Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2403909 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2403909 T3


EP 2403909 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.02.2010 10705599.8 (11) PL/EP (13) (51) 2403909 T3 Int.Cl. C09D 5/08 (2006.01) C23C 22/05 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 13.11.2019 Europejski Biuletyn Patentowy 2019/46 EP 2403909 B1 Tytuł wynalazku: SPOSÓB WYTWARZANIA TAŚMY ALUMINIOWEJ POWLECZONEJ SORBENTEM (30) Pierwszeństwo: 03.03.2009 DE 102009003560 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 11.01.2012 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/02 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2020 Wiadomości Urzędu Patentowego 2020/02 (73) Uprawniony z patentu: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Grevenbroich, DE PL/EP 2403909 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: VOLKER DENKMANN, Kempen, DE ULRICH HAMPEL, Grevenbroich, DE WILLI SCHENKEL, Grevenbroich, DE ANDREAS SIEMEN, Jüchen, DE WOLF OETTING, San Jose, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Małgorzata Kaczmarczyk SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.K. Skr. poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-18452/VAL EP 2 403 909 B1 Opis 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [0001] Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania taśmy aluminiowej, w którym taśmę aluminiową powleka się warstwą sorpcyjną, która zawiera spoiwo i sorbent. Ponadto, wynalazek dotyczy korzystnego zastosowania taśmy aluminiowej wytworzonej zgodnie z wynalazkiem. [0002] Wirniki sorpcyjne są stosowane przykładowo do osuszania powietrza i posiadają dużą liczbę cienkich kanałów, podobnych do struktury plastra miodu, które powleczone są sorbentami. W ten sposób uzyskuje się możliwość udostępnienia jak największej możliwej powierzchni powleczonej sorbentami. Sorbent wchłania wówczas przykładowo, przez adsorpcję lub absorpcję, parę wodną z powietrza przepływającego przez kanały powietrzne. Odbywa się to tak długo aż sorbent będzie nasycony i będzie musiał zostać zregenerowany. Regeneracja następuje w osuszaczu obrotowym dzięki temu, że przez co najmniej jedną sekcję kanałów powietrznych przechodzi podgrzane suche powietrze. W tym celu osuszacz obrotowy powoli obraca się. Kanały powietrzne przechodzą w sposób ciągły zwykle przez trzy sektory, przy czym w pierwszym sektorze, przykładowo powietrze do osuszenia, na przykład powietrze doprowadzane do budynku, przepływa przez kanały powietrzne i jest osuszane. W drugim sektorze sorbent jest regenerowany przez nadmuchiwanie suchego powietrza o temperaturze od 20 do 120°C, tzn. wilgoć jest z powrotem usuwana z sorbentu. W trzecim i opcjonalnym sektorze, kanały powietrzne są płukane tak, że mogą być używane ponownie bez żadnych problemów. Jest jednak możliwa również prostsza konstrukcja tylko z dwoma sektorami, jednym do osuszania powietrza i z jednym sektorem regeneracji. Często odpowiednie osuszacze obrotowe i ich wirniki sorpcyjne mają w kanały powietrzne wykonane z pofałdowanego papieru. Ze względu na niską trwałość takich wirników sorpcyjnych, dąży się do wytwarzania wirników sorpcyjnych z zastosowaniem taśm aluminiowych. Taśma aluminiowa jest w tym celu powlekana, cięta i faliście