Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2406893 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2406893 T3


EP 2406893 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2010 10709630.7 (19) PL (11) (13) (51) PL/EP 2406893 T3 Int.Cl. H04B 7/155 (2006.01) H04W 28/00 (2009.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 24.07.2019 Europejski Biuletyn Patentowy 2019/30 EP 2406893 B1 Tytuł wynalazku: Projekt kanału sterowania łącza przekaźnika (30) Pierwszeństwo: 13.03.2009 US 160156 P 13.03.2009 US 160158 P 13.03.2009 US 160163 P (43) Zgłoszenie ogłoszono: 18.01.2012 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/03 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2020 Wiadomości Urzędu Patentowego 2020/02 (73) Uprawniony z patentu: BlackBerry Limited, Waterloo, CA PL/EP 2406893 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: YI YU, Irving, US ZHIJUN CAI, Irving, US JAMES EARL WOMACK, Irving, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Weronika Witkowska PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 162 J 02-776 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). EP 2 406 893 B1 Opis STAN TECHNIKI [0001] Określenia ?agent użytkownika? i ?UA (ang. user agent)? mogą w niektórych przypadkach dotyczyć według tego zastosowania urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, palmtopy, 5 komputery podręczne lub laptopy i podobne urządzenia, które mają możliwości telekomunikacyjne. Wspomniany UA może składać się z UA i powiązanego z nim wymiennego modułu pamięci, takiego jak uniwersalna karta z układem scalonym (UICC, ang. Universal Integrated Circuit Card), która zawiera aplikację modułu identyfikacji abonenta (SIM, ang. Subscriber Identity Module), aplikację uniwersalnego modułu identyfikacji abonenta (USIM, ang. Universal Subscriber Identity Module) lub 10 aplikację wymiennego modułu identyfikacji użytkownika (R-UIM, ang. Removable User Identity Module), ale bez ograniczenia do nich. Wspomniany UA może alternatywnie składać się z samego urządzenia bez wspomnianego modułu. Określenie ?UA? może w innych przypadkach dotyczyć urządzeń, które mają podobne możliwości, które nie są jednak przenośne, takich jak komputery stacjonarne, dekodery telewizyjne lub urządzenia sieciowe. Określenie ?UA? może również dotyczyć 15 dowolnej części składowej sprzętu lub oprogramowania, która może kończyć sesję komunikacyjną względem użytkownika. Określenia ?agent użytkownika?, ?UA?, ?sprzęt użytkownika?, ?UE?, ?urządzenie użytkownika? i ?węzeł użytkownika? mogą być tutaj również zastosowane synonimicznie. [0002] W wyniku ewolucji technologii telekomunikacyjnej wprowadzono bardziej zaawansowany sprzęt dostępowy do sieci mogący zapewnić usługi, które wcześniej nie były możliwe. Ten sprzęt 20 dostępowy do sieci może obejmować systemy i urządzenia, które są usprawnieniami względem równoważnego sprzętu w tradycyjnym bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym. Wspomniany zaawansowany sprzęt lub sprzęt nowej generacji może być objęty rozwijającymi się standardami komunikacji bezprzewodowej, takimi jak ewolucja długoterminowa (LTE, ang. long-term evolution). System LTE może na przykład obejmować węzeł B (eNB) rozwiniętej sieci uniwersalnego naziemnego 25 dostępu radiowego (E-UTRAN, ang. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network), punkt dostępu bezprzewodowego lub podobną część składową, a nie tradycyjną stację bazową. Określenie ?węzeł dostępowy? dotyczy według tego zastosowania dowolnej części składowej sieci bezprzewodowej, takiej jak tradycyjna stacja bazowa, punkt dostępu bezprzewodowego lub eNB LTE, która tworzy obszar geograficzny zasięgu odbioru i transmisji umożliwiający dostęp przez UA lub 30 węzeł przekaźnikowy do innych części składowych w systemie telekomunikacyjnym. Określenie ?węzeł dostępowy? i ?urządzenie dostępowe? mogą być stosowane w tym dokumencie zamiennie, ale należy zauważyć, że węzeł dostępowy może zawierać zbiór sprzętu i oprogramowania. [0003] Określenie ?węzeł dostępowy? nie dotyczy ?węzła przekaźnikowego?, który jest częścią składową w sieci bezprzewodowej, który jest przystosowany do rozszerzania lub wzmacniania zasięgu 35 utworzonego przez węzeł dostępowy lub inny węzeł przekaźnikowy. Węzeł dostępowy i węzeł przekaźnikowy są radiowymi częściami składowymi, które mogą być obecne w sieci komunikacji bezprzewodowej, a określenia ?część składowa? i ?węzeł sieciowy? mogą dotyczyć węzła dostępowego lub węzła przekaźnikowego. Należy zauważyć to, że część składowa może działać jako węzeł dostępowy lub węzeł przekaźnikowy, w zależności od swojej konfiguracji i umieszczenia. Część 40 składowa jest jednak tylko wtedy nazywana ?węzłem przekaźnikowym?, jeżeli wymaga zasięgu bezprzewodowego węzła dostępowego lub innego węzła przekaźnikowego, celem uzyskania dostępu 1 EP 2 406 893 B1 do innych części składowych w systemie komunikacji bezprzewodowej. Można dodatkowo szeregowo zastosować dwa lub więcej węzłów przekaźnikowych, celem rozszerzenia lub wzmocnienia zasięgu utworzonego przez węzeł dostępowy. [0004] System LTE może obejmować protokoły, takie jak protokół kontroli zasobów radiowych (RRC, 5 ang. Radio Resource Control), który jest odpowiedzialny za przydzielanie, konfigurowanie i uwalnianie zasobów radiowych pomiędzy UA a węzłem sieciowym lub innym sprzętem LTE. Protokół RRC opisano szczegółowo w Third Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS) 36.331. Według protokołu RRC, zdefiniowano dwa podstawowe tryby RRC względem UA, takie jak ?tryb bezczynności? i ?tryb połączony?. W trybie lub stanie połączonym UA może wymieniać sygnały z 10 siecią i wykonywać inne powiązane operacje, podczas gdy w trybie lub stanie bezczynności UA może wyłączyć co najmniej niektóre operacje swojego trybu połączonego. Zachowania w trybie bezczynności i połączonym opisano szczegółowo w 3GPP TS 36.304 i TS 36.331. [0005] Sygnały, które przenoszą dane pomiędzy UA, węzłami przekaźnikowymi i węzłami dostępowymi, mogą mieć parametry częstotliwości, czasu i kodowania oraz inne cechy, które mogą 15 być określone przez węzeł sieciowy. Połączenie pomiędzy dowolnymi spośród tych elementów, które ma określony zestaw wspomnianych cech, można nazwać zasobem. Określenie ?zasób?, ?połączenie komunikacyjne?, ?kanał? i ?