Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 102491 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 102491 B1


PL 102491 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LODOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy 102491 CVfTŁLNiA|j Urrędw Polewanego 1 jyyŁ w URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszono: 08.04.75 (P. 179417) Int. Cl.2 G01B 3/22 Zgłoszenie ogłoszono: 18.12.76 Opis patentowy opublikowano: 16.07.1979 Twórcy wynalazku: Eugeniusz Ratajczyk, Januariusz Gościmski, Adam Jędrzejewski Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa (Polska) Przekładnia dźwigniowa przetwornika mechanicznego zwłaszcza czujnika dźwigniowo-zębatego Przedmiotem wynalazku jest przekładnia dźwigniowa przetwornika mechanicznego zwłaszcza czujnika dźwig? niowo ? zębatego stosowanego w pomiarach geometrycz? nych elementów maszyn. Znane są przekładnie dwu- i trój dźwigniowe stosowane w przetwornikach mechanicznych np. w czujnikach dźwigniowo-zębatych składające się z trzpienia wykonującego ruch prostoliniowy, współpracującego z dźwignią wejścio? wą typu sinusowego oraz przekładni dźwigniowej typu sinusowego ? tzw. przekładnia typu sin?sin ? o dużym przełożeniu (rzędu 5-^10), lub typu tangensowego ? tzw. przekładnia sin?tg ? o przełożeniu równym 1,5. Przekładanie trójdźwigniowe spotykane są głównie typu go, wykonującego ruch prostoliniowy, stykającego się punktowo z ramieniem dwuramiennej dźwigni, drugie ramię której styka się punktowo z dźwignią wyjściową wyróżnia się tym, że zawiera kompensator nieliniowości w postaci elementu pośredniego, korzystnie wałka, szywno zamocowanego na obrotowym ramieniu, umieszczo? nego między powierzchnią czynną dwuramiennej dźwig? ni i powierzchnią czynną dźwigni wyjściowej. Ramię kompensatora posiada łukowy otwór przez który przecho? dzi oś dźwigni wyjściowej, przy czym dźwignia ta rów? nież posiada łukowy otwór przez który przechodzi oś kompensatora. sin?tg?sin składające się z trzpienia współpracującego z dźwignią wejściową sinusową i dwóch przekładni zwięk? szających typu tangensowego i typu sinusowego. Przekładnie dźwigniowe typu sin?sin charakteryzu? ją się dużą nieliniowością przełożenia, co umożliwia sto? sowanie ich jedynie w przetwornikach z małym zakresem ? pomiarowym. Przekładanie typu sin?tg charaktery? Oś obrotu kompensatora jest usytuowana w płaszczyź? nie osi dwuramiennej dźwigni i dźwigni wyjściowej, i 15 jest do nich równoległa. Następny wariant przekładni dźwigniowej przetwornika mechanicznego według wy? nalazku, posiada kompensator nieliniowości w postaci elementu pośredniego, korzystnie wałka, sztywno zamoco? 20 zują się natomiast małym przełożeniem. Celem wynalazku jest rozszerzenie zakresu pracy prze? kładni dwudźwigniowej o dużym przełożeniu przy jed? noczesnym zmniejszeniu błędu nieliniowości przełoże? nia, a jednocześnie uniknięcie trudności związanych z konstrukcją przekładni trój dźwigniowej. Dla osiągnięcia wanego na obrotowym ramieniu, umieszczonego pomię? dzy powierzchnią czynną elementu wejściowego i po? wierzchnią czynną dźwigni dwuramiennej. Oś obrotu kompensatora jest równoległa do osi obrotu dźwigni dwu-: ramiennej i leży wraz z nią w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku ruchu elementu wejściowego. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykła? 25 tego celu wprowadzono do dwudźwigniowej przekładni typu sin?sin kompensator nieliniowości. Przekładnia dźwigniowa przetwornika mechanicznego dzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedsta? wia schemat kinematyczny przekładni dźwigniowej, za& fig. 2 przedstawia tę przekładnię w rzucie aksonometrycz- według wynalazku składająca się z elementu wejściowe- nym, fig. 3 przedstawia schemat kinematyczny innego rozwiązania przekładni dźwigniowej, a fig. 4 przedsta- 102 491 102 491 wia fragment konstrukcji czujniki dźwigniowo ? zęba? tego w rzucie aksdhometrycznym, zaś fig. 5 przedstawia inne rozwiązanie tego czujnika. mieszczają się i tym samym powierzchnie te współpracują w takich punktach, w których zachodzi kompensaqa nie? liniowości przełożenia przekładni. W czujniku dźwigniowo?zębatym trzpień pomiarowy 25 opadając naciska swoją płaską powierzchnią 27 Na fig. 1 i fig. 2 płaska powierzchnia czynna 1 elementu wejściowego 2 styka się z kulką 3 dwuramiennej dźwig? ni 4, której powierzchnia nożowa 5 oddziałuje poprzez 5 na kulkę 28 dwuramiennej dźwigni 29 i obraca ją. Dźwig? nia 29 naciska swoją powierzchnią nożową 30, poprzez wałek 31 kompensatora 32, na dźwignię wyjściową 33 wałek 6 kompensatora 7 na powierzchnię nożową 8 dźwig? ni wyjściowej 9. Ramię kompensatora 7 posiada łukowy otwór 10 przez który przechodzi oś 11 dźwigni wyjścio? wej 9, przy czym dźwignia ta również posiada łukowy otwór 12 przez który przechodzi oś 13 kompensatora 7. Na fig. 3 powierzchnia czynna 14 elementu wejścio? wego 15 oddziałuje poprzez wałek 16 kompensatora i również obraca ją. Wraz z dźwignią wyjściową obra? ło ca się segment zębaty 35, który powoduje obrót zębnika 36 i zamocowanej na jego osi wskazówki głównej 37. Prze? mieszczenie końca wskazówki głównej 37 względem po- działki, naniesionej na podziemi 38, jest wielokrotnie po? większonym przemieszczeniem trzpienia pomiarowego 25 15 i służy do jego dokładnego określenia. Zębnik 36 obra? cając się powoduje obrót koła zębatego 39, obrót małej wskazówki 41 i napięcie sprężyny włosowej 40. Przy pod? noszeniu trzpienia pomiarowego 25 napięta sprężyna włoso? wa 40 powoduje ruch elementów mechanizmu za trzpieniem 17 na powierzchnię czynną 18 dwuramiennej dźwigni 19, której druga powierzchnia czynna 20 styka się punktowo z wałkiem 21 dźwigni wyjściowej 22. Fig. 4 przedstawia czujnik dźwigniowo +- zębaty, po? siadający korpus 23 z tuleją chwytową 24, w której umiesz? czony jest trzpień pomiarowy 25 zakończony z jednej strony końcówką pomiarową 26, a z drugiej płaską po? wierzchnią 27 prostopadłą do jego osi. Powierzchnia ta 20 i niedopuszcza do powstawania luzów w przekładni.. W czujniku według innego rozwiązania przekładni dźwigniowej trzpień pomiarowy 42 przemieszczając się naciska, poprzez wałek 44 kompensatora 45, na powierz? styka się z kulką 28 dwuramiennej dźwigni 29, której drugie ramię zakończone jest powierzchnią nożową 30 współpracującą poprzez wałek 31 kompensatora 32 z chnię nożową 46 dwuramiennej dźwigni 47 i powoduje jej 25 obrót. Dźwignia 47 obracając się naciska swoją powierz? chnią nożową 48 na wałek 49 dźwigni wyjściowej 50 po? łączonej z segmentem zębatym 51 i obraca je. Zastrzeżenia patentowe 1. Przekładnia dźwigniowa przetwornika mechanicz30 nego zwłaszcza czujnika dźwigniowo?zębatego składa? jąca się z elementu wejściowego, wykonującego ruch prosto? liniowy, stykającego się punktowo z ramieniem dwura? miennej dźwigni, drugie ramię której styka się punktowo dźwignią wyjściową 33. Dźwignia wyjściowa 33 zamoco? wana jest na jednej osi 34 i szytwno połączona z segmen? tem zębatym 35 zazębiającym się z zębnikiem 36, na osi którego zamocowana jest wskazówka główna 37 poru? szająca się względem podziemi 38. Z zębnikiem 36 współ? pracuje również koło zębate 39 na osi którego zamocowa? na jest z jednej strony sprężyna włosowa 40 kasująca luzy w całej przekładni, a z drugiej mała wskazówka 41 wska? zująca ilość obrotów wskazówki głównej 38. Fig. 5 przedstawia czujnik dźwigniowo ? zębaty z z dźwignią wyjściową, znamienna tym, że posiada kom35 pensator nieliniowości przełożenia w postaci elementu pośredniego, korzystnie wałka (6) sztywno zamocowanego na obrotowym ramieniu (7) umieszczonego pomiędzy powierzchnią czynną (5) dwuramiennej dźwigni (4) a powierzchnią czynną (8) dźwigni wyjściowej (9). 