kształtowana, dzięki czemu mogą być utworzone faliste kanały. Do tej pory w celu naniesienia warstwy sorpcyjnej taśmę aluminiową powlekano w procesie zanurzeniowym, z następującym po nim procesem rozpylania. Sposób ten jest jednak dość złożony i kosztowny. Przeprowadzono również testy powlekania taśmy aluminiowej w procesie Coil-Coating, tj. przy użyciu wałków nanoszących. Jednak ten niedrogi sposób powlekania spowodował problemy z przyczepnością warstwy sorpcyjnej do aluminium, jak również znaczne wahania parametrów użytkowych gotowej powleczonej taśmy aluminiowej w odniesieniu do zdolności sorpcyjnej przykładowo pary wodnej. Problematyczne stawało się przede wszystkim zwilżenie sorbentu przez spoiwo. [0003] W publikacji US 5280054 ujawniono hydrofilową powłokę wymiennika ciepła składającą się z cząstek sorpcyjnych w wodnym ośrodku dyspersyjnym, utwardzacza i żywicy poliestrowej. Powlekanie taśmy aluminiowej prowadzi się w procesie powlekania zanurzeniowego, po czym taśmę podgrzewa się i suszy. Sposób ten ma wadę, ponieważ, tak jak już opisano, jest on bardzo złożony i kosztowny. [0004] W publikacji EP 1254941 A1 również ujawniono hydrofilową powłokę dla metalowych powierzchni wymiennika ciepła składającą się z hydrofilowego polimeru, rozpuszczalnego w wodzie uretanu jako spoiwa i nieorganicznego ditlenku krzemu. Po powleczeniu powierzchni, podłoże wraz z powłoką poddaje się procesowi suszenia w celu wytworzenia hydrofilowej warstewki. [0005] W EP 153990 A2 ujawniono sposób wytwarzania hydrofilowej powłoki, która zawiera zawiesinę cząstek tlenku krzemu powleczonych polimerem z szeregu alkoholu winylowego w ośrodku wodnym. Powlekanie podłoża można prowadzić metodą zanurzeniową, metodą natryskową, metodą powlekania na wałkach lub metodą nanoszenia szczotkowa- 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 nia. Po powleczeniu materiał poddaje się obróbce cieplnej, w której część wodna odparowuje, a na materiale pozostaje hydrofilowa warstewka. [0006] Również japońska publikacja JP 2001247822 dotyczy hydrofilowego powlekania części wymiennika ciepła składającego się z cząstek ditlenku krzemu zdyspergowanych w wodzie, żywicy polimerowej zdyspergowanych w wodzie oraz środka sieciującego. [0007] Podobnie jak w przypadku omawianych wcześniej publikacji, JP 10 298776 A dotyczy hydrofilowego powlekania materiałów na bazie aluminium ditlenkiem krzemu i hydrofilową warstewką z żywicy syntetycznej. Specjalny sposób wytwarzania powlekanego materiału warstwowego nie został ujawniony. [0008] Na tej podstawie, celem leżącym u podstaw niniejszego wynalazku jest zaproponowanie sposobu wytwarzania taśmy aluminiowej powleczonej warstwą sorpcyjną, za pomocą którego taśma aluminiowa może być powlekana w sposób korzystny ekonomicznie, tak że wykazuje stałe parametry użytkowe w odniesieniu do sorpcji, przykładowo pary wodnej. Ponadto celem leżącym u podstaw niniejszego wynalazku jest zaproponowanie korzystnego zastosowania taśmy aluminiowej wytworzonej zgodnie z wynalazkiem. [0009] Zgodnie z wynalazkiem wskazany powyżej cel osiąga się za pomocą sposobu wytwarzania taśmy aluminiowej powleczonej warstwą sorpcyjną, w którym w procesie CoilCoating na taśmę aluminiową nanosi się zawiesinę, która oprócz cieczy, zawiera co najmniej jedno spoiwo będące w postaci substancji stałej