łącze komunikacyjne? mogą być tutaj stosowane synonimicznie. Węzeł sieciowy typowo ustanawia inny zasób dla każdego UA lub innych węzłów sieciowych, z którymi komunikuje się określonym czasie. 20 [0006] W europejskim zgłoszeniu patentowym nr EP1804442 ujawniono techniki transparentnego przekazywania sygnału przy zastosowaniu zbioru pasm częstotliwości, przy czym RS komunikuje się z BS w pierwszym paśmie częstotliwości i komunikuje się z MS w obrębie pod-komórki RS za pośrednictwem drugiego pasma częstotliwości innego od pierwszego pasma częstotliwości. [0007] Wynalazek przedstawiono w zastrzeżeniach. 25 OPIS FIGUR RYSUNKU [0008] Dla jeszcze pełniejszego zrozumienia tego wynalazku, wykonane zostało odniesienie do następującego krótkiego opisu, zrealizowanego w połączeniu z załączonymi figurami rysunku i opisem przykładów wykonania wynalazku, przy czym podobne oznaczenia odsyłające przedstawiają podobne części. 30 Fig. 1 przedstawia schemat ilustrujący system komunikacji bezprzewodowej, który zawiera węzeł przekaźnikowy według przykładów wykonania z ujawnienia. Fig. 2 przedstawia schemat podramki nośnej łącza w dół według przykładu wykonania z ujawnienia. Fig. 3 przedstawia procesor i powiązane części składowe zdatne do zrealizowania kilku 35 przykładów wykonania ujawnienia. Fig. 4 przedstawia podramki w transmisji bazującej na przekaźniku, według przykładów wykonania z ujawnienia. Fig. 5 przedstawia przykład rozbieżności w rozmiarach obszaru sterowania, według przykładów wykonania z ujawnienia. 40 Fig. 6 przedstawia inny przykład rozbieżności w rozmiarach obszaru sterowania, według przykładów wykonania z ujawnienia. 2 EP 2 406 893 B1 Fig. 7 przedstawia konstrukcję kanału sterowania przekaźnika, według przykładu wykonania z ujawnienia. OPIS PRZYKŁADÓW WYKONANIA [0009] Należy zauważyć na wstępie to, że pomimo zapewnionych poniżej przedstawiających 5 realizacji jednego lub większej liczby przykładów wykonania według ujawnienia, to ujawnione systemy i/lub sposoby mogą być wykonane przy zastosowaniu dowolnej liczby technik, które są obecnie znane lub istnieją. Zgłoszenie nie powinno być w jakikolwiek sposób ograniczone do przedstawionych poniżej przedstawiających zastosowań, rysunków i technik, obejmujących te przedstawione i opisane tutaj przykładowe projekty i zastosowania, ale może być zmodyfikowane w zakresie załączonych 10 zastrzeżeń, wraz z ich pełnym zakresem ekwiwalentów. [0010] Na fig. 1 jest schemat przedstawiający system 100 komunikacji bezprzewodowej przy zastosowaniu węzła przekaźnikowego 102, według przykładów wykonania z ujawnienia. Ujawnienie ogólnie dotyczy zastosowania węzłów przekaźnikowych w sieciach komunikacji bezprzewodowej, takich jak sieci LTE lub LTE-Advanced (LTE-A), a wszystkie spośród ujawnionych i zastrzeżonych 15 przykładów wykonania można zrealizować w sieci LTE-A. W pewnym kontekście można powiedzieć to, że LTE odpowiada wydaniu 8 lub wydaniu 9, podczas gdy LTE-A odpowiada wydaniu 10 i możliwie wydaniom późniejszym niż 10. Węzeł przekaźnikowy 102 może wzmocnić lub powtórzyć sygnał odebrany od UA 110 i spowodować, że zmodyfikowany sygnał będzie odebrany w węźle dostępowym 106. W niektórych realizacjach węzła przekaźnikowego 102, węzeł przekaźnikowy 102 odbiera sygnał 20 z danymi od UA 110, a następnie generuje nowy i/lub inny sygnał, celem transmisji danych do węzła dostępowego 106. Węzeł przekaźnikowy 102 może również odbierać dane z węzła dostępowego 106 i dostarczać dane do UA 110. Węzeł przekaźnikowy 102 może być umieszczony w pobliżu krawędzi komórki, przez co UA 110 może komunikować się z węzłem przekaźnikowym 102, zamiast bezpośredniej komunikacji z węzłem dostępowym 106 względem tej komórki. 25 [0011] W systemach radiowych komórka jest obszarem geograficznym zasięgu odbioru i transmisji. Komórki mogą zachodzić na siebie. W typowym przykładzie jest jeden węzeł dostępowy powiązany z każdą komórką. Rozmiar komórki jest określany na podstawie czynników, takich jak pasmo częstotliwości, poziom mocy i warunku kanału. Można zastosować węzły przekaźnikowe, takie jak węzeł przekaźnikowy 102, celem zwiększenia zasięgu w komórce lub w jej pobliżu, lub celem 30 rozszerzenia rozmiaru zasięgu komórki. Dzięki zastosowaniu węzła przekaźnikowego 102 można dodatkowo zwiększyć przepustowość sygnału w obrębie komórki, ponieważ UA 110 może uzyskać dostęp do węzła przekaźnikowego 102 z wyższą szybkością transmisji danych lub niższą mocą transmisji, niż tą, którą UA 110 może stosować podczas bezpośredniej komunikacji z węzłem dostępowym 106 względem tej komórki. Transmisja z wyższą szybkością transmisji danych przy 35 zastosowaniu tego samego rozmiaru szerokości pasma tworzy wyższą efektywność widma, a niższa moc jest korzystna dla UA 110 w wyniku mniejszego zużycia energii z baterii. [0012] Węzły przekaźnikowe można ogólnie podzielić na trzy rodzaje: węzły przekaźnikowe pierwszej warstwy, węzły przekaźnikowe drugiej warstwy i węzły przekaźnikowe trzeciej warstwy. Węzeł przekaźnikowy pierwszej warstwy jest zasadniczo wzmacniaczem, który może retransmitować 40 transmisję bez jakichkolwiek modyfikacji innych niż wzmocnienie i niewielkie opóźnienie. Węzeł przekaźnikowy drugiej warstwy może demodulować i dekodować odebraną transmisję, ponownie 3 EP 2 406 893 B1 kodować wynik dekodowania, a następnie transmitować modulowane dane. Węzeł przekaźnikowy trzeciej warstwy może mieć pełne możliwości kontroli zasobów radiowych, a przez to funkcjonować podobnie do węzła dostępowego. Protokoły kontroli zasobów radiowych stosowane przez węzeł przekaźnikowy mogą być takie same jak te stosowane przez węzeł dostępowy, a węzeł 5 przekaźnikowy może mieć unikalną tożsamość komórki typowo stosowaną przez węzeł dostępowy. W celu tego ujawnienia, węzeł przekaźnikowy