Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2164770 T5
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2164770 T5


EP 2164770 T5

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.06.2008 08759310.9 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 2164770 T5 Int.Cl. B65D 71/06 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 30.03.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/13 EP 2164770 B1 Tytuł wynalazku: Folia wstępnie rozciągnięta (30) (43) Pierwszeństwo: 21.06.2007 BE 200700313 Zgłoszenie ogłoszono: 24.03.2010 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/12 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.11.2016 Wiadomości Urzędu Patentowego 2016/11 (47) O złożeniu tłumaczenia zmienionego ogłoszono: 28.02.2020 Wiadomości Urzędu Patentowego 2020/02 (73) Uprawniony z patentu: Combipac BV, Hardenberg, NL PL/EP 2164770 T5 (72) Twórca(y) wynalazku: MICHAEL HUYGHE, Hardenberg, NL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Rafał Witek WTS RZECZNICY PATENTOWI WITEK, ŚNIEŻKO I PARTNERZY ul. R. Weigla 12 53-114 Wrocław Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 1 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 Opis [0001] Niniejszy wynalazek odnosi się do wstępnie rozciągniętej folii. Niniejszy wynalazek odnosi się w szczególności do wstępnie rozciągniętej folii wytłaczanej poprzez rozdmuch, odpowiedniej do zastosowań związanych z belowaniem, takich jak przykładowo pakowanie trawy, kukurydzy, pulpy z buraka cukrowego, odpadów z gospodarstw domowych i innych bel. [0002] W celu wytwarzania kiszonki w pierwszej kolejności zastosowana jest belownica do prasowania zwartych okrągłych lub prostokątnych bel (około 500 ? 1300 kg). Zwykle bele są następnie natychmiast owijane w pewną liczbę warstw siatki (wokół obwodu w przypadku okrągłej bali). Poprzez spowolnienie rolki siatki rolka siatki zostaje ściśle naprężona wokół beli. Kiedy siatka leży wokół beli, uformowana bela zostaje wyrzucona z komory belowania. Siatka zapewnia, że produkt pozostaje ściśnięty w beli i że bela utrzymuje swój kształt. [0003] W zależności od zastosowania bela jest następnie owinięta przy pomocy standardowej rolniczej rozciągniętej folii do owijania na owijarce do bel, w sposób szczelny dla powietrza i wodoszczelny. [0004] W WO 98/26648 przedstawiono urządzenie do owijania z zasilanym podajnikiem folii stretch zamontowanym na nim, który używa rolki folii do owijania beli rolniczej w sposób szczelny dla powietrza i wodoszczelny. [0005] Te standardowe rolnicze folie stretch do owijania bel są porównywalne do przemysłowych folii stretch do owijania, używanych do owijania ładunków palet z tą różnicą, że rolnicze folie stretch do owijania są zwykle kolorowe i stabilizowane przeciwko promieniom ultrafioletowym. W patencie Stanów Zjednoczonych 5,296,580 przedstawiono sposób pakowania, w którym opisana elastyczna folia stretch do owijania jest naciągnięta i owinięta wokół ładunku. W WO 2007/010341 A1 przedstawiono funkcjonowanie dwóch rolek wstępnego rozciągu na owijarce stretch używanej do rozciągania i owijania przemysłowej folii stretch do owijania wokół ładunku. W Patencie Europejskim 0 653 352 A1 również przedstawiono sposób owijania ładunków przemysłową folią stretch do owijania przy pomocy dwóch rolek wstępnego rozciągu, które funkcjonują w szczególny sposób. Folie o których tu mowa, są zawsze standardowymi przemysłowymi foliami stretch do owijania, które są elastyczne i w celu zastosowania na owijarkach paletowych są rozciągane i owijane wokół ładunku palety. Rolnicze folie stretch do owijania bel są również elastyczne i są rozciągane i owijane wokół beli przy pomocy owijarki do bel. [0006] Jednak zamiast zostać owinięta siatką na belownicy, bela może być owinięta również folią. Wzmiankowana powyżej folia stretch do owijania nie może być używana do tego celu, jako że bele owinięte takimi foliami stretch do owijania nie pozostają ściśnięte i mają tendencję do rozpadania się lub odkształcania. [0007] Folia używana do zastąpienia siatki jest zwykle folią stretch do owijania, która jest już rozciągnięta w kierunku wzdłużnym przez producenta folii zgodnie lub niezgodnie z procesem wytłaczania, tak że uzyskuje się tak zwaną rozciągniętą wstępnie folię stretch do owijania. Kiedy umieści się ją wokół beli, folia wywiera nacisk z pewną lekką siłą na zapakowany materiał. [0008] Tego rodzaju folia ma różne zalety w porównaniu do siatki: 2 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 - dodatkowa ochrona beli; - dodatkowo szczelne