilnych jednostek do Wskaźnika w stacji Jakości bazowej dokonywane jest porównanie grupami L11 i L13 dla mobilnego terminala 12, to znaczy między częścią pasma częstotliwości f1 a częścią pasma częstotliwości f2 funkcji przenoszenia C11 dla jakości odbieranego sygnału, a także, na podstawie grupę wyników (albo mobilnego tego porównania, stacja bazowa f1) do przypisuje [0046] W L11 pasmo częstotliwości 14, stacja mobilnego terminala 12 w celu transmisji sygnału rf. przypadku terminala bazowa wykonuje porównanie odebranego sygnału między grupami L11 i L13, to znaczy między częścią f1 funkcji przenoszenia C21 a częścią f3 funkcji przenoszenia C21 i na podstawie wyników porównania przypisuje grupę L13 (albo pasmo częstotliwości f3) do mobilnego terminala 14 dla transmisji sygnału rf. [0047] kiedy Należy rozumieć z powyższego opisu, że nawet wówczas, wzajemnie różny czas opóźnienia jest wprowadzany oraz w stacji bazowej na zasadzie jedna antena nadawcza za drugą dla obszaru może dla dywersyfikacji dla wielu do przypisany użytkowników sygnału CQI i jednostek, są częstotliwościowej użytkowników, każdej z mobilnych obszaru fragment dywersyfikacji zostać wielu odpowiedni terminalowych na jednostek w celu uzyskania adekwatnego efektu dywersyfikacji przez przy zastosowanie z czym obszar i szeregowania z podstawie dostarczanego obszar posiada każdej mobilnych wielu sygnał antena terminalowych użytkowników pilotujący różny [0048] jest czas dywersyfikacji dla wspólny wyżej jedna częstotliwościowej tam dywersyfikacji wcześniej na wspomniany wyznaczane zawarty wzajemnie opóźnienia wprowadzony zasadzie nadawcza za drugą. Podany zostanie teraz opis sytuacji, kiedy początkowa na zasadzie szczelina za szczeliną albo w faza sygnału rf transmitowanego z co najmniej jednej z anten zmieniana 59/53P30290PL00 trybie wielu szczelin. [0049] Figura 12 21 przedstawia transmisji funkcję obserwowanej przenoszenia w mobilnym rzeczywistej ścieżki terminalu 12 związaną z fragmentami K1-K4 przedstawionymi na figurze 10. Należy zauważyć na figurze 12, że części f1 i f3 funkcji przenoszenia wykazują nagłą zmianę w dziedzinie częstotliwości ponieważ fragmenty K1 i K3, to znaczy grupy L11 i L13 mają czas opóźnienia zastosowany względem nich w celu uzyskania bardziej znaczy efektu dywersyfikacji zmianę L14 celu w dla wielu użytkowników. częstotliwości Z w drugiej strony, części f2 i f4 funkcji przenoszenia wykazują umiarkowaną L12 w i dziedzinie czas porównaniu do części f1 i f3, ponieważ fragmenty K2 i K4, to grupy nich mają opóźnienia efektu zastosowany względem [0050] dla uzyskania dywersyfikacji częstotliwościowej. Funkcje przenoszenia ścieżek transmisji obserwowanych terminalowych jednostka 12, jednostek podobnie innych niż mobilna bardziej wykazują mobilnych terminalowa umiarkowaną zmianę w częściach f2 i f4 niż w częściach f1 i f3. Należy jednak zauważyć, że pozycje wartości szczytowych w funkcji jednostką przenoszenia a drugą różnią faz się między jedną się w terminalową oparta o składowych terminalową jednostką, pojawiająca ponieważ wielościeżkowość różnica transmitowanego sygnału różni się w zależności od tego, gdzie zlokalizowana jest terminalowa jednostka. [0051] za Figura dla 13 ilustruje rf jak początkowa z faza co jest selektywnie ustawiana w dziedzinie czasu na zasadzie szczelina szczeliną sygnału transmitowanego najmniej jednej z anten. Pomimo że przyjmuje się w poniższym opisie, że wybierane są dwie różne wielkości początkowej fazy, to może być obecnych więcej niż dwie różne wielkości początkowej fazy. [0052] Dolna część figury 3 przedstawia ustawienie początkowej fazy w pierwszej fazie p1 dla fragmentów od K1 do K4 i od K9 do K12, a także ustawienie początkowej fazy w 59/53P30290PL00 22 drugiej fazie p2 dla fragmentów od K5 do K8 i od K13 do K16. [0053] Górna część figury 13 przedstawia charakterystyki częstotliwościowe funkcji przenoszenia dla początkowej fazy o wartości p1 w terminalowej jednostce 12 oraz dla początkowej fazy o wartości p2 w tej samej terminalowej jednostce. Należy zauważyć, że wartości szczytowe krzywych charakterystyk częstotliwościowych przesuwają się w dziedzinie częstotliwości w zależności od początkowej fazy ustawionej po stronie sygnału rf ze względu na zakłócenia wielościeżkowe. [0054] jest Zgodnie z tym, co opisano powyżej, pomimo że warunki na podstawie wspólnych sygnałów pilotujących ścieżki transmisji są oszacowane i jakość odbieranego sygnału mierzona wprowadzonych po stronie nadajnika do każdego z fragmentów, to pomiary jakości sygnału różnią się w zależności od początkowej fazy selektywnie ustawionej po stronie nadawczej, ponieważ na wspólny zmiany, sygnał dwie pilotujący Kiedy różne niekorzystnie transmisji początkowej wpływają fazy zakłócenia wolnej być mogą wielościeżkowe. ścieżka wartości doświadcza wybierane naprzemiennie na zasadzie szczelina za szczeliną, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 13, w celu dostarczenia dwóch różnych charakterystyk częstotliwościowych naprzemiennie na zasadzie szczelina za szczeliną. [0055] między Zmiana wartości gdzie początkowej wybierany efektu fazy jest powoduje czas zmianę poziomu mocy odbieranego sygnału (jakości odbieranego sygnału) obszarem, dla opóźnienia dla wielu odpowiedni odpowiedni uzyskania dla dywersyfikacji efektu przedstawia użytkowników, a obszarem gdzie wybrany jest czas opóźnienia uzyskania Figura 14 dywersyfikacji przykład zmiany częstotliwościowej. poziomu odbieranego sygnału w paśmie częstotliwości f1, gdzie wybrany jest czas opóźnienia odpowiedni dla uzyskania efektu dywersyfikacji częstotliwości odpowiedni dla f2, dla wielu gdzie użytkowników, wybrany a także czas w paśmie jest efektu opóźnienia uzyskania dywersyfikacji 59/53P30290PL00 częstotliwościowej. Tak, 23 jak w przypadku z figury 13, początkowa faza dla fragmentów K1, K2, K9 i K10 wynosi p1, zaś początkowa faza dla fragmentów K5, K6, K13 i K14 wynosi p2. [0056] W paśmie częstotliwości f1 stosowane jest niewielkie opóźnienie w celu uzyskania efektu dywersyfikacji dla wielu użytkowników z takim rezultatem, że funkcja przenoszenia ma większą zmianę niż wywołaną w paśmie opóźnieniem częstotliwości w f2. dziedzinie Szczytowe częstotliwości wartości funkcji przenoszenia przesuwają się w zależności od tego, czy początkowa faza wynosi p1, czy p2. W rezultacie, w paśmie częstotliwości f1, gdzie funkcja przenoszenia wykazuje stosunkowo dużą zmianę, średnia moc odbieranego sygnału różni się znacznie w zależności od tego, co dominuje, wyższa wartość szczytowa zmianę w czy niższa wartość szczytowa. sygnału Powoduje to wielką się za poziomie odbieranego objawiającą każdym razem, kiedy początkowa faza jest przełączana, zgodnie z tym, co pokazano po lewej stronie figury 14. Należy zauważyć w związku z tym, że kiedy ścieżka transmisji doświadcza tylko umiarkowanej zmiany, to poziom odbieranego sygnału wykazuje bardzo małą zmianę dla fragmentów K1 i K9, gdzie wybierana jest [0057] taka sama początkowa faza. To samo odnosi się do fragmentów K5 i K13. Z drugiej strony, w paśmie częstotliwości