i sorbent, i w którym taśmę aluminiową wraz z naniesioną zawiesiną poddaje się procesowi suszenia, w którym spoiwo aktywuje się, przy czym spoiwo jest wytworzone drogą polimeryzacji suspensyjnej lub kopolimeryzacji suspensyjnej. [0010] Przez zastosowanie zawiesiny, która składa się z cieczy, zazwyczaj wody, z co najmniej jednego spoiwa będącego w postaci substancji stałej i sorbentu, uzyskuje się, że podczas procesu Coil-Coating zawiesina zachowuje się jak ciecz, a taśma aluminiowa może być powleczona bardzo równomiernie zawiesiną bez zwilżania sorbentu przez spoiwo lub zamykania porów sorbentu przez spoiwo. Zawiesina równomiernie rozprowadzona na taśmie aluminiowej zawiera spoiwo, które jeszcze nie zostało aktywowane, oraz sorbent, które są także równomiernie rozprowadzone na taśmie aluminiowej. Taśma aluminiowa poddawana jest następnie procesowi suszenia, w trakcie którego aktywuje się spoiwo i odparowuje ciecz z zawiesiny. [0011] Jeżeli spoiwo zostało wytworzone drogą polimeryzacji suspensyjnej i/lub kopolimeryzacji suspensyjnej, spoiwo będące w postaci substancji stałej znajduje się w zawiesinie w postaci kulistej, mianowicie w postaci spolimeryzowanej suspensyjnie. Kulki spoiwa można rozbić przez ogrzewanie podczas procesu suszenia, tak aby zawarte w niej cząsteczki spoiwa mogły się ze sobą sczepiać i tworzyć szczególnie cienką warstwę spoiwa, która wiąże cząstki sorbentu, przykładowo cząstki żelu krzemionkowego lub cząstki zeolitu, bez zwilżania ich powierzchni. Ponadto, szczególnie jednorodny rozkład spoiwa można uzyskać za pomocą spoiwa w postaci kulistej, nawet jeśli zawartość części stałych spoiwa w zawiesinie jest bardzo małą. [0012] Przez aktywację spoiwa dopiero podczas procesu suszenia osiąga się to, że na taśmę aluminiową mogą być nanoszone bardzo cienkie warstwy spoiwa i sorbent jest tylko w minimalnym stopniu zwilżany przez spoiwo bez pogarszania właściwości adhezyjnych spoiwa. Korzystnie, spoiwem będącym w postaci substancji stałej może być przykładowo polimer. W rezultacie wytworzona w ten sposób taśma aluminiowa ma szczególnie jednorodne parametry użytkowe w odniesieniu do właściwości sorpcyjnych i jednocześnie może być wytwarzana w bardzo ekonomicznej postaci. [0013] Korzystnie proces suszenia prowadzi się w temperaturze od 60°C do 380°C. Z reguły temperatury te są wystarczające, żeby aktywować spoiwo będące w postaci substancji stałej. Pod pojęciem aktywacja spoiwa, zgodnie z wynalazkiem rozumie się, że spoiwo jest przeprowadzane w stan, w którym doprowadza się do związania sorbentu z taśmą aluminiową. Przykładowo, w przypadku spoiw polimerowych osiąga się to przez upłynnienie 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 cząstek stałych i utwardzanie tych upłynnionych cząstek stałych podczas suszenia i/lub chłodzenie po suszeniu. [0014] Zgodnie z kolejna korzystna postacią realizacji według wynalazku, jako sorbenty stosuje się zeolity lub żele krzemionkowe, ponieważ są tanie i mają szczególnie dobre właściwości sorpcyjne, przykładowo w odniesieniu do pary wodnej. Ponadto możliwe jest także stosowanie chlorku litu jako sorbentu. [0015] Szczególnie dobre właściwości w zakresie przyczepności do taśmy aluminiowej i wiązania sorbentów osiąga się dzięki temu, że spoiwo zawiera mieszaninę kopolimeru akrylanu i