dla powietrza zamknięcie po okrągłej stronie w celu zapobiegania gniciu i rozwojowi grzybów w beli; - folię można łatwiej odcinać od beli niż siatkę; - belę można o wiele łatwiej otworzyć, jako że zapakowany produkt (taki jak kiszonka) nie zostaje wplątany w folię, w przeciwieństwie do siatki; - belę można łatwiej podzielić, przykładowo w przypadku beli kukurydzy, wycinając z beli poziome warstwy; - recykling zużytego opakowania po użyciu beli jest o wiele łatwiejszy, ponieważ w przeciwieństwie do siatki (HDPE) folia (zastępująca siatkę) i rolnicza folia stretch do owijania (w przypadku beli owijanych) nie musi być sortowana. [0009] W Patencie Europejskim EP 0 531 021 B1 przedstawiono proces i sposób wytwarzania folii stretch do owijania poprzez plastyczne i elastyczne rozciąganie schłodzonej folii, czyli poprzez orientowanie na zimno wzmiankowanej folii, a następnie możliwie jak najdalej idące odprężanie. Folia ciągle ma wystarczającą elastyczność, tak że podczas procesu owijania osiada ciasno wokół ładunku bez uszkadzania go i może wchłaniać wstrząsy bez rozdarcia. [0010] W Patencie Europejskim EP 1 015 228 przedstawiono sposób wytwarzania folii stretch do owijania, obejmujący etapy rozciągania folii do wydłużenia powyżej 100%, usuwania krawędzi bocznych, częściowego odprężania do uzyskania 20 do 80% odkształcenia sprężystego i składowania częściowo odprężonej folii do dalszego użytku. Podczas owijania folii wokół ładunku siła która musi być przyłożona na folię w celu uzyskania wymaganej elastyczności folii wokół ładunku, który ma być owinięty, jest znacznie niższa. Zdolności elastyczne, którymi ciągle charakteryzuje się folia, zapewniają, że folia osiada ciasno wokół ładunku i jest tym samym odpowiednia do zastosowań rozciągliwych. [0011] Znane dotychczas rozciągnięte wstępnie folie stretch do owijania mają wiele zalet, ale mają również pewną liczbę oczywistych wad. Największą wadą jest to, że kiedy istniejące rozciągnięte wstępnie folie stretch do owijania zostają owinięte wokół beli, w wyniku ciśnienia ekspansji opakowanego produktu wydłużają się, jeżeli nie zachodzi wystarczające spowolnienie rolki folii, co w konsekwencji powoduje wytworzenie mniej zwartej beli. To prowadzi do wchłaniania powietrza i podwyższonego stężenia tlenu w beli. Jeżeli rolka folii może być w wystarczającym stopniu spowolniona, folia będzie leżeć wystarczająco ciasno wokół beli, ale w folii pojawi się zwężenie (szyjka) w kierunku poprzecznym z takim rezultatem, że bela nie będzie w pełni pokryta. [0012] Przedmiotem niniejszego wynalazku jest dostarczenie folii, która nie będzie już obarczona wzmiankowanymi powyżej wadami i przy pomocy której uformowana może być zwarta bela, pokryta na całej szerokości. 3 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 [0013] Niniejszy wynalazek dostarcza z tego względu rolkę, która może być zastosowana i rolkę folii wstępnie rozciągniętej jako zastępstwo dla siatki do owijania bel według części znamiennych załączonych zastrzeżeń patentowych 1 i 13 i według ich zależnych zastrzeżeń patentowych. [0014] Specyfikacja opisuje wstępnie rozciągniętą folię, która jest wyprodukowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 60% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu, tak że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia ma teraz zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 180%. Jedną z zalet takiej folii jest to, że mimo iż istnieje możliwość, że rolkę folii da się spowolnić jedynie niewystarczająco, folia z powodu swojej niskiej elastyczności będzie wydłużała się w mniejszym stopniu poprzez ciśnienie ekspansji opakowanego produktu niż istniejące folie, tak że bela pozostaje bardziej zwarta. Jeżeli rolka folii jest spowolniona w wystarczającym stopniu, folia nie tylko zostanie ciasno naprężona wokół beli, lecz pełna szerokość beli, w szczególności obejmująca część krawędzi bocznej beli, zostaje również pokryta, jako że zwężenie (szyjka) w kierunku poprzecznym jest minimalne lub wręcz w ogóle nie istnieje. [0015] Pod pojęciem wstępnie rozciągnięta folia rozumiemy folię, która jest rozciągnięta w kierunku wzdłużnym (= kierunku maszynowym) przy pomocy modułu do orientowania w kierunku maszynowym (ang. MDO ? Machine Direction Orientation) zgodnie lub niezgodnie z procesem wytłaczania. Jeżeli jest to pożądane, folia może następnie zostać odprężona w jednostce odprężającej i w razie potrzeby rozdzielona i wycięta do prawidłowej szerokości przed nawinięciem na rolkę w nawijarce. [0016] Pod pojęciem odsetek wydłużenia przy