Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 2845768 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 2845768 T3


EP 2845768 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.05.2014 14001707.0 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 2845768 T3 Int.Cl. B60R 3/02 (2006.01) B61D 23/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 06.04.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/14 EP 2845768 B1 Tytuł wynalazku: Konstrukcja składanych schodów do mającego schody wejściowe pojazdu mechanicznego (30) (43) Pierwszeństwo: 06.09.2013 DE 102013014906 Zgłoszenie ogłoszono: 11.03.2015 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2015/11 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.09.2016 Wiadomości Urzędu Patentowego 2016/09 (73) Uprawniony z patentu: MAN Truck & Bus AG, München, DE PL/EP 2845768 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: THOMAS ELSNER, Traunstein, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rogozińska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 84P38121PL00 EP 2 845 768 B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy konstrukcji składanych schodów do pojazdu mechanicznego zawierającego schody wejściowe, zwłaszcza do autobusu, np. autobusu rejsowego. Ponadto wynalazek dotyczy pojazdu mechanicznego, który jest wyposażony w konstrukcję schodów wejściowych według wynalazku. [0002] Starsze, niższe i upośledzone osoby podczas wsia- dania i wysiadania z autobusów mają często kłopoty, by dosięgnąć pierwszego stopnia schodów wejściowych autobusów, które zazwyczaj znajdują się na wysokości mniej więcej 40 cm, a nawet więcej nad poziomem podłoża. Z US 5 584 493 A są znane wysuwane schody według części przedznamiennej zastrzeżenia patentowego 1 do pojazdu ciężarowego. Z DE 42 29 606 A1 jest znana płyta do wejścia do autobusu. Płyta jest osadzona uchylnie na schodach wejściowych autobusu i może być przechylana ze złożonej pozycji nieużywania w rozłożoną pozycję używania. Wadą płyty jest np. to, że w stanie używania nie może się ona rozkładać poniżej poziomu progu pojazdu i ponadto wymaga względnie skomplikowanego mechanizmu obrotowego. Za niekorzystne można np. ponadto uznać, że przy złożonej płycie odstęp w pionie między pierwszym stopniem schodów wejściowych autobusu a poziomem ulicy jest względnie duży i pasażerowie mogą tylko z dużym trudem wejść do autobusu, gdy stopień jest schowany. W związku z tym rozkładanie stopnia jest bardzo często konieczne. Odnośnie do stanu techniki należy wymienić jeszcze US 6 460 915 B1 i US 8 075 008 B1. [0003] Zadaniem wynalazku jest stworzenie ulepszonej i/lub alternatywnej konstrukcji składanych schodów jako pomoc we wsiadaniu lub wysiadaniu dla pojazdu mechanicznego mającego schody wejściowe, zwłaszcza autobusu. 2 [0004] Cel ten można zrealizować za pomocą cech zastrze- żenia niezależnego. Korzystne rozwinięcia wynikają z zastrzeżeń zależnych. [0005] Wynalazek ujawnia konstrukcję składanych schodów, w szczególności jako ułatwienie we wchodzeniu na schody wejściowe pojazdu mechanicznego, korzystnie autobusu, np. autobusu turystycznego. [0006] Konstrukcja składanych schodów zawiera właściwe schody składane i urządzenie montażowe, za pomocą którego można zamontować składane schody na pojeździe mechanicznym, i względem którego składane schody mogą się odchylać. Składane schody charakteryzują się w szczególności tym, że zawierają co najmniej dwa stopnie połączone ze sobą za pomocą podstopnicy. [0007] Składane schody celowo są wykonane z ciągłego przynajmniej w swym kierunku wzdłużnym, zwłaszcza integralnego i/lub jednoczęściowego, elementu powierzchniowego. Element powierzchniowy tworzy korzystnie pierwszy stopień, drugi stopień i podstopnicę. Element powierzchniowy może być wykonany np. z połączonych ze sobą, zwłaszcza zespawanych/zgrzanych lub sklejonych elementów powierzchniowych. Element powierzchniowy w ramach wynalazku może mieć jedno lub więcej wycięć i/lub być wyposażony w strukturę powierzchniową w celu zabezpieczenia antypoślizgowego. [0008] Element powierzchniowy może być gięty, kantowany i/lub może być elementem z blachy. Element powierzchniowy korzystnie ma grubość mniejszą lub równą 8 mm, 6mm lub 4mm. [0009] Składane schody i/lub element powierzchniowy ko- rzystnie mają kształt litery Z, zwłaszcza są kantowane lub gięte. 