Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2544929 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2544929 T3


EP 2544929 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2010 10707046.8 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 2544929 T3 Int.Cl. B60S 3/06 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 19.10.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/42 EP 2544929 B1 Tytuł wynalazku: Urządzenie do łożyskowania bocznej szczotki myjącej i myjnia samochodowa z tego rodzaju urządzeniem (30) (43) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono: 16.01.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/03 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.07.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/07 (73) Uprawniony z patentu: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Winnenden, DE PL/EP 2544929 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: CLAUS HEID, Stuttgart, DE ANDRÉ SPECKMAIER, Wüstenrot, DE YANN VEITZ, Sersheim, DE INGO FEISTKORN, Friedelsheim, DE BERND KNISEL, Leonberg, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Teresa Szlagowska-Kiszko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 80P38838PL00 EP 2 544 929 B1 Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do łożyskowania obrotowej wokół osi obrotu, bocznej szczotki myjącej myjni samochodowej, przy czym urządzenie zawiera zespół łożyskowy do obrotowego łożyskowania wałka napędowego oraz połączony z zespołem łożyskowym zespół ustalający, który jest zamocowany na korpusie za pomocą umieszczonych powyżej i poniżej zespołu ustalającego, elastycznych elementów zderzakowych. [0002] Poza tym wynalazek dotyczy myjni samochodowej z tego rodzaju urządzeniem i zamocowaną na urządzeniu, boczną szczotką myjącą. [0003] Do czyszczenia pojazdu w myjni samochodowej stosuje się zazwyczaj co najmniej dwie boczne szczotki myjące, które mogą być obracane wokół ustawionych pionowo osi obrotu i które służą do czyszczenia bocznych części pojazdu. Boczne szczotki myjące stykają się z bocznymi częściami pojazdu, przy czym nie mogą one jednak wywierać zbyt dużego nacisku na pojazd, ponieważ w przeciwnym razie występowałoby niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdu. Boczne szczotki myjące są zatem zazwyczaj zamocowane uchylnie powyżej pojazdu, każda na odpowiednim urządzeniu. Urządzenie zawiera zespół łożyskowy, który podpiera łączony bezobrotowo z boczną szczotką myjącą wałek napędowy. Zespół łożyskowy jest zamocowany na zespole ustalającym, który z kolei jest zamocowany na korpusie urządzenia. Połączenie między zespołem ustalającym i korpusem następuje poprzez elastyczne elementy zderzakowe, które są umieszczone powyżej i poniżej zespołu ustalającego i mieszczą go miejscowo pomiędzy sobą. Za pomocą elastycznych elementów zderzakowych zapewnione jest, że połączona z wałkiem napędowym, boczna szczotka myjąca 2 przy czyszczeniu pojazdu może się wychylać z kierunku pionowego, nie prowadząc przy tym do uszkodzenia zespołu łożyskowego lub korpusu. Boczna szczotka myjąca jest zatem osadzona uchylnie za pomocą elementów zderzakowych, wobec czego może się ona pochylać, aby dotrzeć do przebiegających ukośnie części pojazdu. [0004] Urządzenie opisanego powyżej rodzaju jest znane z DE 32 39 530 A1. Zespół ustalający ma przy tym tarczę pierścieniową, która obejmuje zespół łożyskowy w kierunku obwodowym. Tarcza pierścieniowa jest umieszczona pomiędzy sprężysto-elastycznymi górnymi elementami zderzakowymi i sprężysto-elastycznymi dolnymi elementami zderzakowymi, które są skręcone z tarczą pierścieniową i ze stałymi łożyskami oporowymi. Przy wychyleniu bocznej szczotki myjącej z kierunku pionowego elementy zderzakowe działają elastycznymi siłami rozciągającymi i ściskającymi na tarczę pierścieniową. Boczna szczotka myjąca może wskutek tego wykonywać ruch wymijania. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że elementy zderzakowe, zwłaszcza przy większych wychyleniach, uszkodzą boczną szczotkę myjącą. [0005] Zadaniem niniejszego wynalazku jest takie rozwinięcie urządzenia do łożyskowania obrotowej wokół osi obrotu, bocznej szczotki myjącej omawianego rodzaju, by zredukować niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów zderzakowych przy większych wychyleniach bocznej szczotki myjącej i wydłużyć okres użytkowania myjni samochodowej z tego rodzaju urządzeniem i zamocowaną na nim boczną szczotką myjącą. [0006] Zadanie to rozwiązano za pomocą urządzenia o cechach zastrzeżenia patentowego 1. [0007] W wynalazku uwzględniono koncepcję, że niebezpieczeństwo uszkodzenia elastycznych elementów zderzakowych, 3 zwłaszcza przy większych wychyleniach bocznej szczotki myjącej, można zredukować, jeżeli działają one na zespół ustalający jedynie siłami ściskającymi, nie wywierają jednak również sił rozciągających. Elementy zderzakowe podlegają zatem jedynie ściskaniu, ale nie rozciąganiu. Ponieważ zwłaszcza przy silnym naprężeniu rozciągającym występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów zderzakowych, tego rodzaju niebezpieczeństwo w urządzeniu według wynalazku zostaje wyeliminowane, ponieważ elementy zderzakowe podlegają jedynie obciążeniu ściskającemu, przy czym działają one na zespół ustalający siłami ściskającymi. [0008] Zespół ustalający może mieć przykładowo postać płyty ustalającej, przez którą przechodzi zespół łożyskowy. Płyta ustalająca może być umieszczona pomiędzy górnymi elementem zderzakowym i dolnym elementem zderzakowym, które działają na nią siłami ściskającymi. [0009] Zespół ustalający może mieć również kilka ramion ustalających, z których każde ma odcinek ustalający, umieszczony pomiędzy górnym elementem zderzakowym i dolnym elementem zderzakowym. [0010] W urządzeniu według wynalazku elastyczne elementy zderzakowe mieszczą pomiędzy sobą co najmniej miejscowo zespół ustalający. Ten ostatni przy pionowym ustawieniu bocznej szczotki myjącej zajmuje położenie środkowe. Jeżeli boczna szczotka myjąca zostanie nachylona względem pionu, wówczas zespół ustalający zostaje wychylony z położenia środkowego. Elementy zderzakowe działają przy tym elastycznymi siłami ściskającymi na zespół ustalający, aby cofnąć zespół ustalający wraz z boczną szczotką myjącą w położenie wyjściowe. Elementy zderzakowe nie mogą jednak działać na zespół ustalający siłami rozciągającymi. 4 [0011] Elementy zderzakowe mogą przylegać od góry i od dołu do zespołu ustalającego bez pośrednictwa elementów łączących. Jeżeli zespół ustalający przy wychylaniu z położenia środkowego oddala się przykładowo od dolnego elementu zderzakowego, wówczas zmniejsza się siła wywierana przez ten element zderzakowy na zespół ustalający, natomiast górny element zderzakowy jest ściskany, działa zatem na zespół ustalający siłą ściskającą. [0012] Korzystnie zespół ustalający jest utrzymywany na korpusie wyłącznie przez elementy zderzakowe. [0013] Można przewidzieć, że górne i dolne elementy zderzakowe w środkowym położeniu zespołu ustalającego, w którym wałek napędowy jest ustawiony pionowo, są naprężone wstępnie elastycznie, wobec czego zarówno co najmniej jeden górny element zderzakowy, jak też co najmniej jeden dolny element