jest odróżniany od węzła dostępowego dzięki temu, że wymaga obecności co najmniej jednego węzła dostępowego (i komórki powiązanej z tym węzłem dostępowym) lub innego węzła przekaźnikowego, celem uzyskania dostępu do innych części składowych w systemie telekomunikacyjnym. Przedstawiające przykłady wykonania głównie dotyczą 10 węzłów przekaźnikowych drugiej warstwy lub trzeciej warstwy. Dlatego określenie ?węzeł przekaźnikowy? według tego zastosowania nie będzie dotyczyło węzłów przekaźnikowych pierwszej warstwy, chyba że szczególnie to określono inaczej. [0013] Można powiedzieć, że w systemie komunikacyjnym 100 łącza umożliwiające komunikację bezprzewodową mają trzy odrębne rodzaje. Gdy po pierwsze UA 110 komunikuje się z węzłem 15 dostępowym 106 za pośrednictwem węzła przekaźnikowego 102, to można powiedzieć, że łącze komunikacyjne pomiędzy UA 110 a węzłem przekaźnikowym 102 występuje przez łącze dostępowe 108. Po drugie mówi się, że komunikacja pomiędzy węzłem przekaźnikowym 102 a węzłem dostępowym 106 występuje przez łącze przekaźnikowe 104. Po trzecie mówi się, że komunikacja bezpośrednio przechodząca pomiędzy UA 110 a węzłem dostępowym 106, bez przechodzenia przez 20 węzeł przekaźnikowy 102, odbywa się przez łącze bezpośrednie 112. Określenia ?łącze dostępowe?, ?łącze przekaźnikowe? i ?łącze bezpośrednie? zastosowano w tym dokumencie według znaczenia opisanego na fig. 1. [0014] Przechodząc teraz do fig. 2, opisano podramkę 200 nośnej łącza w dół. Podramka 200 nośnej łącza w dół może być transmitowana przez węzeł dostępowy 106 i odbierana przez węzeł 25 przekaźnikowy 102 za pośrednictwem łącza przekaźnikowego i/lub UA 110 za pośrednictwem łącza bezpośredniego 112. Podramka 200 nośnej łącza w dół zawiera zbiór symboli multipleksowania z ortogonalną częstotliwością (OFDM, ang. orthogonal frequency multiplexing) w sekwencji od lewej do prawej, od symbolu 0 do symbolu M-1, gdzie symbol 0 jest transmitowany przez węzeł dostępowy 106 przed transmisją symbolu 1 przez węzeł dostępowy 106, gdzie symbol 1 jest transmitowany przez 30 węzeł dostępowy 106 przed transmisją symbolu 2 przez węzeł dostępowy 106 i tak dalej. Symbol OFDM jest inny od symbolu danych. Informacje użytkownika, które przeszły przez co najmniej jeden etap kodowania, są symbolem danych. Symbol OFDM jest serią symboli danych, spośród których każdy jest modulowany na serii ciągłych podnośnych OFDM. Zbiór M symboli obejmuje blok zasobu fizycznego. Podramka 200 nośnej łącza w dół zawiera zbiór bloków zasobu fizycznego. Podczas gdy 35 na fig. 2 przedstawiono podramkę 200 nośnej łącza w dół zawierającą 50 bloków zasobu fizycznego RB0 do RB49, to należy zauważyć, że w innych przykładach wykonania podramka 200 nośnej łącza w dół może zawierać mniej lub więcej bloków zasobu. [0015] Informacje kontrolne łącza w dół mogą być zapewnione w pierwszych symbolach OFDM 202 podramki 200. Informacje kontrolne łącza w dół zapewnione w pierwszych symbolach OFDM 202 40 mogą zawierać jeden lub więcej fizycznych kanałów kontrolnych łącza w dół (PDCCH, ang. physical downlink control channel), fizyczny kanał informacji o formacie kontrolnym (PCFICH, ang. physical 4 EP 2 406 893 B1 control format information channel) i fizyczny kanał wskaźnika hybrydowego automatycznego powtórzenia żądania (PHICH, ang. physical hybrid automatic repeat request indicator channel). Te kanały kontrolne są przeznaczone do zastosowania przez UE i mogą być zignorowane przez węzeł przekaźnikowy. Pozostała część symboli OFDM w podramce 200 łącza w dół po pierwszym bloku 202 5 może być określana jako fizyczny kanał współdzielonego łącza w dół (PDSCH, ang. physical downlink shared channel) 204, którego celem w LTE jest płaszczyzna danych użytkownika wysyłanych do UE. W LTE-A, PDSCH 204 może zawierać blok 206 informacji kontrolnej łącza w dół przekaźnika (R-DCI, ang. relay downlink control information) zawierający informacje kontrolne skierowane do węzła przekaźnikowego 102. W przykładzie wykonania możliwe jest to, że węzeł przekaźnikowy 102 jest w 10 stałej lokalizacji i ma dobrą jakość łącza. [0016] W przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 jest korzystnie transmitowany przez węzeł dostępowy 106 mniej więcej po środku lub w środkowym zakresie częstotliwości bloków zasobu. W przykładzie wykonania liczba bloków zasobu stosowanych względem bloku R-DCI 206 może być wstępnie skonfigurowana i/lub stała. W innym przykładzie wykonania liczba bloków zasobu 15 stosowanych względem bloku R-DCI 206 może być jednak dynamicznie definiowana i może być przenoszona do węzła przekaźnikowego 102 poprzez różne mechanizmy, obejmujące wiadomość wyższej warstwy. W przykładzie wykonania blok R-DCI 206 może być transmitowany przez węzeł dostępowy 106 pomiędzy blokiem zasobu 19 a blokiem zasobu 30, na przykład w jednym lub więcej spośród bloku zasobu 20 do bloku zasobu 29. W przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 jest 20 transmitowany przez węzeł dostępowy 106 w zbiorze przyległych bloków zasobu. W przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 jest transmitowany przez węzeł dostępowy 106 w zbiorze ciągłych bloków zasobu. W innym przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 jest transmitowany przez węzeł dostępowy 106 w zbiorze nieciągłych bloków zasobu. W ujawnieniu rozważa się to, że przy ograniczeniu bloków zasobu bloku R-DCI 206 do podzakresu pasma częstotliwości nośnej, w niektórych przykładach 25 wykonania węzła przekaźnikowego 102 można zrealizować radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze przystosowane do pracy w przedmiotowym podzakresie pasma częstotliwości nośnej, prawdopodobnie obniżając koszt węzłów przekaźnikowych 102. [0017] W przykładzie wykonania, węzeł dostępowy 106 może modulować i transmitować blok R-DCI 206 przy zastosowaniu względnie wysokiej klasy modulacji, ponieważ łącze przekaźnikowe 104 ma 30 względnie wysoką jakość łącza. W przykładzie wykonania, węzeł dostępowy 106 może być przystosowany do zastosowania jednej spośród konstelacji