styrenu, mieszaninę polimerów i kopolimerów poli(octanu winylu), poli(acetale winylowe), poli(alkohole winylowe), poliwinyloetery, homopolimery i kopolimery poliuretanu i/lub polimetakrylanu. Wszystkie te wymienione spoiwa mogą być wytwarzane w postaci spolimeryzowanej suspensyjnie i w formie aktywowanej na taśmie aluminiowej wykazują bardzo dobre właściwości adhezyjne wobec sorbentu. W przypadku tych materiałów zwilżanie sorbentu jest małe przy małej grubości warstwy spoiwa. [0016] W celu szczególnego dostosowania właściwości sorpcyjnych taśmy aluminiowej, zawartość substancji stałych sorbentów w zawiesinie wynosi między 5% a 90%. Szczególnie dobre parametry użytkowe uzyskuje się przy zawartości substancji stałych powyżej 70%. Wyższy udział, ponad 90% sorbentów, niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że pogorszą się właściwości adhezyjne z powodu zbyt małego udziału spoiw. [0017] Jeżeli do korzystnie wodnej zawiesiny dodaje się jako dodatki poli(alkohole winylowe), poliakrylany i/lub poliwinylobutyrale, można dodatkowo zoptymalizować działanie sorpcji warstwy sorpcyjnej na taśmie aluminiowej, ponieważ przez dodanie dodatków można zapewnić dodatkowe miejsca wiązania cząstek sorbentu, a tym samym jeszcze bardziej zwiększyć zawartość substancji stałych sorbentu. [0018] Nanocząstki srebra są korzystnie zintegrowane z układem powłokowym, tak że taśma aluminiowa z warstwą sorpcyjną ma działanie antybakteryjne. Nanocząstki srebra nanosi się w tym celu na taśmę aluminiową w zawiesinie. W ten sposób, przez dodanie innych funkcjonalnych składników do zawiesiny możliwe jest również uzyskanie innych specyficznych właściwości za pomocą warstwy sorpcyjnej. [0019] Zgodnie z kolejną postacią realizacji, powierzchnię taśmy aluminiowej poddaje się przed powlekaniem wstępnej obróbce, korzystnie chromianowaniu. Poprawia to właściwości adhezyjne spoiwa oraz właściwości antykorozyjne taśmy aluminiowej. [0020] Zgodnie z kolejną postacią realizacji, taśma aluminiowa wytwarzana zgodnie z wynalazkiem ma grubość od 0,03 mm do 0,6 mm, korzystnie 0,06 mm do 0,2 mm. Odpowiednie taśmy aluminiowe mogą być nie tylko w szczególnie opłacalny sposób powlekane sorbentem, ale również łatwo przetwarzane na wirniki sorpcyjne. W tym celu taśmy aluminiowe muszą zostać odpowiednio przycięte, faliście ukształtowane i nawinięte. [0021] Zgodnie z inną postacią realizacji taśmy aluminiowej wytwarzanej zgodnie z wynalazkiem okazało się, że szczególnie dobre parametry użytkowe pod względem sorpcji można uzyskać dzięki temu, że grubość powłoki sorpcyjnej wynosi 2 do 30 g/m2, korzystnie 5 do 8 g/m2. Dzięki tym grubościom warstw uzyskuje się optymalne właściwości adhezyjne przy maksymalnych parametrach sorpcyjnych. [0022] Jeżeli zgodnie z następną postacią realizacji taśmy aluminiowej wytwarzanej zgodnie z wynalazkiem, taśma aluminiowa wykonana jest ze stopu aluminium typu EN AW 8006 lub EN AW 8011, to taśmy aluminiowe mają szczególnie dobre parametry wytrzymałościowe, dzięki czemu szczególnie małe grubości mogą być łatwo przetwarzane. Przykładowo, odpowiednie taśmy aluminiowe mają granicę plastyczności powyżej 180 MPa i wytrzymałość na rozciąganie powyżej 250 MPa, a zatem mają optymalne właściwości technologiczne do wytwarzania wirników sorpcyjnych. Opcjonalnie, poddana wstępnej obróbce, korzystnie chromianowana, taśma aluminiowa może być powleczona sorbentami w celu poprawy właściwości adhezyjnych i antykorozyjnych. 