zerwaniu rozumiemy odsetek (%), o który trzeba rozciągnąć folię między wałkami rozciągającymi w kierunku maszynowym w celu rozdarcia lub zerwania wzmiankowanej folii. W celu określenia odsetka wydłużania przy zerwaniu, odsetek wydłużenia między rolkami rozciągającymi w kierunku maszynowym jest stopniowo zwiększany aż do chwili, kiedy dana folia ulegnie rozdarciu. [0017] Pojęcie zdolność wydłużania w niniejszej specyfikacji patentowej należy rozumieć w następujący sposób: odsetek wydłużenia przy zerwaniu zmierzony według standardu ASTM D882, w którym pas folii (w kierunku wzdłużnym) o szerokości 15 mm jest zaciśnięty między dwoma zaciskami usytuowanymi w odległości 50 mm od siebie. Folia zostaje następnie rozciągnięta przy 500 mm/min, aż folia ulega zerwaniu. Przynajmniej pięć pasów folii musi być poddana testowi. Średnia wartość pomiarów wskazuje zdolność rozciągania. [0018] W korzystnym przykładzie realizacji wzmiankowana powyżej folia posiada w kierunku wzdłużnym zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 160%. W szczególności w kierunku wzdłużnym folia posiada zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 150%, bardziej szczególnie maksymalnie 140% i najbardziej szczególnie maksymalnie 130%. [0019] W bardziej korzystnym przykładzie realizacji w kierunku wzdłużnym wzmiankowana powyżej folia posiada maksymalną zdolność wydłużania wynoszącą 120%. W szczególności w kierunku wzdłużnym folia posiada zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 100%, korzystnie maksymalnie 90%, bardziej szczególnie maksymalnie 80% i najbardziej szczególnie maksymalnie 60%. [0020] W szczególnym przykładzie realizacji wzmiankowana folia jest produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 70% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. 4 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 Folia jest korzystnie produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 75%, bardziej szczególnie do przynajmniej 80% i najbardziej szczególnie przynajmniej 90% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. [0021] W jednym przykładzie realizacji wstępnie rozciągnięta folia jest produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 60% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu, tak że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 2% wynoszący przynajmniej 55N/15mm. W jednym przykładzie realizacji rozciągnięta wstępnie folia posiada korzystnie w kierunku wzdłużnym moduł sieczny przy wydłużeniu 2% wynoszący przynajmniej 60N/15mm, bardziej korzystnie przynajmniej 70N/15mm i w szczególności przynajmniej 80N/15mm i najbardziej szczególnie przynajmniej 90N/15mm. [0022] Pojęcie moduł sieczny w niniejszej specyfikacji patentowej należy rozumieć w następujący sposób: współczynnik kierunku linii prostej łączącej początek krzywej zależności między naprężeniem i odkształceniem z punktem wykresu przy szczególnym odsetku wydłużenia. W niniejszej specyfikacji patentowej moduł sieczny był określony przy wydłużeniu od 2 do 10%. Moduł sieczny jest określony według standardu ASTM D882, pas folii (w kierunku wzdłużnym) o szerokości 15mm zaciśnięty między dwoma zaciskami usytuowanymi w odległości 250 mm od siebie. Folia zostaje następnie rozciągnięta przy 25 mm/min, aż folia zostaje rozciągnięta o 10%. Moduł sieczny przy wydłużeniu 2% i moduł sieczny przy wydłużeniu 10% są obliczane z uzyskanych danych. Testowanych musi być przynajmniej pięć pasów folii. Wartość średnia pomiarów wskazuje moduł sieczny. Moduł sieczny jest miarą sztywności folii. [0023] W szczególnym przykładzie realizacji wzmiankowana folia jest produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 70% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. Folia jest korzystnie produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 75%, bardziej szczególnie do przynajmniej 80% i najbardziej szczególnie do przynajmniej 90% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. [0024] W jednym przykładzie realizacji rozciągnięta wstępnie folia jest produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 60% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu, tak że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 10% wynoszący przynajmniej 35N/15mm. W jednym przykładzie realizacji rozciągnięta wstępnie folia w kierunku wzdłużnym korzystnie posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 10% wynoszący przynajmniej 45N/15mm, bardziej korzystnie przynajmniej 55N/15mm, w szczególności przynajmniej 65N/15mm i bardziej szczególnie folia posiada w kierunku