modulacji 16-kwadraturowej modulacji amplitudy (QAM, ang. quadrature amplitude modulation), konstelacji modulacji 64-QAM i konstelacji modulacji 256-QAM, celem modulowania i transmisji bloku R-DCI 206 do węzła przekaźnikowego 102. R-DCI w jednej podramce może stosować inną konstelację modulacji, niż w poprzedniej lub następnej 35 podramce. W przykładzie wykonania, węzeł przekaźnikowy 102 może być odpowiednio przystosowany do demodulowania bloku R-DCI 206 przy zastosowaniu jednej spośród konstelacji modulacji 16-QAM, konstelacji modulacji 64-QAM i konstelacji modulacji 256-QAM. W jednym z przykładów wykonania informacja o modulacji jest wstępnie skonfigurowana i/lub stała. [0018] W przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 może zawierać stałą liczbę symboli OFDM, na 40 przykład jeden symbol OFDM lub dwa symbole OFDM. W innym przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 może alternatywnie zawierać zmienną liczbę N symboli OFDM. W ujawnieniu rozważono zbiór 5 EP 2 406 893 B1 alternatywnych projektów, celem zapewniania wartości liczby N do węzła przekaźnikowego 102. W jednym z przykładów wykonania, blok R-DCI 206 może zawierać fizyczny kanał informacji formatu kontrolnego przekaźnika (R-PCFICH, ang. relay physical control format information channel), przez który przekazuje się wartość liczby N z węzła dostępowego 106 do węzła przekaźnikowego 102. W 5 przykładzie wykonania R-PCFICH może być umieszczony w pierwszym symbolu OFDM bloku R-DCI 206. W innym przykładzie wykonania węzeł dostępowy 106 może przenosić i/lub sygnalizować wartość liczby N do węzła przekaźnikowego 102, za pośrednictwem jednego spośród rozsiewczych kanałów sterowania (BCCH, ang. broadcast control channel) i elementu kontrolnego kontroli dostępu do nośnika (MAC, ang. medium access control). W innym przykładzie wykonania węzeł dostępowy 10 106 może przenosić i/lub sygnalizować wartość liczby N do węzła przekaźnikowego 102, za pośrednictwem elementu kontroli zasobów radiowych (RRC, ang. radio resource control). W innym przykładzie wykonania węzeł dostępowy 106 może przenosić i/lub sygnalizować wartość liczby N do węzła przekaźnikowego 102, za pośrednictwem wiadomości wyższej warstwy. [0019] W przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 może zawierać opisane powyżej informacje R- 15 PCFICH. W przykładzie wykonania, blok R-DCI 206 może ponadto dodatkowo zawierać fizyczny kanał sterowania łącza w dół przekaźnika (R-PDCCH, ang. relay physical downlink control channel) i/lub fizyczny kanał wskaźnika hybrydowego automatycznego żądania powtórzenia łącza w dół przekaźnika (R-PHICH, ang. relay downlink physical hybrid automatic repeat request indicator channel). W przykładzie wykonania liczba symboli OFDM i/lub liczba bloków zasobu przydzielonych do R-PCFICH, 20 R-PDCCH i R-PHICH może być przystosowana przez węzeł dostępowy 106. [0020] W przykładzie wykonania, dane przekaźnika mogą być umieszczone w dowolnym miejscu w bloku PDSCH 204, ale nie w bloku R-DCI 206. Dane przekaźnika mogą być przypisane i modulowane w dowolnym miejscu w PDSCH 204 lub po R-DCI 206. Dane przekaźnika mogą zawierać ruch dla węzła przekaźnikowego 102, celem przekazania do UA 110 za pośrednictwem łącza dostępowego 25 108. Dane przekaźnika mogą również zawierać sygnały sterowania wyższej warstwy skierowane do węzła przekaźnikowego 102. W przykładzie wykonania, przydziały łącza w dół względem danych przekaźnika mogą być umieszczone w tych samych blokach zasobu, które są przydzielone do bloku R-DCI 206 dla symboli po transmisji bloku R-DCI 206, na przykład drugiego bloku 208. Przydziały łącza w dół dla danych przekaźnika mogą być alternatywnie przypisane do innego zestawu bloków 30 zasobu, na przykład trzeciego bloku 210. W przykładzie wykonania, UA 110 może być skomunikowany z węzłem dostępowym 106 za pośrednictwem łącza bezpośredniego 112 i może odbierać przydział łącza w dół względem danych w czwartym bloku 212. Znawca dziedziny z łatwością zauważy to, że umiejscowienie drugiego, trzeciego i czwartego bloku 208, 210, 212 jest przykładowe i mogą być one umieszczone w różnych miejscach w obrębie bloku 204 PDSCH. W przykładzie 35 wykonania dotychczasowy UA 110 nie może mieć przypisanego przydziału łącza w dół w drugim bloku 208. W innym przykładzie wykonania przyszły lub bardziej zaawansowany UA 110 może mieć przypisany przydział łącza w dół w drugim bloku 208. [0021] UA 110 i inne części składowe według opisu powyżej mogą zawierać przetwarzającą część składową, która jest zdatna do wykonywania instrukcji dotyczących opisanych powyżej czynności. Na 40 fig. 3 przedstawiono przykład systemu 1300, który zawiera przetwarzającą część składową 1310 zdatną do zrealizowania ujawnionego tutaj jednego lub więcej przykładów wykonania. W dodatku do 6 EP 2 406 893 B1 procesora 1310 (który może być określany jako centralna jednostka przetwarzająca lub CPU), system 1300 może zawierać urządzenia 1320 łączności sieciowej, pamięć 1330 o dostępie swobodnym (ang. random access memory - RAM), pamięć 1340 tylko do odczytu (ang. read only memory - ROM), pamięć wtórną 1350 oraz urządzenia 1360 wejścia/wyjścia (I/O). Te części składowe mogą 5 komunikować się ze sobą poprzez magistralę 1370. W niektórych przypadkach niektóre spośród tych części składowych mogą nie występować lub mogą być połączone w różnych kombinacjach ze sobą lub z innymi nieprzedstawionymi częściami składowymi. Te części składowe mogą być umieszczone w jednej fizycznej jednostce lub w więcej niż jednej fizycznej jednostce. Dowolne opisane tutaj wykonywane przez procesor 1310 czynności mogą być wykonywane przez procesor 1310 10 samodzielnie lub przez procesor 1310 w połączeniu z jednym lub większą liczbą przedstawionych lub nieprzedstawionych na figurach rysunku części składowych, takich jak procesor 1302 sygnału cyfrowego (ang. digital signal processor - DSP). Chociaż DSP 502 przedstawiono jako osobną część składową, to DSP 502 może być wbudowany w procesorze 1310. [0022] Procesor 1310 wykonuje instrukcje, kody, programy