f2 stosuje z takim rezultatem, że wywołana się większe opóźnienie w celu uzyskania efektu dywersyfikacji częstotliwościowej, opóźnieniem zmiana w funkcji przenoszenia jest mniejsza niż w paśmie częstotliwości f1. Nawet w tym przypadku punkty wyższej wartości szczytowej i niższej się wartości w szczytowej od funkcji wartości przenoszenia przesuwają zależności początkowej fazy ustawionej w nadajniku. Jednakże średnia moc odbieranego sygnału wykazuje bardzo małą zmianę ze względu na bardzo małą zmianę w liczbie wyższych i niższych wartości szczytowych pojawiających się w paśmie częstotliwości. Jest to odzwierciedlone po prawej stronie figury 14, gdzie pokazana 59/53P30290PL00 24 jest bardzo mała zmiana poziomu mocy odbieranego sygnału nawet wówczas, kiedy początkowa faza jest przełączona. [0058] zapewnia Z powyższego wyższy fazy drugiej mobilna wiążą Figury ustawiona wynika, w że początkowa sygnału, przez faza, może która być gdzie poziom odbieranego nadajniku dla tych selektywnie początkowej [0059] tego, Z gdzie przełączenie zwłaszcza strony, fragmentów, która stosowane jest duże opóźnienie. początkowa jest 17 faza, zapewnia ponieważ ścieżkami przykłady różnych wyższy poziom odbieranego sygnału, zmienia się w zależności od jednostka się 15, z 16 i zlokalizowana, różnymi dla trzech przedstawiają CQI lokalizacje transmisji. raportowanej wzajemnie szybkości transmisji rodzajów terminalowych jednostek (terminalowe jednostki 12, 13 i 14 przedstawiono na figurze 9), które wymagają przypisania fragmentów odpowiednich do uzyskania efektu dywersyfikacji dla wielu użytkowników. Należy zauważyć, że im wyższy jest poziom odbieranego transmisji. [0060] Figura 15 przedstawia w swojej górnej części dla charakterystyki częstotliwościowe funkcji przenoszenia sygnału, tym większa może być żądana szybkość terminalowej jednostki 12 z początkową fazą ustawioną na p1 i p2. Kiedy początkowa faza wynosi p1, pasma f1 i f3 (to znaczy fragmenty K1, K3, K9 i K11) nie mają żadnych wyższych ani niższych wartości szczytowych, zapewniając w rezultacie stosunkowo duże raportowane wartości szybkości transmisji CQI, zgodnie z tym, co pokazano w dolnej części figury 15. Kiedy początkowa faza wynosi p2, to, z drugiej strony, pasma f1 i f3 (to znaczy fragmenty K5, K7, K13 i K15) mają niższe wartości szczytowe, [0061] powodując 16 w rezultacie w stosunkowo swojej niewielkie części dla raportowane wartości szybkości transmisji CQI. Figura przedstawia górnej charakterystyki częstotliwościowe funkcji przenoszenia terminalowej jednostki 13 z początkową fazą ustawioną na p1 i 59/53P30290PL00 25 p2. Kiedy początkowa faza wynosi p1, wówczas obecne są niższe wartości szczytowe dla fragmentów K1, K3, K9 i K11, powodując w rezultacie małą raportowaną szybkość transmisji CQI przedstawioną w dolnej części figury 16. Kiedy początkowa faza wynosi p2, to, z drugiej strony, niższe wartości szczytowe nie są obecne dla fragmentów K5, K7, K13 i K15, zapewniając w rezultacie [0062] większą 17 raportowaną szybkość w transmisji górnej CQI niż kiedy początkową faza wynosi p1. Figura przedstawia swojej części dla charakterystyki p2. Przy częstotliwościowe trendzie funkcji do przenoszenia terminalowej jednostki 14 z początkową fazą ustawioną na p1 i ogólnym 12, podobnym szybkość trendu terminalowej CQI posiada jednostki raportowana transmisji podobny trend do trendu terminalowej jednostki 12, zgodnie z tym, co pokazano w dolnej części figury 17. W szczególności, raportowana szybkość transmisji CQI dla fragmentów K1, K3, K9 i K11 jest większa niż dla fragmentów K5, K7, K13 i K15. [0063] Jeśli początkowa faza jest ustalona, wówczas poziom odbieranego sygnału w dowolnej z terminalowych jednostek jest utrzymywany chwilowo na niskiej wartości, dając w rezultacie żądanie jest niższej szybkości na p1, transmisji, poziom 12 i obniżając ostatecznie sygnału w na przepustowość transmisji. Przykładowo, jeśli początkowa faza ustalona odbieranego 14 jest terminalowych jednostkach utrzymywany korzystnej wartości, zaś poziom w terminalowej jednostce 13 ulega pogorszeniu. Jeśli początkowa faza jest ustalona na p2, to, z drugiej strony, tylko terminalowa jednostka 13 ma utrzymaną korzystną wartość poziomu odbieranego sygnału, zaś poziom odbieranego sygnału w terminalowych jednostkach 12 i 14 ulega pogorszeniu. [0064] Powyższy problem może zostać rozwiązany przez selektywne ustawienie wartości początkowej fazy naprzemiennie. Podany zostanie teraz opis szeregowania do wykonania w stacji bazowej dla przełączania wartości początkowej fazy cyklicznie 59/53P30290PL00 w dziedzinie czasu. [0065] 26 Każda z mobilnych jednostek wysyła do stacji bazowej raportowaną szybkość transmisji CQI, która w tym przykładzie wykonania stanowi informację o jakości odbioru. Stacja bazowa wykonuje szeregowanie na zasadzie ramka za ramką na podstawie informacji. Ramka ma oznaczać jednostkę składającą się z wielu kolejnych szczelin rozciągających się na z góry określonym przedziale czasu i zajmujących całe przypisane do nich pasmo częstotliwości. [0066] każdej z Stacja bazowa uśrednia w celu jednostek wartości na CPI dostarczane z terminalowych jednostek wyznaczenia podstawie pierwszeństwa uśrednionych terminalowych wartości CPI dla każdego z pasm częstotliwości powiązanych z każdą z początkowych faz. Figura 18A i 18B przedstawiają jak terminalowe jednostki od 12 do 14 mają nadawane pierwszeństwo. [0067] Figura 18A przedstawia pierwszeństwo dla pasm częstotliwości f1 i f3 z początkową fazą ustawioną na p1. W szczególności, ponieważ wartości CQI z terminalowej jednostki 12 we fragmentach K1 i K9 wynoszą, odpowiednio, 10 i 10, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 15, uśredniona wartość CQI dla terminalowej jednostki 12 w paśmie częstotliwości f1 z początkową fazą p1 wynosi 10. Podobnie, ponieważ wartości CQI od terminalowej jednostki 13 we fragmentach K1 i K9 wynoszą, odpowiednio, 1 i 1, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 16, uśredniona wartość CQI dla terminalowej jednostki 13 w paśmie częstotliwości f1 z początkową fazą p1 wynosi 1. Z drugiej strony, ponieważ wartości CQI z terminalowej jednostki 14 we fragmentach K1 i K9 wynoszą, odpowiednio, 7 i 6, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 17, uśredniona wartość CQI dla terminalowej początkową jednostki fazą p1 14 w paśmie 6,5. Tak częstotliwości więc pod f1 z wynosi względem uśrednionych wartości CQI dla terminalowych jednostek w paśmie częstotliwości f1 z początkową fazą p1, pierwszeństwo nadawane jest w kolejności dla terminalowych jednostek 12, 14 i 13. W 59/53P30290PL00 27 podobny sposób, w paśmie częstotliwości f3 z początkową fazą p2, pierwszeństwo nadawane jest w kolejności dla terminalowych jednostek 14, 12 i 13. Podobnie, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 18B, pierwszeństwo nadawane jest w kolejności dla terminalowych jednostek 13, 14 i 12 dla pasma częstotliwości f1 z początkową fazą p2, a także pierwszeństwo nadawane jest w kolejności dla terminalowych jednostek 13, 12 i 14 dla pasma częstotliwości f3 z