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [0023] Wreszcie szczególnie korzystne jest zastosowanie wytworzonej zgodnie z wynalazkiem taśmy aluminiowej do wytwarzania wymienników ciepła, obrotowych wymienników ciepła, w szczególności wirników sorpcyjnych, i urządzeń do aktywnego suszenia, ponieważ wymagane są tutaj szczególnie duże powierzchnie powleczone sorbentami, które mogą być w opłacalny sposób zapewnione dzięki sposobowi zgodnemu z wynalazkiem i wytworzonym nim, powleczonym taśmom aluminiowym. Szczególnie cienkie taśmy aluminiowe o grubości od 0,03 mm do 0,6 mm umożliwiają konstruowanie wyjątkowo kompaktowych wirników sorpcyjnych, urządzeń do suszenia. [0024] Obecnie istnieje wiele możliwości dalszego opracowywania i rozbudowywania zgodnego z wynalazkiem sposobu wytwarzania powlekanych sorbentem taśm aluminiowych, taśmy aluminiowej według wynalazku oraz jej zastosowań. W tym zakresie należy się odnieść z jednej strony do zastrzeżeń patentowych zależnych od zastrzeżenia patentowego 1, jak też z drugiej strony do opisu przykładów realizacji w połączeniu z rysunkiem. Na rysunku fig. 1) przedstawia schematyczny widok pierwszego przykładu realizacji zgodnego z wynalazkiem sposobu powlekania taśmy aluminiowej warstwą sorpcyjną, fig. 2)a-c) w schematycznym przekroju, taśmę aluminiową wytworzoną zgodnie z wynalazkiem w trzech różnych punktach czasowych w trakcie realizacji sposobu według wynalazku, fig. 3) obraz mikroskopowy powierzchni taśmy aluminiowej wytworzonej zgodnie z wynalazkiem, fig. 4) w schematycznym, perspektywicznym przedstawieniu, przykład realizacji zgodnego z wynalazkiem zastosowania powlekanej taśmy aluminiowej w wirniku sorpcyjnym, a fig. 5) widok cząstkowy wirnika sorpcyjnego z taśmą aluminiową wytworzoną zgodnie z wynalazkiem. [0025] Na fig. 1 przedstawiono najpierw schematycznie zgodny z wynalazkiem sposób powlekania taśmy aluminiowej 1 warstwą sorpcyjną. Taśmę aluminiową 1 odwija się z rozwijarki 2 i podaje się do urządzenia powlekającego Coil-Coating 3, zawierającego niepokazane wałki nanoszące. Po powleczeniu jednej lub obu stron w urządzeniu powlekającym Coil-Coating 3, taśmę aluminiową 1 podaje się do pieca przelotowego 4, w którym taśmę aluminiową 1 z naniesioną zawiesiną sorbentu i spoiwa poddaje się procesowi suszenia. Temperatura na powierzchni metalu podczas procesu suszenia wynosi maksymalnie 60°C do 300°C, tzn. PMT (peak metal temperature) wynosi między 60°C a 300°C. Taśmę aluminiową 1, korzystnie w stanie schłodzonym, nawija się następnie na nawijarkę 5. Oczywiście możliwe jest również, że po zakończeniu procesu suszenia taśmę aluminiową można natychmiast przesłać do dalszych procesów obróbki, przykładowo do zastosowania do wytwarzania wykrojów, do rozdzielania taśmy przykładowo na szerokość odpowiednią do użycia w wirnikach sorpcyjnych i/lub falistego kształtowania. [0026] Zgodnie z wynalazkiem dopiero podczas procesu suszenia aktywuje się spoiwo będące w postaci substancji stałej, które może być rozprowadzane za pomocą zawiesiny z odpowiednio małą grubością warstwy na taśmie aluminiowej 1. Umożliwia to wyjątkowo małą grubość warstwy spoiwa, co prowadzi do minimalnego