3 [0010] Kształt litery Z w ramach wynalazku obejmuje w szczególności postaci wykonania, w których stopnie z podstopnicą tworzą np. kąt równy 90° ? maks. 45°, ? maks. 30°, ? maks. 25°, ? maks. 20°, ? maks. 15°, ? maks. 10° lub ? maks. 5°. [0011] Możliwe jest, że kontur górnej strony składanych schodów, zwłaszcza elementu powierzchniowego, ma kształt litery Z i kontur dolnej strony składanych schodów, zwłaszcza elementu powierzchniowego, ma kształt litery Z, w związku z czym celowo odpowiadają sobie nawzajem. [0012] Składane schody są w szczególności przystosowane do celowo odcinkowego nakładania na schody wejściowe z zachowaniem konturu, aby móc w ten sposób przejąć korzystnie funkcję co najmniej dwóch leżących jeden nad drugim stopni w schodach wejściowych w stanie złożonym. Pod pojęciem "zachowania konturu" rozumie się zasadniczo taki sam przebieg, np. zasadniczo przebieg konturów/sylwetki o kształcie litery Z, składanych schodów i schodów wejściowych, tak że składane schody i schody wejściowe mogą jak najbardziej mieć np. różne struktury powierzchni i/lub cechy ukształtowania i mimo to mogą zostać uznane jako nawzajem "zachowujące kontury". W ramach wynalazku oczywiście mieszczą się ponadto zwłaszcza odchylenia między konturem składanych schodów a konturem schodów wejściowych, które są potrzebne, aby móc wykonać operację składania składanych schodów. [0013] W szczególnie korzystnej postaci wykonania pierw- szy stopień ma pierwszą stronę i drugą stronę, podczas gdy drugi stopień ma również pierwszą stronę i drugą stronę. [0014] Składane schody korzystnie są tak wykonane, że w stanie rozłożonym składanych schodów pierwsza strona pierwszego stopnia i pierwsza strona drugiego stopnia służą jako 4 powierzchnie do stawania, celowo do ułatwienia wejścia na schody wejściowe pojazdu mechanicznego i uzupełnienia wysokości i głębokości schodów wejściowych. [0015] Składane schody korzystnie są tak wykonane, że w stanie złożonym składanych schodów druga strona pierwszego stopnia i druga strona drugiego stopnia służą jako powierzchnie do stawania, celowo do przejęcia funkcji dwóch znajdujących się jeden nad drugim stopni schodów wejściowych. Oprócz tego korzystnie pierwsza strona pierwszego stopnia i pierwsza strona drugiego stopnia spoczywają na schodach wejściowych. [0016] Urządzenie montażowe korzystnie służy do stałego i/lub trwałego montażu na pojeździe mechanicznym. [0017] Możliwe jest, że składane schody są uchylne za- sadniczo o 180° za pomocą urządzenia montażowego, aby być przemieszczane ze złożonego stanu w stan rozłożony lub przemieszczone ze stanu rozłożonego w stan złożony. Składane schody mogą być np. utrzymywane w stanie rozłożonym o 180° za pomocą instalacji w urządzeniu montażowym. Alternatywnie urządzenie montażowe może być cofnięte na schodach wejściowych, tak że składane schody mogą opierać się na schodach wejściowych, aby móc je utrzymywać w stanie rozłożonym o 180°. [0018] Możliwe jest, że urządzenie montażowe zawiera co najmniej jeden zawias, zawias taśmowy, zawias błonowy itd. [0019] Urządzenie montażowe jest korzystnie tak wykonane i umieszczone, że może być przekraczane przez pasażerów, nie stanowiąc mianowicie zauważalnej przeszkody lub pogorszenia ruchu. [0020] Składane schody, zwłaszcza element powierzchnio- 5 wy, mogą mieć z boku na zewnątrz odcinki kołnierzowe do zwiększenia stabilności. Odcinki kołnierzowe są korzystnie ukształtowane z wcześniej poprowadzonego elementu