zderzakowy działają na zespół ustalający siłą ściskającą. [0014] Alternatywnie można przewidzieć, że na zespół ustalający w jego położeniu środkowym jedynie dolne elementy zderzakowe działają, przeciwdziałającą sile ciężkości zespołu ustalającego, siłą ściskającą, górne elementy zderzakowe jednak, pomijając ich ciężar własny, spoczywają bez udziału sił na górnej stronie zespołu ustalającego. Dopiero przy wychyleniu zespołu ustalającego z położenia środkowego przy tego rodzaju ukształtowaniu wynalazku co najmniej jeden górny element zderzakowy działa na zespół ustalający siłą ściskającą, elastyczna siła wobec czego przywracająca w działa kierunku nań jego sprężystopołożenia środkowego. [0015] W szczególnie korzystnym ukształtowaniu wynalazku jeden górny element zderzakowy i jeden dolny element zde- 5 rzakowy są objęte wspólnie przez sztywne łożysko oporowe, które jest zamocowane na korpusie. Łożysko oporowe tworzy wspólny wspornik dla górnego i dolnego elementu zderzakowego, na którym mogą się opierać oba elementy zderzakowe. [0016] Korzystnie łożysko oporowe ma kształt litery C, ? lub U. Może ono mieć przykładowo dwa ramiona, które są połączone ze sobą mostkiem. Oba ramiona mogą być ustawione równolegle do wałka napędowego i połączone mostkiem ze sobą. Mostek może na całej swej długości przebiegać prostoliniowo, można jednak również przewidzieć, że mostek ma kształt łukowy lub kształt litery V. [0017] Korzystnie oba ramiona są połączone jednoczęściowo z mostkiem. [0018] Szczególnie korzystne jest, jeżeli ramiona na swych wolnych końcach mają nakładki ustalające do umieszczenia elementów łączących. Za pośrednictwem elementów łączących ramiona mogą być łączone z korpusem. Przykładowo można przewidzieć, że ramiona mogą być skręcane z korpusem. [0019] Szczególnie korzystne jest, jeżeli ramiona na swych wzdłużnych krawędziach mają paskowe występy, które zachodzą za górny element zderzakowy i dolny element zderzakowy. Górny i dolny element zderzakowy mogą być wówczas w prosty i wytrzymały mechanicznie sposób unieruchamiane na korpusie. [0020] W korzystnej postaci wykonania łożysko oporowe jest ukształtowane z płaskiego materiału. W szczególności można przewidzieć, że łożysko oporowe jest ukształtowane z blachy. 6 [0021] Dla uproszczenia montażu urządzenia według wynalazku w korzystnej postaci wykonania przewidziano, że łożysko oporowe jest łączone rozłącznie z korpusem. [0022] Korzystne jest, jeżeli górny element zderzakowy spoczywa na dolnym elemencie zderzakowym. Oba elementy zderzakowe mogą przylegać bezpośrednio do siebie nawzajem. [0023] Ramiona ustalające mogą być równomiernie rozmieszczone w kierunku obwodowym zespołu łożyskowego. [0024] Korzystnie ramiona ustalające są ustawione promieniowo względem wałka napędowego. [0025] Można przykładowo przewidzieć, że trzy, cztery lub pięć ramion ustalających wystaje na zewnątrz z zespołu łożyskowego. [0026] Korzystne jest, jeżeli górny element zderzakowy i/lub dolny element zderzakowy tworzą połączenie kształtowe z odcinkiem ustalającym. Ułatwia to montaż urządzenia. Górny element zderzakowy i/lub dolny element zderzakowy może mieć wybranie, w które wchodzi odcinek ustalający. Korzystnie zarówno górny element zderzakowy, jak też dolny element zderzakowy zawierają po jednym wybraniu, przy czym oba elementy zderzakowe otaczają odcinek ustalający w kierunku obwodowym na obszarze obejmującym 180o. [0027] Ramiona ustalające mogą mieć postać profilu okrągłego lub także profilu wielobocznego. [0028] W korzystnej postaci wykonania ramiona ustalające mają postać profilu czworobocznego. Nadaje to urządzeniu szczególnie wysoką stabilność. [0029] Ramiona ustalające mają korzystnie postać profilu pustego. 