Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 101135 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 101135 B1


PL 101135 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 101135 C L V i i_ L * * I A Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 31.03.76 (P. 188386) Int. Cl.2 B01D 53/20 Pierwszeństwo: Ur^du P-:słen*e-*ego URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 07.11.77 Opis patentowy opublikowano: 30.12.1978 Twórca wynalazku: Zbigniew Białecki Uprawniony z patentu: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budo? wy Urządzeń Chemicznych, Kraków (Polska) Element wypełniający Przedmiotem wynalazku jest element wypełniają? cy do aparatów kolumnowych, stosowanych w pro? cesach wymiany masy. W technologii przygotowy? wania reagentów i rozdzielania produktów takie operacje jak absorpcja, destylacja, rektyfikacja i ekstrakcja odgrywają niezwykle istotną rolę. Re? alizacja tych operacji jednostkowych następuje, za? zwyczaj w aparatach kolumnowych i w aparatach tych wymagane jest stosowanie takich wypełnień, które zapewniłyby warunki intensywnej wymiany masy związane z dużą powierzchnią kontaktu faz, przy minimalnych oporach przepływu. 10 nierównomierność rozprowadzania cieczy w prze? kroju kolumny, oraz zatrzymywanie znacznej ilości cieczy, która nie bierze udziału w procesie wymiany masy. Celem wynalazku jest eliminacja wyżej wy? mienionych niedogodności, a zagadnieniem tech? nicznym wymagającym rozwiązania opracowanie konstrukcyjne nowego kształtu pierścienia, który rozpraszając równomiernie ciecz lub gaz na całym przekroju kolumny pozwoli na znaczne zmniejsze? nie oporów przepływu. Cel ten osiągnięto zgodnie z wynalazkiem, którego istota polega na połączeniu utworzonych wewnątrz przestrzeni swobodnej pierścienia ażurowych stoż? Dotychczas do wypełniania aparatów kolumno? wych są stosowane elementy wypełniające o różno? rodnej konstrukcji, z których do najczęściej stoso? wanych należy zaliczyć pierścienie Rashiga o gład? kiej lub karbowanej powierzchni pobocznicy, pier? ścienie Paira z prostokątnymi otworami w pobocz? nicy i odgiętymi równolegle do osi pionowej pier? ścienia płaszczyznami w kształcie łuików, pierście? nie Perfo o okrągłych otworach w pobocznicy i prze? grodzie wewnętrznej oraz pierścienie według pa? tentów polskich 55 193 oraz 83 150. Różnorodność konstrukcji znanych pierścieni wy? pełniających i doświadczenia eksploatacyjne świad? czą o ciągłych poszukiwaniach nowego rozwiązania kształtu elementów wypełniających mających na celu wyeliminowanie wad stwierdzonych w prak? tycznym zastosowaniu i do których należy zaliczyć w pierwszym rzędzie: znaczne opory przepływu, ków za pomocą dowolnego wieloboku lub krążka korzystnie o przekroju poprzecznym kołowym za? opatrzonego w conajmniej jeden otwór dowolnego korzystnie kołowego kształtu. Element wypełniający według wynalazku charakteryzuje się małymi opo? rami przepływu, równomiernym rozprowadzeniem 20 cieczy lub gazu w całym przekroju kolumny oraz dzięki otworowi w wieloboku lub krążku łączącym stożki wewnątrz przestrzeni swobodnej pierścienia dokładnym i równomiernym przedostawaniem się cieczy do odwrotnych ścianek poszczególnych półe? 25 czek. Ma to szczególne znaczenie przy układanych pionowymi warstwami pierścieniach w zastosowa? niu do odpylania gazów lub powietrza. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy? kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 30 przedstawia element wypełniający w przekroju po- 101135 przecznym, a fig. 2 ? element wypełniający w prze? kroju podłużnym. Zastrzeżenie patentowe Element wypełniający wykonany z dowolnego ma? teriału w kształcie pierścienia 1 posiada w pobocznicy 2 otwory 3 o kształcie równoramiennych trój? 5 Element wypełniający do aparatów kolumnowych stosowanych szczególnie w procesach wymiany ma? kątów wycięte wzdłuż ich ramion oraz wycinki 4 rozmieszczone w odległości około 1/4 szerokości pierścienia 1 wzdłuż linii podstawy tych trójkątów skierowanych wierzchołkami naprzemian przeciw? nie, przy czym utworzone z odgięcia wycinków 4 ażurowe stożki 5 usytuowane wewnątrz przestrzeni io swobodnej pierścienia 1 są połączone ze sobą za po? mocą dowolnego wieloboku lub krążka 6 o przekro? ju kołowym zaopatrzonego w conajmniej jeden do? wolny korzystnie o kształcie kołowym otwór 7. Trójkątne wycinki 4 odchylone ku osi elementu wy? sy, wykonany z dowolnego materiału w kształcie pierścienia i posiadający w pobocznicy otwory o kształcie trójkątów równoramiennych wycięte wzdłuż ich ramion, oraz wycinki rozmieszczone w odległości około 1/4 szerokości pierścienia od jego krawędzi i odgięte w kierunku geometrycznego środka pierścienia wzdłuż linii podstawy tych trój? kątów skierowanych wierzchołkami naprzemian przeciwnie, znamienny tym, że utworzone wewnątrz pełniającego nadają mu dodatkową sztywność 20 i zwiększają wytrzymałość na zginanie co z koleji przestrzeni swobodnej pierścienia (1) ażurowe stożki (5) są połączone ze sobą dowolnym wielobokiem lub krążkiem (6) o przekroju kołowym zaopatrzonym w pozwala zastosować cienkie ścianki elementu wy? pełniającego i obniżyć w ten sposób ciężar wypeł? nienia w danym aparacie kolumnowym. conajmniej jeden dowolnego korzystnie kołowego kształtu otwór (7). F'9.2 ŁDA ? Zakład 2 ? Typo, zam. 2653/78 ? 110 egz. Cena 45 zl

Grupy dyskusyjne