zwilżania powierzchni sorbentu przez spoiwo. W związku z tym maksymalna powierzchnia sorbentu jest dostępna na taśmie aluminiowej. [0027] Wyraźnie widać to na fig. 2a-c. Taśma aluminiowa 1 w przykładzie realizacji przedstawionym na fig. 2 jest przykładowo poddana chromianowaniu 6, które poprawia właściwości adhezyjne i antykorozyjne taśmy aluminiowej 1. Za pomocą procesu CoilCoating 3 przy użyciu wałków nanoszących na taśmę nanosi się zawiesinę 7 zawierająca ciecz 8, korzystnie wodę, spoiwo 9 będące w postaci substancji stałej i sorbent 10. W przykładzie realizacji pokazanym na fig. 2b, zawiesina zawiera dodatkowo także nanocząstki srebra 11, które po procesie suszenia zapewniają działają antybakteryjnie na po- 5 5 10 15 20 25 30 35 40 wierzchni taśmy aluminiowej. Jak przedstawiono na fig. 2b, spoiwo 9 w zawiesinie 7 początkowo nie jest aktywowane i korzystnie występuje w postaci substancji stałej o kulistym kształcie, dokładnie rozprowadzonej na taśmie aluminiowej. Kulisty kształt uzyskuje się przykładowo drogą polimeryzacji suspensyjnej i/lub kopolimeryzacji suspensyjnej mieszaniny polimerów akrylowo-styrenowych. [0028] Fig. 2c przedstawia więc taśmę aluminiową 1 w przekroju po procesie suszenia. Podczas procesu suszenia nie tylko woda 8 odparowuje z zawiesiny 7, ale także spoiwo 9 jest aktywowane wskutek tego, że cząstki spoiwa o kulistym kształcie podczas procesu suszenia są rozrywane i pozostawiają wyjątkowo cienką warstwę 9 spoiwa na taśmie aluminiowej 1. Nanocząstki 11 srebra rozprowadzają się w warstwie 9 spoiwa i częściowo leżą na powierzchni pomiędzy cząstkami 10 sorbentu i wykazują działanie antybakteryjne. [0029] Na fig. 3 przedstawiono zdjęcie mikroskopowe powierzchni taśmy aluminiowej powleczonej zgodnie z wynalazkiem. W przykładzie realizacji na fig. 3 mieszanina kopolimerów akrylanu i styrenu została użyta jako spoiwo, jak również żel krzemionkowy jako sorbent. Widać wyraźnie, że spoiwo 9 tylko nieznacznie zwilża sorbent 10, tak że zdolność sorpcyjna sorbentu 10 jest tylko nieznacznie osłabiona. W rezultacie można zapewnić taśmy aluminiowe o wysokiej zdolności sorpcyjnej. [0030] Stosuje się je korzystnie w wirnikach sorpcyjnych 12, których tryb pracy przedstawiono w widoku perspektywicznym na fig. 4. Rotor sorpcyjny 12 składa się zazwyczaj z płaskiego cylindra z kanałami powietrznymi rozmieszczonymi w koncentrycznych wstęgach. W przykładzie realizacji pokazanym na fig. 4 kanały powietrzne wykonane są z odpowiednio nawiniętej, falistej taśmy aluminiowej 1. Korzystnie taśmy aluminiowe mają grubość około 0,07 mm i są odpowiednio faliście ukształtowane. [0031] Na powoli obracający się wirnik sorpcyjny 12 co najmniej w jednym sektorze działa powietrz 14 ogrzewane przez urządzenie grzewcze 13, tak że warstwa sorpcyjna znajdująca się na taśmie aluminiowej 1 jest regenerowana w obszarach, przez które przepływa gorące powietrze, tzn. że wilgoć zawarta w sorbencie jest usuwana przez ogrzane powietrze, które zazwyczaj ma temperaturę 20 do 120°C. Zregenerowane w ten sposób kanały powietrzne są następnie obracane przez powolny obrót wirnika sorpcyjnego do drugiego sektora, w którym przepuszczane jest przez nie na przykład wilgotne powietrze 15 z zewnątrz. Sorbent 10 pochłania wilgoć zawartą w powietrzu 15 z zewnątrz, dzięki czemu napływające