komputerowe lub skrypty, do których 15 może mieć dostęp z urządzeń 1320 łączności sieciowej, RAM 1330, ROM 1340 lub pamięci wtórnej 1350 (które mogą obejmować różne systemy bazujące na dyskach, takich jak dysk twardy, dyskietka lub dysk optyczny). Chociaż przedstawiono tylko jeden CPU 1310, to może być obecnych wiele procesorów. Podczas gdy instrukcje mogą być opisane jako wykonywane przez procesor, to instrukcje mogą być wykonywane jednocześnie, szeregowo lub w inny sposób przez jeden lub wiele 20 procesorów. Procesor 1310 może być zrealizowany jako jeden lub więcej chipów CPU. [0023] Urządzenia 1320 łączności sieciowej mogą przybrać postać modemów, banków modemów, urządzeń Ethernet, urządzeń interfejsu uniwersalnej magistrali szeregowej (USB, ang. universal serial bus), interfejsów szeregowych, urządzeń Token Ring, urządzeń rozproszonych światłowodowych interfejsów danych (ang. fiber distributed data interface - FDDI), urządzeń bezprzewodowych sieci 25 lokalnych (ang. wireless local area network - WLAN), radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, takich jak urządzenia wielodostępu z podziałem kodu (ang. code division multiple access - CDMA), urządzenia globalnej interoperacyjności dla dostępu mikrofalowego (worldwide interoperability for microwave access - WiMAX) i/lub inne dobrze znane urządzenia do łączności z sieciami. Te urządzenia 1320 łączności sieciowej mogą umożliwiać komunikację z Internetem lub z jedną lub 30 większą liczbą sieci telekomunikacyjnych lub innych sieci przez procesor 1310, od których procesor 1310 może odbierać informacje lub do których procesor 1310 może generować informacje. Urządzenia 1320 łączności sieciowej mogą również zawierać jedną lub więcej nadawczo-odbiorczych części składowych 1325 zdatnych do bezprzewodowej transmisji i/lub odbioru danych. [0024] RAM 1330 może być zastosowana celem przechowywania danych ulotnych i być może do 35 przechowywania instrukcji, które są wykonywane przez procesor 1310. ROM 1340 jest urządzeniem pamięci nieulotnej, które ma typowo mniejszą pojemność pamięci, niż pojemność pamięci wtórnej 1350. ROM 1340 może być zastosowana celem przechowywania instrukcji i być może danych, które są odczytywane podczas wykonywania instrukcji. Dostęp do zarówno RAM 1330, jak i ROM 1340, jest typowo szybszy niż do pamięci wtórnej 1350. Pamięć wtórna 1350 typowo składa się z jednego lub 40 więcej napędów dysków lub napędów taśmowych i może być zastosowana celem nieulotnego przechowywania danych lub jako urządzenie zapisu nadmiarowych danych, jeżeli RAM 1330 nie jest 7 EP 2 406 893 B1 wystarczająco duża, by pomieścić wszystkie pracujące dane. Pamięć wtórna 1350 może być zastosowana celem przechowywania programów, które są ładowane do RAM 1330, gdy wspomniane programy są wybierane celem wykonania. [0025] Urządzenia I/O 1360 mogą zawierać wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), ekrany dotykowe, 5 klawiatury, klawiatury numeryczne, przełączniki, pokrętła, myszy, trackballe, urządzenia rozpoznające głos, czytniki kart, czytniki taśm papierowych, drukarki, monitory wideo, lub inne dobrze znane urządzenia wejścia/wyjścia. Urządzenie nadawczo-odbiorcze 1325 może być ponadto postrzegane jako część składowa urządzeń I/O 1360, zamiast lub w dodatku do części składowych urządzeń 1320 łączności sieciowej. 10 [0026] Zapewniono dodatkowe przykłady wykonania i ujawnienie. [0027] Można zastosować przekaźniki, celem zwiększenia przepustowości systemu i rozszerzenia zasięgu. Jednym sposobem przedstawiającym przekaźnik w systemie LTE-A są dwa następujące po sobie urządzenia nadawczo-odbiorcze, jedno komunikujące się z węzłem dostępowym, a drugie komunikujące się z UE. Zaprojektowanie węzła przekaźnikowego jest technicznie trudne i 15 prawdopodobnie drogie, który ma wystarczająco odizolowanie nakładki częstotliwości radiowej (ang. radio frequency front-end), aby umożliwić odbiór i transmisję przez przekaźnik w tej samej częstotliwości. Wynika to z tego, że musi być pewnego rodzaju schemat dupleksu z podziałem częstotliwości (TDD, ang. time-division duplex), który umożliwia odbiór przez przekaźnik w jednym czasie w określonej częstotliwości, a następnie transmisję w niej. 20 [0028] Przekaźniki są określone dla realizacji w wersji 10 (R10). By przekaźnik obsługiwał UE w wersji 8 (R8), musi być transmisja łączem w dół co najmniej informacji fizycznego kanału sterowania (PD-CCH) w każdej podramce. Transmisja kanału sterowania obejmuje kilka pierwszych symboli OFDM (pomiędzy 1 a 4). Jeżeli transmisja ma tylko PDCCH, to jest nazywana podramką MBSFN. (Istnieją pewne dotychczasowe powody dla tej nazwy.) Podramki MBSFN są stosowane celem 25 umożliwienia transferu łączem w dół od węzła dostępowego do przekaźnika przez łącze przekaźnikowe, jak widać na fig. 4. Transfer łączem w dół informacji od węzła dostępowego do przekaźnika jest nazywany siecią transportową łącza w dół (ang. downlink backhaul). [0029] Podczas podramki MBSFN, przekaźnik transmituje obszar sterowania (np. PDCCH) przez łącze w dół (do UE), a następnie wyłącza w jakiś sposób swój nadajnik i rozpoczyna odbiór transmisji 30 łączem w dół od węzła dostępowego co najmniej większości, jeżeli nie wszystkich pozostałych części podramki MBSFN. W wyniku wymogów UE R8, może być wymagany przekaźnik celem transmisji co najmniej symbolu PDCCH w każdej podramce. To oznacza, że podczas podramki MBSFN występuje jedyny czas, w którym przekaźnik może odbierać informacje siecią transportową łącza w dół od węzła dostępowego. 35 [0030] W podramce MBSFN obszarem sterowania może być jeden lub dwa symbole OFDM. Obszar sterowania standardowej podramki może jednak zawierać do 3 lub 4 symboli OFDM. Przekaźnik nie może odbierać danych od węzła dostępowego podczas obszaru sterowania podramki MBSFN przekaźnika. Po obszarze sterowania, węzeł przekaźnikowy może odbierać dane od węzła dostępowego. W wyniku potencjalnej rozbieżności w rozmiarze obszaru sterowania standardowej 40 podramki i rozmiarze obszaru sterowania podramki MBSFN przekaźnika, mogą powstać trzy różne scenariusze. 