wzdłużnym moduł sieczny przy wydłużeniu 10% wynoszący przynajmniej 75/15mm. [0025] W szczególnym przykładzie realizacji wzmiankowana folia jest produkowana poprzez rozciąganie w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 70% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. Folia jest korzystnie produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 75%, bardziej szczególnie do przynajmniej 80% i najbardziej szczególnie do przynajmniej 90% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. [0026] W najbardziej korzystnym przykładzie realizacji rozciągnięta wstępnie folia posiada grubość maksymalną 16 ?m. Rozciągnięta wstępnie folia posiada korzystnie maksymalną grubość 15 ?m, w 5 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 szczególności grubość maksymalną 14 ?m, bardziej w szczególności grubość maksymalną 12 ?m. Według korzystnego przykładu realizacji rozciągnięta wstępnie folia posiada maksymalną grubość 10 ?m, korzystnie grubość maksymalną 9 ?m. [0027] W jednym przykładzie realizacji rozciągnięta wstępnie folia jest zwykle folią poliolefinową, tak jak przykładowo (przy czym przykład nie wyczerpuje wszystkich możliwości) polietylen lub kopolimer etylenu. Może również obejmować etylen / octan winylu (EVA), plastomery lub polibuteny (BIP). Oczywiste jest, że pewna liczba dalszych dodatków, takich jak stabilizatory UV, barwniki i tak dalej mogą być również dodane. [0028] W jednym przykładzie realizacji rozciągnięta wstępnie folia może być folią wytłaczaną poprzez rozdmuch lub folią wytłaczaną. [0029] Rozciągnięta wstępnie folia jest folią współwytłaczaną. [0030] Niniejszy wynalazek zostanie bliżej omówiony z odniesieniem do szczegółowego opisu korzystnych przykładów realizacji rolki rozciągniętej wstępnie folii i jej zastosowania jako zastępstwa dla siatki do owijania bel. Przedmiotem niniejszego opisu jest podanie wyjaśniających przykładów i wskazanie dalszych korzyści i szczegółów takich folii, i opis ten nie może z tego względu być interpretowany jako ograniczenie obszaru zastosowania wynalazku lub praw patentowych zastosowanych w zastrzeżeniach patentowych. [0031] W tym opisie szczegółowym zastosowane są numery odniesienia w celu odniesienia się do załączonych figur, gdzie: - figura 1: jest widokiem wykresu wytrzymałości na rozciąganie istniejącej wstępnie rozciągniętej folii A; - figura 2: jest widokiem wykresu wytrzymałości na rozciąganie istniejącej wstępnie rozciągniętej folii B; - figury 3 do 6: są w każdym przypadku widokiem wykresu wytrzymałości na rozciąganie folii C, D, E i F ja opisano w niniejszym dokumencie; - figura 7: jest widokiem wykresu modułu siecznego istniejącej wstępnie rozciągniętej folii A; - figura 8: jest widokiem wykresu modułu siecznego istniejącej wstępnie rozciągniętej folii B; - figury 9 do 12: są w każdym przypadku widokiem wykresu modułu siecznego folii C, D, E i F jak opisano w niniejszym dokumencie; - figura 13 jest widokiem okrągłej beli (1) dostarczonej z folią (3) według stanu techniki; - figura 14 jest widokiem okrągłej beli (1) dostarczonej z folią (2) jak opisano w niniejszym dokumencie; - figura 15 jest widokiem perspektywicznym okrągłej beli (1) dostarczonej z folią (2), jak opisano w niniejszym dokumencie. [0032] Rozciągnięta wstępnie folia (2), jak opisano w niniejszym dokumencie, ma bardzo wysoką sztywność w kierunku wzdłużnym w porównaniu z rozciągniętymi wstępnie foliami (3) znanymi dotychczas. Ta wysoka sztywność jest uzyskana poprzez rozciąganie folii, korzystnie folii wytłaczanej poprzez rozdmuch, w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 60% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu, 6 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 tak że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada teraz zdolność wydłużania wynoszącą jedynie maksymalnie 180% (innymi słowy: jej pozostała zdolność wydłużania w kierunku wzdłużnym wynosi maksymalnie 180%) lub posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 2% wynoszący przynajmniej 55N/15mm lub posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 10% wynoszący przynajmniej 35N/15mm. [0033] Dzięki swojej dużej sztywności w kierunku wzdłużnym rozciągnięta wstępnie folia, jak opisano w niniejszym dokumencie, posiada różne zalety: - kiedy bela jest owijana na belownicy, bela może zostać bardziej ściśnięta; - kiedy bela jest owijana na belownicy, w kierunku poprzecznym można zaobserwować jedynie minimalne zwężenie (szyjka) folii, co skutkuje tym, że folia może pokryć belę na jej pełnej szerokości i w