po- wierzchniowego. W związku z tym w korzystnej postaci wykonania element powierzchniowy może tworzyć pierwszy stopień, drugi stopień, podstopnicę i odcinki kołnierzowe. [0021] Korzystnie urządzenie montażowe jest zamontowane na czołowej krawędzi stopnia składanych schodów, korzystnie na pierwszym stopniu. [0022] Możliwe jest, że konstrukcja składanych schodów ma poręcz, która jest korzystnie wykonana wychylnie z pojazdu mechanicznego. [0023] Możliwe jest, że poręcz jest połączona za pomocą mechanizmu sprzęgającego ze składanymi schodami, zwłaszcza z urządzeniem montażowym, aby przynajmniej częściowo wychylać składane schody, gdy poręcz jest rozkładana, korzystnie z pojazdu mechanicznego. [0024] Mechanizm sprzęgający może być wykonany jako me- chanizm dźwigniowo-linowy lub mechanizm dźwigniowo- drążkowy. [0025] Konstrukcja składanych schodów jest korzystnie tak wykonana, że może zostać zamontowana później na pojeździe mechanicznym. Konstrukcja składanych schodów korzystnie stanowi zatem konstrukcję doposażeniową. [0026] Wynalazek obejmuje także pojazd mechaniczny, ko- rzystnie autobus, zwłaszcza autobus turystyczny, z niejako typowymi schodami wejściowymi z co najmniej dwoma stopniami połączonymi ze sobą podstopnicą. Pojazd mechaniczny charakteryzuje się zwłaszcza tym, że jest wyposażony w konstrukcję składanych schodów, jak opisano powyżej. 6 [0027] Możliwe jest, że celowo mający kształt litery Z kontur składanych schodów odwzorowuje mający celowo kształt litery Z kontur schodów wejściowych, tak iż składane schody w stanie złożonym mogą przejąć funkcję co najmniej dwóch leżących jeden nad drugim stopni schodów wejściowych. [0028] Składane schody korzystnie stanowią odpowiadające konturom odwzorowanie schodów wejściowych, celowo przynajmniej w odniesieniu do co najmniej dwóch stopni schodów wejściowych. [0029] W stanie złożonym składanych schodów pierwsza strona pierwszego stopnia i pierwsza strona drugiego stopnia może spoczywać na schodach wejściowych, podczas gdy druga strona pierwszego stopnia i druga strona drugiego stopnia służą jako powierzchnie do stawania i przejmują funkcję co najmniej dwóch stopni schodów wejściowych. [0030] W stanie rozłożonym składane schody mogą odsła- niać schody wejściowe. Oprócz tego pierwsza strona pierwszego stopnia i pierwsza strona drugiego stopnia służą jako powierzchnie do stawania do ułatwienia wejścia na schody wejściowe i/lub uzupełniają wysokość i głębokość schodów wejściowych. [0031] Składane schody korzystnie w stanie złożonym i w stanie rozłożonym przejmują funkcję schodów, zatem zarówno w stanie złożonym, jak i w stanie rozłożonym są w pozycji użytkowej. [0032] Urządzenie montażowe może być np. przykręcone, przyklejone lub zaciśnięte na schodach wejściowych. Urządzenie montażowe rozpościera się korzystnie wzdłuż przedniej, górnej krawędzi korzystnie najniższego stopnia schodów wejściowych. 7 [0033] Wspomnieć należy jeszcze, że w ramach wynalazku objęte są zwłaszcza także postaci wykonania z umożliwiającym proces składania składanych schodów odchyleniem między konturem składanych schodów a konturem schodów wejściowych. [0034] Opisane powyżej postaci wykonania i cechy wyna- lazku można łączyć ze sobą w dowolne kombinacje. Inne korzystne rozwinięcia wynalazku są ujawnione w zastrzeżeniach zależnych lub wynikają z poniższego opisu korzystnych postaci wykonania wynalazku w połączeniu z załączonymi figurami. Figura 1 pokazuje widok perspektywiczny konstrukcji składanych schodów według postaci wykonania wynalazku w stanie rozłożonym, Figura 2 pokazuje widok perspektywiczny konstrukcji składanych schodów z figury 1 w stanie złożonym, Figura 3 pokazuje schematyczny widok przekroju konstrukcji składanych schodów z figur 1 i 2, Figura 4 pokazuje widok perspektywiczny pojazdu mechanicznego ze schodami wejściowymi i rozłożonymi składanymi schodami według figur 1 do 3, Figura 5 pokazuje widok perspektywiczny