8 EP 2 406 893 B1 [0031] W pierwszym scenariuszu podramka MBSFN przekaźnika ma większy obszar sterowania niż odpowiadająca jej podramka węzła dostępowego. Obszar sterowania podramki MBSFN przekaźnika może mieć na przykład dwa symbole OFDM, podczas gdy obszar sterowania podramki węzła dostępowego może mieć tylko jeden symbol OFDM. Ten scenariusz przedstawiono na fig. 5. W tym 5 przypadku przekaźnik może przeoczyć część PDSCH podramki węzła dostępowego. [0032] W drugim scenariuszu podramka MBSFN przekaźnika ma mniejszy obszar sterowania niż odpowiadająca jej podramka węzła dostępowego. Obszar sterowania podramki MBSFN przekaźnika może mieć na przykład dwa symbole OFDM, podczas gdy obszar sterowania podramki węzła dostępowego może mieć trzy symbole OFDM. Ten scenariusz przedstawiono na fig. 6. W tym 10 przypadku przekaźnik może podjąć próbę rozpoczęcia odbioru PDSCH podramki węzła dostępowego wcześniej niż jest to konieczne. Przekaźnik może zignorować odebrane symbole do czasu, aż rozpocznie się część PDSCH podramki. Z punktu widzenia przekaźnika, nie wystąpi jakakolwiek utrata danych w podramce węzła dostępowego. [0033] W trzecim scenariuszu, podramka MBSFN przekaźnika ma taki sam rozmiar obszaru 15 sterowania niż odpowiadająca jej podramka węzła dostępowego. Obszar sterowania podramki MBSFN przekaźnika może mieć na przykład dwa symbole OFDM, podczas gdy obszar sterowania podramki węzła dostępowego może mieć również dwa symbole OFDM. W tym przypadku węzeł przekaźnikowy może rozpocząć odbiór PDSCH podramki węzła dostępowego dokładnie na czas. Przy rozważeniu opóźnienia przełączania przekaźników może jednak wystąpić pewna utrata danych. 20 [0034] Dwa możliwe rozwiązania powyższych problemów mogą być zrealizowane po stronie transmisji węzła dostępowego. W jednym rozwiązaniu, podczas podramki MBSFN przekaźnika, podramka węzła dostępowego ma obszar sterowania o stałym rozmiarze. Podramka węzła dostępowego może być na przykład ustalona na dwóch symbolach OFDM. Rozważając możliwe opóźnienie względem przekaźnika, obszar sterowania podramki węzła dostępowego może być 25 alternatywnie ustalony celem przełączenia z trybu transmisji na tryb odbioru na trzy symbole OFDM. W tym rozwiązaniu przekaźnik nigdy nie pominie jakichkolwiek danych od węzła dostępowego. Rozmiar stałego obszaru sterowania dla węzła dostępowego podczas podramki MBSFN przekaźnika może być przystosowany półstatycznie i może być nadawany do przekaźnika w rozsiewczym kanale sterowania (BCCH, ang. broadcast control channel). 30 [0035] Obszar sterowania podramki węzła dostępowego jest w innym rozwiązaniu elastyczny. Węzeł dostępowy transmituje dane do przekaźnika wewnątrz PDSCH, zaczynając od drugiego lub trzeciego symbolu OFDM, niezależnie od obszaru sterowania podramki węzła dostępowego. [0036] Pierwsze spośród tych dwóch rozwiązań może być nieco korzystniejsze, ponieważ upraszcza projekt kanału sterowania przekaźnika i transmisję danych przekaźnika od węzła dostępowego. 35 [0037] W każdym z tych rozwiązań, po stronie odbiorczej przekaźnika, czas rozpoczęcia odbioru przekaźnika podczas podramki MBSFN może być półstatycznie przystosowany przez węzeł dostępowy dla węzła przekaźnikowego. [0038] Przekaźnik może odbierać transmisję łączem w dół łącza przekaźnikowego tylko po transmisji pierwszych N symboli PDSFCH MBSFN w łączu dostępnym. Ponieważ PCFICH i PHICH są zawsze 40 transmitowane w pierwszym symbolu OFDM, to przekaźnik nie może odebrać istniejącego projektu kanału sterowania R8 zawierającego PC-FICH i PHICH. Dlatego może być konieczne zaprojektowanie 9 EP 2 406 893 B1 nowego kanału sterowania względem danych wysyłanych do przekaźnika poprzez sieć transportową łącza w dół. W przykładzie wykonania dane mogą być wpasowane w niestosowanych symbolach OFDM, które następują po PDCCH (tj. W PDSCH). [0039] Projekt wydajnego kanału sterowania przekaźnika może wymagać uwzględnienia tego, że 5 węzeł dostępowy może wykonywać transmisję do UE komórki dawcy i wykonuje przekazywanie podczas tej samej podramki łącza w dół, a względnie mała liczba przekaźników w komórce w porównaniu do UE oraz oczekiwana dobra jakość łącza oznaczają, że ilość informacji sterujących przekaźnika może być ograniczona i niezmienna. [0040] Ilość informacji sterujących łącza w dół przekaźnika może być mała, w wyniku jednego lub 10 więcej z następujących trzech powodów. Informacje sterujące po pierwsze w większości składają się z przydziałów łącza w dół i łącza w górę. Ponieważ liczba przekaźników w systemie jest mniejsza niż liczba UE, to liczba przydziałów będzie mniejsza. Można przyjąć, że będzie istniał schemat agregacji danych, przez co zostaną skonsolidowane dane dla wielu UE i wysłane do przekaźnika przy zastosowaniu ID przekaźnika. Dlatego informacje sterujące łącza w dół przekaźnika nie muszą 15 wymagać tak wielu zasobów jak obecny PDCCH. [0041] Po drugie, łącze przekaźnikowe jest stałe i ma lepszą jakość łącza niż łącze dostępowe. Można zastosować wyższą klasę modulacji w fizycznym kanale sterowania (np. 16-QAM lub 64QAM), jak również multipleksowanie przestrzenne, celem zmniejszenia wymaganych zasobów fizycznych dla kanału sterowania przekaźnika. 20 [0042] Informacje sterujące łącza przekaźnika są po trzecie skierowane tylko do węzła przekaźnikowego (przy zastosowaniu ID przekaźnika). Gdy węzeł dostępowy transmituje dane wielu użytkowników do przekaźnika, to do węzła przekaźnikowego jest przez to dostarczany tylko jeden łączny przydział łącza w dół, przy zastosowaniu ID przekaźnika (tj. nie ma osobnych informacji sterujących na użytkownika). To ponadto zmniejsza ilość informacji sterujących dla łącza przekaźnika. 