niektórych przypadkach powstaje dodatkowa zakładka, ochraniająca krawędzi boczne beli; - folia może być wyprodukowana z minimalną grubością, przykładowo 13 ?m; - owijanie beli na belownicy jest łatwiejsze, jako że folia nie rozciąga się już daleko (w porównaniu: istniejące folie które są niezwykle rozciągalne, np. do 230% muszą przejść duże rozciąganie w celu uzyskania zwartej beli; podczas rozciągania mogą pojawić się problemy z przetwarzaniem); - szerokość rolki podającej może być utrzymana na minimalnie niskim poziomie, tak że nie ma potrzeby dokonywania dalszych dostosowań elementu zasilającego belownicy. [0034] W jednym przykładzie realizacji rozciągnięta wstępnie folia jest zwykle folią poliolefinową, taką jak przykładowo, ale nie ograniczając się do, polietylen lub kopolimer etylenu. Może obejmować również etylen / octan winylu (EVA), plastomery lub polibuteny (BIP). Oczywiste jest, że pewna liczba dalszych dodatków, takich jak stabilizatory UV, barwniki i tak dalej mogą być również dodane. Folia jest produkowana ze specyficzną grubością i szerokością, korzystnie przy pomocy wytłaczania poprzez podmuch. Możliwe jest również produkowanie folii poprzez wytłaczanie folii. Ważne jest, aby wytłaczana folia nie zawierała jakichkolwiek zanieczyszczeń i żeby miała dobrą grubość. Wytłoczona folia zostaje następnie rozciągnięta w kierunku wzdłużnym (=kierunek maszynowy) przy pomocy modułu do orientowania w kierunku maszynowym zgodnie lub niezgodnie z procesem wytłaczania. [0035] Odsetek (%) o jaki folia zostaje rozciągnięta w module do orientowania w kierunku maszynowym jest w dużym stopniu określony przez ustawienia szybkości rolek rozciągających. W celu uzyskania wymaganej maksymalnej zdolności wydłużania lub przynajmniej modułu siecznego przy wydłużeniu 2% lub 10% dla specyficznego typu folii, zastosowany jest następujący sposób: odsetek wydłużenia między rolkami rozciągającymi jest stopniowo zwiększany, aż do chwili, kiedy wzmiankowana folia ulega rozdarciu, określając w ten sposób odsetek wydłużenia przy zerwaniu w module do orientowania w kierunku maszynowym. Odsetek wydłużenia między rolkami rozciągającymi jest teraz konsekwentnie redukowany do poziomu, na którym folia może być rozciągnięta bez rozdarcia. Redukcja zależy od szeregu czynników, takich jak przykładowo: grubość, rozkład, jednorodność, czystość i skład folii i stabilność procesu wytłaczania. Ustawiony odsetek wydłużenia wynosi przynajmniej 60% odsetka wydłużenia przy zerwaniu, ale w zależności od wzmiankowanych czynników może wynosić przynajmniej 65, 75, 80, 85 lub 95%. Poprzez zastosowanie tej metody uzyskuje się rozciągniętą wstępnie folię z ograniczoną zdolnością wydłużania w kierunku wzdłużnym i 7 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 z tego względu posiadającą bardzo wysoką sztywność. Folia może być rozciągana na gorąco lub na zimno, ale najlepszy rezultat osiąga się, kiedy jest to sposób na gorąco, jako że może być ona rozciągana o wiele dalej w module do orientowania w kierunku maszynowym, co skutkuje cieńszą folią, która posiada również niższą przenikalność tlenu, lepszą jednorodność i wyższą sztywność. W przypadku rozciągania na gorąco, przed rozciąganiem folia przemieszcza się przez szereg rolek grzewczych ustawionych na temperaturę między 50°C a temperaturą mięknienia surowca. [0036] Przycinanie do prawidłowej (prawidłowych) szerokości może być realizowane przed lub po procesie rozciągania, ale aby uzyskać doskonałe nawinięcie na rolce korzystne jest przycinanie po procesie rozciągania. [0037] Folia może być odprężona całkowicie lub częściowo, ale korzystne jest odprężanie tak bardzo jak to możliwe, jako że w innym przypadku naprężenia z folii oddziałują na rdzeń, co skutkuje możliwością zgniecenia rdzeni po nawijaniu. [0038] W specyfikacji opisano również porównanie między dwiema istniejącymi foliami (A i B) pewną liczbą folii (C, D, E i F), jak opisano w niniejszym dokumencie. Folie C, D, E i F zostały uzyskane przy pomocy procesu wytłaczania folii przez rozdmuch. [0039] Różne folie (A, B, C, D, E i F) zostały poddane testom wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym w przyrządzie do badań wytrzymałości na rozciąganie według standardu ASTM D882. W tym celu pas folii o szerokości 15 mm został zaciśnięty między dwoma zaciskami usytuowanymi w odległości 50 mm od siebie. Folia została następnie rozciągnięta przy 500 mm/min, aż folia została zerwana. Wyniki testu zostały wykreślone na figurach 1 do 6, przy czym każda z figur przedstawia wykres wytrzymałości na rozciąganie