początkową fazą p2. [0068] Przykład szeregowania pokazany jest na figurze 19, przyjmując pierwszeństwa nadane zgodnie z figurami 18A i 18B. Podany zostanie teraz dalszy opis, przyjmując opisane wyżej szeregowanie jest [0069] w na zasadzie ramka za ramką. W ramce z poddanej szeregowaniu, przyjmuje się, że przypisanie fragmentu wykonane kolejności W terminalowych rundzie jednostek szybkościami jest transmisji od mniejszych do większych. pierwszej przypisanie wykonywane zaczynając od terminalowej jednostki 12. W szczególności, do terminalowej jednostki 1 przypisywany jest fragment K1, który znajduje się w paśmie częstotliwości f1 z początkową fazą p1 i nadaje najwyższe pierwszeństwo dla terminalowej jednostki 12. Następnie, początkową terminalowej w paśmie do terminalowej p2 i jednostki 13 przypisywany pierwszeństwo do fazą jest dla fragment K7, który znajduje się w paśmie częstotliwości f3 z fazą nadaje 13. f3 z najwyższe Następnie, początkową jednostki terminalowej p1 i nadaje jednostki 14 przypisywany jest fragment K3, który znajduje się częstotliwości że najwyższe pierwszeństwo dla terminalowej jednostki 14. Należy tutaj zauważyć, dla 12, suma uśrednionych przypisanych Następnie, od po wartości do szybkości transmisji odpowiednio, terminalowych fragmentów 13 i 14. terminalowych rundzie jednostek wynosi 10, 6 oraz 9,5 dla terminalowych jednostek, pierwszej do przypisania wykonywane jest przypisanie fragmentu w kolejności jednostek najniższej najwyższej uśrednionej wartości szybkości transmisji. W szczególności, do 59/53P30290PL00 terminalowej fazą p2 i jednostki nadaje 13. 13 28 przypisywany jest fragment K15, który znajduje się w paśmie częstotliwości f3 z początkową najwyższe pierwszeństwo całkowita dla terminalowej szybkość jednostki Ponieważ uśredniona transmisji dla terminalowej jednostki 13 wynosi 12, fragment K11 w paśmie częstotliwości f3 z początkową fazą p1 nadający najwyższe pierwszeństwo dla terminalowej jednostki 14, która wiąże się z najniższą K9 całkowitą jest uśrednioną do szybkością terminalowej transmisji, jest przypisywany do Podobnie, fragment terminalowej jednostki 14. przypisywany jednostki 12, natomiast fragmenty K5 i K13 są przypisywane do terminalowej jednostki 13. [0070] Szeregowanie wykonywane w opisany wyżej sposób redukuje różnice w szybkości transmisji między terminalowymi jednostkami, zabezpieczając zrównoważone szeregowanie. [0071] Inny przykład szeregowania przedstawiono na figurze 20, przyjmując pierwszeństwa nadane zgodnie z tym, co pokazano na figurach 18A i 18B. Przypisanie fragmentu dla terminalowych jednostek wykonywane jest dla ramek poddawanych szeregowaniu w kolejności fragmentów K1, K3, K5, K7, K9, ... i K15. Kiedy przypisanie danych dla transmisji do terminala o najwyższym pierwszeństwie [0072] W zostanie już zakończone, do 12 przypisywana K1 w będzie paśmie jest terminalowa jednostka o drugim najwyższym pierwszeństwie. szczególności, f1 z jednostka fragmentu fazą zgodnie f3 z p1 z częstotliwości terminalowa K3 w paśmie początkową przypisywana pierwszeństwem fazą p1 przedstawionym na figurach 18A i 18B. Podobnie, do fragmentu częstotliwości jest dla celu. f1 z początkową 14 przypisywana się, że dane do terminalowa transmisji Następnie początkową 13 do do jednostka terminalowej fragmentu p2 z figurami fazą według 14 pierwszeństwa przedstawionego na figurach 18A i 18B. Przyjmuje jednostki K5 w i dochodzą paśmie jest 18B. częstotliwości terminalowa przypisywana 18A jednostka zgodnie 59/53P30290PL00 29 Podobnie, do fragmentów K7 i K9, przypisywane są odpowiednio terminalowe jednostki 13 i 12. Pomimo że terminalowa jednostka 14 ma najwyższe pierwszeństwo we fragmencie K11, terminalowa jednostka 12 o drugim najwyższym pierwszeństwie przypisywana jest do terminalowej jednostki 12, ponieważ dane dla transmisji do terminalowej jednostki 14 zostały już przesłane. Do fragmentu K13 przypisywana jest terminalowa jednostka 13 zgodnie z figurami 18A i 18B. Przyjmuje się, że dane do transmisji do terminalowej jednostki 13 w tej chwili czasu są już przesłane. Pomimo że terminalowa jednostka 13 ma najwyższe pierwszeństwo we fragmencie K15, przypisywana jest terminalowa jednostka 12 o drugim najwyższym pierwszeństwie, ponieważ dane dla transmisji do terminalowej wykonywane terminalowej przykładzie jednostki w 13 zostały sposób już w przesłane. [0073] Szeregowanie od do powyższy o o kolejności terminalowej jednostki jednostki najwyższym najniższym przypisanie pierwszeństwie [0074] W pierwszeństwie poprawia przepustowość systemu. niniejszym wykonania, fragmentów do terminalowych jednostek jest wykonywane w sposób opisany powyżej na podstawie szeregowania początkowej fazy, gdzie [0075] ta sama wartość początkowej fazy jest wybierana dla każdych dwóch kolejnych szczelin. Pomimo że sposób szeregowania opisano powyżej jako sposobach, w ścieżki przełączanie celu nadania transmisji, pogorszeniu początkowej większej przynosi poziomu fazy w przykład, to zastosować można także inne sposoby. Nawet w tych alternatywnych dziedzinie zapobiegania sygnału. [0076] Oprócz zapobiegania postępującemu pogorszeniu poziomu sygnału do przez z przełączanie fragmentów wartości początkowej jednostki odbieranego przypisanie charakterystyce czasu zmiany skutek trwającemu odbieranego fazy, szeregowanie wykonywane w opisany wyżej sposób umożliwia każdego terminalowej 59/53P30290PL00 fragmentów przełączanie stromą [0077] opisane uzyskania zmianę o korzystnych 30 warunkach. daje w Mówiąc rezultacie ściślej, bardziej na początkowej poziomu fazy odbieranego sygnału, pozwalając uzyskanie efektu dywersyfikacji dla wielu użytkowników. Korzystne efekty przełączania początkowej fazy w celu powyżej przez z takiego wielu punktu widzenia, jest stromych do że efekt do poziomu z też uzyskania efektu dywersyfikacji dla wielu użytkowników zostało dywersyfikacji odbieranego przełączania uzyskania dla użytkowników bardziej W fazy są obszarze możliwe ograniczone. ma możliwy zmian wywołanie sygnału. dywersyfikacji uzyskania Dlatego częstotliwościowej, korzyści początkowej przełączanie początkowej fazy może być stosowane tylko w celu obszaru, dla kiedy gdzie wielu osiągnięty zostać Jednakże fazy efekt efekt jest dywersyfikacji nawet wówczas, użytkowników. dywersyfikacji dla wielu użytkowników może zostać osiągnięty przełączanie od a początkowej między obszarem stosowane niezależnie rozróżnienia obszarem dywersyfikacji [0078] częstotliwościowej dywersyfikacji dla wielu użytkowników. Pomimo że powyższy opis przykładu wykonania oparty częstotliwości, dziedzinie z początkową fazą mającą stały jest na założeniu, że wielkość opóźnienia jest zgrupowana w dziedzinie zakres w częstotliwości, opóźnienia realizacja może zostać przykładu wybrana wykonania nie jest ograniczona do tego, co zostało opisane. W szczególności, wielkość wewnątrz ramki na zasadzie fragment za fragmentem. Wzajemnie różne wartości początkowej fazy mogą być wybrane z tymi samymi ustawieniami czasowymi na zasadzie fragment za fragmentem. [0079] stosowane Proporcja są liczby fragmentów, fazy, względem