25 [0043] Na fig. 7 przedstawiono informacje sterujące łącza w dół przekaźnika (R-DCI, ang. downlink control information) transmitowane w blokach zasobu (RB, ang. resource block) po środku nośnej. W przykładzie wykonania liczba RB może być wstępnie skonfigurowana. W przykładzie wykonania, liczba symboli OFDM R-DCI jest również wskazywana przez fizyczny kanał wskaźnika formatu sterowania przekaźnika (R-PCFICH) w sposób podobny do tego z PCFICH. Pozostałe symbole OFDM 30 w podramce MBSFN po R-DCI mogą być zastosowane celem transmisji danych łączem w dół dla UE przekaźnika lub LTE-A (R10). Ten obszar nie może być zastosowany względem urządzeń UE R8, ponieważ nie mogą one zrozumieć R-DCI, który zostanie określony w późniejszym wydaniu. Z punktu widzenia urządzenia szeregującego, do przekaźnika i UE R10 można przypisać dowolne RB w części PDSCH podramki MBSFN, podczas gdy dla UE R8 można przypisać dowolne RB spoza R-DCI. 35 [0044] R-PCFICH może być umieszczony w pierwszym symbolu R-DCI, ale rozprzestrzeniać się w częstotliwości celem osiągnięcia zysku z różnorodności. W przykładzie wykonania, po odbiorze RPCFICH przekaźnik ślepo dekoduje fizyczny kanał sterowania łącza w dół przekaźnika (R-PDCCH), w oparciu o ID przekaźnika, w sposób podobny do sposobu, w jaki UE R8 dekoduje PDCCH. W RPDCCH wiadomości przydziału mogą być sformatowane w taki sposób, że przekaźnik wie, jak 40 odbierać dane po R-DCI lub w PDSCH. Jeżeli węzeł przekaźnikowy pomyślnie zdekoduje R-PDCCH, to węzeł przekaźnikowy będzie zdatny do odnalezienia dowolnego zasobu fizycznego celem transmisji 10 EP 2 406 893 B1 współdzielonych danych kanału. [0045] Aby uniknąć zakłóceń, węzeł dostępowy nie stosuje zarezerwowanych zasobów R-PDCCH i R-PCFICH celem transmisji danych z UE komórki dawcy. Można zarezerwować kilka bloków zasobu pośrodku kanału łącza w dół, celem umieszczenia R-PDCCH i R-PCFICH. R-PDCCH może wymagać 5 zachowania możliwie wąskiego zakresu; może się on jednak zwiększać wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Umiejscowienie RB, które zawierają R-PDCCH, może być przystosowane przez węzeł dostępowy. [0046] Są co najmniej dwie korzyści z umieszczenia ograniczonej liczby zarezerwowanych PRB dla kanału sterowania przekaźnika wokół częstotliwości środkowej. Po pierwsze, węzeł przekaźnikowy 10 może mieć w porównaniu z węzłem dostępowym mniejszą szerokość pasma. Umieszczenie kanału sterowania w częstotliwości środkowej może zapewniać to, że węzeł przekaźnikowy o mniejszej szerokości pasma nadal będzie zdatny do odbioru informacji sterujących przekaźnika. Jeżeli kanał sterowania jest rozproszony w całym paśmie lub jest umieszczony na krawędzi pasma, to węzeł przekaźnikowy może wymagać takiej samej konfiguracji pasma jak węzeł dostępowy. Po drugie, 15 ograniczenie liczby RB dla informacji sterujących przekaźnika zwiększa elastyczność harmonogramowania względem UE komórek dawcy. Jak widać na fig. 7, zasobami stosowanymi celem transmisji UE komórki dawcy są RB w regionie 3, z wyłączeniem regionu 1 i regionu 2. Dlatego dzięki ograniczeniu domeny częstotliwości regionu 1 i regionu 2, UE komórki dawcy mogą mieć większą elastyczność harmonogramowania. 20 [0047] W R-DCI, węzeł dostępowy może przydzielać zasoby łącza w górę celem transmisji węzła przekaźnikowego do dostępowego. Obecnie w specyfikacji R8 LTE, przydział łącza w górę dla UE jest ważny tylko dla jednej podramki. Względem każdej transmisji łączem w górę, węzeł dostępowy może wymagać wysłania przydziału łącza w górę, chyba że przystosowano półtrwałe harmonogramowanie. Ponieważ przekaźnik może nasłuchiwać węzła dostępowego tylko w określonych podramkach 25 (podramkach MBSFN), a UE może mieć trudności z transmisją podczas podramki MBSFN, to mogą być wymagane bardziej elastyczne informacje przydziału harmonogramowania łącza w górę. Może mieć zwłaszcza zastosowanie możliwość przypisania informacji podramki w przydziale łącza w górę przekaźnika. W przykładzie wykonania, w jednym przydziale łącza w górę, przekaźnikowi nadano wiele możliwości transmisji łączem w górę, zamiast tylko jednej możliwości transmisji łączem w górę 30 na przydział. W przydziale łącza w górę dla przekaźnika, węzeł dostępowy może na przykład powiadomić przekaźnik, że może on wykonać transmisję później. [0048] W przykładzie wykonania zapewniono system komunikacji bezprzewodowej. System zawiera węzeł dostępowy przystosowany do transmisji R-DCI w zbiorze bloków zasobu. [0049] W innym przykładzie wykonania zapewniono inny system komunikacji bezprzewodowej. 35 System zawiera węzeł przekaźnikowy przystosowany do odbioru R-DCI w zbiorze bloków zasobu. [0050] W innym przykładzie wykonania zapewniono sposób komunikacji bezprzewodowej. Sposób obejmuje transmisję bloku R-DCI w zbiorze bloków zasobu. [0051] W innym przykładzie wykonania zapewniono inny sposób komunikacji bezprzewodowej. Sposób obejmuje odbiór bloku R-DCI w zbiorze bloków zasobu. 40 [0052] Chociaż w ujawnieniu zapewniono kilka przykładów wykonania, to należy przyjąć, że ujawnione systemy i sposoby mogą być zrealizowane w wielu innych określonych postaciach, bez 11 EP 2 406 893 B1 odbiegania od zakresu ujawnienia. Przykłady należy postrzegać jako przedstawiające, a nie ograniczające, a ich przeznaczeniem nie jest ograniczenie do podanych tutaj szczegółów. Różne elementy lub części składowe mogą być na przykład połączone lub zintegrowane w innym systemie lub pewne cechy mogą być pominięte lub nie być zrealizowane. 5 [0053] Również techniki, systemy, podsystemy i sposoby opisane i przedstawione jako odrębne lub oddzielne w różnych przykładach wykonania mogą być połączone lub zintegrowane z innymi systemami, modułami, technikami lub sposobami, bez odbiegania od zakresu ujawnienia. Inne składniki przedstawione lub opisane jako sprzężone lub bezpośrednio sprzężone lub komunikujące się ze sobą, mogą być pośrednio sprzężone lub komunikować się poprzez pewien interfejs, urządzenie 10 lub pośrednią część składową, elektrycznie, mechanicznie lub w inny sposób. Inne przykłady zmian, podstawień i modyfikacji są do przyjęcia przez znawcę dziedziny i mogą być wykonane bez odbiegania od ujawnionego tutaj zakresu. 