7 [0030] Aby zredukować mechaniczne obciążenie elementów zderzakowych, w ukształtowaniu ramion ustalających w postaci profili czworobocznych korzystne jest, jeżeli każdy z ele- mentów zderzakowych ma wycięcie, przyporządkowane narożnemu obszarowi profilu czworobocznego. Pozwala to utrzymać na niskim poziomie niebezpieczeństwo, że elementy zderzakowe pękną w pobliżu narożnego obszaru profilu czworobocznego. [0031] Korpus urządzenia według wynalazku jest korzystnie ukształtowany w postaci wózka transportowego i ma płytę denną, na której spoczywa co najmniej jeden dolny element zderzakowy. Zespół ustalający może się opierać na płycie dennej za pośrednictwem co najmniej jednego dolnego elementu zderzakowego. [0032] Płyta denna może mieć centralny otwór, przez który przechodzi zespół łożyskowy. Powyżej płyty dennej zespół łożyskowy jest korzystnie połączony sztywno z zespołem ustalającym, który opiera się za pośrednictwem co najmniej jednego dolnego elementu zderzakowego na płycie dennej. Co najmniej jeden górny element zderzakowy może przylegać do górnej strony zespołu ustalającego i przy wychylaniu zespołu ustalającego z położenia środkowego działać na nią siłą ściskającą. [0033] Korzystnie na zespole łożyskowym jest zamocowany zespół napędowy z napędzającym obrotowo wałek napędowy silnikiem napędowym. Pomiędzy silnik napędowy i wałek napędowy może być wstawiona przekładnia, zwłaszcza przekładnia kątowa. [0034] Jak wspomniano na wstępie, wynalazek dotyczy również myjni samochodowej z co najmniej jednym urządzeniem opisanego na wstępie rodzaju boczną szczotką myjącą. i z zamocowaną na urządzeniu, 8 [0035] Myjnia samochodowa ma korzystnie portal z dwiema, umiejscawianymi z boku obok czyszczonego pojazdu podporami i z przebiegającą powyżej pojazdu i łączącą ze sobą obie podpory trawersą. Na trawersie może być umieszczone co najmniej jedno urządzenie opisanego powyżej rodzaju do łożyskowania bocznej szczotki myjącej. [0036] Korzystnie korpus urządzenia jest ruchomy wzdłuż trawersy myjni samochodowej. Korpus może w tym celu mieć postać wózka transportowego i zawierać koła jezdne, za pomocą których korpus jest ruchomy wzdłuż trawersy. [0037] Poniższy opis korzystnej postaci wykonania wynalazku służy w związku z rysunkiem do bliższego objaśnienia. Przedstawiają: figura 1: widok z przodu na myjnię samochodową według wynalazku z dwiema bocznymi szczotkami myjącymi, z których każda jest osadzona na urządzeniu według wynalazku obrotowo wokół swej osi obrotu; figura 2: widok perspektywiczny urządzenia według wynalazku do łożyskowania bocznej szczotki myjącej z ukształtowanym w postaci wózka transportowego korpusem, na którym za pomocą elementów zderzakowych jest zamocowany elastycznie zespół ustalający; i figura 3: widok perspektywiczny urządzenia według wynalazku bez wózka transportowego. [0038] Na figurze 1 jest przedstawiona schematycznie myjnia samochodowa 10 według wynalazku z portalem 12, który ma dwie pionowe podpory 13, 14, które na swym górnym końcu są połączone ze sobą poziomą trawersą 15. Na trawersie 15 są zamocowane ruchomo wzdłuż trawersy 15 pierwsza boczna 9 szczotka myjąca 17 i druga boczna szczotka myjąca 19. Obie boczne szczotki myjące 17, 19 są w przedstawionym przykładzie wykonania wyposażone w elementy myjące w postaci pasów włókniny 21. Alternatywnie boczne szczotki myjące 17 i 19 mogą być także wyposażone we włosie. [0039] Boczne szczotki myjące 17 i 19 są napędzane obrotowo wokół swych osi obrotu 23 bądź 