zgodnie z których tym, co wartości początkowej pokazano na figurze 21, może być adaptacyjnie kontrolowana na podstawie poziomu odbieranego sygnału raportowanego z każdej z terminalowych jednostek. W przykładzie z figury 21, ponieważ 59/53P30290PL00 raportowana szybkość 31 transmisji CQI dla wartości fazy p1 wybranej jako początkowa faza jest większa niż dla fazy p2 wybranej jako początkowa faza, proporcja wartości fazy p1 jest ustawiona na dużą wartość. [0080] Poprzez ustawienie proporcji początkowej fazy, dla której raportowano wyższy poziom odbieranego sygnału, zgodnie z tym, co opisano powyżej, przepustowość systemu może zostać poprawiona. Drugi przykład wykonania [0081] Chociaż w pierwszym przykładzie wykonania wykonane zostało szeregowanie w trybie ramka za ramką, to w drugim przykładzie wykonania wykonywane jest szeregowanie w trybie szczelina za szczeliną. [0082] Figura 22 przedstawia to, jak przełączane są wartości fazy. Czas w obie strony RTT, który jest początkowej wielkością opóźnienia w szeregowaniu, ma długość 4 szczelin. Mówiąc ściślej, przyjmując, że terminalowa jednostka wytwarza wartość szczeliny także, że CQI w szybkości celu transmisji do na podstawie bazowej, odebranej wysłania bazowa stacji zawierającej na podstawie nadajnik sygnału rf według niniejszego przykładu wykonania a stacja wykonuje szeregowanie wartości CQI dostarczanej z tej określonej mobilnej jednostki, szczelina przypisana przez szeregowanie w stacji bazowej do tej w określonej mobilnej jednostki CQI jest czwartą szczeliną do Tco stacji dla licząc od szczeliny, do której mobilna jednostka odniosła się celu wytworzenia Na wartości 22 dla transmisji powtórzenia bazowej. figurze okres rekurencyjnego przełączania początkowej fazy ma długość dwóch szczelin. Innymi słowy, pierwsza szczelina i druga szczelina następująca po pierwszej szczelinie, dwie długości szczelin później, mają tę samą początkową fazę. Tak więc okres powtórzenia Tco wynosi połowę czasu w dwie strony RTT. 59/53P30290PL00 [0083] 32 Zgodnie z tym, co opisano powyżej, niniejszy przykład wykonania ma taką strukturę, że posiada okres powtórzenia Tco dla przełączania początkowej fazy, który jest równy czasowi w dwie strony RTT pomnożonemu przez odwrotność liczby naturalnej. Tak więc, maksymalna liczba typów początkowej fazy jest równa liczbie szczelin, na które rozciąga się czas RTT. [0084] jakość Zgodnie z tym, co pokazano na figurze 22, terminalowa odbieranego sygnału dla fragmentów K1 i K3, które jednostka 12 przedstawiona na figurze 9, na przykład mierzy należą, odpowiednio, do grupy L11 z początkową fazą ustawioną na p1 i grupy L13, a także oblicza szybkość transmisji CQI dla fragmentów K1 i dla L11, Ponieważ fazę K3, dla transmisji K17 i do stacji K19, bazowej. Na podstawie dostarczanej wartości CQI, stacja bazowa wykonuje szeregowanie oraz grupy fragmentów a na oraz także które dane mają należą, poprzez szybkości taką samą odpowiednio, do grupy L11 z początkową fazą ustaloną na p1 transmituje K1 samą i K17 modulację/kodowanie transmisji. początkową podstawie taką raportowanej wielkość fragmenty zastosowanego opóźnienia, oraz ponieważ fragmenty K3 i K19 mają taką samą początkową fazę i taką samą wielkość zastosowanego opóźnienia, to jakość odbieranego sygnału nie zmienia się znacząco, o ile tylko ścieżka transmisji związana jest ze stosunkowo niewielkimi zmianami w czasie. W rezultacie szeregowanie może być wydajnie wykonywane. [0085] RTT dla Figura 23 przedstawia Związek być przykład związku dla między pasma pasm kiedy kiedy poziomu fluktuacją poziomu odbieranego sygnału a czasem w dwie strony szeregowania. f1, w Poziom paśmie faza faza ten, zilustrowany do dla jest częstotliwości częstotliwości. jednostki stosowana stosowana 12 jest jest może zastosowany sygnału f1 do innych niski, odbieranego p2 p1. w terminalowej częstotliwości porównaniu Ponieważ sytuacji, duża fluktuacja odbieranego sygnału wynika z przełączania początkowej fazy, 59/53P30290PL00 okres powtórzenia wartości powtórzenia o CQI znacznej faz o p1 i 33 fluktuacji p2 odbieranego sygnału z zależy od okresu, w którym przełączana jest początkowa faza. W przypadku okresem ustawianych dwóch selektywnie długości dwóch na szczelin, Wartość poziomu poziom odbieranego sygnału podlega znacznym fluktuacjom przy okresie powtórzenia transmisji sygnału dla długości obliczona z każdego szczelin. podstawie jest szybkości odbieranego do fragmentów wykorzystywana szeregowania wykonywanego we fragmencie, który następuje po okresie o długości czterech szczelin. [0086] [0087] dalej od Figura 24 przedstawia terminalowa bazowej dla faza niż przykład fluktuacji 13 jest poziomu odbieranego sygnału w terminalowych jednostkach 12 i 13. Ponieważ stacji 13 niż jednostka usytuowana 12, to terminalowa jednostka 12. średni poziom odbieranego sygnału jest niższy dla terminalowej jednostki kiedy terminalowej jest jednostki w Jednakże, bazowej, początkowa przełączana stacji poziomy odbieranych sygnałów obserwowane w trybie szczelina za szczeliną mogą stać się większe dla terminalowej jednostki 13 niż terminalowej jednostki 12. W przykładzie przedstawionym na figurze 24, poziom odbieranego sygnału jest niższy dla terminalowej jednostki 13 niż dla terminalowej jednostki 12, gdy początkowa faza wynosi p1, natomiast poziom odbieranego sygnału Ponieważ wyższy jednostki fragmencie w stacji jest wyższy dla terminalowej gdy sygnału 12 jednostki faza dla jest we 13 niż K1 dla p2. jest we dla w terminalowej dla jednostki 12, początkowa niż CQI wynosi poziom 13, K1 z odbieranego szybkość fragmencie terminalowej jednostki terminalowej większa CQI daje transmisji raportowana terminalowych na podstawie jednostek terminalowej jednostki 12. Dlatego też szeregowanie wykonywane bazowej wyższe 12, raportowanego nadawane szybkość dla rezultacie jednostki pierwszeństwo raportowana terminalowej jest której transmisji większa. Tak więc, do fragmentu K17, po upływie czasu w dwie 59/53P30290PL00 strony drugiej poziom RTT, przypisywana ponieważ sygnału 34 jest faza jest terminalowa p1 jest wyższy w W jednostka zastosowana dla celu 12. Z strony, jako początkowa faza do fragmentu K17 i podobnie do fragmentu K1, odbieranego jest terminalowej umożliwienia sposób, podstawie jednostki 12 niż dla terminalowej jednostki 13. W rezultacie, uzyskiwana wysoko dla wymagana stopa błędów wydajnej transmisji danych. jest podobny na terminalowa jednostka 13 jest przypisywana do fragmentu 21, którego szeregowanie wykonywane fragmentu K5. Daje to w rezultacie przypisanie terminalowej jednostki o wyższym poziomie odbieranego sygnału do fragmentu K21. [0088] Zgodnie fazy z w tym, tym co opisano powyżej, wykonania przełączanie z okresem początkowej przykładzie powtórzenia wynoszącym Tco daje w rezultacie znaczną zmianę funkcji przenoszenia. Przez ustawienie okresu Tco na długość równą długości dwóch szczelin, co stanowi połowę czasu w dwie strony każdej RTT z o a długości także czterech szczelin w w tym na przykładzie bazowej do podstawie przypisanie wykonania, powyższego przez