12 EP 2 406 893 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. System komunikacji bezprzewodowej (100), zawierający: węzeł dostępowy (106) przystosowany do transmisji informacji sterującej łącza w dół przekaźnika ?R-DCI? do węzła przekaźnikowego (102) w określonej z góry liczbie bloków zasobu i określonej z góry liczbie symboli multipleksowania z ortogonalnym podziałem częstotliwości ?OFDM?, przy 5 czym do węzła przekaźnikowego (102) transmitowana jest określona z góry liczba bloków zasobu i określona z góry liczba symboli OFDM za pośrednictwem sygnalizacji kontroli zasobów radiowych ?RRC?, przy czym nadajnik jest ponadto przystosowany do transmisji przydziału łącza w dół do węzła przekaźnikowego przy zastosowaniu identyfikacji przekaźnika (ID) w bloku zasobu fizycznego kanału współdzielonego łącza w dół (PD-SCH) dla danych przekaźnika. 10 2. Sposób komunikacji bezprzewodowej zrealizowany w węźle dostępowym (106), przy czym sposób obejmuje: transmisję bloku informacji sterującej łącza w dół przekaźnika ?R-DCI? do węzła przekaźnikowego (102) w określonej z góry liczbie bloków zasobu i określonej z góry liczbie symboli multipleksowania z ortogonalnym podziałem częstotliwości ?OFDM?, przy czym do węzła przekaźnikowego (102) transmitowana jest określona z góry liczba bloków zasobu i określona 15 z góry liczba symboli OFDM za pośrednictwem sygnalizacji kontroli zasobów radiowych ?RRC?, który to obejmuje ponadto transmisję przydziału łącza w dół do węzła przekaźnikowego przy zastosowaniu identyfikacji przekaźnika (ID) w bloku zasobu fizycznego kanału współdzielonego łącza w dół (PD-SCH) dla danych przekaźnika. 20 3. System (100) według zastrz. 1 lub sposób według zastrz. 2, w którym blok R-DCI zawiera stałą liczbę symboli OFDM. 4. System (100) według zastrz. 1 albo 3 lub sposób według zastrz. 1 albo 2, w którym R-DCI jest transmitowana w stałych blokach zasobu OFDM. 5. System (100) według któregokolwiek z zastrz. 1, 3 albo 4 lub sposób według któregokolwiek z zastrz. 2-4, w którym blok R-DCI zawiera liczbę N symboli OFDM i w którym liczba N jest 25 transmitowana w rozsiewczym kanale sterowania ?BCCH?. 6. System (100) według któregokolwiek z zastrz. 1 albo 3-5 lub sposób według któregokolwiek z zastrz. 2-5, w którym R-DCI jest transmitowana w zbiorze bloków zasobu OFDM, w którym zbiór bloków zasobu OFDM jest sygnalizowany w sygnalizacji wyższej warstwy. 30 7. System (100) według któregokolwiek z zastrz. 1 albo 3-6 lub sposób według któregokolwiek z zastrz. 2-6, w którym blok R-DCI zawiera liczbę N symboli OFDM i w którym liczba N jest transmitowana w elemencie sterowania kontroli dostępu do medium ?MAC?. 8. System komunikacji bezprzewodowej (100), zawierający: węzeł przekaźnikowy (102) przystosowany do odbioru od węzła dostępowego (106) informacji 35 sterowania łącza w dół przekaźnika ?R-DCI? w określonej z góry liczbie bloków zasobu i określonej z góry liczbie symboli multipleksowania z ortogonalnym podziałem częstotliwości ?OFDM?, przy czym węzeł przekaźnikowy (102) odbiera określoną z góry liczbę bloków zasobu i określoną z góry liczbę symboli OFDM za pośrednictwem sygnalizacji kontroli zasobów radiowych ?RRC? i przy czym węzeł przekaźnikowy jest ponadto przystosowany do odbioru 13 EP 2 406 893 B1 przydziału łącza w dół przy zastosowaniu identyfikacji przekaźnika (ID) w bloku zasobu fizycznego kanału współdzielonego łącza w dół (PDSCH) dla danych przekaźnika. 9. Sposób komunikacji bezprzewodowej zrealizowany w węźle przekaźnikowym (102), przy czym sposób obejmuje: 5 odbieranie od węzła dostępowego (106) bloku informacji sterującej łącza w dół przekaźnika ?RDCI? w określonej z góry liczbie bloków zasobu i określonej z góry liczbie symboli multipleksowania z ortogonalnym podziałem częstotliwości ?OFDM?, przy czym węzeł przekaźnikowy (102) odbiera określoną z góry liczbę bloków zasobu i określoną z góry liczbę symboli OFDM za pośrednictwem sygnalizacji kontroli zasobów radiowych ?RRC? i ponadto 10 odbieranie od węzła dostępowego przydziału łącza w dół przy zastosowaniu identyfikacji przekaźnika (ID) w bloku zasobu fizycznego kanału współdzielonego łącza w dół (PDSCH) dla danych przekaźnika z węzła dostępowego. 10. System (100) według zastrz. 8 lub sposób według zastrz. 9, w którym odbieranie R-DCI jest oparte na bloku R-DCI o stałej długości. 15 11. System (100) według zastrz. 8 albo 10 lub sposób według zastrz. 9 albo 10, w którym R-DCI jest transmitowana w stałych blokach zasobu OFDM. 12. System (100) według któregokolwiek z zastrz. 8, 10 albo 11 lub sposób według któregokolwiek z zastrz. 9-11, w którym blok R-DCI jest co najmniej częściowo oparty na określeniu liczby N przenoszonej w fizycznym kanale wskaźnika formatu sterowania przekaźnika ?R-PCFICH? 20 zawartej w pierwszym symbolu OFDM R-DCI, gdzie liczba N oznacza liczbę symboli OFDM zawartych w bloku R-DCI. 13. System (100) według któregokolwiek z zastrz. 8 albo 10-12 lub sposób według któregokolwiek z zastrz. 9-12, w którym R-DCI jest transmitowana w zbiorze bloków zasobu OFDM, w którym zbiór bloków zasobu OFDM jest sygnalizowany w sygnalizacji wyższej warstwy. 25 14. System (100) według któregokolwiek z zastrz. 8 albo 10-13 lub sposób według któregokolwiek z zastrz. 9-13, w którym R-DCI jest odbierana jako zmodulowana w jednej spośród 16kwadraturowej modulacji amplitudy ?QAM?, 64-QAM i 256-QAM. 15. System (100) według któregokolwiek z zastrz. 8 albo 10-14 lub sposób według któregokolwiek z zastrz. 9-14, w którym R-DCI zawiera fizyczny kanał wskaźnika formatu sterowania przekaźnika 30 ?R-PCFICH?, w którym R- DCI zawiera liczbę N symboli OFDM i w którym liczba N jest zdefiniowana przez R-PCFICH. 14 EP 2 406 893 B1 15 EP 2 406 893 B1 16 EP 2 406 893 B1 17 EP 2 406 893 B1 18 EP 2 406 893 B1 19 EP 2 406 893 B1 20 EP 2 406 893 B1 21 EP 2 406 893 B1 ODNOŚNIKI CYTOWANE W OPISIE Niniejsza lista odnośników cytowanych przez zgłaszającego podana jest tylko dla wygody czytelnika. Nie stanowi ona części europejskiego dokumentu patentowego. Nawet mimo dużej staranności przy zestawianiu odnośników nie można wykluczyć błędów lub przeoczeń, i Europejski Urząd Patentowy zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie ? EP 1804442 A [0006] 22


Grupy dyskusyjne