25 i mogą być w celu czyszczenia przebiegających ukośnie, bocznych obszarów pojazdu wychylane ze swego przedstawionego na figurze 1 położenia pionowego. Są one w tym celu zamocowane na identycznie ukształtowanych urządzeniach łożyskowych 27, 28 według wynalazku, za pomocą których mogą być przemieszczane wzdłuż trawersy 12. Ponieważ urządzenia łożyskowe 27, 28 są ukształtowane identycznie, poniżej zostanie objaśnione w szczegółach jedynie urządzenie łożyskowe 27. Objaśnienia dotyczą jednak w taki sam sposób również urządzenia łożyskowego 28. [0040] Na figurach 2 i 3 jest przedstawione schematycznie urządzenie łożyskowe 27. Zawiera ono korpus, który ma postać wózka transportowego 30 i ma płytę denną 32 z centralnym otworem przelotowym 33. [0041] Płyta denna 32 jest otoczona skrzyniową ramą 35, na której odwróconych od siebie, wzdłużnych bokach 36, 37 są osadzone wystające na zewnątrz koła jezdne 38, 39 bądź 40, 41. Za pomocą kół jezdnych 38, 39 i 40, 41 wózek transportowy 30 może być przemieszczany wzdłuż trawersy 15. Przez otwór przelotowy 33 płyty dennej 32 przechodzi zespół łożyskowy 43. Zawiera on łożysko obrotowe 45, w którym jest osadzony obrotowo wałek napędowy 47. Wałek napędowy 47 utrzymuje na swym wystającym ku dołowi z łożyska obrotowego 10 45 obszarze końcowym kołnierz 48. Boczna szczotka myjąca 10 jest łączona bezobrotowo z kołnierzem 48. [0042] Powyżej zespołu łożyskowego 43 jest umieszczona przekładnia kątowa 50, za pośrednictwem której wałek napędowy 47 jest połączony z wałkiem usytuowanego z boku na przekładni kątowej 50 silnika napędowego 52. Przekładnia kątowa 50 tworzy w kombinacji z silnikiem napędowym 52 zespół napędowy 54. [0043] Do mocowania zespołu łożyskowego 43 na płycie dennej 32 wózka transportowego 30 stosuje się zespół ustalający 56 z czterema, ustawionymi promieniowo względem wałka napędowego 47 ramionami ustalającymi 58, 59, 60 i 61, z których każde ma postać profilu czworobocznego i które są ustawione prostopadle do siebie. Wolny obszar końcowy każdego z ramion ustalających 58, 59, 60 i 61 tworzy odcinek ustalający, na którym jest umieszczony górny element zderzakowy 64 i dolny element zderzakowy 65. Górny element zderzakowy 64 tworzy w kombinacji z przyporządkowanym dolnym elementem zderzakowym 65 obejmujący całkowicie w kierunku obwodowym odcinek ustalający danego ramienia ustalającego 58, 59, 60 bądź 61, dwuczęściowy pierścień zderzakowy 67, który jest wykonany z elementu o elastyczności gumy. Dolny element zderzakowy 65 opiera się na płycie dennej 32, zaś górny element zderzakowy 64 spoczywa za pośrednictwem odcinka ustalającego ramienia ustalającego 58, 59, 60 bądź 61 na dolnym elemencie zderzakowym 65. Oba elementy zderzakowe 64 i 65 mają po jednym wybraniu 69 bądź 70 w kształcie litery U, w które wchodzi na zasadzie połączenia kształtowego odnośne ramię ustalające 58, 59, 60 bądź 61. W przyporządkowaniu obszarom narożnym ramienia ustalającego wybrania 69 i 70 mają dodatkowe wycięcie 72, 73 bądź 74, 75, które zapew- 11 niają, że elementy zderzakowe 64, 65 nie pękają w narożnym obszarze danego ramienia ustalającego 58, 59, 60 bądź 61. [0044] Górny element zderzakowy 64 jest wspólnie z dolnym elementem zderzakowym 65 otoczony łożyskiem oporowym, które w przedstawionym przykładzie wykonania ma postać klamry 77 w kształcie litery U, która jest wykonana z płaskiego materiału, korzystnie z blachy metalowej. Ma ona pierwsze ramię 79 i drugie ramię 80, które są połączone jednoczęściowo ze sobą mostkiem 81 i ustawione prostopadle do płyty dennej oraz równolegle do wałka napędowego 47. Mostek 81 w