pojazdu mechanicznego z figury 4 ze złożonymi składanymi schodami, Figura 6 pokazuje widok perspektywiczny pojazdu mechanicznego z figur 4 i 5 ze złożonymi składanymi schodami, Figura 7 pokazuje widok z przodu pojazdu mechanicznego z konstrukcją składanych schodów w stanie rozłożonym według postaci wykonania wynalazku, 8 Figura 8 pokazuje widok perspektywiczny pojazdu mechanicznego z figury 7 z pominięciami dla zilustrowania mechanizmu sprzęgającego poręcz i składane schody, i Figura 9 pokazuje widok perspektywiczny pojazdu mechanicznego z figur 7 i 8. [0035] Pokazane na figurach postaci wykonania częściowo są takie same, przy czym podobne lub identyczne części są opatrzone tymi samymi odnośnikami, a do ich objaśnienia odsyła się także do opisu innych postaci wykonania, aby unikać powtórzeń. [0036] Figura 1 pokazuje konstrukcję 1 składanych scho- dów według postaci wykonania wynalazku w stanie rozłożonym, podczas gdy figura 2 pokazuje konstrukcję 1 składanych schodów w stanie złożonym, a figura 3 schematycznie przedstawia konstrukcję 1 składanych schodów w stanie rozłożonym. Figura 4 pokazuje konstrukcję 1 składanych schodów zamontowaną na mającym schody wejściowe 101 autobusie 100 w stanie rozłożonym. Figury 5 i 6 pokazują konstrukcję 1 składanych schodów z figury 4 zamontowaną w autobusie 100 i w stanie złożonym. [0037] Poniżej konstrukcja 1 składanych schodów zostanie opisana w odniesieniu do figur 1 do 6. Konstrukcja 1 składanych schodów 1 obejmuje właściwe składane schody 2 i urządzenie montażowe 3, za pomocą którego składane schody 2 mogą zostać zamontowane na autobusie 100 i wokół którego składane schody 2 są korzystnie uchylne zasadniczo o 180°, co jest schematycznie zaznaczone podwójnymi strzałkami na figurach 1 i 2. [0038] Składane schody 2 obejmują co najmniej dwa stop- nie 5 i 6 połączone ze sobą za pomocą podstopnicy 4. Pierw- 9 szy stopień 5 ma pierwszą stronę 5.1 i drugą stronę 5.2. Drugi stopień 6 ma pierwszą stronę 6.1 i drugą stronę 6.2. [0039] W odniesieniu do figur 1, 3 i 4 w rozłożonym sta- nie składanych schodów 2 pierwsza strona 5.1 pierwszego stopnia 5 i pierwsza strona 6.1. drugiego stopnia 6 służą jako powierzchnie do stawania, aby uzupełnić schody wejściowe 101 na wysokość H i głębokość T i tak ułatwić pasażerom dostęp na schody wejściowe 101. Typowa wysokość wynosząca około 41 cm może dzięki zostać znacznie zredukowana. [0040] W odniesieniu do figur 2, 5 i 6 składane schody 2 w stanie złożonym spoczywają na schodach wejściowych 101 i przejmują funkcję co najmniej dwóch, leżących jeden nad drugim stopni schodów wejściowych 101. Składane schody 2 i schody wejściowe 101 mają kontur w kształcie litery Z. Składane schody 2 są przystosowane do nałożenia na co najmniej dwa stopnie schodów wejściowych 101 z zachowaniem konturu, aby móc w ten sposób przejąć ich funkcję. Mające kształt litery Z składane schody 2 odwzorowują mający kształt litery Z kontur schodów wejściowych 101. W szczególności w stanie złożonym pierwsza strona 5.1 pierwszego stopnia 5 i pierwsza strona 6.1 drugiego stopnia 6 spoczywają na dwóch stopniach schodów wejściowych 101, podczas gdy druga strona 5.2 pierwszego stopnia 5 i druga strona 6.2 drugiego stopnia 6 służą jako powierzchnie do stawania w celu przejęcia funkcji leżących pod nimi stopni schodów wejściowych 101. [0041] Składane schody 2 przejmują zatem w stanie złożo- nym i stanie rozłożonym funkcję schodów dostarczającą stopnie. [0042] Składane schody 2 są wykonane z ciągłego, celowo integralnego elementu powierzchniowego, który tworzy pod- 10 stopnicę 4, pierwszy stopień 5 i drugi stopień 6. Element powierzchniowy stanowi korzystnie mający grubość 4 mm, kantowany lub gięty element z blachy. Element powierzchniowy, a zatem składane schody 2 mają kształt litery Z, z mającym kształt litery Z konturem górnej strony i mającym kształt litery Z konturem dolnej strony. Element