40 2. Przekładnia dźwigniowa według zastrz. 1, znamien? na tym, że ramię kompensatora (7) posiada łukowy otwór (10)^ przez który przechodzi oś (11) dźwigni wyj? innym wariantem przekładni dźwigniowej. Trzpień po? miarowy 42 zakończony jest powierzchnią nożową 43. . Powierzchnia ta poprzez wałek 44 kompensatora 45 od? działuje na powierzchnię nożową 45 dwuramiennej dźwigni 47. Drugie ramię dźwigni 47 zakończone jest powierzchnią nożową 48 stykającą sicz wałkiem49dźwig? ni wyjściowej 50. Dźwignia ta połączona jest z segmentem zębatym 51. Przekładnia dźwigniowa przetwornika mechanicznego działa w sposób niżej opisany. ściowej (9), przy czym dźwignia wyjściowa (9) posiada łukowy otwór (12), przez który przechodzi oś (13) 45 kompensatora (7). 3, Przekładnia dźwigniowa według zastrz. 1, znamien? na tym, że oś obrotu (13) kompensatora (7) jest usy? tuowana równolegle i w jednej płaszczyźnie z osiami obro? Element wejściowy 2, przemieszczając się, naciska swoją powierzchnią płaską 1 na kulkę 3 dwuramiennej dźwigni 4 i obraca ją. Dźwignia 4 swoją powierzchnią nożową 5 naciska na wałek 6 kompensatora 7, oraz poprzez wałek 6 na powierzchnię nożową 8 Hźwigni wyjściowej 9 powo? dując obrót kompensatora i dźwigni wyjściowej. Wałek 6 zamocowany na obrotowym ramieniu kompensatora 7 w czasie obrotu przemieszcza się tak względem powierz? chni 5 dźwigni 4, jak i względem powierzchni 8 dźwigni 9, powodując tym samym przesuwanie się punktów współ? pracy tych powierzchni i kompensację nieliniowości prze? łożenia przekładni. 50 tu dźwigni dwuramiennej (4) i dźwigni wyjściowej (9). 4. Przekładnia dźwigniowa przetwornika mechanicz? nego zwłaszcza czujnika dźwigniowo?zębatego składa? jąca się z elementu wejściowego, wykonującego ruch prostoliniowy, stykającego się punktowo z ramieniem dwu~ ramiennej dźwigni, drugie ramię której styka się punktowo z dźwignią wyjściową, znamienna tym, że posia? da kompensator nieliniowości przełożenia w postaci ele? mentu pośredniego, korzystnie wałka (16), sztywno za? mocowanego na obrotowym ramieniu (17), umieszczo? 55 W innym rozwiązaniu przekładni element wejściowy 15, przemieszczając się, naciska swoją powierzchnią czynną 14, poprzez wałek 16 kompensatora 17, na powierzchnię czynną 18 dwuramiennej dźwigni 19 i obraca ją. Dźwig? nia 19, obracając się, popycha swoją powierzchnią czynną 20 wałek 21 dźwigni wyjściowej 22 i również obraca ją. Kompensator 17 obracając się powoduje, że punkty sty? czności jego wałka 16 z powierzchnią czynną 14 elementu wejściowego 15 i powierzchnią czynną 18 dźwigni 19 prze? nego pomiędzy powierzchnią czymfą (14) elementu wej60 ściowego (15) a powierzchnią czynną (18) dwuramien? nej dźwigni (19). 5. Przekładnia dźwigniowa według zastrz. 4, znamien? na tym, że osie obrotu kompensatora (17) i dźwigni dwu? ramiennej (19) są równoległe i usytuowane w płaszczyźnie 15 prostopadłej do kierunku ruchu elementu wejściowego (15). 102 491 Fig. 3 17 14 18 19 22 20 ---si. >e\i6 102 491 ŁZG Z-d 3 aam. 206-79 n-aikł. 95+20 Cena 45 zł egz.Grupy dyskusyjne