przedstawionym przykładzie wykonania ma kształt litery V i przebiegającą równolegle do płyty dennej 32 podstawę 83, która poprzez przebiegające ukośnie zbocza 84 bądź 85 jest połączona z pierwszym ramieniem 79 bądź drugim ramieniem 80. [0045] Na swych wolnych końcach ramiona 79 i 80 mają po jednej nakładce ustalającej 87, 88, przez które przechodzą odpowiednio po dwie śruby 90, 91. Za pomocą śrub 90, 91 nakładki ustalające 87 bądź 88 mogą być skręcane z płytą denną 32. Na swych przebiegających prostopadle do płyty dennej 32, wzdłużnych krawędziach ramiona 79 i 80 są zaopatrzone w kołowe występy w postaci listew ustalających 93, 94, które zachodzą za górny element zderzakowy 64 i dolny element zderzakowy 65. [0046] Pierwsza boczna szczotka myjąca 17 może być wprawiana w obrót wokół osi obrotu 23 przez silnik napędowy 52 za pośrednictwem przekładni kątowej 50 i wałka napędowego 47. Cały zespół napędowy 54 opiera się przy tym wraz z zespołem łożyskowym 43 za pośrednictwem zespołu ustalającego 46 i dolnych elementów zderzakowych 65 na płycie dennej 32. Aby oczyścić ustawione ukośnie względem pionu części pojazdu, pierwsza boczna szczotka myjąca 17 może być nachylana uko- 12 śnie względem pionu. Przy tym dolny element zderzakowy 65 pierwszego pierścienia zderzakowego 67 i górny element zderzakowy 64 leżącego naprzeciw na średnicy, drugiego pierścienia zderzakowego mogą być ściskane, wobec czego działają one poprzez odnośne ramię ustalające elastyczną siłą przywracającą na zespół łożyskowy 43 i zamocowaną na nim, boczną szczotkę myjącą 17. Elementy zderzakowe 64 i 65 mogą działać na ramiona ustalające 58, 59, 60, 61 jedynie siłami ściskającymi, w ten sposób, że elementy zderzakowe 64 i 65 są ściskane. Elementy zderzakowe 64 i 65 nie mogą jednak działać na poszczególne ramiona ustalające 58, 59, 60 i 61 siłą rozciągającą. Elementy zderzakowe 64 i 65 przylegają od góry bądź od dołu do poszczególnych ramion ustalających 58, 59, 60 bądź 61, nie są jednak połączone siłowo za pomocą elementów łączących z poszczególnymi ramionami ustalającymi 58, 59, 60 bądź 61. Jeżeli przykładowo ramię ustalające 58 przy ruchu przechylania bocznej szczotki myjącej 17 podnosi się z dolnego elementu zderzakowego 65, wówczas górny element zderzakowy 64 jest ściskany i działa na ramię ustalające 58 siłą ściskającą. Z uwagi na brak siłowego połączenia z dolnym elementem zderzakowym 65 nie wywiera on siły rozciągającej na element ustalający 58, tzn. dolny element zderzakowy nie jest obciążany na rozciąganie. [0047] Ponieważ elementy zderzakowe 64 i 65 przy dowolnych ruchach przechylania bocznej szczotki myjącej 70 podlegają jedynie obciążeniu ściskającemu, ale nie obciążeniu rozciągającemu, niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów zderzakowych 64 i 65 nawet przy dużych wychyleniach bocznej szczotki myjącej 17 jest niewielkie. [0048] W ten sam sposób, jak pierwsza boczna szczotka myjąca 17 jest zamocowana na urządzeniu łożyskowym 27, druga 13 boczna szczotka myjąca 19 jest zamocowana na ukształtowanym identycznie urządzeniu łożyskowym 28. Znowu jest zapewnione to, że ramiona ustalające 58, 59, 60 i 61 są poprzez pierścień zderzakowy 67 zamocowane elastycznie na płycie dennej 32, przy czym pierścień zderzakowy 67 ma górny element zderzakowy 64 i dolny element zderzakowy 65, które przy dowolnym ruchu przechylania bocznej szczotki myjącej 19 podlegają jedynie obciążeniu ściskającemu, ale nie obciążeniu rozciągającemu. [0049] Myjnia samochodowa 10 według wynalazku charakteryzuje się zatem długim okresem użytkowania. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Pełnomocnik: 80P38838PL00 EP 2 544 929 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie do łożyskowania obrotowej wokół osi obrotu (23; 25), bocznej szczotki myjącej (17; 19) myjni samochodowej (10), przy czym urządzenie (27; 28) zawiera zespół łożyskowy (43) do obrotowego łożyskowania wałka napędowego (47) oraz połączony z zespołem łożyskowym zespół ustalający (56), który jest zamocowany na korpusie (30) za pomocą umieszczonych powyżej i poniżej zespołu ustalającego, elastycznych elementów zderzakowych (64, 65), znamienne tym, że elementy zderzakowe (64, 65) działają na zespół ustalający (56) tylko zwróconymi w kierunku zespołu ustalającego (56) siłami ściskającymi, przy czym zespół ustalający (56) ma kilka ramion ustalających (58, 59, 60, 61), z których każde ma odcinek ustalający, umieszczony pomiędzy górnym elementem zderzakowym (64) i dolnym elementem zderzakowym (65), lub ma postać płyty ustalającej, przez którą przechodzi zespół łożyskowy (43) i która jest umieszczona pomiędzy górnymi elementem zderzakowym i dolnym elementem zderzakowym, które działają na nią siłami ściskającymi. 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że po jednym górnym elemencie zderzakowym (64) i jednym dolnym elemencie zderzakowym (65) jest wspólnie objętych sztywnym łożyskiem oporowym (77), które jest zamocowane na korpusie (30). 3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że łożysko oporowe (77) ma kształt litery C lub U. 4. Urządzenie według zastrz. 2 albo 3, znamienne tym, że łożysko oporowe (77) jest uformowane z materiału płaskiego. 15 5. Urządzenie według zastrz. 2, 3 albo 4, znamienne tym, że łożysko oporowe (77) jest łączone rozłącznie z korpusem (30). 6. Urządzenie według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że górny element zderzakowy (64) spoczywa na dolnym elemencie zderzakowym (65). 7. Urządzenie według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że górny element zderzakowy (64) i/lub dolny element zderzakowy (65) tworzy połączenie kształtowe z odcinkiem ustalającym. 8. Urządzenie według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że górny element zderzakowy (64) i/lub dolny element zderzakowy (65) ma wybranie (69; 70), w które wchodzi odcinek ustalający. 9. Urządzenie według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że ramiona ustalające (58; 59; 60; 61) mają postać profilu czworobocznego. 10. Urządzenie według zastrz. 9, znamienne tym, że każdy z górnych i dolnych elementów zderzakowych (64, 65) ma wycięcie (72, 73; 74, 75), przyporządkowane narożnemu obszarowi profilu czworobocznego. 11. Urządzenie według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że każdy górny element zderzakowy (64) przylega płasko do dolnego elementu zderzakowego (65). 12. Urządzenie według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że korpus jest ukształtowany w postaci wózka transportowego (30) i ma płytę denną (32), na której spoczywają dolne elementy zderzakowe (65). 13. Urządzenie według jednego z poprzednich zastrz., znamienne tym, że na zespole łożyskowym (43) jest zamocowa- 16 ny zespół napędowy (54) z napędzającym obrotowo wałek napędowy (47) silnikiem napędowym (52). 14. Myjnia samochodowa z co najmniej jednym urządzeniem (27; 28) według jednego z poprzednich zastrz. i z zamocowaną na urządzeniu (27; 28), boczną szczotką myjącą (17; 19). 15. Myjnia samochodowa według zastrz. 14, znamienna tym, że korpus (30) jest ruchomy wzdłuż trawersy (15) myjni samochodowej (10). Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Pełnomocnik:Grupy dyskusyjne