folii, z odsetkiem wydłużenia na osi x a siłą (Newton), oddziałującej na folię na osi y. Następujące folie zostały poddane analizie: Folia A [0040] Istniejąca folia wstępnie rozciągnięta producenta A o grubości wynoszącej około 17 ?m. Folia B [0041] Istniejąca folia wstępnie rozciągnięta producenta B o grubości wynoszącej około 17 ?m. Folia C [0042] Rozciągnięta wstępnie folia współwytłaczana posiadacza patentu, jak opisano w niniejszym dokumencie, o następującym składzie: ? Pierwsza warstwa: LDPE; druga warstwa: LLDPE; trzecia warstwa: mieszanina LLDPE/LDPE ? Biały barwnik został dodany do drugiej warstwy ? PIB i stabilizator UV zostały również dodane do różnych warstw 8 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 [0043] Odsetek wydłużenia przy zerwaniu w module do orientowania w kierunku maszynowym wynosił około 410%. [0044] Odsetek wydłużenia w module do orientowania w kierunku maszynowym został ustawiony na ?90% odsetka wydłużenia przy zerwaniu, mianowicie 370%, grubość wytłaczania = 55 ?m i grubość rolki w nawijarce = ?13?m. Folia D [0045] Rozciągnięta wstępnie folia współwytłaczana posiadacza patentu, jak opisano w niniejszym dokumencie o następującym składzie: ? Pierwsza warstwa: LDPE; druga warstwa: LLDPE; trzecia warstwa: mieszanina LLDPE/LDPE ? Biały barwnik został dodany do drugiej warstwy ? PIB i stabilizator UV zostały również dodane do różnych warstw Odsetek wydłużenia przy zerwaniu w module do orientowania w kierunku maszynowym wynosił około 440%. Odsetek wydłużenia w module do orientowania w kierunku maszynowym został ustawiony na ?93% odsetka wydłużenia przy zerwaniu, mianowicie 410%, grubość wytłaczania = 60 ?m i grubość rolki w nawijarce = ?13?m Folia E [0046] Rozciągnięta wstępnie folia współwytłaczana posiadacza patentu, jak opisano w niniejszym dokumencie, o następującym składzie: ? Pierwsza warstwa: LDPE; druga warstwa: LLDPE; trzecia warstwa: mieszanina LLDPE/LDPE ? Nie został dodany żaden barwnik ? PIB i stabilizator UV zostały również dodane do różnych warstw [0047] Odsetek wydłużenia przy zerwaniu w module do orientowania w kierunku maszynowym wynosił około 410%. [0048] Odsetek wydłużenia w module do orientowania w kierunku maszynowym został ustawiony na ?78% odsetka wydłużenia przy zerwaniu, mianowicie 320%, grubość wytłaczania = 55 ?m i grubość rolki w nawijarce = ?15?m. Folia F [0049] Rozciągnięta wstępnie folia współwytłaczana posiadacza patentu, jak opisano w niniejszym dokumencie, o następującym składzie: 9 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 ? Pierwsza warstwa: LDPE; druga warstwa: LLDPE; trzecia warstwa: mieszanina LLDPE/LDPE ? Biały barwnik został dodany do drugiej warstwy ? PIB i stabilizator UV zostały również dodane do różnych warstw Odsetek wydłużenia przy zerwaniu module do orientowania w kierunku maszynowym wynosił około 460%. Odsetek wydłużenia w module do orientowania w kierunku maszynowym został ustawiony na ?93% odsetka wydłużenia przy zerwaniu, mianowicie 430%, grubość wytłaczania = 54 ?m i grubość rolki w nawijarce = ?11?m. [0050] W poniższej tabeli przedstawiono zmierzone wyniki różnych folii (A-F). Przeprowadzono test wytrzymałości na rozciąganie pięć razy w kierunku wzdłużnym każdej folii: Tabela 1.1: Odsetek wydłużenia i siła przy zerwaniu Zmierzona Min. % grubość wydł. (?m) zerwaniu zerwaniu (%) przy Maks. Średnie % Min. wydł. przy przy przy zerwaniu zerwaniu zerwaniu zerwaniu (N) (%) (%) (N) (N) wydł. % przy przy siła Maks. siła Średnia A 17 224,8 240,6 230,5 25,3 30,9 28,4 B 17 181,8 217,6 197,6 16 22,6 19,18 C 12 88,56 96,02 91,54 27,3 30,1 28,74 D 14,5 71,98 86,94 77,78 27 31,3 29,8 E 13 106 132,7 121,2 23 28,2 25,6 F 9,4 65,22 75,98 71,55 26 29,7 27,34 siła [0051] Jak widać w powyższej tabeli 1.1, folie A i B ciągle posiadają średnią zdolność wydłużania wyższą niż 195%, innymi słowy są one ciągle bardzo elastyczne w porównaniu do folii, jak opisano w niniejszym dokumencie, jak przykładowo, folia C, która posiada średnią zdolność wydłużania wynoszącą jedynie około 92%. Tabela 1.2: wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 20% Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 20% (N) A 6 B 4,5 C 15 D 16,5 E 11 F 15 [0052] Jak widać w powyższej tabeli 1.2, folie A i B przy wydłużeniu 20% dają tylko 4,5 do 6N, innymi słowy siła, z którą folia o szerokości 15 mm oddziałuje na zaciski, jest bardzo mała w porównaniu z 10 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 foliami, jak opisano w poniższym dokumencie, przykładowo folią C, która będzie oddziaływać z siłą 