przypisanie okresu stacji terminalowych ustawienia jednostek fragmentów powtórzenia, fragmentów do terminalowych jednostek może być wykonywane w sposób zrównoważony. Ponadto, ponieważ może zostać wykonane przypisanie do fragmentów z początkową fazą, która zapewnia wyższy poziom odbieranego dla sygnału, można uzyskać efekt dywersyfikacji [0089] wielu użytkowników, zwiększając przepustowość systemu. Z drugiej strony, jeśli przełączanie początkowej fazy wykonywane jest bez uwzględnienia czasu w dwie strony RTT, szeregowanie może być zostać błędnie wykonane dla fragmentu z fazą p2 zastosowaną jako jako początkowa faza. W faza, na podstawie ponieważ raportowanej szybkości transmisji CQI dla fragmentu z fazą p1 zastosowaną początkowa takim stanie, początkowa faza powiązana z fragmentem tworzącym podstawę dla 59/53P30290PL00 szeregowania różni się od 35 fazy powiązanej z szeregowanym właśnie fragmentem, funkcja przenoszenia powiązanych ścieżek transmisji może zacząć fluktuować, powodując znaczną różnicę w jakości odbieranego sygnału. Mówiąc ściślej, jeśli fragment stanowiący właśnie sygnału, ścieżką podstawę szeregowania ulega stopa znajduje się w korzystnym odbieranego względu z na pogorszoną stanowiący stanie pod względem jakości odbieranego sygnału, zaś fragment szeregowany to wówczas pogorszeniu błędów jakości ze wzrośnie przypisanie terminalowej jednostki powiązanej transmisji. Natomiast, jeśli fragment podstawę szeregowania ulega pogorszeniu pod względem jakości odbieranego sygnału, zaś fragment właśnie szeregowany znajduje się w korzystnym nie stanie stanie może jakości odbieranego terminalowej niekorzystnie sygnału, jednostki wpływając to w na szeregowanie lepszym [0090] przypisać sygnału, odbioru wydajność widmową. Zgodnie z tym, co opisano powyżej, ustawienie okresu przez odwrotność systemu liczby na naturalnej, jednocześnie podstawie umożliwia uzyskując powtórzenia Tco na wartość równą czasowi w dwie strony RTT pomnożonemu wykonanie lepszą optymalnego szeregowania, przepustowość przełączania początkowej fazy albo dalszemu zrównoważonemu szeregowaniu dla terminalowych jednostek. W porównaniu do pierwszego przykładu wykonania, wydajność szeregowania w krótszym okresie powtórzenia zapewnia szeregowanie, które reaguje na szybsze fluktuacje charakterystyk ścieżki transmisji. [0091] wykonania Chociaż jest szeregowanie wykonywane przez w powyższym przypisanie przykładzie terminalowej jednostki o wyższej raportowanej szybkości transmisji CQI, to zamiast powyższej metody przypisywania zastosować można metodę proporcjonalnej sprawiedliwości, w celu przypisania fragmentów do terminalowych jednostek w bardziej zrównoważony sposób. Wynika to z tego, że nawet terminalowa jednostka, która jest zlokalizowana z dala od stacji bazowej i która w konsekwencji 59/53P30290PL00 36 ma bardzo niski średni poziom odbieranego sygnału, może mieć wystarczająco dużą chwilową wartość funkcji przenoszenia względem średniej wartości ze względu na fakt, że przełączanie początkowej fazy powoduje znaczne zmiany funkcji przenoszenia, zmieniając [0092] długości tym samym w chwilową powyższym są wartość funkcji przenoszenia że względem jej średniej wartości. Przyjęto czasu przykładzie pogrupowane wykonania, pod opóźnienia względem częstotliwości, zaś początkowa faza jest ustalona pod względem częstotliwości. Jednakże, długości czasu opóźnienia mogą być wybrane na zasadzie fragment za fragmentem wewnątrz ramki, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 25. Nawet w przypadku, kiedy wybierane są wzajemnie różne początkowe fazy na zasadzie fragment spełniane początkowa za są fragmentem warunki, stają dla gdzie się tych samych ustawień czasowych, jak i podobnie korzystny efekt można uzyskać tak długo, jak długo zarówno czas opóźnienia faza identyczne przy częstotliwości powtarzania czasu RTT dla każdego z fragmentów. Trzeci przykład wykonania [0093] fazy. Zostanie teraz opisany trzeci przykład wykonania w Figura 26 przedstawia różnicę faz dwóch sygnałów i powiązaniu ze specyficznym sposobem przełączania początkowej zespolonych amplitud połączonego sygnału. Jeśli różnica faz między sygnałami 1 i 2 wynosi 0, wówczas połączony sygnał ma maksymalną amplitudę w stanie, w którym wektory wskazujące zespolone amplitudy mają ten sam kierunek. W miarę wzrostu różnicy faz, amplituda połączonego sygnału stopniowo maleje osiągając minimalną wartość dla różnicy faz ?. Kiedy różnica faz dalej rośnie powyżej wartości ?, amplituda połączonego sygnału rośnie osiągając maksymalną wartość dla różnicy faz 2?. [0094] Zgodnie z tym, co opisano powyżej, amplituda między połączonym sygnałem wykazuje zmianę wraz ze zmianą różnicy faz 59/53P30290PL00 37 między dwoma sygnałami od 0 do 2?. W szczególności, kiedy przez dwie anteny mają zostać ustawione przełączalnie cztery różne wartości początkowych faz, to wówczas różnica faz między antenami może zostać wybrana spośród wartości 0, ?/2, ?, 3?/2 oraz ? aby osiągnąć cel, a tym samym aby uzyskać adekwatną zmianę amplitudy połączonego sygnału. [0095] Figura 27 przedstawia wyżej przykład przełączalnego faz. Za ustawiania opisanych czterech początkowych każdym razem, kiedy różnica faz jest zmieniana o ?/2, położenia górnych i dolnych wartości szczytowych funkcji przenoszenia są przesuwane o ćwierć skoku między górną wartością szczytową a dolną wartością szczytową, zaś kiedy różnica faz wynosi szczytowych odwrócone Ponadto, wartości w charakterystykach pozycji faz i dla częstotliwościowych faz wynoszącej ?, są 0. położenia górnych wartości szczytowych oraz dolnych wartości względem kiedy różnicy 3?/2, wartości są różnica wynosi położenia odwrócone górnych na względem szczytowych dolnych szczytowych charakterystykach częstotliwościowych pozycji dla różnicy faz wynoszącej ?/2. [0096] Uogólniając, przyjmując przełączalne ustawienie n różnych początkowych faz, zastosowanie n różnych początkowych faz w zakresie od 0 do 2?(1-1/n) w przedziale 2?/n umożliwia jednorodne zmaksymalizowanie przesunięć górnych wartości szczytowych względem dolnych wartości szczytowych w oparciu o początkową fazę w funkcji przenoszenia. [0097] Przełączanie początkowej fazy wykonywane w kolejności 0, ?/2, ?, 3?/2, zgodnie z tym, co pokazano na figurze 27 nie musi mieć takiej kolejności. Podobnie, początkowa faza przyjmowana w powyższym opisie jako stała wartość w dziedzinie częstotliwości nie musi taka być, o ile tylko spełniony jest warunek, że zarówno długość czasu opóźnienia i początkowa faza staja się identyczne Przykładowo, w przedziale zamiast czasu RTT dla każdego fazy fragmentu. ustawiania początkowej 59/53P30290PL00 anteny na ustaloną wartość, 38 początkowa faza stosowana dla dwóch anten, odpowiednio, może być selektywnie ustawiana dla obydwu anten w taki sposób, że pierwsza antena może odbierać zmianę w kolejności 0, ?/2, ?, 3?/2, zaś druga antena może odbierać zmianę w kolejności 0, ?, 2?, 3?, zapewniając w ten sposób zmianę w kolejności 0, ?/2, ?, 3?