Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 118465 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 118465 B1


PL 118465 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu nr 118465 Zgłoszono: 30.12.75 Pierwszeństwo (P. 219452) Int. Cl.3 C22F 1/08 URZĄD TENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 29.08.77 Opis patentowy opublikowano: 20.05.1983 Twórcy wynalazku: Henryk Orzechowski, Jan Sendal, Stefan Widanka, Stanisław Machalica, Bohdan Borkowski Uprawniony z patentu: Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych ?HUTMEN", Wrocław (Polska) Sposób wytwarzania rur i prętów z miedzi tellurowej Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania rur i prętów z mie dzi tellurowej. W znanym sposobie wytwarzania rur i prętów z miedzi tellurowej wlewki podgrzewa się w piecu gazowym i wyciska na prasach hydraulicznych. Przed wyciskaniem stosuje się proces homogenizacji materiału, polegający na wytrzymaniu pewnieniu dobrej jakości powierzchni wyrobów bez rys i wgłębień, z wyeliminowaniem łuskwiny. Ponadto wyroby charakteryzują się wysoką podatnością na skrawanie, od? pornością na chorobę wodorową oraz dobrą przewod? nością elektryczną i cieplną. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładach wykonania. w temperaturze 820 °C przez okres 2?6 godzin. Po procesie wyciskania stosuje się proces ciągnienia ze zgniotem w gra? nicach 10?15 %. Znany sposób charakteryzuje się powstawaniem znacz? nych odpadów technologicznych w postaci resztek z wy? ciskania. Podczas procesu wyciskania powstają zazwyczaj rysy na powierzchni kształtek, zwłaszcza przy niższych temperaturach wyciskania. Prowadzenie procesu homo? genizacji powoduje bardzo głębokie utlenianie materiału i znaczną zendrę, co utrudnia także proces wyciskania. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania rur i prętów z. miedzi tellurowej, zawierającej 0,4?1% telluru, przez podgrzewanie i wyciskanie oraz ewentualnie ciąg? nienie i rekrystalizację. Sposób polega na tym, że wlewki do wyciskania podgrzewa się w temperaturze 850?920 °C w czasie 30 minut, a następnie wyciska ze stopniem od? Przykład I. Wlewek z miedzi tellurowej zawierającej 10 0,4?1 % telluru, o średnicy 205 mm, podgrzewa się w in? dukcyjnym piecu elektrycznym w temperaturze 900 CC przez 5 minut i wyciska na prasie trójotworowo na pręt o średnicy 30 mm, to jest ze stopniem odkształcenia około 16. Tak wyciskane pręty posiadają wytrzymałość na roz? 15 ciąganie rzędu 23 kG/mm2, twardość HB 50, wydłużenie Aio 40 % oraz przewodność rzędu 48 MS/m i mają zastosowa? nie w przemyśle elektronicznym. 20 kształcenia wyższym odx6, przy czym dla prętów ciągnio? nych stosuje się zgniot w granicach 25?45% dla stanów półtwardego, twardego i zrekrystalizowanego, zaś proces rekrystalizacji prowadzi się w temperaturze 400?520 °C w czasie 15?45 minut. 25 Przykład II. Pręty wykonane sposobem podanym w przykładzie I ciągnie się następnie na zimno na pręty o średnicy 25 mm, to jest ze zgniotem ca 29 na stan półtwardy. Pręty te posiadają przewodność elektryczną rzędu 47 MS/m oraz wytrzymałość na rozciąganie około 28 kG/ /mm2 i wydłużenie Ai0 17% i twardość HB 85. .Przezna? czone są głównie na dysze do cięcia i spawania gazowego. Przykład III. Pręty wytworzone sposobem opisanym w przykładzie II lub z większym zgniotem do 45 % poddaje się procesowi rekrystalizacji w temperaturze 500°C, w czasie Sposób według w/nalazku pozwala na wytwarzanie wy? robów z odpadami technologicznymi o około 10% mniej? szymi niż w znanym sposobie, przy równoczesnym za- 30 minut. Przeznaczenie i własności tych prętów są po? dobne do prętów wyciskanych. 118 465 465 3 4 Zastrzeżenie patentowe Sposób wytwarzania rur i prętów z miedzi tellurowej, zawierającej 0,4?1 % telluru, przez podgrzewanie i wy? ciskanie oraz ewentualnie ciągnienie i rekrystalizację, 5 znamienny lym, że wlewki do wyciskania podgrzewa się w temperaturze 850?920 °C w czasie do 30 minut, a na? stępnie wyciska ze stopniem odkształcenia wyższym od 6, przy czym dla prętów ciągnionych stosuje się zgniot w gra? nicach 25?45% dla stanów półtwardego, twardego i zrekrystalizowanego, zaś proces rekrystalizacji prowadzi się w temperaturze 400?520 °C, w czasie 15?45 minut. ŁDD Z-d 2, z. 1090/1400/82, n. 105+20 egz. Cena 100 zł

Grupy dyskusyjne