15N. Tabela 1.3: % wydłużenia przy sile rozciągającej 15N % wydłużenia przy sile rozciągającej 15N (%) A 130 B 160 C 20 D 18 E 55 F 20 [0053] Jeżeli pożądane jest uzyskanie siły rozciągającej 15N między zaciskami i z tego powodu na pasie folii o szerokości 15 mm, folie A i B rozciągną się o odpowiednio 130% i 160%. Jak widać w powyższej tabeli 1.3, folia C, jak opisano w niniejszym dokumencie, rozciągnie się tylko o 20%, tzn. w porównaniu z foliami A i B, odpowiednio 6,5 i 8 razy mniej. Można to również wywnioskować z wykresów na figurach 1 do 6, na których widać, że gradient folii, jak opisano w niniejszym dokumencie, jest o wiele wyższy niż gradient folii A i B, tak że mają one bardziej stromą krzywą. [0054] Bez względu na fakt, że folie, jak opisano w niniejszym dokumencie, są cieńsze niż folie A i B, folie te (C do F) mają ciągle większą siłę rozciągającą, bez daleko posuniętego wydłużenia. Aby użyć takich folii (2) do owijania beli w belownicy, będzie to możliwe poprzez spowolnienie (wyhamowanie) rolki folii, aby wytworzyć dużą siłę rozciągającą na folii bez dużego wydłużenia wzmiankowanej folii, co skutkuje ograniczonym zwężeniem (szyjka) lub niewystępowaniem zwężenia w ogóle. Innymi słowy, szerokość (A2) folii (2) jest praktycznie zachowana, co skutkuje tym, że, jak przedstawiono na figurze 14, pokryta jest pełna szerokość (B) beli (1), w tym część krawędzi bocznej (1). W przypadku znanych folii (3) przedstawionych na figurze 13 o tej samej sile rozciągającej, folia staje się węższa (zwężenie) i tym samym nie pokrywa już całej beli (1) (patrz A1 w porównaniu z B), co skutkuje większą zawartością tlenu (przez piętrzenie się krawędzi beli). [0055] Jak zostało to omówione powyżej, folia (2), jak opisano w niniejszym dokumencie, posiada bardzo dużą sztywność w kierunku wzdłużnym. Miarą sztywności jest moduł sieczny, który jest mierzony według standardu ASTM D882, w którym pas folii o szerokości 15 mm jest zaciśnięty między dwoma zaciskami usytuowanymi w odległości 250 mm od siebie. Folia jest następnie rozciągana przy 25 mm/min aż folia rozciąga się o 10%. Dane różnych folii są przedstawione w tabeli poniżej i są wykreślone na wykresach przedstawionych na figurach 7 do 12. Test modułu siecznego został przeprowadzony pięć razy w każdym przypadku na każdej folii. Tabela 1.4: moduł sieczny przy wydłużeniu 2% min. maks. średnia min. moduł maks. średni moduł 11 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 zmierzona zmierzona wartość przy wartość wydł. wydł. 2% (N/15mm) przy 2% (N/15mm) zmierzona sieczny moduł sieczny wartość przy przy sieczny wydł. wydł. 2% przy (N/15mm) (N/15mm) 2% 2% (N/15mm) wydł. wydł. przy 2% (N/15mm) A 0,9 1 0,9667 45 50 48,335 B 0,8 0,8 0,8 40 40 40 C 1,5 1,6 1,567 75 80 78,35 D 1,7 1,9 1,767 85 95 88,35 E 1,3 1,4 1,367 65 70 68,35 F 1,5 1,6 1,533 75 80 76,65 Tabela 1.5: moduł sieczny przy wydłużeniu 10% min. maks. średnia min. moduł maks. średni moduł zmierzona zmierzona zmierzona sieczny moduł sieczny przy wartość przy wartość przy wartość przy przy wydł. sieczny wydł. 10% wydł. 10% wydł. 10% wydł. 10% 10% przy wydł. (N/15mm) (N/15mm) (N/15mm) (N/15mm) (N/15mm) 10% (N/15mm) A 2,9 3,3 3,1 29 33 31 B 2,8 2,9 2,833 28 29 28,33 C 6,1 6,5 6,3 61 65 63 D 7,1 8 7,433 71 80 74,33 E 5,2 5,4 5,3 52 54 53 F 6,2 6,3 6,233 62 63 62,33 [0056] Moduł sieczny przy wydłużeniu 2% i moduł sieczny przy wydłużeniu 10% są obliczane ze zmierzonych wartości poprzez podzielenie zmierzonych wartości przez odpowiednio 0,02 i 0,1. Jak jasno widać w powyższych tabelach 1.4 i 1.5, folie, jak opisano w niniejszym dokumencie, posiadają moduły sieczne przy wydłużeniu 2% wynoszące przynajmniej 55N/15mm a moduły sieczne przy wydłużeniu 10% wynoszące przynajmniej 35N/15mm. 12 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii w zastępstwie siatki do owijania bel, znamienne tym, że folia jest uzyskiwana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 60% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu, tak że wzmiankowana folia w kierunku wzdłużnym posiada zdolność wydłużania zmierzoną według ASTM D882 wynoszącą już tylko maksymalnie 180%, a folia ta jest folią współwytłaczaną. 2. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 1, znamienne tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada teraz zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 160%. 3. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 1 lub 2, znamienne tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada teraz zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 120%. 4. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z powyższych zastrz., znamienne tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada teraz zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 80%. 5. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 1, znamienne tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 2%, zmierzony według ASTM D882, wynoszący przynajmniej 55N/15mm. 6. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 5, znamienne tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 2%, wynoszący przynajmniej 60N/15mm. 7. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 1, znamienne tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 10%, zmierzony według ASTM D882, wynoszący przynajmniej 35N/15mm. 8. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 7, znamienne tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada moduł sieczny przy wydłużeniu 10%, wynoszący przynajmniej 45N/15mm. 9. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z powyższych zastrz., znamienne tym, że wzmiankowana folia jest produkowana poprzez rozciąganie wzmiankowanej folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 70% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. 10. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z powyższych zastrz., znamienne tym, że wzmiankowana folia jest folią polietylenową lub folią z kopolimeru etylenu. 11. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z powyższych zastrz., znamienne tym, że wzmiankowana folia jest folią wytłaczaną poprzez rozdmuch. 12. Zastosowanie rolki rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z powyższych zastrz., znamienne tym, że wzmiankowana powyżej folia ma grubość maksymalną wynoszącą 16 ?m. 13. Rolka rozciągniętej wstępnie folii przydatna w zastępstwie siatki do owijania bel, znamienna tym, że folia jest wytwarzana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 60% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu, tak że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada 13 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 180%, zmierzoną według ASTM D882, a folia ta jest folią współwytłaczaną. 14. Rolka rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 13, znamienna tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada obecnie zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 160%. 15. Rolka rozciągniętej wstępnie folii według zastrz. 13 lub 14, znamienna tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada obecnie zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 120%. 16. Rolka rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek zastrz. 13 do 15, znamienna tym, że w kierunku wzdłużnym wzmiankowana folia posiada obecnie zdolność wydłużania wynoszącą maksymalnie 80%. 17. Rolka rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek zastrz. 13 do 16, znamienna tym, że wzmiankowana folia jest produkowana poprzez rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym do przynajmniej 70% jej odsetka wydłużenia przy zerwaniu. 18. Rolka rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z zastrz. 13 do 17, znamienna tym, że wzmiankowana folia jest folią polietylenową lub folią z kopolimeru etylenu. 19. Rolka rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z zastrz. 13 do 18, znamienna tym, że wzmiankowana folia jest folią wytłaczaną przez rozdmuch. 20. Rolka rozciągniętej wstępnie folii według któregokolwiek z zastrz. 13 do 19, znamienna tym, że wzmiankowana folia posiada grubość maksymalną wynoszącą 16 ?m. 14 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 15 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 16 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 17 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 18 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 19 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 20 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 21 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 22 PZ/3705/RW EP 2 164 770 B1 DOKUMENTY WYMIENIONE W OPISIE Lista wymienionych przez zgłaszającego dokumentów została dołączona wyłącznie dla informacji czytającego i nie jest częścią europejskiego dokumentu patentowego. Została zestawiona z największą starannością, Europejski Urząd Patentowy nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Dokumenty patentowe wymienione w opisie: ? WO 9826648 A [0004] ? EP 0653352 A1 [0005] ? US 5296580 A [0005] ? EP 0531021 B1 [0009] ? WO 2007010341 A1 [0005] ? EP 1015228 A [0010]


Grupy dyskusyjne