powietrze 16 jest wysuszone. Wirniki sorpcyjne 12, które zawierają taśmę aluminiową według wynalazku, wykazują dobre parametry użytkowe w zakresie pochłaniania wilgoci z powietrza, jeżeli jako sorbent stosowane są żele krzemionkowe lub zeolity. Sposób według wynalazku umożliwia wytwarzanie w opłacalny sposób niezbędnych taśm aluminiowych. [0032] Wreszcie, fig. 5 przedstawia konstrukcję wirnika sorpcyjnego 12 i falisty przebieg powlekanej zgodnie z wynalazkiem taśmy aluminiowej 1 w wirniku sorpcyjnym. Faliście ukształtowana taśma aluminiowa 1 jest umieszczona pomiędzy koncentrycznie ułożonymi, kołowymi aluminiowymi wstęgami, tak że tworzą się kanały powietrzne 17. Korzystnie taśmy aluminiowe 1 stosowane w wirniku sorpcyjnym 12 są powlekane po obu stronach, aby zmaksymalizować zdolność sorpcyjną wirnika sorpcyjnego. Zastrzeżenia patentowe 45 1. Sposób wytwarzania taśmy aluminiowej, w którym taśmę aluminiową powleka się warstwą sorpcyjną zawierającą spoiwo i sorbent, znamienny tym, że w procesie CoilCoating na taśmę aluminiową nanosi się zawiesinę, która zawiera ciecz, co najmniej jedno spoiwo będące w postaci substancji stałej i sorbent, i taśmę aluminiową, wraz z naniesioną zawiesiną, poddaje się procesowi suszenia, w którym odparowuje się ciecz z zawiesiny i aktywuje spoiwo, przy czym spoiwo jest wytworzone drogą polimeryzacji suspensyjnej i/lub kopolimeryzacji suspensyjnej. 6 2. 3. 5 4. 5. 10 6. 7. 15 8. 9. 20 10. 11. 12. 25 Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że proces suszenia odbywa się w temperaturze od 60°C do 380°C. Sposób według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienny tym, że jako sorbenty stosuje się zeolit lub żel krzemionkowy. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 3, znamienny tym, że spoiwo jest mieszaniną kopolimeru akrylanu i styrenu, mieszaniną polimerów oraz kopolimerów poli(octanu winylu), poli(acetali winylowych), poli(alkoholi winylowych), poliwinyloeterów, homopolimerów i kopolimerów poliuretanu i/lub polimetakrylanu. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 4, znamienny tym, że zawartość substancji stałych sorbentu w zawiesinie wynosi między 5% a 90%. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 5, znamienny tym, że zawiesina zawiera jako dodatki poli(alkohole winylowe), poliakrylany i/lub poliwinylobutyrale. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 6, znamienny tym, że nanocząstki srebra są zintegrowane z układem powłokowym. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 7, znamienny tym, że powierzchnię taśmy aluminiowej przed procesem powlekania poddaje się wstępnej obróbce, korzystnie chromianowaniu. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 8, znamienny tym, że taśma aluminiowa ma grubość od 0,03 mm do 0,6 mm, korzystnie od 0,06 mm do 0,2 mm. Sposób według zastrzeżenia 9, znamienny tym, że grubość powłoki sorpcyjnej wynosi 2 do 30 g/m2, korzystnie 5 do 8 g/m2. Sposób według zastrzeżenia 9 albo 10, znamienny tym, że taśma aluminiowa składa się ze stopu aluminium typu EN AW 8006 lub EN AW 8011. Zastosowanie taśmy aluminiowej powleczonej sposobem według jednego z zastrzeżeń 1-8 do wytwarzania wymienników ciepła, obrotowych wymienników ciepła, zwłaszcza wirników sorpcyjnych, i urządzeń do aktywnego suszenia. 7 8
Grupy dyskusyjne