/2. [0098] Dwie anteny nadawcze zastosowane w tym przykładzie wykonania mogą zostać zastąpione przez więcej niż dwie takie anteny, przy czym co najmniej jedna z nich jest przystosowana do przełączanej początkowej jeśli z nich fazy stosowane może w są celu uzyskania anteny fazę porównywalnych wyników. [0099] nadawcze, faza może Przykładowo, to być jedna cztery początkową i mieć przełączaną w opisany wyżej sposób. Alternatywnie, początkowa przełączana tylko dla trzeciej czwartej anteny, zapewniając tym samym różnicę faz wynoszącą 0, ?/2, ?, 3?/2 w tej kolejności, względem początkowej fazy pierwszej i drugiej anteny nadawczej, z tym że pierwsza antena i druga antena pozostają nieprzełączone. Należy zauważyć tutaj, że w miarę wzrostu fluktuacji poziomu odbieranego sygnału w terminalowej jednostce, uzyskać można efekt dywersyfikacji dla wielu użytkowników. [0100] Należy także zauważyć, że sposób wybierania początkowej fazy opisany dla niniejszego przykładu wykonania może być zastosowany w pierwszym przykładzie wykonania i w drugim przykładzie wykonania. Czwarty przykład wykonania [0101] Działanie przykładów wykonania od pierwszego do trzeciego opisanych powyżej zostanie teraz dodatkowo opisane w odniesieniu do czwartego przykładu wykonania, z odwołaniem do dodatkowych rysunków. Jednostka stacji bazowej, to znaczy jednostka nadajnika z tego przykładu wykonania pokazana jest 59/53P30290PL00 39 na figurze 4. Jednostka stacji bazowej zawiera jednostkę 15 protokołu konwergencji pakietu danych (PDCP), jednostkę 16 kontroli łącza radiowego (RLC), jednostkę 17 kontroli dostępu do nośnika, a także warstwę fizyczną 18. Jednostka PDCP 15 odbiera pakiety danych IP, dokonuje ich kompresji, przesyła skompresowane pakiety danych IP do jednostki RLC 16. Ponadto, jednostka [0102] PDCP 15. 15 PDCP 15 odbiera z jednostki RLC 16 dane i dekompresuje ich nagłówki w celu ich odtworzenia. Jednostka RLC 16 przesyła dane odebrane z jednostki do jednostki MAC MAC 17 17. Ponadto, jednostka RLC 16 przekazuje dane odebrane z jednostki MAC 17 do jednostki PDC Jednostka wykonuje (ARQ), przetwarzanie przetwarzanie żądania z automatycznego powtórzenia związane szeregowaniem, łączenie/rozdzielanie danych, a także kontrolę nad warstwą fizyczną 18, tym samym przekazując dane odbierane z jednostki 16. RLC 16 do warstwy 18 fizycznej wykonuje 18, jednocześnie danych przekazując dane odebrane z warstwy fizycznej 18 do jednostki RLC Warstwa fizyczna konwersję transmisji otrzymanych z jednostki MAC 17 na nadawczy sygnał rf, a także odbiór sygnału rf do jednostki MAC 17 pod kontrolą jednostki MAC 17. [0103] Jednostka MAC 17 zawiera które układ być szeregujący w 19 do z ze wyznaczania terminalowymi przypisanego jednostkami, fragmentu mają dla komunikacji komunikacji stacją bazową, a także kontroler 20 jednostki nadawczej do sterowania jednostką nadawczą 21 z wykorzystaniem informacji o przypisaniu podnośnej na podstawie informacji o przypisaniu fragmentów odpowiedzi dostarczanych maksymalnego na sygnał z układu szeregującego między 19, dla w w dla kontrolowania opóźnienia dla antenami wskazujący wielu dywersyfikację użytkowników, a także częstotliwościową/dywersyfikację obszaru dywersyfikacji dla wielu zależności od obszaru dywersyfikacji częstotliwościowej albo użytkowników, kontroli początkowej fazy w każdej z anten (albo, prościej, 59/53P30290PL00 różnicy [0104] na dane początkowych faz 40 między antenami) w odpowiedzi na informacje o początkowej fazie. Warstwa fizyczna 18 zawiera: jednostkę nadawczą 21 do otrzymane danymi z jednostki rf MAC do 17, w celu wytworzenia 23 konwersji konwersji dla wykonywania modulacji pod kontrolą kontrolera 20 w odpowiedzi modulowanej konwersji rf dół o do transmisyjnej podnośnej; jednostkę częstotliwości wyższej sygnałów w wykonywania oraz do częstotliwościowej transmisyjnej podnośnej w górę do sygnałów częstotliwości rf o niższych jednostce częstotliwościowej odbieranych sygnałów rf z anten 24 ? 26 w częstotliwościach 22, która przetwarzania demodulacji odbiorczej dokonuje sygnału konwertowanego częstotliwościowo odebranego z jednostki 23 konwersji częstotliwości i dostarcza demodulowany sygnał wyjściowy do jednostki MAC 17, a także anteny 24 ? 26 do transmisji od/do i odbioru jednostki transmitowanych 23 i odbieranych [0105] jednostkę [0106] układu sygnałów konwersji częstotliwości sygnału rf. Zgodnie z tym, co opisano powyżej, nadajnik z tego nadawczą Dla dalszych 21 oraz jednostkę wykonania 20 23 konwersji przykładu wykonania zawiera kontroler 20 jednostki nadawczej, częstotliwości rf. szczegółów kontrolera strukturalnych nadawczej elementów opisanego powyżej przykładu wykonania, z wyjątkiem szeregującego 19, jednostki oraz jednostki nadawczej 21, czyni się odwołanie do poniższej publikacji: [0107] [0108] pokazano "Evolution of Radio Interface Protocol Architecture", Opisane na zostanie 28, teraz przetwarzanie MAC 17 z wykonywane zawiera w czerwiec 2005, R2-51738, 3GPP (TSG RAN WG2 Ad Hoc). jednostce MAC 17, związane z szeregowaniem. Zgodnie z tym, co figurze 19, jednostka układ szeregujący który wykonuje związane szeregowaniem przetwarzanie, obejmujące, jak pokazano na figurze 29, etap T2 59/53P30290PL00 41 zbierania informacji MCS o szybkości transmisji, zawartych w raportowanej wartości szybkości transmisji CQI, dostarczanej od każdej z jednostek kanałów w dla terminalowych, kolejności od etap T3 sekwencyjnego do niższych etap T3, T4 a przypisywania szybkości wyższych transmisji kanału terminalowych w jednostek, dostarczania do kontrolera 20 jednostki nadawczej informacji o przypisaniu dostarczanych powyższym etapie także etap T5 decydowania, czy następna ramka (albo szczelina) ma być transmitowana i, w zależności od decyzji, wykonywany jest powrót do etapu T2 powyżej lub przejście do etapu T6, który ma zakończyć przetwarzanie. Należy tutaj zauważyć, że informacje sygnału o szybkości są transmisji, pozyskiwane które stanowią jakość 23 odbiorczego, przez jednostkę konwersji częstotliwości sygnału rf, jednostkę odbiorczą 22 oraz jednostkę MAC 17 dla dostarczania do układu szeregującego 19. [0109] Scheme) Pomimo o są że przyjmuje do się w powyższym (Mobile bazowej, opisie, and to że informacje szybkości dostarczane transmisji MCS Coding zamiast stacji informacji MCS wykorzystywane mogą być inne informacje, jak na przykład średni stosunek sygnału do zakłóceń i szumu (SINR), który reprezentuje jakość sygnału rf odbieranego w każdej z terminalowych jednostek ze stacji bazowej. [0110] Po odebraniu informacji o przypisaniu fragmentów w etapie T5 przetwarzania w układzie szeregującym 19 powyżej, kontroler 20 jednostki nadawczej, w odpowiedzi na informacje o przypisaniu fragmentów, wykonuje kontrolę nad jednostką nadawczą 22 dla transmisji następnej ramki, z wykorzystaniem informacji o przypisaniu podnośnej. [0111] Figura 30 przedstawia przykłady informacji o szybkości transmisji MCS powiązanych z procesem przedstawionym na figurze 29. Zgodnie z tym, co pokazano na figurze 30, lewa kolumna przedstawia informacje MCS za pomocą liczb 1 ? 