powierzchniowy może mieć z boku na zewnątrz (niepokazane) odcinki kołnierzowe do zwiększenia stabilności, które mogą rozpościerać się wzdłuż pierwszego stopnia 5 i drugiego stopnia 6 i podstopnicy 4. Oprócz tego element powierzchniowy może mieć np. jedną lub więcej wycięć i/lub np. mieć strukturyzowaną powierzchnię do zabezpieczenia antypoślizgowego. [0043] Urządzenie montażowe 3 ma postać zawiasu taśmowe- go, ale może być także zawiasem błonowym. Zawias taśmowy jest tak wykonany i umieszczony, że rozpościera się między czołową krawędzią składanych schodów 2 a czołową krawędzią najniższego stopnia schodów wejściowych 101. [0044] Na figurze 5 widać, że kontur składanych schodów 2, zwłaszcza podstopnicy 4, na tyle odstaje od konturu schodów wejściowych 101, że możliwy jest proces składania składanych schodów 2. Gdyby kontur składanych schodów 2 zbyt mocno przylegał do konturu schodów wejściowych, zwłaszcza w dolnym obszarze podstopnicy 4 pokazanej na figurze 5, wówczas składane schody 2 podczas procesu składania uderzałyby o schody wejściowe 101 i blokowałyby się, uniemożliwiając proces składania. [0045] Na figurze 6 jest ponadto na składanych schodach 2 ukształtowana część chwytowa do ręcznego rozkładania i składania składanych schodów 2. W niepokazanej postaci wykonania część chwytowa może być np. ukształtowana z przetłoczeniem w kształcie litery Z w obszarze narożnym składa- 11 nych schodów 2. [0046] Wspomnieć należy jeszcze, że składane schody 2 mogą być utrzymywane w stanie rozłożonym przez instalację w urządzeniu montażowym 3, aby zapobiec niepożądanemu dalszemu przechylaniu. Alternatywnie urządzenie montażowe 3 może być cofnięte na schody wejściowe 101, tak że składane schody 2 mogą opierać się na schodach wejściowych 101, aby uniknąć niepożądanego dalszego przechylania. [0047] Figura 7 pokazuje widok z przodu autobusu 100 z niewidocznymi bezpośrednio na figurze 7 schodami wejściowymi 101 i konstrukcją 1 składanych schodów w stanie rozłożonym. Figura 8 pokazuje widok perspektywiczny autobusu 100 z figury 7 z pominięciami, aby móc zobaczyć mechanizm sprzęgający 8 między poręczą 7 a składanymi schodami 2, zwłaszcza urządzeniem montażowym 3. Figura 9 pokazuje widok perspektywiczny autobusu z figur 7 i 8 ukośnie od tyłu. [0048] W odniesieniu do figur 7 do 9 poręcz 7 jest roz- kładana z autobusu 100. Poręcz 7 jest tak połączona mechanizmem sprzęgającym 8 ze składanymi schodami 2, że składane schody 2 przynajmniej częściowo są również rozkładane, gdy poręcz 7 celowo jest rozkładana z autobusu 100. Mechanizm sprzęgający 8 może być np. wykonany jako mechanizm dźwigniowo-linowy lub mechanizm dźwigniowo-drążkowy. Wykaz odnośników [0049] 1 konstrukcja składanych schodów 2 składane schody 3 urządzenie montażowe 4 podstopnica 5 pierwszy stopień 5.1 pierwsza strona 12 5.2 druga strona 6 drugi stopień 6.1 pierwsza strona 6.2 druga strona 7 poręcz 8 mechanizm sprzęgający 9 uchwyt 100 pojazd mechaniczny, zwłaszcza autobus 101 schody wejściowe T głębokość H wysokość MAN Truck & Bus AG Pełnomocnik: 84P38121PL00 EP 2 845 768 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Konstrukcja (1) składanych schodów do mającego schody wejściowe (101) pojazdu mechanicznego (100), zwłaszcza autobusu, z: - składanymi schodami (2), i - urządzeniem montażowym (3), za pomocą którego składane schody (2) są montowane na pojeździe mechanicznym (100) i względem którego składane schody (2) są korzystnie uchylne, przy czym składane schody (2) zawierają co najmniej dwa, połączone ze sobą podstopnicą (4) stopnie (5, 6), znamienna tym, że składane schody (2) są wykonane z ciągłego elementu powierzchniowego, a element powierzchniowy stanowi pierwszy stopień (5), drugi stopień (6) i podstopnicę (4), i/lub składane schody (2) zawierają co najmniej dwa, połączone ze sobą za pomocą podstopnicy (4) stopnie (5, 6), z których pierwszy stopień (5) ma pierwszą stronę (5.1) i drugą stronę (5.2), a drugi stopień (6) ma pierwszą stronę (6.1) i drugą stronę (6.2), i w stanie rozłożonym składanych schodów (2) pierwsza strona (5.1) pierwszego stopnia (5) i pierwsza strona (6.1) drugiego stopnia (6) stanowią powierzchnie do stawania, zaś w stanie złożonym składanych schodów (2) druga strona (5.2) pierwszego stopnia (5) i druga strona (6.2) drugiego stopnia (6) stanowią powierzchnie do stawania. 2. Konstrukcja (1) składanych schodów według zastrz. 1, znamienna tym, że element powierzchniowy jest gięty lub kantowany i/lub jest elementem z blachy. 3. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że składane schody (2) i/lub element powierzchniowy mają kształt litery Z. 14 4. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że kontur górnej strony składanych schodów (2) ma kształt litery Z i kontur dolnej strony składanych schodów (2) ma kształt litery Z. 5. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że składane schody (2) są przystosowane do nałożenia na schody wejściowe (101) z zachowaniem konturu, aby w stanie złożonym móc przejąć funkcję co najmniej dwóch leżących jeden nad drugim stopni schodów wejściowych (101). 6. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że urządzenie montażowe (3) jest przystosowane do stałego, trwałego montażu na pojeździe mechanicznym (100). 7. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że składane schody 92) są uchylne za pomocą urządzenia montażowego (3) zasadniczo o 180°, aby były przestawiane ze stanu złożonego w stan rozłożony i odwrotnie. 8. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że urządzenie montażowe (3) zawiera co najmniej jeden zawias, korzystnie pojedyncze zawiasy, zawias taśmowy lub zawias błonowy. 9. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że składane schody (2) mają z boku na zewnątrz odcinki kołnierzowe, które korzystnie rozpościerają się wzdłuż pierwszego stopnia (5), drugiego stopnia (6) i podstopnicy (4). 10. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z po- 15 przednich zastrz., znamienna tym, że urządzenie montażowe (3) rozpościera się wzdłuż czołowej krawędzi stopnia. 11. Konstrukcja (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz., znamienna tym, że konstrukcja (1) składanych schodów zawiera poręcz (7) rozkładaną z pojazdu mechanicznego. 12. Konstrukcja (1) składanych schodów według zastrz. 11, znamienna tym, że poręcz (7) jest łączona za pomocą mechanizmu sprzęgającego (8) ze składanymi schodami (2) i poręcz (7) za pomocą mechanizmu sprzęgającego (8) rozkłada przynajmniej częściowo składane schody (2), gdy jest rozkładana. 13. Pojazd mechaniczny (100), korzystnie autobus, z: - schodami wejściowymi (101) z co najmniej dwoma stopniami połączonymi ze sobą podstopnicą, znamienny konstrukcją (1) składanych schodów według jednego z poprzednich zastrz. 14. Pojazd mechaniczny (100) według zastrz. 13, znamienny tym, że kontur składanych schodów (2) podążają za konturem schodów wejściowych (101), aby móc przejąć funkcję co najmniej dwóch stopni schodów wejściowych (101). 15. Pojazd mechaniczny (100) według zastrz. 13 albo 14 znamienny tym, że składane schody (2) w stanie złożonym spoczywają na schodach wejściowych (101), podczas gdy druga strona (5.2) pierwszego stopnia (5) i druga strona (6.2) drugiego stopnia (6) służą jako powierzchnie do stawania i przejmują funkcję co najmniej dwóch stopni schodów wejściowych (101). 16. Pojazd mechaniczny (100) według jednego z zastrz. 13 do 16 15, znamienny tym, że składane schody (2) w rozłożonym stanie odsłaniają schody wejściowe (101) i uzupełniają schody wejściowe (101) na wysokość (H) i głębokość (T). 17. Pojazd mechaniczny (100) według jednego z zastrz. 13 do 16, znamienny tym, że urządzenie montażowe (3) jest umieszczone między czołową krawędzią składanych schodów a czołową krawędzią schodów wejściowych. MAN Truck & Bus AG Pełnomocnik:

Grupy dyskusyjne