10, które odpowiadają typowi zastosowanej modulacji i 59/53P30290PL00 współczynnika szczególności, kodowania informacje 42 dla kodów MCS korekcji błędów. W odpowiadają szybkościom transmisji przedstawionym w prawej kolumnie, wskazując, że im większa jest liczba wskazywana na figurze 30, tym wyższa jest szybkość transmisji wymagana przez terminalowe jednostki. [0112] co Nawiązując na do figury 31, 31, przedstawiono nadawcza 21 układ zawiera jednostki nadawczej 21 pokazanej na figurze 29. Zgodnie z tym, pokazano figurze jednostka procesory sygnałowe 110x i 110y do wykonywania przetwarzania sygnałów na zasadzie jeden użytkownik za drugim, jednostkę 120 generującą oszacowania sygnał ścieżek pilotujący transmisji, do wytwarzania 130 sygnałów przypisania pilotujących do zastosowania w terminalowych jednostkach do jednostkę podnośnej do przypisywania sygnałów pilotujących dostarczanych z jednostki 120 generującej sygnał pilotujący do podnośnych, a także jednostki przetwarzania sygnałów, 140a, 140b, 140c do wykonywania anteną. [0113] Procesor sygnałowy 110x w trybie użytkownik za użytkownikiem posiada koder 111 korekcji błędów do wykonywania kodowania korekcji błędów na danych transmisji oraz modulator do stosowania QPSK, 16 QAM albo podobnej modulacji względem danych zakodowanych z korekcją błędów. [0114] Wyjścia przez procesorów jednostkę w sygnałowych 130 odpowiedzi 28). 110x na i 100y są do o są przypisane odpowiednich nadawczej przypisania podnośnej informacje podnośne przetwarzania sygnałów na zasadzie antena za podnośnych przypisaniu podnośnej dostarczane z kontrolera 20 jednostki (przywoływana figura Przypisane następnie dostarczane do procesorów sygnałowych 140a, 140b i 140c w trybie antena za anteną. Należy tutaj zauważyć, że jednostka wspólnego figurze 31. 130 przypisania sygnału podnośnej posiada z także funkcję 120 do na przypisywania pilotującego generatora kanału pilotowego (podnośna) przedstawionego 59/53P30290PL00 [0115] 43 Procesor sygnałowy 140a w trybie antena za anteną odbiera sygnał wyjściowy z jednostki 130 przypisania podnośnej w jednostce 141 obrotu fazy 141 w celu zastosowania mnożenia obrotu fazy ?m na zasadzie podnośna za podnośną w celu do dostarczenia jednostki konwersji 144 143, 142 obróconego odwrotnej fazowo szybkiej sygnału wyjściowego transformacji konwersji GI do Fouriera szeregowo- (IFFT). Procesor sygnałowy 140a zawiera ponadto jednostkę 143 szeregowo-równoległej przedziału do filtra 145 do równoległej sygnału wyjściowego jednostki IFFT 142, jednostkę wprowadzania jednostkę tylko ochronnego do wprowadzania na przedziału wyjście ochronnego konwertera pasma szeregowo-równoległego zezwalania częstotliwości sygnału selektywnego pożądanego wyjściowego z jednostki wprowadzania przedziału ochronnego GI, a także konwerter C-A 146 do wykonywania konwersji C-A sygnału wyjściowego filtra 145. Dla procesorów sygnałowych 140b i 140c w trybie antena za anteną, mających taki sam układ jak procesor sygnałowy 140a, sygnały wyjściowe z tych procesorów sygnałowych 140a, 140b, 140c są konwertowane częstotliwościowo w jednostce 23 konwersji częstotliwości sygnału rf (figura 28) dla transmisji rf za pośrednictwem anten, odpowiednio, 24, 25 i 26 (figura 28). [0116] Należy tutaj zauważyć, że przyjmuje się, że obrót fazy dodatkowo uzyskiwany w jednostce 141 obrotu fazy wynosi ?m=2?fm?(n-1)T+?, gdzie fm oznacza odstęp częstotliwościowy między 0-wą a m-tą podnośną, przy czym fm = m/Ts, gdzie Ts oznacza długość symbolu (długość czasu) dla symboli OFDM, (n1)T oznacza długość cyrkulacyjnego czasu opóźnienia w n-tej antenie opóźnienia względem jest pierwszej anteny. jako Cyrkulacyjny w czas wykorzystany opóźnienie niniejszym wynalazku, przy czym ? oznacza początkową fazę. Ponieważ w danym fragmencie wykorzystywana jest określona podnośna, to znaczy jak i zarówno w w obszarze dywersyfikacji dla częstotliwościowej użytkowników, obszarze dywersyfikacji wielu 59/53P30290PL00 kontroler obszarze sygnału 20 jednostki 44 nadawczej (figura 28) albo w celu kontrolowania jednostki nadawczej 21 wskazuje wykorzystanie, w dywersyfikacji dla wielu częstotliwościowej użytkowników, dla wielu za obszarze dywersyfikacji pośrednictwem dywersyfikacji użytkowników, na wskazywania częstotliwościowej/dywersyfikacji podstawie którego zmieniane jest wspomniane wyżej opóźnienie T. Należy tutaj zauważyć, że początkowa faza zastosowana na zasadzie szczelina za szczeliną albo na zasadzie więcej niż jedna szczelina za więcej niż jedną szczeliną albo na zasadzie fragment za fragmentem, także może być kontrolowana przez sygnał sterowania początkową fazą dostarczany z kontrolera 20 jednostki nadawczej w celu kontrolowania jednostki nadawczej 21, na podstawie którego początkowa faza ? jest zmieniana na zasadzie szczelina za szczeliną albo na zasadzie więcej niż jedna szczelina za więcej niż jedną szczeliną albo w trybie fragment za fragmentem. [0117] Chociaż i przyjmuje anten się na figurze 31, dwa i że liczba to użytkowników [0118] sygnałami zasadzie bazowa za wynosi, rf odpowiednio, są sektor i trzy, liczby te nie są ograniczone do tych wartości. Jeśli antena sygnały z za specyficznie szyfrującymi za jeśli takie sektorem szyfrowanymi na są albo stacja rf związanymi stacją kodami stosowanymi sygnały anteną, bazową, transmitowane na zasadzie antena za anteną, wówczas sygnał w pewnej antenie może nie wyglądać tylko na opóźnioną wersję sygnału także z do innych tej anten, przy czym takie opóźnienie w należy samej kategorii zastosowanej niniejszym wynalazku. Piąty przykład wykonania [0119] Ten przykład wykonania ma układ podobny do czwartego przykładu wykonania z wyjątkiem jednostki nadawczej 21. Figura 59/53P30290PL00 45 32 przedstawia w postaci blokowej układ jednostki nadawczej 21 zastosowanej w tym przykładzie wykonania. Jednostka nadawcza 21 zawiera procesory sygnałowe 210x i 210y w trybie użytkownik za użytkownikiem; generator 220 sygnału pilotującego; a także procesory anteną [0120] do sygnałowe 230a, 230b i 230c w trybie antena za z za do i wykonywania przetwarzania 210x 211 w sygnału trybie powiązanego użytkownik błędów QPSK, korekcją 211 16QAM każdym z procesorów sygnałowych. Procesor sygnałowy koder 212 do użytkownikiem transmisji, podobnej posiada modulator korekcji wykonywania kodowania korekcji błędów kodów przeznaczonych do zastosowania z modulacji danych 212 kodowanych do błędów, na jednostkę 213 przypisania podnośnej do przypisywania sygnału wyjściowego przez modulatora warstwę, Fouriera z odpowiedniej 214 podnośnej podstawie informacji o przypisywaniu podnośnych dostarczanych wyższą jednostkę (IFFT) do 213 do odwrotnej czasu szybkiej z sygnału 213, także do 215. transformacji dziedziny wyjściowego konwersji jednostkę wyjściu z wykonywania konwersji częstotliwości jednostki dziedziny przypisania na wyjściu podnośnej IFFT, a jednostkę 215 konwertera równoległo-szeregowego do wykonywania równolegle-szeregowej 216 wprowadzania cyrkulacyjnego opóźnienia wprowadzania czasu opóźnienia w trybie antena za anteną na jednostki konwertera równoległo-szeregowego Sygnał wyjściowy z jednostki 216 wprowadzania cyrkulacyjnego opóźnienia jest dostarczany do procesorów sygnałowych 230a, 230b i 230c w trybie antena za anteną. Należy tutaj zauważyć, że jednostka 216 wprowadzania opóźnienia zapewnia wzajemnie różne opóźnienie i początkową fazę w oparciu o tryb antena za anteną, w odpowiedzi na informacje wskazujące dywersyfikację częstotliwościową/dywersyfikację dostarczane kontrolowania z kontrolera jednostki 20 dla wielu 21. Dla użytkowników, w celu szczegółowych jednostki nadawczej nadawczej informacji podaje się odwołanie do opisanych wyżej przykładów 59/53P30290PL00 46 wykonania od pierwszego do czwartego. [0121] Procesor sygnałowy 230a w trybie antena za anteną zawiera jednostkę 231 łączenia sygnałów do łączenia sygnałów dostarczanych z procesorów sygnałowych 210x i 210y w trybie użytkownik za użytkownikiem i do multipleksowania połączonego sygnału z symbolami pilotującymi dostarczanymi z 220 sygnału pilotującego, jednostkę 232 generatora wprowadzania przedziału ochronnego (GI) 232 do wprowadzania GI w sygnale wyjściowym z jednostki 231 łączenia sygnałów, jednostkę 233 filtra do selektywnego zezwalania na wyjście pożądanego pasma częstotliwości do 230c dokonywania w trybie z sygnału wyjściowego z jednostki 232 wprowadzania przedziału ochronnego GI , a także konwerter C-A konwersji za anteną cyfrowo-analogowej mających 230a, w na sygnał układ 230b sygnału podobny i rf 230c w do są wyjściowego z filtra 233. Dla procesorów sygnałowych 230b i antena procesora wyjściowe sygnałowego procesorów (nie 230a opisanego powyżej, sygnały sygnałowych pokazanym) opis konwertowane częstotliwościowym [0122] Pomimo częstotliwościowo konwerterze celu że transmisji za pośrednictwem anten 24, 25 i 26. że powyższy wykonano zakładając, liczba użytkowników i anten ma wynosić, odpowiednio, dwa i trzy, to liczby te mogą być większe niż opisane. [0123] anteną, bazową, wówczas Gdy zastosowane jest szyfrowanie w trybie antena za sektor z sygnał za w sektorem jednej przy z albo stacja może bazowa kodu nie tryb za stacją na jest wykorzystaniem opóźniony, specyficznego anten czym taki szyfrującego, wyglądać działania zwyczajnie [0124] objęty w niniejszym przykładzie wykonania. Należy tutaj zauważyć, że chociaż początkowa faza i wykonania oraz jednostce 216 wprowadzania opóźnienie są nadawane jednostce 141 obrotu fazy w czwartym przykładzie cyrkulacyjnego opóźnienia w piątym przykładzie wykonania, to początkowa faza może być nadawana jednostce obrotu fazy, zaś 59/53P30290PL00 opóźnienie opóźnienia. jednostce [0125] charakter nadawane Podobnie, wprowadzania 47 jednostce wprowadzania faza może cyrkulacyjnego być nadawana zaś początkowa cyrkulacyjnego opóźnienia, opóźnienie może być nadawane jednostce obrotu fazy. Pomimo że opisano i zilustrowano powyżej korzystne przykładowy Bez i nie należy od rozpatrywać ich jako przykłady wykonania wynalazku, to należy zauważyć, że mają one ograniczenia. Zgodnie z odchodzenia wynalazku powyższy zakresu należy wynalazku dokonać jako on można dodatków, pominięć, zastąpień oraz innych modyfikacji. powyższym przez nie rozpatrywać jest ograniczonego opis, natomiast ograniczony wyłącznie przez zakres załączonych zastrzeżeń. ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE [0126] Nadajnik w według stacji niniejszego bazowej dla wynalazku systemu może być wykorzystany komunikacji bezprzewodowej, jak na przykład telefony komórkowe. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób sterowania (od K1 transmisją do K24) które do transmitowania danych za pośrednictwem wielu anten (od 24 do 26) z wykorzystaniem obszarów zdefiniowanych mają być przez osie z częstotliwości i czasu, obejmujący: dostarczanie danych, transmitowane, różnymi względem siebie opóźnieniami zgodnie z cyklicznym opóźnieniem dla każdego z wyjść anten: i znamienny tym, że ponadto obejmuje dostarczanie danych, które mają być transmitowane, z jedną spośród wielu początkowych faz (p1, p2) dla każdego z obszarów, przy czym ta jedna spośród początkowych faz jest przełączana w dziedzinie częstotliwości i/lub dziedzinie 59/53P30290PL00 czasu tak, że 48 jedna (p1) z początkowych faz dla każdego z obszarów (K1, K9, K17) jest inna niż druga (p2) z początkowych faz dla co najmniej jednego z sąsiednich obszarów (K5, K13, K21), przy czym sąsiednie obszary przylegają do każdego z obszarów. 2. Sposób sterowania transmisją według zastrzeżenia 1, w którym dostarcza osi czasu. 3. Sposób sterowania transmisją według zastrzeżenia 1 albo 2, w którym jedna z początkowych faz różnych względem siebie jest dostarczana dla każdego z obszarów przylegających do siebie na osi częstotliwości. 4. Sposób sterowania transmisją według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do 3, w którym jedna z początkowych faz, która ma być dostarczona, jest regularnie zmieniana. 5. Sposób sterowania transmisją według zastrzeżenia 4, w którym jedna z początkowych faz, która ma być dostarczona, jest zmieniana cyklicznie. 6. Sposób sterowania transmisją według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do 5, w którym różnica faz między początkowymi fazami wynosi ?. 7. Sposób sterowania transmisją według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do 6, do w którym danych jedna z początkowych z obszarów faz w z jest góry dostarczana dla każdego się jedną z początkowych faz różnych względem siebie dla każdego z obszarów przylegających do siebie na określonej cyklicznej sekwencji dla każdej z góry określonej liczby obszarów. 8. Sposób sterowania transmisją według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do 6, do w którym danych jedna dla z początkowych z obszarów faz w jest góry dostarczana każdego określonej cyklicznej sekwencji dla różnych liczb obszarów. 9. Nadajnik zawierający sekcję nadawczą, która transmituje dane zgodnie ze sposobem sterowania transmisją według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do 8. 59/53P30290PL00 10. Stacja bazowa, która 49 transmituje nadawczą, dane do jednostki transmituje mobilnej, zawierająca sekcję która dane zgodnie ze sposobem sterowania transmisją określonym w dowolnym z zastrzeżeń od 1 do 8. 11. Jednostka mobilna zawierająca odbiornik, który odbiera dane transmitowane przez stację bazową zgodnie ze sposobem sterowania transmisją określonym w dowolnym z zastrzeżeń od 1 do 8. 12. System komunikacyjny zawierający: stację bazową według zastrzeżenia 10; a także jednostkę mobilną według zastrzeżenia 11. Sharp Kabushiki Kaisha Pełnomocnik: 59/53P30290PL00 50 59/53P30290PL00 51 59/53P30290PL00 52 59/53P30290PL00 53 59/53P30290PL00 54 59/53P30290PL00 55 59/53P30290PL00 56 59/53P30290PL00 57 59/53P30290PL00 58 59/53P30290PL00 59 59/53P30290PL00 60 59/53P30290PL00 61 59/53P30290PL00 62 59/53P30290PL00 63 59/53P30290PL00 64 59/53P30290PL00 65 59/53P30290PL00 66 59/53P30290PL00 67 59/53P30290PL00 68 59/53P30290PL00 69 59/53P30290PL00 70 59/53P30290PL00 71 59/53P30290PL00 72 59/53P30290PL00 73 59/53P30290PL00 74 59/53P30290PL00 75 59/53P30290PL00 76 59/53P30290PL00 77 59/53P30290PL00 78













































































Grupy dyskusyjne